Pártos Csilla

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó évek óta tartó há­bo­rúja!

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó évek óta tartó há­bo­rúja!

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után.

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után, ami­ből ki kel­lett köl­töz­nie.

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Pár­tos Csilla és ügy­védje írás­ban kérte Pécsi Il­di­kót a bé­kü­lésre, de erre végül nem ke­rült sor, foly­ta­tó­dik a vég­re­haj­tás.

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per Pécsi Il­dikó fia és volt menye kö­zött. A fe­le­ket na­gyon meg­vi­selte a hosszas her­ce­hurca...

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per Pécsi Il­dikó fia és volt menye kö­zött. A fe­le­ket na­gyon meg­vi­selte a hosszas her­ce­hurca...

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben. Pár­tos Csilla tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a vita.

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a vita.

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó haj­dani menye dol­go­zik.

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek el­ké­pesztő öt­lete tá­madt, kü­lö­nös módon tel­je­sí­tené egy­kori menye leg­na­gyobb álmát.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek el­ké­pesztő öt­lete tá­madt, kü­lö­nös módon tel­je­sí­tené egy­kori menye leg­na­gyobb álmát.

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Meg­pró­bált min­dent a bé­kéért.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val, ám mind­annyi­szor hiába pró­bál­ko­zott.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: Megszülethet a megállapodás

Fordulat Pécsi Ildikó perében: Megszülethet a megállapodás

Öt év után elő­ször ke­rült egy ál­lás­pontra Pécsi Il­dikó és Pár­tos Csilla, így ha­ma­ro­san véget érhet a hosszú jog­vita.

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

A vál­to­zás Pár­tos új párja miatt van.

A vál­to­zás Pár­tos Csilla új pár­já­nak és egy­ben ügy­véd­jé­nek, Dá­ni­el­nek kö­szön­hető.

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Ennyit kö­ve­tel a szí­nésznő ex­me­nye!

Újabb tár­gya­lá­son né­zett szembe egy­más­sal ked­den Pár­tos Csilla és volt férje, Szűcs Csaba, Pécsi Il­dikó fia.

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

A ma­gyar sztárra végre rá­ta­lált a bol­dog­ság, ezt pedig nem is tit­kolja, a Ba­la­ton So­un­don is együtt mu­la­tott ked­ve­sé­vel.

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

A szí­nésznő ex­me­nyé­nek, Pár­tos Csil­lá­nak és fi­á­nak még idén nyá­ron ki kell köl­töz­nie a budai vil­lá­ból.

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

El kell hagy­nia imá­dott ott­ho­nát.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott.

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad, ami Pár­tos Csil­lát volt csa­lád­já­hoz kö­tötte.

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad, ami Pár­tos Csil­lát volt csa­lád­já­hoz kö­tötte.

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től.

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Hol­ly­wood is meg­iri­gyelné a je­le­ne­tet.

Egy hol­ly­woodi for­ga­tó­könyv­író is meg­iri­gyelné azt a je­le­net­sort, amit az élet pro­du­kált a bí­ró­ság fo­lyo­só­ján.

Pécsi Ildikó nem kegyelmez, rendőrök vihetik el Pártos Csillát

Pécsi Ildikó nem kegyelmez, rendőrök vihetik el Pártos Csillát

A jó­ga­ok­tató nem köl­tö­zött ki idő­ben egy­kori anyósa há­zá­ból...

A jó­ga­ok­tató nem köl­tö­zött ki idő­ben egy­kori anyósa há­zá­ból...

Szerelmet kapott szülinapjára a műsorvezető

Szerelmet kapott szülinapjára a műsorvezető

Végre rá­ta­lált a nagy sze­re­lem Pécsi Il­dikó egy­kori me­nyére... Nem akár­ki­nek kö­szön­heti új ked­ve­sét az édes­anya!

Végre rá­ta­lált a nagy sze­re­lem Pécsi Il­dikó egy­kori me­nyére, Pár­tos Csil­lára... A te­le­ví­ziós mű­sor­ve­ze­tő­ként, tánc­ko­reo­grá­fus­ként és jó­ga­ok­ta­tó­ként egy­aránt is­mert édes­anya, akit min­den bi­zonnyal ala­po­san meg­vi­sel a rég­óta hú­zódó vá­lása, nem akár­ki­nek kö­szön­heti új ked­ve­sét!

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Hat év harag és pe­res­ke­dés után már csak né­hány nap, és véget érhet az egy­kor közös csa­lád kál­vá­ri­ája.

