Rákóczi Ferenc

Elképesztő, mit fotózott egy budapesti parkolóházban Rákóczi Feri

Elképesztő, mit fotózott egy budapesti parkolóházban Rákóczi Feri

Ilyet csak rit­kán lát az ember. Nem csoda, hogy a rá­diós is meg­le­pő­dött.

Ilyet csak rit­kán lát az ember. Nem csoda, hogy a rá­diós is meg­le­pő­dött.

FRISS HÍREK

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Világsztár viheti ágyba Rákóczi Feri feleségét

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Meg­lepő ki­je­len­tést tett Rá­kó­czi Feri a reg­geli rá­dió­mű­sor­ban.

Részletes beszámoló, így élte meg a magyar rádiós Srí Lankán a terrort

Részletes beszámoló, így élte meg a magyar rádiós Srí Lankán a terrort

A 48 éves rá­diós mű­sor­ve­zető és csa­ládja sok­kot kap­tak a hí­rek­től.

A 48 éves rá­diós mű­sor­ve­zető és csa­ládja sok­kot kap­tak a hí­rek­től.

Srí Lankán rekedt a magyar rádiós, a szállodát sem hagyhatja el családja

Srí Lankán rekedt a magyar rádiós, a szállodát sem hagyhatja el családja

"Ször­nyű, el­mond­ha­tat­lan, senki nem érti, hogy mi tör­tént és miért."

"Ször­nyű, el­mond­ha­tat­lan, senki nem érti, hogy mi tör­tént és miért."

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Ez őrület: szellemek kísérik Balázsékat mindenhová

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben, de az biz­tos, hogy ér­de­kes volt a be­szél­ge­tés.

Lehet hinni benne és per­sze le­he­tünk szkep­ti­ku­sak is a kér­dés­ben, de az biz­tos, hogy ér­de­kes volt a reg­geli be­szél­ge­tés.

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Durva emberkísérlet a stúdióban: Potencianövelőt vettek be Balázsék

Ilyen még biz­to­san nem volt a hazai rá­di­ó­zás tör­té­ne­té­ben! Ba­lázsék élő adás­ban tet­ték koc­kára az egész­sé­gü­ket.

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Balázsék öntöttek lelket a rákkal küzdő kisfiúba

Újra se­gí­tet­tek a beteg kisfi­ú­nak.

Do­mi­nik a Cso­da­lámpa Ala­pít­vány se­gít­sé­gé­vel né­hány hete járt Ba­lázs­ék­nál a Rá­dió1 stú­di­ó­já­ban.

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

Az évtized szemétségét követték el élőben Balázsék

A hazai rá­di­ó­zás egyik leg­job­ban si­ke­rült "al­jas­sá­gát" agyal­ták ki és haj­tot­ták végre szerda reg­gel az éter fe­ne­gye­re­kei. Jani vette a lapot.

A hazai rá­di­ó­zás egyik leg­job­ban si­ke­rült "al­jas­sá­gát" agyal­ták ki és haj­tot­ták végre szerda reg­gel az éter fe­ne­gye­re­kei. Jani vette a lapot.

Mindent vett a kamera: undorító, amit Sebestyén Balázsék műveltek

Mindent vett a kamera: undorító, amit Sebestyén Balázsék műveltek

El­ké­pesztő, mit tet­tek a nép­szerű rá­di­ó­sok a Ba­lázsék reg­geli adá­sá­ban.

El­ké­pesztő, mit tet­tek a nép­szerű rá­di­ó­sok a Ba­lázsék reg­geli adá­sá­ban.

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Viszony a konyhalánnyal? Durva vádak érték Rákóczi Ferit

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Fe­le­sé­gét üze­net­ben fi­gyel­mez­tet­ték férje ál­lí­tó­la­gos hűt­len­sé­gére.

Más férfi szeretője volt Rákóczi Feri felesége!

Más férfi szeretője volt Rákóczi Feri felesége!

