Novozánszki Fanni

Szívszorító, ezt találtuk az egy éve eltűnt VV Fanni lakásánál

Szívszorító, ezt találtuk az egy éve eltűnt VV Fanni lakásánál

Talán egy rej­té­lyes jó­ba­rátja em­lé­ke­zett meg így róla?

Talán egy rej­té­lyes jó­ba­rátja em­lé­ke­zett meg így róla?

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

VV Fanni-gyilkosság: elképesztő hibát követett el a rendőrség!

Hó­na­po­kig ku­tat­ták a zsa­ruk, kié lehet egy DNS-minta, de most ki­de­rült, hogy biz­to­san nem egy fel­té­te­le­zett el­kö­ve­tőé.

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Eddig titkolt részletek a VV Fanni-ügyben: mindent elmond az informátor

Arról be­szélt, hogy a nyo­mo­zás ered­mé­nyei sze­rint mi tör­tén­he­tett.

Az ügyet jól is­merő in­for­má­tor be­szélt arról, hogy mi tör­tén­he­tett.

Megdöbbentő kijelentést tett a VV Fanni-gyilkosságról egy újabb tanú

Megdöbbentő kijelentést tett a VV Fanni-gyilkosságról egy újabb tanú

Újabb tör­té­net­tel állt elő egy je­len­leg bör­tön­ben ülő rab...

Újabb tör­té­net­tel állt elő egy je­len­leg bör­tön­ben ülő rab VV Fanni holt­tes­té­nek el­tün­te­té­sé­ről...

VV Fanni-ügy: horrorisztikus dolgot állít egy titkos tanú

VV Fanni-ügy: horrorisztikus dolgot állít egy titkos tanú

A rend­őr­sé­gen és Fanni csa­lád­já­nak ügy­véd­jé­nél is je­lent­ke­zett egy tanú, aki ál­lítja min­dent tud...

A rend­őr­sé­gen és Fanni csa­lád­já­nak ügy­véd­jé­nél is je­lent­ke­zett egy tanú, aki ál­lítja: min­dent tud a VV Fanni-ügy­ről...

Fordulat a VV Fanni-ügyben: meglepő eredménye lett a DNS-tesztnek

Fordulat a VV Fanni-ügyben: meglepő eredménye lett a DNS-tesztnek

DNS-min­tát vet­tek a kö­tél­ről, ami­vel fel­te­he­tően VV Fan­nit meg­gyil­kol­ták

DNS-min­tát vet­tek arról a kö­tél­ről, ami­vel fel­te­he­tően VV Fan­nit meg­gyil­kol­ták. A DNS-teszt meg­lepő ered­ményt ho­zott....

Döbbenet, mi derült ki a VV Fanni-ügyről, Bróker Marcsit emlegetik

Döbbenet, mi derült ki a VV Fanni-ügyről, Bróker Marcsit emlegetik

El­ké­pesztő in­for­má­ci­ó­val ruk­kolt elő a volt vé­dőügy­véd.

Egé­szen el­ké­pesztő in­for­má­ci­ó­val ruk­kolt elő a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nak egy­kori vé­dője.

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Eddig bírták: Fájdalmas döntést hozott VV Fanni családja

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől.

Nem te­het­nek mást, me­ne­kül­nek a fájó em­lé­kek elől a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány szü­lei.

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ettől a hírtől omlott össze a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről egy rokon is.

Meg­szó­lalt a tört­ének­ről B. László egyik csa­lád­tagja és a ko­rábbi ügy­védje is.

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

Örül a család, döbbenetes fordulat VV Fanni ügyében!

A fi­a­tal lány no­vem­beri el­tű­nése óta most elő­ször tör­tént ko­moly, ér­demi vál­to­zás az ügyé­ben. Még a csa­lád is meg­könnyeb­bült.

A fi­a­tal lány no­vem­beri el­tű­nése óta most elő­ször tör­tént ko­moly, ér­demi vál­to­zás az ügyé­ben. Még a csa­lád is meg­könnyeb­bült.

Kulcsfontosságú fejlemény VV Fanni gyilkosságának ügyében

Kulcsfontosságú fejlemény VV Fanni gyilkosságának ügyében

A na­pok­ban igaz­ság­ügyi el­me­or­vos szak­értő vizs­gálta B. Lász­lót.

A na­pok­ban igaz­ság­ügyi el­me­or­vos szak­értő vizs­gálta B. Lász­lót.

