Polgár Kriszta

Szörnyű hír, a reptéren ragadt Polgár Kriszta

Szörnyű hír, a reptéren ragadt Polgár Kriszta

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a tör­tén­tek­ről! Ez az uta­zás biz­to­san fe­lejt­he­tet­len marad a szá­mára.

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a tör­tén­tek­ről! Ez az uta­zás biz­to­san fe­lejt­he­tet­len marad a szá­mára.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Nem hiszed el, milyen allergiáktól szenvednek a hazai sztárok

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon.

Becs­lé­sek sze­rint 400 mil­lió ember al­ler­giás ma a vi­lá­gon és ez a szám ro­ha­mo­san nö­vek­szik.

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Családjával együtt hagyja el az országot Polgár Kriszta

Min­den­kit meg­le­pett a hír! Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott elő­ször a mi­ér­tek­ről!

Min­den­kit meg­le­pett a hír! Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő a Ri­post­nak val­lott elő­ször a mi­ér­tek­ről!

Sztáranyukák reagáltak a legújabb bizarr őrületre!

Sztáranyukák reagáltak a legújabb bizarr őrületre!

Egye­sek sze­rint gusz­tus­ta­lan, míg mások sze­rint cso­dá­la­tos a fur­csa, új trend. A híres anyu­kák a Ri­post­nak mond­ták el a vé­le­mé­nyü­ket.

Az idei magyar sztárbabáktól elolvadsz!

Az idei magyar sztárbabáktól elolvadsz!

Va­ló­sá­gos bé­bi­bum­mot ho­zott 2015.

Va­ló­sá­gos bé­bi­bum­mot ho­zott az idei év a hazai ce­leb­vi­lág­ban. Néz­zük, kik a leg­éde­sebb sztár­bé­bik és a büszke ce­leb­ma­mik.

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Szörnyű fájdalmak gyötrik Polgár Krisztát

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Az im­má­ron két­gyer­me­kes anyuka a Fa­ce­book-ol­da­lon adott han­got szen­ve­dé­sé­nek. Az or­vo­sok se­gít­sé­gé­ben bízik.

Pár héttel a szülés után is irtó dögösek a magyar sztáranyukák

Pár héttel a szülés után is irtó dögösek a magyar sztáranyukák

Sokan éve­kig küz­de­nek, hogy vissza­nyer­jék szü­lés utáni alak­ju­kat, ők azon­ban re­kord­se­bes­ség­gel len­dül­tek újra bom­ba­for­mába.

Sokan éve­kig küz­de­nek, hogy vissza­nyer­jék szü­lés utáni alak­ju­kat, ők azon­ban re­kord­se­bes­ség­gel len­dül­tek újra bom­ba­for­mába, és büsz­kén mu­to­gat­ják tes­tü­ket a nagy­vi­lág­nak. Vajon mi a tit­kuk a leg­dö­gö­sebb hazai sztár­anyu­kák­nak?

Súlyos műtétje után újra bombaformában van Polgár Kriszta

Súlyos műtétje után újra bombaformában van Polgár Kriszta

Ke­mény idő­sza­kon van túl a két­gyer­me­kes sztár­anyuka, aki ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ként 20 kilót hí­zott.

Ke­mény idő­sza­kon van túl a két­gyer­me­kes sztár­anyuka, aki ve­szé­lyez­te­tett ter­hes­ként 20 kilót hí­zott.

Tündéri képeken mutatta meg kisfiát a magyar szépségkirálynő - Fotó

Tündéri képeken mutatta meg kisfiát a magyar szépségkirálynő - Fotó

Jú­lius végén szü­le­tett meg az egy­kori szép­ség­ki­rálynő, Pol­gár Kriszta má­so­dik kisfia.

Műteni kell a nemrég szült szépségkirálynőt

Műteni kell a nemrég szült szépségkirálynőt

Pol­gár Kriszta tes­té­ben a kis­ba­bá­val együtt egy ciszta is nö­ve­kedni kez­dett.

Pol­gár Kriszta múlt héten hozta vi­lágra má­so­dik kisfiát, ha­ma­ro­san azon­ban újra kór­ház vár a szép sztár­anyu­kára. Kriszta tes­té­ben ugyanis a kis­ba­bá­val együtt egy bal­jós ciszta is nö­ve­kedni kez­dett.

Súlyos allergia keseríti meg a sztárok nyarát

Súlyos allergia keseríti meg a sztárok nyarát

Hiába tom­bol ezer­rel a nyár, van­nak ce­le­bek, akik nem tud­ják fel­hőt­le­nül él­vezni a nap­sü­tést, vagy a friss, nyári le­ve­gőt. Fo­lya­ma­to­san vi­gyáz­niuk kell egész­sé­gükre.

Hiába tom­bol ezer­rel a nyár, van­nak ce­le­bek, akik nem tud­ják fel­hőt­le­nül él­vezni a nap­sü­tést, vagy a friss, nyári le­ve­gőt. Olyan ko­moly al­ler­gia kí­nozza őket ugyanis, hogy fo­lya­ma­to­san vi­gyáz­niuk kell egész­sé­gükre.

Megszületett Polgár Krisztina kisfia - Fotó

Megszületett Polgár Krisztina kisfia

A szép­ség­ki­rálynő teg­nap hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, akit máris egy tün­déri fotón mu­ta­tott meg a vi­lág­nak az új­don­sült anyuka.

A szép­ség­ki­rálynő teg­nap hozta vi­lágra má­so­dik gyer­me­két, akit máris egy tün­déri fotón mu­ta­tott meg a vi­lág­nak az új­don­sült anyuka.

Az év eddigi 10 legjobb terhesfotója

Az év eddigi 10 legjobb terhesfotója - magyar sztárokról

Gyö­nyörű ma­gyar vá­ran­dós ce­le­bek leg­dö­gö­sebb po­ca­kos fotói.

Össze­gyűj­töt­tük nek­tek a gyö­nyörű ma­gyar vá­ran­dós ce­le­bek leg­dö­gö­sebb po­ca­kos fo­tóit.

Hatalmas terhespocakot villantott Polgár Kriszta - Fotó

Hatalmas terhespocakot villantott Polgár Kriszta - Fotó

Az egy­kori szép­ség­ki­rálynő kö­te­lező fek­vésre van ítélve má­so­dik ba­bá­já­val, ami­től fel­sza­ladt rá jó né­hány kiló.

Hőségriadó: Sztártippek, hogyan vészeld át kismamaként

Hőségriadó: Sztártippek, hogyan vészeld át kismamaként

A rek­kenő hőség a sztárkis­ma­má­kat sem kí­méli, így utá­na­néz­tünk, ki ho­gyan hű­síti magát, mit tesz a nagy me­leg­ben.

Kórházba került a terhes Polgár Kriszta

Kórházba került a terhes Polgár Kriszta

A ve­szé­lyez­te­tett ter­hes ex-szép­ség­ki­rály­nőt kór­házba kel­lett szál­lí­tani.

A ve­szé­lyez­te­tett ter­hes egy­kori szép­ség­ki­rály­nőt kór­házba kel­lett szál­lí­tani, idő előtti méh­össze­hú­zó­dá­sok­kal, mert még túl korai lenne a szü­lés a pici szá­mára.