Pintér Tibor

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott, és mos­ta­ná­ban már szóba ke­rült köz­tük a csa­lád­ala­pí­tás is.

Erre számíthat az összeköltözés után Pintér Tibor barátnője

Erre számíthat az összeköltözés után Pintér Tibor barátnője

Fridi és Tenya szerda dél­után össze­köl­töz­tek. A lány­nak fel kell ké­szül­nie Tenya leg­rosszabb szo­ká­sa­ira...

Fridi és Tenya szerda dél­után össze­köl­töz­tek. A lány­nak fel kell ké­szül­nie né­hány do­logra.

Beárazta magát: Ennyit ér Pintér Tibor

Beárazta magát: Ennyit ér Pintér Tibor

Pin­tér Tibor min­dig a ha­tá­ro­kat fe­sze­geti, most is mon­dott egy me­ré­szet, el­árulta, mennyit ér a teste.Lehet, hogy túl­biz­to­sí­totta magát?

Pin­tér Tibor min­dig a ha­tá­ro­kat fe­sze­geti, most is mon­dott egy me­ré­szet, el­árulta, mennyit ér a teste. Lehet, hogy túl­biz­to­sí­totta magát?

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

A szí­nész és Janza Kata már évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ám kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Vajon mit szól ehhez fi­a­tal ba­rát­nője?

Vajon mit szól ehhez fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Már biztos: Ez lett a botrányos Jimmy-musical sorsa

Már biztos: Ez lett a botrányos Jimmy-musical sorsa

Pin­tér Tibor min­dent meg­tett.

Pin­tér Tibor min­dent meg­tett annak ér­de­ké­ben, hogy be­sze­rezze az összes szerző en­ge­dé­lyét, de éppen a leg­fon­to­sabb mon­dott nemet.

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. A szí­nész most tény­leg be­rá­gott.

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. Az oldal szer­kesz­tői ugyanis nemes egy­sze­rű­ség­gel ko­ka­in­füg­gő­nek ki­ál­tot­ták ki a szí­nészt.

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Pin­tér Tibor az utóbbi évek­ben rendre ala­kí­totta a hős­sze­rel­mes ka­rak­te­re­ket saját szín­há­zá­ban.

Pin­tér Tibor az utóbbi évek­ben rendre ala­kí­totta a hős­sze­rel­mes ka­rak­te­re­ket saját szín­há­zá­ban. Mos­tan­tól nem fog.

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ezt nem teszi ki az ab­lakba...

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt az egyik nagy in­ter­ne­tes kö­zös­ség ala­pí­tó­já­nak is...

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Pin­tér Tibor ked­vese az in­ter­ne­ten je­lezte, hogy va­lami nincs rend­ben a kap­cso­la­tuk­kal.

Pin­tér Tibor ked­vese az in­ter­ne­ten je­lezte, hogy va­lami nincs rend­ben a kap­cso­la­tuk­kal.

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak...

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Nincs könnyű hely­zet­ben.

Nincs könnyű hely­zet­ben a 45 éves szí­nésznő!

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

A ló­imádó szív­tipró még a sze­ge­cses bőr­ka­bát­ját is fel­vette a pro­duk­ci­ó­hoz. Igaz, az már csak hab a tor­tán!

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

Így könnyeb­ben el­fo­gad­ják majd?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját az ér­dekli, hogy jó for­má­ban le­gyen.

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten.

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten.

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Erre nem szá­mí­tótt.

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

Durván kifigurázták Pintér Tibort

Durván kifigurázták Pintér Tibort: de mit szól hozzá Tenya?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­ról vic­ces fel­vé­telt töl­töt­tek fel.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­ról vic­ces fel­vé­telt töl­tött fel az is­mert ze­ne­kar.

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

A szí­nész mos­ta­ná­ban egé­szen el­ké­pesztő dol­go­kat művel. De mi lehet min­den­nek az oka?

A szí­nész mos­ta­ná­ban egé­szen el­ké­pesztő dol­go­kat művel. De mi lehet min­den­nek az oka? Most ő maga mondja el...

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tó­ját egy idő­sebb nő sze­melte ki.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tó­ját egy idő­sebb nő sze­melte ki.

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele. A sze­rel­me­sek az össze­bú­to­ro­zást ter­ve­zik!

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

A szí­nész nem ta­gadja, hogy sok­szor meg­kí­vánja szín­padi part­ne­reit.

