Pásztor Anna

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

18-as fotók Pásztor Anna bulijáról!

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a ma­gyar sztár­éne­kesnő. A leg­utol­són már anya­szült mez­te­len lá­nyok is vol­tak. Róluk fotó is ké­szült! Cik­künk­ben meg­néz­he­ted!

Pri­vát, paj­zán par­ti­kat szer­vez a ma­gyar sztár­éne­kesnő. A leg­utol­són már anya­szült mez­te­len lá­nyok is vol­tak. Róluk fotó is ké­szült! Cik­künk­ben meg­néz­he­ted!

FRISS HÍREK

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

Reagált a botrányra Pásztor Anna, keményen odamondott

A sztár­anyu­kát a neten ke­ringő, bo­roz­ga­tós fo­tója miatt érték tá­ma­dá­sok, ő azon­ban nem hagyta annyi­ban a dol­got.

Meztelen fotót posztolt a fürdőkádból a sztárénekesnő

Meztelen fotót posztolt a fürdőkádból a sztárénekesnő

Egyre több hazai hí­res­ség en­gedi be ra­jon­góit élete kü­lön­böző pil­la­na­ta­iba.

Egyre több hazai hí­res­ség en­gedi be ra­jon­góit élete kü­lön­böző pil­la­na­ta­iba.

Forró pillanatok, meztelenül hempereg a kádban Pásztor Anna

Forró pillanatok, meztelenül hempereg a kádban Pásztor Anna

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a nem min­den­napi fotót!

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő az Ins­tag­ram-ol­da­lára töl­tötte fel a nem min­den­napi fotót!

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Önvédelem miatt törte szilánkosra rajongója mobilját Pásztor Anna

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Az Anna and the Bar­bies sztárja nyil­vá­nos be­jegy­zé­sé­ben kért végül el­né­zést tet­téért.

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Nyitott kapcsolatban él Pásztor Anna!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Néha má­so­kat is be­en­ged­nek az éle­tükbe, az ágyukba!

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Ijesztő fotó, felismerhetetlen lett Pásztor Anna arca

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Min­dent be­vál­lal! Meg­­döb­­bentő képet tett közzé az Ins­­tag­­ram-ol­­da­­lán Pász­­tor Anna!

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Durva: bedrogozták Pásztor Annát!

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt, még egy pohár vizet sem tu­dott meg­inni. Ma­nap­ság már óva­to­sabb.

Az éne­kesnő az eset után na­po­kig rosszul volt, még egy pohár vizet sem tu­dott meg­inni. Ma­nap­ság már óva­to­sabb.

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

Volt párja után nyomoz Várkonyi Andrea és Pásztor Anna

A híres höl­gyek ismét ki­be­szél­ték leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­kat.

A híres höl­gyek ismét ki­be­szél­ték leg­fél­tet­tebb tit­ka­i­kat, így ki­de­rült, hogy vi­szo­nyul­nak az exeik új éle­té­hez.

Pásztor Anna bebizonyította, hogy negyven felett is lehet valaki bombanő

Pásztor Anna bebizonyította, hogy negyven felett is lehet valaki bombanő

Si­ke­res éne­kesnő, két­gyer­me­kes anyuka, és ezen­fe­lül el­ké­pesz­tően jó nő. Pász­tor Anna ki­rob­banó for­má­ban van.

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Borzasztó élményként emlékszik a szülésre a magyar énekesnő

Nem úgy tör­tént, aho­gyan ter­vezte...

A díva mind­két szü­lé­sére öröm­mel ké­szült, de saj­nos egy­ál­ta­lán nem úgy men­tek a dol­gok, aho­gyan el­ter­vezte...

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Ismét meghökkenti a közönséget Pásztor Anna!

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Az éne­kesnő el­ké­pesztő le­mez­be­mu­tató kon­certre ké­szül, a kö­zön­ség min­den igé­nyét ki fogja szol­gálni.

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Muri Enikő úgy érzi, fentről segítettek neki

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán, ami­kor Pász­tor Anna dalát éne­kelte.

Az éne­kes­nő­nek föl­dön­túli él­mény­ben volt része va­sár­nap este a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán, ami­kor Pász­tor Anna dalát éne­kelte.

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Titkos gyermekvilágot épített a TV2 sztárja

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott.

Pász­tor Anna na­gyon kü­lön­le­ges, mégis ta­ní­tani való gyer­mek­ne­ve­lési mód­szert vá­lasz­tott. Per­sze a meg­va­ló­sí­tás­hoz kell egy ba­ba­ba­rát mun­ka­hely...

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

Felszarvazták Pásztor Annát a Star Academy stúdiójában!

