Oszter Sándor

Bréking: Öngyilkossággal fenyegetőzik egy férfi Oszter Sándor miatt

Bréking: Öngyilkossággal fenyegetőzik egy férfi Oszter Sándor miatt

Végső el­ke­se­re­dett­sé­gé­ben egy férfi a mélybe akarja vetni magát.

Végső el­ke­se­re­dett­sé­gé­ben egy férfi a mélybe akarja vetni magát.

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

Oszter Sándor egyedül marad: Felesége megint költözik

A mű­vésznő in­kább a vizet vá­lasztja.

A szí­nész pén­tek­től újra szal­ma­öz­vegy lesz, hi­szen fe­le­sége a ta­vasz be­kö­szön­té­vel el­hagyja közös ott­ho­nu­kat.

Csapdát állítottak Oszter Sándornak: Meg akartak ölni

Csapdát állítottak Oszter Sándornak: Meg akartak ölni

A lé­lek­je­len­lé­tén mú­lott...

A szí­nész csak a lé­lek­je­len­lé­té­nek kö­szön­heti, hogy nem haj­tott fának saját erdei útján. Fel­je­len­tést tett a rend­őr­sé­gen.

Oszter felesége kiakadt: Elképesztő, mit élek át egy hete

Oszter felesége kiakadt: Elképesztő, mit élek át egy hete

Az is­mert zon­go­ra­mű­vészt uno­kája éb­resz­tette rá, mi­lyen ve­szé­lyek le­sel­ked­nek a gye­re­kekre az in­ter­ne­ten.

Az is­mert zon­go­ra­mű­vészt uno­kája éb­resz­tette rá, mi­lyen ve­szé­lyek le­sel­ked­nek a gye­re­kekre az in­ter­ne­ten.

Megszólalt Oszter Sándor: ezt találta nála a katasztrófavédelem

Megszólalt Oszter Sándor: ezt találta nála a katasztrófavédelem

A le­gen­dás szí­nész bízik benne, hogy a per ked­vező véget ér szá­mára.

A le­gen­dás szí­nész bízik benne, hogy a tó miatt el­lene in­dí­tott per ked­vező véget ér szá­mára.

Több nővel is félrelépett, Oszter Sándor hűtlenségéről vallott a felesége

Több nővel is félrelépett, Oszter Sándor hűtlenségéről vallott a felesége

"Két sta­bil pont van a kap­cso­la­tunk­ban."

"Két sta­bil pont van a kap­cso­la­tunk­ban." Az egyik a tü­re­lem.

Fordulat Oszter Sándor ügyében: újra bíróság előtt kell felelnie

Fordulat Oszter Sándor ügyében: újra bíróság előtt kell felelnie

Bár első fokon fel­men­tet­ték a szí­nészt, az ügyész­ség to­vább viszi az ügyet.

Durván átverték Oszter Sándort, tiszta vizet öntött a pohárba a művész

Durván átverték Oszter Sándort, tiszta vizet öntött a pohárba a művész

A 70 éves ma­gyar szí­nészt évek­kel ez­előtt csapta be egy gáz­sze­relő, az át­ve­rés árát pedig most kel­lett meg­fi­zet­nie a sztár­nak.

Kifakadt Oszter felesége: Ez egy irigy és gonosz nő

Kifakadt Oszter felesége: Ez egy irigy és gonosz nő

Di­ós­je­nőn gyak­ran tá­mad­ják Osz­ter Sán­dort a bir­to­kán ta­lál­ható tó miatt. Most a fe­le­sége üzent a fel­je­len­tő­nek.

Di­ós­je­nőn gyak­ran tá­mad­ják Osz­ter Sán­dort a bir­to­kán ta­lál­ható tó miatt. Most a fe­le­sége üzent a fel­je­len­tő­nek.

