Palik László

Új műsorába toboroz Palik László

Új műsorába toboroz Palik László

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. Je­len­leg máris egy má­si­kon dol­go­zik és alig várja, hogy olyan si­ke­res le­gyen, mint az Exat­lon Hun­gary volt.

A mű­sor­ve­ze­tőt nem csak egy pro­duk­ci­óra szer­ződ­tet­ték. Je­len­leg máris egy má­si­kon dol­go­zik és alig várja, hogy olyan si­ke­res le­gyen, mint az Exat­lon Hun­gary volt.

Gyanakodnak a rajongók: ebben a műsorban térhet vissza Palik László

Gyanakodnak a rajongók: ebben a műsorban térhet vissza Palik László

A te­le­ví­zió­né­zők re­mé­lik, hogy az Exat­lon Hun­gary után is lát­hat­ják még a mű­sor­ve­ze­tőt.

Elhagyta az országot: ezzel a videóval búcsúzott Palik László

Elhagyta az országot: ezzel a videóval búcsúzott Palik László

A mű­sor­ve­zető hat or­szá­got lá­to­gat meg négy nap alatt. Ra­jon­gó­i­tól a kö­zös­ségi ol­da­lán bú­csú­zott.

Szép ri­por­teri tel­je­sít­ményre ké­szül a mű­sor­ve­zető: négy nap alatt hat or­szá­got lá­to­gat meg.

Itt a nagy bejelentés: visszatér Palik László

Itt a nagy bejelentés: visszatér Palik László

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este, tel­je­sen új sze­rep­ben tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére. A ta­lál­ga­tá­sok el­le­nére Palik László öl­töny­ben várja a te­le­ví­zió­né­ző­ket.

A mű­sor­ve­zető va­sár­nap este tér vissza a TV2 kép­er­nyő­jére.

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

Nagy a boldogság: örömhírt jelentett be Palik László

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az egyik do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte a jó hírt, amit Laci egy­ből meg­osz­tott a ra­jon­gó­i­val is.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel az egyik do­mi­ni­kai kol­lé­gája kö­zölte a jó hírt, amit Laci egy­ből meg­osz­tott a ra­jon­gó­i­val is.

Különleges ajándékkal lepték meg Palik Lászlót

Különleges ajándékkal lepték meg Palik Lászlót

Meg­hí­vást ka­pott Gönczi Gá­bo­rék­hoz.

A mű­sor­ve­zető és fe­le­sége meg­hí­vást ka­pott Gönczi Gá­bo­rék­hoz.

Vallott Palik László: így vélekedik a házasságáról

Vallott Palik László: így vélekedik a házasságáról

15 éve áll­tak oltár elé.

A két mű­sor­ve­zető 15 éve állt oltár elé, ér­zé­seik pedig azóta sem vál­toz­tak.

Vallott Palik László, így jöttek össze Marsi Anikóval

Vallott Palik László, így jöttek össze Marsi Anikóval

Ki­de­rült, hogy egy meg­lepő pil­la­nat­ban Anikó el­sza­ladt előle, de a mű­sor­ve­zető azért nem adta fel!

Ki­de­rült, hogy egy meg­lepő pil­la­nat­ban Anikó el­sza­ladt előle, de a mű­sor­ve­zető azért nem adta fel!

Exkluzív: így készül a húsvéti ünnepekre Palik László és családja

Exkluzív: így készül a húsvéti ünnepekre Palik László és családja

Az ün­ne­pek alatt sem marad se­gít­ség nél­kül a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője.

Az ün­ne­pek alatt sem marad se­gít­ség nél­kül a Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője.

Őszintén vallott a folytatásról Palik László

Őszintén vallott a folytatásról Palik László

Hétfő este véget ért az Exat­lon. A sport re­a­li­tyt imád­ták, és Palik László is be­lopta magát a te­le­ví­zió­né­zők szí­vébe.

