Palvin Barbara

Csorog a férfiak nyála, végtelen combot villantott Palvin Barbi

Csorog a férfiak nyála, végtelen combot villantott Palvin Barbi

A dögös mo­dell mi­ni­ru­hája nem sokat ta­kart. Szexi tű­sar­kú­já­ban csak úgy von­zotta a te­kin­te­te­ket!

A dögös mo­dell mi­ni­ru­hája nem sokat ta­kart. Szexi tű­sar­kú­já­ban csak úgy von­zotta a te­kin­te­te­ket!

Palvin Barbi bikiniben dolgozik meg az új fizetéséért

Palvin Barbi bikiniben dolgozik meg az új fizetéséért

Azon­nal a sű­rű­jébe csa­pott.

A ma­gyar top­mo­dell azon­nal a sű­rű­jébe csa­pott az új po­zí­ci­ó­já­ban, és ő rek­lá­mozza a Vic­to­ria's Sec­ret für­dő­ru­há­kat.

Szexi bikiniben mutatta meg végtelen combjait Palvin Barbi

Szexi bikiniben mutatta meg végtelen combjait Palvin Barbi

A mo­dell tö­ké­le­tes tes­tét alig ta­karja va­lami. A képek lát­tán csak még job­ban várni fogod a nya­rat!

A mo­dell tö­ké­le­tes tes­tét alig ta­karja va­lami. A képek lát­tán csak még job­ban várni fogod a nya­rat!

Hűha, Palvin Barbi új bikinis fotóitól felforr a levegő

Hűha, Palvin Barbi új bikinis fotóitól felforr a levegő

Újabb cég rek­lám­arca lett a ma­gyar mo­dell! Ez­út­tal dögös für­dő­ru­hák­ban mu­tatta meg vo­na­lait.

Újabb cég rek­lám­arca lett a ma­gyar mo­dell! Ez­út­tal dögös für­dő­ru­hák­ban mu­tatta meg vo­na­lait.

Ki hitte volna, hogy Palvin Barbi egy motoros fókával is dögös

Ki hitte volna, hogy Palvin Barbi egy motoros fókával is dögös

Újabb pro­mi­nens ma­ga­zin ké­szí­tett fo­tó­so­ro­za­tot a ma­gyar top­mo­dell­ről.

Újabb pro­mi­nens ma­ga­zin ké­szí­tett fo­tó­so­ro­za­tot a vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell­ről.

Első magyarként került a világsztárok közé Palvin Barbara

Első magyarként került a világsztárok közé Palvin Barbara

A Vic­to­ria's Sec­ret an­gyala lett!

Mi­u­tán Vic­to­ria's Sec­ret an­gyal lett, min­den idők leg­si­ke­re­sebb és ezzel együtt leg­gaz­da­gabb ma­gyar mo­dellje lett Barbi!

Palvin Barbi pasija durván odaszólt, ezt üzeni a fanyalgóknak

Palvin Barbi pasija durván odaszólt, ezt üzeni a fanyalgóknak

Sze­relme min­den­ben mel­lette áll.

A 25 éves mo­dell si­kert si­kerre hal­moz, mégis van, aki­nek ez sem elég. A sze­relme azon­ban min­den­ben mel­lette áll.

Három fronton is támadnak az alulöltözött Palvin Barbi fotói

Három fronton is támadnak az alulöltözött Palvin Barbi fotói

Egyre nép­sze­rűbb a ma­gyar top­mo­dell.

Egyre nép­sze­rűbb a szexi ma­gyar top­mo­dell, így egyre több he­lyen lát­hat­juk a róla ké­szült friss fel­vé­te­le­ket. Je­len­leg pél­dául egy­szerre három kü­lön­böző pro­jekt ked­véért is für­dő­ru­hába búj­tatta for­más alak­ját. Máris mu­tat­juk a ké­pe­ket!

Így nézett ki Palvin Barbi az Oscar előtt és után. Nagy a különbség

Így nézett ki Palvin Barbi az Oscar előtt és után. Nagy a különbség

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell megint a sztár­vi­lág elit­jé­vel bu­li­zott együtt.

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell megint a sztár­vi­lág elit­jé­vel bu­li­zott együtt.

