Paudits Béla

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

Kiborultak a rajongók, nem tudhatják meg, mikor temetik Paudits Bélát

A jú­nius 13-án el­hunyt szí­nész utolsó kí­ván­sága az volt, hogy egy jel­te­len tö­meg­sírba te­mes­sék.

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

Hová tűntek Paudits Béla hamvai?

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már több mint egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám a ham­vait még nem he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra.

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

Újabb fordulat: Ide temetik el Paudits Bélát

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

A Já­szai Mari-díjas mű­vész bú­csúz­ta­tó­ját már egy hó­napja meg­tar­tot­ták a Far­kas­réti te­me­tő­ben, ám nem ott he­lye­zik majd örök nyu­ga­lomra.

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

Elkeseredtek a barátok, nem tudni, mikor és hova temetik Paudits Bélát

A Já­szai Mari-díjas szí­nész három hét­tel ez­előtt hunyt el.

Kü­lö­nös in­for­má­ciók ke­rül­tek a Ri­post bir­to­kába Pa­u­dits Béla te­me­té­sé­ről.

Szörnyű, hogyan próbált meg öngyilkos lenni Paudits Béla!

Szörnyű, hogyan próbált meg öngyilkos lenni Paudits Béla!

Szo­morú idős­kor ju­tott osz­tály­ré­szül.

Szo­morú idős­kor ju­tott osz­tály­ré­szül Pa­u­dits Bé­lá­nak. A Já­szai Mari-díjas szí­nész mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött ten­gette az éle­tét, amit két­szer is meg­pró­bált el­dobni ma­gá­tól.

Titokzatos férfi segítette élete utolsó éveiben Paudits Bélát!

Titokzatos férfi segítette élete utolsó éveiben Paudits Bélát!

Volt egy férfi Pa­u­dits Béla éle­té­ben.

Volt egy férfi Pa­u­dits Béla éle­té­ben.

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Paudits Béla tragikus útját járja a fiatal magyar színész

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló is a két szí­nész élet­útja kö­zötti pár­hu­zam. Neki még van vá­lasz­tása!

Kü­lö­nös és egy­ben vész­jósló is a két szí­nész élet­útja kö­zötti pár­hu­zam. Neki még van vá­lasz­tása!

Elmebeteg nevelőapja ütötte-verte Paudits Bélát!

Elmebeteg nevelőapja ütötte-verte Paudits Bélát!

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt Pa­u­dits Béla mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött élt utolsó éve­i­ben. Ám gyer­mek­ko­rá­ban sem volt könnyebb a sorsa.

A 68 éves ko­rá­ban el­hunyt Pa­u­dits Béla mél­tat­lan kö­rül­mé­nyek kö­zött élt utolsó éve­i­ben. Ám gyer­mek­ko­rá­ban sem volt könnyebb a sorsa. So­ro­za­tunk első ré­szé­ből ki­de­rül, hogy ne­ve­lő­apja meg­ke­se­rí­tette min­den­nap­jait. Erről a szín­mű­vész a Ri­val­da­fény­ből a nyo­morba című élet­rajzi köny­vé­ben me­sélt.

Idősebb lány vette el Paudits Béla szüzességét

Idősebb lány vette el Paudits Béla szüzességét

So­ro­za­tunk első ré­szé­ben ki­de­rült, mi­lyen gyer­mek­kora volt Pa­u­dits Bé­lá­nak. Fel­nőtt­ként több sze­ren­cséje volt.

So­ro­za­tunk első ré­szé­ben ki­de­rült, mi­lyen gyer­mek­kora volt Pa­u­dits Bé­lá­nak. Fel­nőtt­ként már több sze­ren­cséje volt a Já­szai Mari-díjas szí­nész­nek. A lá­nyok ked­vel­ték őt az in­tel­li­gen­ci­á­jáért, ám ő sosem von­zó­dott a sze­xu­a­li­tás­hoz.

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Kiborult Paudits Béla jó barátja, méltatlanul temetik el a színészt!

Har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta.

Meg­kö­ze­lí­tő­leg har­minc-negy­ven ember bú­csúz­tatta csü­tör­tök reg­gel a Far­kas­réti te­me­tő­ben.

Szűk körben búcsúztak el Paudits Bélától!

