Pásztor Anna

Tízéves rajongója hatotta meg Pásztor Annát

Tízéves rajongója hatotta meg Pásztor Annát

Szív­hez szóló aján­dé­kot ka­pott.

Az éne­kesnő szív­hez szóló aján­dé­kot ka­pott egy fi­a­tal ra­jon­gó­já­tól, a nem min­den­napi meg­le­pe­tés­től na­gyon el­ér­zé­ke­nyült.

Mély döbbenet: Nem hiszed el, hol viselt ékszert Pásztor Anna

Mély döbbenet: Nem hiszed el, hol viselt ékszert Pásztor Anna

Bár az éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy imádja az ext­rém dol­go­kat, most ön­ma­gát is túl­tel­je­sí­tette.

Bár az éne­kes­nő­ről köz­tu­dott, hogy imádja az ext­rém dol­go­kat, most ön­ma­gát is túl­tel­je­sí­tette.

Ijesztő fotó került elő Pásztor Annáról: férfiként, borostásan pózol

Ijesztő fotó került elő Pásztor Annáról: férfiként, borostásan pózol

Meg­mu­tatta a ra­jon­gók­nak, hogy nézne ki az el­len­kező tag­ja­ként.

Meg­mu­tatta a ra­jon­gók­nak, hogy nézne ki az el­len­kező tag­ja­ként.

Ma temetik Pásztor Anna öngyilkos zaklatóját!

Ma temetik Pásztor Anna öngyilkos zaklatóját!

2018 nya­rán a du­na­szer­da­he­lyi P. Jó­zsef egy kon­cer­ten meg­pró­bálta meg­ölni Annát.

2018 nya­rán a du­na­szer­da­he­lyi P. Jó­zsef egy kon­cer­ten meg­pró­bálta meg­ölni Annát.

Pásztor Anna megdöbbentő kijelentése a rajongóiról!

Pásztor Anna megdöbbentő kijelentése a rajongóiról, ezt teszi velük

Az éne­kesnő egy meg­ka­póan őszinte do­ku­men­tumfilm­ben val­lott a ze­ne­ka­rá­ról.

Friss információk Pásztor Anna zaklatójának temetéséről

Friss információk Pásztor Anna öngyilkos zaklatójának temetéséről

A férfi a zár­ká­já­ban vágta el a nya­kát egy pen­gé­vel, a kór­ház­ban hunyt el.

Megrázó fejlemény, ezért omlott össze Pásztor Anna zaklatójának családja

Megrázó fejlemény, ezért omlott össze Pásztor Anna zaklatójának családja

A férfi meg­tört szívű édes­anyja még nem tudta el­te­metni a fiát...

A férfi meg­tört szívű édes­anyja még nem tudta el­te­metni a fiát, és nem tudni, mennyi kell még vár­nia.

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna zaklatója

Ezért tarthatott magánál pengét a börtönben Pásztor Anna jogerősen elítélt zaklatója

Jozef P. szerda éjjel kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got.

Jozef P. szerda éjjel kí­sé­relt meg ön­gyil­kos­sá­got a cel­lá­já­ban, éle­tét a gyors és szak­szerű or­vosi be­avat­ko­zás sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel a kór­ház­ban el­hunyt.

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Szörnyű részletek: Így lett öngyilkos Pásztor Anna zaklatója

Ki­de­rült, mi tör­tént a cel­lá­ban!

Ki­de­rült, mi tör­tént a cel­lá­ban! Jozef P. éle­tét a gyors or­vosi se­gít­ség sem tudta meg­men­teni, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt a kór­ház­ban.

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Most jött: Öngyilkos lett Pásztor Anna zaklatója

Csü­tör­tök reg­gel vesz­tette éle­tét.

Bár a férfit az ön­gyil­kos­sági kí­sér­let után kór­házba szál­lí­tot­ták, csü­tör­tök reg­gel el­hunyt.

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Döbbenetes részletek derültek ki Pásztor Anna zaklatási ügyéről

Zak­la­tás­ból em­ber­ölés elő­ké­szü­le­tére mó­do­sí­totta a bí­ró­ság a vádat P. Jozef ellen.

Zak­la­tás­ból em­ber­ölés elő­ké­szü­le­tére mó­do­sí­totta a bí­ró­ság a vádat P. Jozef ellen. A férfi ta­valy au­gusz­tus­ban, a Bu­da­pest Park­ban, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bálta meg­ölni az éne­kes­nőt.

