Pásztor Anna

Ez most tényleg durva! Csirkelábakkal sokkol Pásztor Anna!

Ez most tényleg durva! Csirkelábakkal sokkol Pásztor Anna!

Az éne­kesnő imádja meg­hök­ken­teni ra­jon­góit, ezért gyak­ran ext­rém vi­se­le­te­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met...

Az éne­kesnő imádja meg­hök­ken­teni ra­jon­góit, ezért gyak­ran ext­rém vi­se­le­te­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met...

FRISS HÍREK

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Óri­ási bu­lira han­gol a kerek szü­le­tés­na­pot ün­neplő Be­at­rice!

Óri­ási bu­lira han­gol a kerek szü­le­tés­na­pot ün­neplő Be­at­rice!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

Tombol az erotika Pásztor Anna buliján

Tombol az erotika Pásztor Anna buliján

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a nép­szerű éne­kesnő. Itt min­denki le­vet­kőz­heti a gát­lá­sait. Az első bulin pucér nők is vol­tak!

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a nép­szerű éne­kesnő. Itt min­denki le­vet­kőz­heti a gát­lá­sait. Az első bulin pucér nők is vol­tak!

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Meztelen fotót posztolt a fürdőkádból a sztárénekesnő

Meztelen fotót posztolt a fürdőkádból a sztárénekesnő

Egyre több hazai hí­res­ség en­gedi be ra­jon­góit élete kü­lön­böző pil­la­na­ta­iba.

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a ma­gyar sztár­éne­kesnő. A leg­utol­són már anya­szült mez­te­len lá­nyok is vol­tak. Róluk fotó is ké­szült! Cik­künk­ben meg­néz­he­ted!

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a ma­gyar sztár­éne­kesnő. A leg­utol­són már anya­szült mez­te­len lá­nyok is vol­tak. Róluk fotó is ké­szült! Cik­künk­ben meg­néz­he­ted!

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

A sztár­anyu­kát bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok.

A sztár­anyu­kát a neten ke­ringő, bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok, ő azon­ban nem hagyta annyi­ban a dol­got. Ki­osz­totta kri­ti­ku­sait!

Forró pillanatok, meztelenül hempereg a kádban Pásztor Anna

Forró pillanatok, meztelenül hempereg a kádban Pásztor Anna

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a nem min­den­napi fotót!

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a nem min­den­napi fotót!

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Min­dent be­vál­lal!

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Rémület, kalácsba sütötték az énekesnő arcát

Rémület, kalácsba sütötték az énekesnő arcát

Ki ho­gyan ün­ne­pel. A fan­tasz­ti­kus éne­kes­nő­nek meg­van a maga el­kép­ze­lése arról, ho­gyan kell ün­ne­pelni.

Ki ho­gyan ün­ne­pel. A fan­tasz­ti­kus éne­kes­nő­nek meg­van a maga el­kép­ze­lése arról, ho­gyan kell sa­já­to­san bol­dog hús­vé­tot kí­vánni a ra­jon­gó­i­nak.

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyi­tott kap­cso­lat­ban élnek, és egy­ál­ta­lán nem za­varja őket, ha néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Nyi­tott kap­cso­lat­ban élnek, és egy­ál­ta­lán nem za­varja őket, ha néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

A híres höl­gyek ismét ki­be­szél­ték leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­kat, így ki­de­rült, hogy vi­szo­nyul­nak az exeik új éle­té­hez.

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt.

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt, még egy pohár vizet sem tu­dott meg­inni.

Pásztor Anna bebizonyította, hogy negyven felett is lehet valaki bombanő

Pásztor Anna bebizonyította, hogy negyven felett is lehet valaki bombanő

Si­ke­res éne­kesnő, két­gyer­me­kes anyuka, és ezen­fe­lül el­ké­pesz­tően jó nő. Pász­tor Anna ki­rob­banó for­má­ban van.

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott.

