Orbán Viktor

Orbán Viktor meghatotta Miklósa Erikát

Miklósa Erika: Meghatott, hogy Orbán Viktor miattunk jött el a szabadkai koncertre

Re­me­gett keze-lába az éne­kes­nő­nek.

Re­me­gett keze-lába a vi­lág­hírű ope­ra­éne­kes­nő­nek.

Újabb európai nagyhatalom tervez falat építeni a migránsok ellen

Újabb európai nagyhatalom tervez falat építeni a migránsok ellen

A si­ke­res ten­geri ak­ciók után az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter ja­va­solta ezt...

A si­ke­res ten­geri ak­ciók után az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter ja­va­solta ezt...

Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt a gyászoló családnak

Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt a gyászoló családnak

Ung­vári Tamás ha­lála kap­csán rész­vé­tét fe­jezte ki a kor­mányfő.

Ung­vári Tamás iro­dal­már ha­lála kap­csán le­vél­ben fe­jezte ki rész­vé­tét a kor­mányfő.

A nagy melegben is elindult a déli határ felé Orbán Viktor - fotók

A nagy melegben is elindult a déli határ felé Orbán Viktor - fotók

Már he­tek­kel ez­előtt min­den jegy el­kelt Mik­lósa Erika kon­cert­jére.

Már he­tek­kel ez­előtt min­den jegy el­kelt Mik­lósa Erika kon­cert­jére.

Orbán Viktor: Timmermans és Weber elbukott

Orbán Viktor: Timmermans és Weber elbukott

Nyi­lat­ko­zott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Brüsszel­ben zajló tár­gya­lá­sok­ról és arról, miért nem fo­gadta el ha­zánk a 2050-re szóló klíma meg­ál­la­po­dást.

Orbán Viktor: A keresztény örökséghez hűnek kell maradni

Orbán Viktor: A keresztény örökséghez hűnek kell maradni

A mig­rá­ció Eu­ró­pára és Af­ri­kára gya­ko­rolt ha­tá­sa­i­ról, va­la­mint a ke­resz­tény­ül­dö­zés­ről volt szó Ma­gyar­or­szá­gon.

Nézőpont: Kipukkadt a Gyurcsány-lufi

Nézőpont: Kipukkadt a Gyurcsány-lufi

Gyur­csányt a ma­gya­rok 70 szá­za­léka, vagyis 5.6 mil­lió vá­lasz­tó­pol­gár, a fő­vá­ros­ban pedig csak­nem egy­mil­lió sza­va­zásra jo­go­sult nem sze­retné fon­tos po­li­ti­kai po­zí­ci­ó­ban látni.

Gyur­csány Fe­ren­cet a ma­gya­rok 70 szá­za­léka, vagyis 5.6 mil­lió vá­lasz­tó­pol­gár, a fő­vá­ros­ban pedig csak­nem egy­mil­lió sza­va­zásra jo­go­sult nem sze­retné fon­tos po­li­ti­kai po­zí­ci­ó­ban látni - derül ki a Né­ző­pont In­té­zet köz­vé­le­mény-ku­ta­tá­sá­ból.

Orbán Viktor: Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első

Orbán Viktor: Nekünk Brüsszelben is Magyarország az első

A V4-es ta­lál­ko­zón sze­mé­lyi kér­dé­sek­ről és a kö­vet­kező 5 éves uniós alap­el­vek­ről is meg­ál­la­pod­tak.

A V4-es ta­lál­ko­zón sze­mé­lyi kér­dé­sek­ről és a kö­vet­kező 5 éves uniós alap­el­vek­ről is meg­ál­la­pod­tak, de a rész­le­tek­ről a jövő heti brüsszeli csúcs előtt nem ta­ná­csos be­szélni - mondta a mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Az Uniónak nincs migrációs vészterve

Az Uniónak nincs migrációs vészterve

A mig­rá­ciós vál­ság elég­te­len eu­ró­pai ke­ze­lé­sé­ről, a két­ol­dalú kap­cso­la­tok­ról és ener­ge­ti­kai ügyek­ről is tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Rumen Radev bol­gár köz­tár­sa­sági el­nök­kel.

A mig­rá­ciós vál­ság elég­te­len eu­ró­pai ke­ze­lé­sé­ről, a két­ol­dalú kap­cso­la­tok­ról és ener­ge­ti­kai ügyek­ről is tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Rumen Radev bol­gár köz­tár­sa­sági el­nök­kel.

