Pécsi Ildikó

Tovább dagad a botrány, hiába lakoltatták ki Pécsi Ildikó unokáját

Tovább dagad a botrány, hiába lakoltatták ki Pécsi Ildikó unokáját

Úgy tűnik, hogy a tör­tén­tek el­le­nére is vissza­fog­lalta a la­kást.

A tör­tén­tek el­le­nére is vissza­fog­lalta a la­kást. Ma­gán­lak­sér­tés miatt fel­je­len­tést fon­tol­gat Pécsi Il­dikó.

Megszólalt Pécsi Ildikó, fájdalmas dolgot mondott unokájáról

Megszólalt Pécsi Ildikó, fájdalmas dolgot mondott unokájáról

A 79 éves szí­nésznő na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl, a csa­lád­já­val is meg­rom­lott a kap­cso­lata.

A 79 éves szí­nésznő na­gyon nehéz idő­sza­kon van túl, a csa­lád­já­val is meg­rom­lott a kap­cso­lata.

Megdöbbentő vallomást tett a szülinapos Pécsi Ildikó

Megdöbbentő vallomást tett a szülinapos Pécsi Ildikó

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ked­den ün­ne­pelte a 79. szü­le­tés­nap­ját. Igaz, sosem fog­lal­ko­zott a ko­rá­val.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ked­den ün­ne­pelte a 79. szü­le­tés­nap­ját. Igaz, sosem fog­lal­ko­zott a ko­rá­val.

Elfajult a botrány: borzasztó, mit állít Pécsi Ildikó Pártos Csilláról

Elfajult a botrány: borzasztó, mit állít Pécsi Ildikó Pártos Csilláról

A Kos­suth-díjas szí­nésznő évek óta nem be­szélt ilyen nyíl­tan a volt me­nyé­ről, aki­ből sze­rinte neki kö­szön­he­tően lett va­laki.

Kilakoltatási dráma: megtörten beszélt fia sorsáról Pártos Csilla

Kilakoltatási dráma: megtörten beszélt fia sorsáról Pártos Csilla

Ez a hely­zet a ki­la­kol­ta­tás után.

Pécsi Il­dikó ex­me­nye meg­szó­lalt a ki­la­kol­ta­tás után.

Megtörték az évek Pécsi Ildikót: iszonyú állapotban vagyok

Megtörték az évek Pécsi Ildikót: iszonyú állapotban vagyok

A Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas mű­vésznő azt mondja, be­te­gen és ti­tok­ban ün­nepli meg 79. szü­le­tés­nap­ját.

Azt mondja, be­te­gen és ti­tok­ban ün­nepli meg 79. szü­le­tés­nap­ját.

Váratlan fordulat: felkereste unokája Pécsi Ildikót

Váratlan fordulat: felkereste unokája Pécsi Ildikót

Ifjabb Szűcs Csaba maga dön­tött úgy, hogy fel­ke­resi nagy­ma­má­ját. A mű­vésznő el­mondta, mi tör­tént.

Ifjabb Szűcs Csaba maga dön­tött úgy, hogy fel­ke­resi nagy­ma­má­ját. A mű­vésznő el­mondta, mi tör­tént.

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt.

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Megtörtént a kilakoltatás: Pécsi Ildikó az utcára rakta az unokáját

Megtörtént a kilakoltatás: Pécsi Ildikó az utcára rakta az unokáját

Véget ért a négy hosszú esz­ten­deje hú­zódó in­gat­lan­bot­rány. Mit gon­dolsz, me­lyik fél volt jelen a ki­la­kol­ta­tás­nál?

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Pár­tos Csilla min­dent meg­tett, hogy fia a budai in­gat­lan­ban ma­rad­has­son.

Pár­tos Csilla min­dent meg­tett, hogy fia a budai in­gat­lan­ban ma­rad­has­son, a szí­nésznő azon­ban nem eny­hült meg.

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

Pécsi Ildikó vallomása: kiderült, mi tartja életben őt

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy per­cet sem tudna élni imá­dott férje nél­kül, aki­vel ja­nu­ár­ban ün­ne­pel­ték az arany­la­ko­dal­mu­kat.

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

A pereskedés ára, borzasztó helyzetbe került Pécsi Ildikó

Na­gyon rosszul érzi magát.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő na­gyon rosszul érzi magát, az évek óta tartó bí­ró­sági pro­ce­dúra tel­je­sen tönk­re­tette az egész­sé­gét.

