Osvárt Andrea

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Fájdalmas vallomás: kitálalt a magánéletéről Osvárt Andrea

Éle­té­nek ezen része nem ala­kul annyira sze­ren­csé­sen, mint azt re­mélte.

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

Lefotózták, Ábel Anita rámozdult Osvárt Andira

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

A vá­ló­fél­ben lévő mű­sor­ve­zető és a vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő kö­zött min­dig is szo­ros volt a ba­rát­ság.

Megrázó élményéről vallott Osvárt Andrea

Megrázó élményéről vallott Osvárt Andrea

A szí­nész­nőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Ve­len­cé­ben az egyik filmje be­mu­ta­tó­ján. Andi azóta sok­kal job­ban vá­lo­gatja meg sze­re­peit.

A szí­nész­nőt kel­le­met­len meg­le­pe­tés érte Ve­len­cé­ben az egyik filmje be­mu­ta­tó­ján. Andi azóta sok­kal job­ban vá­lo­gatja meg sze­re­peit.

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

Kiderült az igazság, ezért szakított szerelmével Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban.

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő egé­szen más okokra hi­vat­ko­zott ko­ráb­ban. Most el­szólta magát!

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

Ennyi volt, ezért szakított élete szerelmével Osvárt Andrea

A két­éves kap­cso­lat alig pár hete ért véget, nem csoda, hogy a Szi­ge­ten is egye­dül bu­lizó hí­res­ség ne­he­zen be­szélt róla.

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Vége! Szakított a magyar sztárszínésznő és párja

Két év után újra szingli Os­várt Andi.

Két évig al­ko­tott egy párt Os­várt And­rea és az olasz Ro­berto. Pedig nem­ré­gi­ben a há­zas­sá­got és a babát ter­vez­ték.

Megrázó és lélekemelő:Hihetetlen videót osztott meg a magyar színésznő

Megrázó és lélekemelő:Hihetetlen videót osztott meg a magyar színésznő

Az aka­rat di­a­dala... Talán ez a mon­dat jut elő­ször eszünkbe!

Az aka­rat di­a­dala... Talán ez a mon­dat jut elő­ször eszünkbe a japán pa­ra­lim­pi­kon pro­duk­ci­ója lát­tán.

Fájdalmas búcsú, gyászol Osvárt Andi

Fájdalmas búcsú, gyászol Osvárt Andi

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán egy meg­ható fo­tó­val kö­szönt el olasz film­ren­dező ba­rát­já­tól, aki­vel elég rég­óta ápolt jó kap­cso­la­tot.

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán egy meg­ható fo­tó­val kö­szönt el a ba­rát­já­tól.

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

Árulkodó fotó: Nem hiszed el, kivel bulizta át az estét Osvárt Andi

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a fel­vé­telt.

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő az Ins­tag­ram-ol­da­lán mu­tatta meg a fel­vé­telt.

Teljesen elállt a lélegzetünk: Bikinire vetkőzött Osvárt Andi

Teljesen elállt a lélegzetünk: Bikinire vetkőzött Osvárt Andi

A gyö­nyörű szí­nésznő épp Olasz­or­szág­ban pihen, ahon­nét egy dögös fo­tó­val lepte meg ra­jon­góit!

Elállt a lélegzetünk: bikinire vetkőzött Osvárt Andi

Elállt a lélegzetünk: bikinire vetkőzött Osvárt Andi

Munka után lőtt ma­gá­ról egy szelfit.

Munka után lőtt ma­gá­ról egy szelfit, és tö­ké­le­tes ido­mai mel­lett még az At­lanti-óce­ánt is meg­cso­dál­hat­juk a fotón.

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

Osvárt Andrea meglepő bejelentése: bármikor jöhet a baba

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt olasz ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

A 39 éves szí­nésznő las­san két éve alkot egy párt olasz ked­ve­sé­vel, és nem ta­gadja, hogy ké­szen áll az anya­ságra.

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar színésznő, mindenki örül

Fantasztikus örömhírt jelentett be a magyar színésznő, mindenki örül

Az évek óta Olasz­or­szág­ban élő Os­várt And­rea két éve al­kot­nak egy párt.

Os­várt And­rea és párja Ro­berto las­san két éve al­kot­nak egy párt.

Elállt a lélegzetünk: dögös képpel nosztalgiázik Osvárt Andi

Elállt a lélegzetünk: dögös képpel nosztalgiázik Osvárt Andi

A vi­lág­hírű ma­gyar szí­nésznő lát­vá­nyá­tól meg­őrült az in­ter­net népe!