Szűk körben búcsúztak el Paudits Bélától!

Csü­tör­tö­kön kö­szön­tek el tőle.

A jú­nius 13-án el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész bú­csúz­ta­tá­sára csü­tör­tö­kön, a Far­kas­réti te­me­tő­ben ke­rült sor.

Kiderült, így temetik ma el Paudits Bélát

Kiderült, így temetik ma el Paudits Bélát

A csa­lád a szer­tar­tás pon­tos idő­pont­ját nem tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, sze­ret­nék nyu­godt kö­rül­mé­nyek kö­zött utolsó út­jára kí­sérni a mű­vészt.

A csa­lád a szer­tar­tás pon­tos idő­pont­ját nem tu­datta a nyil­vá­nos­ság­gal, sze­ret­nék nyu­godt kö­rül­mé­nyek kö­zött utolsó út­jára kí­sérni a mű­vészt.

Luxusprostival akart elmenekülni az országból Paudits Béla!

Luxusprostival akart elmenekülni az országból Paudits Béla!

Az el­hunyt szín­mű­vész élete tele volt iz­gal­mak­kal. Ön­élet­rajzi köny­vé­ben min­den ér­de­kes rész­let­ről be­szá­molt.

Az el­hunyt szín­mű­vész élete tele volt iz­gal­mak­kal. Ön­élet­rajzi köny­vé­ben min­den ér­de­kes rész­let­ről be­szá­molt, még élete kí­no­sabb per­ce­i­ről is ken­dő­zet­le­nül val­lott.

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Farkasrétiben búcsúztatják, de titkos helyre temetik Paudits Bélát!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész évek­kel ez­előtt kü­lö­nös ké­rést fo­gal­ma­zott meg az ön­élet­rajzi köny­vé­ben: azt kérte, tö­meg­sírba te­mes­sék, és könnyen lehet, hogy ez a vég­aka­rata meg is va­ló­sul majd.

Megszólalt az elhunyt Paudits Béla lánya: szívszorító, amit mondott

Megszólalt az elhunyt Paudits Béla lánya: szívszorító, amit mondott

A meg­bol­do­gult, Já­szai Mari-díjas szí­nész lánya elő­ször be­szélt a nyil­vá­nos­ság előtt az ér­zé­se­i­ről.

Nem ezt akarhatta, mégis ilyen temetése lesz Paudits Bélának

Nem ezt akarhatta, mégis ilyen temetése lesz Paudits Bélának

Már évek­kel ez­előtt vég­ren­del­ke­zett.

Ki­de­rült, hogy a szín­mű­vész már évek­kel ez­előtt vég­ren­del­ke­zett az éle­té­ről szóló könyv­ben.

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Megdöbbentő titkokra derült fény Paudits Béla múltjából

Pa­u­dits Béla ko­runk egyik leg­ti­tok­za­to­sabb, egy­ben leg­tra­gi­ku­sabb sorsú szí­né­sze volt.

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

Kiderítettük, ki lakik az elhunyt Paudits Béla otthonában!

Újra van élet Pa­u­dits Béla budai ott­ho­ná­ban! Az egy hete el­hunyt szí­nész ap­rócska la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója.

Újra van élet Pa­u­dits Béla budai ott­ho­ná­ban! Az egy hete el­hunyt szí­nész ap­rócska la­ká­sába vissza­tért gon­do­zója, János, aki mos­tan­tól gond­ját vi­seli Pa­u­dits macs­ká­já­nak is.

Példátlan összefogás Paudits Béla árván maradt cicájáért

Példátlan összefogás Paudits Béla árván maradt cicájáért

Ren­ge­teg le­ve­let ka­pott a Ri­post.

Ren­ge­teg le­ve­let ka­pott a Ri­post szer­kesz­tő­sége a meg­bol­do­gult szí­nész macs­kája miatt.

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

Részleteket közölt a Madách Színház Paudits Béla temetéséről

A nép­szerű szí­nész éle­té­nek 69. évé­ben jú­nius 13-án hunyt el. A szín­ház saját ha­lott­já­nak te­kinti.

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

Most derült ki, hová temetik majd Paudits Bélát

A 68 éve­sen el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, ren­dező te­me­té­sé­ről a Ma­dách Szín­ház gon­dos­ko­dik.