Hétfő este véget ért az Exat­lon. A sport re­a­li­tyt imád­ták, és Palik László is be­lopta magát a te­le­ví­zió­né­zők szí­vébe.

Bevallotta, ezért szenved Palik László

Bevallotta, ezért szenved Palik László

Hiába tért haza az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sá­ról Palik László.

Hiába tért haza az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sá­ról Palik László, egy va­lami nagy fáj­dal­mat okoz neki.

Kamerák előtt csókolta egymást a TV2 két sztárja, végre újra együtt

Kamerák előtt csókolta egymást a TV2 két sztárja, végre újra együtt

Ha­tal­mas a bol­dog­ság, hi­szen 100 nap tá­vol­lét után végre újra egy­más­sal lehet a sztár­pár.

Szomorú bejelentés: ezekkel a fotókkal búcsúzott Palik László

Szomorú bejelentés: ezekkel a fotókkal búcsúzott Palik László

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője 99 napot töl­tött távol a sze­ret­te­i­től. Most végre be­pó­tol­hat min­dent.

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője 99 napot töl­tött távol a sze­ret­te­i­től. Most végre be­pó­tol­hat min­dent.

Senki sem érti: furcsa dolgot állít a TV2 sztárja

Senki sem érti: furcsa dolgot állít a TV2 sztárja

Az Exat­lon Hun­gary nézői nem értik a Baj­no­kok ered­mé­nyét. Most meg­szó­lalt a pi­ro­sak csa­pat­ka­pi­tá­nya.

Az Exat­lon Hun­gary nézői nem értik a Baj­no­kok ered­mé­nyét.

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

Súlyos balesetet szenvedett a TV2 sztárja, a műtőbe rohantak vele

Az utcán érte bal­eset, a hely­ze­ten pedig csak to­vább ront, hogy férje nem lehet mel­lette.

Megdöbbentő, amit a házasságáról állít Marsi Anikó

Megdöbbentő, amit a házasságáról állít Marsi Anikó

Őszin­tén val­lott a kap­cso­la­tuk­ról.

Őszin­tén val­lott a kap­cso­la­tuk­ról.

Nem szomorkodik: hazatért Palik László családja

Nem szomorkodik: hazatért Palik László családja

El kel­lett bú­csúz­nia sze­ret­te­i­től.

Hat nap együtt töl­tött idő után el kel­lett bú­csúz­nia sze­ret­te­i­től.

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

Nagy az öröm, újra együtt Palik László és családja

Hat napot tölt­het­nek együtt.

A mű­sor­ve­zető hat napot tölt­het együtt fe­le­sé­gé­vel és gyer­me­ke­i­vel.

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

Palik László szomorú hírt közölt, ezzel a képpel búcsúzott

Az Exat­lon mű­sor­ve­ze­tője re­mélte, hogy soha nem jön el ez a nap. Csa­lád­já­nak mégis haza kel­lett utaz­nia.

A mű­sor­ve­zető re­mélte, hogy soha nem jön el ez a nap.

Megrázó vallomás, ettől lett rosszul váratlanul Palik László

Megrázó vallomás, ettől lett rosszul váratlanul Palik László

Meg­pró­bálta el­tit­kolni, hogy baj van.

A mű­sor­ve­zető be­val­lotta, meg­pró­bálta el­tit­kolni, hogy baj van. Mun­ka­tár­sai sze­rint hi­he­tet­len ener­gi­á­val dol­go­zik.

Vészhelyzet a forgatáson: Palik László súlyos állapotba került

Vészhelyzet a forgatáson: Palik László súlyos állapotba került

Drá­mai pil­la­na­to­kat élt át az egész stáb az Exat­lon for­ga­tá­sán az eg­zo­ti­kus Do­mi­ni­kai Köz­tár­sa­ság­ban.

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Nem bírja tovább: összecsomagolt Marsi Anikó

Palik László több, mint 60 napja nem ta­lál­ko­zott csa­lád­já­val. Fe­le­sége meg­elé­gelte a hely­ze­tet.

