Pintér Tibor

Pintér Tibor szomorú vallomást tett fiával kapcsolatban

Pintér Tibor szomorú vallomást tett fiával kapcsolatban

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről, hogy érinti fia vá­lasz­tása kar­ri­er­jét il­le­tően.

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről, hogy érinti fia vá­lasz­tása kar­ri­er­jét il­le­tően.

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Győ­zött a sze­re­lem!

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­nak nem volt könnyű dolga, ami­kor meg­hozta ezt a dön­tést, de győ­zött a sze­re­lem!

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes...

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes pro­duk­tum.

Berki megverésére készül Pintér Tibor

Berki megverésére készül Pintér Tibor

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt és rosszul fo­gal­ma­zott...

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója, Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt és rosszul fo­gal­ma­zott...

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

Erre számíthat az összeköltözés után Pintér Tibor barátnője

Erre számíthat az összeköltözés után Pintér Tibor barátnője

Tenyáék össze­köl­töz­tek...

Fridi és Tenya szerda dél­után össze­köl­töz­tek...

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Mind­két nép­szerű szí­nész rajt­hoz állt a ce­leb­fu­tam­ban a hét­végi Derby fesz­ti­vá­lon.

Mind­két nép­szerű szí­nész rajt­hoz állt a ce­leb­fu­tam­ban a hét­végi Derby fesz­ti­vá­lon.

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott.

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott, és mos­ta­ná­ban már szóba ke­rült köz­tük a csa­lád­ala­pí­tás is. Ugya­n­ak­kor az is ki­de­rült, ket­te­jük közül ki hordja a nad­rá­got, és egész pon­to­san mit is je­lent ez a hét­köz­na­pok­ban.

Beárazta magát: Ennyit ér Pintér Tibor

Beárazta magát: Ennyit ér Pintér Tibor

Pin­tér Tibor min­dig a ha­tá­ro­kat fe­sze­geti, most is mon­dott egy me­ré­szet, el­árulta, mennyit ér a teste.Lehet, hogy túl­biz­to­sí­totta magát?

Pin­tér Tibor min­dig a ha­tá­ro­kat fe­sze­geti, most is mon­dott egy me­ré­szet, el­árulta, mennyit ér a teste. Lehet, hogy túl­biz­to­sí­totta magát?

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

Bol­do­gok és sze­rel­me­sek.

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Mi­csoda vál­to­zás! Vajon mit szól ehhez a ló­imádó szí­nész fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Mi­csoda vál­to­zás! Vajon mit szól ehhez a ló­imádó szí­nész fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Nem ala­kít többé fi­a­tal ka­rak­tert.

Pin­tér Tibor az utóbbi évek­ben rendre ala­kí­totta a hős­sze­rel­mes ka­rak­te­re­ket saját szín­há­zá­ban. Mos­tan­tól nem fog.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség...

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. Az oldal szer­kesz­tői ugyanis nemes egy­sze­rű­ség­gel ko­ka­in­füg­gő­nek ki­ál­tot­ták ki a szí­nészt.

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ezt nem teszi ki az ab­lakba...

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt az egyik nagy in­ter­ne­tes kö­zös­ség ala­pí­tó­já­nak is...

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak...

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér Tibor újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket. Nem tűr­nek to­vább!

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Nem tel­het el úgy egy hét sem...

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Va­lami nincs rend­ben.

Pin­tér Tibor ked­vese az in­ter­ne­ten je­lezte, hogy va­lami nincs rend­ben a kap­cso­la­tuk­kal.

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Nincs könnyű hely­zet­ben a 45 éves szí­nésznő! Három volt sze­rel­mé­vel is együtt lép szín­padra.

Nincs könnyű hely­zet­ben a 45 éves szí­nésznő! Három volt sze­rel­mé­vel is együtt lép szín­padra.

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

A ló­imádó szív­tipró még a sze­ge­cses bőr­ka­bát­ját is fel­vette...

A ló­imádó szív­tipró még a sze­ge­cses bőr­ka­bát­ját is fel­vette...

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Erre nem szá­mí­tótt.

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

Durván kifigurázták Pintér Tibort

Durván kifigurázták Pintér Tibort: de mit szól hozzá Tenya?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­ról vic­ces fel­vé­telt töl­töt­tek fel.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­ról vic­ces fel­vé­telt töl­tött fel az is­mert ze­ne­kar.

