Orbán Viktor

Orbán Viktor az európai labdarúgás vezetőjét fogadta

Orbán Viktor az európai labdarúgás vezetőjét fogadta

A meg­be­szé­lé­sen részt vett Csá­nyi Sán­dor, a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség (FIFA) és az UEFA al­el­nöke is.

A meg­be­szé­lé­sen részt vett Csá­nyi Sán­dor, a Ma­gyar Lab­da­rúgó-szö­vet­ség el­nöke, a Nem­zet­közi Lab­da­rúgó-szö­vet­ség (FIFA) és az UEFA al­el­nöke is.

Orbán Viktor: Ha kultúránkat veszély fenyegeti, akcióba lépünk

Orbán Viktor: Ha kultúránkat veszély fenyegeti, akcióba lépünk

Egy nép és egy ci­vi­li­zá­ció iden­ti­tása leg­in­kább a kul­tú­rá­ban tük­rö­ző­dik és össz­pon­to­sul - mondta Orbán Vik­tor.

Orbán Viktor videóüzenete a Városligetből

Orbán Viktor videóüzenete a Városligetből

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök dél­előtt ava­tási ün­nep­sé­gen vett részt. Az ese­mény­ről Fa­ce­book-ol­da­lán szá­molt be.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök dél­előtt részt vett az Or­szá­gos Mú­ze­umi Res­ta­u­rá­lási és Rak­tá­ro­zási Köz­pont ava­tási ün­nep­sé­gén.

V4NA: Orbán Viktor halálát kívánja a CEU professzora

V4NA: Orbán Viktor halálát kívánja a CEU professzora

Ko­vács M. Mária, a Soros-egye­tem tör­té­nész-pro­fesszora Orbán Vik­tor ha­lá­lára utaló be­jegy­zést tett közzé.

Ko­vács M. Mária, a Soros-egye­tem tör­té­nész-pro­fesszora Orbán Vik­tor ha­lá­lára utaló be­jegy­zést tett közzé a Fa­ce­boo­kon.

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Orbán Viktor üzent Washingtonból

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Jó nap volt ez Ma­gyar­or­szág­nak, je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök abban a vi­de­ó­ban, ame­lyet az ame­ri­kai fő­vá­ros­ból posz­tolt.

Magyarország barátai megtapsolják a Trump-Orbán találkozót

Magyarország barátai megtapsolják a Trump-Orbán találkozót

Ma­gyar­or­szág ame­ri­kai ba­rá­tai örül­nek a ta­lál­ko­zó­nak Do­nald Trump el­nök­kel.

Orbán Viktor: Gildától Toscáig. Tisztelet Rost Andrea művésznőnek - fotó

Orbán Viktor: Gildától Toscáig. Tisztelet Rost Andrea művésznőnek - fotó

A mi­nisz­ter­el­nök Rost And­re­á­val ké­szült fotót tett ki a kö­zös­ségi ol­da­lára.

Orbán Viktor presztizsét növeli a washingtoni találkozó

Orbán Viktor presztizsét növeli a washingtoni találkozó

Steve Ban­non az ame­ri­kai elnök volt fő­ta­nács­adója ér­té­kelte, hogy 14 év után a leg­ma­ga­sabb szin­te­ken tár­gyal az ame­ri­kai és a ma­gyar ve­ze­tés.

Meg­kér­dez­ték Steve Ban­nont, az ame­ri­kai elnök ko­rábbi fő­ta­nács­adó­ját, mit gon­dol arról, hogy hét­főn, 14 év után ismét a leg­ma­ga­sabb szin­te­ken tár­gyal az ame­ri­kai és a ma­gyar ve­ze­tés. A Po­li­tico hosszas cikk­ben fog­lal­ko­zik azzal, hogy hét­főn Washing­ton­ban fo­gadja Orbán Vik­tort Do­nald Trump.

Orbán Viktor családlátogatáson, Válaszúton

Orbán Viktor családlátogatáson, Válaszúton

Er­dé­lyi kör­út­ján a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lyes kap­cso­la­to­kat is ki­ala­kít ki­sebb­ség­ben élő ma­gyar csa­lá­dok­kal.

Er­dé­lyi kör­út­ján a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök nem csu­pán hi­va­ta­los prog­ra­mo­kon vett részt, de uta­zása al­kal­mat kínál arra is, hogy sze­mé­lyes kap­cso­la­to­kat ala­kít­son ki a ki­sebb­ség­ben élő ma­gyar csa­lá­dok­kal.

Orbán Viktor videóüzenete Nagyszebenből

Orbán Viktor videóüzenete Nagyszebenből

A mai ta­nács­ko­zás csak a kez­dete, és nem le­zá­rása lehet az Eu­rópa jö­vő­jé­ről szóló gon­dol­ko­dás­nak.

A mai ta­nács­ko­zás csak a kez­dete, és nem le­zá­rása lehet az Eu­rópa jö­vő­jé­ről szóló gon­dol­ko­dás­nak.