Hatalmas vadat lőtt Oszter Sándor: Ez lett belőle

Hatalmas vadat lőtt Oszter Sándor: Ez lett belőle

A szí­nész ki­hasz­nálta az eny­hébb idő­já­rást és fegy­vert ra­ga­dott bir­toka kör­nyé­kén.

A szí­nész ki­hasz­nálta az eny­hébb idő­já­rást és fegy­vert ra­ga­dott bir­toka kör­nyé­kén. Sze­ren­csé­vel járt, bár a disznó ennek biz­tos nem örült annyira.

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Nem semmi: Így vallott szerelmet Oszter Sándor felesége

Fa­i­loni Do­na­tella ma is ra­jong a fér­jéért, pedig már hosszú évek óta van­nak együtt.

Későn jött a segítség: Erre nagyon ráfázott Oszter Sándor

Későn jött a segítség: Erre nagyon ráfázott Oszter Sándor

Senki nem se­gí­tett a baj­ban.

Tönk­re­ment a gáz­ka­zán, senki nem se­gí­tett meg­ol­dani a hely­ze­tet, Osz­ter Sán­dor és fel­sége na­pokra fűtés nél­kül ma­radt.

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Döbbenetes titok derült ki Oszter Sándor múltjából

Nem Do­na­tella az első fe­le­sége...

Osz­ter Sán­dor­nak nem Do­na­tella az első fe­le­sége, ám éle­té­nek erre az idő­sza­kára nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza...

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Oszter Sándort hét szeretője elől nyúlta le felesége

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a...

Do­na­tella csak hosszas ud­var­lás után mon­dott igent a szí­nész­nek, de ekkor meg­je­len­tek a rossz­in­du­latú ás­ká­ló­dók, akik sug­do­lózni kezd­tek.

Így kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Rózsaszállal a szájában kért bocsánatot megcsalt feleségétől a magyar színész

Do­na­tella pon­to­san tudta...

A le­gen­dás ma­gyar szí­nész­ről fe­le­sége pon­to­san tudta, hogy...

Haláltusáját vívta a színpadon: perceken múlt, hogy életben maradt Oszter Sándor

Haláltusáját vívta a színpadon: perceken múlt, hogy életben maradt Oszter Sándor

Kol­lé­gái nem vet­ték észre, hogy Osz­ter Sán­dor ful­dok­lik, csak a sze­ren­csén múlt az élete...

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Így ünnepelte Oszter Sándor a hetvenedik születésnapját

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték Osz­ter Sán­dort het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján, két napig tar­tott a buli.

Ba­rá­tai és csa­ládja is fel­kö­szön­töt­ték Osz­ter Sán­dort het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ján, két napig tar­tott a buli.

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ezért nem ünnepelt együtt feleségével Oszter Sándor

Ami késik, az nem múlik, így ha be­kö­szönt az ősz, Osz­ter Sán­dor fel­kö­szönti fe­le­sé­gét.

Ami késik, az nem múlik, így ha be­kö­szönt az ősz, Osz­ter Sán­dor fel­kö­szönti fe­le­sé­gét.

Először szólalt meg az ítélet óta Oszter Sándor

Először szólalt meg az ítélet óta Oszter Sándor

Osz­ter Sán­dor vi­déki kú­ri­á­jába vo­nult.

Osz­ter Sán­dor az íté­let után vi­déki kú­ri­á­jába vo­nult vissza. A Kos­suth-díjas szí­nész­nek most nyu­ga­lomra van szük­sége.

Hiába várta családja Oszter Sándort az ítélet után

Hiába várta családja Oszter Sándort az ítélet után

Bár meg­be­szél­ték...

Bár meg­be­szél­ték, hogy az íté­let után a csa­lád ba­la­toni há­zá­ban ün­ne­pel­nek majd, végül még­sem ér­ke­zett meg a Kos­suth-díjas szí­nész.