Óriási fordulat VV Fanni gyilkosságának ügyében, erre senki se gondolt

Óriási fordulat VV Fanni gyilkosságának ügyében, erre senki se gondolt

A 24 éves Fanni csa­ládja igyek­szik fel­dol­gozni a vesz­te­sé­get, és meg­fej­teni a rej­télyt: ki, miért és ho­gyan öl­hette meg a lányt.

Drámai elmélet VV Fanni megöléséről: Feldarabolhatták a holttestet

Drámai elmélet VV Fanni megöléséről: Feldarabolhatták a holttestet

Egy ex­zsaru sze­rint a leg­va­ló­szí­nűbb, hogy gyil­kosa fel­da­ra­bolta és több helyre rejt­hette a ma­rad­vá­nyo­kat!

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Halálos fenyegetéseket kapott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Élet­ve­szé­lyes fe­nye­ge­té­se­ket ka­pott a bör­tön­ben a No­vo­zánszki Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi.

Gyárfás Tamás nevét emlegeti VV Fanni elrablója

Gyárfás Tamás nevét emlegeti VV Fanni elrablója

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt va­ló­ság­show-sztár fel­té­te­le­zett gyil­kosa nyi­lat­kozni akar.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt va­ló­ság­show-sztár fel­té­te­le­zett gyil­kosa nyi­lat­kozni akar.

Nem hiszed el, mire jutott az FBI VV Fanni ügyében

Nem hiszed el, mire jutott az FBI VV Fanni ügyében

El­ké­szí­tet­tékk a profi­lo­zást.

Az ame­ri­ka­iak vizs­gá­la­tá­ról a No­vo­zánszki csa­lád ügy­védje, dr. Lichy Jó­zsef be­szélt a Music FM Ön­in­dító című reg­geli mű­so­rá­ban szerda reg­gel.

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Fordulat VV. Fanni ügyében: erre jutott az FBI

Egy hétig nyo­moz­tak az ügy­nö­kök.

A világ leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­vé­nek két ügy­nöke egy héten át pró­bálta fel­gön­gyö­lí­teni a hét hó­nap­pal ez­előtti éj­szaka tör­té­né­seit.

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

Lezárult a vizsgálat, ő segíthetett megölni VV Fannit

Ki­de­rült, kinek a DNS-ét ta­lál­ták meg azon a bi­zo­nyos kö­té­len. A rend­őr­ség már biz­tos benne, ki a bűn­pár­toló.

Ki­de­rült, kinek a DNS-ét ta­lál­ták meg azon a bi­zo­nyos kö­té­len. A rend­őr­ség már biz­tos benne, ki a bűn­pár­toló.

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

Újabb fordulat a VV Fanni-ügyben, kipakolt a gyanúsított ügyvédje

A bí­ró­ság a na­pok­ban meg­hosszab­bí­totta a gya­nú­sí­tott no­vem­ber vége óta tartó elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tá­sát.

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

Vallott a titokzatos tanú: brutális részletek VV Fanni haláláról!

A fi­a­tal lány no­vem­ber­ben tűnt el, holt­teste azóta sem ke­rült elő, de most meg­je­lent a szí­nen egy ti­tok­za­tos te­le­fo­náló.

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

Újabb fordulat VV Fanni ügyében, kitálalt a gyanúsított rokona!

A világ egyik leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­ve­zete is be­szállt a ku­ta­tásba.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány rej­té­lyes ügyé­nek vé­gére a mai napig nem ke­rült pont, pedig már a világ egyik leg­na­gyobb nyo­mo­zó­szer­ve­zete is be­szállt a ku­ta­tásba.

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

Fordulat! Most már külföldön is keresik VV Fanni holttestét

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

A rend­őrök nagy erők­kel ke­re­sik a holt­tes­tet, már kül­földre is ki­ter­jesz­tet­ték a ku­ta­tást!

Szörnyű, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

Szörnyű gyanú, budapesti csatornarendszerben keringhet VV Fanni teste!

A no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lány holt­teste még min­dig nem ke­rült elő, a gya­nú­sí­tott pedig meg­bu­kott a po­li­grá­fos vizs­gá­la­ton.

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Egy prostié volt a VV Fanniénak hitt holttest

Azo­no­sí­tot­ták....

Azo­no­sí­tot­ták a Fertő-tóban két hete ta­lált holt­es­tet. Ki­de­rült, hogy egy öröm­lány volt, akit fel­té­te­le­zett gyil­kosa, szex­já­ték köz­ben ölt meg.