Sok­kal fon­to­sabb volt a kar­rier.

A rá­diós fe­le­sé­gé­nek régen sok­kal fon­to­sabb volt a kar­rier, mint az, hogy tar­tós pár­kap­cso­la­tot ala­kít­son ki egy férfi­vel.

Hatalmas változás Rákóczi Feri magánéletében

Hatalmas változás Rákóczi Feri magánéletében

Meg­lepő be­je­len­tést tett.

A Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi zsű­ri­tagja meg­lepő be­je­len­tést tett a ka­me­rák előtt.

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Tóth Vera

Nem hiszed el, kivel bújt ágyba Tóth Vera

Az arany­hangú éne­kesnő meg­lepő fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit. Nem gon­dol­tad volna, kit en­ge­dett maga mellé.

Az arany­hangú éne­kesnő meg­lepő fo­tó­val aján­dé­kozta meg ra­jon­góit. Nem gon­dol­tad volna, kit en­ge­dett maga mellé.

Keményen megbüntették Rákóczi Ferit: Mutatjuk!

Keményen megbüntették Rákóczi Ferit: Mutatjuk!

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tője el­vesz­tette a fo­ga­dást! Kü­lö­nös mas­ka­rá­ban kel­lett ve­zet­nie a hétfő reg­geli adást!

A Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tője el­vesz­tette a fo­ga­dást! Kü­lö­nös mas­ka­rá­ban kel­lett ve­zet­nie a reg­geli adást!

Ezt senki sem gondolta volna Sebestyén Balázsról

Ezt senki sem gondolta volna Sebestyén Balázsról

Ra­jon­góit is meg­lepte!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető még leg­na­gyobb ra­jon­góit is meg­lepte!

Erre cserélte többmilliós autóját Rékasi Károly

Erre cserélte többmilliós autóját Rékasi Károly

Kény­te­len volt vál­tani.

A nép­szerű szí­nész Se­bes­tyén Ba­lázsék mű­so­rá­ban mondta el, kény­te­len volt le­vál­tani ko­rábbi jár­gá­nyát.

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Sebestyén Balázs feladta! Lebetegedett

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre...

Ba­lázsék hetek óta ké­szül­tek a va­sár­napi meg­mé­ret­te­tésre, hi­szen a Rá­dió1 mű­sor­ve­ze­tői csa­pat­ban is sze­ret­tek volna rajt­hoz állni a Bu­da­pest­man tri­at­lon baj­nok­sá­gon.

Rendőrök vitték el Rákóczi Ferit

Rendőrök vitték el Rákóczi Ferit

Hi­he­tet­len aján­dék­kal lep­ték meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sai Rá­kó­czi Ferit.

Hi­he­tet­len aján­dék­kal lep­ték meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sai Rá­kó­czi Ferit.

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Újabb fordulat: Balázsék nem tudnak szabadulni a Reggeli Show-tól

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.

Hiába kér­vé­nyez­ték a cse­rét, egy­előre marad a régi mű­sor­cím.

Újabb fordulat, ezen a néven folytatják tovább Sebestyén Balázsék!

Újabb fordulat, ezen a néven folytatják tovább Sebestyén Balázsék!

A mes­ter­hár­mas pén­tek dél­után je­len­tette be a dön­tést, mi­u­tán ki­de­rült, hogy nem hasz­nál­hat­ják többé a Reg­geli Show meg­ne­ve­zést.

Balázsék feladják a harcot? Nagy bejelentés a Reggeli Show-ban

Balázsék feladják a harcot? Nagy bejelentés a Reggeli Show-ban

Jó ideje megy a her­ce­hurca Ba­lázsék és egy­kori mun­ka­adó­juk kö­zött a nagy si­kerű reg­geli rá­dió­mű­sor neve körül.

Rendkívüli bejelentést tett Sebestyén Balázs: Ezt nem gondoltad volna!

Rendkívüli bejelentést tett Sebestyén Balázs: Ezt nem gondoltad volna!