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

Orbán Viktor levelet írt a Ferencváros edzőjének

BL-t nyer­tek a Fradi pó­ló­sai.

A Fradi pó­ló­sai szom­ba­ton a cím­védő Olym­pia­koszt öt­mé­te­re­sek­kel le­győzve nyer­ték meg tör­té­ne­tük első Baj­no­kok Li­gája-tró­fe­á­ját.

Fontos csúcstalálkozó: a V4-ek Budapesten egyeztettek

Fontos csúcstalálkozó: a V4-ek Budapesten egyeztettek

Fon­tos ta­lál­ko­zóra ké­szül...

Rend­kí­vüli kor­mány­fői ta­lál­ko­zót tart ma Bu­da­pes­ten a négy vi­seg­rádi or­szág.

Az illegális migráció a legnagyobb kihívás

Az illegális migráció a legnagyobb kihívás

Az il­le­gá­lis mig­rá­ci­ó­ról és a két­ol­dalú gaz­da­sági, ok­ta­tási és kul­tu­rá­lis kap­cso­la­tok­ról tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Aung Szan Szú Kji mi­an­mari kor­mány­fő­vel.

Az il­le­gá­lis mig­rá­ci­ó­ról és a két­ol­dalú gaz­da­sági, ok­ta­tási és kul­tu­rá­lis kap­cso­la­tok­ról tár­gyalt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Aung Szan Szú Kji mi­an­mari kor­mány­fő­vel, akit szer­dán Bu­da­pes­ten, a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­ga­dott.

Széphalmon járt Orbán Viktor, mégpedig fontos ügy miatt (videó)

Széphalmon járt Orbán Viktor, mégpedig fontos ügy miatt (videó)

Orbán Vik­tor részt vett Szép­hal­mon a ma­gyar iro­dal­má­rok ta­nács­ko­zá­sán.

Anya­or­szági és kül­honi iro­dal­má­rok ta­lál­koz­tak. A ta­nács­ko­zá­son részt vett a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök is.

Orbán Viktor videó-üzenete az összetartozásról

Orbán Viktor videó-üzenete az összetartozásról

A tri­a­noni dik­tá­tum 99. év­for­du­ló­já­nak napja a ma­gyar­ság szá­mára nem csu­pán gyász­nap, de 2010 óta a Nem­zeti Össze­tar­to­zás Napja is.

Orbán Viktor levelet írt a legendás kapusnak

Korzó Étterem Velenceevelet írt a legendás kapusnak

Ki­rály Gábor má­jus­ban vo­nult vissza.

A ko­rábbi 108-szo­ros ma­gyar vá­lo­ga­tott há­lóőr, Ki­rály Gábor nem­ré­gi­ben je­len­tette be a vissza­vo­nu­lá­sát. Orbán Vik­tor gra­tu­lált a pá­lya­fu­tá­sá­hoz.

Unokájával köszönte meg a születésnapi üdvözleteket Orbán Viktor

Unokájával köszönte meg a születésnapi üdvözleteket Orbán Viktor

Szü­le­tés­napja van a mi­nisz­ter­el­nök­nek, a Fa­ce­boo­kon kö­szönte meg a ked­ves sza­va­kat.

Orbán Viktor elindult Brüsszelbe

Orbán Viktor elindult Brüsszelbe

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság le­het­sé­ges ve­ze­tő­jé­ről tár­gyal­nak.

A ma­gyar kor­mányfő azon a ta­nács­ko­zá­son vesz részt, ame­lyen az Eu­ró­pai Bi­zott­ság le­het­sé­ges ve­ze­tő­jé­ről tár­gyal­nak az állam- és kor­mány­fők.

Világhírű kanadai gondolkodóval tárgyalt Orbán Viktor

Világhírű kanadai gondolkodóval tárgyalt Orbán Viktor

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tök dél­előtt a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta Jor­dan Pe­ter­sont.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tök dél­előtt a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta Jor­dan Pe­ter­sont.

Orbán Viktor nem utazik Csíksomlyóra

Orbán Viktor nem utazik Csíksomlyóra

Ma­gyar­or­szá­got Áder János köz­tár­sa­sági elnök kép­vi­seli.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök nem vesz részt a csík­som­lyói pápai szent­mi­sén, Ma­gyar­or­szá­got Áder János köz­tár­sa­sági elnök kép­vi­seli - erő­sí­tette meg Ha­vasi Ber­ta­lan, a mi­nisz­ter­el­nök saj­tó­fő­nöke.

