Palik László

Kulisszatitkok Dominikáról: betegen kezdte a forgatást Palik László

Kulisszatitkok Dominikáról: betegen kezdte a forgatást Palik László

La­punk exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett az Exat­lon című va­do­natúj té­vé­mű­sor há­zi­gaz­dá­já­val, aki 8 év után tér vissza a kép­er­nyőre.

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy Palik a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyen.

Min­dent meg­tesz­nek azért, hogy Palik a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyen.

Elszakította őket az élet: csak a TV2 műsorában tud beszélni a sztárpár

Elszakította őket az élet: csak a TV2 műsorában tud beszélni a sztárpár

Mun­ká­juk miatt már több­ször elő­for­dult, hogy nem le­het­tek egy­más­sal.

Ko­rábbi mun­káik során már több­ször elő­for­dult, hogy nem le­het­tek egy­más­sal.

Üzenet Dominikáról: exkluzív részleteket árult el Palik László

Üzenet Dominikáról: exkluzív részleteket árult el Palik László

El­ké­pesztő iz­gal­mak­kal ért véget az Exat­lon Hun­gary for­ga­tási napja. Ér­de­kes dol­go­kat árult el a mű­sor­ve­zető!

El­ké­pesztő iz­gal­mak­kal ért véget az Exat­lon Hun­gary for­ga­tási napja. Ér­de­kes dol­go­kat árult el a mű­sor­ve­zető!

Óriási bejelentés: itt tér vissza Palik László a képernyőre

Óriási bejelentés: itt tér vissza Palik László a képernyőre

Exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a csa­torna.

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a csa­torna.

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Úgy tűnik, vég­leg meg­vál­nak a ház­tól.

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól. A ház több hir­de­tési por­tálra is fel­ke­rült a na­pok­ban.

Kiderült a titok, ezért tér vissza nyolc év után Palik László

Kiderült a titok, ezért tér vissza nyolc év után Palik László

A nép­szerű sport­ri­por­ter az el­múlt idő­sza­kot gyer­me­ke­i­vel töl­tötte, most azon­ban for­dult a kocka, és újra fel­tű­nik a te­le­ví­zi­ó­ban.

A nép­szerű sport­ri­por­ter az el­múlt idő­sza­kot gyer­me­ke­i­vel töl­tötte, most azon­ban for­dult a kocka, és újra fel­tű­nik a te­le­ví­zi­ó­ban.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek. Van aki Iz­ra­el­ben, van aki Mal­lor­cán, de a leg­töb­ben Ame­ri­ká­ban ta­lál­ták meg szá­mí­tá­su­kat.

Sosem látott fotó került elő Palik Lászlóról!

Sosem látott fotó került elő Palik Lászlóról!

A sport­ri­por­ter egy­kor igazi nagy­ágyú volt, vi­de­óit máig öröm­mel nézik vissza a ra­jon­gók.

A sport­ri­por­ter egy­kor igazi nagy­ágyú volt, vi­de­óit máig öröm­mel nézik vissza a ra­jon­gók.

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba...

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője tiszta vizet ön­tött a po­hárba, mi­u­tán ráunt a mos­ta­ná­ban róla ter­jengő hí­resz­te­lé­sekre.

Megint költöztek Marsi Anikóék

Megint költöztek Marsi Anikóék

Nincs to­vább in­gá­zás. Marsi Anikó mun­kája miatt ismét össze­cuc­colt az egész csa­lád és a fő­vá­rosba köl­töz­tek. Gyer­me­keik itt kezd­ték meg a tan­évet.

Nincs to­vább in­gá­zás. Marsi Anikó mun­kája miatt ismét össze­cuc­colt az egész csa­lád és a fő­vá­rosba köl­töz­tek. Gyer­me­keik itt kezd­ték meg a tan­évet.

Marsi Anikó reagált a Palikról felröppent pletykákra!

Marsi Anikó reagált a Palikról felröppent pletykákra!

A Té­nyek hír­adósa a HELLO! ma­ga­zin nyi­tó­gá­lá­ján ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

A Té­nyek hír­adósa a HELLO! ma­ga­zin nyi­tó­gá­lá­ján ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Hosszú hajjal bulizott Palik László

Hosszú hajjal bulizott Palik László

Laci vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól, a HELLO! gálán mégis meg­je­lent...

Az egy­kori tévés ugyan tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól, a HELLO! gá­lára el­kí­sérte fe­le­sé­gét. Eléggé meg­vál­to­zott...

Újra szétszakadhat Marsi Anikó családja?

Újra szétszakadhat Marsi Anikó családja?

A Palik-Marsi há­zas­pár ko­moly dön­tés előtt áll, és már nincs sok ide­jük.

A Palik-Marsi há­zas­pár ko­moly dön­tés előtt áll, és már nincs sok ide­jük a gon­dol­ko­dásra, hi­szen nya­ku­kon az is­ko­laév kez­dete.

