Polyák Lilla

Új szuperhősért rajonganak a sztárok

Új szuperhősért rajonganak a sztárok

Igazi sztár­döm­ping volt kedd este a Mar­vel Ka­pi­tány pre­mier előtti ve­tí­té­sén. Min­denki imádja a "szu­per­csajt", aki meg­menti a vi­lá­got.

Igazi sztár­döm­ping volt kedd este a Mar­vel Ka­pi­tány pre­mier előtti ve­tí­té­sén. Min­denki imádja a "szu­per­csajt", aki meg­menti a vi­lá­got.

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Nagy bejelentést tett Polyák Lilla új férje, megváltozik az életük!

Fon­tos dön­tést hoz­tak.

Az Ope­rett­szín­ház álom­párja nem­rég ti­tok­ban össze­há­za­so­dott, most pedig fon­tos dön­tést hoz­tak a jö­vő­jü­ket il­le­tően.

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Gyereket szülne fiatal szerelmének Polyák Lilla

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek.

Ele­inte senki sem hitt a kap­cso­la­tuk­ban, de ala­po­san vissza­vág­tak a két­ke­dők­nek. Már három éve tart a bol­dog­sá­guk!

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Teljesen összetört, terápián dolgozta fel válását a magyar színész!

Po­lyák Lilla volt férje ne­he­zen fo­gadta el, hogy véget ért a há­zas­sága.

Po­lyák Lilla volt férje ne­he­zen fo­gadta el, hogy véget ért a há­zas­sága, min­den tőle tel­he­tőt meg­tett azért, hogy lel­ki­leg job­ban le­gyen.

Megtudtuk, mennyibe került Polyák Lilla esküvői ruhája

Megtudtuk, mennyibe került Polyák Lilla esküvői ruhája

A szí­nésznő tel­jes ti­tok­ban mondta ki az igent a nála 16 évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­nek.

Tel­jes ti­tok­ban mondta ki az igent a nála 16 évvel fi­a­ta­labb sze­rel­mé­nek.

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

Még ezt is megteszi 16 évvel fiatalabb szerelméért Polyák Lilla

A szí­nésznő két és fél éve él pár­kap­cso­lat­ban Gö­möri And­rás Má­té­val, aki ta­valy ta­vas­szal kérte meg a kezét.

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Titokban összeházasodott a magyar sztárpár: itt az első fotó

Két és fél év után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket. Min­denki gra­tu­lált!

Két és fél év után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket. Min­denki gra­tu­lált!

Rettegés és kórház: Szörnyű, mi történt Polyák Lillával

Rettegés és kórház: Szörnyű, mi történt Polyák Lillával

Men­tők és tűz­ol­tók ér­kez­tek meg szi­ré­názva a fris­sen fel­újí­tott ház elé. Még sze­ren­cse, hogy gyor­san jött a se­gít­ség!

Men­tők és tűz­ol­tók ér­kez­tek meg szi­ré­názva a fris­sen fel­újí­tott ház elé.

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Vészhelyzet alakult ki a Madách Színházban Ladinek Judit betegsége miatt

Vészhelyzet alakult ki a Madách Színházban Ladinek Judit betegsége miatt

A szí­nész­nő­nek el­ment a hangja, így nem tu­dott szín­padra állni pén­tek este, ami­vel ko­moly di­lem­mát oko­zott a szín­ház­nak...

Majdnem elmaradt az előadás, a sztárszínész elfelejtkezett róla

Majdnem elmaradt az előadás, a sztárszínész elfelejtkezett róla

Gö­möri And­rás Máté éppen fel­újí­tott.

Po­lyák Lilla és Gö­möri And­rás Máté tisz­tá­ban van­nak vele, hogy nem a tél a leg­meg­fe­le­lőbb év­szak a köl­tö­zésre.

Életveszélyes helyzetbe került hegymászás közben a magyar sztár

Életveszélyes helyzetbe került hegymászás közben a magyar sztár

Gö­möri And­rás Máté egye­dül in­dult el a Ten­ger­szem-csúcs meg­hó­dí­tá­sára.