A V4-ekhez törleszkedik a francia elnök

A V4-ekhez törleszkedik a francia elnök

A keddi uniós csú­csot meg­elő­zően Em­ma­nuel Mac­ron ebédre hívta a V4-es or­szá­gok mi­nisz­ter­el­nö­keit.

A keddi uniós csú­csot meg­elő­zően Em­ma­nuel Mac­ron fran­cia elnök ebédre hívta a V4-es or­szá­gok mi­nisz­ter­el­nö­keit.

Orbán Viktor: Olyan vezetők kellenek, akik megvédik Európát (videóval)

Orbán Viktor: Olyan vezetők kellenek, akik megvédik Európát (videóval)

A ma­gya­rok vi­lá­go­san ki­mond­ták: Brüsszel­ben vál­to­zást sze­ret­né­nek.

A va­sár­napi EP vá­lasz­tá­son a ma­gya­rok vi­lá­go­san ki­mond­ták: Brüsszel­ben vál­to­zást sze­ret­né­nek.

Orbán Viktorról kérdezték a németek Orbán Willit, így válaszolt

Orbán Viktorról kérdezték a németek Orbán Willit, így válaszolt

Mintha nem akar­nák meg­ér­teni, hogy az RB Le­ip­zig klasszis vé­dője a ma­gyar vá­lo­ga­tot­tat vá­lasz­totta.

Orbán Viktor megtiszteltetésnek tartja a kínai házelnök látogatását

Orbán Viktor: Megtiszteltetés a kínai házelnök látogatása

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Bu­da­pes­ten ta­nács­ko­zott Li Csan-su kínai ház­el­nök­kel.

Orbán Viktor: Vissza kell adni Európa biztonságát

Orbán Viktor: Vissza kell adni Európa biztonságát

A magas rész­vé­telt nem a szél fújta be az aj­tón­kon, Ma­gyar­or­szá­gon soha ennyien nem vet­tek még részt eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son.

A magas rész­vé­telt nem a szél fújta be az aj­tón­kon, Ma­gyar­or­szá­gon soha ennyien nem vet­tek még részt eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­son. Si­ke­rült ma­gun­kat meg­győzni arról, hogy egy eu­ró­pai vá­lasz­tás­ról van szó, de ez a ha­zánk­ról szólt - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Orbán Viktor: Brüsszel el akarja venni a gazdák pénzét

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára.

Brüs­szel a gaz­dák pén­zé­nek egy ré­szét el akarja venni és oda akarja adni a mig­rán­sok tá­mo­ga­tá­sára.

Orbán Viktor az európai labdarúgás vezetőjét fogadta

Orbán Viktor az európai labdarúgás vezetőjét fogadta

Bu­da­pes­ten ren­de­zik a női BL-dön­tőt.

A meg­be­szé­lé­sen részt vett Csá­nyi Sán­dor, a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség (FIFA) és az UEFA al­el­nöke is.

Orbán Viktor: Liberális maffia szervezi a migrációt

Orbán Viktor: Liberális maffia szervezi a migrációt

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök ha­gyo­má­nyos pén­teki rá­diós be­szél­ge­tés­ben re­a­gált az úgy­ne­ve­zett eu­ró­pai csúcs­je­lölti vi­tára is.

Orbán Viktor: Európa tartós hanyatlása is bekövetkezhet

Orbán Viktor: Európa tartós hanyatlása is bekövetkezhet

Ma­gyar­or­szág azt a kö­vet­kez­te­tést vonta le, hogy meg kell őrizni az iden­ti­tást, meg kell vé­deni a biz­ton­sá­got és erő­sí­teni a ver­seny­ké­pes­sé­get.

