Pintér Tibor

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: újra babát szeretne

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: újra babát szeretne

A szí­nész úgy érzi, 21 évvel fi­a­ta­labb párja mel­lett végre révbe ért.

A szí­nész úgy érzi, 21 évvel fi­a­ta­labb párja mel­lett végre révbe ért.

FRISS HÍREK

Pintér Tibor fiával együtt mutatta meg meztelen felsőtestét

Pintér Tibor fiával együtt mutatta meg meztelen felsőtestét

XXI. szá­zadi Her­ku­lessé gyúrta magát!

A profi lovas szí­nész va­ló­sá­gos XXI. szá­zadi Her­ku­lessé gyúrta magát!

Durva baleset: kollégája látta kárát Pintér Tibor hiúságának

Durva baleset: kollégája látta kárát Pintér Tibor hiúságának

A szí­nész ba­ki­já­ról Gesz­tesi Ká­roly rán­totta le a lep­let.

A szí­nész ba­ki­já­ról Gesz­tesi Ká­roly rán­totta le a lep­let pén­te­ken a Pénzt vagy éve­ket!-ben.

Szenzációs bejelentést tett Pintér Tibor, újabb mérföldkő az életében

Szenzációs bejelentést tett Pintér Tibor, újabb mérföldkő az életében

A ma­gyar szí­nész nem áll le, mi­u­tán Zámbó Jimmy­ről ké­szí­tett mu­si­calt, újabb életmű adott öt­le­tet neki.

A ma­gyar szí­nész nem áll le, mi­u­tán Zámbó Jimmy­ről ké­szí­tett mu­si­calt.

Nem szégyenlős Pintér Tibor új barátnője: így kapták le a strandon

Nem szégyenlős Pintér Tibor új barátnője: így kapták le a strandon

A szí­nész és ked­vese Thai­föl­dön ro­man­ti­ká­zik. A nya­ra­lás­ról ké­szült fo­tó­kat ra­jon­gó­ik­nak is meg­mu­tat­ják.

A szí­nész és ked­vese Thai­föl­dön ro­man­ti­ká­zik.

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Pintér Tibor és új szerelme elhagyták az országot, nem korai ez még?

Tenya és fi­a­tal kol­lé­ga­nője a Jimmy-mu­si­cal szen­ve­dé­lyes je­le­ne­tei köz­ben sze­ret­tek egy­másba.

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

Intim titkok: Szerelméről vallott Pintér Tibor

So­káig tit­ko­lóz­tak.

So­káig igye­kez­tek el­tit­kolni sze­rel­mü­ket, de mos­tanra min­denki előtt vál­lal­ják bol­dog­sá­gu­kat.

Újra szerelmes: sejtelmes fotót osztott meg Pintér Tibor exe

Újra szerelmes: sejtelmes fotót osztott meg Pintér Tibor exe

Úgy tűnik, si­ke­rült túl­ten­nie magát a sza­kí­tá­son. Kü­lön­le­ges estét szer­ve­zett Fridi.

Úgy tűnik, si­ke­rült túl­ten­nie magát a sza­kí­tá­son. Kü­lön­le­ges estét szer­ve­zett Fridi.

Bentlakásos munkát kínál Pintér Tibor

Bentlakásos munkát kínál Pintér Tibor

Jó le­he­tő­sé­get kínál a szí­nész azok­nak, akik ér­te­nek a lo­vak­hoz. Még utazni sem kell a mun­kába já­rás­hoz, csak párat lépni az is­tál­lóig.

Jó le­he­tő­sé­get kínál a szí­nész azok­nak, akik ér­te­nek a lo­vak­hoz. Még utazni sem kell a mun­kába já­rás­hoz, csak párat lépni az is­tál­lóig.

Már nem titkolja új kedvesét Pintér Tibor

Már nem titkolja új kedvesét Pintér Tibor

A szí­nész és 20 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője a hét­vé­gén egy ba­rát­juk szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték kö­zö­sen egy la­ká­son, majd egy bu­da­pesti szó­ra­ko­zó­he­lyen foly­tat­ták.