Sze­reti a ki­hí­vá­so­kat Gö­möri And­rás Máté, most éppen egye­dül in­dult el a Ten­ger­szem-csúcs meg­hó­dí­tá­sára. Az Ope­rett­szín­ház sztárja fel­ké­szült a ka­landra, ettől füg­get­le­nül nem tit­kolta, hogy van benne fé­le­lem a hó és a min­dent be­bo­rító köd miatt.

16 évvel fiatalabb párt választott a magyar színésznő, nagy terveik vannak

16 évvel fiatalabb párt választott a magyar színésznő, nagy terveik vannak

Bol­dog csa­lád­ként élik éle­tü­ket, de mun­ká­juk aka­dá­lyo­kat gör­dít elé­jük.

Bol­dog csa­lád­ként élik éle­tü­ket, de mun­ká­juk azért gör­dít némi aka­dályt elé­jük.

Ekkor házasodik Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb párja

Ekkor házasodik Polyák Lilla és 16 évvel fiatalabb párja

Már ké­szül­nek az es­kü­vőre.

Po­lyák Lilla és 16 évvel fi­a­ta­labb sze­relme, Gö­möri And­rás Máté már ké­szül az es­kü­vőre.

Visszaül az iskolapadba
a színésznő fiatal magyar szerelme

Visszaül az iskolapadba
a színésznő fiatal magyar szerelme

A jó pap is hol­tig tanul, bár nem a pap­ne­vel­débe nyert fel­vé­telt a 25 éves, sár­mos fi­a­tal­em­ber.

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

Igazi apa lett az Operettszínház sztárja

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat.

A kor­kü­lönb­ség miatt sokan meg­szól­ták kap­cso­la­tu­kat, de Gö­möri And­rás Máté és Po­lyák Lilla rá­cá­fol­tak a ká­ro­gókra.

Árulkodó fotó: Már karikagyűrűt visel Polyák Lilla

Árulkodó fotó: Már karikagyűrűt visel Polyák Lilla

Az Ope­rett­szín­ház sztárja nem ha­bo­zott, pár­já­val együtt már arany­gyű­rűt hor­da­nak jobb ke­zü­kön!

Lecsapott a gyámügy: átvizsgálták Polyák Lilla fiát

Lecsapott a gyámügy: átvizsgálták Polyák Lilla fiát

Vá­rat­lan el­len­őr­zés alá von­ták Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt kisfiát Né­met­or­szág­ban.

Vá­rat­lan el­len­őr­zés alá von­ták Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt kisfiát Né­met­or­szág­ban.

Volt férjével és jelenlegi párjával ment külföldre Polyák Lilla

Volt férjével és jelenlegi párjával ment külföldre Polyák Lilla

Né­met­or­szág­ban mu­tat­ták be a Szép­ség és a Ször­nye­teg című da­ra­bot, ami­ben Lilla volt férje és kisfia is sze­re­pet ka­pott.

Válás után 100 millión osztoznak az operettsztárok

Válás után 100 millión osztoznak az operettsztárok

Ta­valy szep­tem­ber­ben vál­tak el.

Ta­valy szep­tem­ber­ben vált el a Ho­mon­nay-Po­lyák há­zas­pár, de a közös va­gyon el­osz­tá­sát egé­szen mos­ta­náig ha­lo­gat­ták.

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Eljegyzésük után rögtön új jövevénnyel bővült a sztárpár családja

Po­lyák Lilla gyer­me­kei na­gyon vágy­tak egy ku­tyusra.

Po­lyák Lilla gyer­me­kei saját ku­tyá­juk, Zserbó el­vesz­tése óta vágy­tak egy ku­tyusra.

Izgalmas részletek derültek ki a magyar színésznő esküvőjéről

Izgalmas részletek derültek ki a magyar színésznő esküvőjéről

Va­la­mi­vel több mint egy évvel ez­előtt rob­bant hír, hogy Po­lyák Lilla újra sze­re­lembe esett.

Va­la­mi­vel több mint egy évvel ez­előtt rob­bant hír, Po­lyák Lilla újra sze­re­lembe esett.

Újabb sztárpár fordított hátat Magyarországnak

Újabb sztárpár fordított hátat Magyarországnak

Kü­lön­le­ges al­ka­lom miatt utaz­tak el.

Csak semmi pánik! A sze­rel­me­sek csu­pán egy kü­lön­le­ges al­ka­lom miatt utaz­tak el.