A Reg­geli Show mű­sor­ve­ze­tői teg­nap óta láz­ban tar­tot­ták kö­zön­sé­gü­ket!

A Reg­geli Show mű­sor­ve­ze­tői teg­nap óta láz­ban tar­tot­ták kö­zön­sé­gü­ket!

Elképesztő, meg akarták verni a magyar rádiós sztárt

Elképesztő, meg akarták verni a magyar rádiós sztárt

Se­gí­teni akart, mégis Rá­kó­czi Ferit akar­ták meg­verni. Meg­látta, hogy egy autó aj­taja nyitva, ő be­csukta.

Csak se­gí­teni akart, mégis Rá­kó­czi Ferit akar­ták meg­verni. . Az utcán meg­látta, hogy egy autó aj­taja nyitva.

Sebestyén Balázs nőt keres

Sebestyén Balázs nőt keres

Rá­adá­sul nem is egyet. A hét min­den nap­jára má­si­kat.

Rá­adá­sul nem is egyet. A hét min­den nap­jára má­si­kat.

Milliókat buktak Sebestyén Balázsék

Milliókat buktak Sebestyén Balázsék

Vi­ha­ro­san tá­vo­zott Se­bes­tyén Ba­lázs és csa­pata a Class FM-ről. Drága volt.

Vi­ha­ro­san tá­vo­zott Se­bes­tyén Ba­lázs és csa­pata a Class FM-ről, ami­kor egy köz­le­mény­ből tud­ták meg: más­nap nem kell be­men­niük dol­gozni. Drága válás lett a vége.

Sebestyén Balázs tudja, mi kell a nőnek

Sebestyén Balázs tudja, mi kell a nőnek

Ezer­számra írtak a nők Se­bes­tyén Ba­lázs­ék­nak. A Reg­geli Show já­té­kába olyan höl­gyek je­lent­kez­het­tek, akik úgy érzik, el­ha­nya­golja őket a ked­ve­sük.

Ezer­számra írtak a nők Se­bes­tyén Ba­lázs­ék­nak. A Reg­geli Show já­té­kába olyan höl­gyek je­lent­kez­het­tek, akik úgy érzik, el­ha­nya­golja őket a ked­ve­sük, akik­nek a kap­cso­la­tá­ban meg­ko­pott a fi­gye­lem, és akik több tö­rő­dést igé­nyel­né­nek éle­tük pár­já­tól. A Rádió 1 mű­sor­ve­ze­tői üze­nik a ma­gyar férfi­ak­nak: fi­gyel­je­nek job­ban oda a pár­jukra!

Nem hiszed el, mit tettek egy családért Sebestyén Balázsék

Nem hiszed el, mit tettek egy családért Sebestyén Balázsék

Moz­gal­mat in­dí­tot­tak a rá­di­ó­sok, hogy se­gí­teni tud­ja­nak annak csa­lád­nak, ame­lyik­nek le­égett az ott­hona.

Moz­gal­mat in­dí­tot­tak a rá­di­ó­sok, hogy se­gí­teni tud­ja­nak annak csa­lád­nak, ame­lyik­nek le­égett az ott­hona. Fel­hí­vá­sukra hét­mil­lió fo­rint gyűlt össze.

Friss: Sebestyén Balázsék így emlékeznek az elhunyt diákokra

Friss: Sebestyén Balázsék így emlékeznek az elhunyt diákokra

A Rádió 1 és a Reg­geli Show ké­szí­tő­i­nek közös dön­tése alap­ján hétfő reg­gel Se­bes­tyén Ba­lázsék nem ké­szí­te­nek mű­sort.

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort...

Sebestyén Balázs lenyomta Bochkor Gábort

A Class Fm át­ala­ku­lása óta meg­vál­to­zott a hazai rá­diós piac.