Oszter Sándor látogatóba megy feleségéhez

Oszter Sándor látogatóba megy feleségéhez

Do­na­tella a Ba­la­to­non van, Sán­dor pedig a Di­ós­je­női há­zuk­ban. Ko­ráb­ban el­ter­jedt a pletyka, hogy el­vál­tak...

Do­na­tella a Ba­la­to­non van, Sán­dor pedig a Di­ós­je­női há­zuk­ban. Ko­ráb­ban el­ter­jedt a pletyka, hogy el­vál­tak...

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

Oszter Sándor megtörte a csendet, ezt mondta az ítéletről

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott a vá­rat­lan íté­let­tel kap­cso­lat­ban.

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész elő­ször a Ri­post­nak nyi­lat­ko­zott.

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Döntött a bíróság Oszter Sándor sorsáról

Osz­ter Sán­dort be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg.

Más­fél éve jár a bí­ró­ságra Osz­ter Sán­dor, akit be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­tak meg.

Mi történik? Furcsán indul Oszter mindent eldöntő tárgyalása

Mi történik? Furcsán indul Oszter mindent eldöntő tárgyalása

Késik a szí­nész.

A hírt az íté­let­hir­de­tésre váró szí­nész ügy­védje je­len­tette be.

Ezt üzente az ítélethirdetés után Oszter Sándornak a felesége

Ezt üzente az ítélethirdetés után Oszter Sándornak a felesége

Csü­tör­tö­kön reg­gel fel­men­tette a bí­ró­ság a szín­mű­vészt.

Csü­tör­tö­kön reg­gel fel­men­tette a bí­ró­ság a szín­mű­vészt.

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Csütörtökön ítélet születik: Felesége nem lesz Oszter Sándor mellett

Egye­lőre kül­föl­dön várja Fa­i­loni Do­na­tella az íté­le­tet.

Egye­lőre kül­föl­dön várja Osz­ter Sán­dor fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella, hogy pont ke­rül­jön végre férje bí­ró­sági ügyé­nek vé­gére. Akár bör­tönt is kap­hat az annak ide­jén töb­bek közt Rózsa Sán­dort meg­for­máló Kos­suth-díjas szí­nész.

Újabb botrány van kialakulóban Oszter Sándor birtokán

Újabb botrány van kialakulóban Oszter Sándor birtokán

A szí­nész körül min­dig tör­té­nik va­lami, ez­út­tal en­ge­dély nél­kül ki­épí­tett ta­va­i­ban pusz­tul­nak el sorra az ál­la­tok.

A szí­nész körül min­dig tör­té­nik va­lami, ez­út­tal en­ge­dély nél­kül ki­épí­tett ta­va­i­ban pusz­tul­nak el sorra az ál­la­tok.

Nem hiszed el, ki ír könyvet a botrányhős magyar legendáról

Nem hiszed el, ki ír könyvet a botrányhős magyar legendáról

Osz­ter Ale­xandra volt a bé­ke­bíró.

Mi­csoda for­du­lat: egy éve még ja­vá­ban dúlt a vi­szály Osz­ter Sán­dor csa­lád­já­ban. Most pedig szent a béke, és egy kü­lön­le­ges pro­jektre ké­szül a szí­nész veje.

Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Megdöbbentő fordulat: Elfogatóparancsot adtak ki Oszter Sándor ügyében

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént.

Újabb vá­rat­lan ese­mény tör­tént Osz­ter Sán­dor tár­gya­lá­sán.

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Nincs tovább, a hatóság nem kegyelmez Oszter Sándornak

Most már hi­va­ta­los, a Kos­suth-díjas mű­vész­nek le kell mon­da­nia ta­va­i­ról.

Váratlan fordulat: Nem hiszed el, ki állt Oszter Sándor mellé

Váratlan fordulat: Nem hiszed el, ki állt Oszter Sándor mellé

Me­g­elé­gel­ték a vá­das­ko­dá­so­kat..