Megint hazudott és gyűlölködött a CNN

Megint hazudott és gyűlölködött a CNN

Ko­vács Zol­tán hely­re­tette a CNN ne­ve­zetű (ál)hír­csa­tor­nát.

Ko­vács Zol­tán nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár meg­tette azt, amelyre min­den jóér­zésű ma­gyar ember vá­gyik: ala­po­san hely­re­tette a be­ván­dor­lás­párti CNN ne­ve­zetű (ál)hír­csa­tor­nát.

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

A Fehér Ház bejelentette Orbán Viktor látogatását

Jövő hét­főn ta­lál­koz­nak.

A Fehér Ház köz­le­mény­ben je­len­tette be Orbán Vik­tor ma­gyar kor­mányfő és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök jövő hét­fői ta­lál­ko­zó­ját a Fehér Ház­ban.

Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Manfred Webert

Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Manfred Webert

Új je­löl­tekre lesz szük­ség, és az is nyil­ván­való, hogy az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás után új erő­vi­szo­nyok ala­kul­nak majd ki.

Egyre na­gyobb az egyet­ér­tés abban, hogy új je­löl­tekre lesz szük­ség, és az is nyil­ván­való, hogy az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás után új erő­vi­szo­nyok ala­kul­nak majd ki - mondta Ko­vács Zol­tán, a Mi­nisz­ter­el­nöki Ka­bi­net­iroda nem­zet­közi kom­mu­ni­ká­ci­ó­ért és kap­cso­la­to­kért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Orbán: Magyarország a déli határon Ausztriát is védi

Orbán: Magyarország
a déli határon Ausztriát is védi

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che Bu­da­pes­ten ta­lál­ko­zott.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che ta­lál­ko­zott.

Orbán Viktor két napra Erdélybe látogat

Orbán Viktor két napra Erdélybe látogat

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök az RMDSZ meg­hí­vá­sá­nak tesz ele­get.

A Ro­má­niai Ma­gyar De­mok­rata Szö­vet­ség (RMDSZ) meg­hí­vá­sára két­na­pos er­dé­lyi kör­útra megy Orbán Vik­tor kor­mányfő, a Fi­desz el­nöke.

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Orbán Viktor: Európa jobb vezetőket érdemel

Eu­ró­pá­nak át kel­lene ven­nie az oszt­rák mo­dellt, amely­ben a jobb­kö­zép a jobb­ol­dal­lal mű­kö­dik együtt - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Nagyra értékeli Orbán Viktort a Budapestre látogató Strache

Hét­főn jön Bu­da­pestre az al­kan­cel­lár.

Az oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint Orbán Vik­tor olyan po­li­ti­kus, aki­nek si­ke­rült meg­ál­lí­ta­nia a mig­rá­ciót.

Orbán Viktor fogadta a német cég alapítóját

Orbán Viktor fogadta a német cég alapítóját

Csü­tör­tök dél­előtt fo­gadta Heinz Her­mann Thi­e­let.

A mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tök dél­előtt fo­gadta Heinz Her­mann Thi­e­let, a Knorr-Bremse AG fel­ügye­lő­bi­zott­sá­gá­nak tisz­te­let­beli el­nö­két.

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Mat­teo Sal­vini lá­to­ga­tá­sá­nak leg­fon­to­sabb pil­la­na­tait idézte fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Mat­teo Sal­vini lá­to­ga­tá­sá­nak leg­fon­to­sabb pil­la­na­tait idézte fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rádió pén­tek reg­geli hír­mű­so­rá­ban.

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pél­dá­nak te­kinti a ma­gyar gaz­da­ság fej­lő­dé­sét és el­is­merte, hogy ha­zá­já­nak van mit ta­nul­nia tő­lünk.

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Hi­he­tet­len mire ké­pe­sek.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Viktor hamarosan Washingtonba látogat

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök május 13-án ta­lál­koz­nak Washing­ton­ban.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Do­nald Trump ame­ri­kai elnök május 13-án ta­lál­koz­nak Washing­ton­ban.

Orbán Viktor: Második nap Pekingben (videó)

Orbán Viktor: Második nap Pekingben (videó)

Ma­gyar­or­szág ké­szen áll arra, hogy a Kína, va­la­mint a közép- és kelet-eu­ró­pai or­szá­gok kö­zötti együtt­mű­kö­dé­sen ke­resz­tül elő­moz­dítsa az eu­ró­pai-kínai kap­cso­la­tok egé­szé­nek fej­lő­dé­sét.

Ma­gyar­or­szág ké­szen áll arra, hogy a Kína, va­la­mint a közép- és kelet-eu­ró­pai or­szá­gok kö­zötti együtt­mű­kö­dé­sen ke­resz­tül elő­moz­dítsa a kap­cso­la­to­kat.

Orbán Viktor pekingi videót posztolt

Orbán Viktor pekingi videót posztolt

Újabb rövid videó lát­ható Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán.