Egy család életét mentették meg Balázsék a Reggeli Show hallgatóinak segítségével - 7 millió gyűlt össze

Megmentették egy család életét Balázsék

Ja­nuár kö­ze­pén hal­lot­tunk elő­ször arról a ma­jos­há­zai csa­lád­ról, akik­nek le­égett az ott­ho­nuk és gya­kor­la­ti­lag föl­dön­fu­tóvá vál­tak.

Ez kész! Sírva röhögünk Balázsék új dalán

Ez kész! Sírva röhögünk Balázsék új dalán

Ki­csit meg­csú­szott ugyan, de ez nem von le a szil­vesz­tert idéző új szer­ze­mény ér­té­ké­ből, amit szerda reg­gel mu­tat­tak be Ba­lázsék.

Ki­csit meg­csú­szott ugyan, de ez nem von le a szil­vesz­tert idéző új szer­ze­mény ér­té­ké­ből, amit szerda reg­gel mu­tat­tak be Ba­lázsék. Vi­gyá­zat has­fá­jós rö­hö­gés vár­ható!

Rákóczi Ferenc rossz az ágyban?

Rákóczi Ferenc rossz az ágyban?

A rá­diós mű­sor­ve­zető és párja, Ju­dith pi­káns rész­le­te­ket osz­tott meg pár­kap­cso­la­tuk­ról a Há­ló­szo­ba­tit­kok leg­újabb ré­szé­ben.

A rá­diós mű­sor­ve­zető pi­káns rész­le­te­ket osz­tott meg pár­kap­cso­la­tá­ról a Há­ló­szo­ba­tit­kok leg­újabb ré­szé­ben.

Jaj! Élő adásban vizsgálták meg Balázs prosztatáját

Jaj! Élő adásban vizsgálták meg Balázs prosztatáját

Vadon Jani veg­zálta.

Hála az élő vi­deó­be­je­lent­ke­zé­sek ko­rá­nak, élő­ben kö­vet­het­tük, ahogy dr. Vadon há­tul­ról veg­zálja Se­bes­tyén Ba­lázst...

Így telt Balázsék első napja a Rádió 1-ben!

Így telt Balázsék első napja a Rádió 1-ben!

Tö­ké­le­te­sen fel­sze­relt stú­dió, csil­logó bú­to­rok és pazar ki­lá­tás várta őket.

Tö­ké­le­te­sen fel­sze­relt stú­dió, csil­logó bú­to­rok és pazar ki­lá­tás várta a Mor­ning Show egy­kori stáb­ját.

Hűha: Így reagáltak Balázsék az MTVA közleményére

Hűha: Így reagáltak Balázsék az MTVA közleményére

El­mond­ták a vé­le­mé­nyü­ket!

Az első Reg­geli Show adá­sát kö­ve­tően be­szél­tek a köz­mé­dia saj­tó­osz­tá­lya által ki­adott nyi­lat­ko­zat­ról!

Kitálalt a rádiós kolléga Sebestyén Balázsék jövőjéről

Kitálalt a rádiós kolléga Sebestyén Balázsék jövőjéről

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

A mű­sor­ve­zető tiszta vizet ön­tött a po­hárba. A Ri­post­nak re­a­gált a Mor­ning Show meg­szű­nése után fel­röp­pent plety­kákra.

Összeomlott a rendszer: Túl sokan akarták Balázsékat

Összeomlott a rendszer: Túl sokan akarták Balázsékat

Hiába sze­ret­tük volna vé­gig­kö­vetni vissza­té­ré­sü­ket, ki­sebb-na­gyobb aka­dá­lyokba üt­köz­tünk!

Hiába sze­ret­tük volna vé­gig­kö­vetni vissza­té­ré­sü­ket, ki­sebb-na­gyobb aka­dá­lyokba üt­köz­tünk!

Ezzel a pasival kapták le Ábel Anitát

Ezzel a pasival kapták le Ábel Anitát

Ábel Anita ismét együtt dol­goz­hat jó ba­rát­já­val.