A 68 éve­sen el­hunyt Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész, ren­dező te­me­té­sé­ről a Ma­dách Szín­ház gon­dos­ko­dik.

Most érkezett, elhunyt Paudits Béla

Most érkezett, elhunyt Paudits Béla

68 éves volt. Múlt hét ked­den de­rült ki, hogy agy­vér­zést ka­pott.

68 éves volt. Múlt hét ked­den de­rült ki, hogy agy­vér­zést ka­pott.

Friss hírek érkeztek Paudits Béláról: tragikus az állapota

Friss hírek érkeztek Paudits Béláról: tragikus az állapota

Agy­vér­zést ka­pott.

A Já­szai Mari-díjas szí­nészt va­sár­nap szál­lí­tot­ták kór­házba. Agy­vér­zést ka­pott.

Megrázó részletek Paudits Béla haláláról!

Megrázó részletek Paudits Béla haláláról!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szer­ve­zete szer­dán adta fel a har­cot. Egyet­len lánya még meg tudta lá­to­gatni őt a kór­ház­ban, a szí­nész csak ez­után tá­vo­zott erről a vi­lág­ról.

A Já­szai Mari-díjas szí­nész szer­ve­zete szer­dán adta fel a har­cot. Egyet­len lánya még meg tudta lá­to­gatni őt a kór­ház­ban, a szí­nész csak ez­után tá­vo­zott erről a vi­lág­ról.

Agyvérzést kapott Paudits Béla, megrázó dolgot mondott az orvos...

Agyvérzést kapott Paudits Béla, megrázó dolgot mondott az orvos...

Újabb csa­pás érte a nagy­be­teg szí­nészt.

Újabb csa­pás érte a nagy­be­teg szí­nészt. Ba­rátja is re­megő han­gon me­sélt a tör­tén­tek­ről.

A művészjáradék menti meg Paudits Bélát

A művészjáradék menti meg Paudits Bélát

A mű­vész­nek jobbra for­dult a sorsa...

A szí­nész­nek nem­rég még gyógy­szerre és mű­tétre gyűj­töt­tek ba­rá­tai, most még a vil­lany­szám­lára is futja...

Nagy a baj a magyar színésszel, komoly beavatkozás vár rá

Nagy a baj a magyar színésszel, komoly beavatkozás vár rá

Sú­lyos rend­el­le­nes­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak nála, és már előre rosszul van az ope­rá­ci­ó­tól.

Sú­lyos rend­el­le­nes­sé­get di­ag­nosz­ti­zál­tak nála, és már előre rosszul van az ope­rá­ci­ó­tól.

Kórházba kerül Paudits Béla: Szenved a színész!

Kórházba kerül Paudits Béla: Szenved a színész!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész ál­la­pota egyre ag­gasz­tóbb! Azon­nali or­vosi se­gít­ségre van szük­sége, hogy csil­la­pít­sa­nak fáj­dal­main!

A Já­szai Mari-díjas szí­nész ál­la­pota egyre ag­gasz­tóbb! Azon­nali or­vosi se­gít­ségre van szük­sége, hogy csil­la­pít­sa­nak fáj­dal­main!

Nem gondoltuk volna: Erre költi megemelkedett nyugdíját Paudits Béla!

Nem gondoltuk volna: Erre költi megemelkedett nyugdíját Paudits Béla!

A mű­vész­já­ra­dék óri­ási se­gít­sé­get je­lent...

A mű­vész­já­ra­dék óri­ási se­gít­sé­get je­lent...

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

Kritikussá vált a Paudits Béla állapota: Beszélni is alig bír!

Je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

A 68 éves szí­nész egyre rosszabb ál­la­pot­ban van! El­árulta a Ri­post­nak, je­len­tő­sen rom­lott az egész­sége!

Csúnya baleset érte a nagybeteg Paudits Bélát!

Csúnya baleset érte a nagybeteg Paudits Bélát!

Van re­mé­nye egy jobb életre.

A nagy­be­teg mű­vész még min­dig bor­zal­mas ál­la­pot­ban van, de most van re­mé­nye egy jobb életre.

Szomorú valóság: Ennyi pénzből kell megélnie Paudits Bélának

Szomorú valóság: Ennyi pénzből kell megélnie Paudits Bélának

A szí­nész be­teg­sége miatt ágy­hoz van kötve, egy egy­szo­bás gar­zon­ban él.