Drámai csavar VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Drámai csavar VV Fanni ügyében, gyanús telefonhívásokra derült fény

Meg­szó­lalt az egy­kori ügy­véd.

Meg­szó­lalt a gya­nú­sí­tott egy­kori ügy­védje, aki­vel gyak­ran haj­nal­ban egyez­te­tett B. László.

Fordulat VV Fanni ügyében: Hazugságvizsgáló buktatta le a gyanúsítottat

Fordulat VV Fanni ügyében: Hazugságvizsgáló buktatta le a gyanúsítottat

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton.

Meg­bu­kott a ha­zug­ság­vizs­gá­la­ton B. László, akit No­vo­zánszki Fanni meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

Váratlan fordulat VV Fanni ügyében, újabb gyanú merült fel!

A tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

A fi­a­tal lány tes­tét im­má­ron egy egé­szen más te­rü­le­ten ke­resi a rend­őr­ség, le­het­sé­ges, hogy most jó nyo­mon jár­nak.

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Megtalálhatták VV Fanni holttestét? Ekkor derül ki a teljes igazság

Min­den a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt egy­kori va­ló­ság­show-hős gyá­szoló édes­any­ján múlik! Val­lott az ügy­véd.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

Megtalálták VV Fanni holttestét? Ez segíthet a gyors DNS-vizsgálatban

VV Fanni sze­ret­tei és ba­rá­tai azon törik a fe­jü­ket, vajon az ő holt­teste ke­rült-e elő a Fertő tó auszt­riai ré­szén.

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Megtalálták VV Fanni holttestét? Így azonosítják a megölt nőt

Elő­ször a tor­zó­ját ta­lál­ták meg pén­te­ken, a Fertő tó oszt­rák ol­da­lán.

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Döbbenetes vallomást tett lányáról VV Fanni édesanyja!

Min­dent el­mon­dott Fan­ni­ról.

Az össze­tört asszony sze­rint lánya ba­rát­nője töb­bet tud, mint amit el­mon­dott Fanni utolsó órá­i­ról.

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Bődületes álhír terjed VV Fanni haláláról

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben, aki egy tíz­ol­da­las, kéz­zel írt val­lo­má­sá­ban be­szél a lány ha­lá­lá­nak kö­rül­mé­nye­i­ről. Vajon lehet hinni neki?

Ti­tok­za­tos tanú buk­kant fel az el­tűnt va­ló­ság­show-sze­replő ügyé­ben.

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Végre megszólalt a VV Fanni megölésével vádolt férfi: Bűnt követtem el

Meg­törte a csen­det B. László, akit hó­na­pok­kal ez­előtt tar­tóz­tat­tak le a va­ló­ság­show-hős el­tű­nése miatt.

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

Íme, a DNS-teszt eredménye, újabb fejlemény VV Fanni ügyében!

A fel­té­te­le­zett gyil­kos csa­lád­já­tól is min­tát vet­tek, ki­de­rült, ki az, aki biz­tos nem vett részt a gyil­kos­ság­ban.

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Kipakolt az ügyvéd, újabb gyanúsított VV Fanni halálának ügyében

Egyre za­va­ro­sabb­nak tűnik a fel­té­te­le­zett gyil­kos ta­nú­val­lo­mása.

Egyre za­va­ro­sabb­nak tűnik a ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt lány fel­té­te­le­zett gyil­ko­sá­nak ta­nú­val­lo­mása!

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Meglepő fordulat VV Fanni ügyében, erre senki sem számított

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi val­lo­má­sá­ból!

Újabb rész­le­tek lát­tak nap­vi­lá­got a gyil­kos­ság­gal gya­nú­sí­tott férfi val­lo­má­sá­ból!

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Elutasítja az orvosi segítséget VV Fanni anyja

Még ma is ha­za­várja lá­nyát.

A ta­valy no­vem­ber­ben el­tűnt No­vo­zánszki Fanni édes­anyja kép­te­len el­fo­gadni, hogy lánya már nem él. Se­gít­sé­get pedig nem fogad el.

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Kiderültek a véres részletek, így gyilkolták meg VV Fannit

Most már biz­to­san tudni, mi­lyen esz­köz­zel ölték meg az egy­kori va­ló­ság­show-sze­rep­lőt.

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Fordulat: megtörte a csendet a VV Fanni-ügy gyanúsítottja

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi!

