Pintér Tibor

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán.

FRISS HÍREK

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Nagy­ban megy a zri­ká­lás a show előtt.

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Áll a bál, csúnyán kiosztotta volt barátnője Pintér Tibort

Áll a bál, csúnyán kiosztotta volt barátnője Pintér Tibort

Frida ki­akadt a szí­nész reg­geli nyi­lat­ko­za­tán,Ins­tag­ram­ján meg­mondta a ma­gáét!

Frida ki­akadt a szí­nész reg­geli nyi­lat­ko­za­tán,Ins­tag­ram­ján meg­mondta a ma­gáét!

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese szinte na­ponta cá­fol­nak rá a nyi­lat­ko­za­ta­ikra: egyik nap kü­lön­köl­tö­zés­ről be­szél­nek.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese szinte na­ponta cá­fol­nak rá a nyi­lat­ko­za­ta­ikra: egy nap kü­lön­köl­tö­zés­ről be­szél­nek, más­kor sza­kí­tás­ról.

Pikáns hálószobatitkot szivárogtatott ki Pintér Tibor

Pikáns hálószobatitkot szivárogtatott ki Pintér Tibor

A szí­nész tel­je­sít­mé­nyé­ről be­szélt, nem elé­ge­dett ma­gá­val. Vajon mit szól ehhez ba­rát­nője?

Kiderült, erre költi a nyereményét Pintér Tibor és kedvese

Kiderült, erre költi a nyereményét Pintér Tibor és kedvese

Nem csak ma­gukra gon­dol­tak.

A szí­nész és fi­a­tal ba­rát­nője nem csak ma­gukra gon­dol­tak, ami­kor arról kel­lett dön­te­niük, hogy mit vá­sá­rol­ja­nak A leg­bát­rabb pá­ros­ban nyert tíz­mil­lió fo­rint­ból.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna meg­ér­kez­nie.

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek. Ám ez nem tör­tént meg. Rop­pant pró­zai oka volt, hogy Tenya nem ért be a tévé stú­di­ó­jába.

Újabb fordulat: Pintér Tibor úgy érzi, kedvese nem alkalmas a házasságra

Újabb fordulat: Pintér Tibor úgy érzi, kedvese nem alkalmas a házasságra

A szí­nész nem akarja újra az el­vált férfiak tá­bo­rát erő­sí­teni.

A szí­nész nem akarja újra az el­vált férfiak tá­bo­rát erő­sí­teni.

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak.

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak.

Ezért küzdenek kedden a sztárpárok: 10 millió a tét

Ezért küzdenek kedden a sztárpárok: 10 millió a tét

Kedd este véget ér a küz­de­lem...

Kedd este véget ér min­den idők leg­ke­mé­nyebb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek első évada a TV2-n. Köz­tük van a 10 mil­liós fődíj nyer­tese.

Kerek popsijával hergeli a népet Pintér Tibor fiatal szerelme

Kerek popsijával hergeli a népet Pintér Tibor fiatal szerelme

El­ké­pesztő lát­ványt nyújt.

El­ké­pesztő lát­ványt nyújt a szí­nész 23 évvel fi­a­ta­labb ked­vese, Fridi.

Hihetetlen melyik világsztárhoz hasonlítja magát Pintér Tibor

Hihetetlen melyik világsztárhoz hasonlítja magát Pintér Tibor

Pin­tér Tibor sze­rint neki 45 éve­sen nin­csen oka a ka­pu­zá­rási pá­nikra...

A magát sár­mos­ként aposzt­ro­fáló szí­nész úgy gon­dolja, 45 éve­sen nincs oka ka­pu­zá­rási pá­nikra...

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

Teljesen kikészült Pintér Tibor, csak úgy potyogtak a könnyei

Teljesen kikészült Pintér Tibor, csak úgy potyogtak a könnyei

Nem tudta vissza­fogni magát.

Utó­lag már bánja, hogy nem tudta vissza­fogni magát, de nem tit­kolja: egy pil­la­nat alatt el­sza­kadt nála a cérna.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Óri­ási buli volt...

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Frida és Tenya sze­rint ez a meg­ol­dás.

Frida és Tenya sze­rint ez lesz a leg­jobb meg­ol­dás kap­cso­la­tuk meg­men­té­sére.

