Oláh Gergő

Különleges show-val készülnek a Magyarország Szépe sztárvendégei

Különleges show-val készülnek a Magyarország Szépe sztárvendégei

Az or­szág leg­szebb lá­nyai mel­lett igazi sztár­pa­rádé várja a né­ző­ket.

Az or­szág leg­szebb lá­nyai mel­lett igazi sztár­pa­rádé várja a né­ző­ket.

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

Ők A Dal 2019 döntősei, hallgasd meg a továbbjutott szerzeményeket

A mű­sor­ban ven­dég­fel­lé­pő­ként tisz­te­le­tét teszi az AWS is, akik ta­va­lyi, győz­tes da­lu­kat adják elő új for­má­ban.

Megható találkozás, életében először látta Oláh Gergő lányát a dédije

Megható találkozás, életében először látta Oláh Gergő lányát a dédije

Az idős asszony most lát­hatta elő­ször a csa­lád leg­ki­sebb tag­ját, Annát.

Az idős asszony most lát­hatta elő­ször a csa­lád leg­ki­sebb tag­ját, Annát.

Óriási fordulat, ez a kiesett énekes került be A Dal 2019 döntőjébe

Óriási fordulat, ez a kiesett énekes került be A Dal 2019 döntőjébe

Habár szom­ba­ton úgy tűnt, hogy a nép­szerű sztár nem ju­tott to­vább.

Habár szom­ba­ton úgy tűnt, hogy a nép­szerű sztár nem ju­tott to­vább a dal­ver­seny­ben...

Ők lépnek színpadra A Dal második elődöntőjében

Ők lépnek színpadra A Dal második elődöntőjében

Újabb négy pro­duk­ció jut to­vább.

Négy dal már biz­to­san sze­re­pel A Dal 2019 dön­tő­jé­ben, hoz­zá­juk csat­la­ko­zik a szom­bati, má­so­dik elő­dön­tő­ből újabb négy pro­duk­ció.

Kiderült, ezt az énekest zárták ki lopás miatt A Dal 2019-ből!

Kiderült, ezt az énekest zárták ki lopás miatt A Dal 2019-ből!

Az elő­adó­val szem­ben a na­pok­ban ér­ke­zett be­je­len­tés.

Az elő­adó­val szem­ben a na­pok­ban ér­ke­zett be­je­len­tés, a vizs­gá­lat ered­mé­nye sze­rint pedig va­ló­ban pla­gi­zált a ver­seny­da­lá­val.

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Izgalmas meglepetéskoncertre készülnek a magyar sztárok

Itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt.

Elér­ke­zett a nyár vége, itt az utolsó esély a csob­ba­násra az is­ko­la­kez­dés előtt. Ez­út­tal a sze­gény gyer­me­ke­ken se­gít­het­nek azok, akik au­gusz­tus 31-én pén­te­ken fel­ke­re­sik a Pa­la­ti­nus Gyógy- Strand és Hul­lám­für­dőt.

2 milliót kér rajongója a magyar énekestől

2 milliót kér rajongója a magyar énekestől

A nép­szerű éne­kes pon­to­san tudja, mi­lyen az élet, ha az em­ber­nek máról hol­napra kell bol­do­gul­nia. Mégis meg­lepte a kü­lö­nös levél.

A nép­szerű éne­kes pon­to­san tudja, mi­lyen az élet, ha az em­ber­nek máról hol­napra kell bol­do­gul­nia. Mégis meg­lepte a kü­lö­nös levél.

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Hihetetlen fotó: Elképesztően megfiatalodott a 73 éves Kovács Kati

Neki egy­sze­rűen jól áll az idő! Vagy jól áll neki a fi­a­tal­ság, hi­szen a képen egyik fi­a­tal kol­lé­gá­já­val lát­ható.

Nem volt pénze, sírt a mélyszegénység miatt a magyar énekes

Nem volt pénze, sírt a mélyszegénység miatt a magyar énekes

Ne­gye­dik gyer­me­kü­ket vár­ják.