A szí­nész és 20 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője a hét­vé­gén egy ba­rát­juk szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pel­ték kö­zö­sen.

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

Csak a Ripostnak vallott Pintér Tibor exe: Érezte, hogy baj lesz

A fi­a­tal lány alig hitt a sze­mé­nek, ami­kor la­punk­ból ér­te­sült, hogy Tenya már új sze­rel­mé­vel mu­tat­ko­zott egy elő­adá­son.

Leleplező fotók: Kolléganőjét szereti Pintér Tibor

Leleplező fotók: Kolléganőjét szereti Pintér Tibor

Pin­tér Tibor és új ba­rát­nője.

Pin­tér Tibor és új ba­rát­nője min­dent meg­tet­tek, hogy el­tit­kol­ják, mégis ki­de­rült az igaz­ság.

Nem búslakodik Pintér Tibor exe: vadító fehérneműben csábít Frida

Nem búslakodik Pintér Tibor exe: vadító fehérneműben csábít Frida

El­ké­pesz­tően szexi fotót osz­tott meg a fi­a­tal lány.

El­ké­pesz­tően szexi fotót osz­tott meg ma­gá­ról a kö­zös­ségi ol­da­lán a fi­a­tal lány, Frida. Vajon a volt pa­si­já­nak szól a fan­tá­ziát be­in­dító kép vagy a lány egész egy­sze­rűen csak a kö­ve­tőit sze­retné meg­ör­ven­dez­teti a fel­vé­tel­lel?

Újabb részletek derültek ki Pintér Tenya új kapcsolatáról

Újabb részletek derültek ki Pintér Tenya új kapcsolatáról

Sza­kí­tása után egy hó­nap­pal máris új nővel lát­ták Pin­tér Te­nyát. Egy pil­la­natra sem en­ged­ték el egy­mást.

Sza­kí­tása után egy hó­nap­pal máris új nővel lát­ták a Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját, Pin­tér Te­nyát.

Lebukott Pintér Tibor: Vadul csókolta új barátnőjét

Lebukott Pintér Tibor: Vadul csókolta új barátnőjét

Nem bús­la­ko­dott so­káig Tenya.

Min­denki azt hitte, hogy sza­kí­tása után, még so­káig fog bú­sulni egy­kori ba­rát­nője után, de nem így lett.

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

2018 legfájdalmasabb sztárszakításai

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

A 2018-as év bő­vel­ke­dett szét­hul­lott há­zas­sá­gok­ban, le­fújt es­kü­vők­ben.

Curtis lett 2018 botrányhőse

Hihetetlen de igaz: Curtis csúnyán lenyomta Berkit

Ta­valy év végén el­gon­dol­kod­tunk, kié lehet a kép­ze­let­beli kupa.

Év végén mint ren­de­sen, el­gon­dol­kod­tunk azon, hogy me­lyik hazai celeb ér­de­melné meg az év bot­rány­hő­sé­nek járó kép­ze­let­beli kupát.

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Szörnyű körülmények: egerek lepték el Pintér Tibor otthonát

Nem túl hí­vo­gató egy hölgy szá­mára.

A szí­nész már ké­szen áll egy új kap­cso­latra, és hiszi, hogy vár rá az igazi. Egye­lőre azon­ban nem olya­nok a kö­rül­mé­nyei.

A magyar színésznő rajong Pintér Tibor művéért

A magyar színésznő rajong Pintér Tibor művéért

A szí­nésznő lo­vak­hoz fű­ződő ra­jon­gása rég­óta is­mert, éppen ezért imád színre lépni a te­át­rum­ban.

A szí­nésznő lo­vak­hoz fű­ződő ra­jon­gása rég­óta is­mert, éppen ezért imád színre lépni a te­át­rum­ban.

Ezt hagyta ki a színész: őrjítően szexi fotón Pintér Tibor exe

Ezt hagyta ki a színész: őrjítően szexi fotón Pintér Tibor exe

Nem bán­kó­dik egy­kori ked­vese után.