Ábel Anita ismét együtt dol­goz­hat jó ba­rát­já­val, aki­vel közös fo­tó­kat is ké­szí­tet­tek.

Háborognak az átejtett Morning Show-rajongók

Háborognak az átejtett Morning Show-rajongók

Ha­tal­ma­sat kel­lett csa­lód­niuk...

Nagy iz­ga­lom­mal vár­ták a Rádió Rock szer­dai adá­sát. Mégis ha­tal­ma­sat kel­lett csa­lód­niuk...

Így búcsúznak a rajongók a Morning Show-tól

Így búcsúznak a rajongók a Morning Show-tól

Alig több mint 24 órája hall­ga­tott el mil­liók ked­venc reg­geli rá­dió­mű­sora, a Mor­ning Show.

24 órája hall­ga­tott el mil­liók ked­venc reg­geli rá­dió­mű­sora Mor­ning Show, és a ke­dé­lyek nem csil­la­pod­nak.

Balázsék döntöttek! Befejezték

Balázsék döntöttek! Befejezték

Szerda reg­gel 10 óra­kor vég­leg el­hall­gat­nak a Class FM-en.

Bár csü­tör­tö­kön is meg­szó­lal­ná­nak, a rá­diós tri­um­vi­rá­tus dön­tött, és szerda reg­gel 10 óra­kor vég­leg el­hall­gat­nak a Class FM-en.

Megalázó: Sebestyén Balázsékat biztonsági őrök kísérik a rádióban - videó

Megalázó: Sebestyén Balázsékat biztonsági őrök kísérik a rádióban - videó

Bár a rá­diós triót be­en­ged­ték a Class FM épü­le­tébe, min­den lé­pé­sü­ket fi­gyeli a rádió tu­laj­do­nosa.

Adás közben vették el a netet és a kávégépet Sebestyén Balázséktól!

Adás közben vették el a netet és a kávégépet Sebestyén Balázséktól!

Mél­tat­lan, ami tör­tént a Mor­ning Show mun­ka­tár­sa­i­val!

Mél­tat­lan, ami tör­tént a Mor­ning Show mun­ka­tár­sa­i­val! A ma reg­geli adás­ban bot­rá­nyo­san vi­sel­ked­tek Ba­lázs­ék­kal!

Bréking! Vége a Morning Show-nak

Bréking! Vége a Morning Show-nak

A Class FM köz­le­mény­ben tu­datta, hogy na­pok­kal a rádió el­hall­ga­tása előtt meg­szün­teti a reg­geli mű­sor­sáv­ban egyed­ural­kodó Mor­ning Show-t.

A Class FM köz­le­mény­ben tu­datta, hogy na­pok­kal a rádió el­hall­ga­tása előtt meg­szün­teti a reg­geli mű­sor­sáv­ban egyed­ural­kodó Mor­ning Show-t.

Így csináltak hülyét magukból Sebestyén Balázsék

Így csináltak hülyét magukból Sebestyén Balázsék

A ba­rát­sá­gért min­dent!

A ba­rát­sá­gért min­dent! Ba­lázsék nem min­den­napi hú­zás­sal lep­ték meg a Rap­ülök egy­kori front­em­be­rét.

Itt kapott új állást Rákóczi Feri

Itt kapott új állást Rákóczi Feri

Úgy tűnik, meg­nyu­god­hat. Most a szá­mára is ki­de­rült, van élet a rá­di­ó­zás után! Ebben a mű­sor­ban tűnik fel a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Úgy tűnik, meg­nyu­god­hat. Most a szá­mára is ki­de­rült, van élet a rá­di­ó­zás után! Ebben a mű­sor­ban tűnik fel a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Sebestyén Balázs még utoljára megalázta kollégáját!

Sebestyén Balázs
még utoljára
megalázta
kollégáját!

Ennyire kínos té­má­hoz talán még sosem nyúlt Se­bes­tyén Ba­lázs! Rop­pant meg­alázó hely­zetbe hozta Rá­kó­czi Ferit élő adás­ban!