Me­g­elé­gel­ték a vá­das­ko­dá­so­kat, Osz­ter Sán­dor csa­ládja össze­fo­gott és ki­áll­nak egy­má­sért.

Most érkezett: Újabb razzia Oszter Sándor birtokán

Most érkezett: Újabb razzia Oszter Sándor birtokán

Ismét ki­vo­nul­tak a ha­tó­sá­gok Osz­ter Sán­dor bir­to­kára, újabb prob­lé­mák adód­tak a ha­las­ta­vak­kal.

Ismét ki­vo­nul­tak a ha­tó­sá­gok Osz­ter Sán­dor bir­to­kára, újabb prob­lé­mák adód­tak a ha­las­ta­vak­kal.

Ezt tette Oszter Sándor a lánya vőlegényével

Ezt tette Oszter Sándor a lánya vőlegényével

Nem ked­velte lánya pár­ját.

Egy évvel ez­előtt Osz­ter Sán­dor még hal­lani sem akart lánya pár­já­ról, sőt ki­je­len­tette, soha többé nem lép­het be a há­zába.

Dühöngenek a helyiek: Az Oszter-tavak második gátja is leszakadt

Dühöngenek a helyiek: Az Oszter-tavak második gátja is leszakadt

Egy hónap sem telt el azóta, hogy Osz­ter Sán­dor épí­tett taván re­pe­dezni kez­dett az alsó gát. Máris itt az újabb fej­le­mény.

Botrányai miatt tagadták ki a népszerű magyar színészt

Botrányai miatt tagadták ki a népszerű magyar színészt

Osz­ter Sán­dor éve­ken ke­resz­tül volt meg­be­csült tagja a Mál­tai Lo­vag­rend­nek.

Osz­ter Sán­dor éve­ken ke­resz­tül volt meg­be­csült tagja a Mál­tai Lo­vag­rend­nek.

Kitálaltak a szomszédok, hátborzongató, miket mondtak Oszter Sándorról!

Kitálaltak a szomszédok, hátborzongató, miket mondtak Oszter Sándorról!

Ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek.

A szí­nészt ki nem áll­hat­ják a fa­lu­be­liek, ál­lí­tó­lag nincs szom­szédja, akit ne ej­tett volna át már leg­alább egy­szer.

Teljes a téboly Oszter Sándor tárgyalásán

Teljes a téboly Oszter Sándor tárgyalásán

Eddig a szín­mű­vész ké­sé­sei vol­tak a leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sek.

Eddig a szín­mű­vész ké­sé­sei vol­tak a leg­na­gyobb meg­le­pe­té­sek, de az egyik vád­lott val­lo­mása kész ka­ba­rét csi­nált a bí­ró­sá­gon.

Óriási fordulat Oszter Sándor bírósági ügyében

Óriási fordulat Oszter Sándor bírósági ügyében

Erre talán még a szí­nész sem szá­mí­tott! Egy biz­tos: to­vábbra is tel­jes a té­boly a szö­ve­vé­nyes ügy­ben.

Erre talán még a szí­nész sem szá­mí­tott! Egy biz­tos: to­vábbra is tel­jes a té­boly a szö­ve­vé­nyes ügy­ben.

Erre senki sem számított: váratlan fejlemény Oszter Sándor ügyében

Erre senki sem számított: váratlan fejlemény Oszter Sándor ügyében

A szí­nész már úgy érez­hette, hogy las­san meg­ol­dó­dik az ügye.

A szí­nész már úgy érez­hette, hogy las­san meg­ol­dó­dik ügye, és a bün­te­tés sem lesz szi­gorú, ám...

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Kiderült az igazság: Ezért nem fél Oszter Sándor a börtöntől

Osz­ter Sán­dor a bí­ró­ságra jár.

Osz­ter Sán­dor las­san más­fél éve jár a bí­ró­ságra, és sze­retné, ha végre be­fe­je­ződne ez a rém­álom.

