Pataki Ádám

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

Ilyen meghitten ünnepelte Liptai Claudia az újévet, fotókat posztolt

Ilyen meghitten ünnepelte Liptai Claudia az újévet, fotókat posztolt

A ka­rá­csony után az újév be­kö­szön­tét is sze­rel­mé­vel és gyer­me­ke­i­vel ün­ne­pelte a bom­bázó sző­ke­ség.

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

A mű­sor­ve­zető él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát, ami­ről egy el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót is meg­osz­tott.

A mű­sor­ve­zető él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát, ami­ről egy el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót is meg­osz­tottl.

Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia, videó készült róla!

Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia, videó készült róla!

A mű­sor­ve­zető kö­zö­sen ké­szí­tett po­gá­csát fér­jé­vel, Pa­taki Ádám­mal és két­éves kisfi­uk­kal, Mar­ci­val.

A mű­sor­ve­zető kö­zö­sen ké­szí­tett po­gá­csát fér­jé­vel, Pa­taki Ádám­mal és két­éves kisfi­uk­kal, Mar­ci­val.

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Nem kér­dés, hogy nyá­ron sok nő szíve össze­tört, ami­kor Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám ki­mondta a bol­do­gító igent.

Tiszta apja Liptai Claudia kisfia

Tiszta apja Liptai Claudia kisfia

Na­gyot nőtt a kis trón­örö­kös, apu­kája pedig le sem ta­gad­hatná a fiát.

Na­gyot nőtt a kis trón­örö­kös, apu­kája pedig le sem ta­gad­hatná a fiát.

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Ha­zánk leg­na­gyobb sztár­jai fog­tak össze az au­tiz­mus­sal élő­kért ezüst­va­sár­nap.

Ha­zánk leg­na­gyobb sztár­jai fog­tak össze az au­tiz­mus­sal élő­kért ezüst­va­sár­nap. Mindez rend­kí­vül szép cse­le­ke­det, ér­de­mes lenne má­sok­nak is pél­dát venni róla.

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Megható, ezt teszi Liptai Claudia férje, hogy ne érezze magát egyedül

Pa­taki Ádám egy csa­ládi vál­lal­ko­zást, édes­apja örök­sé­gét viszi to­vább.

Pa­taki Ádám egy csa­ládi vál­lal­ko­zást, édes­apja örök­sé­gét viszi to­vább im­má­ron négy éve. Most őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Árulkodó fotó: Erre kapott rá Liptai Claudia, a férje is tud róla

Árulkodó fotó: Erre kapott rá Liptai Claudia, a férje is tud róla

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője be­val­lotta, mi az, amit el­mon­dása sze­rint 'tolni' szo­kott.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője saját maga val­lotta be, hogy mi az, amit el­mon­dása sze­rint 'tolni' szo­kott.

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Liptai Claudia elképesztő vallomása: Szerelmes volt a barátjába

Ked­den este év­ti­ze­des sze­relmi val­lo­mást bö­kött ki Cla­u­dia egy vá­rat­lan pil­la­nat­ban! Erre senki sem szá­mí­tott...

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Liptai Claudia megható vallomása: Levegőt sem kapok nélküle

Ki­csit olya­nok, mint a macska és az egér. Foly­ton zri­kál­ják egy­mást, de a ci­ca­harc mö­gött ko­moly ér­zel­mek fe­szül­nek.

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

Liptai Claudia cuki képpel búcsúztatja az álomnyaralást

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

A mű­sor­ve­zető fan­tasz­ti­kus he­te­ket tud­hat maga mö­gött, hi­szen csa­lád­já­val a ten­ge­ren­tú­lon ka­lan­doz­tak. De min­den jónak vége sza­kad egy­szer...

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

Megható, Liptai Claudia kisfia kedvéért győzte le a félelmét

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja úgy dön­tött, egy me­se­beli he­lyen pi­he­nik ki a fá­ra­dal­ma­kat.

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja úgy dön­tött, egy me­se­beli he­lyen pi­he­nik ki a fá­ra­dal­ma­kat.

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

Ettől elállt Liptai Claudia lélegzete: Csoda, amit látott

Ame­ri­ká­ban nya­ral a csa­lád.

A mű­sor­ve­zető csa­ládi nya­ra­lása új ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zett. Le­g­újabb poszt­já­ban olyat mutat, ami csak ke­ve­sek­nek ada­tik meg az élet­ben.