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Ezért járt pszichológushoz a magyar sztár

Szak­em­ber­hez for­dult Os­várt Andi.

Imádja a kö­zön­ség, ver­sen­ge­nek érte a kül­földi fil­me­sek, mégis szak­em­ber se­gít­sé­gét kérte Os­várt And­rea.

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

Elképesztő helyzetben fotózták le Osvárt Andreát!

Nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés!

A gyö­nyörű szí­nész­nő­nek nem de­ro­gál a tö­meg­köz­le­ke­dés! Egy szem­fü­les ol­va­sónk a bel­vá­ros­ban fo­tózta le And­reát!

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

Hűha: Pikáns karácsonyi videó Osvárt Andiról és új szerelméről

A gyö­nyörű ma­gyar szí­nésznő eddig féltve őrizte ma­gán­éle­tét, csak sej­tel­mes fo­tók­kal utalt arra, hogy rá­ta­lált a bol­dog­ság.

Szerelméről mesélt Osvárt Andrea

Szerelméről mesélt Osvárt Andrea

A szí­nésznő el­is­mert­nek szá­mít az itt­honi és a kül­földi fil­mes vi­lág­ban is. Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, azon­ban most ki­vé­telt tett.

A szí­nésznő el­is­mert­nek szá­mít az itt­honi és a kül­földi fil­mes vi­lág­ban is. Nem sze­ret ma­gán­éle­té­ről be­szélni, azon­ban most ki­vé­telt tett.

Szex után lettek osztálytársak a Vakfolt sztárjai

Szex után lettek osztálytársak a Vakfolt sztárjai

Ha­ma­ro­san a mo­zik­ban az új krimi.

Ha­ma­ro­san a mo­zikba kerül az új ma­gyar krimi, mely­ben fi­a­tal te­het­sé­gek mu­tat­ják meg, hogy he­lyük van a pa­let­tán.

Forró: Osvárt Andi extrém erotikus pózban hergeli közönségét

Forró: Osvárt Andi extrém erotikus pózban hergeli közönségét

Lát­vá­nya ismét megér egy misét! Döb­be­ne­tes for­má­kat vil­lan­tott!

Lát­vá­nya ismét megér egy misét! Döb­be­ne­tes for­má­kat vil­lan­tott!

Hoppá! Nápolyban romantikázik a szerelmével Osvárt Andrea!

Hoppá! Nápolyban romantikázik a szerelmével Osvárt Andrea!

A híres szí­nésznő már nem tit­kolja ked­vese ki­lé­tét...

A híres szí­nésznő már nem tit­kolja ked­vese ki­lé­tét, a ra­gyogó nap­sü­tés­ben mo­so­lyog­tak a ka­me­rába.

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Hoppá: Egyszerre két férfi puszilgatta Osvárt Andit!

Igen iz­gal­mas pil­la­na­to­kat élt át!

Sze­rel­mén kívül egy másik férfi is rop­pant közel ke­rült hozzá, rá­adá­sul a ka­me­rák ke­reszt­tü­zé­ben!

Rejtélyes szerelmével hajókázott a budapesti éjszakában Osvárt Andi!

Rejtélyes szerelmével hajókázott a budapesti éjszakában Osvárt Andi!

A szexi sztár na­gyon ügyelt arra, hogy ked­vese arc­vo­ná­sai fel­is­mer­he­tet­le­nek ma­rad­ja­nak.

Szakember segítségével gyógyult Osvárt Andrea

Szakember segítségével gyógyult Osvárt Andrea

Nem tit­kolja, éve­kig spe­ci­a­lista se­gít­sé­gére volt szük­sége, hogy fel tudja dol­gozni ma­gán­életi ku­dar­cait.

Nem tit­kolja, éve­kig spe­ci­a­lista se­gít­sé­gére volt szük­sége, hogy fel tudja dol­gozni ma­gán­életi ku­dar­cait.

Szexi képével hergeli a világot a népszerű magyar modell

Szexi képével hergeli a világot a népszerű magyar modell

Élete je­len­tős ál­lo­má­sára em­lé­ke­zett.

Élete je­len­tős ál­lo­má­sára em­lé­ke­zett.

Szűk bikiniből buggyantak ki Osvárt Andrea hatalmas mellei!

Szűk bikiniből buggyantak ki Osvárt Andrea hatalmas mellei!