Újabb rövid videó lát­ható Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Fa­ce­book-ol­da­lán. A fel­vé­te­lek a pe­kingi tár­gya­lá­sok né­hány pil­la­na­tát örö­kí­tik meg és ké­pe­ket vil­lant fel Pe­king lát­vá­nyos­sá­ga­i­ból is.

Orbán Viktor videója: Második állomás Peking

Orbán Viktor videója: Második állomás Peking

A ma­gyar kül­dött­ség ér­ke­zé­sé­nek pil­la­na­tait örö­kí­tette meg és tette közzé Fa­ce­book-ol­da­lán a ma­gyar kor­mányfő.

A balliberálisok megvetik a hazafiságot

A balliberálisok megvetik a hazafiságot

Az egy­ház el­leni tá­ma­dás, a gyer­me­kek nemi ösz­tö­ne­i­nek idő előtti ser­ken­tése és az LMBT moz­ga­lom a len­gyel ál­la­mot fe­nye­geti.

Az egy­ház el­leni tá­ma­dás, a gyer­me­kek sze­xu­a­li­zá­ci­ója (nemi ösz­tö­neik idő előtti ser­ken­tése) és az LMBT kö­zös­ség (lesz­bi­ku­sok, me­le­gek, bi­sze­xu­á­li­sok, transz­ne­műek és egyéb sze­xu­á­lis ki­sebb­sé­gek) jo­ga­i­ért küzdő moz­ga­lom a len­gyel állam fenn­ma­ra­dá­sát fe­nye­geti.

Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett Pekingbe

Orbán Viktor miniszterelnök megérkezett Pekingbe

Kí­ná­ban Li Ko-csi­ang kínai mi­nisz­ter­el­nök­kel is tár­gyal, és két­ol­dalú egyez­mé­nye­ket írnak alá.

Kí­ná­ban Li Ko-csi­ang kínai mi­nisz­ter­el­nök­kel is tár­gyal, és két­ol­dalú egyez­mé­nye­ket írnak alá.

Orbán Viktor miniszterelnök Kazahsztánban tárgyal

Orbán Viktor Kazahsztánban tárgyal

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök kínai útja során meg­állt Ka­zahsz­tán­ban, Nur­szul­tan­ban. Orbán Vik­tor hang­sú­lyozta: Ka­zahsz­tán régi ba­ráti or­szág.

Orbán Viktor programját már több mint 1 millióan támogatják

Orbán Viktor programját már több mint 1 millióan támogatják

A leg­fris­sebb ada­tok sze­rint már 1 mil­lió 150 ezren tá­mo­gat­ják alá­írá­suk­kal Orbán Vik­tor hét­pon­tos prog­ram­ját.

Orbán Viktor: A Kelet egyre erősödik

Orbán Viktor: A Kelet egyre erősödik

Meg­vál­to­zott Kelet és Nyu­gat egyen­sú­lyá­nak hely­zete, de Ma­gyar­or­szág ebben az új hely­zet­ben nem ve­szélyt lát, hanem le­he­tő­sé­ge­ket.

Meg­vál­to­zott Kelet és Nyu­gat egyen­sú­lyá­nak hely­zete, de Ma­gyar­or­szág ebben az új hely­zet­ben nem ve­szélyt lát, hanem le­he­tő­sé­ge­ket, ame­lye­ket a ke­leti or­szá­gok­hoz fű­ződő egyre erő­sebb kap­cso­la­tok épí­té­sé­vel akar ki­hasz­nálni - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök Ka­zahsz­tán­ban.

Tündéri fotó: A miniszterelnök őrzi a hagyományokat

Tündéri fotó: A miniszterelnök őrzi a hagyományokat

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ara­nyos fény­ké­pet posz­tolt Fa­ce­book ol­da­lán. Ez a kis­lány biz­to­san nem fog el­her­vadni.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ara­nyos fény­ké­pet posz­tolt Fa­ce­book ol­da­lán. Ez a kis­lány biz­to­san nem fog el­her­vadni. Bol­dog Hús­vé­tot // Happy Eas­ter! - üzeni Orbán Vik­tor a Fa­ce­book-on.

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Kész röhej! Juncker az álhírek ellen lépne fel

Ma már meg sem le­pő­dünk azon, ha egy kor­rupt brüsszeli po­li­ti­kus a kor­rup­ció ellen, vagy egy meg­rög­zött ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett hir­det kam­pányt.

Meg sem le­pő­dünk azon, ha egy kor­rupt brüsszeli po­li­ti­kus a kor­rup­ció ellen, vagy egy meg­rög­zött ha­zu­dozó az igaz­ság mel­lett hir­det kam­pányt.

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat Mat­teo Sal­vini, hogy a május végén sorra ke­rülő eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok előtt egyez­tes­sen Orbán Vik­tor­ral.