Ki­de­rült, hogy mivel vé­de­ke­zik a VV Fanni meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi!

Váratlan fejlemény VV Fanni halálának ügyében, megszólalt az anyuka

Váratlan fejlemény VV Fanni halálának ügyében, megszólalt az anyuka

A lány no­vem­ber­ben tűnt el, és el­kép­zel­hető, hogy egy nő is érin­tett.

A lány no­vem­ber­ben tűnt el, és el­kép­zel­hető, hogy egy nő is érin­tett a rej­té­lyes ügy­ben.

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

Ezért nincs meg VV Fanni holtteste, máshol kell keresni

Három hó­napja nem ta­lál­ják Fan­nit.

Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni gyil­kos, s el­mé­lete is van arra, miért nem ta­lál­ták meg a holt­tes­tet.

VV Fanni-gyilkosság: Szorul a hurok a gyanúsított körül

VV Fanni-gyilkosság: Szorul a hurok a gyanúsított körül

Fan­nit a rend­őr­ség hi­va­ta­lo­san is el­tűntté nyil­vá­ní­totta, a meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi pedig még min­dig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van.

No­vo­zánszki Fan­nit a rend­őr­ség hi­va­ta­lo­san is el­tűntté nyil­vá­ní­totta, a meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­tott férfi pedig még min­dig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban van, egé­szen már­cius 27-ig. Nem ta­lál­tak mást, aki­nek köze lenne a gyil­kos­ság­hoz.

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított a gyilkosság után

VV Fanni: Ezt tehette a gyanúsított a gyilkosság után

Le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, akit az em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­ta­nak, ám ő hall­gat. Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni.

A rend­őrök le­tar­tóz­tat­tak egy férfit, akit az em­ber­ölés­sel gya­nú­sí­ta­nak, ám ő hall­gat. Egy volt rendőr sze­rint két nap alatt min­den nyo­mot el tu­dott tün­tetni gyil­kos. Az ér­de­kes el­mé­let új di­men­zi­óba he­lyez­heti a nyo­mo­zást. Három hó­napja nincs meg a lány holt­teste.

VV Fanni-gyilkosság: eltűnése után használták az autóját

VV Fanni-gyilkosság: eltűnése után használták az autóját

Bár nem volt jo­go­sít­vá­nya, mégis vett ma­gá­nak autót az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Bár nem volt jo­go­sít­vá­nya, mégis vett ma­gá­nak autót az egy­kori va­ló­ság­show-hős.

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Sokkoló titok derült ki VV Fanni gyilkossági ügyében: Milliós tartozás!

Még min­dig csak ta­lál­gatni lehet, mi ve­ze­tett Fanni el­tű­né­sé­hez! Senki sem tud semmi biz­to­sat...

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

Megszólalt az ügyvéd: Áttörés várható VV Fanni gyilkosságának ügyében

No­vem­ber 20-a óta nem ta­lál­ják No­vo­zánszki Fanni holt­tes­tét, a le­tar­tóz­ta­tott gya­nú­sí­tott hall­gat.

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

Újabb fordulat, rossz hír jött VV Fanni ügyével kapcsolatban

A nyo­mok el­tűn­het­tek...

Azt fel­té­te­le­zik, hogy Fanni és a gyil­kosa már hó­na­pok­kal ko­ráb­ban is be­szél­tek egy­más­sal. A nyo­mok vi­szont el­tűn­het­tek.

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Vallomást tett, börtönbe kerülhet VV Fanni feltételezett gyilkosa

Szinte biz­tos, hogy jövő no­vem­ber vé­géig elő­ze­tes le­tar­tóz­ta­tás­ban marad, majd jó né­hány év bör­tönt kap.

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

Újabb fejlemény VV Fanni halálának ügyében!

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

A rend­őrök min­dent meg­tesz­nek, hogy ki­de­rít­sék, ki és ho­gyan vég­zett a no­vem­ber­ben el­tűnt fi­a­tal lánnyal.

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Tényleg szívszorító: Ez történik, ha nem találják meg Fanni holttestét

Két hó­napja ke­re­sik hiába VV Fanni holt­tes­tét, és egyre ke­ve­sebb az esély arra, hogy val­lo­más nél­kül si­ke­rül meg­ta­lálni.

