Novozánszki Fanni

Nem hiszed el, mire jutott az FBI VV Fanni ügyében

Nem hiszed el, mire jutott az FBI VV Fanni ügyében

Vizs­gá­la­tuk­ról a No­vo­zánszki csa­lád ügy­védje, dr. Lichy Jó­zsef be­szélt a Music FM Ön­in­dító mű­so­rá­ban.

Vizs­gá­la­tu­ról a No­vo­zánszki csa­lád ügy­védje, dr. Lichy Jó­zsef be­szélt a Music FM Ön­in­dító című reg­geli mű­so­rá­ban.

FRISS HÍREK

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

A rend­őr­ség már biz­tos benne.

Ki­de­rült, kinek a DNS-ét ta­lál­ták meg azon a bi­zo­nyos kö­té­len. A rend­őr­ség már biz­tos benne, ki a bűn­pár­to­lója a fel­té­te­le­zett gyil­kos­nak.

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben B. László.

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben B. László.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes el­tű­né­sére a mai napig nem ke­rült pont.

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

A fi­a­tal lány no­vem­ber­ben tűnt el, holt­teste azóta sem ke­rült elő, de most meg­je­lent a szí­nen egy ti­tok­za­tos te­le­fo­náló.

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

A rend­őr­ség nagy erők­kel nyo­moz...

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

A bí­ró­ság meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

A bí­ró­ság a na­pok­ban meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott no­vem­ber vége óta tartó elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Még min­dig nem ke­rült elő.

A no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány holt­teste még min­dig nem ke­rült elő, a gya­nú­sí­tott pedig meg­bu­kott a po­li­grá­fos vizs­gá­la­ton.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje.

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje.

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Azo­no­sí­tot­ták....

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet. Ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt, akit fel­té­te­le­zett gyil­kosa, szex­já­ték köz­ben ölt meg.

Hazugságvizsgáló buktatta le VV Fanni feltételezett gyilkosát

Fordulat VV Fanni ügyében: Hazugságvizsgáló buktatta le a gyanúsítottat

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton.

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton B. László.

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Min­den az egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik!

Min­den a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik!

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

VV Fanni sze­ret­tei és ba­rá­tai azon törik a fe­jü­ket, vajon az ő holt­teste ke­rült-e elő a Fertő tó auszt­riai ré­szén.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Elő­ször a tor­zó­ját ta­lál­ták meg pén­te­ken, a Fertő tó oszt­rák ol­da­lán.

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben.

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben. Vajon lehet hinni neki?

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Egyre za­va­ro­sabb­nak tűnik a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nak ta­nú­val­lo­mása!

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Meg­törte a csen­det B. László, akit hó­na­pok­kal ez­előtt tar­tóz­tat­tak le.

Meg­törte a csen­det B. László, akit hó­na­pok­kal ez­előtt tar­tóz­tat­tak le.

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek, ki­de­rült, ki az, aki biz­tos nem vett részt a gyil­kos­ság­ban.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Min­dent el­mon­dott Fan­ni­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi val­lo­má­sá­ból!

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi val­lo­má­sá­ból!

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi!

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi!

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Most már biz­to­san tudni, mi­lyen esz­köz­zel ölték meg az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőt.

Váratlan fejlemény VV Fanni halálának ügyében, megszólalt az anyuka

Váratlan fejlemény VV Fanni halálának ügyében, megszólalt az anyuka

A lány no­vem­ber­ben tűnt el, és el­kép­zel­hető, hogy egy nő is érin­tett a rej­té­lyes ügy­ben.

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja a felajánlott orvosi segítséget VV Fanni anyukája

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt No­vo­zánszki Fanni édes­anyja szá­mos bi­zo­nyí­ték el­le­nére is kép­te­len el­fo­gadni, hogy sze­re­tett lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig egész egy­sze­rűen nem fogad el. Hogy miért? Nos, arra áll­jon itt az ő vá­la­sza.

VV Fanni-gyilkosság: Szorul a hurok a gyanúsított körül

VV Fanni-gyilkosság: Szorul a hurok a gyanúsított körül

A meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi pedig még min­dig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, egé­szen már­cius 27-ig.

A meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi pedig még min­dig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, egé­szen már­cius 27-ig.

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

Három hó­napja nem ta­lál­ják Fan­nit.

Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni gyil­kos, s el­mé­lete is van arra, miért nem ta­lál­ták meg a holt­tes­tet.

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított az emberölés után

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított az emberölés után

Min­dent el tu­dott tün­tetni gyil­kos.

Le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, akit a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­ta­nak, ám ő hall­gat. Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni az el­kö­vető.

Összeomlott a börtönben, megtörhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Összeomlott a börtönben, megtörhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

A volt MSZP-s kép­vi­selő tel­jes le­tar­gi­ába esett.

