Pártos Csilla

Kilakoltatási dráma: így vészeli át a nehéz időszakot Pártos Csilla

Kilakoltatási dráma: így vészeli át a nehéz időszakot Pártos Csilla

Bár a plety­kák sze­rint meg­vi­se­lik a tör­tén­tek, ám az ügy­védje, aki egy­ben a párja is, el­mondta, mi az igaz­ság.

Bár a plety­kák sze­rint meg­vi­se­lik a tör­tén­tek, ám az ügy­védje, aki egy­ben a párja is, el­mondta, mi az igaz­ság.

Kilakoltatási dráma: megtörten beszélt fia sorsáról Pártos Csilla

Kilakoltatási dráma: megtörten beszélt fia sorsáról Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó ex­me­nye meg­szó­lalt a ki­la­kol­ta­tás után. El­csukló han­gon nyi­lat­ko­zott.

Pécsi Il­dikó ex­me­nye meg­szó­lalt a ki­la­kol­ta­tás után. El­csukló han­gon nyi­lat­ko­zott.

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Ezt üzente a kilakoltatás után Pécsi Ildikónak Pártos Csilla párja

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt.

Pár­tos Csilla párja, aki egy­ben az ügy­védje is a Mok­ká­ban be­szélt a ki­ala­kult hely­zet­ről.

Megtörtént a kilakoltatás: Pécsi Ildikó az utcára rakta az unokáját

Megtörtént a kilakoltatás: Pécsi Ildikó a törvény erejével utcára rakta az unokáját

Véget ért a négy éve hú­zódó in­gat­lan­bot­rány.

Véget ért a négy hosszú esz­ten­deje hú­zódó in­gat­lan­bot­rány.

Nem pakol Pécsi Ildikó unokája, a házban várja a végrehajtókat

Nem pakol Pécsi Ildikó unokája, a házban várja a végrehajtókat

Nem hiszi, hogy nagy­anyja ki­rakja.

Nem akarja el­hinni, hogy a nagy­anyja képes lenne ki­la­kol­tatni a csa­ládi ott­hon­ból.

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Így akarta megúszni a kilakoltatást Pécsi Ildikó exmenye, nem sikerült

Pár­tos Csilla min­dent meg­tett, hogy fia a budai in­gat­lan­ban ma­rad­has­son.

Pár­tos Csilla min­dent meg­tett, hogy fia a budai in­gat­lan­ban ma­rad­has­son, a szí­nésznő azon­ban nem eny­hült meg.

Pártos Csilla döbbenetes vallomása: ezt teszi a fiával Pécsi Ildikó

Pártos Csilla döbbenetes vallomása: ezt teszi a fiával Pécsi Ildikó

Az egy­kori csa­lád­ta­gok kö­zött mára vég­képp el­mér­ge­se­dett a vi­szony.

Az egy­kori csa­lád­ta­gok kö­zött mára vég­képp el­mér­ge­se­dett a vi­szony, ami­nek a levét Csilla fia issza meg.

Döbbenetes fordulat, ezt mondja Pártos Csilla Pécsi Ildikóról

Döbbenetes fordulat, ezt mondja Pártos Csilla Pécsi Ildikóról

Vá­rat­lan dön­tés­sel zá­rult a szö­ve­vé­nyes csa­ládi vi­szály. Ez már a bé­kü­lés jele!

Vá­rat­lan dön­tés­sel zá­rult a szö­ve­vé­nyes csa­ládi vi­szály. Ez már a bé­kü­lés jele!

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

Megszólalt Pécsi Ildikó exmenye: Retteg, hogy kilakoltatják a fiát

A szí­nésznő nem ke­gyel­mez!

Újabb fe­je­ze­té­hez ér­ke­zett Pár­tos Csilla és Pécsi Il­dikó há­bo­rúja!

Pécsi Ildikó nem tágít: Ekkor dobatja ki a rendőrökkel saját unokáját

Pécsi Ildikó nem tágít: Ekkor dobatja ki a rendőrökkel saját unokáját

A nyu­godt na­pok­nak ha­ma­ro­san vége, a ki­la­kol­ta­tási mo­ra­tó­rium áp­ri­lis 30-án lejár, a szí­nésznő pedig nem eny­hül!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Őszintén vallott Pártos Csilla, fogalma sincs, mit hoz a jövő!

