Orbán József

Megható vallomás, ezt üzeni elhunyt barátjának Vastag Csaba

Megható vallomás, ezt üzeni elhunyt barátjának Vastag Csaba

Orbán Józsi sokat tett hozzá Csabi kar­ri­er­jé­hez.

Orbán Józsi sokat tett hozzá Csabi kar­ri­er­jé­hez.

FRISS HÍREK

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Exszerelme rettegve ment el Orbán Józsi temetésére

Orbán Józsi sze­relme össze­tört.

Orbán Józsi egy­kori sze­relme össze­tört, te­je­sen ma­gára ma­radt. Azt ál­lítja, a ze­nész ba­rá­tai meg­ve­tik őt, el­for­dul­tak tőle.

Kiderült az igazság: Barátai árulták el Orbán Józsi legféltettebb titkát

Kiderült az igazság: Barátai árulták el Orbán Józsi legféltettebb titkát

A nem­rég el­hunyt Orbán Józsi egy kü­lön­le­ges te­het­ségű ember volt.

A nem­rég el­hunyt Orbán Józsi egy kü­lön­le­ges te­het­ségű ember volt.

Elképesztő titkok derültek ki Orbán Józsi múltjából

Elképesztő titkok derültek ki Orbán Józsi múltjából

A nem­rég el­hunyt mű­vész egy­kori ta­ní­tója sosem fe­lejti el, ho­gyan lett Jó­zsi­ból ze­nész!

A nem­rég el­hunyt mű­vész egy­kori ta­ní­tója sosem fe­lejti el, ho­gyan lett Jó­zsi­ból ze­nész!

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

Őszinte vallomás: Egykori szerelme képtelen elengedni Orbán Józsit

So­ka­kat meg­döb­ben­tett Orbán Józsi ha­lála, de van­nak, akik kép­te­le­nek el­fo­gadni a ször­nyű vesz­te­sé­get.

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Zokogás és síri csend: így teltek Orbán Józsi utolsó napjai

Meg­ren­dí­tette a ha­lála egy­kori pár­ját.

Meg­ren­dí­tette a le­gen­dás ze­nész ha­lála egy­kori pár­ját. Har­math Ma­ri­anna Gina az utolsó na­pok­ról be­szélt.

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

Íme, az első fotók, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól!

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

A 100 Folk Cel­sius le­gen­dás tag­ját több szá­zan kí­sér­ték utolsó út­jára, csü­tör­töki bú­csúz­ta­tó­ján min­den ba­rátja és tisz­te­lője meg­je­lent.

Megrázó részletek, így temetik el Orbán Józsit

Megrázó részletek, így temetik el Orbán Józsit

A 100 Folk Cel­sius éne­kes-front­em­bere hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

A 100 Folk Cel­sius éne­kes-front­em­bere hét­főre vir­ra­dóra tá­vo­zott az élők so­rá­ból.

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Ezért a barátai fizetik Orbán Józsi temetését

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai szer­ve­zik a bú­csúz­ta­tást.

Az el­hunyt éne­kes együt­te­sé­nek tag­jai és ba­rá­tai egy em­ber­ként ra­gasz­kod­tak hozzá, hogy ők szer­vez­zék a bú­csúz­ta­tá­sát. A 100 Folk Cel­sius front­em­be­ré­nek csak tá­voli ro­ko­nai van­nak.

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Megrázó részletek Orbán Józsi haláláról

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét..

Orbán Józsi hétfő haj­nal­ban örökre le­hunyta a sze­mét. Az éne­kes­nek nem volt saját csa­ládja, de még­sem volt egye­dül.

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

Szívszorító, így búcsúznak barátai Orbán Józsitól

A le­gen­dás éne­kes hir­te­len ha­lála min­den­kit meg­rá­zott, is­mert ba­rá­tai szív­szo­rító módon kö­szön­tek el sze­ret­tük­től.

A le­gen­dás éne­kes hir­te­len ha­lála min­den­kit meg­rá­zott, is­mert ba­rá­tai szív­szo­rító módon kö­szön­tek el sze­ret­tük­től.

Most közölték a gyászhírt: meghalt Orbán József

Most közölték a gyászhírt: meghalt Orbán József

Sú­lyos be­teg­ség után halt meg a 100 Folk Cel­sius front­em­bere.

Sú­lyos be­teg­ség után halt meg a 100 Folk Cel­sius front­em­bere.

Nem hoztunk jó híreket Orbán Józsiról

Nem hoztunk jó híreket Orbán Józsiról

Hiába a sok barát tá­mo­ga­tása, a ze­nész nem lé­pett a gyó­gyu­lás út­jára.

Nem javul az ál­la­pota Orbán Jó­zsi­nak. Hiába a sok barát tá­mo­ga­tása, biz­ta­tása, a ze­nész még min­dig nem lé­pett a gyó­gyu­lás út­jára.

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

Kiderült az igazság: Titokzatos nőhöz költözött Orbán Józsi

A ze­nész ba­rá­tai fel­lé­le­gez­het­nek.

A ze­nész ba­rá­tai egy ki­csit fel­lé­le­gez­het­nek, Józsi már be­szél­get velük, újra eszik, és, úgy fest, kezd vissza­térni az élet­kedve is.

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

Döntöttek az orvosok: Így mentenék meg Orbán Józsi életét

A ze­nész újra kór­házba ke­rült.

A Ri­post nem­rég el­ső­ként szá­molt be arról, hogy a ze­nész újra kór­házba ke­rült, mert kép­te­len volt enni.

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

Támadják az interneten: Kiborult a nagybeteg Orbán Józsi kedvese

And­rea hosszú éve­ken ke­resz­tül csönd­ben ma­radt, de most be­telt nála a pohár.

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

Alig tud lábra állni a nagybeteg magyar zenész

A le­gen­dás ze­nész ne­he­zen vi­seli...

A le­gen­dás ze­nész úgy érzi, túl van a rák­kal ví­vott harca ne­he­zén. Ugya­n­ak­kor ne­he­zen vi­seli, hogy csak na­gyon ne­he­zen képes tal­pon ma­radni.

Nem hiszed el, mivel gyógyul ki betegségéből Orbán Józsi

Ez komoly? Nem hiszed el, mivel gyógyul ki betegségéből Orbán Józsi

Na­gyon le­gyen­gí­tette a hó­na­po­kon át tartó fek­vés, tel­je­sen el­fá­rad­tak az izmai.

Súlyos betegségéről vallott Orbán Józsi

Súlyos betegségéről vallott Orbán Józsi

A Mok­ká­ban be­szélt ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről a le­gen­dás ze­nész. Tudja, hogy hosszú út előtt áll még a tel­jes fel­épü­lé­sig.

A Mok­ká­ban be­szélt ak­tu­á­lis hogy­lé­té­ről a le­gen­dás ze­nész. Tudja, hogy hosszú út előtt áll még a tel­jes fel­épü­lé­sig.

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

Még nincs vége: Ismét aggódhatnak barátai a nagybeteg Orbán Józsiért

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete.

A ke­mo­te­rá­pi­ára jól re­a­gált a ze­nész szer­ve­zete, most a mel­lék­ha­tá­sok okoz­nak prob­lé­mát.

Tüdőrákkal küzd, mégis dohányzik a legendás magyar zenész

Tüdőrákkal küzd, mégis dohányzik a legendás magyar zenész

Hajdú Pé­tert is ala­po­san meg­lepte Orbán Józsi val­lo­mása, aki az Esti Frizbi fel­vé­te­lén val­lotta be, hogy még do­hány­zik.

Folytatódik az énekes rák elleni küzdelme! Új módszerrel kezelik Orbán Józsit

Folytatódik az énekes rák elleni küzdelme! Új módszerrel kezelik Orbán Józsit

Az éne­kes ha­ma­ro­san be­tölti a 70-et és csak arra vá­gyik, hogy le­győzze a rákot! Józsi sze­retne újra úgy élni, mint az­előtt!

Óriási fordulat a nagybeteg Orbán Józsi állapotában

Óriási fordulat a nagybeteg Orbán Józsi állapotában

Ő sem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a szá­mí­tó­gé­pen az előtte utána fel­vé­te­le­ket.

Ő sem hitt a sze­mé­nek, ami­kor meg­látta a szá­mí­tó­gé­pen az előtte utána fel­vé­te­le­ket.

Drámai vallomást tett a súlyos beteg Orbán Józsi

Drámai vallomást tett a súlyos beteg Orbán Józsi

Tel­je­sen össze­tört, ami­kor ta­valy szep­tem­ber­ben meg­tudta a sok­koló di­ag­nó­zist. Azóta min­den ere­jé­vel a kór ellen küzd.

Tel­je­sen össze­tört, ami­kor ta­valy szep­tem­ber­ben meg­tudta a sok­koló di­ag­nó­zist. Azóta min­den ere­jé­vel a kór ellen küzd.

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

Összefogtak a rákkal küzdő magyar legendáért

A nép­szerű ze­nész har­col...

A mél­tán nép­szerű ze­nész élete leg­na­gyobb har­cát vívja a ha­lá­los kór­ral. Ba­rá­tai és ze­nész­tár­sai így se­gí­te­nék az elő­adó gyó­gyu­lá­sát.

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Jó hírt kapott az életéért küzdő népszerű énekes

Ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba Orbán Józsi, de csak sok vizs­gá­lat után de­rült ki, hogy nagy a baj.

Ta­valy ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba Orbán Józsi, de csak sok vizs­gá­lat után de­rült ki, hogy nagy a baj. Orbán Józsi so­káig nem be­szélt a be­teg­sé­gé­ről, elő­ször a Ri­post-nak árulta el: rossz­in­du­latú tü­dő­rákja van. Eddig öt ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sen van túl, ami miatt ki­hul­lott a haja, így ko­paszra nyírta.

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar énekes állapotában

Váratlan fordulat az életéért küzdő magyar énekes állapotában

Orbán Jó­zsi­nak tü­dő­rákja van.

Orbán Józsi tü­dő­rák­kal küzd, egy bu­da­pesti kór­ház­ban ke­mo­te­rá­pi­á­val gyó­gyít­ják.

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Így néz ki a tüdőrákkal küzdő magyar énekes, alig lehet ráismerni

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után.

Elő­ször je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt Orbán Józsi ke­mo­te­rá­piás ke­ze­lé­sei után. A 100 Folk Cel­cius éne­kese lát­ha­tóan le van fogyva és ki­csit ne­héz­ke­sen be­szél. Mint azt a Ri­post el­ső­ként meg­írta: Orbán Jó­zsi­nak rossz­in­du­latú tü­dő­rákja van.

Először beszél súlyos betegségéról Orbán Józsi

Először beszél súlyos betegségéról Orbán Józsi

Ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba.

Ok­tó­ber­ben ke­rült kór­házba a nép­szerű ze­nész, de csak több vizs­gá­lat után de­rült ki, nagy a baj. Rossz­in­du­latú da­ga­na­tot ta­lál­tak a tü­de­jé­ben.