A volt MSZP-s kép­vi­selő tel­jes le­tar­gi­ába esett.

VV Fanni-gyilkosság: eltűnése után használták az autóját

VV Fanni-gyilkosság: eltűnése után használták az autóját

Bár nem volt jo­go­sít­vá­nya, mégis vett ma­gá­nak autót az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Bár nem volt jo­go­sít­vá­nya, mégis vett ma­gá­nak autót az egy­kori va­ló­ság­show-hős. VV Fanni no­vem­ber 20-án tűnt el, a rend­őrök sze­rint még aznap meg­halt. Édes­anyja na­gyon meg­le­pő­dött, ami­kor pár napja par­ko­lási bün­te­tést ka­pott lánya ko­csi­jára, amit neki kel­lett kifi­zet­nie.

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Még min­dig csak ta­lál­gatni lehet, mi ve­ze­tett Fanni el­tű­né­sé­hez!

Még min­dig csak ta­lál­gatni lehet, mi ve­ze­tett Fanni el­tű­né­sé­hez!

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét, a le­tar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott hall­gat.

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

A nyo­mok el­tűn­het­tek...

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal. A nyo­mok vi­szont el­tűn­het­tek.

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek.

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

Szívszorító vallomás VV Fanni édesanyjától, fájdalmas dolgokat mondott

Szívszorító vallomás VV Fanni édesanyjától, fájdalmas dolgokat mondott

A mai napig nem tudta fel­dol­gozni lánya el­vesz­té­sét.

A mai napig nem tudta fel­dol­gozni lánya el­vesz­té­sét. Meg­tör­ten nyi­lat­ko­zott.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad, majd jó né­hány év bör­tönt kap.

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg.

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg, a gya­nú­sí­tott nem haj­landó együtt­mű­ködni.

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

A csa­lád ügy­védje sze­rint nem vízbe rej­tet­ték a lány tes­tét.

A csa­lád ügy­védje sze­rint nem vízbe rej­tet­ték a lány tes­tét.

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

A sok vért akarta meg­ma­gya­rázni.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sió­fo­kon át­öl­tö­zött B. László, majd a véres autót a gyil­kos­ság más­nap­ján vitte vissza az au­tó­köl­csön­zőbe.

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

El akarta ma­gá­ról te­relni a gya­nút a fel­té­te­le­zett el­kö­vető, ám mégis el­kap­ták a rend­őrök.

Megszólalt a gyászoló anya, ezért ölhették meg valójában VV Fannit

Megszólalt a gyászoló anya, ezért ölhették meg valójában VV Fannit

A leg­fris­sebb hírek sze­rint nem a fél­té­keny­ség áll a tra­gé­dia hát­te­ré­ben.

Bár az egy­kori vil­la­lakó és fel­té­te­le­zett gyil­kosa ko­ráb­ban egy párt al­kot­tak, a leg­fris­sebb hírek sze­rint nem a fél­té­keny­ség áll a tra­gé­dia hát­te­ré­ben.

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

Egy egy­szerű szer­ke­zet se­gít­he­tett volna a meg­gyil­kolt té­vé­sztá­ron.

A lány sze­rint egy egy­szerű szer­ke­zet se­gít­he­tett volna a meg­gyil­kolt té­vé­sztá­ron.

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa.

A sze­ren­csét­len sorsú fi­a­tal lány­nak 2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa, és hosszú, bol­dog élet várt rá.

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Sok kér­désre nem kap­tunk vá­laszt.

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Óriási fordulat VV Fanni halálának ügyében, ezt kevesen gondolták volna

Óriási fordulat VV Fanni halálának ügyében, ezt kevesen gondolták volna

A el­tűnt va­ló­ság­show-hős holt­teste még min­dig nem ke­rült elő.

A más­fél hó­napja el­tűnt va­ló­ság­show-hős holt­teste még min­dig nem ke­rült elő. Ha ez így marad, annak sú­lyos kö­vet­kez­mé­nyei le­het­nek.

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését

Saját ne­vé­vel és arcát vál­lalva hir­dette magát egy in­ter­ne­tes ol­da­lon, ám az adat­lap­ját le­til­tot­ták, mi­u­tán kö­rö­zést adtak ki el­lene.

Több mint egy hó­napja ve­szett nyoma No­vo­zánszki Fan­ni­nak, a rend­őr­ség már a holt­tes­tét ke­resi. A pros­ti­tu­ált­ként dol­gozó lány saját ne­vé­vel és arcát vál­lalva hir­dette magát egy in­ter­ne­tes ol­da­lon, ám az adat­lap­ját le­til­tot­ták, mi­u­tán kö­rö­zést adtak ki el­lene. A Ri­post vi­szont meg­sze­rezte!