Az éne­kes és fe­le­sége ne­gye­dik gyer­me­kü­ket vár­ják. El­mondta, hogy iga­zá­ból három gye­re­ket sze­ret­tek volna.

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Megmentette szülei válságban levő házasságát Oláh Gergő!

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett.

Az éne­kes szü­lei majd­nem el­vál­tak, mi­előtt ő meg­szü­le­tett. Az édes­anyja azóta is rend­kí­vül hálás az Oláh Ger­gő­nek, ami­ért har­minc­hat éve bol­dog há­zas­ság­ban élhet. Sőt, fia után egy újabb gyer­mek­kel is bő­vült a csa­lád.

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

Nem hiszed el, mi történt a magyar énekes arcával

A fi­a­tal éne­kes ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át az utóbbi idő­ben. Így pedig kí­sér­te­ties lett a ha­son­ló­ság...

A fi­a­tal éne­kes ala­pos imidzs­vál­tá­son ment át az utóbbi idő­ben. Így pedig kí­sér­te­ties lett a ha­son­ló­ság...

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

Népszerű férfizenekar kampányol a hátrányos helyzetű tehetségekért!

A kam­pány célja, hogy minél több egyedi dí­szí­tésű ter­mosz­bögre ta­lál­jon gaz­dára.

Nagy dobásra készül a hét magyar szívtipró énekes!

Nagy dobásra készül a hét magyar szívtipró énekes!

Va­do­natúj klip­ben ze­nél­nek együtt.

A va­do­natúj klip­ben Kö­kény At­tila, Fred­die, Gás­pár Laci, Ta­kács Ni­ko­las, Oláh Gergő, Gi­tano és Emi­lio zenél együtt.

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

Aludni sem tudott a Sztárban Sztár kiesője

Az éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig.

A fi­a­tal éne­kes szinte a stú­di­ó­ból in­dult a re­pü­lő­térre és meg sem állt Ber­li­nig. Ki­csit gyű­rött a srác...

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Hatalmas bejelentés, ők lesznek a Sztárban Sztár versenyzői

Min­denki várta a Sz­tár­ban Sz­tárt.

Min­denki iz­ga­tot­tan várta a Sz­tár­ban Sztár leg­újabb szé­ri­á­ját. Sze­ren­csére már nem kell so­káig várni, csak két hét és végre el­kez­dő­dik a műsor.

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

Fura alakokkal fotózták le Liptai lányát

A TV2 sztár­já­nak kis­lá­nya igazi ra­jongó típus, aki imádja el­kí­sérni édes­any­ját a stú­di­óba...

A TV2 sztár­já­nak kis­lá­nya igazi ra­jongó típus, aki imádja el­kí­sérni édes­any­ját a stú­di­óba...

Elképesztő, mit műveltek adás előtt a Sztárban Sztár énekesei

Elképesztő, mit műveltek adás előtt a Sztárban Sztár énekesei

Ha ezt a szín­pa­don is hozni tud­ják, ga­ran­tál­tan fel­rob­bant­ják a stú­diót!

Elképesztő felvétel, lelepleztük a Sztárban Sztár énekesét

Elképesztő felvétel, lelepleztük a Sztárban Sztár énekesét

Meg­mu­tat­juk Gergő si­ke­ré­nek tit­kát.

Oláh Gergő ha­tal­mas si­kert ara­tott a Sz­tár­ban Sz­tár­ban, de ehhez hoz­zá­já­rult egy tévés trükk is. Meg­mu­tat­juk!

Nyíltan harcol, a romák királyával száll szembe Oláh Gergő!

Nyíltan harcol, a romák királyával száll szembe Oláh Gergő!

A maga mód­ján veszi fel a har­cot a sze­gény­ség­gel és az éhe­zés­sel, az üres sza­vak he­lyett a tet­tek­ben hisz.

Az éne­kes a maga mód­ján veszi fel a har­cot a sze­gény­ség­gel és az éhe­zés­sel, a tet­tek­ben hisz.

Tovább bővítené a családját a népszerű magyar énekes

Tovább bővítené a családját a népszerű magyar énekes

Oláh Gergő már három gyer­mek büszke édes­apja, de nem zár­kó­zik el a ne­gye­dik csöpp­ség elől sem.

Oláh Gergő már három gyer­mek büszke édes­apja, de nem zár­kó­zik el a ne­gye­dik csöpp­ség elől sem.

Először szólalt meg A Nagy Duett kieső párosa

Először szólalt meg A Nagy Duett kieső párosa

A Nagy Duett ha­to­dik kieső pá­rosa.

A Nagy Duett ha­to­dik kieső pá­rosa Zi­mány Linda és Oláh Gergő, akik már az újabb közös mun­kán törik a fe­jü­ket.

Zimány Linda tudta, hogy nem úszhatja meg Britney dalát

Zimány Linda tudta, hogy nem úszhatja meg Britney dalát

Na­gyon várja a va­sár­napi pro­duk­ciót.

A mo­dell­ből lett ügy­véd­boj­tár na­gyon várja a va­sár­napi pro­duk­ciót, amit Oláh Ger­gő­vel kö­zö­sen ad majd elő.

Zimány Linda és Oláh Gergő elárulták, hogyan tovább!

Zimány Linda és Oláh Gergő elárulták, hogyan tovább!

A Nagy Duett ki­esői hét­főn dél­előtt a szer­kesz­tő­sé­günk ven­dé­gei vol­tak, és a jö­vő­beni ter­ve­ik­ről me­sél­tek.

A Nagy Duett ki­esői hét­főn dél­előtt a szer­kesz­tő­sé­günk ven­dé­gei vol­tak, és a jö­vő­beni ter­ve­ik­ről me­sél­tek.

Súlyos beteg, mégsem pihenhet Oláh Gergő

Súlyos beteg, mégsem pihenhet Oláh Gergő

A fi­a­tal te­het­ség óri­ási ki­tar­tás­ról és aka­rat­erő­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got va­sár­nap este! De vajon mi lesz, ha rom­lik az ál­la­pota?

A fi­a­tal te­het­ség óri­ási ki­tar­tás­ról és aka­rat­erő­ről tett ta­nú­bi­zony­sá­got va­sár­nap este! De vajon mi lesz, ha rom­lik az ál­la­pota?

Bejelentették! Rajtuk nevethetünk majd A Nagy Duettben!

Bejelentették! Rajtuk nevethetünk majd A Nagy Duettben!

Hi­he­tet­len sztá­rok mond­tak igent.

Hi­he­tet­len sztá­rok mond­tak igent.

Új szerepben tör a csúcsra Tóth Gabi kedvese!

Új szerepben tör a csúcsra Tóth Gabi kedvese!

Oláh Ger­gő­vel foly­tatja to­vább.

Mol­nár Tibi, alias Trap ka­pi­tány Oláh Gergő csa­pa­tá­val foly­tatja to­vább a pá­lyá­ját.

Oláh Gergő meglepő titkot árult el Zimány Lindáról

Oláh Gergő meglepő titkot árult el Zimány Lindáról

Zi­mány Linda el­mon­dása sze­rint már egy nyu­godt hét­vé­géje sincs, ugyanis egyre in­kább izgul az áp­ri­lis 2-án in­duló Nagy Duett miatt.

Zi­mány Linda el­mon­dása sze­rint már egy nyu­godt hét­vé­géje sincs, ugyanis egyre in­kább izgul az áp­ri­lis 2-án in­duló Nagy Duett miatt.

Különleges rituáléval lazítanak adás előtt A Dal 2017 versenyzői

Különleges rituáléval lazítanak adás előtt A Dal 2017 versenyzői

Szom­ba­ton ismét ki­lenc ver­senyző küzd meg a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért A Dal 2017 kö­zép­dön­tő­jé­ben.

Szom­ba­ton ismét ki­lenc ver­senyző küzd meg a zsűri és a nézők ke­gye­i­ért A Dal 2017 kö­zép­dön­tő­jé­ben.

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Oláh Gergő elárulta, ki irányítja az életét

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz. Ze­ne­kara, a Roma Soul tag­jai már sok­kal job­ban fi­gyel­nek a fur­csa je­lekre.

Az éne­kes nem ba­bo­nás, van vi­szont va­lami, ami­ben fel­té­tel nél­kül hisz. Ze­ne­kara, a Roma Soul tag­jai már sok­kal job­ban fi­gyel­nek a fur­csa je­lekre.

Ki nem találod, kivel mulatott Berki Krisztián

Ki nem találod, kivel mulatott Berki Krisztián

A celeb Bé­kés­csa­bára lá­to­ga­tott.

A celeb Bé­kés­csa­bára lá­to­ga­tott és nem ha­bo­zott lőni egy szelfit nagy ked­ven­cé­vel...

Oláh Gergő: Roma Soul koncert

Oláh Gergő: Roma Soul koncert

No­vem­ber 12-én a MOM Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban adnak kon­cer­tet.

No­vem­ber 12-én a MOM Kul­tu­rá­lis Köz­pont­ban adnak kon­cer­tet Oláh Ger­gőék, ősi au­ten­ti­kus roma zenét öt­vöz­nek a leg­mo­der­nebb hang­zás­sal.

Lerántotta a leplet két magyar énekesünkről Görög Zita!

Lerántotta a leplet két magyar énekesünkről Görög Zita!

Így még sosem lát­tad az éne­ke­se­ket!

A fény­ké­pen olyan em­be­rek sze­re­pel­nek, akik a kép el­ké­szülte után az or­szág leg­nép­sze­rűbb sztár­ja­ivá vál­tak.

Meglepő! Egykori valóvilágos szurkolt élőben Oláh Gergőnek!

Meglepő! Egykori valóvilágos szurkolt élőben Oláh Gergőnek!

Meg­lepő fel­fe­de­zés! VV Viki is el­jött A Dal kö­zép­dön­tő­jére és élő­ben szur­kolt Oláh Ger­gő­nek. Te tud­tad, hogy ek­kora ha­ve­rok?

Felfedte hihetetlen titkát Oláh Gergő

Felfedte hihetetlen titkát Oláh Gergő

Az éne­kes a Fa­ce­boo­kon me­sélte el, hogy bi­zony ő sem volt min­dig annyira jó. Fi­a­tal ko­rá­ban sokat csa­var­gott, bu­li­zott.

Az éne­kes a Fa­ce­boo­kon me­sélte el, hogy bi­zony ő sem volt min­dig annyira jó. Fi­a­tal ko­rá­ban sokat csa­var­gott, bu­li­zott.

Nem találod ki, kivel táncolt csárdást Oláh Gergő!

Nem találod ki, kivel táncolt csárdást Oláh Gergő!

A Dal 2016 kö­zép­dön­tő­jé­ben fo­ga­dal­mat tet­tek a részt­ve­vők, hogy ha be­jut­nak a dön­tőbe, akkor va­lami kü­lön­le­ges fel­ada­tot haj­ta­nak végre...

Tóth Gabi elárulta, kit küldene az Eurovízióra

Tóth Gabi nem titkolja, kit küldene az Eurovízióra

Az éne­kesnő nyíl­tan vál­lalja, hogy kinek druk­kol A Dal dön­tő­jén.

Az éne­kesnő nyíl­tan vál­lalja, hogy kinek druk­kol A Dal szom­bati dön­tő­jén, ahol eldől, hogy Ma­gyar­or­szág kit jut­tat to­vább az Eu­ro­ví­ziós dal­fesz­ti­válra.