Smink nélkül is gyönyörű: így nyaral Liptai Claudia

Smink nélkül is gyönyörű: így nyaral Liptai Claudia

Most éppen Ka­li­for­ni­á­ból je­lent­ke­zett.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője csa­lád­já­val együtt uta­zott hosszabb va­ká­ci­óra a ten­ge­ren­túlra. Most éppen a nap­fé­nyes Ka­li­for­ni­á­ból je­lent­ke­zett.

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Micsoda nap, óriási örömhírt jelentett be Liptai Claudia

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne.

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne a TV2 csi­nos mű­sor­ve­ze­tője.

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

Különös kép készült a Liptai-Pataki házaspárról

Szo­ros ba­rát­ság...

A friss há­za­sok és a szí­nész kö­zött kü­lö­nöse mély ba­rát­ság ala­kult ki az utóbbi évek­ben. And­rást oly­annyira ked­ve­lik, hogy akár...

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Intim pillanatok: Ebben az ágyban lazít férjével Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia hét­vé­gére pi­he­nést ter­ve­zett, ezért kül­földre uta­zott a csa­lád­já­val.

Lip­tai Cla­u­dia hét­vé­gére pi­he­nést ter­ve­zett, ezért kül­földre uta­zott a csa­lád­já­val.

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Ez derült ki Liptai Claudia lakodalmáról, furcsa részletek

Nem várt prob­lé­mák is adód­tak

A nép­szerű mű­sor­ve­ze­tő­nek nem várt prob­lé­mák­kal kel­lett meg­bir­kóz­nia.

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

Szívszorító fotót osztott meg Liptai Claudia férje!

El­hunyt csa­lád­tag­jára em­lé­ke­zett.

A cuk­rász­mes­ter apák nap­ján em­lé­ke­zett el­hunyt csa­lád­tag­jára, sosem lá­tott képen mu­tatja meg sze­re­tett szü­lő­jét.

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Nagyon megijedt: keservesen zokogott az esküvője napján Liptai Claudia!

Éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül.

Éle­té­nek leg­szebb napja nem in­dult fel­hőt­le­nül.

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Így házasodnak ők: sztáresküvők itthon

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés, hol mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent. Sz­tár­ja­ink így dön­töt­tek!

Min­den há­za­su­landó pár éle­té­ben nagy kér­dés, hol mond­ják ki egy­más­nak a bol­do­gító igent. Sz­tár­ja­ink így dön­töt­tek!

Megkóstoltuk Liptai Claudia esküvői tortáját: te is meg fogsz lepődni

Megkóstoltuk Liptai Claudia esküvői tortáját: te is meg fogsz lepődni

Minek le­cse­rélni va­la­mit, ami jól be­vált? Cla­u­dia és Ádám es­kü­vői tor­tája egy igazi régi klasszi­kust idé­zett.

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

Megtaláltuk a szupertitkos Liptai-lagzi helyszínét

A posz­tok min­dent el­árul­tak.

Cla­u­dia és Ádám a 120 fős nász­nép­pel együtt min­dent meg­tet­tek, hogy ti­tok­ban él­hes­sék át a nagy napot. De a posz­tok min­dent el­árul­tak.

Kiszivárgott, meglepő döntést hoztak az esküvő után Liptai Claudiáék

Kiszivárgott, meglepő döntést hoztak az esküvő után Liptai Claudiáék

Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám nem ket­tes­ben uta­zik e.

Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám nem ket­tes­ben uta­zik el, a gye­re­ke­i­ket és a ba­rá­to­kat is ma­guk­kal vi­szik.

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

Különös hiedelmek kísérik végig a babonás Liptai Claudia esküvőjét

A mű­sor­ve­zető köz­tu­dot­tan hisz a spi­ri­tu­á­lis vi­lág­ban.

A mű­sor­ve­zető köz­tu­dot­tan hisz a spi­ri­tu­á­lis vi­lág­ban, így könnyen lehet, hogy az es­kü­vő­jét is kö­rül­ve­szik a ba­bo­nás ele­mek.

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

Kiszivárgott, óriási összeget bukik, aki elárulja Claudiát az esküvőn

A meg­hí­vot­ta­kat is az utolsó pil­la­nat­ban ér­te­sí­tik a hely­szín­ről, ami hét­pe­csé­tes titok.