Nem hiszed el, mi történt Palvin Barbarával, még ő sem fogta ezt fel

Nem hiszed el, mi történt Palvin Barbarával, még ő sem fogta ezt fel

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell saját maga je­len­tett be egy óri­ási öröm­hírt.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell saját maga je­len­tett be egy óri­ási öröm­hírt.

Dögös modell puszilgatta buli közben Palvin Barbi pasiját

Dögös modell puszilgatta buli közben Palvin Barbi pasiját

Nincs rossz dolga Dylan Sp­rouse-nak, hi­szen Pal­vin Bar­bara mellé most meg­kapta a leg­jobb ba­rát­nő­jét is.

Nyilvánosan szólt be Palvin Barbinak a pasija, ez lett belőle

Nyilvánosan szólt be Palvin Barbinak a pasija, ez lett belőle

A top­mo­dell meg­sér­tő­dött.

Ár­tat­lan csip­ke­lő­dés­nek tűn­het Dylan Sp­rouse kom­mentje, de a ma­gyar top­mo­dell mégis meg­sér­tő­dött.

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Ilyen luxusban él Palvin Barbi és szerelme

Még egy éve sem alkot egy párt Barbi és Dylan Sp­rouse, de máris együtt élnek, még­hozzá New York egyik leg­pa­za­rabb épü­le­té­ben.

Még egy éve sem alkot egy párt Barbi és Dylan Sp­rouse, de máris együtt élnek, még­hozzá New York egyik leg­pa­za­rabb épü­le­té­ben.

Óriási magánéleti lépést jelentett be Palvin Barbara

Óriási magánéleti lépést jelentett be Palvin Barbara

A top­mo­dell és sze­relme kö­zött egyre ko­mo­lyabb a kap­cso­lat, amit jól bi­zo­nyít a leg­újabb lé­pé­sük is.

A top­mo­dell és sze­relme kö­zött egyre ko­mo­lyabb a kap­cso­lat, amit jól bi­zo­nyít a leg­újabb lé­pé­sük is.

Palvin Barbi formás testétől egész konkrétan megveszett az internet

Palvin Barbi formás testétől egész konkrétan megveszett az internet

A ma­gyar top­mo­dell ero­ti­kus fotói el­ké­pesztő ér­dek­lő­dést vál­tot­tak ki.

Eddig tartott a munka, Palvin Barbi a popóját az arcunkba nyomta

Eddig tartott a munka, Palvin Barbi a popóját az arcunkba nyomta

Na­gyon me­rész kép ké­szült róla.

A ma­gyar top­mo­dell túl van egy na­gyon fon­tos fo­tó­zá­son, amit egy na­gyon me­rész kép­pel je­len­tet­tek be.

Adja az ég, hogy Palvin Barbi mikrobikinijéből divat legyen!

Adja az ég, hogy Palvin Barbi mikrobikinijéből divat legyen!

Újabb ero­ti­kus bi­ki­nis kép je­lent meg.

Újabb ero­ti­kus bi­ki­nis kép je­lent meg a ma­gyar top­mo­dell Costa Rica-i fo­tó­zá­sá­ról.

Árulkodó fotó, eljegyezték Palvin Barbarát?

Árulkodó fotó, eljegyezték Palvin Barbarát?

Hoppá!

Bár Pal­vin Bar­bara min­dig sej­tel­me­sen fo­gal­maz a ma­gán­éle­té­ről, a Ri­post meg­lepő do­logra lett fi­gyel­mes a 24 éves mo­dell­ről ké­szült leg­fris­sebb fo­tó­kon.

Hűha, forró képet posztolt Palvin Barbi - ez jelent valamit

Forró képet posztolt Palvin Barbi - ez jelent valamit

Ko­moly fel­ké­rést ka­pott a ma­gyar szép­ség, és ezt egy dögös fo­tó­val je­len­tette be.

Ko­moly fel­ké­rést ka­pott a ma­gyar szép­ség, és ezt egy dögös fo­tó­val je­len­tette be. Ettől a mo­ni­to­rod is el­ol­vad!

Palvin Barbara végtelen combjai megint a vörös szőnyegen tipegtek

Palvin Barbara végtelen combjai megint a vörös szőnyegen tipegtek

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell szo­ká­sá­hoz híven le­nyű­göző és szexi volt a vi­lág­sztá­rok kö­zött.

