Pataky Attila

Őszinte vallomás: Pataky Attila szerint nehéz vele az élet

Őszinte vallomás: Pataky Attila szerint nehéz vele az élet

Őszin­tén me­sélt há­zas­sá­gá­ról.

Az Edda front­em­bere a Mi­csoda Nők ven­dége volt, ahol őszin­tén me­sélt fe­le­sé­gé­vel való kap­cso­la­tá­ról.

Megrázó leleplezés: a magyar énekes segített meghalni édesanyjának

Megrázó leleplezés: a magyar énekes segített meghalni édesanyjának

Édes­anyja nem azért akart meg­halni, mert bol­dog­ta­lan volt.

A nép­szerű ze­nész sze­rint édes­anyja nem azért akart meg­halni, mert bol­dog­ta­lan volt.

Hoppá, gyönyörű rajongója akarta elcsábítani Pataky Attilát

Hoppá, gyönyörű rajongója akarta elcsábítani Pataky Attilát

Mi tör­tént pon­to­san az Edda kon­certje után?

Mi tör­tént pon­to­san az Edda kon­certje után?

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Hatalmas botrány: Pataky Attila hallani sem akar a volt zenésztársakról

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA ba­kan­csos" idő­sza­kára.

Az igazi rock­ra­jon­gók em­lé­kez­het­nek még az EDDA ,úgy­ne­ve­zett "ba­kan­csos" idő­sza­kára.

Újabb döbbenetes kijelentést tett Pataky Attila

Újabb döbbenetes kijelentést tett Pataky Attila

Durva, amit átélt.

Úgy tűnik, az Edda front­em­be­ré­nek sorsa már gye­rek­ko­rá­ban meg­pe­csé­te­lő­dött.

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Forrong a dühtől Pataky Attila, nem engedték fel a színpadra!

Az Edda front­em­bere telt házas kon­cer­tet adott volna, azon­ban ugyan­úgy járt, mint nem­ré­gi­ben Zol­tán Erika.

Végre: Pataky Attila újabb titkokat árult el az alakváltókról

Végre: Pataky Attila újabb titkokat árult el az alakváltókról

Három hetet töl­tött Ka­na­dá­ban Pa­taky At­tila. A ro­cker kon­cer­te­ket és kö­zön­ség­ta­lál­ko­zó­kat is tar­tott a ten­ge­ren­tú­lon.

Három hetet töl­tött Ka­na­dá­ban Pa­taky At­tila. A ro­cker, akit fe­le­sége és anyósa is el­kí­sért a tú­rára kon­cer­te­ket és kö­zön­ség­ta­lál­ko­zó­kat is tar­tott a ten­ge­ren­tú­lon.

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Dráma: Súlyos Pataky Attila állapota!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest, aki úgy véli, a ren­ge­teg munka lehet az oka, hogy meg­be­te­ge­dett!

Újra sú­lyos kór dön­tötte le a lá­bá­ról az éne­kest, aki úgy véli, a ren­ge­teg munka lehet az oka, hogy meg­be­te­ge­dett!

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát

Pataky Attila zenésztársainak szerez munkát

Pa­taky At­tila sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen ze­ne­ka­rá­val tö­ret­len a si­ke­rük, idén 43 éve­sek lesz­nek.

Pa­taky At­tila sze­ren­csés­nek mond­hatja magát, hi­szen ze­ne­ka­rá­val tö­ret­len a si­ke­rük, idén 43 éve­sek lesz­nek.

Elképesztő kijelentést tett Pataky Attila

Elképesztő kijelentést tett Pataky Attila

Min­dig tud újat mu­tatni és mon­dani. Most sem tett más­képp.

Az Edda front­em­bere min­dig tud újat mu­tatni és mon­dani. Most sem tett más­képp.

Kiakadt Pataky Attila: Ezért bilincs kerülhetett volna a kezemre

Kiakadt Pataky Attila: Ezért bilincs kerülhetett volna a kezemre

Elege van, hogy ebben az or­szág­ban né­há­nyan min­dent meg­te­het­nek. Olyat is, ami­ért akár bör­tön is jár­hatna...