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Itt az első fotó Liptai Claudia titkos esküvőjéről

Ennél bol­do­gabb nem is le­hetne.

Kü­lön­le­ges rész­let­ről rán­totta le a lep­let a bol­dog mű­sor­ve­zető.

Nem titok többé: Ennek a nőnek köszönheti boldogságát Liptai Claudia

Nem titok többé: Ennek a nőnek köszönheti boldogságát Liptai Claudia

Elát­koz­ták Cla­u­diát.

Elát­koz­ták, mégis si­ke­rült meg­ta­lál­nia a bol­dog­sá­got. Lip­tai Cla­u­dia so­káig szen­ve­dett, már nem hitte, hogy tar­to­gat az élet szá­mára va­lami szé­pet,

Nincs több titok, ők voltak jelen Liptai Claudiáék esküvőjén!

Nincs több titok, ők voltak jelen Liptai Claudiáék esküvőjén!

A mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pa­taki Ádám­nak, aki­vel a leg­szű­kebb csa­ládi kör­ben kel­tek egybe.

A mű­sor­ve­zető csü­tör­tö­kön mondta ki a bol­do­gító igent ked­ve­sé­nek, Pa­taki Ádám­nak, aki­vel a leg­szű­kebb csa­ládi kör­ben kel­tek egybe.

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Eljött a nagy nap: Még a násznép sem ismeri Liptai Claudia lagzijának helyszínét

Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám már csü­tör­tö­kön ki­mond­ták az igent.

Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám már csü­tör­tö­kön ki­mond­ták az igent.

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Liptai Claudia rokonai nem lesznek ott az esküvőn

Meg­szó­lalt a nagy­néni.

Lip­tai Cla­u­dia maga mö­gött hagyta rossz em­lé­kek­kel ter­helt múlt­ját, amit édes­apja miatt hor­do­zott év­ti­ze­de­ken ke­resz­tül.

6 millióba kerülhet Liptai Claudia álomesküvője

6 millióba kerülhet Liptai Claudia álomesküvője

120 ven­dég­gel bu­liz­nak majd haj­na­lig.

Kö­ze­leg a nagy nap, 120 ven­dég­gel bu­liz­nak majd haj­na­lig.

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

Ennyi volt: Elbúcsúztatták Liptai Claudia lányságát

A fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

A jelek Cla­u­diát csak napok vá­laszt­ják el attól, hogy be­kös­sék a fejét. Itt van­nak a fer­ge­te­ges lány­bú­csú képei!

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

Nincs több titok, minden kiderült Liptai Claudia esküvőjéről

Kö­ze­leg a lagzi!

A két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető ha­ma­ro­san ki­mondja a bol­do­gító igent mes­ter­cuk­rász pár­já­nak, Pa­taki Ádám­nak.

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

Döbbenet, a meghívottak sem tudják, hol lesz Liptai Claudia esküvője!

A mű­sor­ve­zető és ked­vese el­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött kel­nek egybe.

A mű­sor­ve­zető és ked­vese el­ké­pesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött kel­nek egybe, egy­előre még a ven­dé­gek sem tud­ják, hova kell majd men­niük a nagy napon.

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

Előző házasságából származó gyermekeiről vallott Liptai szerelme

A Nagy Duett mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek vő­le­gé­nye két nyolc­éves lánnyal büsz­kél­ked­het, akik a leg­utóbbi hét­vé­gét is édes­ap­juk­kal töl­töt­ték.

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

Ezért szomorú élete nagy napja előtt Liptai Claudia

Csak ő hi­ány­zik majd...

A mű­sor­ve­zető élete egyik leg­szebb nap­jára ké­szül, de a bol­dog pil­la­na­to­kat mégis be­ár­nyé­kolja egy szo­morú gon­do­lat.

Íme, amit sosem láthattál: ez történt A Nagy Duett kulisszái mögött!

Íme, amit sosem láthattál: ez történt A Nagy Duett kulisszái mögött!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak va­sár­napi adá­sá­ban iz­gal­mas je­le­ne­te­ket lát­hat­tak.

A Ri­post most meg­mu­tatja, mi tör­tént a TV2 va­sár­napi si­ker­mű­so­rá­nak szín­fa­lai mö­gött.