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten.

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten, sőt már Sz­lo­vá­ki­á­ban is hir­det­nek elő­adást. Mind­ezt úgy, hogy a szí­nész-ren­dező nem be­szélt Edit asszonnyal, és a szer­zők­től sem ka­pott en­ge­délyt a foly­ta­tásra.

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját az ér­dekli, hogy jó for­má­ban le­gyen. Könnyeb­ben el­fo­gad­ják majd így?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját az ér­dekli, hogy jó for­má­ban le­gyen. Könnyeb­ben el­fo­gad­ják majd így?

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

Egy idő­sebb nő sze­melte ki.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tó­ját egy idő­sebb nő sze­melte ki ma­gá­nak... tud­juk, mire.

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

A szí­nész nem ta­gadja, hogy sok­szor meg­kí­vánja szín­padi part­ne­reit annak el­le­nére, hogy húsz­éves ba­rát­nője van.

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

A szí­nész mos­ta­ná­ban egé­szen el­ké­pesztő dol­go­kat művel. De mi lehet min­den­nek az oka? Most ő maga mondja el...

A szí­nész mos­ta­ná­ban egé­szen el­ké­pesztő dol­go­kat művel. De mi lehet min­den­nek az oka? Most ő maga mondja el...

Pintér Tibor döbbenetes vallomása: életveszélybe került szerelme miatt

Pintér Tibor döbbenetes vallomása: életveszélybe került szerelme miatt

Le­g­első sze­rel­mé­vel ke­rült ve­szélybe.

A szí­nész ál­lítja, hogy sosem vol­tak egy­szerű kap­cso­la­tai, mégis a leg­első sze­rel­mé­vel ke­rült a leg­ve­szé­lye­sebb hely­zetbe.

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele.

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele.

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik­nél dúlt a sze­re­lem, ám egyik nap­ról a má­sikra sza­kí­tot­tak.

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

A Ki­rály test­vére Ame­ri­kába vinné a Jimmy éle­tét be­mu­tató mu­si­calt.

Bajban Pintér Tibor társulata: Utcára kerültek

Bajban Pintér Tibor társulata: Utcára kerültek

Tíz éve ala­pí­totta te­át­ru­mát.

A szí­nész im­má­ron tíz éve ala­pí­totta te­át­ru­mát a fő­vá­ros mel­lett, de ja­nu­ár­tól nincs he­lyük a te­le­pü­lé­sen. Az ön­kor­mány­zat dön­tött, itt a vége.

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén: Hagyják már békén!

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén

Jimmy­vel bár­mit el lehet adni! erre utal, hogy a mu­si­cal szom­bati és va­sár­napi elő­adá­sán is ün­ne­pel­ték Pin­tért.

Jimmy­vel bár­mit el lehet adni! erre utal, hogy a mu­si­cal szom­bati és va­sár­napi elő­adá­sán is ün­ne­pel­ték Pin­tért.

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus.

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus a hét­vé­gén be­mu­ta­tott Jimmy-mu­si­cal - ál­lí­tot­ták a nézők a pre­mier után.

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! Ez kérem nem szín­padi pu­szika!

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Meg­jó­sólta saját ha­lá­lát?

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza a mára már ala­po­san kér­dő­je­les Jimmy mu­si­cal be­mu­ta­tó­ját.

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

To­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást.

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül! Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a tár­su­lat.

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül! Sú­lyos bün­te­tésre szá­mít­hat a tár­su­lat.

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül. A ki­rály fia most egy vi­de­óüze­net­ben re­a­gált a nap ese­mé­nye­ire.

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül. A ki­rály fia most egy vi­de­óüze­net­ben re­a­gált a nap ese­mé­nye­ire.

Rendőrök állnak sorfalat a színház előtt: betiltják a Jimmy-musicalt!

Rendőrök állnak sorfalat a színház előtt: betiltják a Jimmy-musicalt!

Óri­ási a bot­rány a feb­ruár 3-ára ter­ve­zett Jimmy-mu­si­cal körül. Pin­tér Tibor talán nem is gon­dolta, mek­kora bajba ke­rült.

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Nincs jól Pin­tér Tibor édes­anyja, aki évek­kel ez­előtt már le­győzte a méh­nyak­rá­kot.