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye nem­ré­gi­ben három hétre sza­kí­tott nála fi­a­ta­labb ked­ve­sé­vel, ám úgy dön­töt­tek, újra meg­pró­bál­ják együtt.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

Fordulat Pécsi Ildikó perében: előkerült egy tanú

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után.

A szí­nésznő ex­me­nye hosszú ideje pró­bálja bi­zo­nyí­tani, hogy ko­moly összeg il­leti meg őt a ház után, ami­ből ki kel­lett köl­töz­nie.

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Pécsi Ildikó kitörölte unokáját az életéből

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per...

Még min­dig nincs vége, to­vább hú­zó­dik a va­gyon­meg­osz­tási per Pécsi Il­dikó fia és volt menye kö­zött. A fe­le­ket na­gyon meg­vi­selte a hosszas her­ce­hurca...

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Nincs béke: végrehajtó költözteti ki Pécsi Ildikó unokáját

Pár­tos Csilla és ügy­védje írás­ban kérte Pécsi Il­di­kót a bé­kü­lésre, de erre végül nem ke­rült sor, foly­ta­tó­dik a vég­re­haj­tás.

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

Meglepő döntést hozott Pécsi Ildikó, erre senki se számított

A Kos­suth-, és Já­szai Mari-díjas szí­nésznő és férje végre meg­ke­gyel­mez az uno­ká­nak.

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Ennél már nincs lejjebb: Elképesztő, amit exmenyéről állít Pécsi Ildikó

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a vita.

Las­san tel­je­sen kö­vet­he­tet­lenné, mi több ér­tel­met­lenné válik a vita.

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Reagált a vádakra Pártos Csilla: kiderült az igazság

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak.

Ka­o­ti­kus ál­la­po­tok ural­kod­nak Pécsi Il­dikó és volt menye ügyé­ben.

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Drámai vallomás: A megélhetésért küzd Pártos Csilla

Pécsi Il­dikó haj­dani menye dol­go­zik.

Pécsi Il­dikó haj­dani menye fo­lya­ma­to­san dol­go­zik, de hiába, az a pénz szinte sem­mire nem elég.

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

Botrányos ajánlatot tett Pécsi Ildikó Pártos Csillának

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek el­ké­pesztő öt­lete tá­madt, kü­lö­nös módon tel­je­sí­tené egy­kori menye álmát.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nő­nek el­ké­pesztő öt­lete tá­madt, kü­lö­nös módon tel­je­sí­tené egy­kori menye álmát.

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Kitálalt a családi barát, ezért óvták Pécsi Ildikót Pártos Csillától!

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Ki­de­rült, a hoz­zá­tar­to­zók már a kez­de­tek­től fogva úgy érez­ték, hogy Pár­tos ártó szán­dék­kal kö­ze­le­dik Pécsi Il­di­kóék felé.

Fordulat Pécsi Ildikó perében: Megszülethet a megállapodás

Fordulat Pécsi Ildikó perében: Megszülethet a megállapodás

Öt év után elő­ször ke­rült egy ál­lás­pontra Pécsi Il­dikó és Pár­tos Csilla, így ha­ma­ro­san véget érhet a hosszú jog­vita.

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

7 év után békét kötne exmenyével Pécsi Ildikó

A vál­to­zás Pár­tos új párja miatt van.

A vál­to­zás Pár­tos Csilla új pár­já­nak és egy­ben ügy­véd­jé­nek, Dá­ni­el­nek kö­szön­hető.

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

Pártos Csilla kitálalt Pécsi Ildikóról: Ez nem volt szép

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye ál­lítja, meg­pró­bált min­dent, hogy ki­bé­kül­hes­sen volt anyó­sá­val, ám mind­annyi­szor hiába pró­bál­ko­zott.

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Ez szörnyű, levélben könyörgött Pécsi Ildikónak az unokája: ezt üzente

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Most a szí­nésznő uno­ká­já­nak, a húsz­éves Csa­bi­nak a lak­ha­tása a tét.

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

Lebukott a magyar műsorvezető, ez a mázlista férfi rabolta el a szívét

A ma­gyar sztárra végre rá­ta­lált a bol­dog­ság, ezt pedig nem is tit­kolja, a Ba­la­ton So­un­don is együtt mu­la­tott ked­ve­sé­vel.

