Pachmann Péter

Rajonganak érte a nők: rockerként debütált Pachmann Péter

Rajonganak érte a nők: rockerként debütált Pachmann Péter

Meg­lepő, de a nép­szerű mű­sor­ve­zető idén rock­ze­nész­ként járja majd az or­szá­got.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető idén rock­ze­nész­ként járja majd az or­szá­got.

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Kamerák előtt tett meglepő vallomást Pachmann Péter

Őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről.

A TV2 nép­szerű mű­sor­ve­ze­tője őszin­tén be­szélt a ma­gán­éle­té­ről.

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

Drámai vallomás, válik a TV2 sztárja, kiderültek az okok!

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője né­hány hó­nap­pal ez­előtt jött rá arra, hogy fe­le­sé­gé­vel már egy­ál­ta­lán nem ugyan­úgy kép­ze­lik el a jövőt, mint az­előtt.

Így szurkolt a hollywoodi filmsztár a magyaroknak

Így szurkolt a hollywoodi filmsztár a magyaroknak

A vízes vi­lág­baj­nok­ság lá­zá­ban ég az or­szág, sőt még Ash­ton Kut­cher is. Min­denki ki­ván­csi a győz­te­sekre.

A vi­lág­baj­nok­ság lá­zá­ban ég az or­szág, sőt még Ash­ton Kut­cher is. Min­denki na­gyon ki­ván­csi a győz­te­sekre.

Elképesztően szexi tánccal hergeli a népet Mádai Vivien

Elképesztően szexi tánccal hergeli a népet Mádai Vivien

Ilyet még nem lát­tál!

Ilyet még nem lát­tál! Mádai Vi­vien és Pach­mann Péter nem­csak tán­col­tak, még dalra is fa­kad­tak a Mokka stú­di­ó­já­ban!

Új partnere lett Mádai Viviennek! - FOTÓ

Új partnere lett Mádai Viviennek! - FOTÓ

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője le­cse­rélte régi tár­sát.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője le­cse­rélte régi tár­sát, most Pach­mann Pé­ter­rel bi­zo­nyítja rá­ter­mett­sé­gét.

Így teljesített a futóversenyen Pachmann Péter!

Így teljesített a futóversenyen Pachmann Péter!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­gyon iz­gult a meg­mé­ret­te­tés előtt! Ki­de­rült, volt-e oka ag­gódni!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője na­gyon iz­gult a meg­mé­ret­te­tés előtt! Ki­de­rült, volt-e oka ag­gódni!

Megdöbbentő titkokat árult el hímtagjáról Pachmann Péter

Megdöbbentő titkokat árult el hímtagjáról Pachmann Péter

Kevés olyan haza hí­res­ség­ről tu­dunk, akik ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szél­né­nek intim test­ré­szük kar­ban­tar­tá­sá­ról.

Kevés olyan haza hí­res­ség­ről tu­dunk, akik ken­dő­zet­len őszin­te­ség­gel be­szél­né­nek intim test­ré­szük kar­ban­tar­tá­sá­ról.

Csak vicc volt: Mégsem bolondult meg Hujber Feri

Csak vicc volt: Mégsem bolondult meg Hujber Feri

He­rendi Gábor le­buk­tatta a Mok­ká­ban ámok­futó Huj­ber Ferit, aki fel­hívta őt az első "nagy­je­le­net" után.

He­rendi Gábor le­buk­tatta a Mok­ká­ban ámok­futó Huj­ber Ferit, aki fel­hívta őt az első "nagy­je­le­net" után, és meg­nyug­tatta.

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

Ezt gondolja Pachmann Péter a Hujber-botrányról

A Mokka ven­dége volt a szí­nész.

A Mokka mű­sor­ve­ze­tője szak­mai dön­tést ho­zott, ami­kor kedd reg­gel fél­be­sza­kí­totta a part­ta­lanná vállt be­szél­ge­tést Huj­ber Fe­renc­cel.

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Kimenekült a Mokkából Hujber Feri

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber pro­du­kált kedd reg­gel a Mok­ká­ban.

Nin­cse­nek sza­vak arra, amit Huj­ber Feri pro­du­kált kedd reg­gel a Mokka stú­di­ó­já­ban. Gya­kor­la­ti­lag össze­vissza be­szélt, és azt sem hal­lotta, hogy a mű­sor­ve­ze­tők meg­pró­bál­ták vissza­rán­gatni a va­ló­ságba.

Átszabják az arcát: Megműtik Pachmann Pétert!

Átszabják az arcát: Megműtik Pachmann Pétert!

Ha­ma­ro­san plasz­ti­kai mű­tét­nek veti alá magát! Na­gyon za­var­ják a szem alatti tás­kái!