Hat év harag és pe­res­ke­dés után már csak né­hány nap, és véget érhet az egy­kor közös csa­lád kál­vá­ri­ája. Az anyá­nak és fi­á­nak nincs több ideje, men­niük kell.

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Csilla eddig hall­ga­ta­ott.

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Döntött a bíróság Pártos gyerektartásának ügyében

Döntött a bíróság Pártos gyerektartásának ügyében

Pécsi Il­dikó egy­kori menye szá­mára most újabb ked­ve­zőt­len íté­let szü­le­tett.

Nagy bajban Pécsi Ildikó unokája: Erre kötelezi a bíróság!

Nagy bajban Pécsi Ildikó unokája: Erre kötelezi a bíróság!

Ko­moly lépés a fi­ú­val szem­ben!

Pár­tos Csilla fia ismét nem je­lent meg a bí­ró­sá­gon vizs­gákra hi­vat­kozva. Pécsi Il­dikó ügy­védje ko­moly lé­pésre ké­szül a fi­ú­val szem­ben!

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Úgy tűnik, Pécsi Il­dikó nem nyug­szik: végül eléri a cél­ját...

Úgy tűnik, Pécsi Il­dikó nem nyug­szik: végül eléri a cél­ját, és ut­cára teszi uno­ká­ját és ex­me­nyét.

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let Pécsi Il­dikó ügyé­ben.

Az ügyvéd szerint Pécsi Ildikó el akarta venni az unokáját.

Durva vád: Az ügyvéd szerint Pécsi Ildikó el akarta venni az unokáját volt menyétől

Ez lett volna a remek meg­ál­la­po­dás?

Pár­tos Csilla ügy­védje el­árulta az évek­kel ez­előtt ka­pott aján­lat rész­le­teit.

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik. Itt az újabb for­du­lat, amire nem szá­mí­tot­tunk. Meg­szó­lal a szí­nésznő ügy­védje.

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik. Itt az újabb for­du­lat, amire nem szá­mí­tot­tunk. Meg­szó­lal a szí­nésznő ügy­védje.

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él Pár­tos Csilla és fia, Csaba. Nem tud­ják, mikor kap­csol­ják ki náluk a gázt.

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él Pár­tos Csilla és fia, Csaba. Nem tud­ják, mikor kap­csol­ják ki náluk a gázt.

Ezért nem ment el a tárgyalásra Pártos Csilla

Ezért nem ment el a tárgyalásra Pártos Csilla

A vá­lást már ki­mondta a bí­ró­ság.

A vá­lást már két évvel ez­előtt ki­mondta a bí­ró­ság, az egy­kori há­za­sok azon­ban a mai napig nem tud­nak meg­ál­la­podni az anya­gi­ak­ról!

Váratlan fejlemény: Megkegyelmezett unokájának Pécsi Ildikó!

Váratlan fejlemény: Megkegyelmezett unokájának Pécsi Ildikó!

Ok­tó­ber­ben ér­ke­zett a hi­va­ta­los levét Pár­tos Csilla ré­szére: Pécsi Il­dikó ki­kap­csol­tatja a köz­üzemi szol­gál­ta­tá­so­kat a la­kás­ban...

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre...

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre, most azon­ban vá­rat­lan for­du­lat kö­vet­ke­zett...

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő a jelek sze­rint nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot egy­kori me­nyé­vel.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő a jelek sze­rint nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot egy­kori me­nyé­vel.

Pártos Csilla őszinte vallomása: Gyengének érzem magam!

Pártos Csilla őszinte vallomása: Gyengének érzem magam!

Au­to­im­mun be­teg­sé­gé­ről be­szélt.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye őszin­tén be­szélt au­to­im­mun be­teg­sé­gé­ről és annak le­küz­dé­sé­ről.

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Pécsi Il­dikó uno­kája még gye­rek volt, ami­kor el­kez­dő­dött szü­lei vá­lása, azóta már sár­mos fi­a­tal­em­berré cse­pe­re­dett.

Megtört a jég, óriási fordulat Pécsi Ildikó és menye kapcsolatában

Megtört a jég, óriási fordulat Pécsi Ildikó és menye kapcsolatában

Már csak az kéne, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő át­gon­dolja egy ki­csit a dol­go­kat. Főleg ka­rá­csony előtt.

Már csak az kéne, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő át­gon­dolja egy ki­csit a dol­go­kat. Főleg ka­rá­csony előtt.