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Fordulat Pécsi Ildikó és Pártos Csilla háborújában

Ennyit kö­ve­tel a szí­nésznő ex­me­nye!

Újabb tár­gya­lá­son né­zett szembe egy­más­sal ked­den Pár­tos Csilla és volt férje, Szűcs Csaba, Pécsi Il­dikó fia.

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Pécsi Ildikó őszinte vallomása: képtelen megbocsátani Pártos Csillának

Nem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Élete ne­he­zebb idő­sza­ká­ban sem ve­szí­tette el le­gen­dás fe­kete hu­mo­rát a Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő.

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Üzent Pártos Csilla Pécsi Ildikónak: a háború folytatódik!

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Az egy­kori mű­sor­ve­ze­tő­nek biz­to­san el kell hagy­nia az ott­ho­nát, de a 20 éves fia sorsa még nem dőlt el.

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Végleges döntést hozott Pécsi Ildikó, kegyetlen bosszút áll unokáján

Ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő ügy­véd­jén ke­resz­tül üzent rég nem lá­tott uno­ká­já­nak, emel­lett pedig ke­mény el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Vége a háborúnak: Itt kezdhet új életet Pécsi Ildikó menye

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik.

Ha Pécsi Il­dikó menye ki­köl­tö­zik abból a ház­ból, ahol ko­ráb­ban a fér­jé­vel élt, az utolsó szál is el­sza­kad, ami Pár­tos Csil­lát volt csa­lád­já­hoz kö­tötte.

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

Ezt teszi Pécsi Ildikó a házával, miután kilakoltatta az unokáját

A szí­nésznő ex­me­nyé­nek, Pár­tos Csil­lá­nak és fi­á­nak még idén nyá­ron ki kell köl­töz­nie a budai vil­lá­ból.

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

Kitálalt Pártos Csilla, így semmizte ki őt Pécsi Ildikó!

El kell hagy­nia imá­dott ott­ho­nát.

A Kos­suth-díjas szí­nésznő egy­kori menye min­dent el­ve­szí­tett, ami­ért az el­múlt hu­szonöt évben meg­dol­go­zott.

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Alaposan meglepődött a bíróságon Pécsi Ildikó fia

Hol­ly­wood is meg­iri­gyelné a je­le­ne­tet.

Egy hol­ly­woodi for­ga­tó­könyv­író is meg­iri­gyelné azt a je­le­net­sort, amit az élet pro­du­kált a bí­ró­ság fo­lyo­só­ján.

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

Kegyetlen döntés, ezt üzente kilakoltatott unokájának Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től.

A Kos­suth-díjas szí­nész­nőt nem lehet el­tán­to­rí­tani a dön­té­sé­től.

Szerelmet kapott szülinapjára a műsorvezető

Szerelmet kapott születésnapjára Pártos Csilla

Végre rá­ta­lált a nagy sze­re­lem Pécsi Il­dikó egy­kori me­nyére... Nem akárki hozta össze őket!

Végre rá­ta­lált a nagy sze­re­lem Pécsi Il­dikó egy­kori me­nyére... Nem akár­ki­nek kö­szön­heti új ked­ve­sét az édes­anya!

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Itt a vége: Pécsi Ildikó kezében a kilakoltatási végzés

Hat év harag és pe­res­ke­dés után már csak né­hány nap, és véget érhet az egy­kor közös csa­lád kál­vá­ri­ája.

Hat év harag és pe­res­ke­dés után már csak né­hány nap, és véget érhet az egy­kor közös csa­lád kál­vá­ri­ája. Az anyá­nak és fi­á­nak nincs több ideje, men­niük kell.

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Ebből baj lesz: Pécsi Ildikó exmenye kipakolt

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Pécsi Il­dikó és fia volt fe­le­sége kö­zött évek óta tart a há­bo­rús­ko­dás. Csilla eddig nem vette fel a kesz­tyűt, de most be­telt a pohár.

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Megtörte a csendet Pártos Csilla ügyvédje: Ekkor lesz a kilakoltatás!

Úgy tűnik, Pécsi Il­dikó nem nyug­szik: végül eléri a cél­ját...