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

Gyönyörű képpel búcsúzik Palvin Barbi

A szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket.

A cso­da­szép ma­gyar szu­per­mo­dell Ma­gyar­or­szá­gon töl­tötte az utóbbi he­te­ket, amo­lyan va­ká­ció gya­nánt. De egy­szer min­den­nek vége...

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

Az Iron Ladyt a Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe egy két­ülé­ses F1-es au­tó­val. Marco Rossi sem ma­radt ki a mó­ká­ból.

Az Iron Ladyt a Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe egy két­ülé­ses F1-es au­tó­val. Marco Rossi sem ma­radt ki a mó­ká­ból.

Elájultunk, bugyiban pózol Palvin Barbi: melltartó sincs rajta!

Elájultunk, bugyiban pózol Palvin Barbi: melltartó sincs rajta!

A lát­vá­nyá­tól még a nap is ki­sü­tött!

A vi­lág­hírű mo­dell lát­vá­nyá­tól még a nap is ki­sü­tött!

Idegen férfiakkal bulizott a VOLT-on Palvin Barbara, lefotózták őket

Idegen férfiakkal bulizott a VOLT-on Palvin Barbara, lefotózták őket

A mo­dell egy csa­pat­nyi is­me­ret­len srác tár­sa­sá­gá­ban mu­la­tott.

A mo­dell egy csa­pat­nyi is­me­ret­len srác tár­sa­sá­gá­ban mu­la­tott. Öröm­mel ve­gyült a fesz­ti­vá­lo­zók­kal, rá­adá­sul smink nél­kül je­lent meg az ese­mé­nyen.

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

Megtudtuk: most szakított, máris Palvin Barbival csetel Miskovits Marci

A vi­lág­hírű mo­dell és a mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon flör­töl­tek egy­más­sal.

A vi­lág­hírű mo­dell és a mű­sor­ve­zető az Ins­tag­ra­mon flör­töl­tek egy­más­sal.

Palvin Barbival bukott le a Barcelona-focista

Palvin Barbival bukott le a Barcelona sztárfocistája

Sé­rü­lés miatt hagyta ki a meccset, de...

Hi­va­ta­lo­san a sé­rü­lése miatt hagyta ki a meccset a ka­ta­lá­nok vi­lág­baj­nok­ságra ké­szülő vé­dője, de...

Meglepő fotó került elő Palvin Barbaráról!

Meglepő fotó került elő Palvin Barbaráról!

Barbi szép­sége már 10 évvel ez­előtt is szem­be­tűnő volt...

Barbi szép­sége már 10 évvel ez­előtt is szem­be­tűnő volt...

Palvin Barbi legújabb bikinis fotója teljesen megőrjíti a netezőket

Palvin Barbi legújabb bikinis fotója teljesen megőrjíti a netezőket

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell egész egy­sze­rűen nem tud hi­bázni a ka­me­rák előtt.

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell egész egy­sze­rűen nem tud hi­bázni a ka­me­rák előtt.

Palvin Barbi ezt is bevállalta, meglepő fotó a magyar modellről

Palvin Barbi ezt is bevállalta, meglepő fotó a magyar modellről

Vajon híres exei mit szól­nak a dögös ma­gyar sztár új kül­se­jé­hez?

Vajon híres exei mit szól­nak a dögös ma­gyar sztár új kül­se­jé­hez?

Így rohangál szinte pucéran az öltözőben Palvin Barbi

Így rohangál szinte pucéran az öltözőben Palvin Barbi

A kö­vet­kező vi­de­ó­ban ren­ge­teg a für­dő­ruha és sze­ren­csére ren­ge­teg a mez­te­len bőr­fe­lü­let is.

A kö­vet­kező vi­de­ó­ban ren­ge­teg a für­dő­ruha és sze­ren­csére ren­ge­teg a mez­te­len bőr­fe­lü­let is.

Palvin Barbara kinyitja a bugyiládát, rávetik magukat a meztelen nők

Palvin Barbara kinyitja a bugyiládát, rávetik magukat a meztelen nők

Ha már hétfő, le­gyen benne egy kis jó is. A gyö­nyörű Pal­vin Bar­bara ez­út­tal olyat mutat, hogy tény­leg el­akad a lé­leg­zet...