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Több mint öt éve tart a csa­ládi bot­rány! Egye­lőre senki sem tudja, hány évig tart még a pe­res­ke­dés! Min­den­kit na­gyon meg­vi­sel ez az egész!

Több mint öt éve tart a csa­ládi bot­rány! Egye­lőre senki sem tudja, hány évig tart még a pe­res­ke­dés! Min­den­kit na­gyon meg­vi­sel ez az egész!

Farkasszemet nézett Pécsi Ildikó és Pártos Csilla: Ez lett a vége!

Farkasszemet nézett Pécsi Ildikó és Pártos Csilla: Ez lett a vége!

Hosszú idő után már má­sod­szorra ta­lál­ko­zott egy­más­sal a bí­ró­sá­gon a két mű­vésznő!

Hosszú idő után már má­sod­szorra ta­lál­ko­zott egy­más­sal a bí­ró­sá­gon a két mű­vésznő!

Kitálalt az ügyvéd: Újra bíróság előtt Pártos Csilla és exférje!

Kitálalt az ügyvéd: Újra bíróság előtt Pártos Csilla és exférje!

Kép­te­le­nek meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben! Úgy tűnik, még hosszú éve­kig tart­hat a kel­le­met­len pe­res­ke­dés!

Nagy bajban Pécsi Ildikó: A NAV vizsgálódik fia miatt

Nagy bajban Pécsi Ildikó: A NAV vizsgálódik fia miatt

Pár­tos Csilla ügy­védje sem érti...

Pár­tos Csilla ügy­védje ér­tet­le­nül áll az előtt, hogy Pécsi Il­dikó fia új­ra­in­dít­tatta ügy­fele ellen azt a pert, mely­ben egy­szer már a Kúria is ki­mondta, nincs igaza.

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

A szí­nésznő no­vem­ber­ben ismét far­kas­sze­met néz Pár­tos Csil­lá­val, és hat év után elő­ször lát­hatja uno­ká­ját.

A szí­nésznő no­vem­ber­ben ismét far­kas­sze­met néz Pár­tos Csil­lá­val, és hat év után elő­ször lát­hatja uno­ká­ját.

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Kö­ze­le­dik a csi­nos tánc­mű­vésznő szü­le­tés­napja! Nem hi­szed el, mivel lepi meg volt anyósa a jeles al­ka­lom­ból!

Mi lesz itt? Pécsi Ildikó kikapcsoltatja a gázt az unokájánál

Mi lesz itt? Pécsi Ildikó kikapcsoltatja a gázt az unokájánál

Erre aligha szá­mít­ha­tott bárki is...

Fur­csa esz­kö­zök­ben eddig sem volt hiány, de arra aligha szá­mít­ha­tott bárki is, hogy Il­dikó fia, Csaba és a szí­nésznő egy ilyen dön­tést hoz­nak.

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak! Mi lesz itt?

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak!

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Fér­jéért ag­gó­dik Pécsi Il­dikó.

Bár Pécsi Il­dikó az, aki kény­te­len bí­ró­ságra járni egy­kori menye miatt, fér­jét, Szűcs La­jost job­ban meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Börtönbe kerülhet a Kossuth-díjas színésznő

Börtönbe kerülhet a Kossuth-díjas színésznő

A na­pok­ban foly­ta­tó­dott a per.

A na­pok­ban foly­ta­tó­dott a pe­res­ke­dés Pécsi Il­dikó és menye, Pár­tos Csilla kö­zött.

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Öt éve tart a csa­ládi bot­rány, ami nem­hogy csi­tulna: egyre sú­lyos­bo­dik!

Öt éve tart a kínos csa­ládi bot­rány, ami nem­hogy csi­tulna: egyre csak sú­lyos­bo­dik! Kép­te­le­nek meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben!

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell...

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell egész­sé­géért.

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Első tár­gya­lá­sán vett részt.

A nép­szerű szí­nésznő éle­té­ben elő­ször vett részt bí­ró­sági tár­gya­lá­son, és úgy gon­dolja, jó dön­tést ho­zott.

Pécsi Ildikó nem titkolja: sosem fog megbocsájtani

Pécsi Ildikó nem titkolja: sosem fog megbocsájtani

Régen hiába szó­lí­totta anyács­kánk Pár­tos Csilla a mű­vész­nőt, ő ma már csak fel­pe­res­ként em­le­geti ex­me­nyét.