Úgy tűnik, Pécsi Il­dikó nem nyug­szik: végül eléri a cél­ját, és ut­cára teszi uno­ká­ját és ex­me­nyét.

Az ügyvéd szerint Pécsi Ildikó el akarta venni az unokáját.

Durva vád: Az ügyvéd szerint Pécsi Ildikó el akarta venni az unokáját volt menyétől

Ez lett volna a remek meg­ál­la­po­dás?

Pár­tos Csilla ügy­védje el­árulta az évek­kel ez­előtt ka­pott aján­lat rész­le­teit.

Nagy bajban Pécsi Ildikó unokája: Erre kötelezi a bíróság!

Nagy bajban Pécsi Ildikó unokája: Erre kötelezi a bíróság!

Ko­moly lépés a fi­ú­val szem­ben!

Pár­tos Csilla fia ismét nem je­lent meg a bí­ró­sá­gon vizs­gákra hi­vat­kozva. Pécsi Il­dikó ügy­védje ko­moly lé­pésre ké­szül a fi­ú­val szem­ben!

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Eldőlt a csata! Pécsi Ildikónál ketyeg az óra, Pártos Csilla utcára kerül

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let

Három év pe­res­ke­dés és csa­tá­zás után jog­erőssé vált az íté­let Pécsi Il­dikó ügyé­ben: Pár­tos Csil­lá­nak el kell hagy­nia egy­kori anyósa la­ká­sát!

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Pécsi Ildikó nem tud a gáz lekapcsolásáról

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik. Itt az újabb for­du­lat, amire nem szá­mí­tot­tunk. Meg­szó­lal a szí­nésznő ügy­védje.

Kü­lö­nös az az adok-kapok, ami a szí­nésznő és egy­kori menye kö­zött zaj­lik. Itt az újabb for­du­lat, amire nem szá­mí­tot­tunk. Meg­szó­lal a szí­nésznő ügy­védje.

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Bármelyik pillanatban utcára kerülhet Pécsi Ildikó volt menye

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él Pár­tos Csilla és fia, Csaba. Nem tud­ják, mikor kap­csol­ják ki náluk a gázt.

Hó­na­pok óta fé­le­lem­ben él Pár­tos Csilla és fia, Csaba. Nem tud­ják, mikor kap­csol­ják ki náluk a gázt.

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

Korai volt az öröm: Nem egyezik meg peren kívül Pártos és Pécsi!

De­cem­ber­ben még úgy tűnt, van re­mény a bé­kü­lésre, most azon­ban vá­rat­lan for­du­lat kö­vet­ke­zett...

Ezért nem ment el a tárgyalásra Pártos Csilla

Ezért nem ment el a tárgyalásra Pártos Csilla

A vá­lást már ki­mondta a bí­ró­ság.

A vá­lást már két évvel ez­előtt ki­mondta a bí­ró­ság, az egy­kori há­za­sok azon­ban a mai napig nem tud­nak meg­ál­la­podni az anya­gi­ak­ról!

Váratlan fejlemény: Megkegyelmezett unokájának Pécsi Ildikó!

Váratlan fejlemény: Megkegyelmezett unokájának Pécsi Ildikó!

Ok­tó­ber­ben ér­ke­zett a hi­va­ta­los levét Pár­tos Csilla ré­szére: Pécsi Il­dikó ki­kap­csol­tatja a köz­üzemi szol­gál­ta­tá­so­kat a la­kás­ban...

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Üzent unokájának Pécsi Ildikó: Ehhez tartsa magát Pártos Csilla fia!

Pécsi Il­dikó uno­kája még gye­rek volt, ami­kor el­kez­dő­dött szü­lei vá­lása, azóta már sár­mos fi­a­tal­em­berré cse­pe­re­dett.

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

Hiába reménykedik Pártos Csilla, nem békül Pécsi Ildikó!

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő a jelek sze­rint nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot egy­kori me­nyé­vel.

A Kos­suth-díjas szín­mű­vésznő a jelek sze­rint nem kí­vánja el­ásni a csa­ta­bár­dot egy­kori me­nyé­vel.

Megtört a jég, óriási fordulat Pécsi Ildikó és menye kapcsolatában

Megtört a jég, óriási fordulat Pécsi Ildikó és menye kapcsolatában

Közel a bé­kü­lés?