Ma­gyar­or­szág a so­ro­za­tos eu­ró­pai vál­sá­gok után azt a kö­vet­kez­te­tést vonta le, hogy meg kell őrizni az iden­ti­tást, meg kell vé­deni a biz­ton­sá­got és to­vább kell erő­sí­teni a ver­seny­ké­pes­sé­get - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor videóüzenete a Városligetből

Orbán Viktor videóüzenete a Városligetből

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök dél­előtt ava­tási ün­nep­sé­gen vett részt. Az ese­mény­ről Fa­ce­book-üze­ne­té­ben be­szél.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök dél­előtt részt vett az Or­szá­gos Mú­ze­umi Res­ta­u­rá­lási és Rak­tá­ro­zási Köz­pont ava­tási ün­nep­sé­gén. Az ese­mény­ről Fa­ce­book-ol­da­lán is be­szá­molt.

V4NA: Orbán Viktor halálát kívánja a CEU professzora

V4NA: Orbán Viktor halálát kívánja a CEU professzora

Ko­vács M. Mária, a Soros-egye­tem tör­té­nész-pro­fesszora Orbán Vik­tor ha­lá­lára utaló be­jegy­zést tett közzé.

Ko­vács M. Mária, a Soros-egye­tem tör­té­nész-pro­fesszora Orbán Vik­tor ha­lá­lára utaló be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon.

Orbán Viktor: Ha kultúránkat veszély fenyegeti, akcióba lépünk

Orbán Viktor: Ha kultúránkat veszély fenyegeti, akcióba lépünk

Egy nép és egy ci­vi­li­zá­ció iden­ti­tása leg­in­kább a kul­tú­rá­ban tük­rö­ző­dik és össz­pon­to­sul - mondta Orbán Vik­tor.

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Steve Bannon: Orbán Viktor presztizsét növeli a washingtoni találkozó

Orbán Viktor presztizsét növeli a washingtoni találkozó

Steve Ban­non az ame­ri­kai elnök ko­rábbi fő­ta­nács­adója be­szélt arról, hogy 14 év után ismét a leg­ma­ga­sabb szin­te­ken tár­gyal az ame­ri­kai és a ma­gyar ve­ze­tés.

Orbán Viktor családlátogatáson, Válaszúton

Orbán Viktor családlátogatáson, Válaszúton

Er­dé­lyi kör­út­ján a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök nem csu­pán hi­va­ta­los prog­ra­mo­kon vett részt, de sze­mé­lyes kap­cso­la­to­kat is ki ala­kíts ma­gyar csa­lá­dok­kal.

Magyarország barátai megtapsolják a Trump-Orbán találkozót

Magyarország barátai megtapsolják a Trump-Orbán találkozót

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök wa­shing­toni lá­to­ga­tása új fe­je­ze­tet nyit­hat Ma­gyar­or­szág szá­mára,

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök wa­shing­toni lá­to­ga­tása új fe­je­ze­tet nyit­hat.

Orbán Viktor: Gildától Toscáig. Tisztelet Rost Andrea művésznőnek - fotó

Orbán Viktor: Gildától Toscáig. Tisztelet Rost Andrea művésznőnek - fotó

A mi­nisz­ter­el­nök Rost And­re­á­val ké­szült fotót tett ki a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Orbán Viktor videóüzenete Nagyszebenből

Orbán Viktor videóüzenete Nagyszebenből

A mai ta­nács­ko­zás csak a kez­dete, és nem le­zá­rása lehet az Eu­rópa jö­vő­jé­ről szóló gon­dol­ko­dás­nak. Ezt is el­mondta a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök.

Megint hazudott és gyűlölködött a CNN

Megint hazudott és gyűlölködött a CNN

Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár ala­po­san hely­re­tette a be­ván­dor­lás­párti CNN ne­ve­zetű (ál)hír­csa­tor­nát.

Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár ala­po­san hely­re­tette a be­ván­dor­lás­párti CNN ne­ve­zetű (ál)hír­csa­tor­nát.

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor és Do­nald Trump jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor ma­gyar kor­mányfő és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

Orbán: Magyarország a déli határon Ausztriát is védi

Orbán: Magyarország a déli határon Ausztriát is védi

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott. A tár­gya­lá­sá­ról a két po­li­ti­kus saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón szá­molt be hét­főn.

Orbán Viktor két napra Erdélybe látogat

Orbán Viktor két napra Erdélybe látogat

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az RMDSZ meg­hí­vá­sá­nak tesz ele­get.

A Ro­má­niai Ma­gyar De­mok­rata Szö­vet­ség (RMDSZ) meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra megy Orbán Vik­tor kor­mányfő, a Fi­desz el­nöke.

Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Manfred Webert

Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Manfred Webert

Új je­löl­tekre lesz szük­ség, és az is nyil­ván­való, hogy az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás után új erő­vi­szo­nyok ala­kul­nak majd ki.

Egyre na­gyobb az egyet­ér­tés abban, hogy új je­löl­tekre lesz szük­ség, és az is nyil­ván­való, hogy az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás után új erő­vi­szo­nyok ala­kul­nak majd ki - mondta Ko­vács Zol­tán, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt.

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter lá­to­ga­tá­sá­nak leg­fon­to­sabb pil­la­na­tait idézte fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rádió reg­geli hír­mű­so­rá­ban.

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pél­dá­nak te­kinti a ma­gyar gaz­da­ság fej­lő­dé­sét és el­is­merte, hogy ha­zá­já­nak van mit ta­nul­nia tő­lünk.

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Az oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint Orbán Vik­tor olyan po­li­ti­kus, aki­nek si­ke­rült meg­ál­lí­ta­nia a mig­rá­ciót.

Az oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint Orbán Vik­tor egy olyan po­li­ti­kus, aki­nek 2015-ben a nem­zet­közi nyo­más el­le­nére si­ke­rült meg­ál­lí­ta­nia a tö­me­ges be­ván­dor­lást.

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek - mondta Hid­véghi Ba­lázs, a Fi­desz kom­mu­ni­ká­ciós igaz­ga­tója.

Orbán Viktor fogadta a német cég alapítóját

Orbán Viktor fogadta a német cég alapítóját

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tök dél­előtt a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta Heinz Her­mann Thi­e­let, a Knorr-Bremse AG fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak tisz­te­let­beli el­nö­két.

A mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tök dél­előtt fo­gadta Heinz Her­mann Thi­e­let, a Knorr-Bremse AG fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak tisz­te­let­beli el­nö­két.

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök május 13-án ta­lál­koz­nak Washing­ton­ban.

Orbán Viktor: Második nap Pekingben (videó)

Második nap Pekingben (videó)

Ma­gyar­or­szág ké­szen áll az eu­ró­pai-kínai kap­cso­la­tok fej­lesz­té­sére.

Ma­gyar­or­szág ké­szen áll arra, hogy a Kína, va­la­mint a közép- és kelet-eu­ró­pai or­szá­gok kö­zötti együtt­mű­kö­dé­sen ke­resz­tül elő­moz­dítsa az eu­ró­pai-kínai kap­cso­la­tok fej­lő­dé­sét.

A balliberálisok megvetik a hazafiságot

A balliberálisok megvetik a hazafiságot

Egy­ház-, és gyer­mek­el­le­ne­sek.

Az egy­ház el­leni tá­ma­dás, a gyer­me­kek nemi ösz­tö­neik idő előtti ser­ken­tése és az LMBT kö­zös­sé­ge­kért küz­dők a len­gyel ál­la­mot fe­nye­ge­tik.

Orbán Viktor: A Kelet egyre erősödik

Orbán Viktor: A Kelet egyre erősödik

Meg­vál­to­zott Kelet és Nyu­gat egyen­sú­lyá­nak hely­zete.

Meg­vál­to­zott Kelet és Nyu­gat egyen­sú­lyá­nak hely­zete, de Ma­gyar­or­szág ebben az új hely­zet­ben nem ve­szélyt lát, hanem le­he­tő­sé­ge­ket, ame­lye­ket a ke­leti or­szá­gok­hoz fű­ződő kap­cso­la­tok épí­té­sé­vel akar ki­hasz­nálni.

Orbán Viktor pekingi videót posztolt

Orbán Viktor pekingi videót posztolt

Újabb rövid videó lát­ható Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán. A fel­vé­te­lek a tár­gya­lá­sok né­hány pil­la­na­tát örö­kí­tik meg és ké­pe­ket vil­lant fel Pe­king lát­vá­nyos­sá­ga­i­ból is.

Újabb rövid videó lát­ható Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán. A fel­vé­te­lek a tár­gya­lá­sok né­hány pil­la­na­tát örö­kí­tik meg.

Orbán Viktor videója: Második állomás Peking

Orbán Viktor videója: Második állomás Peking

A ma­gyar kül­dött­ség ér­ke­zé­sé­nek pil­la­na­tait örö­kí­tette meg és tette közzé Fa­ce­book-ol­da­lán a ma­gyar kor­mányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett Pekingbe

Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett Pekingbe

Kí­ná­ban Li Ko-csi­ang kínai mi­nisz­ter­el­nök­kel is tár­gyal, és két­ol­dalú egyez­mé­nye­ket írnak alá.