Hihetetlen, ami történt: vádlott-társa nekiment Oszter Sándornak

Hihetetlen, ami történt: vádlott-társa nekiment Oszter Sándornak

Osz­ter Sán­dor egy éve min­dig a rö­vi­deb­bet húzza és ma­gya­ráz­kodni kény­sze­rül.

Megdőlhet a vád, így úszhatja meg a börtönt Oszter Sándor

Megdőlhet a vád, így úszhatja meg a börtönt Oszter Sándor

A szí­nész ügyé­ben ha­tal­mas for­du­lat kö­vet­ke­zett be, meg­le­het, hogy újra kell kez­deni a nyo­mo­zást.

A szí­nész ügyé­ben ha­tal­mas for­du­lat kö­vet­ke­zett be, meg­le­het, hogy újra kell kez­deni a nyo­mo­zást. Bár a mű­vész­nek már elege van a bí­ró­ságra já­rás­ból, könnyen lehet, hogy az új hely­zet menti majd meg a sza­bad­ság­vesz­tés­től.

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

Oszter Sándor drámai vallomása: Kétszer is meghaltam

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

A le­gen­dás szí­nész ka­lan­dos élete során sok­szor né­zett far­kas­sze­met a ka­szás­sal, két­szer pedig járt is "odaát".

Oszter Sándor családja beleroppan a vesztegetési ügybe

Oszter Sándor családja beleroppan a vesztegetési ügybe

Az Osz­ter csa­lád éle­tét tel­je­sen tönk­re­te­szi a bí­ró­sági ügy. A szí­nész fe­le­sége, Fa­i­loni Do­na­tella ál­lítja, férje ár­tat­lan.

Az Osz­ter csa­lád éle­tét tel­je­sen tönk­re­te­szi a bí­ró­sági ügy. A szí­nész fe­le­sége ál­lítja, a férje ár­tat­lan.

Nagy bajban van: Újabb feljelentést tettek Oszter Sándor ellen

Nagy bajban van: Újabb feljelentést tettek Oszter Sándor ellen

Osz­ter Sán­dort az ág is húzza, de a szí­nész állja a sarat. Ahogy eddig is, ár­tat­lan­nak vallja magát.

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

Mindenki meglepődött, váratlan fordulat Oszter Sándor ügyében

A szí­nész ügyé­nek tár­gya­lása las­san a vé­gé­hez ér, de lehet, hogy sú­lyo­sabb bün­te­tést kap, mint re­mélte.

Szívinfarktustól retteg Oszter Sándor

Szívinfarktustól retteg Oszter Sándor

Osz­ter Sán­dor meg­ré­mült, így egy ko­moly dön­tés ho­zott.

Osz­ter Sán­dor meg­ré­mült, így egy ko­moly dön­tés ho­zott.

Oszter Sándor elmondta, mit gondol lánya vőlegényéről

Oszter Sándor elmondta, mit gondol lánya vőlegényéről

Osz­ter Sán­dor nem fe­lejt.

Osz­ter Sán­dor nem fe­lejt, ha va­laki tisz­te­let­len vele, azt nem bo­csájtja meg.

Az igen! Elképesztő ajándékot kapott Oszter Sándor unokája

Az igen! Elképesztő ajándékot kapott Oszter Sándor unokája

Sokan ag­gód­tak a csa­lád miatt, de sze­ren­csére meg­ol­dód­tak a prob­lé­mák, így együtt ün­ne­pel­tek.

Sokan ag­gód­tak a csa­lád miatt, de sze­ren­csére meg­ol­dód­tak a prob­lé­mák, így együtt ün­ne­pel­tek.

Részletek a bíróságról: Oszter Sándor ezt kapja karácsonyra

Részletek a bíróságról: Oszter Sándor ezt kapja karácsonyra

Osz­ter Sán­dor rég­óta jár a bí­ró­ságra.

Osz­ter Sán­dor rég­óta jár a bí­ró­ságra, a Kos­suth-díjas szí­nész örülne, ha véget érne a rém­álom.