Vég­zet asszo­nya­ként je­lent meg.

A zsű­ri­tag fur­csa fej­fe­dő­ben, igazi vég­zet asszo­nya­ként lé­pett a stú­di­óba.

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Forró: Ismét terítéken a TV2 sztárjainak szexuális élete

Sosem telik el úgy egy adás sem, hogy ne ke­rülne szóba va­la­mi­lyen for­má­ban a sze­xu­a­li­tás. Most sem tör­tént más­ként.

Nem hiszed el, milyen veszélyes dologra vállalkozott Pásztor Anna!

Nem hiszed el, milyen veszélyes dologra vállalkozott Pásztor Anna!

Szó sze­rint az éle­té­vel ját­szott a köz­ked­velt elő­adó, túl­zott bá­tor­sága ugyanis nagy ve­szélybe so­dorta őt.

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

Így ordítottak az akadémisták Pásztor Annával

A fi­a­tal te­het­sé­gek nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Tor­kuk sza­kad­tá­ból üvöl­töz­tek a nép­szerű éne­kes­nő­vel.

A fi­a­tal te­het­sé­gek nem fog­ták vissza ma­gu­kat. Tor­kuk sza­kad­tá­ból üvöl­töz­tek a nép­szerű éne­kes­nő­vel.

Meglepő! Pásztor Anna édesapja még sosem látta unokáját

Meglepő! Pásztor Anna édesapja még sosem látta kisunokáját

A kis­lány már hat hó­na­pos...

Pedig az ext­ra­va­gáns éne­kesnő kis­lá­nya már hat hó­na­pos, a nagy­papa azon­ban még­sem lá­to­gatja meg őket...

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett Pásztor Anna!

Hátborzongató: maffiózók után kémkedett a TV2 törékeny sztárja!

A ma­gyar éne­kesnő egy idő­ben olyan mun­kát is el­vál­lalt, ami akár az éle­tébe is ke­rül­he­tett volna.

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pásztor Anna megkönnyebbült, nem lett ufó a kislányától

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett új­szü­lött kis­lá­nyá­val kap­cso­lat­ban.

Pász­tor Anna vic­ces ki­je­len­tést tett új­szü­lött kis­lá­nyá­val kap­cso­lat­ban.

Egy másik kismamával biztosítják be Csobot Adélt

Egy másik kismamával biztosítják be Csobot Adélt

Két kis­mama egy szín­pa­don a TV2-n.

A Sz­tár­ban sztár szer­kesz­tői ki­ját­szot­ták a ter­hes­kár­tyát, ugyanis Adél part­nere a szin­tén ál­la­po­tos Pász­tor Anna lesz.

Vallási szektából menekült el Pásztor Anna

Vallási szektából menekült el Pásztor Anna

Elege lett az éne­kes­nő­nek.

Az éne­kesnő ne­ve­lő­apja és édes­anyja csat­la­koz­tak egy val­lási szek­tá­hoz, ami­nek lá­tás­mód­ját rá akar­ták eről­tetni az ext­ra­va­gáns kül­sejű éne­kes­nőre.

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött a terhes magyar énekesnő

Sokan támadták, ezért újra levetkőzött a terhes magyar énekesnő

Pász­tor Anna bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het, de még le­vet­kő­zött.

Pász­tor Anna bár­me­lyik pil­la­nat­ban meg­szül­het, de 9 hó­na­pos ter­he­sen ismét le­vet­kő­zött egy kü­lön­le­ges fo­tó­so­ro­zat­hoz. Az éne­kesnő kisfia szü­le­tése előtt is ext­rém ké­pe­ket ké­szí­tet­tet ma­gá­ról, ami­ért elég sokat tá­mad­ták az em­be­rek.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata!

Házasság nélkül is boldogok a hazai sztárpárok

Házasság nélkül is boldogok a hazai sztárpárok

Nem kell a papír a har­mó­ni­á­hoz.

Mi­köz­ben a leg­töb­ben akkor érzik csak tel­jes­nek a kap­cso­la­tu­kat, ha oltár elé áll­nak, so­kak­nak a papír egy­ál­ta­lán nem fon­tos a bol­dog­ság­hoz.

Durva fenyegetést kapott Pásztor Anna!

Durva fenyegetést kapott Pásztor Anna!

Az Anna and the Bar­bies sztár­já­nak fa­ce­book-ol­da­lán rob­bant ki a vita.

Az Anna and the Bar­bies sztár­já­nak fa­ce­book-ol­da­lán rob­bant ki a vita. Va­laki azt üzente neki, hogy le fogja lőni!