Kossuth-díjat kap Paudits Béla?

Kossuth-díjat kap Paudits Béla?

Már nem bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban, és anyagi ke­re­tei is na­gyon szű­kö­sek.

A szí­nész már nem bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban, és anyagi ke­re­tei is na­gyon szű­kö­sek. Mi lesz vele? Vajon segít a ba­rá­tok újabb men­tő­ak­ci­ója?

Szívbemarkoló kérés: ezt szeretné karácsonyra a nagybeteg Paudits Béla!

Szívbemarkoló kérés: ezt szeretné karácsonyra a nagybeteg Paudits Béla!

A 68 éves szí­nész nincs jól...

A 68 éves szí­nész­nek már jó ideje sem­mit sem je­lent a sze­re­tet ün­nepe.

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Végre meg­van a kiút!

Egyes 65 év fe­letti nyug­dí­ja­sok, akik ki­emel­kedő élet­pá­lyát fu­tot­tak be, élet­hosszig tartó jut­ta­tás­ban ré­sze­sül­het­nek - Balog Zol­tán tör­vény­ja­vas­lata sze­rint.

Nagy a baj: Pszichiáterhez utalták be Paudits Bélát!

Nagy a baj: Pszichiáterhez utalták be Paudits Bélát!

Úgy tűnik, itt már semmi sem segít!

Úgy tűnik, itt már semmi sem segít! A szí­nész tes­ti­leg és lel­ki­leg is tel­je­sen le­épült, és még a kór­ház­ban sem bán­nak vele jól.

Felbukkant Paudits Béla egykori társa: Ledöbbent a titokzatos nő

Felbukkant Paudits Béla egykori társa: Ledöbbent a titokzatos nő

Újra ő lett a nagy­be­teg szí­nész leg­fon­to­sabb, és talán egyet­len tá­ma­sza.

Újra ő lett a nagy­be­teg szí­nész leg­fon­to­sabb, és talán egyet­len tá­ma­sza.

Aggódnak a barátok: minden segítséget elutasít Paudits Béla!

Aggódnak a barátok: minden segítséget elutasít Paudits Béla!

A szí­nész nagy­be­teg, ám hiába a jó­aka­rók pró­bál­ko­zása, nem en­gedi, hogy ja­vít­sa­nak az élet­kö­rül­mé­nyein.

A szí­nész nagy­be­teg, ám hiába a jó­aka­rók pró­bál­ko­zása, nem en­gedi, hogy ja­vít­sa­nak az élet­kö­rül­mé­nyein.

Összeomlott a nagybeteg Paudits Béla, újabb csapás érte

Összeomlott a nagybeteg Paudits Béla, újabb csapás érte

Min­den re­mé­nye el­szállt a kínzó fáj­dal­mak­kal küzdő szí­nész­nek.

Nem bírja a kánikulát Paudits Béla

Nem bírja a kánikulát Paudits Béla

A nehéz sorsú szí­nész szá­mára nem öröm a leg­me­le­gebb év­szak.

A nehéz sorsú szí­nész szá­mára nem öröm a leg­me­le­gebb év­szak, egész­ség­ügyi prob­lé­mái miatt rosszul érzi magát.

Lajsz András: Nem hagyom meghalni Paudits Bélát!

Lajsz András: Nem hagyom meghalni Paudits Bélát!

A kok­tél­ki­rály min­den esz­közt meg­ra­gad, hogy se­gít­hes­sen sú­lyos beteg ba­rát­ján, aki­nek fel­gyó­gyu­lá­sá­ban máig re­mény­ke­dik.

A kok­tél­ki­rály min­den esz­közt meg­ra­gad, hogy se­gít­hes­sen sú­lyos beteg ba­rát­ján, aki­nek fel­gyó­gyu­lá­sá­ban máig re­mény­ke­dik.

Paudits Béla: Már az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek!

Paudits Béla: Már az is megfordult a fejemben, hogy öngyilkos leszek!

Egyál­ta­lán nincs jó ál­la­pot­ban, kevés nyug­dí­já­ból kép­te­len meg­élni.

A szín­mű­vész egy­ál­ta­lán nincs jó ál­la­pot­ban, kevés nyug­dí­já­ból kép­te­len meg­élni.