Megszólalt a megölt Fanni édesanyja: meglepő, amit a feltételezett gyilkosról mondott

Megszólalt a megölt Fanni édesanyja: meglepő, amit a feltételezett gyilkosról mondott

A fi­a­tal nő tele volt tit­kok­kal.

A gyá­szoló anyuka nem is tud­hatta, hogy Fan­ni­nak tar­ta­nia kel­lene exé­től.

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

Nem hajlandó a hazugságvizsgálatra VV Fanni állítólagos gyilkosa

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg.

A lány vagy annak holt­teste még min­dig nincs meg, a gya­nú­sí­tott nem haj­landó együtt­mű­ködni.

Megszólalt a gyászoló anya, ezért ölhették meg valójában VV Fannit

Megszólalt a gyászoló anya, ezért ölhették meg valójában VV Fannit

A leg­fris­sebb in­for­má­ciók sze­rint nem a fél­té­keny­ség áll a tra­gé­dia hát­te­ré­ben.

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

Most derült ki: Ebben hazudhatott VV Fanni feltételezett gyilkosa

A sok vért akarta meg­ma­gya­rázni.

A Ri­post in­for­má­ciói sze­rint Sió­fo­kon át­öl­tö­zött B. László, majd a véres autót a gyil­kos­ság más­nap­ján vitte vissza az au­tó­köl­csön­zőbe.

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

Fordulat, itt találhatják meg az eltűnt VV Fanni holttestét

A csa­lád ügy­védje sze­rint nem vízbe rej­tet­ték a lány tes­tét.

Bár bi­zo­nyos tavak fölé még kül­de­nek drónt, a csa­lád ügy­védje sze­rint egé­szen más­hová rej­tet­ték a no­vem­ber 20-án el­tűnt lány tes­tét.

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

VV Fanni-gyilkosság: Így akarta megmagyarázni a sok vért a gyanúsított

El akarta ma­gá­ról te­relni a gya­nút a fel­té­te­le­zett el­kö­vető!

El akarta ma­gá­ról te­relni a gya­nút a fel­té­te­le­zett el­kö­vető!

Óriási fordulat VV Fanni halálának ügyében, ezt kevesen gondolták volna

Óriási fordulat VV Fanni halálának ügyében, ezt kevesen gondolták volna

A más­fél hó­napja el­tűnt va­ló­ság­show-hős holt­teste még min­dig nem ke­rült elő.

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

Kitálalt VV Fanni jósnője, ezt állítja a meggyilkolt lányról!

2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa.

A sze­ren­csét­len sorsú fi­a­tal lány­nak 2018-ra ren­de­ző­dött volna a sorsa, és hosszú, bol­dog élet várt rá.

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

Kitálalt VV Fanni kolléganője, ez menthette volna meg a lány életét!

Egy egy­szerű szer­ke­zet se­gít­he­tett volna a meg­gyil­kolt té­vé­sztá­ron.

A lány sze­rint egy egy­szerű szer­ke­zet se­gít­he­tett volna a meg­gyil­kolt té­vé­sztá­ron.

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Valami nagyon nem stimmel VV Fanni gyilkossága körül

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Ren­ge­teg kér­désre nem kap­tunk még vá­laszt, a tra­gé­dia több rész­le­tét is ho­mály fedi...

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését

Megtaláltuk VV Fanni letiltott szexhirdetését

Egy in­ter­ne­tes ol­da­lon hir­dette magát, ám az adat­lap­ját le­til­tot­ták, mi­u­tán kö­rö­zést adtak ki el­lene. A Ri­post vi­szont meg­sze­rezte!

Egy in­ter­ne­tes ol­da­lon hir­dette magát, ám az adat­lap­ját le­til­tot­ták, mi­u­tán kö­rö­zést adtak ki el­lene. A Ri­post meg­sze­rezte!

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Ez történt VV Fanni oldalával, több ezer rajongó lepődött meg

Vajon miért tet­ték?

Át­ne­vez­ték az el­tűnt No­vo­zánszki Fanni Fa­ce­book-ol­da­lát, most már VV-sze­rep­lők ra­jon­gói ol­da­la­ként lehet el­érni. Vajon mi tör­tént?

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Újabb gyilkosság VV Fanni lakóparkjában

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény No­vo­zánszki Fanni ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Hi­he­tet­len ti­tokra de­rült fény, nem No­vo­zánszki Fanni gyil­kos­sági ügye az első a Mar­ina-par­ton.