Orbán Viktor Kazahsztánban tárgyal

Orbán Viktor Kazahsztánban tárgyal

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök kínai útja során meg­állt Ka­zahsz­tán­ban, Nur­szul­tan­ban. Orbán Vik­tor hang­sú­lyozta: Ka­zahsz­tán régi ba­ráti or­szág Ma­gyar­or­szág szá­mára.

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök kínai útja során meg­állt Ka­zahsz­tán­ban, Nur­szul­tan­ban. Orbán Vik­tor hang­sú­lyozta: Ka­zahsz­tán régi ba­ráti or­szág.

Orbán Viktor programját már több mint 1 millióan támogatják

Orbán Viktor programját már több mint 1 millióan támogatják

A leg­fris­sebb ada­tok sze­rint már 1 mil­lió 150 ezer alá­írás gyűlt össze.

A leg­fris­sebb ada­tok sze­rint már 1 mil­lió 150 ezren tá­mo­gat­ják alá­írá­suk­kal Orbán Vik­tor prog­ram­ját.

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Meg sem le­pő­dünk azon, ha egy ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett kam­pá­nyol.

Ma már meg sem le­pő­dünk azon, ha egy kor­rupt brüsszeli po­li­ti­kus a kor­rup­ció ellen, vagy egy meg­rög­zött ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett hir­det kam­pányt.

Tündéri fotó: A miniszterelnök őrzi a hagyományokat

Tündéri fotó: A miniszterelnök őrzi a hagyományokat

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ara­nyos fény­ké­pet posz­tolt Fa­ce­book ol­da­lán. Ez a kis­lány biz­to­san nem fog el­her­vadni.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ara­nyos fény­ké­pet posz­tolt Fa­ce­book ol­da­lán. Ez a kis­lány biz­to­san nem fog el­her­vadni. Bol­dog Hús­vé­tot // Happy Eas­ter! - üzeni Orbán Vik­tor a Fa­ce­book-on.

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat Mat­teo Sal­vini, hogy az eu­ró­pai vá­lasz­tá­sok előtt egyez­tes­sen Orbán Vik­tor­ral.

Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat Mat­teo Sal­vini, hogy a május végén sorra ke­rülő eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok előtt egyez­tes­sen Orbán Vik­tor­ral.

Soros György arrogáns és romboló oligarcha

Soros György arrogáns és romboló oligarcha

Soros György kri­ti­zá­lá­sá­nak joga mel­lett ér­velt Frank Fü­redi.

Soros György kri­ti­zá­lá­sá­nak joga mel­lett ér­velt Frank Fü­redi szo­cio­ló­gus pro­fesszor, aki a Spi­ked on­line köz­életi fó­ru­mon tett közzé vé­le­mény­cik­ket.

Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Orbán Viktor: Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got.

Csak a Fi­desz-KDNP al­kal­mas arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got a nem­zet­közi szín­té­ren, hogy ki­áll­jon a ma­gya­ro­kért Brüsszel­ben - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Orbán Viktor: Imádkozunk a tragédia áldozataiért

Orbán Viktor: Imádkozunk a madeirai tragédia áldozataiért

Le­vél­ben nyil­vá­ní­totta rész­vé­tét Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a német kan­cel­lár­nak a Ma­dei­rán tör­tént tra­gi­kus busz­bal­eset miatt.

Le­vél­ben nyil­vá­ní­totta rész­vé­tét Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a német kan­cel­lár­nak a Ma­dei­rán tör­tént tra­gi­kus busz­bal­eset miatt. A német tu­ris­tá­kat szál­lító busz bal­ese­té­ben 29 ember vesz­tette éle­tét és 27 szen­ve­dett sé­rü­lé­se­ket.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: Nyugat-Európát is érinti

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: Nyugat-Európát is érinti

Alá­ír­hat­ják a Bu­da­pest-Belg­rád-vas­út­vo­nal­ról szóló szer­ző­dé­se­ket.

