Növényi Norbert

Indul a birkózó-vb, két legenda avatta fel a szőnyeget

Indul a birkózó-vb, két legenda avatta fel a szőnyeget

Min­den idők leg­na­gyobb bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sága kez­dő­dik ma a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Min­den idők leg­na­gyobb bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sága kez­dő­dik ma a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban. Bár­dosi és Nö­vé­nyi meg­mér­kőz­tek.

FRISS HÍREK

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Nö­vé­nyi Nor­bert bör­tön­bün­te­tése.

Nö­vé­nyi Nor­bert három év, négy hónap le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott első fokon.

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Az olim­pi­kon csa­lád­já­ban szo­morú ha­lál­eset tör­tént.

Az olim­pi­kon csa­lád­já­ban szo­morú ha­lál­eset tör­tént, éppen az első fokú bí­ró­sági dön­tés más­nap­ján.

Megszólalt Növényi Norbert: így reagált a bíróság ítéletére

Megszólalt Növényi Norbert: így reagált a bíróság ítéletére

Három év négy hónap bör­tönt ka­pott Nö­vé­nyi Nor­bert a nyolc éve hú­zódó más­fél mil­li­ár­dos adó­csa­lási ügyé­ben.

Három év négy hónap bör­tönt ka­pott Nö­vé­nyi Nor­bert a nyolc éve hú­zódó más­fél mil­li­ár­dos adó­csa­lási ügyé­ben.

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Egy foj­tás­sal in­tézte el.

Az olim­piai baj­nok spor­toló végül győ­ze­lem­mel zárta hosszú pá­lya­fu­tá­sát. El­len­fele hiába volt 30 évvel fi­a­ta­labb, meg­ta­nulta hol lakik a Jó­is­ten.

Búcsút int a ringnek Növényi Norbert!

Búcsút int a ringnek Növényi Norbert!

Utolsó profi pank­rá­tor­mér­kő­zé­sét vívja meg.

Utolsó profi pank­rá­tor­mér­kő­zé­sét vívja meg a Slá­ger Reg­gel mű­sor­ve­ze­tője, aki szom­ba­ton lép ringbe utol­jára.

Elképesztő ítélet, börtönbüntetést kapott Növényi Norbert!

Elképesztő ítélet, börtönbüntetést kapott Növényi Norbert!

Ked­den véget ért az olim­pi­kon évek óta hú­zódó adó­csa­lási ügye.

Ked­den véget ért az olim­pi­kon évek óta hú­zódó adó­csa­lási ügye, íté­le­tet hir­de­tett a bí­ró­ság.

Ezt tette Növényi Norbi Ábel Anitával, sose nézted volna ki belőle

Ezt tette Növényi Norbi Ábel Anitával, sose nézted volna ki belőle

Az olim­piai baj­nok bir­kózó elég ke­mé­nyen bánt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Az olim­piai baj­nok bir­kózó elég ke­mé­nyen bánt a mű­sor­ve­ze­tő­vel.

Ha tisztázza magát, 20 milliót is kaphat a magyar sportlegenda

Ha tisztázza magát, 20 milliót is kaphat a magyar sportlegenda

Közel tíz éve tart Nö­vé­nyi Nor­bert bí­ró­sági ügye, akit meg­fosz­tot­tak az olim­piai já­ra­dé­ká­tól.

Közel tíz éve tart Nö­vé­nyi Nor­bert bí­ró­sági ügye, akit meg­fosz­tot­tak az olim­piai já­ra­dé­ká­tól.

Kiderült az igazság: Két évig lehallgatták Növényi Norbit

Kiderült az igazság: Két évig lehallgatták Növényi Norbit

Hosszú ideje hú­zó­dik az ügy.

Hosszú ideje hú­zó­dik az ügy, de ha­ma­ro­san ki­de­rül­het, bűnös, vagy ár­tat­lan az adó­csa­lás­sal vá­dolt olim­pi­kon.

Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Nyolc éve hú­zó­dik az ügy.

Az olim­pi­kon ügye im­má­ron nyolc éve hú­zó­dik, most az is ki­de­rült, mikor lesz íté­let­hir­de­tés.