Bármelyik pillanatban szétrobbanhat Paudits Béla gyomra!

Bármelyik pillanatban szétrobbanhat Paudits Béla gyomra!

Élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van.

A szín­mű­vész élet­ve­szé­lyes ál­la­pot­ban van, sür­gő­sen mű­tétre és se­gít­ségre szo­rul.

Hiába a pénzgyűjtés: Elutasítja az életmentő műtétet Paudits Béla!

Hiába a pénzgyűjtés: Elutasítja az életmentő műtétet Paudits Béla!

A nagy­be­teg szí­nész bol­dog, hogy össze­fog­tak ba­rá­tai a meg­se­gí­té­sére, még­sem látja már az élet ér­tel­mét.

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Nagy a baj: képtelen enni Paudits Béla

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla. Az egy­kor ün­ne­pelt szí­nész sosem volt túl­sú­lyos, be­teg­sége miatt azon­ban iszo­nya­to­san le­fo­gyott.

Bor­zal­mas ál­la­pot­ban van Pa­u­dits Béla. Az egy­kor ün­ne­pelt szí­nész sosem volt túl­sú­lyos, be­teg­sége miatt azon­ban iszo­nya­to­san le­fo­gyott, je­len­leg mind­össze 43 ki­lo­gram­mot nyom.

Óriási a baj, életmentő műtét vár a színészre

Óriási a baj, életmentő műtét vár a színészre

Pa­u­dits Béla ál­la­pota olyan sú­lyos, hogy minél előbb meg kell mű­teni.

Pa­u­dits Béla ál­la­pota olyan sú­lyos, hogy minél előbb meg kell mű­teni.

Lajsz András gyűjtést szervezett Paudits Béla életmentő műtétjére!

Lajsz András gyűjtést szervezett Paudits Béla életmentő műtétjére!

Anya­gi­lag is a pad­lón van, most azon­ban fel­csil­lant a re­mény.

A be­te­ges­kedő mű­vész nem csak tes­ti­leg és lel­ki­leg, de anya­gi­lag is a pad­lón van, most azon­ban fel­csil­lant a re­mény.

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Kihagyta lányát a végrendeletéből Paudits Béla!

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van...

Egyre rosszabb ál­la­pot­ban van a szí­nész, aki el­ta­szí­totta ma­gá­tól csa­lád­ját, egyet­len em­bert enged ma­gá­hoz közel.

Elképesztő nyomorban él néhány magyar legenda

Elképesztő nyomorban él néhány magyar legenda

Na­gyon kevés nyug­dí­jat kap­nak.

Van­nak olyan le­gen­dás mű­vé­szek, akik hiába értek el óri­ási si­ke­re­ket, nem él­vez­he­tik nyug­dí­jas éve­i­ket. So­kuk­nak havi 45, 60 ezer fo­rint­ból kell meg­él­niük.

Nincs pénze a műtétekre, bármelyik percben meghalhat Paudits Béla!

Nincs pénze a műtétekre, bármelyik percben meghalhat Paudits Béla!

Régen az or­szág egyik leg­na­gyobb ne­vet­te­tője volt, ma egy jó szán­dékú ba­rátja gon­dos­ko­dik róla, és nyo­mo­rog.

Megrázó: Balesetet szenvedett a nagybeteg Paudits Béla!

Megrázó: Balesetet szenvedett a nagybeteg Paudits Béla!

Egyre gyöt­rel­me­sebb az élete az egy­kor ün­ne­pelt mű­vész­nek! Fáj­dal­mai egyre fo­ko­zód­nak, rá­adá­sul már mo­zogni sem bír.

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

Megrázó: Ő örököl Paudits Béla után!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett arról, mi le­gyen va­gyo­ná­val ha­lála után! Egész­ségi ál­la­pota nem javul!

A nagy­be­teg szí­nész még idő­ben ren­del­ke­zett arról, mi le­gyen va­gyo­ná­val ha­lála után! Egész­ségi ál­la­pota nem javul!

Tovább falja a húsevő betegség Paudits Béla testét!

Tovább falja a húsevő betegség Paudits Béla testét!

Fel­fek­vé­sei ala­kul­tak ki...