Súlyos döntést hozott a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Súlyos döntést hozott a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Mó­do­sí­tot­ták a vádat, nagy bajba ke­rült a férfi. Az ügy másik bí­ró­ság elé kerül.

Mó­do­sí­tot­ták a vádat, nagy bajba ke­rült a férfi.

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Döbbenetes dolgot mondott a bíróságon Pásztor Anna zaklatója

Ezek­ben a per­cek­ben is zaj­lik az éne­kesnő tár­gya­lása a Pesti Köz­ponti Ke­rü­leti Bí­ró­sá­gon.

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében, az énekesnő azóta is fél

Nem­so­kára el­kez­dő­dik a zak­la­tási ügy tár­gya­lása, de a 46 éves sztár nem sze­retne ta­lál­kozni a férfi­val.

Elképesztő terhesfotókat osztott meg magáról Pásztor Anna

Elképesztő terhesfotókat osztott meg magáról Pásztor Anna

Az éne­kesnő a vá­ran­dós­sá­gai alatt is rend­kí­vül be­vál­la­lós volt, így a stí­lu­sá­hoz méltó fo­tó­kat ké­szít­te­tett ma­gá­ról.

Teljesen megváltozott Pásztor Anna arca, a gyerekei sem ismernének rá

Teljesen megváltozott Pásztor Anna arca, a gyerekei sem ismernének rá

Bár egy ra­jon­gója sze­rint ör­dö­gien néz ki új kül­se­jé­vel, azért lát­tuk már sok­kal dé­mo­nibb­nak is.

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

Elképesztő dolgot állít a börtönben ülő zaklatója Pásztor Annáról

A pén­teki tár­gya­lá­sán döb­be­ne­tes val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon.

A férfi je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, ám a pén­teki tár­gya­lá­sán döb­be­ne­tes val­lo­mást tett a bí­ró­sá­gon.

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Tündéri fotón mutatta meg ritkán látott gyerekeit Pásztor Anna

Az éne­kes­nő­nek nem szo­kása meg­osz­tani a csa­ládi éle­tük min­den pil­la­na­tát a nagy­kö­zön­ség­gel, ám ez­út­tal ki­vé­telt tett.

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Drámai fordulat a zaklatási ügyben: Ez vár Pásztor Annára

Úgy tűnik, nincs más út.

Bár az éne­kesnő min­dent meg­tett volna, hogy ezt el­ke­rülje, úgy tűnik, nincs más út.

Dominaként pózol menyasszonyi ruhában Pásztor Anna!

Dominaként pózol menyasszonyi ruhában Pásztor Anna!

Az éne­kesnő va­do­natúj klip­jét for­gatja ka­rá­csony előtt, ami ha­ma­ro­san a ra­jon­gók szá­mára is lát­ható lesz.

Az éne­kesnő új klip­jét for­gatja ka­rá­csony előtt, ami ha­ma­ro­san a ra­jon­gók szá­mára is lát­ható lesz.

Meglepő, így még biztosan nem láttad Pásztor Annát

Meglepő, így még biztosan nem láttad Pásztor Annát

Ér­­de­­kes, tőle pedig na­­gyon szo­­kat­­lan öl­­tö­­zék­­ben állt a ka­me­rák elé. Ezt lát­nod kell!

Ér­­de­­kes, tőle pedig na­­gyon szo­­kat­­lan öl­­tö­­zék­­ben állt a ka­me­rák elé. Ezt lát­nod kell! Fan­tasz­ti­kus, hogy még ez is jól áll neki.

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Ma ki­de­rül, ki a leg­jobb.

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Durva dolgok derültek ki Pásztor Anna zaklatójáról

Durva dolgok derültek ki Pásztor Anna zaklatójáról

Vádat emel­tek Anna zak­la­tója ellen

A na­pok­ban vádat emel­tek Pász­tor Anna zak­la­tója ellen, egy is­me­rőse pedig durva dol­go­kat árult el a du­na­szer­da­he­lyi Jo­ze­f­ről...

Döbbenet, miket állít Pásztor Anna zaklatójáról az orvosi szakvélemény

Döbbenet, miket állít Pásztor Anna zaklatójáról az orvosi szakvélemény

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Pász­tor Anna zak­la­tási ügyé­ben...