Megolvasztja a szíveket Palvin Barbi köszöntője, így üdvözölte nővérét

Megolvasztja a szíveket Palvin Barbi köszöntője, így üdvözölte nővérét

A cso­da­szép mo­dell nem fe­led­ke­zett meg nő­vé­ré­ről, aki­vel úgy ha­son­lí­ta­nak egy­másra, mint két tojás.

Palvin Barbara erotikus videója belezavar a Valentin-napba

Palvin Barbara erotikus videója belezavar a Valentin-napba

A ma­gyar top­mo­dell für­dő­ru­hás fo­tó­zá­sán ké­szült videó lát­tán biz­to­san sokak fan­tá­zi­ája el­ka­lan­do­zik.

Te megtalálod Palvin Barbit a dögös, fürdőruhás lányok között?

Ez arcpirító: te megtalálod Palvin Barbit a dögös, fürdőruhás lányok között?

Úgy tűnik, a gyö­nyörű ma­gyar mo­dell ez­út­tal egy bi­ki­ni­fo­tó­zá­son vett részt.

Merész fürdőruha: Csak Palvin Barbi egyik mellét takarja

Merész fürdőruha: Csak Palvin Barbi egyik mellét takarja

A világ egyik leg­paj­ko­sabb für­dő­ru­há­já­ban állt ka­mera elé a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell.

A világ egyik leg­paj­ko­sabb für­dő­ru­há­já­ban állt ka­mera elé a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell.

Balesete miatt készült félreérthető fotó Palvin Barbaráról

Balesete miatt készült félreérthető fotó Palvin Barbaráról

Első rá­né­zésre ud­va­ri­at­lan­nak tűnik.

Első rá­né­zésre na­gyon ud­va­ri­at­lan­nak tűnik a ma­gyar top­mo­dell, de egé­szen más­ról van szó.

Mi történt? Palvin Barbara csúnyán megsérült

Mi történt? Palvin Barbara csúnyán megsérült

Job­bu­lást kí­vá­nunk!

A 24 éves ma­gyar mo­dell az Ins­tag­ra­mon szá­molt be a sze­ren­csét­len eset­ről.

Őrjítő fotó, óriásit terpesztett Palvin Barbara

Őrjítő fotó, óriásit terpesztett Palvin Barbara

Nem hiába imád­ják annyira a férfiak a 24 éves ma­gyar szép­sé­get. Barbi el­ké­pesz­tően dögös.

Nem hiába imád­ják annyira a férfiak a 24 éves ma­gyar szép­sé­get. Barbi el­ké­pesz­tően dögös.

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Agyban robban az orgazmus: Sejtelmek és érzékek brutális együtthatója

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Hi­he­tet­len mély él­ményt okoz­nak a kü­lön­le­ges vi­deók.

Bejön Palvin Barbi? Akkor ismerkedj meg a klónjával!

Bejön Palvin Barbi? Akkor ismerkedj meg a klónjával!

Mint két tojés!

A világ egyik leg­hí­re­sebb ma­gyar szu­per­mo­dellje nem­rég össze­fu­tott hat évvel ko­rábbi ön­ma­gá­val. Azóta ba­rá­tok...

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Tiszta 90-es évek, elképesztő, hogy néz ki Palvin Barbi

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val ruk­kolt elő.

Ész­vesztő ret­ró­fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell!

Hátulról simult hozzá Palvin Barbihoz a fotópartnere

Hátulról simult hozzá Palvin Barbihoz a fotópartnere

Ez­út­tal tel­je­sen fel­öl­tözve fo­tóz­ták a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dellt, de va­laki így is na­gyon lel­kes volt, hogy a kö­ze­lé­ben lehet.

Ez­út­tal tel­je­sen fel­öl­tözve fo­tóz­ták a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dellt, de va­laki így is na­gyon lel­kes volt, hogy a szép­ség kö­ze­lé­ben lehet. Rá­adá­sul a part­ner sokak nagy és fi­a­tal­sá­gu­kat idéző klasszi­kus ked­vence, aki min­dig képes mo­solyt csalni az ember ar­cára.