Régen hiába szó­lí­totta anyács­kánk Pár­tos Csilla a mű­vész­nőt, ő ma már csak fel­pe­res­ként em­le­geti ex­me­nyét. Pár­tos Csil­lát húsz éve is­merte meg a Kos­suth-díjas mű­vésznő egy mű­sor­ban, ahol fia volt fe­le­sége tán­cos­ként lé­pett fel. Akkor még egy te­het­sé­ges, ked­ves kol­lé­ga­ként né­zett rá.

Megtagadta a bíróság Pécsi Ildikó kérését!

Megtagadta a bíróság Pécsi Ildikó kérését!

Egyre rosszabb az egész­ségi ál­la­pota a szí­nész­nő­nek, a fo­lya­ma­tos csa­ládi bot­rá­nyok, a perek tel­je­sen ki­ké­szí­tik. Rá­adá­sul rossz hírt ka­pott!

Egyre rosszabb az egész­ségi ál­la­pota a szí­nész­nő­nek, a fo­lya­ma­tos csa­ládi bot­rá­nyok, a perek tel­je­sen ki­ké­szí­tik. Rá­adá­sul rossz hírt ka­pott!

Nyáron kilakoltathatják otthonából Pártos Csillát és fiát!

Nyáron kilakoltathatják otthonából Pártos Csillát és fiát!

Több mint három éve zaj­lik a bot­rá­nyos tár­gya­lás­so­ro­zat!

Több mint három éve zaj­lik a bot­rá­nyos tár­gya­lás­so­ro­zat!

Elképesztő ajánlatot tett Joshi Bharatnak Pártos Csilla

Elképesztő ajánlatot tett Joshi Bharatnak Pártos Csilla

Mi­csoda fel­aján­lás!

Va­ló­szí­nű­leg maga a mű­sor­ve­zető sem gon­dolta soha, hogy va­laha ilyen fel­aján­lást kap Csil­lá­tól.

Újabb szomorú hírek Pécsi Ildikó és Pártos Csilla közelgő peréről!

Újabb szomorú hírek Pécsi Ildikó és Pártos Csilla közelgő peréről!

Több mint három éve tart...

Több mint három éve tart a vé­ge­lát­ha­tat­lan tár­gya­lás­so­ro­zat! Az anya­gi­ak­kal kap­cso­lat­ban még min­dig nem tud­tak meg­egyezni!

Teljesen legyőzte a volt menyét Pécsi Ildikó?

Teljesen legyőzte a volt menyét Pécsi Ildikó?

A bí­ró­sá­gon fe­szül­nek egy­más­nak.

A szí­nésznő és fia volt fe­le­sége most a bí­ró­sá­gon fe­szül­nek egy­más­nak, sú­lyos mil­li­ók­ról kell dön­teni.

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

Na­gyon meg­rom­lott az ál­la­pota az el­múlt évek alatt. Azt mondja, most még fáty­lat le­hetne bo­rí­tani a múltra...

Na­gyon meg­rom­lott az ál­la­pota az el­múlt évek alatt. Azt mondja, most még fáty­lat le­hetne bo­rí­tani a múltra...

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni...

Pécsi Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni az őt ért mél­tat­lan meg­hur­co­lás­ról, de egy kö­zeli is­me­rőse nem tesz la­ka­tot a szá­jára...

Akár a rácsok mögé is kerülhet Pécsi Ildikó

Akár a rácsok mögé is kerülhet Pécsi Ildikó

Jo­gi­lag elő­áll­hat az a fa­ra­muci hely­zet...

Jo­gi­lag elő­áll­hat az a fa­ra­muci hely­zet, hogy a nép­szerű szí­nésznő bör­tönbe kerül. Ehhez per­sze elő­ször pert kell vesz­te­nie, majd meg kell ta­gad­nia az íté­le­tet.

Eltűnt a lakásából: Nyomoz a bíróság Pécsi Ildikó fia után!

Eltűnt a lakásából: Nyomoz a bíróság Pécsi Ildikó fia után!

Több mint három éve foly­nak a kínos bí­ró­sági tár­gya­lá­sok Pár­tos Csilla és Szűcs Csaba vá­lása kap­csán.

Több mint három éve foly­nak a kínos bí­ró­sági tár­gya­lá­sok Pár­tos Csilla és Szűcs Csaba vá­lása kap­csán.

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Régen le­gen­dá­san jó volt köz­tük a vi­szony, ma már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Újra összecsap a bíróságon Pártos Csilla és Pécsi Ildikó!