Palik László több, mint 60 napja nem ta­lál­ko­zott csa­lád­já­val. Fe­le­sége meg­elé­gelte a hely­ze­tet.

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Sokkoló esemény szemtanúja volt Palik László - Fotó

Erre nem volt fel­ké­szülve az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője, gyor­san le is fo­tózta a dol­got.

Erre nem volt fel­ké­szülve az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tője, gyor­san le is fo­tózta a dol­got.

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Marsi Anikó komoly döntést hozott, Palik eddig bírta

Vajon mit szól­nak ehhez a gye­re­kek?

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hét­vé­gén árulja el a gye­re­ke­i­nek, hogy mi vár rájuk!

Őszinte vallomás: ezt mondta férjéről Marsi Anikó

Őszinte vallomás: ezt mondta férjéről Marsi Anikó

Rit­kán tud­nak egy­más­sal be­szélni.

Rit­kán tud­nak egy­más­sal be­szélni. A ked­ves­ke­dés azon­ban a tá­vol­ság el­le­nére sem hi­ány­zik a kap­cso­lat­ból.

Különös titokra derült fény: fegyveres őrök vigyáznak Palik Lászlóra

Különös titokra derült fény: fegyveres őrök vigyáznak Palik Lászlóra

El­ké­pesztő biz­ton­sági ké­szült­ség van az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sain.

El­ké­pesztő biz­ton­sági ké­szült­ség van az Exat­lon Hun­gary for­ga­tá­sain.

Bevallotta, ezért fogyott le drasztikusan Palik László

Bevallotta, ezért fogyott le drasztikusan Palik László

Régi kér­dést vá­la­szolt meg a nép­szerű mű­sor­ve­zető, ezzel pedig el­osz­latta a ké­te­lye­ket.

Régi kér­dést vá­la­szolt meg a nép­szerű mű­sor­ve­zető.

Durva, mire vállalkozott Palik László

Durva, mire vállalkozott Palik László

Kü­lö­nös fo­ga­dást kö­tött.

Az Exat­lon Hun­gary há­zi­gaz­dája kü­lö­nös fo­ga­dást kö­tött a me­xi­kói mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Zokogott a kamerák előtt: teljesen kiborult a TV2 sztárja

Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Panka, és a Baj­no­kok csa­pata két­ségbe esett Palik László be­je­len­té­sé­től.

Micsoda bejelentés: különleges adással készül a TV2

Micsoda bejelentés: különleges adással készül a TV2

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár. Ismét nem­zet­közi vi­a­dalt lát­hat­nak a nézők!

Az Exat­lon Hun­gary ver­seny­ző­ire ko­moly meg­mé­ret­te­tés vár. Ismét nem­zet­közi vi­a­dalt lát­hat­nak a nézők!

Hatalmas összecsapás: nemzetközi küzdelem vár a TV2 sztárjaira

Hatalmas összecsapás: nemzetközi küzdelem vár a TV2 sztárjaira

Ja­nuár 15-én kü­lön­le­ges adás­sal ké­szül az Exat­lon Hun­gary. Ezt min­den­képp lát­nod kell!

Ja­nuár 15-én kü­lön­le­ges adás­sal ké­szül az Exat­lon Hun­gary.

Ez durva, erre még Palik László sem volt felkészülve

Ez durva, erre még Palik László sem volt felkészülve

Sok iz­gal­mat tar­to­gat az Exat­lon.

Ismét a benn­ma­ra­dá­sért küz­de­nek az Exat­lon Hun­gary ver­seny­zői.

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

Nem hiszed el, mi fogadta a hotelszobájában Palik Lászlót

A műsor ké­szí­tői úgy gon­dol­ták, min­dent meg­tesz­nek azért, hogy Palik a le­hető leg­jobb for­má­ban le­gyen.

Óriási bejelentés: itt tér vissza Palik László a képernyőre

Óriási bejelentés: itt tér vissza Palik László a képernyőre

Exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a csa­torna.