Orbán Viktor: Imádkozunk a madeirai tragédia áldozataiért

Orbán Viktor: Imádkozunk a tragédia áldozataiért

Le­vél­ben nyil­vá­ní­totta rész­vé­tét Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a német kan­cel­lár­nak a Ma­dei­rán tör­tént tra­gi­kus busz­bal­eset miatt.

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Így köszönt el Hemingway, Orbán Viktor szerepéről is szólt

Mint egy Oscar-díjas kö­szö­nő­be­széd. Meg­ható bú­csút vett az üz­let­em­ber, mi­u­tán el­adta a kis­pesti klu­bot.

Soros György arrogáns és romboló oligarcha

Soros György arrogáns és romboló oligarcha

Frank Fü­redi szo­cio­ló­gus pro­fesszor, a Spi­ked on­line köz­életi fó­ru­mon köz­zé­tett vé­le­mény­cik­ké­ben egy­ér­tel­mű­sí­tette: el kel­lene szá­mol­tatni az "ar­ro­gáns és rom­boló oli­gar­chát".

Soros György kri­ti­zá­lá­sá­nak joga mel­lett ér­velt Frank Fü­redi, a Uni­ver­sity of Kent szo­cio­ló­gus pro­fesszora.

Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Orbán Viktor: Csak a Fidesz-KDNP alkalmas

Arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got.

Csak a Fi­desz-KDNP al­kal­mas arra, hogy kellő súllyal, ko­moly­ság­gal kép­vi­selje Ma­gyar­or­szá­got a nem­zet­közi szín­té­ren, hogy ki­áll­jon a ma­gya­ro­kért Brüsszel­ben - je­len­tette ki Orbán Vik­tor.

Fontos bejelentést tett Orbán Viktor: Nyugat-Európát is érinti

Orbán Viktor: Lehet nagysebességű vasút Bukarestig is

Ha­ma­ro­san alá­ír­hat­ják a Bu­da­pest-Belg­rád-vas­út­vo­nal kor­sze­rű­sí­té­sére vo­nat­kozó épí­tési szer­ző­dé­se­ket - kö­zölte Orbán Vik­tor pén­te­ken.

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

Orbán Viktor: Az iszlám kultúra új területeket foglal el

Az Eu­ró­pát érintő mig­rá­ciós vál­ság va­ló­já­ban ci­vi­li­zá­ciós vál­sággá szé­le­se­dett, "a Kelet Nyu­gatra jött".

Az Eu­ró­pát érintő mig­rá­ciós vál­ság va­ló­já­ban ci­vi­li­zá­ciós vál­sággá szé­le­se­dett, "a Kelet Nyu­gatra jött" - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Orbán Viktor: A keresztény kultúra minden erő forrása

Orbán Viktor: A keresztény kultúra minden erő forrása

A ke­resz­tény kul­túra nél­kül nincs sza­bad­ság, és nincs eu­ró­pai élet sem - mondta a kor­mányfő.

A ke­resz­tény kul­túra nél­kül nincs sza­bad­ság, és nincs eu­ró­pai élet sem - mondta a kor­mányfő.

Orbán Viktor tárgyalt a CDU küldötteivel

Orbán Viktor tárgyalt a CDU küldötteivel

A mi­nisz­ter­el­nök a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta a kép­vi­se­lő­ket.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, a Fi­desz el­nöke pén­te­ken a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta a né­met­or­szági Baden-Würt­tem­berg tar­to­mány CDU-frak­ci­ó­já­nak kép­vi­se­lőit

Orbán Viktor Afrikában beszélt az ország büszkeségéről

Orbán Viktor Afrikában beszélt az ország büszkeségéről

Sto­pira is szóba ke­rült a lá­to­ga­tá­son.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hi­va­ta­los lá­to­ga­tásra Pra­i­ába, a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság fő­vá­ro­sába uta­zott, ahol Stop­irá­ról, a Vidi lab­da­rú­gó­já­ról is be­szélt.

Orbán Viktor az Európai Néppárt magyar képviselőivel egyeztetett

Orbán Viktor az Európai Néppárt magyar képviselőivel egyeztetett

A Fi­desz el­nöke fo­gadta az EPP­ma­gyar tag­szer­ve­ze­te­i­nek el­nö­keit.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök, a Fi­desz el­nöke hét­főn a Kar­me­lita ko­los­tor­ban fo­gadta az Eu­ró­pai Nép­párt ma­gyar tag­szer­ve­ze­te­i­nek el­nö­keit - tá­jé­koz­tatta Ha­vasi Ber­ta­lan, a Mi­nisz­ter­el­nöki Saj­tó­iro­dát ve­zető he­lyet­tes ál­lam­tit­kár az MTI-t.