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

Így ünnepelte egyéves évfordulóját Polyák Lilla és fiatal szerelme

Bol­dog kap­cso­lat­ban élnek.

A szí­né­szek au­ten­ti­kus módon a szín­ház­ban is meg­for­dul­tak a jeles napon.

Ezt nem hiszed el, újra férjhez megy Polyák Lilla

Ezt nem hiszed el, újra férjhez megy Polyák Lilla

Po­lyák Lilla ismét oltár elé áll. A szí­nésznő sze­relme meg­kérte a kezét, amire ha­bo­zás nél­kül igent mon­dott.

Po­lyák Lilla ismét oltár elé áll. A szí­nésznő sze­relme meg­kérte a kezét, amire ha­bo­zás nél­kül igent mon­dott.

Polyák Lilla gyászol: Nehéz karácsonya lesz!

Polyák Lilla gyászol: Nehéz karácsonya lesz!

A szí­nésznő meg­rázó csa­ládi tit­ko­kat árult el. Ne­he­zen tud­nak majd rá­han­go­lódni az ün­ne­pekre. A gon­dos­kodó édes­anya azon­ban na­gyon oda­fi­gyel sze­rető csa­lád­jára.

A szí­nésznő meg­rázó csa­ládi tit­ko­kat árult el. Ne­he­zen tud­nak majd rá­han­go­lódni az ün­ne­pekre.

Meglepetés: Polyák Lilla hamarosan anya lesz?

Meglepetés: Polyák Lilla hamarosan anya lesz?

Sze­relme vá­gyik már egy gyer­mekre.

A szí­nésznő fi­a­tal sze­relme be­val­lotta, vá­gyik már egy saját gyer­mekre.

Így reagáltak új szerelmére Polyák Lilla gyermekei

Így reagáltak új szerelmére Polyák Lilla gyermekei

Ma­gán­éle­té­nek tit­ka­i­ról val­lott a szí­nésznő, töb­bek kö­zött arról is me­­sélt, hogy gyer­me­kei mi­ként élték meg a vá­lást.

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Itt a bizonyíték: Durván meghízott Polyák Lilla fiatal szerelme!

Nem­rég da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, most fel­sze­dett pár kilót

A sár­mos szí­nész a Sz­tár­ban sztár adá­sai alatt még da­gadó iz­mok­kal szur­kolt sze­rel­mé­nek, mos­tanra vi­szont fel­sze­dett pár kilót!

Houdini - Varázslatos musical

Houdini - Varázslatos musical: a csoda létezik

No­vem­ber 5-én a MoM Sport Ren­dez­vény­köz­pont­ban kerül szín­padra a híres, ma­gyar szár­ma­zású il­lu­zi­o­nista, Harry Ho­u­dini éle­tét fel­dol­gozó mu­si­cal.

Pa­rá­dés sze­rep­osz­tás­sal, meg­hök­kentő lát­vány­vi­lág­gal no­vem­ber 5-én a MoM Sport Ren­dez­vény­köz­pont­ban kerül szín­padra a híres, ma­gyar szár­ma­zású il­lu­zi­o­nista, Harry Ho­u­dini éle­tét fel­dol­gozó mu­si­cal.

Kitálalt Polyák Lilla: Ezért nem állhat színpadra!

Kitálalt Polyák Lilla: Ezért nem állhat színpadra!

A gyö­nyörű szí­nésznő el­árulta a Ri­post­nak: idén nem lép majd A Dal szín­pa­dára!

A gyö­nyörű szí­nésznő el­árulta a Ri­post­nak: idén nem lép majd A Dal szín­pa­dára! Hogy miért, arról rész­le­te­sen be­szá­molt!

Mi lesz? Képtelen felépülni a betegségből Polyák Lilla!

Mi lesz? Képtelen felépülni a betegségből Polyák Lilla!

Ag­gasztó a hely­zet! Több mint egy hete szen­ved a sú­lyos fer­tő­zés miatt a csi­nos szí­nésznő.

Polyák Lilla életét féltékenység keseríti

Polyák Lilla életét féltékenység keseríti

Újabb csa­pás érte a napok óta gyen­gél­kedő szí­nész­nőt!

Újabb csa­pás érte a napok óta gyen­gél­kedő szí­nész­nőt! Vajon ezt hogy tudja fel­dol­gozni?

