Palik László

Megrázó vallomás, ettől lett rosszul váratlanul Palik László

Megrázó vallomás, ettől lett rosszul váratlanul Palik László

Meg­pró­bálta el­tit­kolni, hogy baj van.

A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, meg­pró­bálta el­tit­kolni, hogy baj van. Mun­ka­tár­sai sze­rint hi­he­tet­len ener­gi­á­val dol­go­zik.

Nem szomorkodik: hazatért Palik László családja

Nem szomorkodik: hazatért Palik László családja

Hat nap együtt töl­tött idő után el kel­lett bú­csúz­nia sze­ret­te­i­től. La­punk­nak be­szá­molt az él­mé­nye­i­ről.

Hat nap együtt töl­tött idő után el kel­lett bú­csúz­nia sze­ret­te­i­től. La­punk­nak be­szá­molt az él­mé­nye­i­ről.

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

Az Exat­lon mű­sor­ve­ze­tője re­mélte, hogy soha nem jön el ez a nap. Csa­lád­já­nak mégis haza kel­lett utaz­nia.

A mű­sor­ve­zető re­mélte, hogy soha nem jön el ez a nap.

Vészhelyzet a forgatáson: Palik László súlyos állapotba került

Vészhelyzet a forgatáson: Palik László súlyos állapotba került

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át a stáb az Exat­lon for­ga­tá­sán.

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át az egész stáb az Exat­lon for­ga­tá­sán a Do­mi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban.

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Több, mint 60 napja nem látta fér­jét.

Palik László több, mint 60 napja nem ta­lál­ko­zott csa­lád­já­val. Fe­le­sége meg­elé­gelte a hely­ze­tet.

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Erre nem volt fel­ké­szülve.

Erre nem volt fel­ké­szülve az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője.

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

A mű­sor­ve­zető hat napot tölt­het együtt fe­le­sé­gé­vel és gyer­me­ke­i­vel. Min­den időt ki­hasz­nál­nak.

A mű­sor­ve­zető hat napot tölt­het együtt fe­le­sé­gé­vel és gyer­me­ke­i­vel. Min­den időt ki­hasz­nál­nak.

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

Különös titokra derült fény: fegyveres őrök vigyáznak Palik Lászlóra

Különös titokra derült fény: fegyveres őrök vigyáznak Palik Lászlóra

El­ké­pesztő biz­ton­sági ké­szült­ség van az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sain.

El­ké­pesztő biz­ton­sági ké­szült­ség van az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sain.

Őszinte vallomás: ezt mondta férjéről Marsi Anikó

Őszinte vallomás: ezt mondta férjéről Marsi Anikó

Rit­kán tud­nak egy­más­sal be­szélni.

Rit­kán tud­nak egy­más­sal be­szélni. A ked­ves­ke­dés azon­ban a tá­vol­ság el­le­nére sem hi­ány­zik a kap­cso­lat­ból.

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Erre senki sem számított: újabb sztárokkal erősített a TV2

Erre senki sem számított: újabb sztárokkal erősített a TV2

Palik László be­je­len­té­sén sokan meg­le­pőd­tek.

Palik László be­je­len­té­sén sokan meg­le­pőd­tek.

Durva, mire vállalkozott Palik László

Durva, mire vállalkozott Palik László

Kü­lö­nös fo­ga­dást kö­tött.

Az Exat­lon Hun­gary há­zi­gaz­dája kü­lö­nös fo­ga­dást kö­tött a me­xi­kói mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Különleges adással készül a TV2

Micsoda bejelentés: különleges adással készül a TV2

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár.

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár.

Kulisszatitkok Dominikáról: betegen kezdte a forgatást Palik László

Kulisszatitkok Dominikáról: betegen kezdte a forgatást Palik László

La­punk exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett az Exat­lon című va­do­natúj té­vé­mű­sor há­zi­gaz­dá­já­val, aki 8 év után tér vissza a kép­er­nyőre.

Ez durva, erre még Palik László sem volt felkészülve

Ez durva, erre még Palik László sem volt felkészülve

Ismét a benn­ma­ra­dá­sért küz­de­nek az Exat­lon Hun­gary ver­seny­zői, a mű­sor­ve­zető pedig ha­tal­mas iz­gal­ma­kat ígér.

Ismét a benn­ma­ra­dá­sért küz­de­nek az Exat­lon Hun­gary ver­seny­zői, a mű­sor­ve­zető pedig ha­tal­mas iz­gal­ma­kat ígér.

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

A műsor ké­szí­tői úgy gon­dol­ták, min­dent meg­tesz­nek azért, hogy Palik a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyen.

Üzenet Dominikáról: exkluzív részleteket árult el Palik László

Üzenet Dominikáról: exkluzív részleteket árult el Palik László

El­ké­pesztő iz­gal­mak­kal ért véget az Exat­lon Hun­gary for­ga­tási napja. Ér­de­kes dol­go­kat árult el a mű­sor­ve­zető!

El­ké­pesztő iz­gal­mak­kal ért véget az Exat­lon Hun­gary for­ga­tási napja. Ér­de­kes dol­go­kat árult el a mű­sor­ve­zető!

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Úgy tűnik, vég­leg meg­vál­nak a ház­tól.

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól. A ház több hir­de­tési por­tálra is fel­ke­rült a na­pok­ban.

Sosem látott fotó került elő Palik Lászlóról!

Sosem látott fotó került elő Palik Lászlóról!

Egy­kor igazi nagy­ágyú volt.

A sport­ri­por­ter egy­kor igazi nagy­ágyú volt, vi­de­óit máig öröm­mel nézik vissza a ra­jon­gók.