Újabb rész­le­tek de­rül­tek ki Pász­tor Anna zak­la­tó­já­nak ügyé­vel kap­cso­lat­ban, az or­vosi szak­vé­le­mény sok min­denre rá­vi­lá­gít... Ugya­n­ak­kor nem ad fel­men­tést a férfi­nak, aki hiába várja a ja­nu­ári tár­gya­lásra az éne­kes­nőt, csak Anna ügy­védje lesz jelen.

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Váratlan fordulat, döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Meg­fé­lem­lí­tette a vád­lott az éne­kes­nőt.

Hó­na­po­kon ke­resz­tül zak­latta a kö­zös­ségi mé­di­á­ban, és meg is fé­lem­lí­tette a vád­lott az éne­kes­nőt.

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Közleményt adott ki a rendőrség, fejlemény Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Az éne­kes­nőt hó­na­po­kig ül­dözte sze­rel­mé­vel a férfi, de egy nyári kon­cer­ten fel­is­mer­ték és el­fog­ták.

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Fontos döntés született Pásztor Anna zaklatójának ügyében

Elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi idén nyá­ron, a ci­pő­jébe rej­tett kés­sel pró­bált az éne­kesnő éle­tére törni. Azóta elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, most dön­töt­tek az ügyé­ben.

Sokkoló fotót töltött fel a hedonista magyar sztárénekesnő

Sokkoló fotót töltött fel a hedonista magyar sztárénekesnő

Az éne­kes­nőt is­merve egy­ál­ta­lán nem le­pőd­tünk meg leg­fris­sebb fo­tó­ján.

Az éne­kes­nőt is­merve egy­ál­ta­lán nem le­pőd­tünk meg leg­fris­sebb fo­tó­ján.

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

Megdöbbentő dolgot mondott a rács mögött Pásztor Anna késes zaklatója

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes.

A du­na­szer­da­he­lyi férfi ál­lítja: még min­dig fülig sze­rel­mes az éne­kes­nőbe.

Vérüket adják a magyar sztárokért a rajongók

Vérüket adják a magyar sztárokért a rajongók

Össze­szed­tük azo­kat a hí­res­sé­ge­ket, akik büsz­kén ter­jesz­tik a hírt, hogy te­to­vá­lás lett be­lő­lük.

Össze­szed­tük azo­kat a hí­res­sé­ge­ket, akik büsz­kén ter­jesz­tik a hírt, hogy te­to­vá­lás lett be­lő­lük. Mire ké­pe­sek a ra­jon­gók...

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Durva fotó, ezt tette magával Pásztor Anna rajongója

Meg­mu­tatta a fel­vé­telt.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője meg­mu­tatta a fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Megfőzték a zöld sasokat a TV2 sztárszakácsai

Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Szerda este ismét a csa­pat­já­téké lesz a fő­sze­rep a Ms­terC­hef VIP dön­tős he­té­ben. Me­ge­te­tik a Fradi ifi­ket...

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Pásztor Anna nem hagyja abba, komoly elhatározásra jutott

Az éne­kesnő éle­té­ben új a sze­re­lem.

Az éne­kesnő éle­tébe új sze­re­lem­ként lo­pó­dzott be a gaszt­ro­nó­mia. Olyan erő­sen, hogy ko­moly el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Így akarták megkéselni a villamosmegállóban a magyar sztárt

Ha­lálra ré­mült Pász­tor Anna, ami­kor egy férfi kés­sel kö­ze­lí­tett felé fé­nyes nap­pal a vil­la­mos­meg­ál­ló­ban.

Hihetetlen, mit vett a szájába Pásztor Anna

Hihetetlen, mit vett a szájába Pásztor Anna

A Mas­terchef VIP ver­seny­zője, Pász­tor Anna a ka­me­rák előtt hozta za­varba a fi­a­tal séfet, Mi­zsei Já­nost. Hogy, mi tör­tént pon­to­san? Cik­künk­ben meg­néz­he­ted a vi­deót is!

A Mas­terchef VIP ver­seny­zője, Pász­tor Anna a ka­me­rák előtt hozta za­varba a fi­a­tal séfet, Mi­zsei Já­nost.

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Döntés született a magyar énekesnő zaklatójának ügyében

Szak­ér­tők vizs­gál­ták a férfit.

Szak­ér­tők vizs­gál­ták annak a férfi­nak az el­me­ál­la­po­tát, aki egy éven át zak­latta és fe­nye­gette az éne­kes­nőt. Íme az ered­mény.