Döbbenetes fordulat, ezt mondja Pártos Csilla Pécsi Ildikóról

Döbbenetes fordulat, ezt mondja Pártos Csilla Pécsi Ildikóról

Vá­rat­lan dön­tés szü­le­tett.

Vá­rat­lan dön­tés­sel zá­rult a szö­ve­vé­nyes csa­ládi vi­szály. Ez már a bé­kü­lés jele!

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

Élő adásban csalt könnyeket férje szemébe Pécsi Ildikó

A Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő hétfő reg­gel a Mok­ká­ban sza­valt el egy ver­set a fér­jé­nek, aki­vel im­má­ron ötven éve élnek bol­do­gan.

Pártos Csilla döbbenetes vallomása: ezt teszi a fiával Pécsi Ildikó

Pártos Csilla döbbenetes vallomása: ezt teszi a fiával Pécsi Ildikó

Az egy­kori csa­lád­ta­gok kö­zött mára vég­képp el­mér­ge­se­dett a vi­szony.

Az egy­kori csa­lád­ta­gok kö­zött mára vég­képp el­mér­ge­se­dett a vi­szony, ami­nek a levét Csilla fia issza meg.

Pécsi Ildikó nem tágít: Ekkor dobatja ki a rendőrökkel saját unokáját

Pécsi Ildikó nem tágít: Ekkor dobatja ki a rendőrökkel saját unokáját

A nyu­godt na­pok­nak ha­ma­ro­san vége, a ki­la­kol­ta­tási mo­ra­tó­rium áp­ri­lis 30-án lejár, a szí­nésznő pedig nem eny­hül!

Nagy bejelentést tett Pécsi Ildikó: újra oltár elé állna

Nagy bejelentést tett Pécsi Ildikó: újra oltár elé állna

Még min­dig sze­rel­mes a fér­jébe.

Pécsi Il­dikó és férje most ün­ne­pelte az arany­la­ko­dal­mát, és akár még a fo­ga­dal­mu­kat is meg­újít­hat­ják.

Óriási öröm érte Pécsi Ildikót, valóra vált az álma!

Óriási öröm érte Pécsi Ildikót, valóra vált az álma!

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő és fut­bal­lista férje, Szűcs Lajos éppen ötven évvel ez­előtt fo­gad­tak örök hű­sé­get.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő és fut­bal­lista férje, Szűcs Lajos éppen ötven évvel ez­előtt fo­gad­tak örök hű­sé­get.

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

Antal Imréről vallott Pécsi Ildikó: így tudtak együtt dolgozni

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő nem fe­lejti el a régi idő­ket.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő nem fe­lejti el a régi idő­ket.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

88 mil­liót kö­ve­tel Csilla.

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után, ami­ből ki kel­lett köl­töz­nie.

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per...

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per Pécsi Il­dikó fia és volt menye kö­zött. A fe­le­ket na­gyon meg­vi­selte a hosszas her­ce­hurca...

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Pécsi Ildikó: A szeretetem gyógyította meg a férjemet

Olim­piai baj­nok lab­da­rúgó férje da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Em­bert pró­báló idő­sza­kon van túl Pécsi Il­dikó. A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő ko­ráb­ban sen­ki­nek nem be­szélt a csa­lád­ju­kat sújtó tra­gé­di­á­ról: férje, Szűcs Lajos olim­piai baj­nok lab­da­rúgó da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Döbbenetes dolgot mondott unokájára Pécsi Ildikó

Döbbenetes dolgot mondott unokájára Pécsi Ildikó

Pécsi Il­dikó az uno­ká­jára már nem is te­kint csa­lád­tag­ként, jogi kép­vi­se­lője újabb ké­rel­met nyúj­tott be...

Pécsi Il­dikó az uno­ká­jára már nem is te­kint csa­lád­tag­ként, jogi kép­vi­se­lője újabb ké­rel­met nyúj­tott be a bí­ró­sá­gon...

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Ildikó férje majdnem feladta, küzdelmükről beszélt a művésznő

Pécsi Il­dikó fér­jét egy év után ha­za­en­ged­ték a kór­ház­ból! Az olim­piai baj­nok lab­da­rúgó, Szűcs Lajos pró­bál erőre kapni...

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Pár­tos Csilla és ügy­védje írás­ban kérte Pécsi Il­di­kót a bé­kü­lésre, de erre végül nem ke­rült sor, foly­ta­tó­dik a vég­re­haj­tás.