Rubos Frida lát­ha­tóan már nem bán­kó­dik egy­kori ked­vese után, he­lyette fe­hér­ne­műs fo­tó­zás­sal ve­zeti le a fe­les­le­ges ener­gi­á­kat.

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Komoly változás Pintér Tibor életében, ez áll a háttérben

Tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után.

Be­val­lotta: tel­je­sen új éle­tet kezd a sza­kí­tás után a 44 éves szí­nész. Végre meg­húzza a ha­tár­vo­na­lat a ma­gán­élete és a mun­kája kö­zött.

Erről a hihetetlenül formás popsiról mondott le Pintér Tibor

Erről a hihetetlenül formás popsiról mondott le Pintér Tibor

Nem­ré­gi­ben sza­kí­tott a dögös, fi­a­tal lánnyal.

Nem­ré­gi­ben sza­kí­tott a dögös, fi­a­tal lánnyal.

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Óriási botrány: Egymásnak estek Zámbó Jimmy fiai

Kő­ke­mény harc ala­kult ki a ki­rály két fia kö­zött, mi­u­tán va­sár­nap este Pin­tér Tibor elő­adta Jimmy örök­be­csű dalát.

Kő­ke­mény harc ala­kult ki a ki­rály két fia kö­zött, mi­u­tán va­sár­nap este Pin­tér Tibor elő­adta Jimmy örök­be­csű dalát a TV2 kép­er­nyő­jén.

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Titokzatos betegség kínozza Pintér Tibor exét

Nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját.

Rubos Fri­de­rika nap­jait egy kel­le­met­len bőr­el­vál­to­zás ke­se­ríti meg, de ő bátor módon nem rej­te­geti a szép­ség­hi­bá­ját, in­kább meg­mu­tatja min­den­ki­nek.

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

Jimmy-musical a tévében: óriási dobásra készül Pintér Tibor

A szí­nész Zámbó Jimmy bő­rébe bújik va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár szín­pa­dán. A sze­rep nem ide­gen szá­mára.

Meglepő fejlődés, ez a sztár a legesélyesebb Sztárban Sztár győzelmére

Meglepő fejlődés, ez a sztár a legesélyesebb Sztárban Sztár győzelmére

Az el­múlt he­tek­ben egy egé­szen új ol­da­lát mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek.

Ne­vet­sé­ges fi­gu­rá­ból egy csa­pásra a Sz­tár­ban Sztár egyik leg­esé­lye­sebb ver­seny­ző­jévé vált Pin­tér Tibor! A szí­nész az el­múlt he­tek­ben egy egé­szen új ol­da­lát mu­tatta meg a kö­zön­ség­nek: sokak által ne­vet­sé­ges­nek ti­tu­lált fi­gu­rá­ból sze­ret­hető ka­rak­ter lett, aki­nek egyre na­gyobb esé­lye van a győ­ze­lemre is.

Folytatódik az üzengetés: bocsánatot kért Pintér Tibor

Folytatódik az üzengetés: bocsánatot kért Pintér Tibor

Frida na­gyon meg­sér­tő­dött a szí­nész múlt­kori ki­je­len­té­sén, csú­nyán be­szólt Te­nyá­nak.

Frida na­gyon meg­sér­tő­dött a szí­nész múlt­kori ki­je­len­té­sén, csú­nyán be­szólt Te­nyá­nak.

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

Képtelen dönteni a szakításról Pintér Tibor és Frida

Mind­ket­ten mást mon­da­nak.

A szí­nész és fi­a­tal ked­vese szinte na­ponta cá­fol­nak rá a nyi­lat­ko­za­ta­ikra: egyik nap kü­lön­köl­tö­zés­ről be­szél­nek, más­kor sza­kí­tás­ról, aztán úgy tűnik, mintha mégis min­den rend­ben lenne.

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Gesztesi nem bír magával: Így szívatja Pintér Tibort

Nagy­ban megy a zri­ká­lás a show előtt.

Minek az em­ber­nek el­len­ség, ha ilyen ba­rá­tai van­nak? Nagy­ban megy a zri­ká­lás az esti élő­show előtt.