Újabb botrány, villamoson rántott kést Pásztor Annára az ittas férfi

Újabb botrány, villamoson rántott kést Pásztor Annára az ittas férfi

Vér­lá­zító tör­té­ne­tet me­sélt el az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője.

Vér­lá­zító tör­té­ne­tet me­sélt el az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője.

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Vérfagyasztó vallomás, golyót ígértek Bochkor Gábor fejébe

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm mű­so­rá­ban: Boch­kor he­te­kig test­őr­rel járt a 90-es évek­ben.

Meg­döb­bentő tör­té­ne­tek ke­rül­tek elő a 89.5 Music Fm mű­so­rá­ban.

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

Lejárt a 30 nap, döntött a bíróság Pásztor Anna zaklatójának ügyében!

A za­vart el­méjű férfi meg akarta ölni az éne­kes­nőt, annak ze­ne­ka­rá­val és egész csa­lád­já­val együtt. A bí­ró­ság és az ügyész­ség most úgy látja, fenn­áll a bűn­is­mét­lés ve­szé­lye.

Kórházban kezelték Pásztor Annát

Kórházban kezelték Pásztor Annát

Tíz napig kór­ház­ban ke­zel­ték Pász­tor Annát...

Tíz napig kór­ház­ban ke­zel­ték Pász­tor Annát, mi­u­tán nem­rég el­ment a hal­lása, in­fú­ziót és an­ti­bio­ti­ku­mo­kat is ka­pott.

Üzent késes támadója édesanyjának Pásztor Anna: ezt mondta!

Üzent késes támadója édesanyjának Pásztor Anna: ezt mondta!

Az Anna and the Bar­bies front­em­bere egy vi­de­ó­ban be­szélt, amit a Fa­ce­book-ol­da­lán is meg­osz­tott a ra­jon­gó­i­val.

Az Anna and the Bar­bies front­em­bere egy vi­de­ó­ban be­szélt, amit a Fa­ce­book-ol­da­lán is meg­osz­tott a ra­jon­gó­i­val.

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Meglepő vallomás: ezt nem hinnéd Pásztor Annáról

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Nem csoda, ha az Anna and the Bar­bies front­em­be­ré­ről nem éppen ezt a ki­je­len­tést vár­tad volna...

Meglepő fotón Pásztor Anna, mindenki ledöbbent

Meglepő fotón Pásztor Anna, mindenki ledöbbent

Mi tör­tén­he­tett?

Ér­de­kes, tőle pedig na­gyon szo­kat­lan öl­tö­zék­ben állt a szín­padra. Mi tör­tén­he­tett?

Döbbenetes dolgot mondott Pásztor Anna késes támadójának ügyvédje

Döbbenetes dolgot mondott Pásztor Anna késes támadójának ügyvédje

Ha­ma­ro­san dön­te­nek az elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi sor­sá­ról.

Ha­ma­ro­san dön­te­nek a je­len­leg elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi sor­sá­ról.

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Drámai történetet mesélt el a múltjából Pásztor Anna

Az éne­kes­nőre egy­fajta spi­ri­tu­á­lis ve­ze­tő­ként te­kin­te­nek a ra­jon­gói.

Azt eddig is le­he­tett tudni, csak egy haj­szá­lon múlt, hogy nem vég­ző­dött tra­gé­di­á­val az Anna and the Bar­bies pén­tek esti, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje. Ám az csak most de­rült ki, hogy a hír­név­nek ko­moly ára van: nem­ré­gi­ben az éne­kesnő egyik ra­jon­gója ön­gyil­kos lett.

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Megszólalt a zaklató: Ezt mondta Pásztor Anna férjének

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Az éne­kes­nőt múlt hét pén­te­ken akarta meg­tá­madni egy fa­na­ti­kus ra­jon­gója a kon­cert­jén.

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Újabb részletek derült ki Pásztor Anna őrült zaklatójának ügyéről!

Dön­tött az ügyész­ség.

Az éne­kesnő pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje kis híján tra­gé­di­ába ful­ladt, ám Anna sze­ren­csére meg­me­ne­kült.

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Őrült rajongók zaklatják a sztárokat!

Nem ritka, hogy egy ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

Ma­nap­ság saj­nos nem ritka, hogy egy za­vart el­méjű ember rög­esz­mé­jévé válik egy köz­is­mert hí­res­ség.

Széttárta lábait a színpadon Pásztor Anna: minden látszott

Széttárta lábait a színpadon Pásztor Anna: minden látszott

Durva fotót töl­tött fel az in­ter­netre.