A kereszténység a közös alap

Orbán Viktor: A kereszténység a közös alap

A ke­resz­tény kul­túra közös gon­dol­ko­dási alap Ma­gyar­or­szág és a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság kö­zött - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

A ke­resz­tény kul­túra közös gon­dol­ko­dási alap Ma­gyar­or­szág és a Zöld-foki Köz­tár­sa­ság kö­zött - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Magyarország mélységesen európai

Magyarország nagyon demokratikus és mélységesen európai

A Le Fi­garo be­szá­molt arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Ve­zető he­lyen szá­mol be a be­fo­lyá­sos fran­cia kon­zer­va­tív lap, a Le Fi­garo arról, hogy Ni­co­las Sar­kozy volt fran­cia elnök Bu­da­pestre lá­to­ga­tott.

Hogyan lett Orbán Viktorból és Nicolas Sarkozyből három testőr?

Hogyan lett Orbán Viktorból és Nicolas Sarkozyből három testőr?

Az alá­írás: Három testőr. Egy biz­ton­sági em­bert tény­leg lá­tunk a kép elő­te­ré­ben, aztán jön a másik kettő...

Orbán Viktort méltatja a Mazsihisz levele

Orbán Viktort méltatja a Mazsihisz levele

Nagy­ra­be­csü­lé­sét fe­jezte ki a Ma­gyar­or­szági Zsidó Hit­köz­sé­gek Szö­vet­sé­gé­nek (Ma­zsi­hisz) el­nöke az Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek írt le­ve­lé­ben.

Nagy­ra­be­csü­lé­sét fe­jezte ki a Ma­gyar­or­szági Zsidó Hit­köz­sé­gek Szö­vet­sé­gé­nek (Ma­zsi­hisz) el­nöke az Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek írt le­ve­lé­ben, ami­ért a kor­mány a hónap kö­ze­pén meg­nyi­totta a je­ru­zsá­lemi ma­gyar kül­gaz­da­sági kép­vi­se­le­tet.

Azonnal cselekvést sürgetett Orbán Viktor a migráció ügyében

Azonnal cselekvést sürgetett Orbán Viktor a migráció ügyében

Azon­nali cse­lek­vésre szó­lí­tott fel a mig­rá­ció kér­dé­sé­ben.

Azon­nali cse­lek­vésre szó­lí­tott fel a mig­rá­ció, a ha­tár­vé­de­lem és az eu­ró­pai egy­ség ügyé­ben Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szom­ba­ton a Mat­hias Cor­vi­nus Col­le­gium bu­da­pesti mig­rá­ciós kon­fe­ren­ci­á­ján, a Vár­kert Ba­zár­ban.

Hazudozik a Fideszről Manfred Weber

Hazudozik a Fideszről Manfred Weber

Lehet, hogy színt val­lott, de az sem ki­zárt, hogy újra csak kö­pö­nye­get for­gat Manf­red Weber. Egy pén­teki német lap­in­ter­jú­ban szinte va­la­mennyi jobb­ol­dali, kon­zer­va­tív párt­nak ne­ki­ment.

Egy pén­teki német lap­in­ter­jú­ban szinte va­la­mennyi jobb­ol­dali, kon­zer­va­tív párt­nak ne­ki­ment, ugyan­ak­kor össze­fo­gást ígért a bal­li­be­rá­lis pár­tok­kal.

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Most érkezett: Újra kórházba került a Nemzet Színésze

Így van most.

Alig né­hány napja ve­hette át Orbán Vik­tor­tól a Kos­suth-nagy­dí­ját, majd ismét kór­házba ke­rült Tö­rő­csik Mari. Így van most.

Megrémültek a németek, átírták a szavazást

Megrémültek a németek, átírták a szavazást

Az utolsó pil­la­nat­ban vál­toz­tat­tak.

A német nép­pár­tiak meg­tud­ták, hogy Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nél ott a már alá­írt ki­lépő nyi­lat­ko­zat. Ezért menet köz­ben át­ír­ták a szö­ve­get.

Öngyilkosságtól mentette meg a Fidesz a Néppártot

Öngyilkosságtól mentette meg a Fidesz a Néppártot

Szak­ér­tők sze­rint győ­zel­met ara­tott.

Szak­ér­tők sze­rint győ­zel­met ara­tott a Fi­desz. Ha ke­nyér­tö­résre ke­rült volna sor, a Nép­párt uniós vá­lasz­tási esé­lye a győ­ze­lemre a nul­lára csök­kent volna.

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

Megszólalt Törőcsik Mari, ezt mondta Orbán Viktor látogatásáról

A 83 éves le­gen­dás szí­nésznő na­gyon meg­ha­tó­dott, ami­kor a mi­nisz­ter­el­nök sze­mé­lye­sen ment el hozzá.

A Fidesz felfüggeszti munkáját a Néppártban

A Fidesz felfüggeszti munkáját a Néppártban

A ma­gyar kon­zer­va­tív párt fel­füg­geszti mű­kö­dé­sét a ma már csak el­ne­ve­zé­sé­ben ke­resz­tény­de­mok­rata cso­port­ban.

A ma­gyar kon­zer­va­tív párt fel­füg­geszti mű­kö­dé­sét a ma már csak el­ne­ve­zé­sé­ben ke­resz­tény­de­mok­rata cso­por­to­su­lás­ban.