Áll a bál, csúnyán kiosztotta volt barátnője Pintér Tibort

Áll a bál, csúnyán kiosztotta volt barátnője Pintér Tibort

Frida ki­akadt a szí­nész reg­geli nyi­lat­ko­za­tán.

Frida ki­akadt a szí­nész reg­geli nyi­lat­ko­za­tán.

Pár nap és egyedül marad lovaival Pintér Tibor

Pár nap és egyedül marad lovaival Pintér Tibor

Hetek óta tartó hu­za­vo­ná­nak lehet vége a jövő hét ele­jén, ami­kor a fi­a­tal lány össze­pa­kol és el­hagyja a szí­nész ott­ho­nát.

Hetek óta tartó hu­za­vo­ná­nak lehet vége a jövő hét ele­jén, ami­kor a fi­a­tal lány össze­pa­kol és el­hagyja a szí­nész ott­ho­nát.

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Hiába várták, nem jelent meg az élő adásban: Ezért maradt távol Tenya

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna meg­ér­kez­nie.

Pin­tér Ti­bor­nak pén­tek reg­gel kel­lett volna ele­get ten­nie a kö­te­le­zett­sé­ge­i­nek.

Pikáns hálószobatitkot szivárogtatott ki Pintér Tibor

Pikáns hálószobatitkot szivárogtatott ki Pintér Tibor

A szí­nész tel­je­sít­mé­nyé­ről be­szélt, nem elé­ge­dett ma­gá­val. Vajon mit szól ehhez ba­rát­nője?

Kiderült, erre költi a nyereményét Pintér Tibor és kedvese

Kiderült, erre költi a nyereményét Pintér Tibor és kedvese

Nem csak ma­gukra gon­dol­tak.

A szí­nész és fi­a­tal ba­rát­nője nem csak ma­gukra gon­dol­tak, ami­kor arról kel­lett dön­te­niük, hogy mit vá­sá­rol­ja­nak A leg­bát­rabb pá­ros­ban nyert tíz­mil­lió fo­rint­ból.

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Itt a vége: Ez a páros hozta el a TV2 10 millióját

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat éltek át.

Hi­he­tet­len ka­lan­do­kat élt át az a hét páros, akik ne­ki­vág­tak A leg­bát­rabb pá­ros­nak. Öt hét után, most meg­van­nak a győz­te­sek!

Hihetetlen, melyik világsztárhoz hasonlítja magát Pintér Tibor

Hihetetlen, melyik világsztárhoz hasonlítja magát Pintér Tibor

A magát sár­mos­ként aposzt­ro­fáló szí­nész úgy gon­dolja, 45 éve­sen nincs oka ka­pu­zá­rási pá­nikra...

Újabb fordulat: Pintér Tibor úgy érzi, kedvese nem alkalmas a házasságra

Újabb fordulat: Pintér Tibor úgy érzi, kedvese nem alkalmas a házasságra

A szí­nész nem akarja újra az el­vált férfiak tá­bo­rát erő­sí­teni.

A szí­nész nem akarja újra az el­vált férfiak tá­bo­rát erő­sí­teni.

Ezért küzdenek kedden a sztárpárok: 10 millió a tét

Ezért küzdenek kedden a sztárpárok: 10 millió a tét

Kedd este véget ér a küz­de­lem...

Kedd este véget ér min­den idők leg­ke­mé­nyebb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek első évada a TV2-n. Köz­tük van a 10 mil­liós fődíj nyer­tese.

Kerek popsijával hergeli a népet Pintér Tibor fiatal szerelme

Kerek popsijával hergeli a népet Pintér Tibor fiatal szerelme

El­ké­pesztő lát­ványt nyújt.

El­ké­pesztő lát­ványt nyújt a szí­nész 23 évvel fi­a­ta­labb ked­vese, Fridi.

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

Rémisztő fotóval hangolódik a Sztárban Sztár adására Tilla

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

A TV2 stú­di­ó­já­ban még hal­lo­ween láz­ban égnek az éne­ke­sek, a mű­sor­ve­zető el­kapta a leg­jobb pil­la­na­tot.

Teljesen kikészült Pintér Tibor, csak úgy potyogtak a könnyei

Teljesen kikészült Pintér Tibor, csak úgy potyogtak a könnyei

Utó­lag már bánja, hogy nem tudta vissza­fogni magát, de nem tit­kolja: egy pil­la­nat alatt el­sza­kadt nála a cérna.

Utó­lag már bánja, hogy nem tudta vissza­fogni magát.

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Rajongóitól kér segítséget Pintér Tibor kedvese

Frida és Tenya sze­rint ez a meg­ol­dás.

Frida és Tenya sze­rint ez lesz a leg­jobb meg­ol­dás kap­cso­la­tuk meg­men­té­sére.

Kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

Itt a bizonyíték: kibékült a közkedvelt magyar sztárpár

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

A páros női tagja az Ins­tag­ram-ol­da­lán írt ket­te­jük kap­cso­la­tá­ról.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Megmentik szerelmüket: Nagy bejelentést tett Pintér Tibor szerelme

Sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve...

Sokan gon­dol­hat­ják, hogy kap­cso­la­tuk ha­lálra van ítélve...

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Pintér Tibor kitálalt a kapcsolati válságáról: Ez senkinek nem jó

Szám­ta­lan konflik­tu­suk van.

A szí­nész je­len­leg a Sz­tár­ban Sztár adá­sa­ira ké­szül hét­ről-hétre, ba­rát­nő­jé­vel ezért jobb­nak lát­ták, ha kü­lön­köl­tö­zés­sel old­ják meg a szám­ta­lan konflik­tu­su­kat.

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

Ilyen még nem volt: óriásit villantott nőként Pintér Tibor!

A szí­nész a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban Beyoncé bő­rébe bújt, fel­rob­ban­totta a stú­diót a ki­né­ze­té­vel és a tán­cá­val.

A szí­nész a va­sár­napi Sz­tár­ban Sz­tár­ban Beyoncé bő­rébe bújt, fel­rob­ban­totta a stú­diót a ki­né­ze­té­vel és a tán­cá­val.

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt

Pintér Tenya káromkodós kedvese kitálalt: elárulta, mitől telt be nála a pohár

Pin­tér Tibor 24 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sé­nél be­telt a pohár. Fri­de­rika el­köl­tö­zött a közös ott­ho­nuk­ból...

Pin­tér Tibor 24 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sé­nél be­telt a pohár. Fri­de­rika el­köl­tö­zött a közös ott­ho­nuk­ból, azt is el­árulta, hogy miért... Az in­do­kok hal­la­tán sok nő egyet­ért­het a fi­a­tal lánnyal és ha­tá­ro­zott dön­té­sé­vel.

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

Ez nagyon durva, felismerhetetlenek lettek a TV2 sztárjai!

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

A Sz­tár­ban Sztár idei éva­dá­nak első ré­szé­ben fer­ge­te­ges át­ala­ku­lá­so­kat lát­hat­tak a nézők. Min­denki tö­ké­le­te­sen hozta a tőle el­várt ka­rak­tert.

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Itt a hét botránya: Pintér Tibor élő adásban alázta meg barátnőjét

Tenya a teg­napi nyílt színi fa..ozás után ke­mé­nyen vissza­vá­gott Fri­dá­nak. Ilyet ember még nem mon­dott rá­di­ó­ban!

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

Pintér Tibor kipakol: így vág vissza trágár barátnőjének

Pin­tér Tibor és ked­vese is ki­bo­rult...

Pin­tér Tibor és ked­vese a Mokka ka­me­rái előtt szó­lal­koz­tak össze. A lány úgy ki­bo­rult, hogy nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal tá­vo­zott a stú­di­ó­ból.

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

Botrány élő adásban, trágár szavakkal hagyta ott Tenyát a barátnője!

A Mokka szer­dai adá­sá­ban csak úgy forr­tak az in­du­la­tok Pin­tér Tibor és 23 évvel fi­a­ta­labb sze­relme kö­zött.

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Így esett egymásnak Pintér Tibor és Berki Krisztián

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma ha­tár­ta­lan...

Az izom­ce­leb ön­bi­zalma szinte ha­tár­ta­lan, ha pedig ro­kon­lel­kek ta­lál­koz­nak, kisül va­lami egé­szen ér­de­kes pro­duk­tum. Most éppen ez!

Drámai vallomás, mélypontra került Pintér Tibor kapcsolata

Drámai vallomás, mélypontra került Pintér Tibor kapcsolata

Az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Az el­múlt né­hány hónap meg­vi­selte őket.

Pintér Tibor szomorú vallomást tett

Pintér Tibor szomorú vallomást tett fiával kapcsolatban

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről, hogy érinti fia vá­lasz­tása

A szí­nész őszin­tén be­szélt ér­zé­se­i­ről, hogy érinti fia vá­lasz­tása kar­ri­er­jét il­le­tően, és mi­lyen jövőt kép­zelne el in­kább Má­té­nak.

Nem megy a közös munka, válságba jutott Pintér Tibor kapcsolata

Nem megy a közös munka, válságba jutott Pintér Tibor kapcsolata

A szí­nész a tár­su­la­táért él-hal, rá­adá­sul még min­dig gyen­géi a csi­nos nők, amit húsz évvel fi­a­ta­labb párja ne­he­zen to­le­rál.

Berki megverésére készül Pintér Tibor

Berki megverésére készül Pintér Tibor

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

A szí­nész sze­re­pet adott a TV2 mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek az egyik da­rab­já­ban, ahol igazi harci pil­la­na­to­kat lát­hat­nak majd a nézők.

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

Óriási bejelentést tett Pintér Tibor és fiatal kedvese

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­nak nem volt könnyű dolga, ami­kor meg­hozta ezt a dön­tést.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­nak nem volt könnyű dolga, ami­kor meg­hozta ezt a dön­tést, de győ­zött a sze­re­lem!

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Összecsapott Pintér Tibor és Árpa Attila: ez lett a vége

Mind­két szí­nész rajt­hoz állt.

Mind­két nép­szerű szí­nész rajt­hoz állt a ce­leb­fu­tam­ban a hét­végi Derby fesz­ti­vá­lon.

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Óriási fordulat Pintér Tibor és fiatal kedvese kapcsolatában

Mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

A szí­nész és 24 évvel fi­a­ta­labb ba­rát­nője eddig kevés időt tud­tak együtt töl­teni, ám mos­tan­tól min­den más­képp lesz.

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Élő műsorban került kínos helyzetbe Pintér Tibor

Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt és rosszul fo­gal­ma­zott.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója, Pin­tér Tibor őszin­tén val­lott ér­zé­se­i­ről, ám egy pil­la­natra nem fi­gyelt és rosszul fo­gal­ma­zott, ami­nek akár nem várt kö­vet­kez­mé­nyei is le­het­tek volna. Ugya­n­ak­kor le­he­tő­sé­get ka­pott a he­lyes­bí­tésre, s annak kö­szön­he­tően ár­nyal­tabbá vál­tak a sza­vai.

Erre számíthat az összeköltözés után Pintér Tibor barátnője

Erre számíthat az összeköltözés után Pintér Tibor barátnője

Fridi és Tenya szerda dél­után össze­köl­töz­tek. A lány­nak fel kell ké­szül­nie Tenya leg­rosszabb szo­ká­sa­ira...

Fridi és Tenya szerda dél­után össze­köl­töz­tek. A lány­nak fel kell ké­szül­nie né­hány do­logra.

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Megdöbbentő titokra derült fény Pintér Tibor húszéves kedveséről

Frida úgy érzi, Pin­tér Tibor mel­lett po­zi­tív irányba vál­to­zott, és mos­ta­ná­ban már szóba ke­rült köz­tük a csa­lád­ala­pí­tás is.

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Meglepő titkot árult el volt feleségéről Pintér Tibor!

Kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

A szí­nész és Janza Kata már hosszú évek­kel ez­előtt el­vál­tak egy­más­tól, ennek el­le­nére kü­lö­nös kap­cso­lat köti össze őket.

