Rippel Ferenc

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

Nem titok többé, 22 éves bombázót szeret az elvált Rippel Feri

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik.

A Fa­ce­boo­kon is­mer­ked­tek meg, 2 randi után pedig máris a közös jövőt ter­vez­ge­tik.

FRISS HÍREK

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Ez nem semmi, a NASA vizsgálja Rippel Feri testét

Az űr­hi­va­tal kí­ván­csi az ar­tis­tára.

Az ame­ri­kai űr­hi­va­tal és a ka­to­na­ság is cso­dálja a vi­lág­hírű ma­gyar ar­tista szer­ve­ze­tét. Rip­pel Feri pár éve híve a ke­to­gén élet­mód­nak.

Hihetetlen történet: Orvosi műhiba miatt lett rokkant a magyar sztár

Hihetetlen történet: Orvosi műhiba miatt lett rokkant a magyar sztár

Vik­tor lábát egy mű­tét­so­ro­zat után hús­evő bak­té­rium tá­madta meg.

Vik­tor lábát egy mű­tét­so­ro­zat után hús­evő bak­té­rium tá­madta meg, ennek a nyo­mát vi­seli ma is a lábán.

Leleplező fotók: titokzatos nő csavarta el Rippel Ferenc fejét!

Leleplező fotók: titokzatos nő csavarta el Rippel Ferenc fejét!

Az ar­tista évek­kel ez­előtt kü­lön­vált a fe­le­sé­gé­től, és jó ideje nincs sen­kije, így nyi­tott egy új kap­cso­latra.

Az ar­tista évek­kel ez­előtt kü­lön­vált a fe­le­sé­gé­től, és jó ideje nincs sen­kije, így nyi­tott egy új kap­cso­latra.

Szörnyen fest a balesetet szenvedett híres magyar sztár

Szörnyen fest a balesetet szenvedett híres magyar sztár

Rip­pel Feri épp a szom­bati fel­lé­pé­sére ké­szült test­vé­ré­vel, ami­kor ne­ki­csa­pó­dott egy vas­szer­ke­zet­nek.

Rip­pel Feri épp a szom­bati fel­lé­pé­sére ké­szült test­vé­ré­vel, ami­kor ne­ki­csa­pó­dott egy vas­szer­ke­zet­nek.

Volt feleségétől lehet újra apa Rippel Feri

Volt feleségétől lehet újra apa Rippel Feri

Vajon hogy vi­sel­nék a szür­re­á­lis hely­ze­tet?

Bár 3 éve el­vál­tak, nem ki­zárt, hogy a hazai hí­res­ség­nek ex­ne­jé­től szü­le­tik majd újabb gyer­meke. Vajon hogy vi­sel­nék a szür­re­á­lis hely­ze­tet?

Soha nem látott világszámra készülnek a Rippel fivérek

Soha nem látott világszámra készülnek a Rippel fivérek

Lát­vá­nyos pro­duk­ci­óra ké­szül­nek.

Lát­vá­nyos, ext­rém pro­duk­ci­óra ké­szül­nek a Rip­pel test­vé­rek.

Szuperhőst lát apjában az életmentő Rippel Feri kisfia

Szuperhőst lát apjában az életmentő Rippel Feri kisfia

Her­ku­les bál­vá­nyozza édes­ap­ját, aki be is mu­tatta annak a férfi­nak, aki­nek éle­tét még ta­valy men­tette meg az is­mert ak­ro­bata.

Her­ku­les bál­vá­nyozza édes­ap­ját, aki be is mu­tatta annak a férfi­nak, aki­nek éle­tét még ta­valy men­tette meg az is­mert ak­ro­bata egy ét­te­rem­ben mi­u­tán áram­ütést szen­ve­dett.

Hihetetlen helyről posztolt videót Rippel Feri

Hihetetlen helyről posztolt videót Rippel Feri

Idén is rajt­hoz állt Rip­pel Feri a mi­ku­lás­fu­tá­son, nya­ká­ban pedig kisfiát vitte.

Idén is rajt­hoz állt Rip­pel Feri a mi­ku­lás­fu­tá­son, nya­ká­ban pedig kisfiát vitte.

Rippel Feri doktor lesz?

Rippel Feri doktor lesz?

Leg­alább is sze­retne. Az ar­tista or­vosi egye­temre ké­szül. Sza­bad­ide­jé­ben szí­ve­sen lapoz ana­tó­mia köny­ve­ket, va­la­mint a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat is na­gyon ér­dekli.

Leg­alább is sze­retne. Az ar­tista or­vosi egye­temre ké­szül. Sza­bad­ide­jé­ben szí­ve­sen lapoz ana­tó­mia köny­ve­ket, va­la­mint a ter­mé­szet­gyó­gyá­szat is na­gyon ér­dekli.

Még mindig a volt feleségét szereti Rippel Feri?

Még mindig a volt feleségét szereti Rippel Feri?

Há­zas­sá­guk már évek óta véget ért.

Az ar­tista há­zas­sága már évek óta véget ért, de rend­kí­vül jó vi­szony­ban van­nak Vi­vi­en­nel.

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Rippel Feri székpárnával mentette meg egy férfi életét

Amíg min­denki ször­nyül­kö­dött, addig Feri oda­állt saját éle­tét is koc­káz­tatva.

Félelmetes videó zaklatta fel Rippel Ferit

Félelmetes videó zaklatta fel Rippel Ferit

Élet­ve­szé­lyes mu­tat­ványra vál­lal­ko­zott egy test­vér­pár.

Élet­ve­szé­lyes mu­tat­ványra vál­lal­ko­zott egy ukrán test­vér­pár.

Rippel Feri szíve újra kiadó

Rippel Feri szíve újra kiadó

A 43 éves ar­tista nem ta­lálja az igazi sze­rel­met.

A 43 éves ar­tista nem ta­lálja az igazi sze­rel­met. Mióta sza­kí­tott gyer­meke any­já­val, csak ideig-óráig ran­di­zik a lá­nyok­kal.

Ez igen! Rippel Feri a világ legjobb testépítői között

Ez igen! Rippel Feri a legjobbak között

Rip­pel Feri el­ké­pesztő for­má­ban van. Mi sem bi­zo­nyítja ezt job­ban, mint­hogy be­ju­tott a világ le­ge­li­tebb test­épí­tő­i­nek szűk kö­rébe.

Középiskolából ballagott Rippel Feri szerelme

Középiskolából ballagott Rippel Feri szerelme

Nagy ese­mény tör­tént Rip­pe­lék­nél, el­bal­la­gott a 19 éves sze­relme, Nyit­rai Dalma mo­dell. A pár ta­valy év végén is­mer­ke­dett meg, és azóta bol­dog pár­kap­cso­lat­ban élnek.

Nagy ese­mény tör­tént Rip­pe­lék­nél, el­bal­la­gott a 19 éves sze­relme, Nyit­rai Dalma mo­dell.