Kemény topless szülinapozást csapott Christina Aguilera

Kemény topless szülinapozást csapott Christina Aguilera

Az éne­kesnő egy évvel idő­sebb lett, és jó né­hány fok­kal sze­mér­met­le­nebb. Ami­nek a ra­jon­gói csak örül­nek.

Az éne­kesnő egy évvel idő­sebb lett, és jó né­hány fok­kal sze­mér­met­le­nebb.

Palvin Barbara úgy pörög a rúdon, hogy szívgörcsöt kapsz

Palvin Barbara úgy pörög a rúdon, hogy szívgörcsöt kapsz

Nem­csak szép, hanem jól is mozog.

Azt tud­tuk, hogy a ma­gyar mo­dell nem­csak szép, hanem jól is mozog, de azt nem gon­dol­tuk, hogy a rúd­tánc is ennyire jól megy neki.

Palvin Barbi villantással fejezte be a munkát idénre

Palvin Barbi villantással fejezte be a munkát idénre

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell stí­lu­so­san zárta az év mun­ka­ré­szét, és sze­ren­csére ennek a lát­vá­nyá­ban mi is ré­sze­sü­lünk.

A vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dell stí­lu­so­san zárta az év mun­ka­ré­szét, és sze­ren­csére ennek a lát­vá­nyá­ban mi is ré­sze­sü­lünk.

Újabb világsztár figyelt fel Palvin Barbira

Újabb világsztár figyelt fel Palvin Barbira

Egy vi­lág­hírű pa­ro­dista gon­dolta úgy, hogy a mo­dell­ről is meg­em­lé­ke­zik igen szó­ra­koz­tató Ins­tag­ram­ján.

Egy vi­lág­hírű pa­ro­dista gon­dolta úgy, hogy a mo­dell­ről is meg­em­lé­ke­zik igen szó­ra­koz­tató Ins­tag­ram­ján.

Láttad már Palvin Barbarát ébredés után? Most fogod!

Láttad már Palvin Barbarát ébredés után? Most fogod!

A vi­lág­hírű top­mo­dell­nek mind­egy, hogy ki van-e smin­kelve vagy nincs. Min­den­hogy gyö­nyörű.

A vi­lág­hírű top­mo­dell­nek mind­egy, hogy ki van-e smin­kelve vagy nincs. Min­den­hogy gyö­nyörű.

Olyat mutatott Palvin Barbi, amitől a lélegzeted is elakad

Olyat mutatott Palvin Barbi, amitől a lélegzeted is elakad

Szinte min­den lát­szott.

A gyö­nyörű ma­gyar mo­dell ismét meg­mu­tatta, hogy nem ok nél­kül só­vá­rog­nak érte a férfiak. Ehhez pedig meg sem kell eről­tet­nie magát!

Hoppá, felhúzta a felsőt Palvin Barbara, kilátszott a...

Hoppá, felhúzta a felsőt Palvin Barbara, kilátszott a...

Ha­mil­ton tudja, hogy mit ve­szí­tett?

Vajon Lewis Ha­mil­ton tisz­tá­ban van azzal, hogy mit ve­szí­tett?

Te mit tennél? Segítséget kér rajongóitól Palvin Barbi

Te mit tennél? Segítséget kér rajongóitól Palvin Barbi

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell éb­re­dés után üzent ra­jon­gó­i­nak szom­bat haj­nal­ban. Jól jönne neki egy kis se­gít­ség!

Palvin Barbi fotójára nincs szó: tekintetükkel varázsolnak a nővérek

Palvin Barbi fotójára nincs szó: tekintetükkel varázsolnak a nővérek

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell ugyan­olyan igéző szem­párt örö­költ, mint 27 éves test­vére.

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Együtt töltött egy napot Párizsban Palvin és Curtis

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka egy vi­lág­sztár...

Rá­adá­sul még csak fo­gal­muk sem volt róla. A közös prog­ram oka Ney­mar, bár a mo­dell ese­té­ben a ra­jon­gás köl­csö­nös­nek tűnik.