Az Exat­lon Hun­gary mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a csa­torna.

Kulisszatitkok Dominikáról: betegen kezdte a forgatást Palik László

Kulisszatitkok Dominikáról: betegen kezdte a forgatást Palik László

La­punk exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a műsor há­zi­gaz­dá­já­val.

La­punk exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tett a műsor há­zi­gaz­dá­já­val.

Üzenet Dominikáról: exkluzív részleteket árult el Palik László

Üzenet Dominikáról: exkluzív részleteket árult el Palik László

Iz­gal­mas volt az első nap.

El­ké­pesztő iz­gal­mak­kal ért véget az Exat­lon Hun­gary első for­ga­tási napja. A ver­seny­ző­ket pa­ra­di­csomi kör­nye­zet és em­bert pró­báló ki­hí­vá­sok vár­ták.

Kiderült a titok, ezért tér vissza nyolc év után a képernyőre Palik László

Kiderült a titok, ezért tér vissza nyolc év után Palik László

A nép­szerű sport­ri­por­ter az el­múlt idő­sza­kot gyer­me­ke­i­vel töl­tötte, most azon­ban for­dult a kocka, és újra fel­tű­nik a te­le­ví­zi­ó­ban.

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól. A ház több hir­de­tési por­tálra is fel­ke­rült.

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól. A ház több hir­de­tési por­tálra is fel­ke­rült a na­pok­ban.

Sosem látott fotó került elő Palik Lászlóról!

Sosem látott fotó került elő Palik Lászlóról!

A sport­ri­por­ter egy­kor igazi nagy­ágyú volt, vi­de­óit máig öröm­mel nézik vissza a ra­jon­gók.

A sport­ri­por­ter egy­kor igazi nagy­ágyú volt, vi­de­óit máig öröm­mel nézik vissza a ra­jon­gók.

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba...

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője tiszta vizet ön­tött a po­hárba, mi­u­tán ráunt a mos­ta­ná­ban róla ter­jengő hí­resz­te­lé­sekre.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek. Van aki Iz­ra­el­ben, van aki Mal­lor­cán, de a leg­töb­ben Ame­ri­ká­ban ta­lál­ták meg szá­mí­tá­su­kat.

Megint költöztek Marsi Anikóék

Megint költöztek Marsi Anikóék

Nincs to­vább in­gá­zás. Marsi Anikó mun­kája miatt ismét össze­cuc­colt az egész csa­lád és a fő­vá­rosba köl­töz­tek. Gyer­me­keik itt kezd­ték meg a tan­évet.

Nincs to­vább in­gá­zás. Marsi Anikó mun­kája miatt ismét össze­cuc­colt az egész csa­lád és a fő­vá­rosba köl­töz­tek. Gyer­me­keik itt kezd­ték meg a tan­évet.

Hosszú hajjal bulizott Palik László

Hosszú hajjal bulizott Palik László

Laci vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól, a HELLO! gálán mégis meg­je­lent...

Az egy­kori tévés ugyan tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól, a HELLO! gá­lára el­kí­sérte fe­le­sé­gét. Eléggé meg­vál­to­zott...

Újra szétszakadhat Marsi Anikó családja?

Újra szétszakadhat Marsi Anikó családja?

A Palik-Marsi há­zas­pár ko­moly dön­tés előtt áll, és már nincs sok ide­jük.

A Palik-Marsi há­zas­pár ko­moly dön­tés előtt áll, és már nincs sok ide­jük a gon­dol­ko­dásra, hi­szen nya­ku­kon az is­ko­laév kez­dete.

Marsi Anikó reagált a Palikról felröppent pletykákra!

Marsi Anikó reagált a Palikról felröppent pletykákra!

A Té­nyek hír­adósa a HELLO! ma­ga­zin nyi­tó­gá­lá­ján ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

A Té­nyek hír­adósa a HELLO! ma­ga­zin nyi­tó­gá­lá­ján ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Nehéz döntés vár nyár végén a Palik-Marsi házaspárra

Nehéz döntés vár nyár végén a Palik-Marsi házaspárra

Bár a hírek arról szól­nak, hogy Palik László a fi­úk­kal együtt ha­za­köl­tö­zik, ez nem egé­szen így van.