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges, mégis ta­ní­tani való gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott. Per­sze a meg­va­ló­sí­tás­hoz kell egy ba­ba­ba­rát mun­ka­hely...

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

A díva mind­két szü­lé­sére öröm­mel ké­szült, de saj­nos egy­ál­ta­lán nem úgy men­tek a dol­gok, aho­gyan el­ter­vezte...

A díva mind­két szü­lé­sére öröm­mel ké­szült, de egy­ál­ta­lán nem úgy men­tek a dol­gok, aho­gyan ter­vezte.

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül.

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része.

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán.

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

A zsű­ri­tag fur­csa fej­fe­dő­ben, igazi vég­zet asszo­nya­ként lé­pett a stú­di­óba.

A zsű­ri­tag fur­csa fej­fe­dő­ben, igazi vég­zet asszo­nya­ként lé­pett a stú­di­óba.

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Sosem telik el úgy egy adás sem, hogy ne ke­rülne szóba va­la­mi­lyen for­má­ban a sze­xu­a­li­tás.

Sosem telik el úgy egy adás sem, hogy ne ke­rülne szóba va­la­mi­lyen for­má­ban a sze­xu­a­li­tás.

Meglepő! Pásztor Anna édesapja még sosem látta unokáját

Meglepő! Pásztor Anna édesapja még sosem látta kisunokáját

A kis­lány már hat hó­na­pos...

Pedig az ext­ra­va­gáns éne­kesnő kis­lá­nya már hat hó­na­pos, a nagy­papa azon­ban még­sem lá­to­gatja meg őket...

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett a TV2 törékeny sztárja!

A ma­gyar éne­kesnő egy idő­ben olyan mun­kát is el­vál­lalt, ami akár az éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

A fi­a­tal te­het­sé­gek egy csöp­pet sem fog­ták vissza ma­gu­kat. Tor­kuk sza­kad­tá­ból üvöl­töz­tek a nép­szerű éne­kes­nő­vel.

A fi­a­tal te­het­sé­gek egy csöp­pet sem fog­ták vissza ma­gu­kat. Tor­kuk sza­kad­tá­ból üvöl­töz­tek a nép­szerű éne­kes­nő­vel.

Nem hiszed el, milyen veszélyes dologra vállalkozott Pásztor Anna!

Nem hiszed el, milyen veszélyes dologra vállalkozott Pásztor Anna!

Szó sze­rint az éle­té­vel ját­szott a köz­ked­velt éne­kesnő.

Szó sze­rint az éle­té­vel ját­szott a köz­ked­velt elő­adó, túl­zott bá­tor­sága ugyanis nagy ve­szélybe so­dorta őt.

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett.

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett új­szü­lött kis­lá­nyá­val kap­cso­lat­ban.

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött Pásztor Anna

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött a terhes magyar énekesnő

Bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het.

Az énekső bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het, de 9 hó­na­pos ter­he­sen ismét le­vet­kő­zött egy kü­lön­le­ges fo­tó­so­ro­zat­hoz.

Fapados légitársasággal harcol Pásztor Anna

Fapados légitársasággal harcol Pásztor Anna

Pász­tor Anna tel­je­sen ki­akadt, mert anyu­ká­ját re­ti­külje miatt nem en­ged­ték fel­szállni a re­pü­lőre.

Pász­tor Anna tel­je­sen ki­akadt, mert anyu­ká­ját re­ti­külje miatt nem en­ged­ték fel­szállni a re­pü­lőre. Az idős asszony az őt ért at­ro­ci­tá­sok és meg­alázó bá­nás­mód miatt még rosszul is lett, or­vos­hoz kel­lett szál­lí­tani.

Vallási szektából menekült el Pásztor Anna

Vallási szektából menekült el Pásztor Anna

Az éne­kes­nőt édes­anyja és ne­ve­lő­apja egy val­lási szek­tába kény­sze­rí­tette.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata.