Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyarországnak szüksége van minden fiataljára

Orbán Viktor: Magyarországnak szüksége van minden fiataljára

Ma­gyar­or­szág aján­lata a fi­a­ta­lok­nak a biz­ton­sá­gos kör­nye­zet és a biz­tos jövő - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Exkluzív részletek: Orbán Viktor így látogatta meg Törőcsik Marit

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele...

Tö­rő­csik Mari alig akart hinni a fü­lé­nek, ami­kor kö­zöl­ték vele, hogy Kos­suth- nagy­dí­jat ka­pott.

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

Orbán Viktor levelet írt a Fidesz ellen támadóknak

A mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let in­té­zett azok­hoz a nép­párti ve­ze­tők­höz, akik kez­de­mé­nyez­ték a Fi­desz ki­zá­rá­sát.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök le­ve­let in­té­zett azok­hoz a nép­párti ve­ze­tők­höz, akik kez­de­mé­nyez­ték a Fi­desz ki­zá­rá­sát az EPP-ből.

Berlusconi pártja nem szavaz a Fidesz ellen

Berlusconi pártja nem szavaz a Fidesz ellen

Sil­vio Ber­lus­coni te­le­fo­non is meg­erő­sí­tette Orbán Vik­tor­nak, hogy az ál­tala ve­ze­tett jobb­kö­zép Hajrá Olasz­or­szág (FI) párt nem sza­vazza meg a Fi­desz ki­zá­rá­sát az Eu­ró­pai Nép­párt­ból (EPP).

Sil­vio Ber­lus­coni te­le­fo­non is meg­erő­sí­tette, hogy az ál­tala ve­ze­tett jobb­kö­zép Forza Ita­lia (FI) párt nem sza­vazza meg a Fi­desz ki­zá­rá­sát.

BEK-győztes sztáredző lett Orbán Viktor tanácsadója

BEK-győztes sztáredző lett Orbán Viktor tanácsadója

Jenei rég­óta is­meri a kor­mány­főt.

Ma­gyar csa­pás a ro­má­nok­nak a lab­da­rú­gás­ban? Jenei Imre rég­óta is­meri a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nö­köt.

Orbán Viktor: Ami most kell, az csigavér, higgadtság

Orbán: Ami most kell, az csigavér, higgadtság

A mi­nisz­ter­el­nök azokra a saj­tó­hí­rekre re­a­gált, me­lyek sze­rint a nép­párti tag­ság he­lyett új eu­ró­pai, be­ván­dor­lást el­lenző szö­vet­sé­get kel­lene lét­re­hoz­nia a Fi­desz­nek.

A kormányfő megfontolja, kilépjenek-e a Néppártból

A kormányfő megfontolja, kilépjenek-e a Néppártból

Mér­le­ge­lik az Eu­ró­pai Nép­párt­ból való tá­vo­zás le­he­tő­sé­gét.

Orbán Viktor javaslata "megfelelő és helyénvaló"

Orbán Viktor javaslata "megfelelő és helyénvaló"

A sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­teri ta­ná­csá­nak fel­ál­lí­tása he­lyes ja­vas­lat Orbán Vik­tor ma­gyar kor­mányfő ré­szé­ről.

A sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­teri ta­ná­csá­nak fel­ál­lí­tása he­lyes ja­vas­lat Orbán Vik­tor ma­gyar kor­mányfő ré­szé­ről - mondta a német Ke­resz­tény­de­mok­rata Unió (CDU) bel­ügyi kér­dé­sek­kel fog­lal­kozó ve­zető szak­po­li­ti­kusa a Die Welt című német lap hét­fői szá­má­ban.

Orbán Viktort támogatják a németek

Orbán Viktort támogatják a német olvasók

Ama­gyar kor­mányfő ja­va­solta a sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­teri ta­ná­csá­nak fel­ál­lí­tá­sát. Erről sza­va­zást in­dí­tott a Die Welt.

A ma­gyar kor­mányfő ja­va­solta a sc­hen­geni öve­zet bel­ügy­mi­nisz­teri ta­ná­csá­nak fel­ál­lí­tá­sát. Erről sza­va­zást in­dí­tott a Die Welt.

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

A migráns bűnözőket ki kell toloncolni

A be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát.

Heinz-Ch­ris­tian St­ra­che oszt­rák sza­bad­ság­párti al­kan­cel­lár sze­rint a be­ván­dor­lás nem tudja meg­ol­dani a de­mo­gráfiai prob­lé­mát, és egy­ben a saját nép má­sikra ki­cse­ré­lé­sét je­len­tené.