Ha­ma­ro­san plasz­ti­kai mű­tét­nek veti alá magát! Na­gyon za­var­ják a szem alatti tás­kái!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

Hatalmas változások a TV2-nél: ők a csatorna új arcai!

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

A csa­torna reg­geli mű­sora va­do­natúj meg­je­le­nés­sel és iz­gal­mas ka­rak­te­rek­kel fris­sül.

Érdekes fotó került elő Pachmann Péterről a múltból

Érdekes fotó került elő Pachmann Péterről a múltból

Közel húsz éve a TV2 arca.

A mű­sor­ve­zető közel húsz éve a TV2 arca, szá­mos mű­sor­ban sze­re­pelt már.

Elárulta felmondásának okát Pachmann Péter!

Elárulta felmondásának okát Pachmann Péter!

Más fel­ada­tot kap a csa­tor­ná­nál.

A hír­adóst már nem lát­hat­juk többé a jól meg­szo­kott sze­rep­ben, más fel­ada­tot kap a csa­tor­ná­nál.

Kiszivárogtak Pachmann Péter felmondólevelének részletei

Kiszivárogtak Pachmann Péter felmondólevelének részletei

A Ri­post bir­to­kába ke­rült a levél, amit a hír­adós fő­nö­ke­i­nek kül­dött.

Gondoltad volna? Ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Gondoltad volna? Ez a páros nyerte meg A Nagy Duettet!

Lás­suk, mi lett az ered­mény!

Négy duó állt szín­padra a TV2 dal­ver­se­nyé­nek végső dön­tő­jé­ben, kö­zü­lük egy páros leg­jobb ne­gye­dik­ként tá­vo­zott.

Új életéről vallott Pachmann Péter

Új életéről vallott Pachmann Péter

A Té­nyek és a Mokka mű­sor­ve­ze­tője még min­dig rá­cso­dál­ko­zik, ha sztár­ként ke­ze­lik a hét­köz­na­pok­ban. Mert­hogy ez tör­té­nik vele mióta ki­eresz­tette a hang­ját...

A Té­nyek és a Mokka mű­sor­ve­ze­tője még min­dig rá­cso­dál­ko­zik, ha sztár­ként ke­ze­lik a hét­köz­na­pok­ban. Mert­hogy ez tör­té­nik vele mióta ki­eresz­tette a hang­ját...

Ezért nyerte meg A Nagy Duettet Pachmann Péter

Ezért nyerte meg A Nagy Duettet Pachmann Péter

Ha rajta múlik fel­adta volna.

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője alig hitt a fü­lé­nek, ami­kor va­sár­nap este han­go­san ki­mond­ták, ő és part­nere nyer­ték meg az év du­ettje címet.

Kiszivárgott a titok! Ez a páros lett A Nagy Duett második helyezettje!

Kiszivárgott a titok! Ez a páros lett A Nagy Duett második helyezettje!

Azt mind­ed­dig nem le­he­tett tudni, kik vé­gez­tek má­so­dik és har­ma­dik he­lyen. A Ri­post ki­de­rí­tette!

Végig csalással jutott előrébb Berki A Nagy Duettben?

Végig csalással jutott előrébb Berki A Nagy Duettben?

Ha vé­gig­néz­zük az el­múlt évek sza­va­zós mű­so­rait, tisz­tán lát­szik, hogy Berki bi­zony tör­té­nel­met írt.

Ha vé­gig­néz­zük az el­múlt évek sza­va­zós mű­so­rait, tisz­tán lát­szik, hogy Berki bi­zony tör­té­nel­met írt.

Könnyeivel küszködött Pachmann Péter volt kollégája temetésén!

Könnyeivel küszködött Pachmann Péter volt kollégája temetésén!

Csü­tör­tö­kön he­lyez­ték végső nyu­ga­lomra a tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt Wels Péter Má­tyást.

Megrázó üzenetet küldött a túlvilágra Pachmann Péter

Megrázó üzenetet küldött a túlvilágra a TV2 sztárja

Pach­mann Péter a dalát az éppen egy hete el­hunyt ba­rát­jáért éne­kelte.

Ennyi volt: Várkonyi Andrea elbúcsúzott

Ennyi volt: Várkonyi Andrea elbúcsúzott

A könnye­i­vel küsz­ködve kö­szönt el a Té­nyek né­ző­i­től.

A könnye­i­vel küsz­ködve kö­szönt el a Té­nyek né­ző­i­től.

Melyik volt a legkeményebb villantás A Nagy Duettben?

Melyik volt a legkeményebb villantás A Nagy Duettben?

A Nagy Duett má­so­dik for­du­ló­já­ban volt min­den, mint a bú­csú­ban.