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

A szí­nészt egy­előre nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

Áll a bál, Pintér Tibornak elege lett a magyar sztárból!

Áll a bál, Pintér Tibornak elege lett a magyar sztárból!

A szí­nész még­sem a fi­a­tal éne­kes­nő­nek adja a Jimmy-mu­si­cal fon­tos sze­re­pét.

A szí­nész még­sem a fi­a­tal éne­kes­nő­nek adja a Jimmy-mu­si­cal fon­tos sze­re­pét.

Itt a bizonyíték: Kibékült szexi párjával a nőfaló Pintér Tibor

Itt a bizonyíték: Kibékült szexi párjával a nőfaló Pintér Tibor

Bár a fi­a­tal lányt na­gyon rosszul érin­tette a csél­csap mű­vész vi­sel­ke­dése, úgy tűnik, meg­bo­csáj­tott neki!

Bár a fi­a­tal lányt na­gyon rosszul érin­tette a csél­csap mű­vész vi­sel­ke­dése, úgy tűnik, meg­bo­csáj­tott neki!

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Mégis ki tudna el­len­állni egy ilyen fel­ső­test­nek? Nem vitás, Tenya egy igazi izom­ko­losszus!

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát.

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát. A darab váza már el­ké­szült, a fő­sze­re­pet pedig a lovas szí­nész játsz­hatja majd el.

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett...

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett a szí­nész, ami­kor a vi­har­tól meg­ijedt a ló! Sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj!

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész vers­ben mondta el.

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész vers­ben mondta el.

Brutális tartozást halmozott fel Pintér Tibor

Brutális tartozást halmozott fel Pintér Tibor

Több tíz mil­liós az adós­ság.

Több tíz mil­liós adós­ságba verte magát a szí­nész. Per­sze min­dent a kö­zön­sége ér­de­ké­ben tett.

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Mi erre a ma­gya­rá­zat?

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók?

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

A válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.

Pin­tér Tibor és ex­neje a válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Amerikai ügyvédek támadják Pintér Tibort!

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült...

Kel­le­met­len hely­zetbe ke­rült a nép­szerű ma­gyar szí­nész, aki­től több mil­lió fo­rint­nyi össze­get akar­nak a jo­gá­szok!

Nem titkolja tovább: Pintér Tibor megmutatta új társát

Nem titkolja tovább: Pintér Tibor megmutatta új társát

Tenya büszke új vá­lasz­tott­jára!

Tenya na­gyon büszke új vá­lasz­tott­jára!

Megszólalt a pedofil botrányba keveredett magyar sztárszínész

Megszólalt a pedofil botrányba keveredett magyar sztárszínész

A szí­nészt meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek cik­kei.

A szí­nészt meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek cik­kei, me­lyek sze­rint kis­korú lá­nyok­kal és ti­né­dzse­rek­kel ran­de­vú­zik.

Erre nincsenek szavak: hihetetlen, hogy néz ki Pintér Tibor

Erre nincsenek szavak: hihetetlen, hogy néz ki Pintér Tibor

A nép­szerű szí­nész csep­pet sem szé­gyen­lős, me­rész öl­tö­zék­ben lé­pett ki az ut­cára.

A nép­szerű szí­nész csep­pet sem szé­gyen­lős, me­rész öl­tö­zék­ben lé­pett ki az ut­cára.

Beismerte, tinilányokkal szexel Pintér Tibor!

Beismerte, tinilányokkal szexel Pintér Tibor!

Ta­pad­nak rá a nők!

A sár­mos szín­ház­igaz­gató ki­rob­banó for­má­ban van, és ezt a csa­jok is ér­té­ke­lik! Ta­pad­nak rá a nők!

Pintér Tibor: A szexről is nyíltan beszélek a lányommal!

Pintér Tibor: A szexről is nyíltan beszélek a lányommal!

A szí­nész egy iga­zán laza édes­apa!

A sár­mos szí­nész egy iga­zán laza édes­apa! Sok hely­zet­ben képes ba­rát­ként te­kin­teni a lá­nyára, aki­vel a leg­in­ti­mebb kér­dé­se­ket is meg­vi­tat­ják!

Nem hiszed el, ki öleli a félmeztelen Pintér Tibort

Nem hiszed el, ki öleli a félmeztelen Pintér Tibort

A szí­nész el­ké­pesztő képet posz­tolt a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, me­lyen egy hölggyel lát­ható.