A nap­imádó szí­nésznő nya­ra­lá­sán vil­lan­tott em­lé­ke­ze­te­set!

Elállt a lélegzetünk! Osvárt Andi extrém erotikus pózban!

Elállt a lélegzetünk! Osvárt Andi extrém erotikus pózban!

A ma­gyar szép­ség egy meg­lepő, ám annál iz­­gal­­ma­­sabb fo­­tó­­val for­­ró­­sí­­totta fel a kö­zös­ségi ol­da­la­kat!

A ma­gyar szép­ség egy meg­lepő, ám annál iz­­gal­­ma­­sabb fo­­tó­­val for­­ró­­sí­­totta fel a kö­zös­ségi ol­da­la­kat!

Durva fotó: Csúnyán leégett Osvárt Andrea!

Durva fotó: Csúnyán leégett Osvárt Andrea!

A gyö­nyörű szí­nésznő nya­ra­lá­sát saját fe­le­lőt­len­sége ár­nyé­kolta be. Ér­zé­keny bőrét túl so­káig süt­tette a napon, ezért háta rák­vö­rösre égett!

A gyö­nyörű szí­nésznő nya­ra­lá­sát saját fe­le­lőt­len­sége ár­nyé­kolta be. Ér­zé­keny bőrét túl so­káig süt­tette a napon, ezért háta rák­vö­rösre égett!

Ilyen videót még sosem láttál Osvárt Andi melleiről!

Ilyen videót még sosem láttál Osvárt Andi melleiről!

A gyö­nyörű szí­nésznő a Yes című rö­vidfilm­ben vil­lan­tott ha­tal­ma­sat. Mi­csoda lát­vány!

A gyö­nyörű szí­nésznő a Yes című rö­vidfilm­ben vil­lan­tott ha­tal­ma­sat. Mi­csoda lát­vány!

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

A magyar sztárokat is mélyen megrázta a brüsszeli terror!

A Fa­ce­boo­kon fe­jez­ték ki rész­vé­tü­ket.

Az egész világ fel­boly­dult, ami­kor kedd reg­gel sú­lyos ter­ror­tá­ma­dás érte a belga fő­vá­rost. A hazai hí­res­sé­gek a Fa­ce­boo­kon fe­jez­ték ki együtt­ér­zé­sü­ket.

Ezt üzente Osvárt Andrea a gyászoló Eszenyi Enikőnek!

Ezt üzente Osvárt Andrea a gyászoló Eszenyi Enikőnek!

Sorra kapja a rész­vét­nyil­vá­ní­tá­so­kat!

A Víg­szín­ház igaz­ga­tó­nője öt évig élt pár­kap­cso­lat­ban Ka­mondi Zol­tán ren­de­ző­vel, aki csü­tör­tök haj­nal­ban hunyt el.

Osvárt Andi kiakadt, cáfolja a róla szóló pletykákat!

Osvárt Andi kiakadt, cáfolja a róla szóló pletykákat!

Mi igaz a szó­be­széd­ből?

Min­denki azt hitte, hogy nem­rég sza­kí­tott a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­vel, Es­pe­res Ákos­sal. A szí­nésznő most mind­ezt cá­folta!

Osvárt Andrea bevallotta, hogy ismét szingli

Osvárt Andrea bevallotta, hogy ismét szingli

Sza­kí­tott a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­vel

A szép szí­nésznő sza­kí­tott ko­rábbi pár­já­val, a rá­diós mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Ezért futott zátonyra Osvárt Andi párkapcsolata!

Ezért futott zátonyra Osvárt Andi párkapcsolata!

A szép szí­nésznő ro­mánca mind­össze né­hány hó­na­pig tar­tott a Ju­ven­tus rádió mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel.

A szép szí­nésznő ro­mánca mind­össze né­hány hó­na­pig tar­tott a Ju­ven­tus rádió mű­sor­ve­ze­tő­jé­vel, Es­pe­res Ákos­sal.

Osvárt Andrea beszólt a magyar filmeseknek

Osvárt Andrea beszólt a magyar filmeseknek

Sze­rinte itt­hon őt nem tart­ják szí­nész­nő­nek.

A nem­zet­közi fil­mes vi­lág­ban is jól is­mert ma­gyar szí­nésznő úgy érzi, nincs ke­res­ni­va­lója a hazai fil­me­sek kö­zött. Sze­rinte itt­hon őt nem tart­ják szí­nész­nő­nek.