Ha­ma­ro­san alá­ír­hat­ják a Bu­da­pest-Belg­rád-vas­út­vo­nal kor­sze­rű­sí­té­sére vo­nat­kozó épí­tési szer­ző­dé­se­ket - kö­zölte Orbán Vik­tor pén­te­ken a Kína-Közép-Kelet-Eu­rópa (KKE) együtt­mű­kö­dés Dub­rov­nik­ban zajló csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber.

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber, mi­u­tán el­adta a kis­pesti klu­bot.

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

"A Kelet Nyu­gatra jött".

Az Eu­ró­pát érintő mig­rá­ciós vál­ság va­ló­já­ban ci­vi­li­zá­ciós vál­sággá szé­le­se­dett, "a Kelet Nyu­gatra jött" - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Pi­lis­csa­bán.

Orbán Viktor: A keresztény kultúra minden erő forrása

Orbán Viktor: A keresztény kultúra minden erő forrása

A ke­resz­tény kul­túra nél­kül nincs sza­bad­ság és nincs eu­ró­pai élet sem - mondta a kor­mányfő.

Orbán Viktor az Európai Néppárt magyar képviselőivel egyeztetett

Orbán Viktor az Európai Néppárt magyar képviselőivel egyeztetett

A Fi­desz el­nöke hét­főn a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta az Eu­ró­pai Nép­párt ma­gyar tag­szer­ve­ze­te­i­nek el­nö­keit.

Orbán Viktort méltatja a Mazsihisz levele

Orbán Viktort méltatja a Mazsihisz levele

Nagy­ra­be­csü­lé­sét fe­jezte ki He­is­ler.

Nagy­ra­be­csü­lé­sét fe­jezte ki a Ma­gyar­or­szági Zsidó Hit­köz­sé­gek Szö­vet­sé­gé­nek (Ma­zsi­hisz) el­nöke az Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek írt le­ve­lé­ben.

Orbán Viktor tárgyalt a CDU küldötteivel

Orbán Viktor tárgyalt a CDU küldötteivel

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, a Fi­desz el­nöke pén­te­ken a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta a né­met­or­szági Baden-Würt­tem­berg tar­to­mány CDU-frak­ci­ó­já­nak kép­vi­se­lőit

A Fi­desz el­nöke pén­te­ken a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta a né­met­or­szági Baden-Würt­tem­berg tar­to­mány CDU-frak­ci­ó­já­nak kép­vi­se­lőit.

Orbán Viktor Afrikában beszélt az ország büszkeségéről

Orbán Viktor Afrikában beszélt az ország büszkeségéről

Sto­pira is szóba ke­rült a lá­to­ga­tá­son.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los lá­to­ga­tásra Pra­i­ába, a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sába uta­zott, ahol Stop­irá­ról, a Vidi lab­da­rú­gó­já­ról is be­szélt.

A kereszténység a közös alap

Orbán Viktor: A kereszténység a közös alap

Ezt mondta Orbán Vik­tor a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sá­ban, Pra­i­á­ban.

A ke­resz­tény kul­túra közös gon­dol­ko­dási alap - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sá­ban.Pra­i­á­ban, saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Magyarország nagyon demokratikus és mélységesen európai

Magyarország mélységesen európai

Ve­zető he­lyen szá­mol be a Le Fi­garo arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy volt fran­cia elnök Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Ve­zető he­lyen szá­mol be a be­fo­lyá­sos fran­cia kon­zer­va­tív lap, a Le Fi­garo arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy volt fran­cia elnök Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Hogyan lett Orbán Viktorból és Nicolas Sarkozyből három testőr?

Hogyan lett Orbán Viktorból és Nicolas Sarkozyből három testőr?

Ritka, de be­szé­des kép Orbán Vik­tor Ins­tag­ram ol­da­lán.

Ritka, de be­szé­des kép Orbán Vik­tor Ins­tag­ram ol­da­lán. Az alá­írás: Három testőr.

Hazudozik a Fideszről Manfred Weber

Hazudozik a Fideszről Manfred Weber

Lehet, hogy színt val­lott, de az sem ki­zárt, hogy csak kö­pö­nye­get for­gat.

Az EPP "csúcs­je­löltje" egy pén­teki német lap­in­ter­jú­ban szinte va­la­mennyi jobb­ol­dali, kon­zer­va­tív párt­nak ne­ki­ment, ugyan­ak­kor össze­fo­gást ígért a bal­li­be­rá­lis pár­tok­kal.

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Így van most.