Itt a bizonyíték: kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

Itt a bizonyíték: kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról. Még fotót is csa­tolt.

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról. Még fotót is csa­tolt.

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Bár az utóbbi hetek ese­mé­nyei után sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve, a fi­a­tal lány nem így látja.

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Fel­rob­ban­totta a stú­diót.

A szí­nész a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban Beyoncé bő­rébe bújt, fel­rob­ban­totta a stú­diót a ki­né­ze­té­vel és a tán­cá­val.

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Ba­rát­nő­jé­vel ezért jobb­nak lát­ták, ha kü­lön­köl­tö­zés­sel old­ják meg a szám­ta­lan konflik­tu­su­kat.

A szí­nész je­len­leg a Sz­tár­ban Sztár adá­sa­ira ké­szül hét­ről-hétre, ba­rát­nő­jé­vel ezért jobb­nak lát­ták, ha kü­lön­köl­tö­zés­sel old­ják meg a szám­ta­lan konflik­tu­su­kat.

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Fri­de­rika el­köl­tö­zött közös ott­ho­nuk­ból, azt is el­árulta, hogy miért...

Fri­de­rika el­köl­tö­zött közös ott­ho­nuk­ból, azt is el­árulta, hogy miért...

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után ke­mé­nyen vissza­vá­gott Fri­dá­nak. Ilyet ember még nem mon­dott rá­di­ó­ban!

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

Pin­tér Tibor és ked­vese is ki­bo­rult...

Pin­tér Tibor és ked­vese a Mokka ka­me­rái előtt szó­lal­koz­tak össze. A lány úgy ki­bo­rult, hogy nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

A Mokka szer­dai adá­sá­ban csak úgy forr­tak az in­du­la­tok.

A Mokka szer­dai adá­sá­ban csak úgy forr­tak az in­du­la­tok Pin­tér Tibor és 23 évvel fi­a­ta­labb sze­relme kö­zött.

Pintér Tibor szomorú vallomást tett

Pintér Tibor szomorú vallomást tett fiával kapcsolatban

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről, hogy érinti fia vá­lasz­tása

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről, hogy érinti fia vá­lasz­tása kar­ri­er­jét il­le­tően, és mi­lyen jövőt kép­zelne el in­kább Má­té­nak.

Nem megy a közös munka, válságba jutott Pintér Tibor kapcsolata

Nem megy a közös munka, válságba jutott Pintér Tibor kapcsolata

A szí­nész a tár­su­la­táért él-hal, rá­adá­sul még min­dig gyen­géi a csi­nos nők, amit húsz évvel fi­a­ta­labb párja ne­he­zen to­le­rál.

Drámai vallomás, mélypontra került Pintér Tibor kapcsolata

Drámai vallomás, mélypontra került a magyar sztárszínész kapcsolata

Az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Más­fél éve alkot egy párt Pin­tér Tibor és a 23 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője, Frida. Bár a sze­rel­me­sek sokat vi­tat­koz­nak egy­más­sal, ál­lít­ják: nagy az össz­hang kö­zöt­tük. Igaz, az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes pro­duk­tum. Most éppen ez!

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes pro­duk­tum. Most éppen ez!

Berki megverésére készül Pintér Tibor

Berki megverésére készül Pintér Tibor

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Győ­zött a sze­re­lem!

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­nak nem volt könnyű dolga, ami­kor meg­hozta ezt a dön­tést, de győ­zött a sze­re­lem!

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott...

Az elő­adó őszin­tén val­lott az ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt, s rosszul fo­gal­ma­zott... Aztán le­he­tő­sé­get ka­pott a szé­pí­tésre.

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Mind­két szí­nész rajt­hoz állt.

Mind­két nép­szerű szí­nész rajt­hoz állt a ce­leb­fu­tam­ban a hét­végi Derby fesz­ti­vá­lon.

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott, és mos­ta­ná­ban már szóba ke­rült köz­tük a csa­lád­ala­pí­tás is.

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

Erre számíthat az összeköltözés után Pintér Tibor barátnője

Erre számíthat az összeköltözés után Pintér Tibor barátnője

Tenyáék össze­köl­töz­tek...

Fridi és Tenya szerda dél­után össze­köl­töz­tek...