A Ma­dách Szín­ház egy­kori sztárja nagy rossz ál­la­pot­ban van. Ha­tal­mas fáj­dal­mai van­nak, ál­lan­dóan fek­szik, emi­att fel­fek­vé­sei ala­kul­tak ki.

Fulladásos rohamok kínozzák a nagybeteg magyar színészt!

Fulladásos rohamok kínozzák a nagybeteg magyar színészt!

Nem elég, hogy ágy­hoz van lán­colva, ez a ha­tal­mas hőség tel­je­sen ki­ké­szíti amúgy is gyenge szer­ve­ze­tét.

Nem elég, hogy ágy­hoz van lán­colva, a hőség tel­je­sen ki­ké­szíti amúgy is gyenge szer­ve­ze­tét.

Pszichiátriai kezelés! Immunis lett a nyugtatókra a magyar színész!

Pszichiátriai kezelés! Immunis lett a nyugtatókra a magyar színész!

Már a gyógy­sze­rek sem csil­la­pít­ják fáj­dal­mait, egyre mé­lyebb de­presszi­óba süllyed!

Kiderült: Ez végzett valójában Paudits Béla volt feleségével!

Kiderült: Ez végzett valójában Paudits Béla volt feleségével!

Egyre job­ban fel­emészti a de­presszió.

Már­cius kö­ze­pén tudta meg a szo­morú hírt a szí­nész: volt fe­le­sége el­hunyt.

Paudits Béla: A pszichiátrián is lemondtak rólam!

Paudits Béla: A pszichiátrián is lemondtak rólam!

A 66 éves, nagy­be­teg szí­nész ál­la­pota a nyár be­kö­szön­té­vel még ag­gasz­tóbbá vált! El­vesz­tette min­den re­mé­nyét!

A 66 éves, nagy­be­teg szí­nész ál­la­pota a nyár be­kö­szön­té­vel még ag­gasz­tóbbá vált! El­vesz­tette min­den re­mé­nyét!

Botrány robbant ki Paudits Béla exnejének temetése körül!

Botrány robbant ki Paudits Béla exnejének temetése körül!

Két hete tudta meg a nagy­be­teg szí­nész, hogy volt fe­le­sége el­hunyt, most újabb sok­koló hír­rel kel­lett szem­be­sül­nie.

Gyász: Meghalt a nagybeteg Paudits Béla volt felesége!

Gyász: Meghalt a nagybeteg Paudits Béla volt felesége!

Vég­leg ma­gára ma­radt.

Össze­om­lott a le­gyen­gült szí­nész, mi­u­tán a múlt héten el­vesz­tette volt fe­le­sé­gét. Bár már rég nem éltek együtt, az asszony volt az egyet­len tá­ma­sza.

Húsevő betegség falja fel Paudits Béla testét!

Húsevő betegség falja fel Paudits Béla testét!

Újabb prob­léma mér­gezi meg min­den­nap­jait! Pár hó­napja már kép­te­len fel­kelni az ágyá­ból, le­bé­nult, ezért ha­tal­mas fel­fek­vé­sei let­tek.

Egyre kri­ti­ku­sabb ál­la­potba kerül a nagy­be­teg szí­nész. Újabb prob­léma mér­gezi meg min­den­nap­jait! Pár hó­napja már kép­te­len fel­kelni az ágyá­ból, le­bé­nult, ezért ha­tal­mas fel­fek­vé­sei let­tek.

Összeomlott Paudits Béla! Nincs pénze a saját temetésére!

Összeomlott Paudits Béla! Nincs pénze a saját temetésére!

Most szem­be­sült azzal: még arra sem futja ke­véske nyug­dí­já­ból, hogy tisz­tes­sé­ges te­me­tése le­gyen.

A nagy­be­teg szí­nész úgy érzi, már csak nap­jai van­nak hátra. Most szem­be­sült azzal: még arra sem futja ke­véske nyug­dí­já­ból, hogy tisz­tes­sé­ges te­me­tése le­gyen.

Lányát sem akarja látni a nagybeteg Paudits Béla!

Lányát sem akarja látni a nagybeteg Paudits Béla!

Egyre sú­lyo­sabb ál­la­pot­ban van a 66 éves szí­nész. Úgy tűnik, már sem­mi­ből nem tud erőt me­rí­teni.