Már csak az kéne, hogy a Kos­suth-díjas szí­nésznő át­gon­dolja egy ki­csit a dol­go­kat. Főleg ka­rá­csony előtt.

Pártos Csilla őszinte vallomása: Gyengének érzem magam!

Pártos Csilla őszinte vallomása: Gyengének érzem magam!

Au­to­im­mun be­teg­sé­gé­ről be­szélt.

Pécsi Il­dikó egy­kori menye őszin­tén be­szélt au­to­im­mun be­teg­sé­gé­ről és annak le­küz­dé­sé­ről.

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Belefogyott a kínzó pereskedésbe Pártos Csilla: Így néz most ki!

Több mint öt éve tart a csa­ládi bot­rány! Egye­lőre senki sem tudja, hány évig tart még a pe­res­ke­dés!

Több mint öt éve tart a csa­ládi bot­rány! Egye­lőre senki sem tudja, hány évig tart még a pe­res­ke­dés!

Farkasszemet nézett Pécsi Ildikó és Pártos Csilla: Ez lett a vége!

Farkasszemet nézett Pécsi Ildikó és Pártos Csilla: Ez lett a vége!

Hosszú idő után már má­sod­szorra ta­lál­ko­zott egy­más­sal a bí­ró­sá­gon a két mű­vésznő!

Hosszú idő után már má­sod­szorra ta­lál­ko­zott egy­más­sal a bí­ró­sá­gon a két mű­vésznő!

Folytatódik a dráma: Váratlan fordulat Pécsi Ildikó bírósági ügyében

Folytatódik a dráma: Váratlan fordulat Pécsi Ildikó bírósági ügyében

Úgy tűnik, már sosem lesz vége Pécsi Il­dikó és volt menye, Pár­tos Csilla há­bo­rú­já­nak.

Kitálalt az ügyvéd: Újra bíróság előtt Pártos Csilla és exférje!

Kitálalt az ügyvéd: Újra bíróság előtt Pártos Csilla és exférje!

Kép­te­le­nek meg­egyezni az anyagi kér­dé­sek­ben! Úgy tűnik, még hosszú éve­kig tart­hat a kel­le­met­len pe­res­ke­dés!

Ügyvédjén keresztül üzent Pártos Csilla: Szokatlan szülinapi kívánság!

Ügyvédjén keresztül üzent Pártos Csilla: Szokatlan szülinapi kívánság!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő no­vem­ber 26-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját.

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő no­vem­ber 26-án ün­nepli szü­le­tés­nap­ját. Öt éve tart a kínos pe­res­ke­dés az anya­giak miatt, ügy­véd­jén ke­resz­tül árulta el la­punk­nak kí­ván­sá­gát!

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

Szörnyen nehéz pillanatok várnak Pécsi Ildikóra

A szí­nésznő no­vem­ber­ben ismét far­kas­sze­met néz Pár­tos Csil­lá­val, és hat év után elő­ször lát­hatja uno­ká­ját.

A szí­nésznő no­vem­ber­ben ismét far­kas­sze­met néz Pár­tos Csil­lá­val, és hat év után elő­ször lát­hatja uno­ká­ját.

Mi lesz itt? Pécsi Ildikó kikapcsoltatja a gázt az unokájánál

Mi lesz itt? Pécsi Ildikó kikapcsoltatja a gázt az unokájánál

Erre aligha szá­mít­ha­tott bárki is...

Fur­csa esz­kö­zök­ben eddig sem volt hiány, de arra aligha szá­mít­ha­tott bárki is, hogy Il­dikó fia, Csaba és a szí­nésznő egy ilyen dön­tést hoz­nak.

Nagy bajban Pécsi Ildikó: A NAV vizsgálódik fia miatt

Nagy bajban Pécsi Ildikó: A NAV vizsgálódik fia miatt

Pár­tos Csilla ügy­védje sem érti...

Pár­tos Csilla ügy­védje ér­tet­le­nül áll az előtt, hogy Pécsi Il­dikó fia új­ra­in­dít­tatta ügy­fele ellen azt a pert, mely­ben egy­szer már a Kúria is ki­mondta, nincs igaza.

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Sokkoló ajándék: Ezt kapja szülinapjára Pártos Csilla Pécsi Ildikótól!