Teljesen eláztatták kollégái Pordán Petrát

Teljesen eláztatták kollégái Pordán Petrát

A rá­diós mű­sor­ve­zető korán reg­gel még arról nosz­tal­gi­á­zott, hogy mi­lyen szép idők vol­tak, ami­kor a nagy­pa­pája szó­dás szi­fon­nal lo­csolta meg...

A rá­diós mű­sor­ve­zető korán reg­gel még arról nosz­tal­gi­á­zott, hogy mi­lyen szép idők vol­tak azok, ami­kor a nagy­pa­pája szó­dás szi­fon­nal lo­csolta meg Hús­vét reg­ge­lén. Petra azon­ban nem szá­mí­tott arra, hogy kol­lé­gái szó sze­rint fel­ele­ve­ní­tik szá­mára ezt az em­lé­ket.

Bírósági ügye miatt került padlóra Növényi Norbert, ez történt

Bírósági ügye miatt került padlóra Növényi Norbert, ez történt

Az olim­piai baj­nok bir­kózó és csa­ládja kis híján az ut­cára ke­rül­tek. Sokat bu­kott.

Az olim­piai baj­nok bir­kózó és csa­ládja kis híján az ut­cára ke­rül­tek. Sokat bu­kott.

Mostantól minden nap kedd a Sláger Reggelben!

Mostantól minden nap kedd a Sláger Reggelben!

Ők éb­resz­tik a hall­ga­tó­kat.

Min­den hét­köz­nap 6-tól 10-ig Por­dán Petra, Aba­házi Csaba, Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert hall­ható.

15 milliót bukott a magyar olimpikon

15 milliót bukott a magyar olimpikon

Nö­vé­nyi Nor­bertre jó ideje rájár a rúd. Rö­vi­de­sen íté­let szü­let­het ügyé­ben.

Nö­vé­nyi Nor­bertre jó ideje rájár a rúd. Rö­vi­de­sen íté­let szü­let­het mil­li­ár­dos sik­kasz­tási ügyé­ben, ko­ráb­ban pedig sok­mil­liós já­ran­dó­sá­gá­tól esett el.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per...

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Kiderült: Ezért kell távol élnie fiának Növényi Norberttől!

Kiderült: Ezért kell távol élnie fiának Növényi Norberttől!

El­árulta, mi áll ket­te­jük közé!

Ugyan na­ponta be­szél­het­nek, még­sem ölel­heti ma­gá­hoz sze­re­tett fiát a bir­kózó. Azt is el­árulta, mi áll ket­te­jük közé!

Sztárhullám a Sláger Reggelben!

Sztárhullám a Sláger Reggelben!

Szep­tem­ber­től szá­mos hí­res­ség éb­reszti a 103.9 Slá­ger FM hall­ga­tóit!

Szep­tem­ber­től szá­mos hí­res­ség éb­reszti kö­zö­sen Aba­házi Csa­bá­val és Vágó Pi­ros­sal a 103.9 Slá­ger FM reg­geli hall­ga­tóit! A Slá­ger Reg­gel min­den­nap szí­nes té­má­kat fel­dol­gozva hozza el a nagy­vi­lág új­don­sá­gait.

Felrobbantották és lelőtték Növényi Norbert barátait

Felrobbantották és lelőtték Növényi Norbert barátait

Egy­kor na­gyon közel volt a tűz­höz.

A spor­toló egy­kor na­gyon közel volt a tűz­höz. Por­tá­zott, majd egy kü­lö­nös fi­gu­rá­val meg­nyi­totta az or­szág egyik leg­na­gyobb disz­kó­ját.

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Szavazz, szerinted melyik páros nyeri meg A Nagy Duettet!

Kí­ván­csiak va­gyunk rá, sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Sze­rin­ted kik­nek van a leg­na­gyobb esé­lye a győ­ze­lemre.

Majdnem halálos balesetet szenvedett Növényi Norbert

Majdnem halálos balesetet szenvedett Növényi Norbert

Mis­kolc­ról tar­tott ha­za­felé, ami­kor au­tó­já­val be­le­csa­pó­dott egy ha­tal­mas gu­mi­ab­roncsba.