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Felháborodtak az orvosok Pataky Attila rákosoknak adott tanácsán

Pa­taky At­tila gyó­gyu­lása nem csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel.

Pa­taky At­tila "cso­dás" gyó­gyu­lása nem­csak a köz­vé­le­ményt boly­gatta fel, de az or­vos­tár­sa­dal­mat is. Az on­ko­ló­gus szak­em­be­rek egye­ne­sen élet­ve­szé­lyes­nek tart­ják azt az utat, amit az éne­kes vá­lasz­tott.

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Elképesztő, amit Pataky Attila állít a rákról!

Napok óta ol­vas­ható min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, gyó­gyult ki rák­já­ból.

Napok óta ol­vas­ható min­den­hol, hogy Pa­taky At­tila a ha­gyo­má­nyos or­vos­lást meg­ta­gadva, gyó­gyult ki rák­já­ból.

Pataky Attila vallomása: Megtudtam, rákos vagyok!

Pataky Attila: Megtudtam, rákos vagyok!

Bár ta­valy de­cem­ber­ben nagy fáj­dal­mak­ról és élet­menő mű­tét­ről be­szélt Pa­taky At­tila és ked­vese, de senki sem gon­dolta, hogy ek­kora a baj.

Ez a lény jelent meg Pataky Attila szemei előtt

Ez a lény jelent meg Pataky Attila szemei előtt

Kü­lö­nös dol­got mon­dott neki.

A nép­szerű ze­nész tel­jes őszin­te­ség­gel val­lott arról, ugyanaz a te­remt­mény be­szélt hozzá, ami sok-sok évvel ez­előtt édes­any­já­hoz is.

Pataky Attila segít, tényleg ez hiányzott a magyar focinak?

Pataky Attila segít, tényleg ez hiányzott a magyar focinak?

Fut­ball­in­du­lót írt az Edda.

Fut­ball­in­du­lót írt az Edda, a dal negy­ven ön­kor­mány­zati sport­egye­sü­let ké­ré­sére ké­szült el. Hoz­zá­já­rul­ná­nak a ma­gyar foci fej­lő­dé­sé­hez.

Ezért adta fel fogadalmát Pataky Attila

Ezért adta fel fogadalmát Pataky Attila

Már nem ve­ge­tá­ri­á­nus Pa­taky At­tila.

Már nem ve­ge­tá­ri­á­nus Pa­taky At­tila, ha le­hetne, húst, hús­sal enne. Pedig né­hány éve még azt mondta, sem al­ko­holt, sem hús­éte­le­ket nem fog fo­gyasz­tani.

Pataky Attila lerántja a leplet az itt élő földönkívüliekről!

Pataky Attila lerántja a leplet az itt élő földönkívüliekről!

Az Edda front­em­bere haj­me­resztő in­for­má­ci­ó­kat osz­tott meg a nagy­kö­zön­ség­gel.

Az Edda front­em­bere haj­me­resztő in­for­má­ci­ó­kat osz­tott meg a nagy­kö­zön­ség­gel.

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Gyászol az Edda! Elvesztették kollégájukat

Bubu több mint tíz évig kí­sérte őket.

Több mint tíz évig kí­sérte a le­gen­dás ma­gyar együt­test Gel­lért Tibor, az egy­kori gi­tá­ros ha­lál­híre le­súj­totta a ban­dát.

Családi dráma pecsételte meg Pataky Attila sorsát

Családi dráma pecsételte meg Pataky Attila sorsát

Exk­lu­zív in­terjú az éne­kes­sel.

A Ri­post a Nem­zeti Vágta va­sár­napi sztár­fu­tama előtt ké­szí­tett exk­lu­zív in­ter­jút az EDDA front­em­be­ré­vel.

Milliókkal verték át Pataky Attilát

Milliókkal verték át Pataky Attilát

Már a hi­tel­szer­ző­dése alá­írá­sá­nak első nap­ján át­verte Pa­taky At­ti­lát a bank a ro­cker sze­rint, ha így van, több ezer honfi­tár­sát is.