Nehéz döntés vár nyár végén a Palik-Marsi házaspárra

Nehéz döntés vár nyár végén a Palik-Marsi házaspárra

Szep­tem­be­rig sokat rá­gód­nak majd.

Bár a hírek arról szól­nak, hogy Palik László a fi­úk­kal együtt ha­za­köl­tö­zik Spa­nyol­or­szág­ból, ez nem egé­szen így van.

Marsi Anikó: Jézusom, hol a férjem?

Marsi Anikó: Jézusom, hol a férjem?

A mű­sor­ve­zető őszin­tén nyi­lat­ko­zott a benne ka­vargó ér­zé­sek­ről.

A Té­nyek új mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ez volt az első gon­do­lata, ami­kor meg­ke­res­ték a TV2-től. Anikó azt is el­árulta, hogy so­káig vi­as­ko­dott benne az anya és a dol­gozni vágyó nő.

A Várkonyi-Marsi csere újabb csapást mért párjaik barátságára

A Várkonyi-Marsi csere újabb csapást mért párjaik barátságára

Ré­góta plety­kál­nak arról, hogy Boch­kor Gábor és Palik László Vár­ko­nyi Andi miatt vesz­tek össze.

Ré­góta plety­kál­nak arról, hogy Boch­kor Gábor és Palik László Vár­ko­nyi Andi miatt vesz­tek össze.

Élő adásban reagált kirúgása hírére Szujó Zoltán

Élő adásban reagált kirúgása hírére Szujó Zoltán

Hi­va­ta­lo­san nem szó­lalt meg.

A sport­ri­por­ter hi­va­ta­lo­san nem szó­lalt meg azzal kap­cso­lat­ban, hogy Palik László venné át a he­lyét. Vi­szont mű­sora végén egy po­én­nal re­a­gált a plety­kára.

Meggyógyult Marsi Anikóék kisfia!

Bevált a költözés. Meggyógyult Marsi Anikóék kisfia!

Anno kisfiuk be­teg­sége miatt köl­töz­tek kül­földre.

Hét évvel ez­előtt a Palik-Marsi há­zas­pár azzal in­do­kolta kül­földre köl­tö­zé­sét, hogy el­ső­szü­lött fiuk sú­lyos lég­úti meg­be­te­ge­dés­sel küzd.

Palik László mindenkit meglepett! Vajon Marsi tudta ezt?

Palik László mindenkit meglepett! Vajon Marsi tudta ezt?

Bár a ko­rábbi hírek arról szól­tak, közös gye­re­ke­ik­kel kül­föl­dön marad, most mégis ha­za­u­ta­zott sze­rel­mé­hez.

Marsi Anikó férje óri­ási fel­tű­nést kel­tett a Róna ut­cá­ban.

Megszólal Marsi Anikó!

Megszólal Marsi Anikó!

Talán Marsi Anikó volt az utolsó, akire bárki gon­dolt volna, ami­kor azt ta­lál­gatta min­denki, ki ülhet majd Gönczi Gábor ol­da­lán a Té­nyek­ben. Anikó hét év után meg­törte a csen­det.

Talán Marsi Anikó volt az utolsó, akire bárki gon­dolt volna, ami­kor azt ta­lál­gatta min­denki, ki ülhet majd Gönczi Gábor ol­da­lán a Té­nyek­ben. Anikó hét év után meg­törte a csen­det.

Külföldön kezdtek új civil életet a magyar sztárok

Külföldön kezdtek új civil életet a magyar sztárok

Egy új élet re­mé­nyé­ben tá­voz­tak.

Szá­mos hazai hí­res­ség hagyta el az or­szá­got, ám leg­ke­vésbé sem kar­ri­er­jük miatt tet­ték ezt. Sokan ugyanis si­ke­reik csú­csán men­tek el kül­földre.

A családja nélkül költözött haza Marsi Anikó!

A családja nélkül költözött haza Marsi Anikó!

A fris­sen a TV2-höz szer­ző­dött tévés kül­föl­dön hagyta a fiait és Pa­li­kot!

A fris­sen a TV2-höz szer­ző­dött tévés kül­föl­dön hagyta a fiait és Pa­li­kot!

Titokban járt itthon a csontsovány Palik László

Titokban járt itthon a csontsovány Palik László

A sport­ri­por­ter rossz for­má­ban van.

A sport­ri­por­ter évek­kel ez­előtt köl­tö­zött ki csa­lád­já­val Spa­nyol­or­szágba, most mégis vissza­tért az or­szágba a lát­ha­tóan rossz for­má­ban lévő üz­let­em­ber.

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait. A ve­szé­lyes kór miatt egy nyu­godt perce sem lehet a csa­lá­dok­nak.

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait. A ve­szé­lyes kór miatt egy nyu­godt perce sem lehet a csa­lá­dok­nak.