Nem bírta tovább, lánya kitálalt Oszter Sándorról

Nem bírta tovább, lánya kitálalt Oszter Sándorról

Osz­ter Ale­xand­rá­nak van vé­le­mé­nye.

Osz­ter Ale­xand­rá­nak már kis­lány­ként meg volt a vé­le­mé­nye apu­ká­já­ról.

Hatalmas fordulat Oszter Sándor magánéletében, erre senki se számított

Hatalmas fordulat Oszter Sándor magánéletében, erre senki se számított

A csa­lád­ta­gok elő­ször töl­töt­tek né­gyes­ben egy egész napot.

A csa­lád­ta­gok elő­ször töl­töt­tek né­gyes­ben egy egész napot.

Fegyverrel védi meg magát rosszakaróitól Oszter Sándor!

Fegyverrel védi meg magát rosszakaróitól Oszter Sándor!

A szí­nész ren­ge­teg fe­nye­gető le­ve­let kap, ha­las­tava miatt töb­ben az éle­tére tör­né­nek.

A szí­nész ren­ge­teg fe­nye­gető le­ve­let kap, ha­las­tava miatt töb­ben az éle­tére tör­né­nek.

Hihetetlen jelenet Oszter tárgyalásán, mindenki nevetésben tört ki

Hihetetlen jelenet Oszter tárgyalásán, mindenki nevetésben tört ki

A 69 éves szí­nész megint mű­sort csi­nált a tár­gya­ló­te­rem­ben. Nem is akár­mi­lyet!

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Oszter Sándor meghökkentő külsővel állt a bíróság elé

Osz­ter Sán­dor máig képes meg­le­pe­tést okozni. Va­la­mi­vel min­dig fel­dobja a bí­ró­sági tár­gya­lást.

Sosem találnád ki, kik ellen ragad fegyvert Oszter Sándor!

Sosem találnád ki, kik ellen ragad fegyvert Oszter Sándor!

A szí­nész­nek elege van abból, hogy rend­sze­re­sen fe­nye­gető le­ve­le­ket kap, és ide­ge­nek jár­kál­nak a bir­to­kára.

A szí­nész­nek elege van abból, hogy rend­sze­re­sen fe­nye­gető le­ve­le­ket kap, és ide­ge­nek jár­kál­nak a bir­to­kára.

Óriási fordulat Oszter Sándor magánéletében, erre ki számított?

Óriási fordulat Oszter Sándor magánéletében, erre ki számított?

Közel egy évet várt erre a pil­la­natra a szí­nész.

Közel egy évet várt erre a pil­la­natra a szí­nész.

Itt a válasz, ezért lett vádlott Oszter Sándor

Itt a válasz, ezért lett vádlott Oszter Sándor

A Ri­post most utá­na­né­zett, hogy pon­to­san miért is kell bí­ró­ságra jár­nia.

A Ri­post most utá­na­né­zett, hogy pon­to­san miért is kell bí­ró­ságra jár­nia Osz­ter­nek.

Kibogoztuk Oszter Sándor bírósági ügyét

Kibogoztuk Oszter Sándor bírósági ügyét

Senki nem tudja pon­to­san, miért is lett vád­lott a szí­nész­ből.

Senki nem tudja pon­to­san, miért is lett vád­lott a szí­nész­ből. Pedig egy­szerű, mint egy jól irány­zott pofon!

Oszter Sándor fedőneve Nagy Pisztoly, de nem azért amire gondolnál

Oszter Sándor fedőneve Nagy Pisztoly, de nem azért amire gondolnál

Osz­ter Sán­dor hó­na­pok óta jár a bí­ró­ságra.

Osz­ter Sán­dor hó­na­pok óta jár a bí­ró­ságra és min­dig képes be­dobni va­lami show-ele­met a tár­gya­lá­son.