Ennyire kínos té­má­hoz talán még sosem nyúlt Se­bes­tyén Ba­lázs! Rop­pant meg­alázó hely­zetbe hozta Rá­kó­czi Ferit élő adás­ban!

Pedofil leselkedik a magyar műsorvezető gyerekeire

Pedofil leselkedik a magyar műsorvezető gyerekeire

Rá­kó­czi Feri első gon­do­lata az volt, hogy addig üti a le­sel­ke­dőt, amíg az mozog. Ért­he­tőek az in­du­la­tai.

Rá­kó­czi Feri első gon­do­lata az volt, hogy addig üti a le­sel­ke­dőt, amíg az mozog. Ért­he­tőek az in­du­la­tai.

Így reagált Bochkor Sebestyén Balázsék gondjára

Így reagált Bochkor Sebestyén Balázsék gondjára

Ő is járt ha­sonló ci­pő­ben.

Boch­kor Gábor pon­to­san tudja, min megy most ke­resz­tül Se­bes­tyén Ba­lázs. Annak ide­jén ő is járt ha­sonló ci­pő­ben.

Ennyi volt? Komoly gondba kerültek Sebestyén Balázsék

Ennyi volt? Komoly gondba kerültek Sebestyén Balázsék

Le­zá­rul­hat egy kor­szak az éle­tük­ben...

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek és tár­sa­i­nak ha­ma­ro­san le­zá­rul­hat egy kor­szak az éle­té­ben...

Megkínozták társukat Sebestyén Balázsék

Megkínozták társukat Sebestyén Balázsék

A Mor­ning Show-ban szó sze­rint ko­moly kí­no­kat kel­lett ki­áll­nia.

A csü­tör­tök reg­geli Mor­ning Show-ban szó sze­rint ko­moly kí­no­kat kel­lett ki­áll­nia Rá­kó­czi Fe­ri­nek, hála a kol­lé­gá­i­nak.

Ellopták Sebestyén Balázsék pénzét

Ellopták Sebestyén Balázsék pénzét

Szo­morú meg­le­pe­tés várta pén­te­ken a Mor­ning Show hár­mas­fo­ga­tát.

Szo­morú meg­le­pe­tés várta pén­tek reg­gel a Mor­ning Show hár­mas­fo­ga­tát. Egy is­me­ret­len ugyanis ki­fosz­totta azt a per­selyt, amibe Ba­lázs, Jani és Feri gyűj­töt­tek jó ideje.

Tibi atya Sebestyén Balázsékkal csapott oda még egyet Oravecz Nórának

Tibi atya Sebestyén Balázsékkal csapott oda még egyet Oravecz Nórának

A fik­tív iszá­kos pap a Mor­ning Show-ban foly­tatta az írónő osz­tá­sát.

A fik­tív iszá­kos pap a Mor­ning Show-ban foly­tatta az írónő osz­tá­sát.

Sztárokat is kiborít a taxis tüntetés!

A sztárokat is kiborítja a taxis tüntetés!

Ért­he­tően nekik sem tet­szik, hogy a ta­xi­sok meg­bé­nít­ják Bu­da­pes­tet.

So­kad­szorra is meg­bé­ní­tot­ták Bu­da­pest köz­le­ke­dé­sét a ta­xi­sok. Ez pedig ért­he­tően so­kak­nak nem tet­szik.

Nyomoznak Sebestyén Balázsék ellopott pénze után

Nyomoznak Sebestyén Balázsék ellopott pénze után

Múlt héten fe­dez­ték fel a lo­pást.

Múlt héten fe­dez­ték fel a Mor­ning Show mű­sor­ve­ze­tői, hogy va­laki el­vitte az össze­gyűj­tött pén­zü­ket. Nem hagy­ják annyi­ban az ügyet.