A szí­nész el­ké­pesztő képet posz­tolt a kö­zös­ségi ol­da­la­kon, me­lyen egy olyan hölggyel lát­ható, aki­nek biz­to­san nem akarsz be­szólni, de még egy sanda nézés is élet­ve­szé­lyes lehet vele szem­ben.

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

Pintér Tibor: Soha többé nem hazudok nőnek

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét, mint ko­ráb­ban.

A nép­szerű szí­nész nem­rég arról be­szélt, hogy 43 éve­sen ész­re­vette, már nem kelti föl annyi nő ér­dek­lő­dé­sét, mint ko­ráb­ban.

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Óriási riadalom: Ló vonszolta maga után az operettsztárt

Veréb Tamás ala­po­san meg­té­pázva ke­ve­re­dett ki a gyors­tal­paló kasz­kadőr­ok­ta­tás­ból.

Veréb Tamás ala­po­san meg­té­pázva ke­ve­re­dett ki a gyors­tal­paló kasz­kadőr­ok­ta­tás­ból.

Rendkívül kínos: tudomást sem vesznek a nők Pintér Tiborról!

Rendkívül kínos: tudomást sem vesznek a nők Pintér Tiborról!

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója hiába ügyel a kül­se­jére és edz rend­sze­re­sen, úgy érzi, ki­jött a gya­kor­lat­ból.

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

Elképesztő helyzetben fotózták le Pintér Tibort

Nem hitt a sze­mé­nek a ra­jongó!

A szem­fü­les ra­jon­gó­nak sza­bá­lyo­san el­akadt a szava, ami­kor meg­pil­lan­totta ked­ven­cét! Nem csoda, hogy azon­nal elő­kapta a mo­bil­ját!

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Félrelépéssel mentett meg egy házasságot Pintér Tibor!

Volt már sze­re­tői stá­tusz­ban.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tója volt már sze­re­tői stá­tusz­ban, de egy­ál­ta­lán nem érez emi­att bűn­tu­da­tot.

Lánya barátnőivel flörtöl az ismert magyar színész

Lánya barátnőivel flörtöl az ismert magyar színész

Pin­tér Tibor nem akar meg­öre­gedni.

Ha úgy tartja kedve, lánya húsz­éves ba­rát­nő­i­nek is csapja a sze­let Pin­tér Tibor. A szí­nész hi­ú­sá­gá­ból soha nem csi­nált tit­kot.

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

Pintér Tibor: Kínos, a szeretőmnek nézték a lányom!

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója na­gyon büszke 19 éves lá­nyára, Jan­kára.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója na­gyon büszke 19 éves lá­nyára, Jan­kára.

Pintér Tibor elégtételt követel Bochkoréktól

Pintér Tibor elégtételt követel Bochkoréktól

A szí­nész ala­po­san be­rá­gott a reg­geli rá­dió­mű­sor há­zi­gaz­dá­ira...

A szí­nész ala­po­san be­rá­gott a reg­geli rá­dió­mű­sor há­zi­gaz­dá­ira, ami­ért azok élő adás­ban azzal vá­dol­ták, hogy né­hány hó­napja zak­la­tott egy fér­jes asszonyt.

Három nő kívánságait teljesíti mindennap a magyar rockzenész

Három nő kívánságait teljesíti mindennap a magyar rockzenész

Kiss Endi kon­cert után siet lá­nya­i­hoz.

Itt a nyár, az el­fog­lalt és el­vált sztárapu­kák igye­kez­nek minél több időt töl­teni exe­ik­nél ma­radt gyer­me­ke­ik­kel. Egyik apuka sem ta­gadja, ké­nyez­te­tik őket.

Nagy a baj: Barátai aggódnak Pintér Tiborért

Nagy a baj: Barátai aggódnak Pintér Tiborért

Ro­mok­ban hever a sár­mos szí­nész ma­gán­élete. Sza­kí­tása óta tel­je­sen meg­vál­to­zott, egye­dül van.

Ro­mok­ban hever a sár­mos szí­nész ma­gán­élete. Sza­kí­tása óta tel­je­sen meg­vál­to­zott, egye­dül van.