Beárazta magát: Ennyit ér Pintér Tibor

Beárazta magát: Ennyit ér Pintér Tibor

Pin­tér Tibor min­dig a ha­tá­ro­kat fe­sze­geti, most is mon­dott egy me­ré­szet.

Pin­tér Tibor min­dig a ha­tá­ro­kat fe­sze­geti, most is mon­dott egy me­ré­szet, el­árulta, mennyit ér a teste.

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

A szí­nész és Janza Kata már évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ám kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Már biztos: Ez lett a botrányos Jimmy-musical sorsa

Már biztos: Ez lett a botrányos Jimmy-musical sorsa

Pin­tér Tibor min­dent meg­tett.

Pin­tér Tibor min­dent meg­tett annak ér­de­ké­ben, hogy be­sze­rezze az összes szerző en­ge­dé­lyét, de éppen a leg­fon­to­sabb mon­dott nemet.

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Nem ala­kít többé fi­a­tal ka­rak­tert.

Pin­tér Tibor az utóbbi évek­ben rendre ala­kí­totta a hős­sze­rel­mes ka­rak­te­re­ket saját szín­há­zá­ban. Mos­tan­tól nem fog.

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Mi­csoda vál­to­zás! Vajon mit szól ehhez a ló­imádó szí­nész fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Mi­csoda vál­to­zás! Vajon mit szól ehhez a ló­imádó szí­nész fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. A szí­nész most tény­leg be­rá­gott.

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. A szí­nész most tény­leg be­rá­gott.

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Nem tel­het el úgy egy hét sem...

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt...

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt az egyik leg­na­gyobb in­ter­ne­tes kö­zös­ség ala­pí­tó­já­nak is...

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Pin­tér Tibor ked­vese az in­ter­ne­ten je­lezte, hogy va­lami nincs rend­ben a kap­cso­la­tuk­kal.

Pin­tér Tibor ked­vese az in­ter­ne­ten je­lezte, hogy va­lami nincs rend­ben a kap­cso­la­tuk­kal.

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket.

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér újabb elő­adá­so­kat ter­vez.

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Nincs könnyű hely­zet­ben.

Nincs könnyű hely­zet­ben a 45 éves szí­nésznő!

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

A ló­imádó szív­tipró még a sze­ge­cses bőr­ka­bát­ját is fel­vette a pro­duk­ci­ó­hoz. Igaz, az már csak hab a tor­tán!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten, sőt már Sz­lo­vá­ki­á­ban is hir­det­nek elő­adást.

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

El­ké­pesztő amit művel...

A szí­nész mos­ta­ná­ban egé­szen el­ké­pesztő dol­go­kat művel. De mi lehet min­den­nek az oka? Most ő maga mondja el...

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

Durván kifigurázták Pintér Tibort

Durván kifigurázták Pintér Tibort: de mit szól hozzá Tenya?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­ról vic­ces fel­vé­telt töl­töt­tek fel.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­ról vic­ces fel­vé­telt töl­tött fel az is­mert ze­ne­kar.

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

Így könnyeb­ben el­fo­gad­ják majd?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját az ér­dekli, hogy jó for­má­ban le­gyen.

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tó­ját egy idő­sebb nő sze­melte ki.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tó­ját egy idő­sebb nő sze­melte ki.

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

Sok­szor meg­kí­vánja szín­padi part­ne­reit.

A szí­nész nem ta­gadja, hogy sok­szor meg­kí­vánja szín­padi part­ne­reit annak el­le­nére, hogy húsz­éves ba­rát­nője van.

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele. A sze­rel­me­sek az össze­bú­to­ro­zást ter­ve­zik!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik­nél dúlt a sze­re­lem, ám egyik nap­ról a má­sikra sza­kí­tot­tak.

Pintér Tibor döbbenetes vallomása: életveszélybe került szerelme miatt

Pintér Tibor döbbenetes vallomása: életveszélybe került szerelme miatt

Le­g­első sze­rel­mé­vel ke­rült ve­szélybe.

A szí­nész ál­lítja, hogy sosem vol­tak egy­szerű kap­cso­la­tai, mégis a leg­első sze­rel­mé­vel ke­rült a leg­ve­szé­lye­sebb hely­zetbe.