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

Kikandikáló mellel üzent Neymarról Palvin Barbi

Me­gint egy helyre ke­ve­red­tek.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell és a világ leg­drá­gább fo­cis­tája megint egy helyre ke­ve­re­dett - ez­út­tal egy ma­ga­zin­ban.

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

Palvin Barbi helyett már másik szexi világsztár pózol Neymar oldalán

A világ leg­drá­gább fo­cis­tája egy egész estét töl­tött az ame­ri­kai éne­kes­nő­vel.

Csak egy bugyi és egy pár kesztyű maradt Palvin Barbin

Csak egy bugyi és egy pár kesztyű maradt Palvin Barbin

Ez­út­tal egy fran­cia ma­ga­zin­ban tűn­tek fel a ma­gyar top­mo­dell szexi, túl sok tex­tilt nem tar­tal­mazó fotói.

Ez­út­tal egy fran­cia ma­ga­zin­ban tűn­tek fel a ma­gyar top­mo­dell szexi fotói.

Sokkoló fotó került fel a netre Palvin Barbiról, így még nem láttad

Sokkoló fotó került fel a netre Palvin Barbiról, így még nem láttad

Nem len­nénk meg­le­pődve, ha híres exei sem is­mer­né­nek rá a ma­gyar mo­dellre.

Nem len­nénk meg­le­pődve, ha híres exei sem is­mer­né­nek rá a ma­gyar mo­dellre.

Reptérről posztolt Palvin Barbi: de ki ez a férfi, aki vele van?

Reptérről posztolt Palvin Barbi: de ki ez a férfi, aki vele van?

Az Ins­tag­ra­mon buk­kan­tunk a fo­tóra!

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell Ins­tag­ram-ol­da­lán buk­kan­tunk a fo­tóra!

Lewis Hamilton leváltotta Palvin Barbarát?

Lewis Hamilton leváltotta Palvin Barbarát?

Le­bu­kott a szá­guldó cir­kusz sztárja, itt az új ba­rát­nője!

Palvin Barbi odavan Hamiltonért

Palvin Barbi odavan Hamiltonért

A szép­sé­ges ma­gyar mo­dell végig szur­kolt Lewis Ha­mil­ton­nak a Me­xi­kói Nagy­díj alatt. Még a ma­gyar­or­szági köz­ve­tí­tés­ből is meg­örö­kí­tett egy pil­la­na­tot.

A szép­sé­ges ma­gyar mo­dell végig szur­kolt Lewis Ha­mil­ton­nak a Me­xi­kói Nagy­díj alatt. Még a ma­gyar­or­szági köz­ve­tí­tés­ből is meg­örö­kí­tett egy pil­la­na­tot, amit kü­lön­böző vir­tu­á­lis mat­ri­cák­kal do­bott fel.

Eláll a lélegzetünk is, Palvin Barbi fotójával az ágyába csalogat

Eláll a lélegzetünk is, Palvin Barbi fotójával az ágyába csalogat

A cso­da­szép mo­dell min­den hely­zet­ben el­ké­pesz­tően gyö­nyörű, így akkor is, ami­kor csak az ágyá­ban he­ve­ré­szik.

A cso­da­szép mo­dell min­den hely­zet­ben el­ké­pesz­tően gyö­nyörű, így akkor is, ami­kor csak az ágyá­ban he­ve­ré­szik.

Világhírű énekesnő klipjében pózol topless Palvin Barbi

Világhírű énekesnő klipjében pózol topless Palvin Barbi

Fer­gie for­ga­tott egy dögös vi­deót.

Az egyik di­vat­ma­ga­zin fel­kérte Fer­gie-t, hogy for­gas­son egy dögös vi­deót, ami­ben több top­mo­dell is sze­re­pet ka­pott.

Exkluzív fotó: Az Erzsébet hídon kapták lencsevégre Palvin Barbarát

Exkluzív fotó: Az Erzsébet hídon kapták lencsevégre Palvin Barbarát

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell a kép ta­nú­sága sze­rint újra Bu­da­pes­ten van, bár­hol össze­fut­hatsz vele!

Palvin Barbi egy szál melltartóban kívánt jó éjszakát

Palvin Barbi egy szál melltartóban kívánt jó éjszakát

Va­ló­szí­nű­leg a leg­több férfi sze­retné így maga mel­lett látni a vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dellt.