Végre kiderült, miért szingli még mindig Osvárt Andrea

Végre kiderült, miért szingli még mindig Osvárt Andrea

A vi­lág­hírű szí­nésznő el­árulta.

A vi­lág­hírű szí­nésznő egy idő­ben meg­pró­bált a ma­gán­éle­tére kon­cent­rálni, hi­szen sok évnyi szing­li­ség után vá­gyott már egy kap­cso­latra. Ezért nem si­ke­rült neki.

Megtaláltuk Osvárt Andi ikertestvérét!

Megtaláltuk Osvárt Andi ikertestvérét!

Közös fotót posz­tolt ma­gá­ról D. Tóth Kriszta és Os­várt And­rea, amely alap­ján akár iker­test­vé­rek is le­het­né­nek. Meg­döb­bentő a ha­son­ló­ság!

Közös fotót posz­tolt ma­gá­ról D. Tóth Kriszta és Os­várt And­rea, amely alap­ján akár iker­test­vé­rek is le­het­né­nek. Meg­döb­bentő a ha­son­ló­ság!

A pasik szerint Osvárt Andrea sokkal szexibb smink nélkül

A pasik szerint Osvárt Andrea sokkal szexibb smink nélkül

A kül­föl­dön is si­ke­res szí­nésznő azon kevés sztá­rok egyike, akik ter­mé­sze­te­sen is szé­pek.

A kül­föl­dön is si­ke­res szí­nésznő azon kevés sztá­rok egyike, akik ter­mé­sze­te­sen is szé­pek.

Osvárt Andrea nagyon megváltozott, így még biztos nem láttad!

Osvárt Andrea nagyon megváltozott, így még biztos nem láttad!

Hosszú, barna tin­csek­kel szelfi­zett.

A szép szí­nész­nőt éve­ken át szőke rövid haj­jal lát­hat­tuk, ezért ala­po­san meg­le­pőd­tünk, ami­kor nem­rég be­újí­tott.

Így napoztatja formás hátsóját Osvárt Andrea

Így napoztatja formás hátsóját Osvárt Andrea

A szí­nésznő le is fo­tózta ido­mait.

A szí­nésznő éppen Svájc­ban van, ahol sza­bad­ide­jét na­po­zás­sal, és kerek fe­neke fo­tó­zá­sá­val tölti, a ra­jon­gók leg­na­gyobb örö­mére.

Ilyen képet még nem láttál Osvárt Andreáról!

Ilyen képet még nem láttál Osvárt Andreáról!

Os­várt And­rea egy olyan, sok évvel ez­előtti fotót mu­ta­tott ma­gá­ról, ami be­bi­zo­nyítja, hogy vi­lág­éle­té­ben szép volt. Még ha nem is is­me­rünk rá.

Os­várt And­rea egy olyan, sok évvel ez­előtti fotót mu­ta­tott ma­gá­ról, ami be­bi­zo­nyítja, hogy vi­lág­éle­té­ben szép volt. Még ha nem is is­me­rünk rá.

Smink nélkül sem kell szégyenkeznie Osvárt Andreának - Fotó

Smink nélkül sem kell szégyenkeznie Osvárt Andreának - Fotó

A dögös szí­nész­nő­nek nem­csak a kar­ri­erje, de szép­sége is vi­lág­ra­szóló.

Te látod a Balatont Osvárt Andrea bikinis testétől? - Fotó

Te látod a Balatont Osvárt Andrea bikinis testétől? - Fotó

A Ba­la­ton vízén rin­ga­tózva nyúj­tóz­tatta ki pár­duc­tes­tét a me­sé­sen szép szí­nésznő.

Budapesti rádiósra irigykedik a világ

Budapesti rádiósra irigykedik a fél világ

A mű­sor­ve­zető a leg­iri­gyel­tebb férfiak közé ke­rült.

A mű­sor­ve­zető a leg­iri­gyel­tebb férfiak közé ke­rült. Os­várt And­re­á­val jött össze.

Osvárt Andi fokozhatatlanul szexi

Osvárt Andi fokozhatatlanul szexi

Régen hal­lot­tunk nem­zet­kö­zi­leg is is­mert szí­nész­nőnk­ről.

Régen hal­lot­tunk nem­zet­kö­zi­leg is is­mert szí­nész­nőnk­ről Os­várt And­re­á­ról. Hí­rünk meg­emész­té­sé­hez most sem kell a füled, elég a füled.