Nagy a baj: Hatósági vizsgálat Sebestyén Balázsék ellen

Nagy a baj: Hatósági vizsgálat Sebestyén Balázsék ellen

A Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság ismét ki­fo­gá­sol­ha­tó­nak ta­lált több mű­sor­ele­met is a Mor­ning Show-ban.

A Nem­zeti Média- és Hír­köz­lési Ha­tó­ság ismét ki­fo­gá­sol­ha­tó­nak ta­lált több mű­sor­ele­met is a Mor­ning Show-ban.

Sebestyén Balázs fura módszerrel lassítja az öregedését

Sebestyén Balázs fura módszerrel lassítja az öregedését

A mű­sor­ve­zető Tar­zan-üvöl­tés­sel és kü­lön­böző arc­já­té­kok­kal pró­bálta ki­si­mí­tani rán­cait.

A mű­sor­ve­zető Tar­zan-üvöl­tés­sel és kü­lön­böző arc­já­té­kok­kal pró­bálta ki­si­mí­tani rán­cait.

Rákóczi Ferit felháborította az emberi igénytelenség

Rákóczi Ferit felháborította az emberi igénytelenség

Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból a rá­diós.

Tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból a rá­diós, mi­u­tán meg­látta, mi­lyen kö­rül­mé­nyek kö­zött kell edze­nie fi­á­nak. A Fa­ce­boo­kon adott han­got fel­há­bo­ro­dá­sá­nak.

Meglepő dologra kérte főnöke Sebestyén Balázst

Meglepő dologra kérte főnöke Sebestyén Balázst

A mű­sor­ve­zető két­ség­be­esett.

Az RTL Klub prog­ram­igaz­ga­tója már szom­ba­ton ko­pa­szon sze­retné látni a mű­sor­ve­ze­tőt a ka­me­rák előtt, hi­szen Ba­lázs el­ve­szí­tett egy ko­moly fo­ga­dást.

Bizarr műtéten esett át Rákóczi Feri

Bizarr műtéten esett át Rákóczi Feri

Szűnni nem akaró hát­fá­jás gyö­törte a mű­sor­ve­ze­tőt, ké­sőbb pedig meg­le­pet­ten vette észre, hogy egy ha­tal­mas púp nőtt a ge­rince mel­lett.

Szűnni nem akaró hát­fá­jás gyö­törte, ké­sőbb pedig meg­le­pet­ten vette észre, hogy egy ha­tal­mas púp nőtt a ge­rince mel­lett. A TV2 mű­sor­ve­ze­tője végül úgy dön­tött, se­bé­szek se­gít­sé­gé­vel sza­ba­dul meg kü­lö­nös ki­nö­vé­sé­től.

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Csiszárékat kirúgta, Sebestyén Balázsékat elkaszálta az MTVA

Hi­va­ta­lossá vált, hogy kik in­dul­nak A Dal 2016 című műsor me­ző­nyé­ben, amibe nem ke­rült be a Mor­ning Show.

Ki­de­rült, hogy kik in­dul­nak A Dal 2016 című műsor me­ző­nyé­ben, amibe nem ke­rült be a Mor­ning Show.

Sebestyén Balázs kopasz lesz!

Sebestyén Balázs kopasz lesz!

Rá­kó­czi Feri na­gyon be­le­jött a ci­gi­men­tes életbe.

Rá­kó­czi Feri annyira be­le­jött a ci­gi­men­tes életbe, hogy Ba­lázs va­ló­szí­nű­leg el­ve­szíti a fo­ga­dást és le kell vág­nia haját.

Kocsival hajtott át kollégája lábán Sebestyén Balázs

Kocsival hajtott át kollégája lábán Sebestyén Balázs

Szán­dé­ko­san ment át rajta.

Szán­dé­ko­san ment át au­tó­val Rá­kó­czi Feri láb­fe­jén az RTL sztárja, mert sze­ret­tek volna va­la­mit ki­pró­bálni.