Szívszorító részletek: gyereket akart a meggyilkolt VV Fanni

Szívszorító részletek: gyereket akart a meggyilkolt VV Fanni

A fi­a­tal nő bol­dog élet­ről ál­mo­dott.

A fi­a­tal nő bol­dog élet­ről ál­mo­dott: csak csa­lá­dot és békét sze­re­tett volna - ezért még ön­ma­gát is haj­landó volt áruba bo­csá­tani.

Kitálalnak a prostik: Durva szexbaleset okozhatta VV Fanni halálát

Kitálalnak a prostik: Durva szexbaleset okozhatta VV Fanni halálát

Nem sze­re­lem­fél­tés­ből öl­he­tett VV Fanni fel­té­te­le­zett gyil­kosa, leg­alábbis ezt ál­lít­ják a 24 éves lány ba­rát­női.

Ezekben a városokban keresik VV Fanni holttestét!

Ezekben a városokban keresik VV Fanni holttestét!

A fi­a­tal lány földi ma­rad­vá­nyait három vá­ros­ban is ke­re­sik, a meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi még min­dig nem tett be­is­merő val­lo­mást.

A fi­a­tal lány földi ma­rad­vá­nyait három vá­ros­ban is ke­re­sik, a meg­gyil­ko­lá­sá­val gya­nú­sí­tott férfi még min­dig nem tett be­is­merő val­lo­mást.

Megdöbbentő fotó került elő a meggyilkolt VV Fanniról

Megdöbbentő fotó került elő a meggyilkolt VV Fanniról

Rá sem lehet is­merni a no­vem­ber 20-án el­tűnt No­vo­zánszki Fan­nira!

Hátborzongató részletek: Csendben ölhetett VV Fanni kegyetlen gyilkosa

Hátborzongató részletek: Csendben ölhetett VV Fanni kegyetlen gyilkosa

Ott­hon volt az egy­kori vil­la­lakó szom­szédja a tra­gé­dia es­té­jén.

Ott­hon volt az egy­kori vil­la­lakó szom­szédja a tra­gé­dia es­té­jén.

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Gyomorforgató módon élnek vissza az elhunyt VV Fanni nevével!

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

Még alig egy hete de­rült ki, hogy Fanni meg­halt, sokan máris nye­rész­ked­né­nek rajta.

VV Fanni-gyilkosság: Rettegnek a luxusprostik a Marina-parton

VV Fanni-gyilkosság: Rettegnek a luxusprostik a Marina-parton

A vele tör­tént bor­zal­mak után az öröm­lá­nyok ta­lál­ko­zót hív­tak össze, hogy meg­be­szél­jék, ho­gyan véd­jék meg ma­gu­kat.

VV Fanni tragédiája - íme, ami a borzalmas halál hátterében van

VV Fanni tragédiája - íme, ami a borzalmas halál hátterében van

VV Fanni a leg­fris­sebb hírek sze­rint előre ki­ter­velt gyil­kos­ság ál­do­zata. De mi ve­ze­tett idáig?

VV Fanni a leg­fris­sebb hírek sze­rint előre ki­ter­velt gyil­kos­ság ál­do­zata. De mi ve­ze­tett idáig?

Hátborzongató részletek derültek ki VV Fanni haláláról!

Hátborzongató részletek derültek ki VV Fanni haláláról!

A leg­újabb in­for­má­ciók sze­rint le­het­sé­ges, hogy sosem kerül elő a fi­a­tal lány holt­teste.

Kulcsfontosságú bizonyíték került elő VV Fanni gyilkosságának ügyében!

Kulcsfontosságú bizonyíték került elő VV Fanni gyilkosságának ügyében!

A fi­a­tal lány sze­mé­lyes tár­gyai meg­let­tek, a holt­tes­tét még min­dig nem ta­lál­ják.

Rejtélyes gyilkosság: Ezek a legbizarrabb tények VV Fanni halála körül

Ezek a legbizarrabb tények VV Fanni halála körül

A fel­té­te­le­zett gyil­kos elő­ze­tes­ben van, hall­ga­tásba bur­ko­ló­zott. Sok kér­désre még nin­csen vá­lasz...

Ezt műveli a kihallgatószobában VV Fanni feltételezett gyilkosa

Ezt műveli a kihallgatószobában VV Fanni feltételezett gyilkosa

Már több­ször ki­kér­dez­ték a nyo­mo­zók B. Lász­lót, akit az egy­kori vil­la­lakó meg­ölé­sé­vel gya­nú­sí­ta­nak.