Nyolc év börtönbüntetést is kaphat a magyar sztárszínész

Nyolc év börtönbüntetést is kaphat a magyar sztárszínész

Me­gint ké­sett, és el­aludt tár­gya­lá­sán Osz­ter Sán­dor.

Me­gint ké­sett, és el­aludt Osz­ter Sán­dor a Bu­da­pest Kör­nyéki Tör­vény­szé­ken, ahol be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­ják. Ötöd­rendű vád­lott­ként sze­rinte sok­szor el sem hang­zik a neve a tár­gya­lá­so­kon, mégis ott kell len­nie, emi­att rossz­kedvű.

Rémisztő vallomás, ezért tart fegyvert a házban Oszter Sándor

Rémisztő vallomás, ezért tart fegyvert a házban Oszter Sándor

A nép­szerű szí­nészt ren­ge­teg­szer meg­fe­nye­get­ték már, ezért mu­száj meg­vé­de­nie magát.

A nép­szerű szí­nészt ren­ge­teg­szer meg­fe­nye­get­ték már, ezért mu­száj meg­vé­de­nie magát.

Óriási dráma: A halálra készül Oszter Sándor édesanyja

Óriási dráma: A halálra készül Oszter Sándor édesanyja

A tár­gya­lás­ról is hozzá si­e­tett.

A be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dolt szí­nész szer­dán a ter­ve­zett­nél ké­sőbb ér­ke­zett és ko­ráb­ban tá­vo­zott a bí­ró­ság­ról. Ennek drá­mai oka van...

Kórházba került Oszter Sándor édesanyja

Kórházba került Oszter Sándor édesanyja

Nem elég a bí­ró­sági ügye...

Nem elég, hogy Osz­ter Sán­dor­nak ötöd­rendű vád­lott­ként hó­na­pok óta a bí­ró­ságra kell jár­nia, most az édes­any­jáért is ag­gód­hat.

Nagyon különleges a mai nap Oszter Sándor számára

Nagyon különleges a mai nap Oszter Sándor számára

A szí­nész és csa­ládja szá­mára is fon­tos szep­tem­ber 2-a, im­má­ron 69 éve!

Oszter Sándornak elege lett: Mindenkit beperelek

Oszter Sándornak elege lett: Mindenkit beperelek

Nem megy könnyen a szí­nész­nek.

Osz­ter Sán­dor tóépí­tési ter­vei nem zaj­la­nak zök­ke­nő­men­te­sen.

Megfenyegették Oszter Sándort

Életveszélyesen megfenyegették Oszter Sándort

Újabb fel­hők gyü­le­kez­nek a Kos­suth-díjas szín­mű­vész feje fö­lött.

Újabb fel­hők gyü­le­kez­nek a Kos­suth- és Já­szai Mari-díjas szín­mű­vész feje fö­lött.

Csúnyán megbuktak, piásan vezettek a magyar sztárok

Csúnyán megbuktak, piásan vezettek a magyar sztárok

Min­den­kit érint a zéró to­le­ran­cia.

Min­den­kire vo­nat­ko­zik a zéró to­le­ran­cia, be­le­értve a hazai hí­res­sé­ge­ket is. Sokan meg is buk­tak egy bal­eset vagy egy köz­úti el­len­őr­zés miatt.

Itt az ítélet: Döntött a bíróság Oszter Sándor feleségének ügyében

Itt az ítélet: Döntött a bíróság Oszter Sándor feleségének ügyében

Feb­ru­ári ittas ve­ze­tése miatt bün­tet­ték Fa­i­loni Do­na­tel­lát. Csak egy po­hárka bort ivott.

Feb­ru­ári ittas ve­ze­tése miatt bün­tet­ték Fa­i­loni Do­na­tel­lát. Csak egy po­hárka bort ivott.