Liptai Claudia aranyos családi fotón mutatta meg kisfiát

Liptai Claudia aranyos családi fotón mutatta meg kisfiát

Te is el­ol­vadsz, ha meg­lá­tod a csa­ládi idillt...

Te is el­ol­vadsz, ha meg­lá­tod a csa­ládi idillt...

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

Minden részletre fény derült Liptai Claudia esküvőjéről!

A mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye már min­den apró rész­le­tet el­ter­vez­tek, tud­ják, mi­lyen lesz a nyári lagzi.

A mű­sor­ve­zető és vő­le­gé­nye már min­den apró rész­le­tet el­ter­vez­tek, tud­ják, mi­lyen lesz a nyári lagzi.

Intim fotót osztott meg Liptai Claudia

Intim fotót osztott meg Liptai Claudia

Egyre-másra posz­tolja a neki fon­tos pil­la­na­to­kat éle­té­ből.

Ami­óta vissza­köl­tö­zött a bol­dog­ság Lip­tai Cla­u­dia éle­tébe, egyre-másra posz­tolja a neki fon­tos pil­la­na­to­kat.

Óriási bejelentés Liptai Claudia szerelmétől, nagy durranásra készül

Óriási bejelentés Liptai Claudia szerelmétől, nagy durranásra készül

A híres cuk­rász már ko­ráb­ban tett egy ígé­re­tet, amit ha­ma­ro­san be fog vál­tani. Vajon mikor?

Ez derült ki Liptai Claudia jövőjéről

Ez derült ki Liptai Claudia jövőjéről

Lesz­nek, akik ha­tal­mas bu­li­val ün­ne­pel­nek és lesz­nek, akik ti­tok­ban áll­nak oltár elé, de hogy hí­res­sé­ge­ink 2018-ban is há­za­sod­nak, az biz­tos!

Lesz­nek, akik ha­tal­mas bu­li­val ün­ne­pel­nek és lesz­nek, akik ti­tok­ban áll­nak oltár elé, de hogy hí­res­sé­ge­ink 2018-ban is há­za­sod­nak, az biz­tos!

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

A Balaton közepén fotózták le Liptai Claudiát, elképesztő, hogy néz ki

Leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! A bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

A 44 éves szí­nésznő ok­tó­ber­ben adott éle­tet kisfi­á­nak, Mar­cell­nek, és azóta hi­he­tet­len vál­to­zá­son ment ke­resz­tül. Cla­u­dia leg­alább 10 évet le­ta­gad­hat! Hiába, no, a bol­dog­ság­nál nincs jobb koz­me­ti­kus!

Így lubickol a tengerben Claudia kisfia

Így lubickol a tengerben Claudia kisfia

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi va­ká­ci­ó­ját tölti, de a tá­vol­ból is rend­sze­re­sen posz­tol ra­jon­gói ol­da­lán.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető éppen csa­ládi va­ká­ci­ó­ját tölti, de a tá­vol­ból is rend­sze­re­sen posz­tol ra­jon­gói ol­da­lán.

Liptai szerelme kitálalt: Így teszik tönkre a cukrászdákat!

Liptai szerelme kitálalt: Így teszik tönkre a cukrászdákat!

Vé­sze­sen ter­jesz­ke­dik az or­szág­ban az albán fagyi­maffia! A stran­do­kat el­lep­ték az olcsó, ám bor­zal­mas ízű gom­bó­cok áru­sai.

Hoppá, oltár elé állt Liptai Claudia és szerelme

Hoppá, oltár elé állt Liptai Claudia és szerelme

Meg­lepő fotót posz­tolt a TV2 sztárja.

Meg­lepő és egy­ben meg­ható fotót posz­tolt kö­zös­ségi ol­da­lára a TV2 sztárja. A fotón ele­gáns ru­há­ban áll ked­ve­sé­vel és gyer­me­ké­vel egy temp­lom­ban.

Liptai szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Liptai Claudia szerelme harcba száll a fagyimaffiával

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok!

Már a Pa­taki Cuk­rászda kör­nyé­kén is meg­je­len­tek az albán fa­gyi­sok! Pa­taki Ádám el­árulta: ko­moly prob­lé­má­val kell szem­be­néz­nie neki és kol­lé­gá­i­nak!

Hatalmas változás Liptai Claudia életében! Erre még ő sem számított!

Hatalmas változás Liptai Claudia életében! Erre még ő sem számított!