Durva fotót töl­tött fel az in­ter­netre az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője.

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

Döntött a bíróság Pásztor Anna késes zaklatója ügyében

Az el­me­be­teg ra­jongó pén­te­ken a Bu­da­pest Park­ban akart az éne­kesnő éle­tére törni.

Az el­me­be­teg ra­jongó pén­te­ken a Bu­da­pest Park­ban akart az éne­kesnő éle­tére törni.

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Öt évet is kaphat Pásztor Anna késes zaklatója!

Majd­nem tra­gé­dia tör­tént.

Csu­pán egy haj­szá­lon múlt, hogy nem ful­ladt tra­gé­di­ába az Anna and the Bar­bies pén­teki, Bu­da­pest Park­ban tar­tott kon­certje.

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Megmutatta ritkán látott kislányát a magyar sztárénekesnő

Pász­tor Anna egész hét­vé­gén a saját szer­ve­zésű Wo­ods­tock az Uga­ron fesz­ti­vá­lon lesz.

Pász­tor Anna egész hét­vé­gén a saját szer­ve­zésű Wo­ods­tock az Uga­ron fesz­ti­vá­lon lesz.

Erotikus fotósorozat került fel az internetre Pásztor Annáról

Erotikus fotósorozat került fel az internetre Pásztor Annáról

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő a Play­boy­nak mu­tatta meg bom­ba­tes­tét. Va­dító lát­ványt nyújt.

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő a Play­boy­nak mu­tatta meg bom­ba­tes­tét. Va­dító lát­ványt nyújt.

Csirkelábakkal sokkol Pásztor Anna!

Csirkelábakkal sokkol Pásztor Anna!

Az éne­kesnő imádja meg­hök­ken­teni ra­jon­góit...

Az éne­kesnő imádja meg­hök­ken­teni ra­jon­góit, ezért gyak­ran ext­rém vi­se­le­te­i­vel hívja fel ma­gára a fi­gyel­met...

Csak erős idegzetűeknek: durva videón Pásztor Anna

Csak erős idegzetűeknek: durva videón a magyar sztárénekesnő

Az éne­kesnő osz­totta meg a fel­vé­telt.

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő maga osz­totta meg a fel­vé­telt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Súlyos szextitok derült ki Pásztor Annáról, ezt ki gondolta?

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Újabb ero­ti­kus bu­lira ké­szül. Az éne­kesnő ennek kap­csán me­sélte el, mi iz­gatja na­gyon a fan­tá­zi­á­ját.

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Óri­ási bu­lira han­gol a kerek szü­le­tés­na­pot ün­neplő Be­at­rice!

Óri­ási bu­lira han­gol a kerek szü­le­tés­na­pot ün­neplő Be­at­rice!

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Bizarr családi titkot osztott meg Pásztor Anna

Őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Az Anna and the Bar­bies éne­kes­nője őszin­tén be­szélt az ér­zé­se­i­ről.

Tombol az erotika a magyar sztárénekesnő buliján

Tombol az erotika a magyar sztárénekesnő buliján

Paj­zán par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő.

Paj­zán par­ti­kat szer­vez az éne­kesnő. Az elsőn pucér nők is vol­tak!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Így buliztak a legstílusosabb magyar celebek az év díjátadóján!

Öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jaz­ták ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait.

Csü­tör­tök este az InStyle ma­ga­zin idén is öt ka­te­gó­ri­á­ban dí­jazta ha­zánk leg­stí­lu­so­sabb sztár­jait, va­la­mint a leg­kre­a­tí­vabb csa­pa­to­kat.

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a ma­gyar sztár­éne­kesnő. A leg­utol­són már anya­szült mez­te­len lá­nyok is vol­tak. Róluk fotó is ké­szült! Cik­künk­ben meg­néz­he­ted!

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a ma­gyar sztár­éne­kesnő. A leg­utol­són már anya­szült mez­te­len lá­nyok is vol­tak. Róluk fotó is ké­szült! Cik­künk­ben meg­néz­he­ted!

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

DNS vizsgálatot kért: Kiderült ki a TV2 sztárjának édesapja

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Pász­tor Anna szí­vé­ről nagy kő esett le, végre ki­de­rült ki va­ló­já­ban az édes­apja.