Beárazta magát: Ennyit ér Pintér Tibor

Beárazta magát: Ennyit ér Pintér Tibor

Pin­tér Tibor min­dig a ha­tá­ro­kat fe­sze­geti, most is mon­dott egy me­ré­szet, el­árulta, mennyit ér a teste. Lehet, hogy túl­biz­to­sí­totta magát?

Pin­tér Tibor min­dig a ha­tá­ro­kat fe­sze­geti, most is mon­dott egy me­ré­szet, el­árulta, mennyit ér a teste.Lehet, hogy túl­biz­to­sí­totta magát?

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

A nagy korkülönbség sem akadály a hazai hírességeknek

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Ahogy azt mon­dani szo­kás, a sze­re­lem nem ismer ha­tá­ro­kat. Ezt vall­ják ked­venc sztár­pár­ja­ink is.

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Meglepő fotó, nem hiszed el, mi történt Pintér Tibor fejével

Mi­csoda vál­to­zás! De vajon mit szól ehhez a ló­imádó szí­nész fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Mi­csoda vál­to­zás! De vajon mit szól ehhez a ló­imádó szí­nész fi­a­tal ba­rát­nője, Frida?

Már biztos: Ez lett a botrányos Jimmy-musical sorsa

Már biztos: Ez lett a botrányos Jimmy-musical sorsa

Pin­tér Tibor min­dent meg­tett.

Pin­tér Tibor min­dent meg­tett annak ér­de­ké­ben, hogy be­sze­rezze az összes szerző en­ge­dé­lyét, de éppen a leg­fon­to­sabb mon­dott nemet.

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Pintér Tibor nagy bejelentést tett: Visszavonulót fújt

Nem ala­kít többé fi­a­tal ka­rak­tert.

Pin­tér Tibor az utóbbi évek­ben rendre ala­kí­totta a hős­sze­rel­mes ka­rak­te­re­ket saját szín­há­zá­ban. Mos­tan­tól nem fog.

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Pintér Tibor nem tűr tovább: Beperli Tibi atyát

Igen nagy vak­me­rő­ség...

Igen nagy vak­me­rő­ség­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got a Tibi atya blog. Az oldal szer­kesz­tői ugyanis nemes egy­sze­rű­ség­gel ko­ka­in­füg­gő­nek ki­ál­tot­ták ki a szí­nészt.

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Úgy fest, szakított Pintér Tibor és szerelme

Va­lami nincs rend­ben.

Pin­tér Tibor ked­vese az in­ter­ne­ten je­lezte, hogy va­lami nincs rend­ben a kap­cso­la­tuk­kal.

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Ez tényleg durva: Páros lábbal szálltak bele Pintér Tiborba

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt ...

Pin­tér Tibor addig-addig tet­szel­gett ha­zánk leg­férfi­a­sabb férfi­já­nak a sze­re­pé­ben, amíg sze­met nem szúrt ...

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

Így reagált a szakításáról szóló pletykákra Pintér Tibor

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tója a Ri­post­nak be­szélt a tör­tén­tek­ről.

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Pintér Tibor vallomása: Újra elvenné volt feleségét

Nem tel­het el úgy egy hét sem...

Nem tel­het el úgy egy hét sem, hogy a szí­nész ne mon­dana, vagy tenne va­lami meg­hök­ken­tőt. Ma ezzel ruk­kolt elő!

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Ez eldőlt: A Jimmy-dalok szerzői beperlik Pintér Tibort

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér újabb elő­adá­sokra árulja a je­gye­ket.

Szó­hoz sem ju­tot­tak a Jimmy-dalok szer­zői, ami­kor meg­tud­ták: Pin­tér újabb elő­adá­so­kat ter­vez.

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Kínos helyzet, Pintér Tibor kitálalt Janza Kata szakításáról

Nincs könnyű hely­zet­ben a 45 éves szí­nésznő! Három volt sze­rel­mé­vel is együtt lép szín­padra.