Óriási bejelentés: itt tér vissza Palik László a képernyőre

Óriási bejelentés: itt tér vissza Palik László a képernyőre

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a csa­torna. Videó a cikk­ben!

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a csa­torna. Videó a cikk­ben!

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba...

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője tiszta vizet ön­tött a po­hárba, mi­u­tán ráunt a mos­ta­ná­ban róla ter­jengő hí­resz­te­lé­sekre.

Megint költöztek Marsi Anikóék

Megint költöztek Marsi Anikóék

Nincs to­vább in­gá­zás. Marsi Anikó mun­kája miatt ismét össze­cuc­col­tak.

Nincs to­vább in­gá­zás. Marsi Anikó mun­kája miatt ismét össze­cuc­colt az egész csa­lád és a fő­vá­rosba köl­töz­tek. Gyer­me­keik itt kezd­ték meg a tan­évet.

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Marsi Anikó reagált a Palikról felröppent pletykákra!

Marsi Anikó reagált a Palikról felröppent pletykákra!

A Té­nyek hír­adósa a HELLO! ma­ga­zin nyi­tó­gá­lá­ján ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

A Té­nyek hír­adósa a HELLO! ma­ga­zin nyi­tó­gá­lá­ján ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Hosszú hajjal bulizott Palik László

Hosszú hajjal bulizott Palik László

Az egy­kori tévés ugyan tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól, a HELLO! gá­lára el­kí­sérte fe­le­sé­gét. Úgy tűnik Laci va­la­mi­ért haj­nö­vesz­tésbe fo­gott...

Az egy­kori tévés ugyan tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól, a HELLO! gá­lára el­kí­sérte fe­le­sé­gét.

Újra szétszakadhat Marsi Anikó családja?

Újra szétszakadhat Marsi Anikó családja?

A Palik-Marsi há­zas­pár ko­moly dön­tés előtt áll, és már nincs sok ide­jük.

A Palik-Marsi há­zas­pár ko­moly dön­tés előtt áll, és már nincs sok ide­jük a gon­dol­ko­dásra, hi­szen nya­ku­kon az is­ko­laév kez­dete.

Nehéz döntés vár nyár végén a Palik-Marsi házaspárra

Nehéz döntés vár nyár végén a Palik-Marsi házaspárra

Szep­tem­be­rig sokat rá­gód­nak majd.

Bár a hírek arról szól­nak, hogy Palik László a fi­úk­kal együtt ha­za­köl­tö­zik Spa­nyol­or­szág­ból, ez nem egé­szen így van.

A Várkonyi-Marsi csere újabb csapást mért párjaik barátságára

A Várkonyi-Marsi csere újabb csapást mért párjaik barátságára

Ré­góta plety­kál­nak arról, hogy Boch­kor Gábor és Palik László Vár­ko­nyi Andi miatt vesz­tek össze.

Palik László mindenkit meglepett! Vajon Marsi tudta ezt?

Palik László mindenkit meglepett! Vajon Marsi tudta ezt?

Vá­rat­lan lé­pésre szánta rá magát.

Bár a ko­rábbi hírek arról szól­tak, közös gye­re­ke­ik­kel kül­föl­dön marad, most mégis ha­za­u­ta­zott sze­rel­mé­hez.

Élő adásban reagált kirúgása hírére Szujó Zoltán

Élő adásban reagált kirúgása hírére Szujó Zoltán

A sport­ri­por­ter hi­va­ta­lo­san nem szó­lalt meg azzal kap­cso­lat­ban, hogy Palik László venné át a he­lyét.

A sport­ri­por­ter hi­va­ta­lo­san nem szó­lalt meg azzal kap­cso­lat­ban, hogy Palik László venné át a he­lyét.

Meggyógyult Marsi Anikóék kisfia!

Bevált a költözés. Meggyógyult Marsi Anikóék kisfia!

Anno kisfiuk be­teg­sége miatt köl­töz­tek kül­földre.

Hét évvel ez­előtt a Palik-Marsi há­zas­pár azzal in­do­kolta kül­földre köl­tö­zé­sét, hogy el­ső­szü­lött fiuk sú­lyos lég­úti meg­be­te­ge­dés­sel küzd.

Marsi Anikó: Jézusom, hol a férjem?

Marsi Anikó: Jézusom, hol a férjem?

A mű­sor­ve­zető őszin­tén nyi­lat­ko­zott a benne ka­vargó ér­zé­sek­ről.

A Té­nyek új mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ez volt az első gon­do­lata, ami­kor meg­ke­res­ték a TV2-től. Anikó azt is el­árulta, hogy so­káig vi­as­ko­dott benne az anya és a dol­gozni vágyó nő.

Megszólal Marsi Anikó!

Megszólal Marsi Anikó!

Talán Marsi Anikó volt az utolsó, akire bárki gon­dolt volna, ami­kor azt ta­lál­gatta min­denki, ki ülhet majd Gönczi Gábor ol­da­lán a Té­nyek­ben. Anikó hét év után meg­törte a csen­det. Sza­va­zás­sal dőlt el, ha­za­jön.

Talán Marsi Anikó volt az utolsó, akire bárki gon­dolt volna, ami­kor azt ta­lál­gatta min­denki, ki ülhet majd Gönczi Gábor ol­da­lán a Té­nyek­ben. Anikó hét év után meg­törte a csen­det.

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait.

Külföldön kezdtek új civil életet a magyar sztárok

Külföldön kezdtek új civil életet a magyar sztárok

Szá­mos hazai hí­res­ség hagyta el az or­szá­got, ám leg­ke­vésbé sem kar­ri­er­jük miatt tet­ték ezt.