A szí­nész nem ta­gadja, hogy sok­szor meg­kí­vánja szín­padi part­ne­reit annak el­le­nére, hogy húsz­éves ba­rát­nője van.

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik­nél ele­inte dúlt a sze­re­lem, ám egyik nap­ról a má­sikra el­vál­tak út­jaik.

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik­nél ele­inte dúlt a sze­re­lem, ám...

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén: Hagyják már békén!

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén: Hagyják már békén!

Jimmy­vel tény­leg bár­mit el lehet adni!

Jimmy­vel bár­mit el lehet adni! Ezt pél­dázza, hogy a mu­si­cal szom­bati és va­sár­napi elő­adá­sán is állva tap­solt a kö­zön­ség.

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

A Ki­rály test­vére Ame­ri­kába vinné a Jimmy éle­tét be­mu­tató mu­si­calt.

A Ki­rály test­vére Ame­ri­kába vinné a Jimmy éle­tét be­mu­tató mu­si­calt.

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus a hét­vé­gén be­mu­ta­tott Jimmy-mu­si­cal - ál­lí­tot­ták a nézők a pre­mier után.

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus a hét­vé­gén be­mu­ta­tott Jimmy-mu­si­cal - ál­lí­tot­ták a nézők a pre­mier után.

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Bajban Pintér Tibor társulata: Utcára kerültek

Bajban Pintér Tibor társulata: Utcára kerültek

Tíz éve ala­pí­totta te­át­ru­mát.

A szí­nész im­má­ron tíz éve ala­pí­totta te­át­ru­mát a fő­vá­ros mel­lett, de ja­nu­ár­tól nincs he­lyük a te­le­pü­lé­sen. Az ön­kor­mány­zat dön­tött, itt a vége.

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Pin­tér Tibor ennyire még nem iz­gult.

Pin­tér Tibor soha annyira még nem iz­gult pre­mier előtt, mint amennyire most, hogy szín­padra vitte a Jimmy-mu­si­calt.

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Dön­tést hoz­tak a jog­tu­laj­do­no­sok...

Eddig azt sem le­he­tett tudni, hogy a be­dü­hö­dött szer­zők en­ge­dik-e a be­mu­ta­tót, de most ki­de­rül, ho­gyan dön­töt­tek.

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül.

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül. A ki­rály fia most egy vi­de­óüze­net­ben re­a­gált a nap ese­mé­nye­ire.

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül! Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a tár­su­lat.

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül! Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a tár­su­lat.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Meg­jó­sólta saját ha­lá­lát?

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját.

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

To­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást.

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

A szí­nészt egy­előre nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

Áll a bál, Pintér Tibornak elege lett a magyar sztárból!

Áll a bál, Pintér Tibornak elege lett a magyar sztárból!

Ve­szély­ben a Jimmy-mu­si­cal?

A szí­nész még­sem a fi­a­tal éne­kes­nő­nek adja a Jimmy-mu­si­cal fon­tos sze­re­pét.

Itt a bizonyíték: Kibékült szexi párjával a nőfaló Pintér Tibor

Itt a bizonyíték: Kibékült szexi párjával a nőfaló Pintér Tibor

Ilyen az igaz sze­re­lem!

Bár a fi­a­tal lányt na­gyon rosszul érin­tette a csél­csap mű­vész vi­sel­ke­dése, úgy tűnik, meg­bo­csáj­tott neki!

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Nincs jól Pin­tér Tibor édes­anyja, aki évek­kel ez­előtt már le­győzte a rákot.

Nincs jól Pin­tér Tibor édes­anyja, aki évek­kel ez­előtt már le­győzte a méh­nyak­rá­kot, a szí­nész ret­teg, hogy ki­újul az asszony be­teg­sége.

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Mégis ki tudna el­len­állni egy ilyen fel­ső­test­nek?

Mégis ki tudna el­len­állni egy ilyen fel­ső­test­nek? Nem vitás, Tenya egy igazi izom­ko­losszus!

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett...

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett a szí­nész, ami­kor a vi­har­tól meg­ijedt a ló! Sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj!

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész szív­hez szóló vi­deót kül­dött a las­san 80 éves édes­any­já­nak.

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát. A darab váza már el­ké­szült, a fő­sze­re­pet pedig a lovas szí­nész játsz­hatja majd el.

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát. A darab váza már el­ké­szült, a fő­sze­re­pet pedig a lovas szí­nész játsz­hatja majd el.