Nincs könnyű hely­zet­ben a 45 éves szí­nésznő! Három volt sze­rel­mé­vel is együtt lép szín­padra.

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

Botrány a láthatáron, egymásnak feszült Pintér Tibor és Zámbó Edit!

A Jimmy-mu­si­calt újra be­mu­tat­ják Bu­da­pes­ten, sőt már Sz­lo­vá­ki­á­ban is hir­det­nek elő­adást.

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Ez kellemetlen: A börtönből üzentek Pintér Tibornak

Erre nem szá­mí­tótt.

A szí­nész fel­te­he­tően nem szá­mí­tott rá, hogy tör­té­nete sze­rep­lői je­lent­kez­nek. Hát, meg­tet­ték!

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, mit szólna ehhez Jimmy?

Újabb kínos videóval rukkolt elő Pintér Tibor, vajon mit szólna mindehhez Jimmy?

A ló­imádó szív­tipró még a sze­ge­cses bőr­ka­bát­ját is fel­vette...

A ló­imádó szív­tipró, a Nem­zeti Lovas Szín­ház meg­ál­mo­dója még a sze­ge­cses bőr­ka­bát­ját is fel­vette a kü­lön­le­ges pro­duk­ci­ó­hoz. Igaz, a ke­mé­nyebb sze­re­lés már csak hab a tor­tán!

Durván kifigurázták Pintér Tibort: de mit szól hozzá Tenya?

Durván kifigurázták Pintér Tibort: de mit szól hozzá Tenya?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­ról vic­ces fel­vé­telt töl­tött fel az is­mert ze­ne­kar.

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­já­ról vic­ces fel­vé­telt töl­tött fel az is­mert ze­ne­kar.

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

Ezt ne: Kiszel Tünde babérjaira tör Pintér Tibor?

El­ké­pesztő amit művel...

A szí­nész mos­ta­ná­ban egé­szen el­ké­pesztő dol­go­kat művel. De mi lehet min­den­nek az oka? Most ő maga mondja el...

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

300 ezret kínált egy nő Pintér Tibornak, ha vele tölt egy éjszakát

Egy idő­sebb nő sze­melte ki.

A Nem­zeti Lo­vas­szín­ház igaz­ga­tó­ját egy idő­sebb nő sze­melte ki ma­gá­nak... tud­juk, mire.

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

Plasztikai beavatkozásra készül Pintér Tibor!

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját az ér­dekli, hogy jó for­má­ban le­gyen. Könnyeb­ben el­fo­gad­ják majd így?

A Nem­zeti Lovas Szín­ház igaz­ga­tó­ját az ér­dekli, hogy jó for­má­ban le­gyen. Ha ugyanis a kül­ső­sé­gek rend­ben van­nak, könnyeb­ben el­fo­gad­ják az em­be­rek.

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

Döbbenetes kijelentést tett a párkapcsolatban élő Pintér Tibor

A szí­nész nem ta­gadja, hogy sok­szor meg­kí­vánja szín­padi part­ne­reit.

A szí­nész nem ta­gadja, hogy sok­szor meg­kí­vánja szín­padi part­ne­reit annak el­le­nére, hogy húsz­éves ba­rát­nője van.

Pintér Tibor döbbenetes vallomása: életveszélybe került szerelme miatt

Pintér Tibor döbbenetes vallomása: életveszélybe került szerelme miatt

A szí­nész ál­lítja, hogy sosem vol­tak egy­szerű kap­cso­la­tai.

A szí­nész ál­lítja, hogy sosem vol­tak egy­szerű kap­cso­la­tai.

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Komoly próbatétel! Tenya fiatal szerelme érettségi után végre összeköltözhet vele!

Pin­tér Tenya egy nála hu­szon­há­rom évvel fi­a­ta­labb lányba sze­re­tett bele. A sze­rel­me­sek az össze­bú­to­ro­zást ter­ve­zik!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Kérészéletű szerelmek: sztárok, akik nem bírták egymás mellett!

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik­nél dúlt a sze­re­lem, ám egyik nap­ról a má­sikra sza­kí­tot­tak.