Újra összecsap a bíróságon Pártos Csilla és Pécsi Ildikó!

Ma­rad­hat­nak-e ott­ho­nuk­ban?

Év ele­jén kerül majd sor arra a tár­gya­lásra, ami­kor eldől: a csi­nos jó­ga­ok­tató és fia ma­rad­hat­nak-e ott­ho­nuk­ban!

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány Pécsi Il­dikó fia és a gyö­nyörű tánc­mű­vész kö­zött a ne­héz­kes válás miatt.

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány Pécsi Il­dikó fia és a gyö­nyörű tánc­mű­vész kö­zött a ne­héz­kes válás miatt. Az ügy­véd újabb ér­de­kes in­for­má­ci­ók­kal szol­gált!

Válási dráma: Milliókkal eladósodott Pécsi Ildikó fia!

Válási dráma: Milliókkal eladósodott Pécsi Ildikó fia!

Egyre dagad a bot­rány! Ko­moly pénz­ügyi ha­da­ko­zás fo­lyik az egy­kori há­zas­pár tag­jai kö­zött!

Egyre dagad a bot­rány! Ko­moly pénz­ügyi ha­da­ko­zás fo­lyik az egy­kori há­zas­pár tag­jai kö­zött!

Fordulat a botrányos perben: Lesz hol karácsonyoznia Pártos Csillának!

Fordulat a botrányos perben: Lesz hol karácsonyoznia Pártos Csillának!

Ko­moly anyagi vál­ságba kerül Csilla, ha a bí­ró­ság úgy dönt, ki kell köl­töz­nie la­ká­sá­ból.

Kitálalt Pártos Csilla ügyvédje a jógaoktató anyagi helyzetéről!

Kitálalt Pártos Csilla ügyvédje a jógaoktató anyagi helyzetéről!

Egyre dagad a bot­rány!

Egyre dagad a bot­rány! Három éve kép­te­len meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben az egy­kori há­zas­pár...

Megtörte a csendet Pártos Csilla: Így mentették meg az életét!

Megtörte a csendet Pártos Csilla: Így mentették meg az életét!

Szü­le­tés­napja al­kal­má­ból kér­dez­tük, mély be­te­kin­tést en­ge­dett éle­tébe!

Szü­le­tés­napja al­kal­má­ból kér­dez­tük Pár­tos Csil­lát, aki mély be­te­kin­tést en­ge­dett éle­tébe! A gyö­nyörű jó­ga­ok­tató me­sélt az egész­ségi ál­la­po­tá­ról, hi­va­tá­sá­ról, és arról is, za­varja-e az idő mú­lása!

Dagad a botrány: Nekiment exmenye ügyvédjének Pécsi Ildikó!

Dagad a botrány: Nekiment exmenye ügyvédjének Pécsi Ildikó!

Kö­ze­leg a má­sod­fokú tár­gya­lás a szí­nésznő és Pár­tos Csilla ügyé­ben.

Kö­ze­leg a má­sod­fokú tár­gya­lás a Kos­suth-díjas szí­nésznő és Pár­tos Csilla ügyé­ben. Ki­de­rül, el kell-e hagy­nia az ott­ho­nát a jó­ga­ok­ta­tó­nak és fi­á­nak! Köz­ben újabb meg­döb­bentő in­for­má­ci­ó­kat tud­tunk meg az ügy­véd­től!

Elfordulnak a rajongók Pécsi Ildikótól!

Elfordulnak a rajongók Pécsi Ildikótól!

Mi­köz­ben a szí­nésznő mind lel­ki­leg, mind fi­zi­ka­i­lag egyre ne­he­zeb­ben vi­seli a fia vá­lása körül ki­ala­kult fo­lya­ma­tos bot­rá­nyo­kat, nép­sze­rű­sége is meg­sínyli az ese­mé­nye­ket.

Úgy tűnik, hogy Il­dikó lesz az ab­szo­lút vesz­tese fia bot­rá­nyos vá­lá­sá­nak. Olyan le­ve­let ka­pott, hogy még...

Családi dráma: Így bánik egymással Pécsi Ildikó fia és unokája!

Családi dráma: Így bánik egymással Pécsi Ildikó fia és unokája!

Újabb in­for­má­ci­ó­kat tud­tunk meg!

Újabb in­for­má­ci­ó­kat tu­dott meg a Ri­post a közel három éve tartó csa­ládi vi­szály­ról.