Egyre sú­lyo­sabb ál­la­pot­ban van a 66 éves szí­nész. Csont­so­ványra fo­gyott, rá­adá­sul Psota Irén ha­lála is na­gyon meg­rázta.

Paudits Béla: Mire Psota Irént eltemetik, én is halott leszek

Paudits Béla: Mire Psota Irént eltemetik, én is halott leszek

Fáj­dal­ma­san érinti Psota ha­lála.

A nagy­be­teg szí­nészt is fáj­dal­ma­san érinti a le­gen­dás mű­vésznő ha­lála, és érzi, ha­ma­ro­san már oda­fent ta­lál­koz­nak a mennyek ka­pu­já­ban.

Pszichiátrián kezelik a súlyosan beteg Paudits Bélát!

Pszichiátrián kezelik a súlyosan beteg Paudits Bélát!

Újabb nyo­masztó hírek a szí­nész­ről...

Újabb nyo­masztó hí­rek­kel szol­gált fo­lya­ma­to­san romló egész­ségi ál­la­po­tá­ról a szí­nész, aki­nek már annyi ereje sincs, hogy egy tol­lat a ke­zébe ve­gyen.

38 kilóra fogyott a nagybeteg Paudits Béla

38 kilóra fogyott a nagybeteg Paudits Béla

Nyo­mor­ban, sú­lyos fáj­dal­mak­kal él a szí­nész, aki le­bé­nult, és a hangja is el­ment. Ször­nyű ál­la­po­tá­ról me­sélt a Ri­post­nak.

Nyo­mor­ban, sú­lyos fáj­dal­mak­kal él a szí­nész, aki le­bé­nult, és a hangja is el­ment. Ször­nyű ál­la­po­tá­ról me­sélt a Ri­post­nak.

Aggódnak ismerősei Paudits Béláért

Aggódnak ismerősei Paudits Béláért

Pár hete sem­mit sem tudni a nagy­be­teg szí­nész­ről...

A nagy­be­teg szí­nész no­vem­ber végén még arról me­sélt a Ri­post­nak: egyre na­gyobb fáj­dal­mai van­nak, már az ágyá­ból sem tud fel­kelni, de még re­mény­ke­dett a gyó­gyu­lá­sá­ban. Pár hete azon­ban sem­mit sem tudni róla...

Akupunktúrás kezelést kap Paudits Béla

Akupunktúrás kezelést kap Paudits Béla

Ma­gá­nyo­san töl­tötte a ka­rá­csonyt is, már semmi re­mény nincs arra, hogy meg­gyó­gyul­jon. Csil­la­pí­tani vi­szont tud­nak a fáj­dal­main.

A szí­nész egyre rosszabb ál­la­pot­ban van. Ma­gá­nyo­san töl­tötte a ka­rá­csonyt is, már semmi re­mény nincs arra, hogy meg­gyó­gyul­jon. Csil­la­pí­tani vi­szont tud­nak a fáj­dal­main.

Már felkelni sem bír a legyengült Paudits Béla

Már felkelni sem bír a legyengült Paudits Béla

Sú­lyos­bo­dott az ál­la­pota.

Évek óta sok­koló hírek ér­kez­nek a nagy­be­teg szí­nész­ről, aki­nek to­vább sú­lyos­bo­dott az ál­la­pota. Még egy esé­lye van az élet­ben ma­ra­dásra.

Szinte teljesen lebénult Paudits Béla

Szinte teljesen lebénult Paudits Béla

Végre ki­de­rült, miért tűnt el a nagy­be­teg szí­nész az utóbbi he­tek­ben! A Ri­post­nak sú­lyos de­presszi­ó­já­ról val­lott, rá­adá­sul ál­la­pota is sokat rom­lott.

Végre ki­de­rült, miért tűnt el a nagy­be­teg szí­nész az utóbbi he­tek­ben! A Ri­post­nak sú­lyos de­presszi­ó­já­ról val­lott, rá­adá­sul ál­la­pota is sokat rom­lott.

Már a temetését tervezgeti
Paudits Béla

Már a temetését tervezgeti
Paudits Béla

Úgy érzi, már nem fog so­káig élni.

Gon­do­zója igyek­szik tar­tani benne a lel­ket, de napi szin­ten téma köz­tük, hol he­lye­zik majd végső nyu­ga­lomra a Macs­kák egy­kori sztár­ját.