A migráció gyermekeink, unokáink biztonságáról is szól

Orbán Viktor: A migráció gyermekeink, unokáink biztonságáról is szól

Ami­kor a mig­rá­ció eu­ró­pai ha­tá­sa­i­ról be­szé­lünk, a gyer­me­ke­ink­ről, uno­ká­ink­ról van szó.

Segítünk az üldözött keresztényeknek

Orbán Viktor: Magyarország segít az üldözött keresztényeknek

Orbán Vik­tor és Sem­jén Zsolt ked­den dísz­ebéd ke­re­té­ben tár­gyalt a világ egyik leg­ré­gebbi ke­resz­tény kö­zös­sége ve­ze­tő­jé­vel, Jusszef Abszi mel­kita gö­rög­ka­to­li­kus pát­ri­ár­ká­val.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és he­lyet­tese, Sem­jén Zsolt ked­den dísz­ebéd ke­re­té­ben tár­gyalt a világ egyik leg­ré­gebbi ke­resz­tény kö­zös­sége ve­ze­tő­jé­vel, Jusszef Abszi mel­kita gö­rög­ka­to­li­kus pát­ri­ár­ká­val Bu­da­pes­ten, a Kar­me­lita Ko­los­tor­ban.

Szó sem lehet a Fidesz kizárásáról

Szó sem lehet a Fidesz kizárásáról

Hans-Peter Fried­rich, a Bun­des­tag bajor kon­zer­va­tív al­el­nöke ha­tá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­totta Jun­c­ker azon meg­jegy­zé­sét, hogy a Fi­deszt ki kel­lene zárni az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

Hans-Peter Fried­rich, a Bun­des­tag bajor kon­zer­va­tív al­el­nöke ha­tá­ro­zot­tan vissza­uta­sí­totta Junc­ker­azon meg­jegy­zé­sét, hogy a Fi­deszt ki kel­lene zárni az Eu­ró­pai Nép­párt­ból.

Így védték meg Orbán Viktort a német kommentelők az isiászos Junckertől

Így védték meg Orbán Viktort a német kommentelők az isiászos Junckertől

Jean-Cla­ude Jun­c­ker az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke ki­akadt a ma­gyar kor­mány leg­újabb pla­kát­kam­pá­nyán.

Elhunyt a rendszerváltó politikus

Gyászhír: elhunyt a rendszerváltó politikus

Orbán Vik­tor rész­vé­tét nyil­vá­ní­totta.

Le­vél­ben fe­jezte ki rész­vé­tét Orbán Vik­tor Ma­te­usz Mo­ra­wi­ecki len­gyel kor­mány­fő­nek Jan Ol­szewski egy­kori mi­nisz­ter­el­nök ha­lála miatt.

Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt

Orbán Viktor nyílt levélben válaszolt

Nyílt le­vél­ben vá­la­szolt Orbán Vik­tor a kül­föld­ről ha­za­térő fi­a­tal ku­ta­tók­nak.

Nyílt le­vél­ben vá­la­szolt Orbán Vik­tor a kül­föld­ről ha­za­térő fi­a­tal ku­ta­tó­kat tá­mo­gató Len­dü­let-prog­ram nyer­te­se­i­nek, akik - szin­tén nyílt le­vél­ben - né­hány napja kér­ték a kor­mány­főt, hogy ál­lítsa le az MTA át­ala­kí­tá­sát .

Nagyvonalú családvédelmi intézkedéseket jelentett be Orbán

Meghökkentően nagyvonalú családvédelmi intézkedéseket jelentett be Orbán

Hét­pon­tos csa­lád­po­li­ti­kai in­téz­ke­dési ter­vet je­len­tett be Orbán Vik­tor a Vár­kert Ba­zár­ban.

Orbán nyíltsága "nyugaton" elképzelhetetlen

Orbán nyíltsága "nyugaton" elképzelhetetlen

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive rész­le­tes cikk­ben fog­lal­ko­zik a ma­gyar kor­mány­fő­vel.

A The Ame­ri­can Con­ser­va­tive rész­le­tes cikk­ben fog­lal­ko­zik a ma­gyar kor­mány­fő­vel.

Új részletek a családtámogatási tervből - téged érinteni fog?

Új részletek a családtámogatási tervből - téged érinteni fog?

Csa­lá­dok száz­ez­rei szá­mol­gat­nak most: vajon mi­lyen tá­mo­ga­tá­so­kat ve­het­nek igénybe?

Orbán Viktor: A búzában hiszünk

Orbán Viktor: A búzában hiszünk

Itt a ma­gyar élel­mi­szer­ipar újabb mér­föld­köve.

A ma­gyar élel­mi­szer­ipar újabb mér­föld­kö­vé­nek ne­vezte Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Vi­re­sol Kft. hét­főn át­adott vi­son­tai bú­za­ke­mé­nyítő üze­mét, amellyel egy tel­je­sen más di­men­zi­óba lép­het a ga­bo­na­fel­dol­go­zás.

Orbán: A magyarok ismét hisznek a jövőjükben

Orbán: A magyarok ismét hisznek a jövőjükben

"Nem­ze­tünk tíz év alatt talpra állt és vissza­vette a sorsa fe­letti ren­del­ke­zés jogát".

A mi­nisz­ter­el­nök úgy fo­gal­ma­zott: nem­ze­tünk tíz év alatt talpra állt és vissza­vette a sorsa fe­letti ren­del­ke­zés jogát.

Gulyás Gergely: A családvédelmi akciótervről Orbán Viktor vasárnap tájékoztat

A családvédelmi akciótervről Orbán Viktor vasárnap tájékoztat

Egyre több adó­rend­szer­beli ked­vez­ményt kap­ja­nak azok, akik dol­goz­nak és gyer­me­ket is ne­vel­nek.

Az amerikai külügyminiszter Budapestre látogat

Az amerikai külügyminiszter Budapestre látogat

Mike Pom­peo hét­főn ér­ke­zik.

Mike Pom­peo jövő heti lá­to­ga­tása bi­zo­nyítja, hogy Ma­gyar­or­szág meg­bíz­ható NATO-szö­vet­sé­ges - mondta Szij­jártó Péter kül­gaz­da­sági és kül­ügy­mi­nisz­ter.

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Orbán Viktor: Meg kell várni az európai polgárok döntését

Min­den nagy dön­tés­sel meg kell várni a má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tást, az eu­ró­pai pol­gá­rok dön­té­sét - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Nagy találkozás, Orbán Viktor rangos sporteseményekről tárgyalt

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat.

Az egyez­te­tés ki­emelt té­mája a FINA Úszó Baj­no­kok So­ro­zat el­ne­ve­zésű ver­seny volt.

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

V4-Merkel csúcstalálkozó Pozsonyban

Orbán Vik­tor csü­tör­tö­kön Po­zsonyba uta­zik, ahol részt vesz a V4-ek és Ange-la Mer­kel csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Orbán Vik­tor csü­tör­tö­kön Po­zsonyba uta­zik, ahol részt vesz a vi­seg­rádi or­szá­gok kor­mány­fői és Ang­ela Mer­kel német kan­cel­lár csúcs­ta­lál­ko­zó­ján.

Orbán Viktor: Zavart akarnak kelteni hazánk és az USA között

Orbán Viktor: Zavart akarnak kelteni hazánk és az USA között

A nem­zet­közi és a ma­gyar saj­tó­ban ál­hí­rek je­len­tek meg Ma­gyar­or­szág­ról, ezek célja, hogy za­vart kelt­se­nek.

Orbán Viktor: Magyarország az Egyesült Államok szövetségese

Orbán Viktor: Magyarország az Egyesült Államok szövetségese

A nem­zet­közi és a ma­gyar saj­tó­ban ál­hí­rek je­len­tek meg Ma­gyar­or­szág­gal kap­cso­lat­ban.

Orbán Viktor öröme - újra itt a Magyar Nemzet

Orbán Viktor öröme - újra itt a Magyar Nemzet

A mi­nisz­ter­el­nök­höz is meg­ér­ke­zett a szer­dán új­ra­in­duló Ma­gyar Nem­zet első lap­száma.

Orbán Viktor: Magyarország jövője sikeres falvakat és kisvárosokat jelent

Orbán Viktor: Magyarország jövője sikeres falvakat és kisvárosokat jelent

A kor­mány­nak az is szív­ügye, hogy meg­erő­sítse a ma­gyar vál­la­la­to­kat.

A ma­gyar jö­vő­höz si­ke­res kis­vá­ro­sok kel­le­nek, a kor­mány­nak pedig az is szív­ügye, hogy meg­erő­sítse a ma­gyar vál­la­la­to­kat - erről be­szélt Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök hét­főn a Bács-Kis­kun me­gyei Mély­kú­ton.

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Videón a kormányfő látogatása a leégett kollégiumban

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök el­lá­to­ga­tott a szer­dai tra­gi­kus tűz­eset hely­szí­nére.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök el­lá­to­ga­tott a szer­dai tra­gi­kus tűz­eset hely­szí­nére.

Orbán Viktor meglátogatta a kiégett református kollégiumot

Orbán Viktor meglátogatta a kiégett református kollégiumot

A mi­nisz­ter­el­nök együtt­ér­zé­sé­ről és a kor­mány se­gít­sé­gé­ről biz­to­sí­totta Szabó Ist­ván re­for­má­tus püs­pö­köt.

Orbán Viktor: Az Unió parlamentje kifutó modell

Orbán Viktor: Az Unió parlamentje kifutó modell

Nem me­gyünk Brüsszelbe.

Min­dig ott vol­tunk, ha vé­deni kel­lett a ma­gyar ér­de­ke­ket, de egy ilyen ese­mény­hez nem asszisz­tá­lunk. Ma­gyar­or­szág nem vesz részt az EP. vi­tá­ján.

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti kollégiumtűz kapcsán

Megszólalt Orbán Viktor a budapesti kollégiumtűz kapcsán

Fel­aján­lotta a kor­mány se­gít­sé­gét.

A mi­nisz­ter­el­nök fel­aján­lotta, hogy a kor­mány se­gít­sé­get nyújt a károk el­há­rí­tá­sá­hoz és az épü­let rend­be­té­te­lé­hez.

Orbán: a migráció alapjaiban rajzolja újra Európa politikai térképét

Orbán: a migráció alapjaiban rajzolja újra Európa politikai térképét

A Ri­pos­ton is élő­ben kö­vet­hető a 127. kor­mány­infó, ame­lyet ki­vé­te­les módon ez al­ka­lom­mal Orbán Vik­tor tart.

Orbán Viktor az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt

Orbán Viktor az amerikai külügyminiszterrel tárgyalt

Te­le­fo­non egyez­te­tett egy­más­sal a két po­li­ti­kus.

Te­le­fo­non egyez­te­tett egy­más­sal ked­den dél­után Orbán Vik­tor és Mike Pom­peo.

Orbán Viktor: Szír kórházaknak segítünk

Orbán Viktor: Szír kórházaknak segítünk

Egy éven át fi­nan­szí­roz­zuk három szí­riai kór­ház mű­kö­dé­sét.

A Hun­gary helps prog­ram ré­sze­ként vál­lalta ha­zánk, hogy egy éven át fi­nan­szí­rozza három szí­riai kór­ház mű­kö­dé­sét.

Orbán Viktor február 10-én értékeli az elmúlt évet

Orbán Viktor február 10-én értékeli az elmúlt évet

Hely­szín a Vár­kert Bazár lesz.

A Ma­gyar Idők ér­te­sü­lése sze­rint Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök feb­ruár 10-én a Vár­kert Ba­zár­ban tartja meg az 1999-ben meg­ho­no­sí­tott ese­ményt.

Gyászszertartásra ment Orbán Viktor, így búcsúztatták az egri érseket

Gyászszertartásra ment Orbán Viktor, így búcsúztatták az egri érseket

A te­me­tést az egri fő­szé­kes­egy­ház­ban tar­tot­ták meg ja­nuár 8-án.

A te­me­tést az egri fő­szé­kes­egy­ház­ban tar­tot­ták meg ja­nuár 8-án.

Exkluzív, így köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Korda Györgyöt

Exkluzív, ezzel a levéllel köszöntötte Orbán Viktor a 80 éves Kordát

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott.

A le­gen­dás tánc­dal­éne­kes na­gyon meg­ha­tó­dott a mi­nisz­ter­el­nök gesz­tu­sá­tól.

Fotógalériát posztolt Orbán Viktor a brazíliai útjáról

Fotógalériát posztolt Orbán Viktor a brazíliai útjáról

15 vá­lo­ga­tott képet osz­tott meg...

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök 15 képet posz­tolt Fa­ce­book-ol­da­lára a bra­zí­liai lá­to­ga­tá­sá­ról.

Az izraeli miniszterelnökkel tárgyalt Orbán Viktor Brazíliában

Az izraeli miniszterelnökkel tárgyalt Orbán Viktor Brazíliában

Orbán Vik­tor a V4-Iz­rael csúcs­ról és a biz­ton­ság­po­li­ti­kai együtt­mű­kö­dés­ről is tár­gyalt Ben­ja­min Ne­tan­ja­hu­val.

Szavazásra ösztönöz Orbán Viktor levele

Szavazásra ösztönöz Orbán Viktor levele

Meg­kezd­ték Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek a Fi­desz tá­mo­ga­tó­i­hoz írott le­vele kéz­be­sí­té­sét, amely­ben a kö­zelgő, má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tét­jére hívja fel a fi­gyel­met.