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

Óriási fordulat: Zámbó Árpy meghökkentő bejelentést tett

A Ki­rály test­vére Ame­ri­kába vinné a Jimmy éle­tét be­mu­tató mu­si­calt.

A Ki­rály test­vére Ame­ri­kába vinné a Jimmy éle­tét be­mu­tató mu­si­calt.

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén: Hagyják már békén!

Jimmy anyja is kiakadt Pintér musicaljén: Hagyják már békén!

Jimmy­vel tény­leg bár­mit el lehet adni!

Jimmy­vel bár­mit el lehet adni! Ezt pél­dázza, hogy a mu­si­cal szom­bati és va­sár­napi elő­adá­sán is állva tap­solt a kö­zön­ség.

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Edit asszony kiborult a Jimmy-musical bemutatóján

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus.

Egy­szerre volt tra­gi­kus és ko­mi­kus a hét­vé­gén be­mu­ta­tott Jimmy-mu­si­cal - ál­lí­tot­ták a nézők a pre­mier után.

A háború folytatódik: Pintér Tibor visszaszólt Jimmy özvegyének

A háború folytatódik: Pintér Tibor visszaszólt Jimmy özvegyének

A ren­dező egy hét­tel a pre­mier után re­a­gált Edit asszony kri­ti­ká­jára.

A ren­dező egy hét­tel a pre­mier után re­a­gált Edit asszony kri­ti­ká­jára.

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Így csókolja 23 éves partnerét Pintér Tibor

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Vita nincs, izzik köz­tük a le­vegő! A szí­nész olyan part­nert ke­re­sett és ta­lált, aki­vel érzi a ké­miát. Ma este szá­zak előtt forr­nak össze csók­ban.

Bajban Pintér Tibor társulata: Utcára kerültek

Bajban Pintér Tibor társulata: Utcára kerültek

A szí­nész im­má­ron tíz éve ala­pí­totta te­át­ru­mát a fő­vá­ros mel­lett, de ja­nu­ár­tól nincs he­lyük a te­le­pü­lé­sen.

A szí­nész im­má­ron tíz éve ala­pí­totta te­át­ru­mát a fő­vá­ros mel­lett, de ja­nu­ár­tól nincs he­lyük a te­le­pü­lé­sen. Az ön­kor­mány­zat dön­tött, itt a vége.

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Veszélyben a Jimmy-musical ma esti bemutatója

Pin­tér Tibor ennyire még nem iz­gult.

Pin­tér Tibor soha annyira még nem iz­gult pre­mier előtt, mint amennyire most, hogy szín­padra vitte a Jimmy-mu­si­calt.

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Váratlan fordulat a Jimmy-musical-botrányban

Dön­tést hoz­tak a jog­tu­laj­do­no­sok...

Eddig azt sem le­he­tett tudni, hogy a be­dü­hö­dött szer­zők en­ge­dik-e a be­mu­ta­tót, de most ki­de­rül, ho­gyan dön­töt­tek.

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Két világslágert is el akarnak lopni a Jimmy-musicalben

Nem csi­tul a bot­rány.

Nem csi­tul a bot­rány a Zámbó Jimmy éle­té­ről ter­ve­zett mu­si­cal körül!

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

Jimmy-musical-botrány: Pintér Tibor szembeszegül a törvénnyel!

A szí­nészt egy­előre nem ér­dekli, hogy jog­sér­tést követ el a mu­si­cal meg­va­ló­sí­tá­sá­val.

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Döbbenetes, amit a színész állít Zámbó Jimmyről

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza da­rab­ját.

Pin­tér Tibor még a ki­rob­bant bot­rány előtt min­dent be­ve­tett, hogy rek­lá­mozza da­rab­ját.

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

Teljes a zűrzavar a Jimmy-musical körül, Pintér Tibor reagált!

To­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást.

A szí­nész és tár­su­lata to­vábbra is meg­tar­taná az elő­adást, a dal­szer­ző­ket azon­ban nem ke­res­ték meg.

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Reagált a botrányra Zámbó Jimmy fia

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül.

Ha­tal­mas a zűr­za­var Pin­tér Tibor, Jimmy­ről írt mu­si­calje körül. A ki­rály fia most egy vi­de­óüze­net­ben re­a­gált a nap ese­mé­nye­ire.