Judit Sargentini pofátlansága határtalan

Judit Sargentini pofátlansága határtalan

El­ké­pesztő, mire ve­te­me­dik.

El­ké­pesztő, mire ve­te­me­dik a mik­ro­zöld pár­tocska uniós kép­vi­se­lője. A hazug je­len­té­sé­ről el­hí­re­sült mat­róna most éppen a Nép­párt­nak akar dik­tálni.

A terrorizmus nem ismer határokat

Orbán Viktor: A terrorizmus nem ismer határokat

A 21. szá­zad­ban a gyű­lö­let, az erő­szak nem ismer ha­tá­ro­kat.

Az Új-Zé­l­an­don tör­tént bru­tá­lis ter­ror­tá­ma­dás ismét be­bi­zo­nyí­totta, hogy a 21. szá­zad­ban a gyű­lö­let, az erő­szak és a ter­ro­riz­mus nem ismer ha­tá­ro­kat.

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele...

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele, hogy Kos­suth- nagy­dí­jat ka­pott.

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

A mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let in­té­zett azok­hoz a nép­párti ve­ze­tők­höz, akik kez­de­mé­nyez­ték a Fi­desz ki­zá­rá­sát.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let in­té­zett azok­hoz a nép­párti ve­ze­tők­höz, akik kez­de­mé­nyez­ték a Fi­desz ki­zá­rá­sát az EPP-ből.

Berlusconi pártja nem szavaz a Fidesz ellen

Berlusconi pártja nem szavaz a Fidesz ellen

Pártja nem sza­vazza meg a ve­zető ma­gyar kor­mány­párt, ki­zá­rá­sát.

Sil­vio Ber­lus­coni te­le­fo­non is meg­erő­sí­tette, hogy az ál­tala ve­ze­tett jobb­kö­zép Hajrá Olasz­or­szág (FI) párt nem sza­vazza meg a Fi­desz ki­zá­rá­sát.

A kormányfő megfontolja, kilépjenek-e a Néppártból

A kormányfő megfontolja a kilépést a Néppártból

Mér­le­ge­lik a Nép­párt­ból való tá­vo­zás le­he­tő­sé­gét,ha nem tud­nak közös ne­ve­zőre jutni, töb­ben tárt ka­rok­kal vár­ják a Fi­deszt.

Magyarországnak szüksége van minden fiataljára

Orbán Viktor: Magyarországnak szüksége van minden fiataljára

Ma­gyar­or­szág aján­lata a fi­a­ta­lok­nak a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet és a biz­tos jövő.

Ma­gyar­or­szág aján­lata a fi­a­ta­lok­nak a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet és a biz­tos jövő - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ked­den Bu­da­pes­ten, a Hung­ex­pón, a XII. Szakma Sztár Fesz­ti­vál meg­nyi­tó­ján.

BEK-győztes sztáredző lett Orbán Viktor tanácsadója

BEK-győztes sztáredző lett Orbán Viktor tanácsadója

Ma­gyar csa­pás a ro­má­nok­nak a lab­da­rú­gás­ban? Jenei Imre rég­óta is­meri a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Ma­gyar csa­pás a ro­má­nok­nak a lab­da­rú­gás­ban? Jenei Imre rég­óta is­meri a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Orbánt támogatják a németek

Orbánt támogatják a németek

A Die Welt mé­rése sze­rint Orbán Vik­tor ja­vas­la­tát he­lyes­lik az ol­va­sók.

A ma­gyar kor­mányfő ja­va­solta a sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­teri ta­ná­csá­nak fel­ál­lí­tá­sát. Erről sza­va­zást in­dí­tott a Die Welt. A lap ol­va­só­i­nak 82 szá­za­léka az or­báni ja­vas­la­tot tá­mo­gatja.

Orbán Viktor javaslata "helyénvaló"

Orbán Viktor javaslata "megfelelő és helyénvaló"

A sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­teri ta­ná­csá­nak fel­ál­lí­tása he­lyes ja­vas­lat.

A sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­teri ta­ná­csá­nak fel­ál­lí­tása he­lyes ja­vas­lat Orbán Vik­tor kor­mányfő ré­szé­ről - mondta a német CDU szak­po­li­ti­kusa.

"Ami most kell, az csigavér, higgadtság!"

Orbán Viktor: Ami most kell, az csigavér, higgadtság

Orbán Vik­tor azokra a saj­tó­hí­rekre re­a­gált, me­lyek sze­rint a nép­párti tag­ság he­lyett új eu­ró­pai, be­ván­dor­lást el­lenző szö­vet­sé­get kel­lene lét­re­hoz­nia a Fi­desz­nek.

A mi­nisz­ter­el­nök azokra a saj­tó­hí­rekre re­a­gált, me­lyek sze­rint a nép­párti tag­ság he­lyett új eu­ró­pai, be­ván­dor­lást el­lenző szö­vet­sé­get kel­lene lét­re­hoz­nia a Fi­desz­nek.