Meg­kezd­ték Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­nek a Fi­desz tá­mo­ga­tó­i­hoz írott le­vele kéz­be­sí­té­sét, amely­ben a kö­zelgő, má­jusi eu­ró­pai par­la­menti (EP-) vá­lasz­tás tét­jére hívja fel a fi­gyel­met a mi­nisz­ter­el­nök, párt­el­nök. A le­ve­lek ja­nuár kö­ze­péig min­den cím­zett­hez el­jut­nak, ilyen kül­de­ményt csak azok kap­nak, akik erre fel­ha­tal­ma­zást adtak

A miniszterelnök levélben keresi meg a Fidesz támogatóit

A miniszterelnök levélben keresi meg a Fidesz támogatóit

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök­től ja­nuár ele­jén ér­ke­zik a levél azok­hoz, akik erre ko­ráb­ban fel­ha­tal­ma­zást adtak.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ja­nuár ele­jén le­vél­ben ke­resi meg azo­kat a Fi­desz tá­mo­ga­tó­kat, akik erre ko­ráb­ban fel­ha­tal­ma­zást adtak.

Kiálltak Orbán Viktor mellett a német lap olvasói

Kiálltak Orbán Viktor mellett a német lap olvasói

Jean-Cla­ude Jun­c­ker, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke nyílt tá­ma­dást in­té­zett Orbán Vik­tor ellen. A Die Welt ol­va­sói mellé áll­tak Junc­ker­rel szem­ben.

Jean-Cla­ude Jun­c­ker, az Eu­ró­pai Bi­zott­ság el­nöke nyílt tá­ma­dást in­té­zett Orbán Vik­tor ellen. A Die Welt ol­va­sói azon­ban a ma­gyar kor­mányfő mellé áll­tak Junc­ker­rel szem­ben. Hiába sze­retné Jun­c­ker, az em­be­re­ket nem olyan egy­szerű fél­re­ve­zetni.

Orbán Viktor: Fontos és jó törvényt alkottunk

Orbán Viktor: Fontos és jó törvényt alkottunk

Így fo­gal­ma­zott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök az Or­szág­ház­ban, mi­u­tán a kép­vi­se­lők meg­sza­vaz­ták a munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sát.

Így fo­gal­ma­zott új­ság­írók­nak Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök az Or­szág­ház­ban, mi­u­tán a kép­vi­se­lők meg­sza­vaz­ták a munka tör­vény­könyve mó­do­sí­tá­sát, amely tar­tal­mazza egye­bek mel­lett a mun­ka­idő-be­osz­tás ön­kén­tes meg­vál­toz­ta­tá­sá­nak és az ön­ként vál­lalt túl­mun­ká­nak a le­he­tő­sé­gét.

Stratégiai jelentőségű kapcsolatról írt levelet Orbán Viktor

Stratégiai jelentőségű kapcsolatról írt levelet Orbán Viktor

Le­vél­ben gra­tu­lált Orbán Vik­tor a né­met­or­szági a CDU új el­nö­ké­nek, An­neg­ret Kramp-Kar­ren­ba­u­er­nek.

Le­vél­ben gra­tu­lált Orbán Vik­tor a CDU új el­nö­ké­nek, An­neg­ret Kramp-Kar­ren­ba­u­er­nek.

Örömhírt osztott meg Orbán Viktor

Örömhírt osztott meg Orbán Viktor

Ma­gyar­or­szág ren­dez­heti meg 2023-as sza­bad­téri at­lé­ti­kai vb-t.

Ma­gyar­or­szág ren­dez­heti meg 2023-ban a sza­bad­téri at­lé­ti­kai vi­lág­baj­nok­sá­got. Ez a világ har­ma­dik leg­na­gyobb sport­ese­mé­nye, mely­nek hely­színe a ter­ve­zés alatt álló Nem­zeti At­lé­ti­kai Köz­pont lesz.

Vajon melyik lányunokájára ad Orbán Viktor Videoton-rugdalózót

Vajon melyik lányunokájára ad Orbán Viktor Videoton-rugdalózót

A Fa­ce­boo­kon vá­rat­lan képet posz­tolt a mi­nisz­ter­el­nök. Nem tudni, kitől ka­pott aján­dékba egy rug­da­ló­zót.

Élő legendával közös képet posztolt Orbán Viktor

Élő legendával közös képet posztolt Orbán Viktor

Chuck Nor­ris­szal közös képet posz­tolt a ma­gyar kor­mányfő a Fa­ce­boo­kon. Csak annyit írt hozzá: Elit ala­ku­lat...

Chuck Nor­ris­szal közös képet posz­tolt a ma­gyar kor­mányfő a Fa­ce­boo­kon. Csak annyit írt hozzá: Elit ala­ku­lat...

Orbán Viktor: Komoly lehetőség kapujában álltok! Videó

Orbán Viktor: Komoly lehetőség kapujában álltok! Videó

A kor­mányfő vi­deót posz­tolt...

Orbán Vik­tor a Ma­gyar Fut­ball Aka­dé­mia át­adá­sán járt, ami­ről egy össze­fog­laló vi­deót is posz­tolt a Fa­ce­book ol­da­lán. Egy hu­mo­ros meg­jegy­zést is tett.

Orbán Viktor: A magyar futball számára kiemelkedő esemény ez

Orbán Viktor: A magyar futball számára kiemelkedő esemény ez

Átad­ták a Bu­da­pest Hon­véd lab­da­rú­gó­csa­pat Ma­gyar Fut­ball Aka­dé­mi­á­já­nak új után­pót­lás­köz­pont­ját.

Orbán Viktor beszélt a magyar labdarúgás újabb sikeréről

Orbán Viktor beszélt a magyar labdarúgás újabb sikeréről

A Mol Lab­da­rúgó Aka­dé­mia meg­nyi­tó­ün­nep­sé­gén Orbán Vik­tor, Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nöke is részt vett.

Pén­te­ken adták át a Mol Lab­da­rúgó Aka­dé­miát.

Miért repült váratlanul Milánóba Orbán Viktor?

Miért repült váratlanul Milánóba Orbán Viktor?

Csa­ládja egy ré­szét is ma­gá­val vitte. Mit nem le­he­tett ki­hagyni?

Csa­ládja egy ré­szét is ma­gá­val vitte. Mit nem le­he­tett ki­hagyni?

Orbán Viktor: Budapest egy globális sportfőváros

Orbán Viktor: Budapest egy globális sportfőváros

Ehhez min­den kö­rül­mény adott.

A ma­gyar kor­mányfő sze­rint Bu­da­pest egy glo­bá­lis sport­fő­vá­ros, ehhez min­den kö­rül­mény és ké­pes­ség adott: el­he­lyez­ke­dése, szép­sége, gaz­da­sági fej­lő­dése.

Orbán Viktor: Válasszuk a nemzeti büszkeség jövőjét! - videó

Orbán Viktor: Válasszuk a nemzeti büszkeség jövőjét! - videó

Ma­gyar­or­szág mi­nisz­ter­el­nöke a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­da­lon posz­tolt össze­fog­laló vi­deót az ok­tó­ber 23-i ün­nep­ség­ről.

Meg kell védenünk kulturális mivoltunkat!

Orbán Viktor: Most kell megvédenünk kulturális mivoltunkat! Videó

Az eu­ró­pai kul­túr­harc ör­vény­lé­sé­ben most kell meg­vé­de­nünk kul­tu­rá­lis mi­vol­tun­kat.

Az eu­ró­pai kul­túr­harc ör­vény­lé­sé­ben most kell meg­vé­de­nünk kul­tu­rá­lis mi­vol­tun­kat, iden­ti­tá­sun­kat és szu­ve­re­ni­tá­sun­kat - mondta Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a fel­újí­tott Szép­mű­vé­szeti Mú­zeum át­adá­sán.

Így köszöntötte Orbán Viktor a szülinapos magyar sztárszínészt

Így köszöntötte Orbán Viktor a szülinapos magyar sztárszínészt

A 61. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Já­szai Mari-díjas mű­vész a Fa­ce­boo­kon is el­büsz­kél­ke­dett a le­vél­lel.

A 61. szü­le­tés­nap­ját ün­neplő Já­szai Mari-díjas mű­vész a Fa­ce­boo­kon is el­büsz­kél­ke­dett a le­vél­lel.

Az Orbán-Tarlós tárgyalás részletei a miniszterelnöktől! Videó

Az Orbán-Tarlós tárgyalás részletei a miniszterelnöktől! Videó

A ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök "Tar­lós 2019" cím­mel posz­tolt vi­deót a leg­na­gyobb kö­zös­ségi ol­dalra.

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst,
hogy induljon a főpolgármesterségért

Orbán bejelentette: felkérte Tarlóst, hogy induljon a főpolgármesterségért

Meg­szü­le­tett a nagy dön­tés, meg­volt a be­je­len­tés. Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Tar­lós Ist­ván a Vá­ros­há­zán tár­gyalt.

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

Így búcsúzott Orbán Viktor Jenci nénitől - Videó

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szo­morú posz­tot tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. A kor­mányfő a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök szo­morú posz­tot tett közzé kö­zös­ségi ol­da­lán. A kor­mányfő a szer­dán meg­halt Gyu­lá­nyi Eu­gé­ni­ára em­lé­ke­zett.

Fontos bejelentés készül! Képet posztolt Orbán Viktor

Fontos bejelentés készül! Képet posztolt Orbán Viktor

Ma be­je­lenti a jövő évi fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­ség­gel kap­cso­la­tos dön­té­sét Tar­lós Ist­ván.

Ma be­je­lenti a jövő évi fő­pol­gár­mes­ter-je­lölt­ség­gel kap­cso­la­tos dön­té­sét Tar­lós Ist­ván. A fő­pol­gár­mes­ter je­len­leg a leg­nép­sze­rűbb je­lölt, a sza­va­za­tok csak­nem felét meg­kapná egy most va­sár­nap ese­dé­kes vá­lasz­tá­son.

Orbán Vik­tor: Senki sem kö­te­lez­het min­ket kul­tú­ránk fel­adá­sára

Orbán Vik­tor: Senki sem kö­te­lez­het min­ket kul­tú­ránk fel­adá­sára

Kul­­túr­­harc nem Ma­­gyar­or­­szá­­gon, hanem Eu­­ró­­pá­­ban van, ami va­­ló­­já­­ban a saját kul­­tú­­rán­­kért foly­­ta­­tott harc.

Kul­túr­harc nem Ma­gyar­or­szá­gon, hanem Eu­ró­pá­ban van, ami a saját kul­tú­rán­kért foly­ta­tott harc.

Világsztár sportolókkal találkozott Orbán Viktor

Világsztár sportolókkal találkozott Orbán Viktor

Ok­tó­ber 4-6. kö­zött a bu­da­pesti Duna Aréna ad ott­hont az úszó vi­lág­kupa-so­ro­zat­nak.

Orbán Viktor: májusban meg kell változtatni az európai politikát

Orbán Viktor: májusban meg kell változtatni az európai politikát

A be­ván­dor­lás­párti és a be­ván­dor­lás­el­le­nes eu­ró­pai kép­vi­se­lők csa­tája még nem dőlt el, a mér­kő­zést meg kell vívni...

Orbán Viktor: Magyarországnak világszínvonalú munkásai vannak

Orbán Viktor: Magyarországnak világszínvonalú munkásai vannak

Eu­rópa ki­váló szak­em­be­rek kép­zé­sé­vel dol­goz­hatja le ver­seny­hát­rá­nyát - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

A be­ván­dor­lás­párti és a be­ván­dor­lás­el­le­nes erők harca lesz az EP vá­lasz­tási kam­pány.

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Viktor a Facebookon árult el részleteket harmadik unokájáról

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül is kö­szön­tötte har­ma­dik uno­ká­ját.

Orbán Vik­tor a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül is kö­szön­tötte har­ma­dik uno­ká­ját.

Elárasztották a támogató üzenetek Orbán Facebook-oldalát

Elárasztották a támogató üzenetek Orbán Facebook-oldalát

A csa­lás­sal el­fo­ga­dott Sar­gen­tini-je­len­tés után Eu­rópa több or­szá­gá­ból is írtak a ma­gyar kor­mány­fő­nek...

Orbán Viktor: nem engedünk a zsarolásnak

Orbán Viktor: nem engedünk a zsarolásnak

A kor­mányfő meg­védte ha­zá­ját...

Vissza­uta­sí­tom, hogy a be­ván­dor­lás­parti erők fe­nye­ges­sék, zsa­rol­ják, rá­gal­maz­zák Ma­gyar­or­szá­got és a ma­gyar em­be­re­ket - mondta Orbán Vik­tor.

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Így búcsúzott el Orbán Viktor a legendától

Szerda dél­előtt, a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

Szerda dél­előtt, a Far­kas­réti te­me­tő­ben vet­tek végső bú­csút Sze­pesi György­től. A le­gen­dás sport­ri­por­ter és ko­rábbi MLSZ-elnök 96 évet élt.

A kormányfő szerint az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva

A kormányfő szerint az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság man­dá­tuma jövő év má­ju­sá­ban lejár...

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság man­dá­tuma jövő év má­ju­sá­ban lejár - je­len­tette ki Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

És akkor odalépett a Siratófalnál Orbánhoz egy idős zsidó férfi

És akkor odalépett a Siratófalnál Orbánhoz egy idős zsidó férfi

Éppen ment a Si­ra­tó­fal felé, ami­kor...

A mi­nisz­ter­el­nök éppen ment a zsi­dók kul­ti­kus em­lék­he­lye, a Si­ra­tó­fal felé, ami­kor...