Brutális tartozást halmozott fel Pintér Tibor

Brutális tartozást halmozott fel Pintér Tibor

Több tíz mil­liós adós­ságba verte magát a szí­nész. Per­sze min­dent a kö­zön­sége ér­de­ké­ben tett.

Több tíz mil­liós adós­ságba verte magát a szí­nész. Per­sze min­dent a kö­zön­sége ér­de­ké­ben tett.

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók?

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók? Vajon a szí­vük­höz kap­nak?

Betört a színházba a nő: Szexet követelt Pintér Tibortól!

Betört a színházba a nő: Szexet követelt Pintér Tibortól!

Hogy mi lett a vége?

A neves szín­ház­igaz­ga­tót szexre akarta kény­sze­rí­teni a be­te­ges ra­jongó! Hogy mi lett a vége, el­mondta la­punk­nak a szí­nész!

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

Pin­tér Tibor és ex­neje a válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.

Erre nincsenek szavak: hihetetlen, hogy néz ki Pintér Tibor

Erre nincsenek szavak: hihetetlen, hogy néz ki Pintér Tibor

Me­rész öl­tö­zék­ben lé­pett ki az ut­cára.

A nép­szerű szí­nész me­rész öl­tö­zék­ben lé­pett ki az ut­cára.

Megszólalt a pedofil botrányba keveredett magyar sztárszínész

Megszólalt a pedofil botrányba keveredett magyar sztárszínész

A szí­nészt meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek cik­kei. Sejti, kik ter­jesz­tik róla a rossz­in­du­latú plety­ká­kat.

A szí­nészt meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek cik­kei. Sejti, kik ter­jesz­tik róla a rossz­in­du­latú plety­ká­kat.

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült...

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült a nép­szerű ma­gyar szí­nész, aki­től több mil­lió fo­rint­nyi össze­get akar­nak a jo­gá­szok!

Nem titkolja tovább: Pintér Tibor megmutatta új társát

Nem titkolja tovább: Pintér Tibor megmutatta új társát

Tenya büszke új vá­lasz­tott­jára!

Tenya na­gyon büszke új vá­lasz­tott­jára!

Nem hiszed el, ki öleli a félmeztelen Pintér Tibort

Nem hiszed el, ki öleli a félmeztelen Pintér Tibort

A szí­nész el­ké­pesztő képet posz­tolt a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, me­lyen egy hölggyel lát­ható...

A szí­nész el­ké­pesztő képet posz­tolt a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, me­lyen egy hölggyel lát­ható...

Beismerte, tinilányokkal szexel Pintér Tibor!

Beismerte, tinilányokkal szexel Pintér Tibor!

A sár­mos szín­ház­igaz­gató ki­rob­banó for­má­ban van, és ezt a csa­jok is ér­té­ke­lik! Ta­pad­nak rá a nők!

A sár­mos szín­ház­igaz­gató ki­rob­banó for­má­ban van, és ezt a csa­jok is ér­té­ke­lik! Ta­pad­nak rá a nők!

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

Vál­toz­tat ed­digi hoz­záál­lá­sán.

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét, mint ko­ráb­ban.

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Veréb Tamás meg­té­pázva in­dult haza.

Veréb Tamás ala­po­san meg­té­pázva ke­ve­re­dett ki a gyors­tal­paló kasz­kadőr­ok­ta­tás­ból. Erre senki sem szá­mí­tott, az biz­tos.

Pintér Tibor: A szexről is nyíltan beszélek a lányommal!

Pintér Tibor: A szexről is nyíltan beszélek a lányommal!

A sár­mos szí­nész egy iga­zán laza édes­apa! Sok hely­zet­ben képes ba­rát­ként te­kin­teni a lá­nyára, aki­vel a leg­in­ti­mebb kér­dé­se­ket is meg­vi­tat­ják!

A sár­mos szí­nész egy iga­zán laza édes­apa! Sok hely­zet­ben képes ba­rát­ként te­kin­teni a lá­nyára, aki­vel a leg­in­ti­mebb kér­dé­se­ket is meg­vi­tat­ják!

Rendkívül kínos: tudomást sem vesznek a nők Pintér Tiborról!

Rendkívül kínos: tudomást sem vesznek a nők Pintér Tiborról!

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója hiába ügyel a kül­se­jére és edz rend­sze­re­sen, úgy érzi, ki­jött a gya­kor­lat­ból.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója hiába ügyel a kül­se­jére és edz, úgy érzi, ki­jött a gya­kor­lat­ból.