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint a be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát, és egy­ben a saját nép má­sikra ki­cse­ré­lé­sét je­len­tené.

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che oszt­rák al­kan­cel­lár sze­rint a be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát, és egy­ben a saját nép má­sikra ki­cse­ré­lé­sét je­len­tené. Saját né­pes­sé­gé­nek el­vesz­tése nem lehet a kon­cep­ci­ója egyet­len fe­le­lős po­li­ti­kus­nak sem. A be­ván­dor­lás he­lyett ha­té­kony csa­lád­po­li­ti­kai in­téz­ke­dé­sekre van szük­ség.

Orbán Viktor: A migráció gyermekeink, unokáink biztonságáról is szól

Orbán Viktor: A migráció gyermekeink, unokáink biztonságáról is szól

Vi­deón a kor­mányfő be­széde a Ke­res­ke­delmi és Ipar­ka­mara ren­dez­vé­nyén.

Vi­deón a kor­mányfő be­széde a Ke­res­ke­delmi és Ipar­ka­mara ren­dez­vé­nyén.

Orbán Viktor: Magyarország segít az üldözött keresztényeknek

Orbán Viktor: Magyarország segít az üldözött keresztényeknek

A mi­nisz­ter­el­nök és he­lyet­tese, Sem­jén Zsolt tár­gyalt a világ egyik leg­ré­gebbi ke­resz­tény kö­zös­sé­gé­nek ve­ze­tő­jé­vel.

Szó sem lehet a Fidesz kizárásáról

Szó sem lehet a Fidesz kizárásáról

Ezt mondta Hans-Peter Fried­rich, a Bun­des­tag bajor kon­zer­va­tív al­el­nöke.

Hans-Peter Fried­rich, a Bun­des­tag bajor kon­zer­va­tív al­el­nöke ha­tá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­totta Jun­c­ker eu­ró­pai bi­zott­sági elnök azon meg­jegy­zé­sét, hogy a Fi­deszt ki kel­lene zárni az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

Így védték meg Orbán Viktort a német kommentelők az isiászos Junckertől

Így védték meg Orbán Viktort a német kommentelők az isiászos Junckertől

Jean-Cla­ude Jun­c­ker az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke ki­akadt a ma­gyar kor­mány leg­újabb pla­kát­kam­pá­nyán.

Új részletek a családtámogatási tervből - téged érinteni fog?

Új részletek a családtámogatási tervből - téged érinteni fog?

Csa­lá­dok száz­ez­rei szá­mol­gat­nak most: vajon mi­lyen tá­mo­ga­tá­so­kat ve­het­nek igénybe?

Gyászhír: elhunyt a rendszerváltó politikus

Gyászhír: elhunyt a rendszerváltó politikus

Le­vél­ben fe­jezte ki rész­vé­tét Orbán Vik­tor Ma­te­usz Mo­ra­wi­ecki len­gyel kor­mány­fő­nek Jan Ol­szewski egy­kori mi­nisz­ter­el­nök ha­lála miatt .

Le­vél­ben fe­jezte ki rész­vé­tét Orbán Vik­tor Ma­te­usz Mo­ra­wi­ecki len­gyel kor­mány­fő­nek Jan Ol­szewski egy­kori mi­nisz­ter­el­nök ha­lála miatt.

Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt

Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt

Nyílt le­vél­ben vá­la­szolt Orbán Vik­tor a kül­föld­ről ha­za­térő fi­a­tal ku­ta­tók­nak.

Nyílt le­vél­ben vá­la­szolt Orbán Vik­tor a kül­föld­ről ha­za­térő fi­a­tal ku­ta­tó­kat tá­mo­gató Len­dü­let-prog­ram nyer­te­se­i­nek, akik - szin­tén nyílt le­vél­ben - né­hány napja kér­ték a kor­mány­főt, hogy ál­lítsa le az MTA át­ala­kí­tá­sát .

A nyíltság "nyugaton" elképzelhetetlen

Orbán nyíltsága "nyugaton" elképzelhetetlen

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive fog­lal­ko­zik a ma­gyar kor­mány­fő­vel.

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive írja, ahogy a ma­gya­rok ki­pu­col­ták az or­szág­ból a kom­mu­niz­must, épp­úgy küz­de­nek most a nyi­tott ha­tá­rok rém­álma ellen.

Orbán Viktor: A búzában hiszünk

Orbán Viktor: A búzában hiszünk

A ma­gyar élel­mi­szer­ipar újabb mér­föld­kö­vé­nek ne­vezte Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Vi­re­sol Kft. hét­főn át­adott vi­son­tai bú­za­ke­mé­nyítő üze­mét.

A ma­gyar élel­mi­szer­ipar újabb mér­föld­kö­vé­nek ne­vezte Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Vi­re­sol Kft. hét­főn át­adott vi­son­tai bú­za­ke­mé­nyítő üze­mét.

A családvédelmi akciótervről Orbán Viktor vasárnap tájékoztat

Gulyás Gergely: A családvédelmi akciótervről Orbán Viktor vasárnap tájékoztat

A 2010 óta elért gaz­da­sági tel­je­sít­mény teszi le­he­tővé, hogy a költ­ség­ve­tés a csa­lád­tá­mo­ga­tá­sok te­rü­le­tén egyre na­gyobb fel­ada­tot vál­lal­jon, és egyre több adó­rend­szer­beli ked­vez­ményt kap­ja­nak azok, akik dol­goz­nak és gyer­me­ket is ne­vel­nek.

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat el­ne­ve­zésű ver­seny volt.

Orbán: A magyarok ismét hisznek a jövőjükben

Orbán: A magyarok ismét hisznek a jövőjükben

Orbán Vik­tor meg­tar­totta 21. év­ér­té­ke­lő­jét a Vár­kert Ba­zár­ban. A mi­nisz­ter­el­nök úgy fo­gal­ma­zott: nem­ze­tünk tíz év alatt talpra állt.

Orbán Vik­tor meg­tar­totta 21. év­ér­té­ke­lő­jét a Vár­kert Ba­zár­ban. A mi­nisz­ter­el­nök úgy fo­gal­ma­zott: nem­ze­tünk tíz év alatt talpra állt és vissza­vette a sorsa fe­letti ren­del­ke­zés jogát.

Az amerikai külügyminiszter Budapestre látogat

Az amerikai külügyminiszter Budapestre látogat

Mike Pom­peo jövő heti lá­to­ga­tása bi­zo­nyítja, hogy Ma­gyar­or­szág meg­bíz­ható NATO-szö­vet­sé­ges.

Mike Pom­peo jövő heti lá­to­ga­tása bi­zo­nyítja, hogy Ma­gyar­or­szág meg­bíz­ható NATO-szö­vet­sé­ges - mondta Szij­jártó Péter.

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

Orbán Vik­torPo­zsonyba uta­zik.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök csü­tör­tö­kön Po­zsonyba uta­zik, ahol részt vesz a vi­seg­rádi or­szá­gok kor­mány­fői és Ang­ela Mer­kel kan­cel­lár csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Orbán Viktor öröme - újra Magyar Nemzet

Orbán Viktor öröme - újra itt a Magyar Nemzet

A mi­nisz­ter­el­nök­höz is meg­ér­ke­zett az új­ra­in­duló napi lap első lap­száma.

A mi­nisz­ter­el­nök­höz is meg­ér­ke­zett a szer­dán új­ra­in­duló Ma­gyar Nem­zet első lap­száma. Orbán Vik­tor a kö­zös­ségi ol­da­lán köz­zé­tett erről egy képet is.

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Min­den nagy dön­tés­sel meg kell várni a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tást, az eu­ró­pai pol­gá­rok dön­té­sét - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Min­den nagy dön­tés­sel meg kell várni a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tást, az eu­ró­pai pol­gá­rok dön­té­sét - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a vi­seg­rádi or­szág­cso­port (V4) és Né­met­or­szág csü­tör­töki po­zso­nyi kor­mány­fői ta­lál­ko­zó­ján.

Orbán Viktor: Zavart akarnak kelteni hazánk és az USA között

Orbán Viktor: Zavart akarnak kelteni hazánk és az USA között

A nem­zet­közi és a ma­gyar saj­tó­ban ál­hí­rek je­len­tek meg Ma­gyar­or­szág­ról.

A nem­zet­közi és a ma­gyar saj­tó­ban ál­hí­rek je­len­tek meg Ma­gyar­or­szág­gal kap­cso­lat­ban; ezek célja, hogy za­vart kelt­se­nek az Ame­ri­kai Egye­sült Ál­la­mok kül­ügy­mi­nisz­te­ré­nek kö­zelgő bu­da­pesti lá­to­ga­tása előtt.

Orbán Viktor: Magyarország az Egyesült Államok szövetségese

Orbán Viktor: Magyarország az Egyesült Államok szövetségese

Ál­hí­rek je­len­tek meg Ma­gyar­or­szág­gal kap­cso­lat­ban.

A nem­zet­közi és a ma­gyar saj­tó­ban ál­hí­rek je­len­tek meg Ma­gyar­or­szág­gal kap­cso­lat­ban.

Orbán Viktor: Magyarország jövője sikeres falvakat és kisvárosokat jelent

Orbán Viktor: Magyarország jövője sikeres falvakat és kisvárosokat jelent

A ma­gyar jö­vő­höz si­ke­res kis­vá­ro­sok kel­le­nek, a kor­mány­nak pedig az is szív­ügye, hogy meg­erő­sítse a ma­gyar vál­la­la­to­kat.

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök el­ment a szer­dai tra­gi­kus tűz­eset hely­szí­nére. Az ott ké­szült ké­pe­ket la­punk szom­bati szá­má­ban néz­he­tik meg.