Már a hi­tel­szer­ző­dése alá­írá­sá­nak első nap­ján át­verte Pa­taky At­ti­lát a bank a ro­cker sze­rint, ha így van, több ezer honfi­tár­sát is.

Magyar sztárok, akiknek édesanyjuk száz évig élt

Magyar sztárok, akiknek édesanyjuk száz évig élt

So­kak­nak ada­tott meg az aján­dék.

A hazai ce­leb­vi­lág­ban meg­le­pően sok hí­res­ség­nek ada­tott meg az aján­dék, hogy szü­leik so­káig mel­let­tük ma­rad­hat­tak.

Botrány: Bíróságon harcol az igazáért Pataky Attila!

Botrány: Bíróságon harcol az igazáért Pataky Attila!

Vissza­él­tek a bi­zal­má­val.

Az EDDA front­em­bere sú­lyos be­teg­sége után meg­fo­gadta: nem be­szél többé a ma­gán­éle­té­ről, vissza­él­tek a bi­zal­má­val.

Medencében lazított a Pataky család

Medencében lazított a Pataky család

Együtt pan­csol­tak a hét ele­jén Pa­takyék, náluk a hétfő egyéb­ként egy hét­végi nap, mert a hét­vége min­dig mun­ká­val, tur­né­zás­sal telik. A ro­cker jobb­ján uno­kája, Lili ül.

Együtt pan­csolt a hét ele­jén a Pa­taky csa­lád, náluk a hétfő egyéb­ként egy hét­végi nap, mert a hét­vége min­dig mun­ká­val, tur­né­zás­sal telik.

64 évesen lehet újra apa Pataky Attila

64 évesen lehet újra apa Pataky Attila

Az EDDA front­em­bere sosem ment a szom­szédba, né­hány meg­hök­kentő mon­da­tért. Most sem. Lá­nyos apuka sze­retne lenni.

Az EDDA front­em­bere sosem ment a szom­szédba, né­hány meg­hök­kentő mon­da­tért. Most sem. Lá­nyos apuka sze­retne lenni.

Elképesztő kijelentést tett Pataky Attila

Elképesztő kijelentést tett Pataky Attila

Rend­kí­vüli spi­ri­tu­á­lis él­mény­ben volt része az EDDA éne­ke­sé­nek.

Rend­kí­vüli spi­ri­tu­á­lis él­mény­ben volt része az EDDA éne­ke­sé­nek a mű­tő­asz­ta­lon, mi­köz­ben meg­lá­to­gatta az őr­an­gyala.

Eláruljuk, hová ment Pataky Attila bulizni a sztárgála helyett

Eláruljuk, hová ment Pataky Attila bulizni a sztárgála helyett

Az estét így is bu­li­zás­sal töl­tötte.

Pa­taky At­tila nem esett két­ségbe, mi­u­tán nem en­ged­ték be a Story Gá­lára népes tár­sa­sá­gá­val. Az estét így is bu­li­zás­sal töl­tötte.

Pataky Attila sztorijaitól kikerekedik a szemed!

Pataky Attila sztorijaitól kikerekedik a szemed!

Az EDDA front­em­bere köz­tu­dot­tan nagy föl­dön­kí­vüli szak­értő, hi­szen el­mon­dása sze­rint több­ször ta­lál­ko­zott már ide­gen lé­nyek­kel.

Az EDDA front­em­bere köz­tu­dot­tan nagy föl­dön­kí­vüli szak­értő, hi­szen el­mon­dása sze­rint több­ször ta­lál­ko­zott már ide­gen lé­nyek­kel. Bi­zarr szto­ri­kat me­sélt, sőt a hi­tet­len­ke­dők­nek is üzent.

Eltitkolt lelki gondjai betegítették meg Pataky Attilát

Eltitkolt lelki gondjai betegítették meg Pataky Attilát

Az arany­ér­mű­tét­ből lá­ba­dozó éne­kest más­fél éve egy ba­rátja csú­nyán meg­alázta és meg­lopta. Az eset na­gyon meg­vi­selte.

Az arany­ér­mű­tét­ből lá­ba­dozó éne­kest más­fél éve egy ba­rátja csú­nyán meg­alázta és meg­lopta. Az eset annyira meg­vi­selte, hogy ál­lí­tása sze­rint ez ve­ze­tett sú­lyos be­teg­sé­gé­hez.