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Édesanyja állapota miatt retteg a szívtipró magyar színész

Nincs jól Pin­tér Tibor édes­anyja, aki évek­kel ez­előtt már le­győzte a méh­nyak­rá­kot.

Nincs jól Pin­tér Tibor édes­anyja, aki évek­kel ez­előtt már le­győzte a méh­nyak­rá­kot.

Itt a bizonyíték: Kibékült szexi párjával a nőfaló Pintér Tibor

Itt a bizonyíték: Kibékült szexi párjával a nőfaló Pintér Tibor

Ilyen az igaz sze­re­lem!

Bár a fi­a­tal lányt na­gyon rosszul érin­tette a csél­csap mű­vész vi­sel­ke­dése, úgy tűnik, meg­bo­csáj­tott neki!

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Furcsa pózban fotózták a félmeztelen Pintér Tibort, de ki ez a nő?

Mégis ki tudna el­len­állni egy ilyen fel­ső­test­nek? Nem vitás, Tenya egy igazi izom­ko­losszus!

Áll a bál, Pintér Tibornak elege lett a magyar sztárból!

Áll a bál, Pintér Tibornak elege lett a magyar sztárból!

A szí­nész még­sem a fi­a­tal éne­kes­nő­nek adja a Jimmy-mu­si­cal fon­tos sze­re­pét.

A szí­nész még­sem a fi­a­tal éne­kes­nő­nek adja a Jimmy-mu­si­cal fon­tos sze­re­pét.

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Jimmyként hal meg a színpadon Pintér Tibor

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát. A darab váza már el­ké­szült, a fő­sze­re­pet pedig a lovas szí­nész játsz­hatja majd el.

Most már biz­tos, szín­padra vi­szik a le­gen­dás éne­kes éle­tét és ha­lá­lát. A darab váza már el­ké­szült, a fő­sze­re­pet pedig a lovas szí­nész játsz­hatja majd el.

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

Megható üzenetet küldött beteg édesanyjának a magyar színész

A mos­ta­ná­ban főleg hó­dí­tá­sa­i­ról el­hí­re­sült szí­nész szív­hez szóló vi­deót kül­dött a las­san 80 éves édes­any­já­nak.

Brutális tartozást halmozott fel Pintér Tibor

Brutális tartozást halmozott fel Pintér Tibor

Több tíz mil­liós az adós­ság.

Több tíz mil­liós adós­ságba verte magát a szí­nész. Per­sze min­dent a kö­zön­sége ér­de­ké­ben tett.

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Megvadultak a viharban Pintér Tibor lovai!

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett a szí­nész, ami­kor a vi­har­tól meg­ijedt a ló! Sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj!

Fáj­dal­mas sé­rü­lé­se­ket szer­zett a szí­nész, ami­kor a vi­har­tól meg­ijedt a ló! Sze­ren­cse, hogy nem tör­tént na­gyobb baj!

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Sokkoló fotó: Mi történt Pintér Tiborral?

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók? Az is lehet, hogy a szí­vük­höz kap­nak.

Erre a lát­ványra hiába is ke­res­sük a ma­gya­rá­za­tot! De vajon mit szól­nak hozzá a fi­a­tal ra­jon­gók?

Egy néző fotója: Előadás közben vetkőzött le Pintér Tibor

Egy néző fotója: Előadás közben vetkőzött le Pintér Tibor

Forró je­le­net a pre­mi­e­ren! Örül­het­tek a fi­a­tal ra­jon­gók.

Forró je­le­net a pre­mi­e­ren! Örül­het­tek a fi­a­tal ra­jon­gók.

Betört a színházba a nő: Szexet követelt Pintér Tibortól!

Betört a színházba a nő: Szexet követelt Pintér Tibortól!

Hogy mi lett a vége?

A neves szín­ház­igaz­ga­tót szexre akarta kény­sze­rí­teni a be­te­ges ra­jongó! Hogy mi lett a vége, el­mondta la­punk­nak a szí­nész!

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

Janza Kata a válás után bemutatta új szerelmét volt férjének

Pin­tér Tibor és ex­neje a válás da­cára a kez­de­tek­től fogva jó vi­szonyt ápol­tak egy­más­sal.