Megszületett a döntés: újra bíróság elé kell állnia Pártos Csillának

Megszületett a döntés: újra bíróság elé kell állnia Pártos Csillának

Pécsi Il­dikó ex­me­nye kény­te­len újra far­kas­sze­met nézni a volt fér­jé­vel.

Pécsi Il­dikó ex­me­nye kény­te­len újra far­kas­sze­met nézni a volt fér­jé­vel.

Pécsi Ildikó reménykedik: még mindig küzdenek a férje egészségéért

Pécsi Ildikó reménykedik: még mindig küzdenek a férje egészségéért

Szűcs Lajos egyes in­for­má­ciók sze­rint még min­dig nem száz­szá­za­lé­kos.

Szűcs Lajos egyes in­for­má­ciók sze­rint még min­dig nem száz­szá­za­lé­kos. Fe­le­sége re­méli, hogy 50. há­zas­sági év­for­du­ló­jukra tel­je­sen meg­gyó­gyul.

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a vita.

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a vita.

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak.

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben.

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó haj­dani menye dol­go­zik.

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Meg­pró­bált min­dent a bé­kéért.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val, ám mind­annyi­szor hiába pró­bál­ko­zott.

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

El­ké­pesztő öt­lete tá­madt.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek el­ké­pesztő öt­lete tá­madt, kü­lö­nös módon tel­je­sí­tené egy­kori menye leg­na­gyobb álmát.

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

A vál­to­zás Pár­tos Csilla új pár­já­nak és egy­ben ügy­véd­jé­nek, Dá­ni­el­nek kö­szön­hető.

A vál­to­zás Pár­tos Csilla új pár­já­nak és egy­ben ügy­véd­jé­nek, Dá­ni­el­nek kö­szön­hető.

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Ennyit kö­ve­tel a szí­nésznő ex­me­nye!

Újabb tár­gya­lá­son né­zett szembe egy­más­sal ked­den Pár­tos Csilla és volt férje, Szűcs Csaba, Pécsi Il­dikó fia.

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik.

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad, ami Pár­tos Csil­lát volt csa­lád­já­hoz kö­tötte.

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

A szí­nésznő ex­me­nyé­nek, Pár­tos Csil­lá­nak és fi­á­nak még idén nyá­ron ki kell köl­töz­nie a budai vil­lá­ból.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott. Egy­kori csa­lád­jára már nem szá­mít­hat, el kell hagy­nia imá­dott ott­ho­nát.

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től.

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Hol­ly­wood is meg­iri­gyelné a je­le­ne­tet.

Egy hol­ly­woodi for­ga­tó­könyv­író is meg­iri­gyelné azt a je­le­net­sort, amit az élet pro­du­kált a bí­ró­ság fo­lyo­só­ján.

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Csilla eddig hall­ga­ta­ott.

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Pécsi Ildikó kiborult: Ezt terjesztik róla

Pécsi Ildikó kiborult: Ezt terjesztik róla

A szí­nésznő nincs kór­ház­ban, él és virul, vi­szont na­gyon elege van a ha­zug­sá­gok­ból. A hu­mora sze­ren­csére a régi, így egy fa­nyar po­én­nal re­a­gált a róla ke­ringő plety­kákra.

A szí­nésznő nincs kór­ház­ban, él és virul, vi­szont na­gyon elege van a ha­zug­sá­gok­ból. A hu­mora sze­ren­csére a régi, így egy fa­nyar po­én­nal re­a­gált a róla ke­ringő plety­kákra.

Szerelmet kapott születésnapjára Pártos Csilla

Szerelmet kapott születésnapjára Pártos Csilla

Nem akárki hozta össze őket!

Végre rá­ta­lált a nagy sze­re­lem Pécsi Il­dikó egy­kori me­nyére... Nem akár­ki­nek kö­szön­heti új ked­ve­sét az édes­anya, akit meg­vi­sel a vá­lási pro­ce­dúra!

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Hat év harag és pe­res­ke­dés után...

Hat év harag és pe­res­ke­dés után már csak né­hány nap, és véget érhet az egy­kor közös csa­lád kál­vá­ri­ája. Az anyá­nak és fi­á­nak nincs több ideje, men­niük kell.

Döntött a bíróság Pártos gyerektartásának ügyében

Óriási fordulat, döntött a bíróság Pártos gyerektartásának ügyében

A jó­ga­ok­tató szá­mára újabb ked­ve­zőt­len íté­let szü­le­tett.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye szá­mára most újabb ked­ve­zőt­len íté­let szü­le­tett.