Azonnal kórházba kellett szállítani az Operettszínház ismert sztárját

Azonnal kórházba kellett szállítani az Operettszínház ismert sztárját

Meg kel­lett mű­teni a fi­a­tal szí­nészt, ugyanis hir­te­len rosszul lett: gör­csölt a hasa és rázta a hideg.

Kiosztotta a zsűrit Polyák Lilla exférje!

Kiosztotta a zsűrit Polyák Lilla exférje!

Na­gyon meg­vi­selte, hogy élő adás­ban hoz­ták kel­le­met­len hely­zetbe.

Ho­mon­nay Zsol­tot na­gyon meg­vi­selte, hogy élő adás­ban hoz­ták kel­le­met­len hely­zetbe. A Ri­post­nak el­mondta vé­le­mé­nyét a kínos eset­ről!

Nagy a baj: összeomlástól féltik Polyák Lillát

Nagy a baj: összeomlástól féltik Polyák Lillát

Csa­ládja és ba­rá­tai is ko­mo­lyan ag­gód­nak Po­lyák Lil­láért, aki tel­je­sí­tő­ké­pes­sége ha­tá­rá­hoz ért.

Csa­ládja és ba­rá­tai is ko­mo­lyan ag­gód­nak Po­lyák Lil­láért, aki tel­je­sí­tő­ké­pes­sége ha­tá­rá­hoz ért.

Csak az adrenalin tartotta lábon a TV2 sztárját

Csak az adrenalin tartotta lábon a TV2 sztárját

Most is nehéz hét vár rá.

Po­lyák Lilla lát­ha­tóan és hall­ha­tóan rossz ál­la­pot­ban állt szín­padra va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár­ban. Most is nehéz hét vár rá.

Ilyen villantás még nem volt a Sztárban sztár történetében!

Ilyen villantás még nem volt a Sztárban sztár történetében!

Tes­té­vel hó­dí­tott Po­lyák Lilla.

A TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak dögös ver­seny­zője nem bízta a vé­let­lenre va­sár­napi sze­rep­lé­sét! Hangja mel­lett tes­té­vel is le­nyű­gözte a zsű­rit.

Belehízott fájdalmas műtétjébe Polyák Lilla!

Belehízott fájdalmas műtétjébe Polyák Lilla!

A szí­nésznő még min­dig nagy fáj­dal­mak­kal küzd he­tek­kel ez­előtti térd­mű­tétje óta. Mi lesz így az Ope­rett­szín­ház sztár­já­val?

A szí­nésznő még min­dig nagy fáj­dal­mak­kal küzd he­tek­kel ez­előtti térd­mű­tétje óta. Mi lesz így vele?

Színfalak mögött bukott le a szerelmes Polyák Lilla és párja!

Színfalak mögött bukott le a szerelmes Polyák Lilla és párja!

Ér­zéki si­mo­ga­tá­sok és csó­kok...

Ami­kor azt hit­ték, senki sem fi­gyeli őket: ér­zéki si­mo­ga­tá­so­kat és csó­ko­kat ka­pott len­cse­végre a Ri­post ka­me­rája.

Hosszú hónapok rehabilitációja vár a megműtött Polyák Lillára

Hosszú hónapok rehabilitációja vár a megműtött Polyák Lillára

A TV2 sztár­já­nak nya­rát sú­lyos sé­rü­lés húzta ke­resz­tül, még a tévés sze­rep­lése is ve­szélybe ke­rült.

Lesifotó: Így kigyúrta magát Polyák Lilla fiatal szerelme!

Lesifotó: Így kigyúrta magát Polyák Lilla fiatal szerelme!

Sár­mos párja 16 évvel fi­a­ta­labb Lil­lá­nál, a köz­tük lévő kor­kü­lönb­ség még­sem lát­szik! Mind­ket­ten bom­ba­for­má­ban van­nak!

Sár­mos párja 16 évvel fi­a­ta­labb Lil­lá­nál, a köz­tük lévő kor­kü­lönb­ség még­sem lát­szik! Mind­ket­ten bom­ba­for­má­ban van­nak!

