Risztov Éva

Mi a közös Stohl Andrásban és Győrfi Pálban?

Mi a közös Stohl Andrásban és Győrfi Pálban?

Talán nem annyira meg­lepő, hogy mind­ket­ten ra­jon­ga­nak a finom höl­gye­kért.

Talán nem annyira meg­lepő, hogy mind­ket­ten ra­jon­ga­nak a finom höl­gye­kért...

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

Fedetlen keblek, formás popsik, buliztak a sztárok a Balaton Soundon

A héten a Ba­la­ton So­un­don par­ti­zott a leg­több celeb. Mu­tat­juk ké­pek­ben, kinek mi­lyen for­róra si­ke­re­dett a party.

Elképesztő képet rejt a magyar olimpiai bajnok édesanyjának táskája

Elképesztő képet rejt a magyar olimpiai bajnok édesanyjának táskája

Az úszónő éppen húsz évvel ez­előtt lett elő­ször ma­gyar baj­nok.

Az úszónő éppen húsz évvel ez­előtt lett elő­ször ma­gyar baj­nok.

Verseny előtt nyomott szelfit a két magyar olimpiai bajnok

Verseny előtt nyomott szelfit a két magyar olimpiai bajnok

Risz­tov Éva és Ko­vács Kokó Ist­ván köz­ve­títi a női 10 km-es hosszú­táv­úszás ver­se­nyét.

Risz­tov Éva és Ko­vács Kokó Ist­ván köz­ve­títi a női 10 km-es hosszú­táv­úszás ver­se­nyét.

Dobó Katával kezd dolgozni Risztov Éva

Dobó Katával kezd dolgozni Risztov Éva

Olim­piai baj­no­kunk alig pár napja "civil", máris mun­kába állt. Igazi ünnep volt szá­mára, óri­ási meg­le­pe­tés­ben volt része.

Olim­piai baj­no­kunk alig pár napja "civil", máris mun­kába állt. Igazi ünnep volt, óri­ási meg­le­pe­tés­ben volt része.

Gyerekkorában tiportak a lelkébe bajnokunknak

Gyerekkorában tiportak a lelkébe olimpiai bajnokunknak

Azon­nal bosszút állt érte.

Azon­nal bosszút állt érte, ezért csak úgy me­he­tett edzésre, ha bo­csá­na­tot kér. Nem egy­szer hoz­ták kínos hely­zetbe ti­né­dzser­ko­rá­ban.

Csoda, hogy elrajtolt Risztovék versenye

Csoda, hogy elrajtolhatott Risztovék versenye

A hul­lá­mok olyan dol­got so­dor­tak a partra, amely senki nek szá­mí­tott.

A hul­lá­mok olyan dol­got so­dor­tak a partra, amely na­gyon meg­ne­he­zí­tette a szer­ve­zők dol­gát. A prob­lé­mát nem old­ják meg a héten.

Hihetetlen, visszavonul a magyar olimpiai bajnok....

Hihetetlen, visszavonul a magyar olimpiai bajnok....

Risz­tov Éva nem elő­ször, de most utol­jára akasztja szögre az úszód­resszt. A 31 éves vi­lág­klasszis Hajdú Pé­ter­nél je­len­tette be vissza­vo­nu­lá­sát.

Risz­tov Éva nem elő­ször, de most utol­jára akasztja szögre az úszód­resszt. A 31 éves vi­lág­klasszis Hajdú Pé­ter­nél je­len­tette be vissza­vo­nu­lá­sát.

Vízihullától retteg olimpiai bajnokunk

Vízihullától retteg olimpiai bajnokunk

Elég rosszul fes­tene, ha úszás köz­ben ke­rülne elő a hi­ányzó da­rabka.

Elég rosszul fes­tene, hogyha úszás köz­ben ke­rülne elő a hi­ányzó da­rabka. Ha ez nincs, akkor vi­szont sajt­bur­ger he­lyett rán­tott húst fa­la­tozna akár ver­seny köz­ben is.

30 éves lett Risztov Éva, a Pa-dö-dö-vel ünnepelt

30 éves lett Risztov Éva, a Pa-dö-dö-vel ünnepelt

Lang Györ­gyi is ott volt a bulin!

Népes tár­sa­ság gyűlt össze, hogy meg­ün­ne­pel­jék az olim­pia baj­nok hosszú­táv­úszó szü­le­tés­nap­ját. Lang Györ­gyi is fel­kö­szön­tötte a baj­no­kot.

Liptai Claudia új párja olimpiai bajnokkal fotózkodott

Liptai Claudia új párja olimpiai bajnokkal fotózkodott

Risz­tov Évá­val ké­szült a közös kép.

A Vár­kert Ba­zár­nál ké­szí­tette közös képet a mű­sor­ve­zető ked­vese és ba­rát­nője. Cla­u­dia lát­szó­lag még csak a hely­szí­nen sem volt.