Puzsér Róbert

Puzsér Róbert döbbenetes vallomása: sokáig nyugtatókon élt

Puzsér Róbert döbbenetes vallomása: sokáig nyugtatókon élt

Hó­na­po­kig nyug­ta­tó­kon élt pá­nik­be­teg­sége és szo­ron­gá­sai miatt a mű­sor­ve­zető.

Hó­na­po­kig nyug­ta­tó­kon élt pá­nik­be­teg­sége és szo­ron­gá­sai miatt a mű­sor­ve­zető. Aztán vál­toz­ta­tott éle­tén.

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

Így alázta meg Puzsér Róbert Kiszel Tündét

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

A kri­ti­kus nem áll le. Újabb hazai hí­res­ség mun­kás­sá­gát becs­mé­relte.

Mi történik? Képtelen leállni a fogyással Puzsér Róbert!

Mi történik? Képtelen leállni a fogyással Puzsér Róbert!

Egyre so­vá­nyabb lesz!

Sú­lyos be­teg­sége döb­ben­tette rá arra, mu­száj vál­toz­tat­nia élet­mód­ján! A kri­ti­kusra szinte rá sem lehet is­merni, egyre so­vá­nyabb lesz!

Ez áll Puzsér Róbert elképesztő fogyásának hátterében

Ez áll Puzsér Róbert elképesztő fogyásának hátterében

Be­teg­sége miatt vál­toz­ta­tott!

Né­hány évvel ez­előtt di­ag­nosz­ti­zált be­teg­sége döb­ben­tette rá arra, hogy vál­toz­tat­nia kell!

Drámai fogyás: Mi történik Puzsér Róberttel?

Drámai fogyás: Mi történik Puzsér Róberttel?

Rá sem lehet is­merni!

Rá sem lehet is­merni a szó­ki­mondó kri­ti­kusra: sár­mo­sabb, mint va­laha! Vajon mi áll­hat döb­be­ne­tes fo­gyása mö­gött?

Őrjöngött Puzsér, a mikrofont is a közönséghez vágta

Őrjöngött Puzsér, a mikrofont is a közönséghez vágta

Nem tudni, mi tör­tén­he­tett a meg­mon­dó­em­ber­rel, aki ha­tal­mas tömeg előtt kez­dett el őr­jön­geni.

Nem tudni, mi tör­tén­he­tett a meg­mon­dó­em­ber­rel, aki ha­tal­mas tömeg előtt kez­dett el őr­jön­geni.

Tovább gyűrűzik a botrány: Zámbó Sebastián dalban mondja el Puzsérnak!

Tovább gyűrűzik a botrány: Zámbó Sebastián dalban mondja el Puzsérnak!

A Ki­rály kö­zépső gyer­me­két is rosszul érin­tette a kri­ti­kus be­szó­lása.

A Ki­rály kö­zépső gyer­me­két is rosszul érin­tette a kri­ti­kus be­szó­lása, durva mód­ját vá­lasz­totta a vissza­vá­gás­nak.

Folytatódik Puzsér ámokfutása: most Fásy Ádám lejáratásán a sor

Folytatódik Puzsér ámokfutása: most Fásy Ádám lejáratásán a sor

Ha­zánk egyik leg­na­gyobb meg­mon­dó­em­bere nem bír ma­gá­val.

Ha­zánk egyik leg­na­gyobb meg­mon­dó­em­bere nem bír ma­gá­val.

Puzsér nem áll le: Tovább gyalázza Zámbó Jimmy emlékét

Puzsér nem áll le: Tovább gyalázza Zámbó Jimmy emlékét

Hadat üzent Zámbó Krisz­tián.

Hadat üzent Zámbó Krisz­tián ha­zánk egyik leg­na­gyobb meg­mon­dó­em­be­ré­nek.

Puzsér Róbert meggyalázta Zámbó Jimmy emlékét

Puzsér Róbert meggyalázta Zámbó Jimmy emlékét

Neki semmi sem szent...

Az ön­je­lölt meg­mondó em­ber­nek semmi sem szent, de most túl messzire ment, és si­ke­rült meg­sér­teni Jimmy em­lé­két és a csa­lád­ját is.

Durva üzenet Puzsérnak: Kösd föl magad!

Durva üzenet Puzsérnak: Kösd föl magad!

Pu­zsér Ró­bert meg­mondó em­ber­ről rég­óta köz­tu­dott, hogy szo­rongó-ne­u­ro­ti­kus alkat, aki gyógy­sze­rek­kel tartja kor­dá­ban ál­la­po­tát.

Pu­zsér Ró­bert meg­mondó em­ber­ről rég­óta köz­tu­dott, hogy szo­rongó-ne­u­ro­ti­kus alkat, aki gyógy­sze­rek­kel tartja kor­dá­ban ál­la­po­tát. Most, hogy az ön­gyil­kos­ság körül forgó gon­do­la­ta­i­ról val­lott, el­sza­ba­dult a pokol...