Itt a vége: 15 év után elvált a magyar színészpár

Itt a vége: 15 év után elvált a magyar színészpár

Hi­va­ta­lo­san is kü­lön­vált egy­más­tól Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt. De ba­rá­tok ma­rad­nak...

Hi­va­ta­lo­san is kü­lön­vált egy­más­tól Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt. De ba­rá­tok ma­rad­nak...

Megvan, mikor tér vissza a képernyőre Várkonyi Andrea

Megvan, mikor tér vissza a képernyőre Várkonyi Andrea

Új sze­rep­ben de­bü­tál a tévés.

A TV2 Cso­port szep­tem­ber­ben star­toló csa­tor­ná­ján ka­pott új sze­re­pet az egy­kori hír­adós. Mel­lette négy új mű­sor­ve­ze­tőt is be­mu­tat a FEM3.

Súlyos sérülés miatt került veszélybe Polyák Lilla produkciója!

Súlyos sérülés miatt került veszélybe Polyák Lilla produkciója!

Az éne­kes­nőt térd­sza­lag­sza­ka­dás miatt com­big be­gip­szel­ték, a re­ha­bi­li­tá­ció akár hosszú hó­na­po­kig is el­tart­hat.

A tévében harcol egymással a válófélben levő Polyák Lilla és Homonnay Zsolt

A tévében harcol egymással a válófélben levő Polyák Lilla és Homonnay Zsolt

Hó­na­pok­kal ez­előtt szét­men­tek már.

A há­zas­pár hó­na­pok­kal ez­előtt dön­tött a vá­lás­ról, most mégis a te­le­ví­zió kép­er­nyő­jén foly­tat­ják to­vább örö­kös ri­va­li­zá­lá­su­kat.

Képtelen elszakadni exférjétől Polyák Lilla!

Képtelen elszakadni exférjétől Polyák Lilla!

Bár mind­ket­ten bol­do­gok új pár­juk mel­lett, a TV2 ős­szel star­toló új mű­sora hó­na­pokra össze­köti majd őket! Vajon van rá esély, hogy újra fel­lob­ban­jon köz­tük a láng?

Bár mind­ket­ten bol­do­gok új pár­juk mel­lett, a TV2 ős­szel star­toló új mű­sora hó­na­pokra össze­köti majd őket! Vajon van rá esély, hogy újra fel­lob­ban­jon köz­tük a láng?

Elátkozott időszak: Sorra szakítanak a magyar sztárok

Elátkozott időszak: Sorra szakítanak a magyar sztárok

Az el­múlt hó­na­pok­ban szá­mos ma­gyar sztár­pár dobta be a tö­rül­kö­zőt... Mi lehet az oka a nagy sza­kí­tó­hul­lám­nak?

Súlyos sérülés érte Polyák Lillát

Súlyos sérülés érte az Operettszínház sztárját

Épp ifjú ked­ve­sé­vel ro­man­ti­ká­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Po­lyák Lilla épp ifjú ked­ve­sé­vel ro­man­ti­ká­zott, ami­kor meg­tör­tént a baj.

Dívák a Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztiválon!

Dívák a Vajdahunyadvári Nyári Zenei Fesztiválon!

Wolf Kati és Po­lyák Lilla rit­ka­ság­nak szá­mító közös elő­adá­sát lát­hat­juk jú­lius 28-án a Vaj­da­hu­nyad­vár re­ne­szánsz ud­va­rá­ban.

Fiatalabb pasi kellett sztárjaink boldogságához!

Fiatalabb pasi kellett sztárjaink boldogságához!

Szem­be­száll­tak a kon­ven­ci­ók­kal.

So­káig talán ők maguk is tar­tot­tak a je­len­tős kor­kü­lönb­ség­től, ám végül győ­zött a sze­re­lem.

Gyereket akar jóval fiatalabb szerelmétől Polyák Lilla!

Gyereket akar jóval fiatalabb szerelmétől Polyák Lilla!

A szí­nésznő min­den vágya, hogy egy kis­lánnyal aján­dé­kozza meg ked­ve­sét, Gö­möri And­rás Mátét.

A szí­nésznő min­den vágya, hogy egy kis­lánnyal aján­dé­kozza meg ked­ve­sét, Gö­möri And­rás Mátét.

Gyereket akar a 39 éves Polyák Lilla 16 évvel fiatalabb szerelmétől!