Meztelen fotót posztolt a fürdőkádból a sztárénekesnő

Meztelen fotót posztolt a fürdőkádból a sztárénekesnő

Egyre több hazai hí­res­ség en­gedi be ra­jon­góit élete kü­lön­böző pil­la­na­ta­iba.

Forró pillanatok, meztelenül hempereg a kádban Pásztor Anna

Forró pillanatok, meztelenül hempereg a kádban Pásztor Anna

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a nem min­den­napi fotót!

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

A sztár­anyu­kát a neten ke­ringő, bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok, ő azon­ban nem hagyta annyi­ban a dol­got.

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Min­dent be­vál­lal!

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

A híres höl­gyek ismét ki­be­szél­ték leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­kat.

A híres höl­gyek ismét ki­be­szél­ték leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­kat, így ki­de­rült, hogy vi­szo­nyul­nak az exeik új éle­té­hez.

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt, még egy pohár vizet sem tu­dott meg­inni. Ma­nap­ság már óva­to­sabb.

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt, még egy pohár vizet sem tu­dott meg­inni. Ma­nap­ság már óva­to­sabb.

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Nem úgy tör­tént, aho­gyan ter­vezte...

A díva mind­két szü­lé­sére öröm­mel ké­szült, de saj­nos egy­ál­ta­lán nem úgy men­tek a dol­gok, aho­gyan el­ter­vezte...

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül.

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Pásztor Anna bebizonyította, hogy negyven felett is lehet valaki bombanő

Pásztor Anna bebizonyította, hogy negyven felett is lehet valaki bombanő

Si­ke­res éne­kesnő, két­gyer­me­kes anya, és ezen­fe­lül el­ké­pesz­tően jó nő.

Si­ke­res éne­kesnő, két­gyer­me­kes anyuka, és ezen­fe­lül el­ké­pesz­tően jó nő. Pász­tor Anna egy­ál­ta­lán nem szé­gyelli a korát, sőt lát­ha­tóan na­gyon él­vezi negy­ve­nes éveit. Ki­rob­banó for­mája irigy­lésre méltó.

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán, ami­kor Pász­tor Anna dalát éne­kelte.

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán, ami­kor Pász­tor Anna dalát éne­kelte.

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

Vég­zet asszo­nya­ként je­lent meg.

A zsű­ri­tag fur­csa fej­fe­dő­ben, igazi vég­zet asszo­nya­ként lé­pett a stú­di­óba.

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Sosem telik el úgy egy adás sem, hogy ne ke­rülne szóba va­la­mi­lyen for­má­ban a sze­xu­a­li­tás. Most sem tör­tént más­ként.

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges, mégis ta­ní­tani való gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott. Per­sze a meg­va­ló­sí­tás­hoz kell egy ba­ba­ba­rát mun­ka­hely, de neki sze­ren­cséje van.

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges, mégis ta­ní­tani való gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott. Per­sze a meg­va­ló­sí­tás­hoz kell egy ba­ba­ba­rát mun­ka­hely, de neki sze­ren­cséje van.

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

A fi­a­tal te­het­sé­gek egy csöp­pet sem fog­ták vissza ma­gu­kat. Tor­kuk sza­kad­tá­ból üvöl­töz­tek a nép­szerű éne­kes­nő­vel.

A fi­a­tal te­het­sé­gek egy csöp­pet sem fog­ták vissza ma­gu­kat. Tor­kuk sza­kad­tá­ból üvöl­töz­tek a nép­szerű éne­kes­nő­vel.

Meglepő! Pásztor Anna édesapja még sosem látta unokáját

Meglepő! Pásztor Anna édesapja még sosem látta unokáját

Pedig az ext­ra­va­gáns éne­kesnő kis­lá­nya már hat hó­na­pos, a nagy­papa még­sem lá­to­gatja meg...

Pedig az ext­ra­va­gáns éne­kesnő kis­lá­nya már hat hó­na­pos, a nagy­papa még­sem lá­to­gatja meg......

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett a TV2 törékeny sztárja!

A ma­gyar éne­kesnő egy idő­ben olyan mun­kát is el­vál­lalt, ami akár az éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

Nem hiszed el, milyen veszélyes dologra vállalkozott Pásztor Anna!

Nem hiszed el, milyen veszélyes dologra vállalkozott Pásztor Anna!

Szó sze­rint az éle­té­vel ját­szott a köz­ked­velt elő­adó, túl­zott bá­tor­sága ugyanis nagy ve­szélybe so­dorta őt.