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

Ez az egy dolog tette boldoggá a komoly gondokkal küzdő Pécsi Ildikót

A Kos­suth-díjas mű­vész­nő­nem sokat ne­ve­tett az el­múlt hó­na­pok­ban.

A Kos­suth-díjas mű­vész­nő­nek az utóbbi hó­na­pok­ban nem sok oka volt a ne­ve­tésre.

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Úgy tűnik, Pécsi Il­dikó nem nyug­szik: végül eléri a cél­ját, és ut­cára teszi uno­ká­ját és ex­me­nyét.

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let Pécsi Il­dikó ügyé­ben.

Pécsi Ildikó türelme végleg elfogyott, mégis utcára küldi az unokáját

Pécsi Ildikó türelme végleg elfogyott, mégis utcára küldi az unokáját

A szí­nésznő ügy­védje már el is küldte a fel­szó­lító le­ve­let...

A szí­nésznő ügy­védje már el is küldte a fel­szó­lító le­ve­let...

Nagy bajban Pécsi Ildikó unokája: Erre kötelezi a bíróság!

Nagy bajban Pécsi Ildikó unokája: Erre kötelezi a bíróság!

Ko­moly lépés a fi­ú­val szem­ben!

Pár­tos Csilla fia ismét nem je­lent meg a bí­ró­sá­gon vizs­gákra hi­vat­kozva. Pécsi Il­dikó ügy­védje ko­moly lé­pésre ké­szül a fi­ú­val szem­ben!

Kitálalt Pécsi Ildikó: Súlyos szívműtéten esett át a férje!

Kitálalt Pécsi Ildikó: Súlyos szívműtéten esett át a férje!

Élet­mentő mű­té­ten esett át még feb­ru­ár­ban Szűcs Lajos, Pécsi Il­dikó férje...

Élet­mentő mű­té­ten esett át még feb­ru­ár­ban Szűcs Lajos, Pécsi Il­dikó férje. Az olim­piai baj­nok lab­da­rú­gót egy fő­vá­rosi kór­ház­ban ope­rál­ták meg, a na­pok­ban tér­he­tett haza ott­ho­nába. A Kos­suth-díjas szí­nésznő la­punk­nak me­sélt elő­ször rész­le­te­sen férje küz­del­mé­ről.

Életmentő műtét: Retteg férje életéért Pécsi Ildikó!

Életmentő műtét: Retteg férje életéért Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek nem elég az évek óta tartó pe­res­ke­dés miatt ag­gód­nia, most még Szűcs Lajos is mű­tő­asz­talra ke­rült...

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek nem elég az évek óta tartó pe­res­ke­dés miatt ag­gód­nia, most még Szűcs Lajos is mű­tő­asz­talra ke­rült...

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik. Itt az újabb for­du­lat, amire nem szá­mí­tot­tunk. Meg­szó­lal a szí­nésznő ügy­védje.

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik. Itt az újabb for­du­lat, amire nem szá­mí­tot­tunk. Meg­szó­lal a szí­nésznő ügy­védje.

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él.

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él Pár­tos Csilla és fia, Csaba. Nem tud­ják, mikor kap­csol­ják ki náluk a gázt.

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre, most azon­ban vá­rat­lan for­du­lat kö­vet­ke­zett...

Összeomlott Pécsi Ildikó: Ebbe nem halhatok bele!

Összeomlott Pécsi Ildikó: Ebbe nem halhatok bele!

Mi lesz így vele?

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek tönk­re­men­tek az ide­gei, és be­le­be­te­ge­dett az ál­landó pe­res­ke­désbe! Mi lesz így vele?

Botrányos átverés áldozata lett Pécsi Ildikó

Botrányos átverés áldozata lett Pécsi Ildikó

Ha nem lenne elég a szí­nész­nő­nek, hogy fo­lya­ma­to­san bí­ró­ságra kell jár­nia volt menye miatt...

Ha nem lenne elég a szí­nész­nő­nek, hogy fo­lya­ma­to­san bí­ró­ságra kell jár­nia volt menye miatt, most még egy kamu por­tál is rém­hírt ter­jeszt róla.

Váratlan fejlemény: Megkegyelmezett unokájának Pécsi Ildikó!

Váratlan fejlemény: Megkegyelmezett unokájának Pécsi Ildikó!

Ok­tó­ber­ben ér­ke­zett a hi­va­ta­los levét Pár­tos Csilla ré­szére: Pécsi Il­dikó ki­kap­csol­tatja a köz­üzemi szol­gál­ta­tá­so­kat a la­kás­ban...