Va­ló­szí­nű­leg a leg­több férfi sze­retné így maga mel­lett látni a vi­lág­hírű ma­gyar top­mo­dellt.

Megható üzenetben kért bocsánatot Palvin Barbara

Megható üzenetben kért bocsánatot mindenkitől Palvin Barbara

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell egy fe­kete kép­pel em­lé­ke­zik a Las Vegas-i ál­do­za­tokra, ko­rábbi posztja miatt el­né­zést kért.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell egy fe­kete kép­pel em­lé­ke­zik a Las Vegas-i ál­do­za­tokra, ko­rábbi posztja miatt el­né­zést kért.

Elképesztően kiosztotta Palvin Barbarát a nagy megmondó Puzsér Róbert

Elképesztően kiosztotta Palvin Barbarát a nagy megmondó Puzsér Róbert

Egy fo­tója verte ki a biz­to­sí­té­kot.

A biz­to­sí­té­kot a ma­gyar szu­per­mo­dell teg­napi fo­tója verte ki.

Mint két tojás: Együtt vonult Palvin Barbi és a hasonmása

Mint két tojás: Együtt vonult Palvin Barbi és a hasonmása

Meg­kü­lön­böz­tet­he­tet­le­nek.

A ma­gyar top­mo­dell és 16 éves kol­lé­ga­nője nagy­já­ból meg­kü­lön­böz­tet­he­tet­le­nek, és most együtt is dol­goz­tak.

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Palvin Barbi csúnyán lebuktatta magát, de mit szól ehhez Neymar?

Egyre kö­vet­he­tet­le­nebb a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell sze­relmi élete!

Drága és felizgult, Neymar nagyot bukhat a Palvin-randin

Drága és felizgult, Neymar nagyot bukhat a Palvin-randin

Több sza­bályt is meg­sze­gett a bra­zil sztár azért, hogy a ma­gyar mo­del­lel tölt­hesse az éj­sza­kát.

Posztolt az álompár: különleges férfi rabolta el Palvin Barbi szívét

Posztolt az álompár: különleges férfi rabolta el Palvin Barbi szívét

Úgy tűnik, egyre ko­mo­lyabb lesz ez a bim­bózó kap­cso­lat. A sze­ren­csés fiú rend­kí­vül édes fotót tett közzé.

Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

Micsoda buli! Újra egymásra talált Palvin Barbi és Lewis Hamilton

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

A ma­gyar mo­dell és a Forma-1-es brit sztár Lon­don­ban fu­tott össze, Ney­mar sem ma­radt ki a jóból.

Mi történt vele? Drasztikus változáson ment át Palvin Barbi - fotó

Mi történt vele? Drasztikus változáson ment át Palvin Barbi - fotó

A gyö­nyörű mo­dell most egy me­rész hú­zás­sal állt elő, ezzel meg­osztva ra­jon­góit.

Palvin Barbara a Bahamákon vetkőzött le újra

Palvin Barbara a Bahamákon vetkőzött le újra

Vissza­tért a fény­ké­pe­ző­gép elé.

Vissza­tért a fény­ké­pe­ző­gép elé a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell, és el­ké­pesz­tően dögös fotók ké­szül­tek róla.

Megindultak a találgatások: Ő lehet Palvin Barbara pasija?

Megindultak a találgatások: Ő lehet Palvin Barbara pasija?

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dellt egy is­mert ze­nés­szel fo­tóz­ták le meg­hitt pil­la­nat­ban. Izzik a le­vegő köz­tük!

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dellt egy is­mert ze­nés­szel fo­tóz­ták le meg­hitt pil­la­nat­ban. Izzik a le­vegő köz­tük!

Ezért kerül milliókba Dzsudzsák és Palvin Barbi minden egyes randija

Ezért kerül milliókba Dzsudzsák és Palvin Barbi minden egyes randija

Egyre szo­ro­sabb a kap­cso­lat a szu­per­mo­dell és a vi­lág­hírű fo­cista kö­zött.

Egyre szo­ro­sabb a kap­cso­lat a szu­per­mo­dell és a vi­lág­hírű fo­cista kö­zött.