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Volt már sze­re­tői stá­tusz­ban.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

Kínos hely­ze­tek szü­let­nek...

A szí­nész na­gyon büszke 19 éves lá­nyára, Jan­kára. Gyak­ran szer­vez­nek közös prog­ra­mo­kat, ebből pedig gyak­ran kínos hely­ze­tek is szü­let­nek.

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

A szem­fü­les ra­jon­gó­nak el­akadt a szava, ami­kor meg­pil­lan­totta ked­ven­cét! Nem csoda, hogy azon­nal elő­kapta a mo­bil­ját!

A szem­fü­les ra­jon­gó­nak el­akadt a szava, ami­kor meg­pil­lan­totta ked­ven­cét! Nem csoda, hogy azon­nal elő­kapta a mo­bil­ját!

Pintér Tibor elégtételt követel Bochkoréktól

Pintér Tibor elégtételt követel Bochkoréktól

A szí­nész ala­po­san be­rá­gott a reg­geli rá­dió­mű­sor há­zi­gaz­dá­ira, ami­ért azok élő adás­ban azzal vá­dol­ták, hogy né­hány hó­napja zak­la­tott egy fér­jes asszonyt.

A szí­nész ala­po­san be­rá­gott a reg­geli rá­dió­mű­sor há­zi­gaz­dá­ira, ami­ért azok élő adás­ban azzal vá­dol­ták, hogy né­hány hó­napja zak­la­tott egy fér­jes asszonyt.

Három nő kívánságait teljesíti mindennap a magyar rockzenész

Három nő kívánságait teljesíti mindennap a magyar rockzenész

Itt a nyár, az el­vált sztárapu­kák igye­kez­nek minél több időt töl­teni exe­ik­nél ma­radt gyer­me­ke­ik­kel.

Itt a nyár, az el­vált sztárapu­kák igye­kez­nek minél több időt töl­teni gyer­me­ke­ik­kel.

Lánya barátnőivel flörtöl az ismert magyar színész

Lánya barátnőivel flörtöl az ismert magyar színész

Pin­tér Tibor nem akar meg­öre­gedni.

Ha úgy tartja kedve, lánya húsz­éves ba­rát­nő­i­nek is csapja a sze­let Pin­tér Tibor. A szí­nész hi­ú­sá­gá­ból soha nem csi­nált tit­kot.

Nagy a baj: Barátai aggódnak Pintér Tiborért

Nagy a baj: Barátai aggódnak Pintér Tiborért

Ro­mok­ban hever a ma­gán­élete.

Ro­mok­ban hever a sár­mos szí­nész ma­gán­élete. Sza­kí­tása óta egye­dül van.

Fia tanítja vagánykodni Pintér Tibort

Fia tanítja vagánykodni Pintér Tibort

A szí­nész fiára, Má­téra tá­masz­ko­dik.

Hét­főn este újabb három híres szülő tit­ka­ira derül fény a TV2 Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! című mű­so­rá­ban.

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Ahogy mon­dani szok­ták: két dudás nem fér meg egy csár­dá­ban. Jelen eset­ben szín­ház­ban.

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

A fi­a­tal szép­sé­get ko­moly be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A fi­a­tal szép­sé­get ko­moly be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

Meglepő vallomás, így vadássza a nőket a magyar sztár

Meglepő vallomás, így vadássza a nőket a magyar sztár

Két hó­napja szingli Pin­tér Tibor.

Kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­totta a pár­ke­re­sés­nek a 43 éves szí­nész, aki két hó­napja szingli. Nagy rá az esély, hogy a szín­ház­ban fogja meg­ta­lálni kö­vet­kező part­ne­rét.

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

El­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja Kata!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja! Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van!

Hoppá, ennél a nőnél töltötte az éjszakát Pintér Tibor

Hoppá, ennél a nőnél töltötte az éjszakát Pintér Tibor

A sár­mos szí­nész még reg­ge­lit is ka­pott! Úgy tűnik, van, akire min­dig szá­mít­hat.

A sár­mos szí­nész még reg­ge­lit is ka­pott! Úgy tűnik, van, akire min­dig szá­mít­hat.

Örömlányokra vágyik az ágyban a szingli Pintér Tibor

Örömlányokra vágyik az ágyban a szingli Pintér Tibor

Mi­csoda igé­nyek... A szí­nész régen be­szélt már ilyen őszin­tén a ma­gán­éle­té­ről.

