Polgár Kriszta

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Az idei magyar sztárbabáktól elolvadsz!

Az idei magyar sztárbabáktól elolvadsz!

Va­ló­sá­gos bé­bi­bum­mot ho­zott 2015.

Va­ló­sá­gos bé­bi­bum­mot ho­zott az idei év a hazai ce­leb­vi­lág­ban. Néz­zük, kik a leg­éde­sebb sztár­bé­bik és a büszke ce­leb­ma­mik.

Súlyos műtétje után újra bombaformában van Polgár Kriszta

Súlyos műtétje után újra bombaformában van Polgár Kriszta

Húsz kilót fo­gyott a szép­ség­ki­rálynő.

Ke­mény idő­sza­kon van túl a két­gyer­me­kes sztár­anyuka, akit na­gyon meg­vi­selt, hogy ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­sége alatt 20 kilót hí­zott.

Sztáranyukák reagáltak a legújabb bizarr őrületre!

Sztáranyukák reagáltak a legújabb bizarr őrületre!

Egye­sek sze­rint gusz­tus­ta­lan, míg mások sze­rint cso­dá­la­tos a fur­csa, új trend. A híres anyu­kák a Ri­post­nak mond­ták el a vé­le­mé­nyü­ket.

Egye­sek sze­rint gusz­tus­ta­lan, míg mások sze­rint cso­dá­la­tos a fur­csa, új trend. A híres anyu­kák a Ri­post­nak mond­ták el a vé­le­mé­nyü­ket.

Tündéri képeken mutatta meg kisfiát a magyar szépségkirálynő - Fotó

Tündéri képeken mutatta meg kisfiát a magyar szépségkirálynő - Fotó

Jú­lius végén szü­le­tett meg Pol­gár Kriszta má­so­dik gyer­meke.

Jú­lius végén szü­le­tett meg az egy­kori szép­ség­ki­rálynő, Pol­gár Kriszta má­so­dik gyer­meke. A büszke és bol­dog, két­gyer­me­kes anyuka azóta szinte el­árasztja a kö­zös­ségi ol­da­la­kat a leg­ara­nyo­sabb ba­ba­fo­tók­kal.

Műteni kell a nemrég szült szépségkirálynőt

Műteni kell a nemrég szült szépségkirálynőt

Pol­gár Kriszta tes­té­ben a kis­ba­bá­val együtt egy ciszta is nö­ve­kedni kez­dett.

Pol­gár Kriszta múlt héten hozta vi­lágra má­so­dik kisfiát, ha­ma­ro­san azon­ban újra kór­ház vár a szép sztár­anyu­kára. Kriszta tes­té­ben ugyanis a kis­ba­bá­val együtt egy bal­jós ciszta is nö­ve­kedni kez­dett.

Súlyos allergia keseríti meg a sztárok nyarát

Súlyos allergia keseríti meg a sztárok nyarát

Fo­lya­ma­to­san vi­gyáz­niuk kell egész­sé­gükre.

Hiába tom­bol ezer­rel a nyár, van­nak ce­le­bek, akik nem tud­ják fel­hőt­le­nül él­vezni a nap­sü­tést, vagy a friss, nyári le­ve­gőt.

Megszületett Polgár Krisztina kisfia - Fotó

Megszületett Polgár Krisztina kisfia - Fotó

A szép­ség­ki­rálynő teg­nap hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, akit máris egy tün­déri fotón mu­ta­tott meg a vi­lág­nak az új­don­sült anyuka. A kisfiú a Vin­cent nevet kapta.

A szép­ség­ki­rálynő teg­nap hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, akit máris egy tün­déri fotón mu­ta­tott meg a vi­lág­nak az új­don­sült anyuka.

Hatalmas terhespocakot villantott Polgár Kriszta - Fotó

Hatalmas terhespocakot villantott Polgár Kriszta - Fotó

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő kö­te­lező fek­vésre van ítélve má­so­dik ba­bá­já­val, ami­től fel­sza­ladt rá jó né­hány kiló.

Az év eddigi 10 legjobb terhesfotója

Az év eddigi 10 legjobb terhesfotója

Össze­gyűj­töt­tük nek­tek a gyö­nyörű ma­gyar vá­ran­dós ce­le­bek leg­dö­gö­sebb po­ca­kos fo­tóit. Íme a top 10 kép a göm­bö­lyödő sztá­rok­ról.

Össze­gyűj­töt­tük nek­tek a gyö­nyörű ma­gyar vá­ran­dós ce­le­bek leg­dö­gö­sebb po­ca­kos fo­tóit. Íme a top 10 kép a göm­bö­lyödő sztá­rok­ról.

Hőségriadó: Sztártippek, hogyan vészeld át kismamaként

Hőségriadó: Sztártippek, hogyan vészeld át kismamaként

A rek­kenő hőség a sztárkis­ma­má­kat sem kí­méli, így utá­na­néz­tünk, ki ho­gyan hű­síti magát, mit tesz a nagy me­leg­ben.

Terhesen a tűző a napon! Óvatosságra inti az orvos az RTL Klub sztárját

Terhesen a tűző a napon! Óvatosságra inti az orvos az RTL Klub sztárját

A ha­ma­ro­san anyai örö­mök elé néző Nádai Anikó nem egy ag­gó­dós típus.

A ha­ma­ro­san anyai örö­mök elé néző Nádai Anikó nem egy ag­gó­dós típus. A per­zselő hőség el­le­nére gond­ta­la­nul él­vezte a stran­dot, és ha­tal­mas po­cak­já­val még a vízbe is be­me­rész­ke­dett.

Kórházba került a terhes Polgár Kriszta

Kórházba került a terhes Polgár Kriszta

A ve­szé­lyez­te­tett ter­hes ex-szép­ség­ki­rály­nőt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

A ve­szé­lyez­te­tett ter­hes egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt kór­házba kel­lett szál­lí­tani, idő előtti méh­össze­hú­zó­dá­sok­kal, mert még túl korai lenne a szü­lés a pici szá­mára.