Undorító élősködőkkel él Sebestyén Balázs

Undorító élősködőkkel él Sebestyén Balázs

A mű­sor­ve­zető ott­ho­nát el­lep­ték a liszt­ku­ka­cok, ő pedig tel­je­sen pá­nikba esett, mert saj­nos se­hogy sem tud meg­sza­ba­dulni a kel­le­met­len lár­vák­tól.

A mű­sor­ve­zető ott­ho­nát el­lep­ték a liszt­ku­ka­cok, ő pedig tel­je­sen pá­nikba esett, mert se­hogy sem tud meg­sza­ba­dulni a kel­le­met­len lár­vák­tól.

Leborotváltatja a haját Sebestyén Balázs!

Leborotváltatja a haját Sebestyén Balázs!

Leg­alábbis amennyi­ben mű­sor­ve­ze­tő­társa, Rá­kó­czi Feri le­te­szi a cigit, akkor azt Ba­lázs imá­dott haj­ko­ro­nája bánja.

Leg­alábbis amennyi­ben mű­sor­ve­ze­tő­társa, Rá­kó­czi Feri le­te­szi a cigit, akkor azt Ba­lázs imá­dott haj­ko­ro­nája bánja.

Élő adásban szurkálták meg Rákóczi Ferit - Videó

Élő adásban szurkálták meg Rákóczi Ferit - Videó

Pró­bál le­szokni a do­hány­zás­ról, ezért ma reg­gel a Mor­ning Show-ban egy aku­punk­tú­rás ke­ze­lés­sel lep­ték meg.

Pró­bál le­szokni a do­hány­zás­ról, ezért ma reg­gel a Mor­ning Show-ban egy aku­punk­tú­rás ke­ze­lés­sel lep­ték meg.

Jó ötletnek tartja a szvingerezést Sebestyén Balázs

Jó ötletnek tartja a szvingerezést Sebestyén Balázs

Rá­kó­czi Feri és Vadon Jani is egyet­ért.

Ba­lázsék el­ját­szot­tak a gon­do­lat­tal, hogy mi­lyen is lehet az, ami­kor az ember szvin­ger-klubba indul. Mind­há­rom mű­sor­ve­ze­tő­nek tet­szett az ötlet.

Lerázzák a szobafestők Rákóczi Ferit

Lerázzák a szobafestők Rákóczi Ferit

Miért nem akar­nak vele szóba állni?

Azt gon­dol­nánk min­denki sze­retne be­jutni a sztár la­ká­sába. A Class Fm mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel azon­ban nem áll­nak szóba a szo­ba­fes­tők.

Izzasztó kilométerek! Futással teszik szexissé a testüket a sztárok!

Izzasztó kilométerek! Futással teszik szexissé a testüket a sztárok!

Van­nak hí­res­sé­gek, akik nem nézik tét­le­nül, ha hí­zás­nak in­dul­nak a rend­szer­te­len élet­mód miatt.

Megéheztél? Vacsorázz magyar sztároknál!

Megéheztél? Vacsorázz magyar sztároknál!

So­ka­kat elért a jö­ve­del­mező, vagy a végül bu­kást je­lentő ét­te­rem­nyi­tási láz.

Rákóczi a családot választotta a TV2 helyett

Rákóczi a családot választotta a TV2 helyett

Rá­kó­czi Feri he­lyett Lip­tai Cla­u­dia fogja ki­osz­tani az 50 mil­liót.

Élő adásban csókolózott Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri

Élő adásban csókolózott Sebestyén Balázs és Rákóczi Feri

Mond­hatni, hogy Ba­lázs és Feri pu­szi­paj­tá­sok let­tek. Egy új, Ja­pán­ban ter­jedő őrü­le­tet il­luszt­rál­tak a ma reg­geli Mor­ning Show-ban, ami igen­csak in­timre si­ke­re­dett.

Mond­hatni, hogy Ba­lázs és Feri pu­szi­paj­tá­sok let­tek.