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

Nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő a jelek sze­rint nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot egy­kori me­nyé­vel.

Lefotóztuk a bíróságon: Így meghízott Pécsi Ildikó 4 hónap alatt!

Lefotóztuk a bíróságon: Így meghízott Pécsi Ildikó 4 hónap alatt!

A Kos­suth-díjas mű­vész­nőre szinte rá sem lehet is­merni!

A Kos­suth-díjas mű­vész­nőre szinte rá sem lehet is­merni!

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

No­vem­ber­ben újra tár­gya­lásra megy.

A szí­nésznő no­vem­ber­ben ismét far­kas­sze­met néz Pár­tos Csil­lá­val, és hat év után elő­ször lát­hatja uno­ká­ját.

Lerobbant Pécsi Ildikó: Nagyon beteg vagyok!

Lerobbant Pécsi Ildikó: Nagyon beteg vagyok!

A szí­nész­nőt meg­vi­se­lik a hosszú évek óta tartó csa­ládi bot­rá­nyok!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt na­gyon meg­vi­se­lik a hosszú évek óta tartó csa­ládi bot­rá­nyok! Újabb be­teg­ség tá­madta meg a szer­ve­ze­tét!

Farkasszemet nézett Pécsi Ildikó és Pártos Csilla: Ez lett a vége!

Farkasszemet nézett Pécsi Ildikó és Pártos Csilla: Ez lett a vége!

Több mint öt éve tart a kínos per­so­ro­zat! Hosszú idő után már má­sod­szorra ta­lál­ko­zott egy­más­sal a bí­ró­sá­gon a két mű­vésznő!

Több mint öt éve tart a kínos per­so­ro­zat! Hosszú idő után már má­sod­szorra ta­lál­ko­zott egy­más­sal a bí­ró­sá­gon a két mű­vésznő!

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Kö­ze­le­dik a csi­nos tánc­mű­vésznő szü­le­tés­napja!

Kö­ze­le­dik a csi­nos tánc­mű­vésznő szü­le­tés­napja!

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

A Ri­post meg­tudta: az ex­férje be­pe­relte a tánc­mű­vész­nőt, mert nem akarja fi­zetni a jog­erő­sen meg­ítélt gye­rek­tar­tást!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik...

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak!

Mi lesz itt? Pécsi Ildikó kikapcsoltatja a gázt az unokájánál

Mi lesz itt? Pécsi Ildikó kikapcsoltatja a gázt az unokájánál

Fur­csa esz­kö­zök­ben eddig sem volt hiány, de arra aligha szá­mít­ha­tott bárki is, hogy a szí­nésznő és fia egy ilyen dön­tést hoz­nak.

Fur­csa esz­kö­zök­ben eddig sem volt hiány, de arra aligha szá­mít­ha­tott bárki is, hogy Il­dikó fia, Csaba és a szí­nésznő egy ilyen dön­tést hoz­nak, hogy Pár­tos Csil­lát az ut­cára te­gyék.

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Öt éve tart a csa­ládi bot­rány, ami nem­hogy csi­tulna: egyre sú­lyos­bo­dik!

Öt éve tart a kínos csa­ládi bot­rány, ami nem­hogy csi­tulna: egyre csak sú­lyos­bo­dik! Kép­te­le­nek meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben!

Árulkodó fotó: így üdvözölte egymást Pécsi Ildikó és Csűrös Karola!

Árulkodó fotó: így üdvözölte egymást Pécsi Ildikó és Csűrös Karola!

A két mű­vésznő le­gen­dá­san jó ba­rát­ság­ban van egy­más­sal.

A két mű­vésznő le­gen­dá­san jó ba­rát­ság­ban van egy­más­sal, amit egy múlt­béli fény­kép is jól bi­zo­nyít.

Súlyos állapotban van Pécsi Ildikó: Ez lehet a gyógyír!

Súlyos állapotban van Pécsi Ildikó: Ez lehet a gyógyír!

Fel­csil­lant a re­mény a bol­dog­ságra!

A 77 éves mű­vésznő egyre be­te­gebb a csa­lád­já­ban zajló bot­rá­nyok miatt. Most fel­csil­lant a re­mény a bol­dog­ságra!

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Fér­jéért ag­gó­dik Pécsi Il­dikó.

Bár Pécsi Il­dikó az, aki kény­te­len bí­ró­ságra járni egy­kori menye miatt, fér­jét, Szűcs La­jost job­ban meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.