Bár Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám fel­hőt­le­nül bol­do­gok kisfi­uk­kal, úgy tűnt, még jó ideig nem le­het­nek egy csa­lád.

Kipakolt Pataki Ádám barátja: ezt senki sem tudta Liptai Claudiáról

Kipakolt Pataki Ádám barátja: ezt senki sem tudta Liptai Claudiáról

Az es­küvő idő­pont­ját még nem tűz­ték ki, a híres cuk­rász szá­mára az el­jegy­zés volt fon­tos.

Az es­küvő idő­pont­ját még nem tűz­ték ki, a híres cuk­rász szá­mára az el­jegy­zés volt fon­tos.

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Férjhez megy Liptai Claudia! Íme a titkos eljegyzés részletei

Párja végre meg­kérte a kezét!

Tün­dér­me­sébe illő va­ká­ci­ója utolsó nap­ján kér­ték meg a dögös mű­sor­ve­zető kezét!

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Megtörte a csendet Liptai Claudia párja

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám.

Öt hó­na­pos lett Lip­tai Cla­u­dia kisfia, Pa­taki Mar­cell Ádám. A szí­nésznő csa­lád­já­ban most min­den a ki­csi­ről szól. Pa­taki Ádám és Cla­u­dia úgy érzik, mivel egy csil­lag­jegy­ben szü­let­tek, a sors is egy­más­nak szánta őket.

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Gyönyörű menyasszony lesz! Liptai Claudia hamarosan oltár elé állhat

Lip­tai Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól!

Cla­u­dia ra­gyog a bol­dog­ság­tól: ha­ma­ro­san össze­há­za­sod­hat sze­rel­mé­vel!

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Édes ajándékot kapott szerelmétől Liptai Claudia

Mi más vár­hatta kedd reg­gel a kony­ha­pul­ton az éb­redő szí­nész­nőt, mint egy édes meg­le­pe­tés?

Mi más vár­hatta kedd reg­gel a kony­ha­pul­ton az éb­redő szí­nész­nőt, mint egy édes meg­le­pe­tés, amit ked­vese saját ke­zű­leg do­bott össze az éj leple alatt?

Hoppá: Fenevad őrzi Liptai Claudia kisfiát

Hoppá: Fenevad őrzi Liptai Claudia kisfiát

Cla­u­dia három hó­napja adott éle­tet kisfi­á­nak Mar­cell­nek...

Cla­u­dia három hó­napja adott éle­tet kisfi­á­nak Mar­cell­nek, és már most vissza­nyerte a ter­hes­sége előtti fan­tasz­ti­kus for­má­ját. Erről ta­nús­ko­dik az a né­hány kép, amit meg­osz­tott ra­jon­gói ol­da­lán.

Megható képet posztolt kisfiáról Liptai Claudia

Megható képet posztolt kisfiáról Liptai Claudia

Három hét után je­lent­ke­zett...

Cla­u­dia kisfia szü­le­tése óta nem je­lent­ke­zett kö­zös­ségi ol­da­lán, de csü­tör­tö­kön meg­törte a csen­det.

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Liptai Claudiát zavarba hozta kisfia

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról és az anya­ság­gal járó új ta­pasz­ta­la­ta­i­ról. Most ki­de­rül, kire ütött a gye­rek, és mivel hozta za­varba ma­má­ját.

Cla­u­dia meg­kapó hu­mor­ral és őszin­te­ség­gel ír blo­got he­tente kisfi­á­ról és az anya­ság­gal járó új ta­pasz­ta­la­ta­i­ról. Most ki­de­rül, kire ütött a gye­rek, és mivel hozta za­varba ma­má­ját.

"Csodálatos energiák érkeztek Marcell-lel!"

"Csodálatos energiák érkeztek Marcell-lel!"

Sokat nem kel­lett várni: Lip­tai Cla­u­dia végre meg­mu­tatta kis­ba­bá­ját, Pa­taki Mar­cellt, aki alig két hét­tel ez­előtt jött a vi­lágra.

Sokat nem kel­lett várni: Lip­tai Cla­u­dia végre meg­mu­tatta kis­ba­bá­ját, Pa­taki Mar­cellt, aki alig két hét­tel ez­előtt jött a vi­lágra.