Friss információk Pataky Attila állapotáról

Friss információk Pataky Attila állapotáról

Az EDDA front­em­bere még min­dig lá­ba­do­zik, de végre ki­moz­dul­ha­tott ott­hon­ról né­hány órára.

Az EDDA front­em­bere még min­dig lá­ba­do­zik, de végre ki­moz­dul­ha­tott ott­hon­ról né­hány órára.

Kiderült, mikor léphet újra színpadra a nagybeteg Pataky Attila!

Kiderült, mikor léphet újra színpadra a nagybeteg Pataky Attila!

Az EDDA front­em­be­rét ja­nuár kö­ze­pén meg kel­lett mű­teni, a gyó­gyu­lási fo­lya­mat még min­dig tart...

Rátámadtak rajongói Pataky Attilára! Bizarr verset írt...

Rátámadtak rajongói Pataky Attilára! Bizarr verset írt...

A front­em­ber fur­csa ver­set tett közzé.

Fel­há­bo­ro­dott em­be­rek lep­ték el az EDDA Művek kö­zös­ségi fe­lü­le­tét, ami­kor az éppen gyó­gyu­ló­fél­ben lévő front­em­ber fur­csa ver­set tett közzé.

Felesége mosdatja a magatehetetlen Pataky Attilát

Felesége mosdatja a magatehetetlen Pataky Attilát

Négy napja esett át a mű­té­ten...

Négy napja esett át a mű­té­ten az éne­kes, de még min­dig nem eny­hül­nek iszo­nya­tos fáj­dal­mai.

Még mindig nincs jól Pataky Attila!

Még mindig nincs jól Pataky Attila!

Bár ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy sze­retne el­menni gi­tá­rosa, Kicska Laci szü­li­napi bu­li­jára, de ezt va­sár­nap nem tudta meg­tenni.

Bár ko­ráb­ban azt nyi­lat­kozta, hogy sze­retne el­menni gi­tá­rosa, Kicska Laci szü­li­napi bu­li­jára, de ezt va­sár­nap nem tudta meg­tenni.

Dalt írt aranyérműtétjéről Pataky Attila

Dalt írt aranyérműtétjéről Pataky Attila

Ki­hasz­nálja a lá­ba­do­zási időt.

Az EDDA front­em­bere ki­hasz­nálja a lá­ba­do­zási időt, és máris kom­po­nált egy új dalt az el­múlt na­pok­ban átélt fáj­dal­ma­i­ról.

Fájdalomcsillapítókkal tömi felesége a magatehetetlen Pataky Attilát!

Fájdalomcsillapítókkal tömi felesége a magatehetetlen Pataky Attilát!

Foly­ta­tó­dik az éne­kes drá­mája, aki pén­te­ken esett át egy hossza­dal­mas arany­ér­mű­té­ten.

Pataky Attila: K***ára fáj!

Pataky Attila: K***ára fáj!

A mű­tétje után most szó­lalt meg elő­ször az EDDA éne­kese. Pa­taky At­tila nem ker­telt, be­val­lotta, hogy a pok­lok pok­lát éli át.

A mű­tétje után most szó­lalt meg elő­ször az EDDA éne­kese. Pa­taky At­tila nem ker­telt, be­val­lotta, hogy a pok­lok pok­lát éli át.

Váratlan komplikációk léptek fel Pataky Attila műtétje közben

Váratlan komplikációk léptek fel Pataky Attila műtétje közben

Az EDDA front­em­bere évek óta húzta az arany­ér­mű­tét­jét, ezért is ke­rült ka­rá­csony­kor élet­ve­szé­lyes ál­la­potba.

Az EDDA front­em­bere évek óta húzta az arany­ér­mű­tét­jét, ezért ke­rült ka­rá­csony­kor ve­szé­lyes hely­zetbe.

Így sikerült Pataky Attila műtétje!

Így sikerült Pataky Attila műtétje!

Az éne­kes fe­le­sége el­ső­ként a Ri­post­nak me­sélte el.