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Át­ne­vez­ték az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni Fa­ce­book-ol­da­lát. Vajon mi tör­tént?

Át­ne­vez­ték az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni Fa­ce­book-ol­da­lát. Vajon mi tör­tént?

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény No­vo­zánszki Fanni ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény, nem No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügye az első a Mar­ina-par­ton.

Szívszorító részletek: gyereket akart a meggyilkolt VV Fanni

Szívszorító részletek: gyereket akart a meggyilkolt VV Fanni

A fi­a­tal nő bol­dog élet­ről ál­mo­dott.

A fi­a­tal nő bol­dog élet­ről ál­mo­dott: csak csa­lá­dot és békét sze­re­tett volna - ezért még ön­ma­gát is haj­landó volt áruba bo­csá­tani.

Ezekben a városokban keresik VV Fanni holttestét!

Ezekben a városokban keresik VV Fanni holttestét!

A gya­nú­sí­tott még min­dig nem be­szél.

A fi­a­tal lány földi ma­rad­vá­nyait három vá­ros­ban is ke­re­sik, a meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi még min­dig nem tett be­is­merő val­lo­mást.

Hátborzongató részletek: Csendben ölhetett VV Fanni kegyetlen gyilkosa

Hátborzongató részletek: Csendben ölhetett VV Fanni kegyetlen gyilkosa

Ott­hon volt az egy­kori vil­la­lakó szom­szédja, ami­kor a 24 éves lány rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­tűnt.

Megdöbbentő fotó került elő a meggyilkolt VV Fanniról

Megdöbbentő fotó került elő a meggyilkolt VV Fanniról

Rá sem lehet is­merni a no­vem­ber 20-án el­tűnt No­vo­zánszki Fan­nira!

Rá sem lehet is­merni a no­vem­ber 20-án el­tűnt No­vo­zánszki Fan­nira!

Kitálalnak a prostik: Durva szexbaleset okozhatta VV Fanni halálát

Kitálalnak a prostik: Durva szexbaleset okozhatta VV Fanni halálát

Nem sze­re­lem­fél­tés­ből öl­he­tett VV Fanni fel­té­te­le­zett gyil­kosa, leg­alábbis ezt ál­lít­ják a 24 éves lány ba­rát­női.

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

VV Fanni tragédiája - íme, ami a borzalmas halál hátterében van

VV Fanni tragédiája - íme, ami a borzalmas halál hátterében van

VV Fanni a leg­fris­sebb hírek sze­rint előre ki­ter­velt gyil­kos­ság ál­do­zata. De mi ve­ze­tett idáig?

VV Fanni a leg­fris­sebb hírek sze­rint előre ki­ter­velt gyil­kos­ság ál­do­zata. De mi ve­ze­tett idáig?

Hátborzongató részletek derültek ki VV Fanni haláláról!

Hátborzongató részletek derültek ki VV Fanni haláláról!

Talán sosem kerül elő a holt­teste.

A leg­újabb in­for­má­ciók sze­rint le­het­sé­ges, hogy sosem kerül elő a fi­a­tal lány holt­teste.

VV Fanni-gyilkosság: Rettegnek a luxusprostik a Marina-parton

VV Fanni-gyilkosság: Rettegnek a luxusprostik a Marina-parton

A vele tör­tént bor­zal­mak után az öröm­lá­nyok ta­lál­ko­zót hív­tak össze.

A vele tör­tént bor­zal­mak után az öröm­lá­nyok ta­lál­ko­zót hív­tak össze, hogy meg­be­szél­jék, ho­gyan véd­jék meg ma­gu­kat a jö­vő­ben.

Kulcsfontosságú bizonyíték került elő VV Fanni ügyében!

Kulcsfontosságú bizonyíték került elő VV Fanni gyilkosságának ügyében!

A lány sze­mé­lyes tár­gyai meg­let­tek.

A fi­a­tal lány sze­mé­lyes tár­gyai meg­let­tek, a holt­tes­tét még min­dig nem ta­lál­ják.

Rejtélyes gyilkosság: Ezek a legbizarrabb tények VV Fanni halála körül

Rejtélyes gyilkosság: Ezek a legbizarrabb tények VV Fanni halála körül

Egyre több a rej­tély No­vo­zánszki Fanni el­tű­nése körül, a rend­őr­ség már em­ber­ölés meg­ala­po­zott gya­nú­já­val nyo­moz.

Ezt műveli a kihallgatószobában VV Fanni feltételezett gyilkosa

Ezt műveli a kihallgatószobában VV Fanni feltételezett gyilkosa

Már több­ször ki­kér­dez­ték a nyo­mo­zók B. Lász­lót, akit az egy­kori vil­la­lakó meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.