Bár a hírek arról szól­nak, hogy Palik László a fi­úk­kal együtt ha­za­köl­tö­zik Spa­nyol­or­szág­ból, ez nem egé­szen így van.

A Várkonyi-Marsi csere újabb csapást mért párjaik barátságára

A Várkonyi-Marsi csere újabb csapást mért párjaik barátságára

Ré­góta plety­kál­nak arról, hogy Boch­kor Gábor és Palik László Vár­ko­nyi Andi miatt vesz­tek össze.

Ré­góta plety­kál­nak arról, hogy Boch­kor Gábor és Palik László Vár­ko­nyi Andi miatt vesz­tek össze.

Élő adásban reagált kirúgása hírére Szujó Zoltán

Élő adásban reagált kirúgása hírére Szujó Zoltán

Hi­va­ta­lo­san nem szó­lalt meg.

A sport­ri­por­ter hi­va­ta­lo­san nem szó­lalt meg azzal kap­cso­lat­ban, hogy Palik László venné át a he­lyét. Vi­szont mű­sora végén egy po­én­nal re­a­gált a plety­kára.

Meggyógyult Marsi Anikóék kisfia!

Bevált a költözés. Meggyógyult Marsi Anikóék kisfia!

Anno kisfiuk be­teg­sége miatt köl­töz­tek kül­földre.

Hét évvel ez­előtt a Palik-Marsi há­zas­pár azzal in­do­kolta kül­földre köl­tö­zé­sét, hogy el­ső­szü­lött fiuk sú­lyos lég­úti meg­be­te­ge­dés­sel küzd.

Marsi Anikó: Jézusom, hol a férjem?

Marsi Anikó: Jézusom, hol a férjem?

A mű­sor­ve­zető őszin­tén nyi­lat­ko­zott a benne ka­vargó ér­zé­sek­ről.

A Té­nyek új mű­sor­ve­ze­tő­jé­nek ez volt az első gon­do­lata, ami­kor meg­ke­res­ték a TV2-től. Anikó azt is el­árulta, hogy so­káig vi­as­ko­dott benne az anya és a dol­gozni vágyó nő.

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Titokzatos kór terjed a magyar celebek csemetéi között

Egy nyu­godt per­cük sem lehet.

Sú­lyos be­teg­ség ár­nyé­kolja be a ma­gyar sztár­szü­lők min­den­nap­jait.A ve­szé­lyes kór miatt egy nyu­godt perce sem lehet a csa­lá­dok­nak.

Palik László mindenkit meglepett! Vajon Marsi tudta ezt?

Palik László mindenkit meglepett! Vajon Marsi tudta ezt?

Bár a ko­rábbi hírek arról szól­tak, közös gye­re­ke­ik­kel kül­föl­dön marad, most mégis ha­za­u­ta­zott sze­rel­mé­hez.

Marsi Anikó férje óri­ási fel­tű­nést kel­tett a Róna ut­cá­ban.

Megszólal Marsi Anikó!

Megszólal Marsi Anikó!

Marsi Anikó volt az utolsó, akire bárki gon­dolt volna a Té­nyek ar­ca­ként.

Talán Marsi Anikó volt az utolsó, akire bárki gon­dolt volna, ami­kor azt ta­lál­gatta min­denki, ki ülhet majd Gönczi Gábor ol­da­lán a Té­nyek­ben. Anikó hét év után meg­törte a csen­det.

A családja nélkül költözött haza Marsi Anikó!

A családja nélkül költözött haza Marsi Anikó!

Kül­föl­dön hagyta a fiait és Pa­li­kot!

A fris­sen a TV2-höz szer­ző­dött tévés kül­föl­dön hagyta a fiait és Pa­li­kot!