Szülei sorsa kísértette Oláh Gergőt

Szülei sorsa kísértette Oláh Gergőt

Az éne­kes­nek ma már nin­cse­nek anyagi gond­jai, azon­ban soha nem fe­lejti el, hon­nan jött. So­káig úgy tűnt, fel­nőtt­ként sem lesz képes ki­törni a mély­sze­gény­ség­ből.

Az éne­kes­nek ma már nin­cse­nek anyagi gond­jai, azon­ban soha nem fe­lejti el, hon­nan jött. Hite se­gí­tette át a leg­ne­he­zebb éve­ken.

Megmutatta tündéri babáját Oláh Gergő

Megmutatta tündéri babáját Oláh Gergő

Már ka­rá­csony előtt egy hó­nap­pal meg­kapta a leg­szebb aján­dé­kát Oláh Gergő: a har­ma­dik gyer­kő­cét. Akit most meg is mu­ta­tott ne­künk.

Már ka­rá­csony előtt egy hó­nap­pal meg­kapta a leg­szebb aján­dé­kát Oláh Gergő: a har­ma­dik gyer­kő­cét. Akit most meg is mu­ta­tott ne­künk.

150 ezret kértek az Oláh Gergővel duettező gyerekektől

150 ezret kértek az Oláh Gergővel duettező gyerekektől

Az éne­kes ál­lítja, nem tu­dott róla.

Az éne­kes ál­lítja, nem tu­dott róla, hogy mire hasz­nál­ják a nevét.

Elképesztő szegénységből küzdötték fel magukat a magyar sztárok

Elképesztő szegénységből küzdötték fel magukat a magyar sztárok

Ren­ge­te­get nél­kü­löz­tek.

A hazai hí­res­sé­gek élete sok­szor irigy­lésre mél­tó­nak tűnik, pedig sokan kö­zü­lük nél­kü­lö­zé­sek után, ke­mény mun­ká­val ju­tot­tak a csúcsra. Össze­ál­lí­tá­sunk­ból meg­tud­ha­tod, kik ezek.

Sanyarú gyerekkora volt Oláh Gergőnek

Sanyarú gyerekkora volt Oláh Gergőnek

A har­ma­dik X-Fak­tor győz­tese sokat nél­kü­lö­zött és éhe­zett.

Oláh Gergő, a har­ma­dik X-Fak­tor győz­tese sokat nél­kü­lö­zött és éhe­zett kis­gyer­mek­ként. Ami­ben sze­ren­csére az ő gye­re­ke­i­nek már nincs része.

Harmadszor is apuka lett Oláh Gergő

Harmadszor is apuka lett Oláh Gergő

Az éne­kes épp Mis­kol­con lé­pett fel egy roma mu­si­cal­ben, ami­kor hir­te­len meg­tudta, hogy fe­le­sé­gé­nél meg­in­dult a szü­lés. Hét­főn haj­nalra aztán vi­lágra is jött a leg­ki­sebb Oláh-bébi.

Az éne­kes épp Mis­kol­con lé­pett fel egy roma mu­si­cal­ben, ami­kor hir­te­len meg­tudta, hogy fe­le­sé­gé­nél meg­in­dult a szü­lés. Hét­főn haj­nalra aztán vi­lágra is jött a leg­ki­sebb Oláh-bébi, egy egész­sé­ges kisfiú, aki­nek nevét eddig még nem árul­ták el a bol­dog szü­lők.

Harmadszorra is apa lesz Oláh Gergő

Harmadszorra is apa lesz Oláh Gergő

Oláh Gergő bol­dog, hogy kisfia már nor­má­lis kö­rül­mé­nyek közé ér­ke­zik.

Az X-Fak­tor győz­te­sé­nél nagy a bol­dog­ság, hi­szen ha­ma­ro­san meg­szü­le­tik har­ma­dik gye­re­kük. Az éne­kes örül, hogy kisfia már nor­má­lis kö­rül­mé­nyek közé ér­ke­zik.