Orbán Viktor büszke, ő már világbajnokot avatott

Orbán Viktor büszke, ő már világbajnokot avatott

Ve­ret­le­nül zár­ták a mi­e­ink a tor­nát.

Ve­ret­le­nül zár­ták a mi­e­ink a tor­nát. A ma­gyar vá­lo­ga­tott 28-22-re győzte le Nor­vé­giát a női ju­nior ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság dön­tő­jé­ben.

Orbán Viktor: Engem Merkel politikájáért már elüldöztek volna

Orbán Viktor: Engem Merkel politikájáért már elüldöztek volna

Exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tet­tek Né­met­or­szág leg­na­gyobb pél­dány­szám­ban el­adott na­pi­lap­já­nak új­ság­írói a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­kel.

Exk­lu­zív in­ter­jút ké­szí­tet­tek Né­met­or­szág leg­na­gyobb pél­dány­szám­ban el­adott na­pi­lap­já­nak új­ság­írói a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­kel. A be­szél­ge­tés során szóba ke­rült a ha­tár­vé­de­lem fon­tos­sága, a mig­rá­ciós ve­szély, és ki­fej­tette vé­le­mé­nyét Orbán Vik­tor a német kan­cel­lár po­li­ti­ká­já­ról is.

Orbán Viktor: Népességcsere zajlik Európában

Orbán Viktor: Népességcsere zajlik Európában

Né­pes­ség­csere zaj­lik Eu­ró­pá­ban, rész­ben azért, hogy a spe­ku­lán­sok sok pénzt ke­res­hes­se­nek.

Né­pes­ség­csere zaj­lik Eu­ró­pá­ban, rész­ben azért, hogy a spe­ku­lán­sok sok pénzt ke­res­hes­se­nek.

Orbán Viktort negyedszer is megválasztották miniszterelnöknek

Orbán Viktort negyedszer is megválasztották miniszterelnöknek

Ha a mi­nisz­ter­el­nök ki­tölti a mos­tani cik­lu­sát, akkor meg­előzi a 14 és fél évet hi­va­tal­ban lévő Tisza Kál­mánt.

Orbán Viktor: segély helyett munkát adunk mindenkinek

Orbán Viktor: segély helyett munkát adunk mindenkinek

Be­szélt az új kor­mány ter­ve­i­ről.

A mi­nisz­ter­el­nök pén­te­ken a Kos­suth Rádió 180 perc című mű­so­rá­ban be­szélt az új kor­mány ter­ve­i­ről.

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Amerikai közgazdász hajolt meg Orbán Viktor teljesítménye előtt

Eu­ró­pá­ban nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma.

Mi­köz­ben Eu­ró­pá­ban - rész­ben a mig­rá­ciós vál­ság miatt is - nő a zsi­dó­ság ellen irá­nyuló an­ti­sze­mita tá­ma­dá­sok száma, addig Ma­gyar­or­szág to­vábbra is biz­ton­sá­got nyújt a zsidó em­be­rek szá­mára - írja az el­is­mert ame­ri­kai köz­gaz­dász.

Orbán Viktor nevét harsogták Ausztriában május elsején

Orbán Viktor nevét harsogták Ausztriában május elsején

Mint­egy 5000 szim­pa­ti­záns előtt tar­tott Linz­ben nagy­gyű­lést az Oszt­rák Sza­bad­ság­párt.

Mint­egy 5000 szim­pa­ti­záns előtt tar­tott Linz­ben nagy­gyű­lést az Oszt­rák Sza­bad­ság­párt. A ki­seb­bik kor­mány­párt ren­dez­vé­nyén töb­bek közt az is el­hang­zott, hogy az oszt­rá­kok sokat kö­szön­het­nek Orbán Vik­tor­nak.

Megérkeztek a nevek: ők lesznek az új kormány miniszterei

Megérkeztek a nevek: ők lesznek az új kormány miniszterei

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ko­ráb­ban már be­je­len­tette, hogy új kor­mány ala­kul.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök ko­ráb­ban már be­je­len­tette, hogy új kor­mány ala­kul.

Orbán Viktor: egy miniszter már biztos

Orbán Viktor: egy miniszter már biztos

A mi­nisz­ter­el­nök pén­tek reg­gel je­len­tette be az első mi­nisz­ter nevét.

A mi­nisz­ter­el­nök pén­tek reg­gel je­len­tette be az új kor­mány első mi­nisz­te­ré­nek nevét.

Orbán: Új kormányt fogunk alakítani

Orbán: Új kormányt fogunk alakítani

Nem­zet­közi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök.

Nem­zet­közi saj­tó­tá­jé­koz­ta­tót tar­tott Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Par­la­ment­ben kedd dél­ben.