Az éne­kes fe­le­sége el­ső­ként a Ri­post­nak me­sélte el, hogy vi­selte az ope­rá­ciót az EDDA front­em­bere.

Exkluzív interjú Pataky Attila feleségével. Mindent elárult a műtétről!

Exkluzív interjú Pataky Attila feleségével. Mindent elárult a műtétről!

Orsi, az ag­gódó fe­le­ség nem bírta to­vább a kínos csen­det, és ki­tá­lalt a Ri­post­nak fé­lel­me­i­ről.

Nagy kínok közt telnek Pataky Attila műtét utáni napjai

Nagy kínok közt telnek Pataky Attila műtét utáni napjai

Ahogy a Ri­post pén­te­ken el­ső­ként be­szá­molt róla: az éne­kes túl van arany­ér­mű­tét­jén.

Ahogy a Ri­post pén­te­ken el­ső­ként be­szá­molt róla: az éne­kes túl van arany­ér­mű­tét­jén. Az ope­rá­ció komp­li­ká­ci­ók­tól men­tes volt, de az Edda front­em­be­ré­nek ha­tal­mas fáj­dal­mai van­nak.

Demcsák Zsuzsa megsérült, Pataky Attila kvantumérintéssel gyógyítgatta

Demcsák Zsuzsa megsérült, Pataky Attila kvantumérintéssel gyógyítgatta

Ér­de­kes tech­ni­kát al­kal­ma­zott.

Az éne­kes ér­de­kes tech­ni­ká­val akarta el­űzni a mű­sor­ve­zető fáj­dal­mait.

Eltűnt Pataky Attila! Elmaradt a nagy bejelentés

Eltűnt Pataky Attila! Elmaradt a nagy bejelentés

Az EDDA front­em­bere fel­szí­vó­dott.

Az éne­kes azt ígérte ra­jon­gó­i­nak, hogy pén­tek reg­gel tiszta vizet önt a po­hárba egész­ség­ügyi ál­la­po­tá­val kap­cso­lat­ban. Ám he­lyette fel­szí­vó­dott.

Már a jövő héten megműtik Pataky Attilát!

Már a jövő héten megműtik Pataky Attilát!

A kon­cer­tek sorsa még bi­zony­ta­lan.

Egy ví­rus­fer­tő­zés gyen­gí­tette le az éne­kest, aki ren­ge­teg vért vesz­tett. A kon­cer­tek sorsa még bi­zony­ta­lan.

Szívgyógyszere miatt vérzett el majdnem Pataky Attila

Szívgyógyszere miatt vérzett el majdnem Pataky Attila

Végre ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé az EDDA front­em­bere, és el­me­sélte, hogy mi­lyen ször­nyű­sé­ge­ken ment át az el­múlt he­tek­ben.

Végre ki­állt a nyil­vá­nos­ság elé az EDDA front­em­bere, és el­me­sélte, hogy mi­lyen ször­nyű­sé­ge­ken ment át az el­múlt he­tek­ben.

Családi tragédia nehezíti Pataky Attila felépülését

Családi tragédia nehezíti Pataky Attila felépülését

Az EDDA front­em­be­rét lel­ki­leg is na­gyon meg­vi­selte a be­teg­ség, sőt még egy kö­zeli rokon ha­lá­lát is fel kell dol­goz­nia.

Az EDDA front­em­be­ré­nek meg kell erő­södni ahhoz, hogy koc­ká­zat nél­kül el le­hes­sen vé­gezni rajta az aranyér be­avat­ko­zást. A ze­nészt azon­ban lel­ki­leg is na­gyon meg­vi­selte a be­teg­ség, sőt még egy kö­zeli rokon ha­lá­lát is fel kell dol­goz­nia köz­ben. Fe­le­sége ne­ve­lő­apja hunyt el.

Hírzárlatot rendelt el állapotáról a nagybeteg Pataky Attila

Hírzárlatot rendelt el állapotáról a nagybeteg Pataky Attila

Az EDDA front­em­bere vá­rat­la­nul úgy dön­tött: nem haj­landó be­szélni ál­la­po­tá­ról mind­ad­dig, amíg tel­je­sen fel nem épül.