Kö­ze­le­dik a csi­nos tánc­mű­vésznő szü­le­tés­napja!

Kö­ze­le­dik a csi­nos tánc­mű­vésznő szü­le­tés­napja! Nem hi­szed el, mivel lepi meg volt anyósa a jeles al­ka­lom­ból!

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

Váratlan fordulat: Pécsi Ildikó fia beperelte Pártos Csillát!

Az ex­férje be­pe­relte a tánc­mű­vész­nőt: nem akarja fi­zetni a gye­rek­tar­tást!

A Ri­post meg­tudta: az ex­férje be­pe­relte a tánc­mű­vész­nőt, mert nem akarja fi­zetni a jog­erő­sen meg­ítélt gye­rek­tar­tást!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Nem engedi bíróság elé a fiát Pécsi Ildikó!

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak! Mi lesz itt?

Ha­to­dik éve tart a kínos per­so­ro­zat! Mind­egyik fél be­le­be­teg­szik a tár­gya­lá­sokba, az in­du­la­tok egyre na­gyob­bak!

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Megtörte a csendet Pécsi Ildikó: Itt találkozik újra Pártos Csillával!

Öt éve tart a kínos csa­ládi bot­rány, ami nem­hogy csi­tulna: egyre csak sú­lyos­bo­dik!

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Ha szóba kerül elvesztett unokája, zokog a Fradi-legenda

Fér­jéért ag­gó­dik Pécsi Il­dikó.

Bár Pécsi Il­dikó az, aki kény­te­len bí­ró­ságra járni egy­kori menye miatt, fér­jét, Szűcs La­jost job­ban meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Börtönbe kerülhet a Kossuth-díjas színésznő

Börtönbe kerülhet a Kossuth-díjas színésznő

A na­pok­ban foly­ta­tó­dott a per.

A na­pok­ban foly­ta­tó­dott a pe­res­ke­dés Pécsi Il­dikó és menye, Pár­tos Csilla kö­zött.

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Ildikót tönkreteszi a pereskedés

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell...

Pécsi Il­dikó min­den nyi­lat­ko­za­tá­ból a nyu­ga­lom su­gár­zik, de a fel­szín alatt min­den­nap har­col­nia kell egész­sé­géért.

Pécsi Ildikó nem titkolja: sosem fog megbocsájtani

Pécsi Ildikó nem titkolja: sosem fog megbocsájtani

El­dur­vult a pe­res­ke­dés ex­me­nyé­vel.

Régen hiába szó­lí­totta anyács­kánk Pár­tos Csilla a mű­vész­nőt, ő ma már csak fel­pe­res­ként em­le­geti ex­me­nyét. Pár­tos Csil­lát húsz éve is­merte meg.

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Pécsi Ildikó: Nem játszom a hülyét, én, kérem, hülye vagyok!

Első tár­gya­lá­sán vett részt.

A nép­szerű szí­nésznő éle­té­ben elő­ször vett részt bí­ró­sági tár­gya­lá­son, és úgy gon­dolja, jó dön­tést ho­zott.

Megtagadta a bíróság Pécsi Ildikó kérését!

Megtagadta a bíróság Pécsi Ildikó kérését!

Egyre rosszabb az egész­ségi ál­la­pota a szí­nész­nő­nek, a fo­lya­ma­tos csa­ládi bot­rá­nyok, a perek tel­je­sen ki­ké­szí­tik. Rá­adá­sul rossz hírt ka­pott!

Egyre rosszabb az egész­ségi ál­la­pota a szí­nész­nő­nek, a fo­lya­ma­tos csa­ládi bot­rá­nyok, a perek tel­je­sen ki­ké­szí­tik. Rá­adá­sul rossz hírt ka­pott!

Nyáron kilakoltathatják otthonából Pártos Csillát és fiát!

Nyáron kilakoltathatják otthonából Pártos Csillát és fiát!

Több mint három éve zaj­lik a bot­rá­nyos tár­gya­lás­so­ro­zat!

Több mint három éve zaj­lik a bot­rá­nyos tár­gya­lás­so­ro­zat!

Újabb szomorú hírek Pécsi Ildikó és Pártos Csilla közelgő peréről!

Újabb szomorú hírek Pécsi Ildikó és Pártos Csilla közelgő peréről!

Több mint három éve tart...