Pikáns lesifotó: Az utcán vetkőzött Palvin Barbi

Pikáns lesifotó: Az utcán vetkőzött Palvin Barbi

Csep­pet sem jött za­varba!

Csep­pet sem jött za­varba a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell!

Új álompár születik: világsztár udvarol Palvin Barbinak

Új álompár születik: világsztár udvarol Palvin Barbinak

Sokan már az es­kü­vő­jükre ké­szül­nek!

Nők mil­liói bo­lon­dul­nak érte, de a sár­mos éne­kes­nek csak a gyö­nyörű ma­gyar mo­dell kell - sokan már az es­kü­vő­jükre ké­szül­nek!

Itt a bizonyíték: Titokban randizik Palvin Barbi és Dzsudzsák Balázs!

Itt a bizonyíték: Titokban randizik Palvin Barbi és Dzsudzsák Balázs!

A gyö­nyörű mo­dell és a sár­mos fo­cista össze­jöt­tek!

Hó­na­pok óta arról sut­tog a hazai ce­leb­vi­lág: a gyö­nyörű mo­dell és a sár­mos fo­cista össze­jöt­tek! Egyre több a bi­zo­nyí­ték arra, hogy Pal­vin Barbi és Dzs­u­dzsák Ba­lázs kö­zött több van, mint ba­rát­ság! A Ri­post le­lep­lezte őket!

Nem hiszed el, kivel bulizott forró hangulatban Palvin Barbi

Nem hiszed el, kivel bulizott forró hangulatban Palvin Barbi

A világ egyik leg­ke­re­set­tebb mo­dellje el­ug­rott a VOLT Fesz­ti­válra, ahol egy díjat adott át, majd ön­ma­gát a han­gu­lat­nak...

Palvin Barbi megmutatta: Így is meseszép!

Palvin Barbi megmutatta: Így is meseszép!

Ez ám a szem­te­len­ség! Ő így ébred...

A világ talán leg­hí­re­sebb ma­gyar mo­dell­jé­nek nincs mit szé­gyel­le­nie még akkor sem, ha egy fia smin­ket sem tesz ma­gára. Ő így ébred!

Itt a bizonyíték: Mélyül a kapcsolat Palvin Barbi és Dzsudzsák között!

Itt a bizonyíték: Mélyül a kapcsolat Palvin Barbi és Dzsudzsák között!

Va­lami ala­kul a két sztár kö­zött! Itt van­nak a fotók!

Egyre több időt töl­te­nek együtt! Nem két­sé­ges, va­lami ala­kul a két sztár kö­zött! Itt van­nak a fotók!

Ó mamám, Palvin Barbi a vörös szőnyegen játszott a melleivel

Ó mamám, Palvin Barbi a vörös szőnyegen játszott a melleivel

Ugyan her­ceg­nő­nek öl­tö­zött, de a paj­kos­sá­gát sem hagyta ott­hon.

A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell ugyan her­ceg­nő­nek öl­tö­zött Can­nes leg­ele­gán­sabb bál­jára, de a paj­kos­sá­gát sem hagyta ott­hon.

Ilyen hevesen szorít magához két pár női mellet Palvin Barbara

Ilyen hevesen szorít magához két pár női mellet Palvin Barbara

Di­vat­fo­tó­zás ext­rák­kal! Két ult­ra­szexi kol­le­gi­nát is meg­hív­tak.

Di­vat­fo­tó­zás ext­rák­kal! Két ult­ra­szexi kol­le­gi­nát is meg­hív­tak.

A valóság mindennél izgalmasabb: Palvin Barbara smink nélkül!

A valóság mindennél izgalmasabb: Palvin Barbara smink nélkül!

El­ké­pesz­tően szexi fotó.

El­ké­pesz­tően szexi fotót tett közzé a vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell. Se drága holmi, se profi smink! Cse­rébe vi­szont ha­tal­mas de­kol­tázs!

Palvin Barbara szexi szerelésben csókolta meg leszbikus barátnőjét

Palvin Barbara szexi szerelésben csókolta meg leszbikus barátnőjét

Újra együtt! A vi­lág­hírű ma­gyar mo­dell ezek­kel a sza­vak­kal bo­csá­totta út­jára az in­ter­ne­ten Stella Max­well-lel közös képét.