Fia tanítja vagánykodni Pintér Tibort

Fia tanítja vagánykodni Pintér Tibort

Hét­főn este újabb három híres szülő tit­ka­ira derül fény a TV2 Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! című mű­so­rá­ban.

Hét­főn este újabb három híres szülő tit­ka­ira derül fény a TV2 Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! című mű­so­rá­ban.

Meglepő vallomás, így vadássza a nőket a magyar sztár

Meglepő vallomás, így vadássza a nőket a magyar sztár

Két hó­napja szingli Pin­tér Tibor.

Kü­lö­nös mód­ját vá­lasz­totta a pár­ke­re­sés­nek a 43 éves szí­nész, aki két hó­napja szingli. Nagy rá az esély, hogy a szín­ház­ban fogja meg­ta­lálni kö­vet­kező part­ne­rét.

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

Újra összehozta a családi tragédia Janza Katát és Pintér Tibort!

El­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja Kata!

A szí­nésznő és csa­ládja tra­gi­kus kö­rül­mé­nyek kö­zött el­hunyt uno­ka­öccsét gyá­szolja! Ka­tá­nak most min­den lelki tá­mo­ga­tásra szük­sége van!

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

Orvost keres Pintér Tibor, hogy megmenthesse szívbeteg exe életét!

A fi­a­tal szép­sé­get ko­moly be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról.

A fi­a­tal szép­sé­get ko­moly be­teg­ség dön­tötte le a lá­bá­ról. Egye­lőre nem tudni, mi lehet a meg­ol­dás a gyó­gyu­lá­sára.

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Hatalmas vita alakult ki Berki Krisztián és Pintér Tibor között

Ahogy mon­dani szok­ták: két dudás nem fér meg egy csár­dá­ban. Jelen eset­ben szín­ház­ban.

Ahogy mon­dani szok­ták: két dudás nem fér meg egy csár­dá­ban. Jelen eset­ben szín­ház­ban.

Örömlányokra vágyik az ágyban a szingli Pintér Tibor

Örömlányokra vágyik az ágyban a szingli Pintér Tibor

Mi­csoda igé­nyek...

Mi­csoda igé­nyek... A szí­nész régen be­szélt már ilyen őszin­tén a ma­gán­éle­té­ről.

Hoppá, ennél a nőnél töltötte az éjszakát Pintér Tibor

Hoppá, ennél a nőnél töltötte az éjszakát Pintér Tibor

A sár­mos szí­nész még reg­ge­lit is ka­pott! Úgy tűnik, van, akire min­dig szá­mít­hat.

A sár­mos szí­nész még reg­ge­lit is ka­pott! Úgy tűnik, van, akire min­dig szá­mít­hat.

Pintér Tibor elmesélte szakítása eredeti okait

Pintér Tibor elmesélte szakítása eredeti okait

Pin­tér Tibor és párja két hónap után sza­kí­tot­tak. Azóta kü­lön­böző hí­re­ket le­he­tett ol­vasni az okok­ról, most Tibor törte meg a csen­det.

Pin­tér Tibor és párja két hónap után sza­kí­tot­tak. Azóta kü­lön­böző hí­re­ket le­he­tett ol­vasni az okok­ról, most Tibor törte meg a csen­det.

Kifakadt Pintér Tibor exe: "Nem adta meg, amire a legjobban vágytam"

Kifakadt Pintér Tibor exe: "Nem adta meg, amire a legjobban vágytam"

Nehéz dön­tést ho­zott: rá­jött, hogy kép­te­len to­vább várni Pin­tér Ti­borra.

Nehéz dön­tést ho­zott: rá­jött, hogy kép­te­len to­vább várni Pin­tér Ti­borra.

Ijesztő fotók! Lovasbalesetet szenvedett a magyar színész

Lovasbalesetet szenvedett Pintér Tibor

A Nem­zeti Lovas Szín­ház hét­fői pró­bá­ján egy lát­vá­nyos lovas je­le­net köz­ben el­vesz­tette egyen­sú­lyát, és a földre zu­hant a szí­nész.

Pintér Tibor őszintén vallott a szakítás okairól

Pintér Tibor őszintén vallott a szakítás okairól

Nem áll ké­szen a há­zas­ságra.

A szí­nész nem áll ké­szen a há­zas­ságra és a gyer­mek­vál­la­lásra, és ideje sem volt sze­rel­mére.