Két hét múlva megműtik Pataky Attilát

Két hét múlva megműtik Pataky Attilát

Sú­lyos ál­la­pota után ott­hon, sze­ret­tei kö­ré­ben lá­ba­do­zik Pa­taky At­tila, akit ka­rá­csony előtt kel­lett sür­gő­sen kór­házba szál­lí­tani.

Januárban fogják műteni Pataky Attilát

Januárban fogják műteni Pataky Attilát

Me­g­elé­gelte a ször­nyű plety­ká­kat a ro­cker fe­le­sége...

Me­g­elé­gelte a ször­nyű plety­ká­kat a ro­cker fe­le­sége, aki a Ri­post­nak végre ki­tá­lalt arról, pon­to­san mi is tör­té­nik a be­te­ges­kedő éne­kes­sel.

Pataky Attila kis híján elvérzett karácsonykor

Pataky Attila kis híján elvérzett karácsonykor

Vé­ré­nek 30-35%-át el­ve­szí­tette...

Gyo­mor-bél­hu­rut fer­tő­zést ka­pott az EDDA front­em­bere, a durva has­me­nés­től pedig fel­sza­kad­tak az erei. Vé­ré­nek 30-35%-át el­ve­szí­tette...

Nem tudják megműteni Pataky Attilát

Nem tudják megműteni Pataky Attilát

A ko­moly gyo­mor- és arany­ér­prob­lé­mái miatt ope­rá­ci­óra lenne szük­sége Pa­taky At­ti­lá­nak.

A ko­moly gyo­mor- és arany­ér­prob­lé­mái miatt ope­rá­ci­óra lenne szük­sége Pa­taky At­ti­lá­nak.

Sok a kérdés Pataky Attila állapota körül

Sok a kérdés Pataky Attila állapota körül

Egye­sek sze­rint az éne­kes tü­ne­tei sok­kal sú­lyo­sabb gon­dokra utal­nak.

Egyes vé­le­mé­nyek sze­rint az éne­kes tü­ne­tei sok­kal sú­lyo­sabb egész­ség­ügyi gon­dokra utal­nak, mint amik­ről ő be­szél. Ami nem el­kép­zel­he­tet­len a ko­rábbi kór­tör­té­nete alap­ján.

Pataky Attila ismét kórházba került!

Pataky Attila ismét kórházba került!

Alig egy napra me­he­tett haza. Ma ismét új vizs­gá­la­tok­kal vár­ják.

Alig egy napra me­he­tett haza. Ma ismét új vizs­gá­la­tok­kal vár­ják az or­vo­sok. Egye­lőre nem tisz­tá­zott, hogy kis híján miért vér­zett el az éne­kes. A kór­há­zat saját fe­le­lős­sé­gére hagyta el az éne­kes, dal­szerző.

Élő adásban égette le magát Pataky Attila

Élő adásban égette le magát Pataky Attila

Az Edda egy na­gyon ko­moly té­má­ban osz­totta az észt.

Az Edda UFO-hívő front­em­bere egy na­gyon ko­moly té­má­ban osz­totta az észt. Majd ki­de­rült, hogy egy vicc­nek szánt cikk­ből sze­rezte min­den tu­dá­sát.

Bearanyozta Pataky Attila napját Sarka Kata teste - Fotó

Bearanyozta Pataky Attila napját Sarka Kata teste - Fotó

Kö­zö­sen pó­zol­tak egy fotó ere­jéig.

Az EDDA front­em­bere és Hajdú Péter fe­le­sége kö­zö­sen pó­zolt egy fotó ere­jéig, és nehéz el­dön­teni, ki ra­jon­gott ezért az öt­le­tért job­ban.

Romantikus! Egy csomó sztár lepte meg esküvőjén a magyar menyasszonyt! VIDEÓ

Romantikus! Egy csomó sztár lepte meg esküvőjén a magyar menyasszonyt! VIDEÓ

Olyan aján­dé­kot ka­pott es­kü­vő­jén a meny­asszony, amire egy­ál­ta­lán nem szá­mí­tott!