Erre kell számítani Liptai Claudiának! Ilyen lesz a kisfia

Erre kell számítani Liptai Claudiának! Ilyen lesz a kisfia

Meg­néz­tük Mar­cell ho­rosz­kóp­ját...

Min­den édes­anya el­ját­szik a gon­do­lat­tal, mi­lyen is lesz az ő kis­ba­bája. Biz­to­san így volt ezzel Cla­u­dia is.

Ezt most tényleg komolyan gondolta Liptai Claudia!

Ezt most tényleg komolyan gondolta Liptai Claudia!

Be­tartja fo­ga­dal­mát...

Cla­u­dia még kisfia szü­le­tése előtt be­je­len­tette, hogy hosszabb időre vissza­vo­nul a nyil­vá­nos­ság elől. Nos, be is tartja fo­ga­dal­mát...

Ezen besírsz! Képek tucatjait küldik "Liptai babájáról"

Ezen besírsz! Képek tucatjait küldik "Liptai babájáról"

Be­vett és jól mű­ködő szo­kás a honi mé­di­á­ban, hogy szem­fü­les ol­va­só­ri­por­te­rek ké­peit és in­for­má­ci­óit kö­zöl­jük.

Be­vett és jól mű­ködő szo­kás a honi mé­di­á­ban, hogy szem­fü­les ol­va­só­ri­por­te­rek ké­peit és in­for­má­ci­óit kö­zöl­jük. Ez azon­ban néha meg­lepő fo­lya­ma­to­kat indít el. Most is!

Különleges biztonsági intézkedések védik Liptai Claudiát a kórházban

Friss: Különleges biztonsági intézkedések védik Liptai Claudiát a kórházban

Szi­gorú sza­bá­lyo­kat hoz­tak az in­téz­mény­ben a kis­mama ér­de­ké­ben.

Azok után, hogy Cla­u­di­ára a szü­lést kö­ve­tően rá­ron­tott egy fotós, a kis­mama és a pici nyu­galma ér­de­ké­ben szi­gorú sza­bá­lyo­kat hoz­tak az in­téz­mény­ben.

Megmutatjuk fotón Liptai Claudia kisfiát! Ilyen elképesztően aranyos lesz

Megmutatjuk fotón Liptai Claudia kisfiát! Ilyen elképesztően aranyos lesz

Vajon ho­gyan néz majd ki az ifjú trón­örö­kös? El­kép­zel­tük a le­endő Pa­taki trón­örö­köst.

Claudia: Mindent másképp csinálok majd, mint Pankánál

Claudia: Mindent másképp csinálok majd, mint Pankánál

Lip­tai Cla­u­di­ára hosszú, békés idő­szak vár. Sok­kal hosszabb, mint tíz évvel ez­előtt, ami­kor Pan­ká­nak adott éle­tet.

Lip­tai Cla­u­di­ára hosszú, békés idő­szak vár. Sok­kal hosszabb, mint tíz évvel ez­előtt, ami­kor Pan­ká­nak adott éle­tet.

Liptai Claudia édes titkot szedett ki Várkonyi Andiból

Liptai Claudia édes titkot szedett ki Várkonyi Andiból

Köny­vé­ben me­sél­nek a sztá­rok.

Lip­tai Cla­u­dia egy ki­rán­du­lás ere­jéig a kér­dező bő­rébe bújt, és el­be­szél­ge­tett húsz kö­zeli ba­rát­já­val a gaszt­ro­nó­mi­á­ról, és sok min­den más­ról...

Drámai részletek Liptai Claudia kisfiának születéséről!

Drámai részletek Liptai Claudia kisfiának születéséről!

Bár apás szü­lést ter­vez­tek, végül a sors más­kép­pen ala­kí­totta éle­tük leg­szebb pil­la­na­tait.

Pén­tek dél­előtt meg­ér­ke­zett Lip­tai Cla­u­dia és Pa­taki Ádám kisfia, Mar­cell. Bár apás szü­lést ter­vez­tek, végül a sors más­kép­pen ala­kí­totta éle­tük leg­szebb pil­la­na­tait.

Liptai Claudia a véletlennek köszönheti élete szerelmét

Liptai Claudia a véletlennek köszönheti élete szerelmét

A TV2 sztár­já­nak élete két évvel ez­előtt amo­lyan dan­tei pil­la­nat­hoz ér­ke­zett. Úgy érezte, va­lami újra vá­gyik...