Gyereket akar a 39 éves Polyák Lilla 16 évvel fiatalabb szerelmétől!

Bár sok a két­kedő az Ope­rett Szín­ház új sze­rel­mes­párja körül, a fi­a­tal szí­nész, Gö­möri And­rás Máté biz­tos kap­cso­la­tuk­ban.

Így izzik a levegő Polyák Lilla és ifjú szerelme között

Így izzik a levegő Polyák Lilla és ifjú szerelme között

Né­hány hete al­kot­nak egy párt.

Po­lyák Lilla és ked­vese né­hány hete je­lel­tet­ték be, hogy egy párt al­kot­nak. Most meg­hall­gat­ha­tod, hogy forr össze a hang­juk is egy sze­rel­mes du­ett­ben.

Így hálózta be fiatal párja a válófélben lévő Polyák Lillát

Így hálózta be fiatal párja a válófélben lévő Polyák Lillát

A szép szí­nésznő el­árulta, hogy vette őt le a lá­bá­ról az Ope­rett­szín­ház ifjú szív­tip­rója!

A szép szí­nésznő el­árulta, hogy vette őt le a lá­bá­ról az Ope­rett­szín­ház ifjú szív­tip­rója!

Váratlan bejelentés! Polyák Lilla ezt is bevállalta fiatal pasijáért!

Váratlan bejelentés! Polyák Lilla ezt is bevállalta fiatal pasijáért!

Új ked­vese már be is köl­tö­zött a két­gyer­me­kes szí­nész­nő­höz!

Új ked­vese már be is köl­tö­zött a két­gyer­me­kes szí­nész­nő­höz!

Féltik fiatal pasijától a szerelmes Polyák Lillát

Féltik fiatal pasijától a szerelmes Polyák Lillát

A ra­jon­gók sze­rint csa­lódni fog.

A vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő fel­vál­lalta, hogy össze­jött 16 évvel fi­a­ta­labb kol­lé­gá­já­val, a szív­tipró Gö­möri And­rás Má­té­val. A ra­jon­gók nem örül­nek a hír­nek.

Egyre dögösebb a válása óta Polyák Lilla

Egyre dögösebb a válása óta Polyák Lilla

Kívül-belül meg­újult, mióta né­hány hó­napja tönk­re­ment a kap­cso­lata.

Kívül-belül meg­újult, mióta né­hány hó­napja tönk­re­ment a közel húsz­éves kap­cso­lata kol­lé­gá­já­val, Ho­mon­nay Zsolt­tal.

Egymással szűrik össze a levet az Operettszínház sztárjai!

Egymással szűrik össze a levet az Operettszínház sztárjai!

Be­mu­tat­juk azo­kat a szí­né­sze­ket, akik kol­lé­gá­ik­kal bo­nyo­lód­tak vi­szonyba.

Né­hány napja Po­lyák Lilla új ro­mán­cá­tól volt han­gos a sajtó, mi­u­tán a szí­nésznő be­le­sze­re­tett az Ope­rett­szín­ház fi­a­tal szív­tip­ró­jába, Gö­möri And­rás Má­téba. Nem ő azon­ban az egyet­len, aki kol­lé­gá­já­val me­le­ge­dett össze!

Kitálalt küzdelméről a megcsalt Polyák Lilla

Kitálalt küzdelméről a megcsalt Polyák Lilla

Mun­ka­te­rá­piát al­kal­maz a vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő, aki min­den ere­jét össze­szedte, és egy per­cig sem haj­landó csüg­gedni meg­rom­lott há­zas­sága miatt.

Mun­ka­te­rá­piát al­kal­maz a vá­ló­fél­ben lévő szí­nésznő, aki min­den ere­jét össze­szedte, és egy per­cig sem haj­landó csüg­gedni.

Polyák Lilla kivirult, férjét nyúzottá tette a tönkrement házasság

Polyák Lilla kivirult, férjét nyúzottá tette a tönkrement házasság

Mo­so­lyogva pózol a szí­nésznő.

A szép szí­nésznő sorra posz­tolja a mo­soly­gós fo­tó­kat, mi­köz­ben Ho­mon­nay Zsolt nyú­zot­tan és meg­vi­selt arc­cal szelfi­zik.