Mi­csoda igé­nyek... A szí­nész régen be­szélt már ilyen őszin­tén a ma­gán­éle­té­ről.

Pintér Tibor elmesélte szakítása eredeti okait

Pintér Tibor elmesélte szakítása eredeti okait

Pin­tér Tibor és párja két hónap után sza­kí­tot­tak

Pin­tér Tibor és párja két hónap után sza­kí­tot­tak. Azóta kü­lön­böző hí­re­ket le­he­tett ol­vasni az okok­ról, most Tibor törte meg a csen­det.

Kifakadt Pintér Tibor exe: "Nem adta meg, amire a legjobban vágytam"

Kifakadt Pintér Tibor exe: "Nem adta meg, amire a legjobban vágytam"

Nehéz dön­tést ho­zott: rá­jött, hogy kép­te­len to­vább várni Pin­tér Ti­borra.

Reagált a kínos pletykára Pintér Tibor: Kiderült, van-e új szerelme!

Reagált a kínos pletykára Pintér Tibor: Kiderült, van-e új szerelme!

A sár­mos szí­nész na­pok­kal ez­előtt sza­kí­tott ked­ve­sé­vel, Be­á­val!

A sár­mos szí­nész na­pok­kal ez­előtt sza­kí­tott ked­ve­sé­vel, Be­á­val! Az egy­kori sze­rel­me­sek nem szo­mo­rúak, ba­rá­tok ma­rad­tak. Köz­ben máris az a hír járja, Ti­bort egy csi­nos lánnyal lát­ták!

Durván kitálalt: Ezért szakított Ács Beatrix Pintér Tiborral

Durván kitálalt: Ezért szakított Ács Beatrix Pintér Tiborral

Ács Be­at­rix kö­zös­ségi ol­da­lán szá­molt be a sza­kí­tás rész­le­te­i­ről.

Újra az intenzív osztályra került Pintér Tibor szerelme

Újra az intenzív osztályra került Pintér Tibor szerelme

Két napja hagyta el a kór­há­zat, de..

Két napja hagyta el a Hon­véd­kór­há­zat Ács Be­at­rix, Pin­tér Tibor párja. Pár órá­val ké­sőbb a mo­dell újra az in­ten­zív osz­tá­lyon kö­tött ki.

Pintér Tibor őszintén vallott a szakítás okairól

Pintér Tibor őszintén vallott a szakítás okairól

A szí­nész nem áll ké­szen a há­zas­ságra és a gyer­mek­vál­la­lásra, és ideje sem volt sze­rel­mére.

A szí­nész nem áll ké­szen a há­zas­ságra és a gyer­mek­vál­la­lásra, és ideje sem volt sze­rel­mére.

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Életmentő gyógyszert kapott Pintér Tibor szerelme

Fél éve küzd egy egy­előre gyó­gyít­ha­tat­lan­nak tűnő al­ler­gi­á­val Ács Be­at­rix, aki egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tü­ne­te­ket.

Fél éve küzd egy egy­előre gyó­gyít­ha­tat­lan­nak tűnő al­ler­gi­á­val Ács Be­at­rix, aki egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a tü­ne­te­ket.

Edzőteremben villantotta meg gyönyörű melleit Pintér Tibor barátnője

Edzőteremben villantotta meg gyönyörű melleit Pintér Tibor barátnője

Az ün­ne­pek alatt Beára is fel­ment egy kis túl­súly, ezt dol­gozza most le.

Az ün­ne­pek alatt Beára is fel­ment egy kis túl­súly, ezt dol­gozza most le.

Már biztos! Pintér Tibor egy hős!

Már biztos! Pintér Tibor egy hős!

A szí­nészt nem gá­tol­hatja holmi be­teg­ség...

A szí­nészt nem gá­tol­hatja holmi be­teg­ség abban, hogy szín­padra áll­jon. A világ leg­szebb testű nője ápolta, így nem csoda, hogy össze­szedte magát.

Meggondolatlan dolgot tett Pintér Tibor! Mit szól ehhez új barátnője?

Meggondolatlan dolgot tett Pintér Tibor! Mit szól ehhez új barátnője?

A nép­szerű szí­nész új kap­cso­lata miatt már ka­pott hi­de­get-me­le­get. Va­ló­szí­nű­leg ezt a dön­té­sét sem hagy­ják majd szó nél­kül!