Több mint három éve tart a vé­ge­lát­ha­tat­lan tár­gya­lás­so­ro­zat! Az anya­gi­ak­kal kap­cso­lat­ban még min­dig nem tud­tak meg­egyezni!

Elképesztő ajánlatot tett Joshi Bharatnak Pártos Csilla

Elképesztő ajánlatot tett Joshi Bharatnak Pártos Csilla

Va­ló­szí­nű­leg maga a mű­sor­ve­zető sem gon­dolta soha, hogy va­laha ilyen fel­aján­lást kap Csil­lá­tól.

Va­ló­szí­nű­leg maga a mű­sor­ve­zető sem gon­dolta soha, hogy va­laha ilyen fel­aján­lást kap Csil­lá­tól.

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

Váratlan kijelentést tett a betegeskedő Pécsi Ildikó

Na­gyon meg­rom­lott az ál­la­pota az el­múlt évek alatt. Azt mondja, most még fáty­lat le­hetne bo­rí­tani a múltra...

Na­gyon meg­rom­lott az ál­la­pota az el­múlt évek alatt. Azt mondja, most még fáty­lat le­hetne bo­rí­tani a múltra...

Akár a rácsok mögé is kerülhet Pécsi Ildikó

Akár a rácsok mögé is kerülhet Pécsi Ildikó

Jo­gi­lag elő­áll­hat az a fa­ra­muci hely­zet...

Jo­gi­lag elő­áll­hat az a fa­ra­muci hely­zet, hogy a nép­szerű szí­nésznő bör­tönbe kerül. Ehhez per­sze elő­ször pert kell vesz­te­nie, majd meg kell ta­gad­nia az íté­le­tet.

Teljesen legyőzte a volt menyét Pécsi Ildikó?

Teljesen legyőzte a volt menyét Pécsi Ildikó?

A bí­ró­sá­gon fe­szül­nek egy­más­nak.

A szí­nésznő és fia volt fe­le­sége most a bí­ró­sá­gon fe­szül­nek egy­más­nak, sú­lyos mil­li­ók­ról kell dön­teni.

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Kemény szavakkal üzent Pécsi Ildikó barátnője

Pécsi Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni az őt ért mél­tat­lan meg­hur­co­lás­ról, de egy kö­zeli is­me­rőse nem tesz la­ka­tot a szá­jára...

Pécsi Il­di­kó­nak már kedve sincs be­szélni az őt ért mél­tat­lan meg­hur­co­lás­ról, de egy kö­zeli is­me­rőse nem tesz la­ka­tot a szá­jára, és el­mondja vé­le­mé­nyét a szí­nész­nőre váró per­ről.

Pécsi Ildikónak elege lett, utcára teszi Pártos Csillát

Pécsi Ildikónak elege lett, utcára teszi Pártos Csillát

Pécsi Il­dikó eddig egyet­len tár­gya­lá­son sem vett részt, mióta fia és menye kö­zött há­ború dúl, de most ko­moly dön­tésre szánta el magát!

Pécsi Il­dikó eddig egyet­len tár­gya­lá­son sem vett részt, mióta fia és menye kö­zött há­ború dúl, de most ko­moly dön­tésre szánta el magát!

Eltűnt a lakásából: Nyomoz a bíróság Pécsi Ildikó fia után!

Eltűnt a lakásából: Nyomoz a bíróság Pécsi Ildikó fia után!

Több mint három éve foly­nak a kínos bí­ró­sági tár­gya­lá­sok Pár­tos Csilla és Szűcs Csaba vá­lása kap­csán.

Több mint három éve foly­nak a kínos bí­ró­sági tár­gya­lá­sok Pár­tos Csilla és Szűcs Csaba vá­lása kap­csán.

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Kitálalt az ügyvéd: Újabb botrány Pártos Csilláék válása körül!

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány!

Közel három éve tart csa­ládi bot­rány Pécsi Il­dikó fia és a gyö­nyörű tánc­mű­vész kö­zött a ne­héz­kes válás miatt.

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Retro: szeretettel ölelte egymást Pécsi Ildikó és Pártos Csilla

Már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.

Régen le­gen­dá­san jó volt köz­tük a vi­szony, ma már csak a bí­ró­sá­gon ta­lál­koz­nak.