Szulák és Polyák keményen beintettek volt párjaiknak

Szulák és Polyák keményen beintettek volt párjaiknak

Ke­mény szelfit lőt­tek.

A két meg­csalt szí­nésznő közös da­rab­juk pró­bá­ján lőtt egy közös képet, ami­vel va­ló­szí­nű­leg a volt pár­ja­ik­nak üzen­nek.

A válófélben lévő magyar színésznő elárulta, miért fogyott le ennyire

A válófélben lévő magyar színésznő elárulta, miért fogyott le ennyire

Po­lyák Lilla nem a vá­lás­sal járó stressz­től fo­gyott le.

Po­lyák Lilla nem a vá­lás­sal járó stressz­től fo­gyott le. A szí­nésznő végre el­árulja kar­csú vo­na­la­i­nak tit­kát. Min­den­kit meg­nyug­ta­tott, nem kell érte ag­gódni.

Összetört szívek, síró celebek - Íme, 2015 legfájdalmasabb sztárszakításai!

Összetört szívek, síró celebek - Íme, 2015 legfájdalmasabb sztárszakításai!

Álom­pá­rok­nak hit­tük őket, mégis fáj­dal­mas búcsú lett sze­rel­mük vége.

Álom­pá­rok­nak hit­tük őket, mégis fáj­dal­mas búcsú lett sze­rel­mük vége. A Ri­post össze­gyűj­tötte azo­kat a ma­gyar sztá­ro­kat, akik idén sza­kí­tot­tak ked­ve­sük­kel, és bi­zony na­gyon meg­szen­ved­ték a fáj­dal­mas kü­lön­vá­lást.

Polyák Lilla férje ellen fordult a fél ország

Polyák Lilla férje ellen fordult a fél ország

Ho­mon­nay Zsolt sorra kapja a gyű­löl­ködő üze­ne­te­ket.

Bár az egy­kori sztár­pár­nak eddig közös ra­jon­gó­tá­bora volt, vá­lá­suk be­je­len­tése után Ho­mon­nay Zsolt sorra kapja a gyű­löl­ködő üze­ne­te­ket.

Mi lett az elvált magyar sztárpárok családi fészkeivel?

Mi lett az elvált magyar sztárpárok egykori otthonaival?

Vá­lás­kor nem ki­zá­ró­lag egy­más­tól kö­szön­nek el a felek, a közös házat is ér­té­ke­sí­teni kell. De van­nak, akik meg­tar­tot­ták...

Vá­lás­kor nem ki­zá­ró­lag egy­más­tól kö­szön­nek el a felek. A közös ott­hon­tól is bú­csúzni kell, amit még együtt ter­vez­tek meg, és amely közös éle­tük szín­te­re­ként szol­gált. Vajon tör­vény­szerű, hogy mind­ket­ten sza­ba­dul­ná­nak az em­lé­kek­től, vagy van, aki szí­ve­sen foly­tatja ugyan­ott az éle­tét?

Polyák Lillának férje szeretőjével kell dolgoznia

Polyák Lillának férje szeretőjével kell dolgoznia

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült.

Iga­zán kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült a csi­nos szí­nésznő. Nem elég neki, hogy férje el­hagyta egy másik nőért, még együtt is kell dol­goz­nia az utód­já­val.

Szakításuk után kényszerből dolgoztak együtt a hazai sztárpárok

Szakításuk után kényszerből dolgoztak együtt a hazai sztárpárok

Lip­tai Cla­u­dia is sze­rel­mes volt még a ka­me­rák előtt ex­fér­jébe.

Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt pár napja je­len­tette be, hogy 20 év után külön foly­tat­ják a ma­gán­éle­tü­ket, ám a mun­ká­juk to­vábbra is össze­lán­colja őket.De ugyan­ezen ment végig Ré­kasi Ká­roly és Détár Enikő is, de Lip­tai Ca­lu­dia és Gesz­tesi Ká­roly is.

Húsz év után vége az operettes álompár szerelmének!

Húsz év után vége az operettes álompár szerelmének!

El­vál­nak egy­más­tól.

Húsz év együtt­lét és ti­zenöt, há­zas­ság­ban töl­tött esz­tendő után Po­lyák Lilla és Ho­mon­nay Zsolt el­vál­nak egy­más­tól!