Megrázó: Öngyilkos akart lenni Puzsér Róbert!

Megrázó: Öngyilkos akart lenni Puzsér Róbert!

An­ti­de­presszán­sok­kal ke­ze­lik! A kri­ti­kus be­is­merte: ha nem se­gí­te­nek rajta az or­vo­sok, akkor már nem él!

An­ti­de­presszán­sok­kal ke­ze­lik! A kri­ti­kus be­is­merte: ha nem se­gí­te­nek rajta az or­vo­sok, akkor már nem él!

Durvul a helyzet, Puzsér Hosszúéknak is nekiment

Durvul a helyzet, Puzsér Hosszúéknak is nekiment

To­vább gyű­rű­zik a há­ború.

To­vább gyű­rű­zik a há­ború az or­szág első számú kri­ti­kusa és a spor­to­lók kö­zött.

Durván leoltotta Puzsér az olimpikont

Durván leoltotta Puzsér az olimpikont

Az úszó sem fogta vissza magát, ami­kor gya­lázó jel­ző­ket kel­lett írnia.

A ma­gyar úszó sem fogta vissza magát, ami­kor gya­lázó jel­ző­ket kel­lett írnia a kri­ti­kus­ról.

Csúnyán leoltották a Sarka Katát gyalázó Puzsért!

Csúnyán leoltották a Sarka Katát gyalázó Puzsért!

Pu­zsér Ró­bert­nek vissza­nyalt a fagyi.

Pu­zsér Ró­bert kedd reg­gel meg­ta­pasz­tal­hatta, mi­lyen az, ha a fagyi vissza­nyal. Éppen az a le­gen­dás "ál­hír­por­tál" sa­vazta szét, mely­nek egyik hírét fel­hasz­nálta.

Puzsér Róbert váratlan bejelentést tett!

Puzsér Róbert váratlan bejelentést tett!

Ken­dő­zet­le­nül őszinte in­ter­jút adott.

A kri­ti­kus egy év el­tel­té­vel újra ken­dő­zet­le­nül őszinte in­ter­jút adott a Ri­post­nak út­ke­re­sés­ről, gye­rek­vál­la­lás­ról, jö­vő­beli ter­vek­ről...

Puzsér bekattant: Ismét durván nekiment Hajdúéknak!

Puzsér bekattant: Ismét durván nekiment Hajdúéknak!

Nem ez az első eset, hogy a kri­ti­kus kép­te­len volt vissza­fogni magát!

Puzsér Róbert csúnyán beszólt Sarka Katának!

Puzsér Róbert csúnyán beszólt Sarka Katának!

Az RTL Klub után most ő kö­vet­ke­zett.

Az RTL Klub után most Hajdú Péter fe­le­sé­gé­nek ment neki.

Durván nekiment az RTL Klubnak Puzsér Róbert!

Durván nekiment az RTL Klubnak Puzsér Róbert!

A kri­ti­kus a ke­res­ke­delmi te­le­ví­zi­ó­zás mély­pont­já­nak ne­vezte a csa­torna egyik mű­so­rát.

A kri­ti­kus a ke­res­ke­delmi te­le­ví­zi­ó­zás mély­pont­já­nak ne­vezte a csa­torna egyik mű­so­rát, hi­szen sze­rinte az sem­mi­féle ér­té­ket nem köz­ve­tít.

Zimány Linda oldalán veszített pert Puzsér Róbert

Zimány Linda oldalán veszített pert Puzsér Róbert

Ismét alul­ma­radt a bí­ró­sá­gon Hajdú Pé­ter­rel szem­ben. Pedig Zi­mány Linda is ott volt vele a tár­gya­lá­son.

Ismét alul­ma­radt a bí­ró­sá­gon Hajdú Pé­ter­rel szem­ben. Pedig Zi­mány Linda is ott volt vele a tár­gya­lá­son.

Adok-kapok lett a vége a két magyar sztár vitájának

Adok-kapok lett a vége a két magyar sztár vitájának!

Ha két nagy vad egy­más­nak megy, ott az egyik el­vér­zik, tartja a mon­dás. Így lett ez most is...

Vágó István kiakadt, keményen beszólt Puzsérnak!

Vágó István kiakadt, keményen beszólt Puzsérnak!

A neten ment neki a kri­ti­kus­nak.

Az RTL Klub egy­kori kvíz­mes­tere a Fa­ce­boo­kon ment neki a kri­ti­kus­nak, az ap­ro­pót Pu­zsér egyik cikke szol­gál­tatta.

Ezt üzeni Hajdú Péternek legdurvább rosszakarója!

Ezt üzeni Hajdú Péternek legdurvább rosszakarója!

Hajdú már hoz­zá­szok­ha­tott a ke­mény be­szó­lá­sok­hoz, de Pu­zsér Ró­bert leg­újabb ki­ro­ha­nása már túl­megy min­den ha­tá­ron.