Nincs béke: Oszter Sándor nem békül lányával

Nincs béke: Oszter Sándor nem békül lányával

Egy pil­la­natra ugyan úgy tűn­he­tett, hogy az egy éve ha­ra­gos apa-lánya vi­szony ren­de­ződ­het, de...

Egy pil­la­natra ugyan úgy tűn­he­tett, hogy az egy éve ha­ra­gos apa-lánya vi­szony ren­de­ződ­het, de a szí­nész nem enged és nem békül.

Betelt a pohár, Oszter Sándor kiosztotta lányát

Betelt a pohár, Oszter Sándor kiosztotta lányát

A szí­nész átlát a szi­tán.

Osz­ter Ale­xandra és párja pénzt akar ko­vá­csolni a csa­ládi per­pat­var­ból - ál­lítja a szí­nész.

Meglepő fordulat, a Facebookon üzent anyjának Oszter Alexandra!

Meglepő fordulat, a Facebookon üzent anyjának Oszter Alexandra!

A szí­nésznő má­jus­ban kö­szön­tötte fel a Fa­ce­boo­kon az édes­any­ját.

A szí­nésznő má­jus­ban kö­szön­tötte fel a Fa­ce­boo­kon az édes­any­ját, most di­csérő sza­vak­kal il­lette az asszonyt.

Botrány a levegőben: Ezért tagadta meg saját szüleit Oszter Alexandra

Botrány a levegőben: Ezért tagadta meg saját szüleit Oszter Alexandra

Óri­ási bot­rány az Osz­ter csa­lád­ban! Ale­xandra a Fa­ce­boo­kon nyílt le­vél­ben ha­tá­ro­ló­dott el az édes­ap­já­tól.

Hihetetlen ajánlatot tett a bíróságnak Oszter Sándor

Hihetetlen ajánlatot tett a bíróságnak Oszter Sándor

Kedd dél­előtt ismét bí­ró­ság elé állt.

Kedd dél­előtt ismét bí­ró­ság elé állt Osz­ter Sán­dor, akit be­fo­lyás­sal való üzér­ke­dés­sel vá­dol­nak

Eltiltotta gyerekét a szüleitől Oszter Alexandra

Eltiltotta gyerekét a szüleitől Oszter Alexandra

El­mér­ge­se­dett a szí­nésznő és szü­lei kö­zött a vi­szony. Az édes­anya bízik a bé­kü­lés­ben!

El­mér­ge­se­dett a szí­nésznő és szü­lei kö­zött a vi­szony. Az édes­anya bízik a bé­kü­lés­ben!

Dagad a családi botrány: Durván nekiment apjának Oszter Alexandra

Dagad a családi botrány: Durván nekiment apjának Oszter Alexandra

Tel­je­sen ki­bo­rult a szí­nésznő! A Fa­ce­book-ol­da­lán szólt be szü­le­i­nek.

Tel­je­sen ki­bo­rult a szí­nésznő! A Fa­ce­book-ol­da­lán szólt be szü­le­i­nek. A be­szél­ge­tésbe ked­vese, és édes­anyja is be­kap­cso­ló­dott.

Oszter Sándor: lányom párja miatt nem láthatjuk az unokánkat

Oszter Sándor: lányom párja miatt nem láthatjuk az unokánkat

Le­hall­ga­tott be­szél­ge­té­se­i­nek meg­hall­ga­tá­sá­ból sok min­den ki­de­rült.

Le­hall­ga­tott te­le­fon­be­szél­ge­té­se­i­nek meg­hall­ga­tá­sá­val foly­ta­tó­dott a szí­nész pere a bí­ró­sá­gon.

Ez kellemetlen: Oszter csúnyán kiakadt a lányára

Ez kellemetlen: Oszter csúnyán kiakadt a lányára

A szí­nésznő most rá­tett egy la­pát­tal.

Egy ideje, fi­no­man szólva, nem fel­hőt­len a vi­szony Osz­ter Sán­dor és lánya, Osz­ter Ale­xandra kö­zött.