Alig né­hány napja ve­hette át Orbán Vik­tor­tól a Kos­suth-nagy­dí­ját, majd ismét kór­házba ke­rült Tö­rő­csik Mari. Így van most.

Azonnal cselekvést sürgetett Orbán Viktor a migráció ügyében

Azonnal cselekvést sürgetett Orbán Viktor a migráció ügyében

Azon­nali cse­lek­vésre szó­lí­tott fel a mig­rá­ció kér­dé­sé­ben.

Azon­nali cse­lek­vésre szó­lí­tott fel a mig­rá­ció, a ha­tár­vé­de­lem és az eu­ró­pai egy­ség ügyé­ben Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szom­ba­ton a Mat­hias Cor­vi­nus Col­le­gium bu­da­pesti mig­rá­ciós kon­fe­ren­ci­á­ján, a Vár­kert Ba­zár­ban.

Megrémültek a németek, átírták a szavazást

Megrémültek a németek, átírták a szavazást

Az utolsó pil­la­nat­ban vál­toz­tat­ták meg a nép­párti kép­vi­se­lők, hogy miről sza­vaz­za­nak teg­nap.

A több­órás ülés köz­ben a német nép­pár­tiak meg­tud­ták, hogy Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nél ott a már alá­írt ki­lépő nyi­lat­ko­zat.

A Fidesz felfüggeszti munkáját a Néppártban

A Fidesz felfüggeszti munkáját a Néppártban

A Fi­desz ellen in­dí­tott tá­ma­dás ered­mé­nye, hogy a ma­gyar kon­zer­va­tív párt fel­füg­geszti mű­kö­dé­sét a Nép­párt­ban.

Judit Sargentini pofátlansága határtalan

Judit Sargentini pofátlansága határtalan

El­ké­pesztő, mire ve­te­me­dik.

El­ké­pesztő, mire ve­te­me­dik a mik­ro­zöld pár­tocska uniós kép­vi­se­lője. A hazug je­len­té­sé­ről el­hí­re­sült mat­róna most éppen a Nép­párt­nak akar dik­tálni.

Öngyilkosságtól mentette meg a Fidesz a Néppártot

Öngyilkosságtól mentette meg a Fidesz a Néppártot

Szak­ér­tők sze­rint győ­zel­met ara­tott a Fi­desz az Eu­ró­pai Nép­párt szer­dai ülé­sén.

Szak­ér­tők sze­rint győ­zel­met ara­tott a Fi­desz az Eu­ró­pai Nép­párt szer­dai ülé­sén. A párt li­be­rá­li­sai, és a nekik resz­ketve meg­fe­lelni pró­báló, a saj­tó­tá­ma­dá­sok­tól ret­tegő "társ­uta­saik" arra ké­szül­tek, hogy el­tá­vo­lít­sák a Fi­deszt a kon­zer­va­tív­nak mon­dott cso­por­to­su­lás­ból, igye­ke­ze­tük azon­ban ku­darcba ful­ladt.

Orbán Viktor: A terrorizmus nem ismer határokat

Orbán Viktor: A terrorizmus nem ismer határokat

Az Új-Zé­l­an­don tör­tént bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás ismét be­bi­zo­nyí­totta, hogy a 21. szá­zad­ban a gyű­lö­let, erő­szak és a ter­ro­riz­mus nem ismer ha­tá­ro­kat.

Az Új-Zé­l­an­don tör­tént bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás saj­ná­la­tos módon ismét be­bi­zo­nyí­totta, hogy a 21. szá­zad­ban a gyű­lö­let, az erő­szak és a ter­ro­riz­mus nem ismer ha­tá­ro­kat - írta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Jac­inda Ar­dern új-zél­andi kor­mány­fő­nek kül­dött rész­vét­nyil­vá­ní­tá­sá­ban.

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

A 83 éves le­gen­dás szí­nésznő na­gyon meg­ha­tó­dott.

A 83 éves le­gen­dás szí­nésznő na­gyon meg­ha­tó­dott.

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele, hogy idén neki ítél­ték a Kos­suth- nagy­dí­jat...

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

Fenn­tartja po­li­ti­kai ál­lás­pont­ját.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let in­té­zett azok­hoz a nép­párti ve­ze­tők­höz, akik kez­de­mé­nyez­ték a Fi­desz ki­zá­rá­sát az EPP-ből.