Hajdú már hoz­zá­szok­ha­tott a ke­mény be­szó­lá­sok­hoz, de Pu­zsér Ró­bert leg­újabb ki­ro­ha­nása már túl­megy min­den ha­tá­ron.

Puzsér most Vujity Tvrtko kapcsán ment neki Hajdú Péternek

Puzsér most Vujity Tvrtko kapcsán ment neki Hajdú Péternek

Ismét ki­ásta a csa­ta­bár­dot.

Az RTL Klub egy­kori meg­mon­dó­em­bere ismét ki­ásta a csa­ta­bár­dot, és ke­mény sza­va­kat in­té­zett Hajdú Péter felé, Tvrtko ki­rú­gása kap­csán.

Zimány Linda Hajdú Péter ellen kezdi az ügyvédi pályafutását

Zimány Linda Hajdú Péter ellen kezdi az ügyvédi pályafutását

Meg­kapta első ügyét az ex-mo­dell.

Meg­kapta első ügyét az ex-mo­dell. Pu­zsér Ró­ber­tet kép­vi­seli, még­hozzá Hajdú Péter ellen.

Puzsér megint keményen beszólt, és nem hajlandó fizetni Hajdúnak

Puzsér megint keményen beszólt, és nem hajlandó fizetni Hajdúnak

Úgy tűnik, a Pu­zsér-Hajdú há­ború foly­ta­tó­dik.

A mű­sor­ve­zető a Fa­ce­book-ol­da­lán nyil­vá­no­san szó­lí­totta fel a kri­ti­kust, hogy fi­zesse ki azt a 200 ezer fo­rin­tot, amit a bí­ró­sá­gon bu­kott el el­lene. Pu­zsér­nak esze ágá­ban sincs fi­zetni.

Szívesen lenne szír menekült Puzsér Róbert

Szívesen lenne szír menekült Puzsér Róbert

Meg­döb­bentő ki­je­len­tést tett a szó­ki­mondó kri­ti­kus, akit ez­út­tal Se­bes­tyén Ba­lázs ho­zott ki a sod­rá­ból.

Meg­döb­bentő ki­je­len­tést tett a szó­ki­mondó kri­ti­kus, akit ez­út­tal Se­bes­tyén Ba­lázs ho­zott ki a sod­rá­ból.

Puzsér az El Caminót is utálta! Lőttek a lelki békének

Puzsér az El Caminót is utálta! Lőttek a lelki békének

Az El Ca­mino sze­rinte kép­mu­ta­tás és sze­mér­met­len üz­le­te­lés. De vé­gig­me­ne­telte!

A za­rán­dok­úton sem nyu­god­ha­tott meg Pu­zsér há­borgó lelke. Az El Ca­mino sze­rinte kép­mu­ta­tás.

A magyar filmcímeken morgolódik Puzsér Róbert

A magyar filmcímeken morgolódik Puzsér Róbert

Gát­lás­ta­la­nok és íz­lés­te­le­nek.

Kul­túrá­lis bű­nö­zők­nek ne­vezi a kül­földi fil­mek ma­gyar cím­adóit. Gát­lás­ta­lan­nak és íz­lés­te­len­nek tartja őket.

Puzsér üzeni Kucserának: inkább füvezz, ne kokózz!

Puzsér üzeni Kucserának: inkább füvezz, ne kokózz!

Az El Ca­mi­nó­ról üzent a kri­ti­kus.

Ku­csera Gábor dop­ping­bot­rá­nya ki­verte a biz­to­sí­té­kot Pu­zsér­nál. A kri­ti­kus meg­kérte a ka­ja­ko­zót, hogy in­kább fü­vez­zen, mert abba még senki sem halt bele.

Csúnyán beugattak Puzsérnak "Csicska, páva, kutya!"

Csúnyán beugattak Puzsérnak "Csicska, páva, kutya!"

Csúnyán beugattak Puzsérnak "Csicska, páva, kutya!"

Pu­zsér Ró­bert ala­po­san za­varba jött, mi­u­tán egy fel­te­he­tően fi­a­tal­korú "kis­gengsz­ter" le­tá­madta.

"Átb...va érzem magam!" Nekitámadt az RTL-nek Puzsér!

"Átb...va érzem magam!" Nekitámadt az RTL-nek Puzsér!

Az RTL2 na­po­kon belül in­duló mű­so­rá­nak sze­rep­lője Pu­zsér Ró­bert máris ki­kelt a ma­gá­ból és a csa­torna dön­tés­ho­zóit tá­madja. Úgy érzi rútul be­csap­ták és tönk­re­tet­ték a mű­so­rát! Támad ezer­rel!

Úgy érzi rútul be­csap­ták és tönk­re­tet­ték a mű­so­rát! Támad ezer­rel!