Növényi Norbert

Életveszélyes helyzetbe keveredett Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Életveszélyes helyzetbe keveredett Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Bár­dosi Sán­dor úgy dön­tött, le­küzdi az egyik leg­na­gyobb fé­lel­mét, és le­me­rül a cápák közé.

Kirúgták Bárdosi Sándort és Növényi Norbertet

Kirúgták Bárdosi Sándort és Növényi Norbertet

Mű­szak­juk ha­ma­rabb ért véget, mint az terv­ben volt, mivel hibát hi­bára hal­moz­tak.

Mű­szak­juk ha­ma­rabb ért véget, mint az terv­ben volt, mivel hibát hi­bára hal­moz­tak.

Erre nem számított, kellemetlen helyzetbe került Bárdosi Sándor

Erre nem számított, kellemetlen helyzetbe került Bárdosi Sándor

Újabb szak­má­ban pró­bálta ki magát Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert, ám nem úgy ala­kult, ahogy ter­vez­ték.

Újabb szak­má­ban pró­bálta ki magát Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert.

Nem találnád ki, mivel keres pénzt Növényi Norbert fia

Nem találnád ki, mivel keres pénzt Növényi Norbert fia

A fi­a­tal ket­rec­har­cos még nem tud meg­élni a sport­ból, ezért angol gye­re­ke­ket kor­re­pe­tál ma­te­ma­ti­ká­ból.

A fi­a­tal ket­rec­har­cos még nem tud meg­élni a sport­ból, ezért angol gye­re­ke­ket kor­re­pe­tál ma­te­ma­ti­ká­ból. Ap­já­val na­ponta több­ször is be­szél te­le­fo­non.

Megdöbbentő fotó: nőnek öltözve kapták le a magyar színészt

Megdöbbentő fotó jelent meg: nőnek öltözve kapták le a magyar színészt

Pa­ró­kát és női ruhát hú­zott.

Pa­ró­kát és női ruhát hú­zott Nö­vé­nyi Nor­bert, aki az át­ala­ku­lást kö­ve­tően fi­no­man szólva is szo­kat­la­nul néz ki.

Tovább harcolhat a felmentésért Növényi Norbert

Tovább harcolhat a felmentésért Növényi Norbert

Nem kell bör­tönbe vo­nul­nia.

Nö­vé­nyi Nor­bert­nek nem kell bör­tönbe vo­nul­nia, a spor­toló mégis akkor lenne tel­je­sen elé­ge­dett, ha fel­men­te­nék.

Négy napig bujkált Növényi Norbert

Négy napig bujkált Növényi Norbert

Az egy­kori olim­pi­kon úgy gon­dolta, vi­lággá megy. Ígé­re­tét tettre is vál­totta, négy napig rej­tőz­kö­dött.Per­sze meg­volt az oka arra, amit tett.

Az egy­kori olim­pi­kon úgy gon­dolta, vi­lággá megy. Ígé­re­tét tettre is vál­totta, négy napig rej­tőz­kö­dött.Per­sze meg­volt az oka arra, amit tett.

Indul a birkózó-vb, két legenda avatta fel a szőnyeget

Indul a birkózó-vb, két legenda avatta fel a szőnyeget

Min­den idők leg­na­gyobb bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sága kez­dő­dik ma a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban.

Min­den idők leg­na­gyobb bir­kózó-vi­lág­baj­nok­sága kez­dő­dik ma a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban. A nagy­sza­bású ese­ményt meg­előző napon a ma­gyar bir­kó­zás két le­gen­dás alakja, Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert avat­ták fel az egyik va­diúj sző­nye­get.

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

Élőben verekedett össze Bárdosi Sándor és Növényi Norbert

A két spor­toló a ha­zánk­ban je­len­leg zajló bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán mu­tatta meg a fo­gá­so­kat...

A két spor­toló a ha­zánk­ban je­len­leg zajló bir­kózó vi­lág­baj­nok­ság kap­csán mu­tatta meg a fo­gá­so­kat...

Gyászol Növényi Norbert: sírva beszélt a tragikus részletekről

Gyászol Növényi Norbert: sírva beszélt a tragikus részletekről

Sze­re­tett nő­vé­rét vesz­tette el.

Az olim­pi­kon sze­re­tett nő­vé­rét vesz­tette el, aki da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Borzalmas tragédia az ítélethirdetés után, gyászol Növényi Norbert!

Az olim­pi­kon csa­lád­já­ban szo­morú ha­lál­eset tör­tént, éppen az első fokú bí­ró­sági dön­tés más­nap­ján.

Kikészült, pszichológus segíti az összeomlott Növényi Norbertet!

Kikészült, pszichológus segíti az összeomlott Növényi Norbertet!

Napra pon­to­san egy hete tel­je­sen meg­vál­to­zott Nö­vé­nyi Nor­bert élete.

Napra pon­to­san egy hete tel­je­sen meg­vál­to­zott Nö­vé­nyi Nor­bert élete, mi­u­tán a bí­ró­ság adó­csa­lás és ma­gán­ok­irat-ha­mi­sí­tás miatt el­ső­fo­kon három év négy hónap bör­tönre ítélte. Az egy­kori olim­pi­kon élete az el­múlt évek­ben sem volt egy le­ány­álom, de az íté­let­hir­de­tés után tel­je­sen össze­om­lott.

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Segítséget kért: Kikészült az ítélettől Növényi Norbert

Nö­vé­nyi Nor­bert három év, négy hónap le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott első fokon.

Nö­vé­nyi Nor­bert három év, négy hónap le­töl­tendő bör­tön­bün­te­tést ka­pott első fokon.

Megszólalt Növényi Norbert: így reagált a bíróság ítéletére

Megszólalt Növényi Norbert: így reagált a bíróság ítéletére

Három év négy hónap bör­tönt ka­pott.

Három év négy hónap bör­tönt ka­pott Nö­vé­nyi Nor­bert a nyolc éve hú­zódó más­fél mil­li­ár­dos adó­csa­lási ügyé­ben.

Elképesztő ítélet, börtönbüntetést kapott Növényi Norbert!

Elképesztő ítélet, börtönbüntetést kapott Növényi Norbert!

Ked­den véget ért az olim­pi­kon évek óta hú­zódó adó­csa­lási ügye, íté­le­tet hir­de­tett a bí­ró­ság.

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Növényi Norbert szétverte utolsó ellenfelét

Egy foj­tás­sal in­tézte el.

Az olim­piai baj­nok spor­toló végül győ­ze­lem­mel zárta hosszú pá­lya­fu­tá­sát. El­len­fele hiába volt 30 évvel fi­a­ta­labb, meg­ta­nulta hol lakik a Jó­is­ten.

Kiderült az igazság: Két évig lehallgatták Növényi Norbit

Kiderült az igazság: Két évig lehallgatták Növényi Norbit

Hosszú ideje hú­zó­dik az ügy.

Hosszú ideje hú­zó­dik az ügy, de ha­ma­ro­san ki­de­rül­het, bűnös, vagy ár­tat­lan az adó­csa­lás­sal vá­dolt olim­pi­kon.

Búcsút int a ringnek Növényi Norbert!

Búcsút int a ringnek Növényi Norbert!

Utolsó profi pank­rá­tor­mér­kő­zé­sét vívja meg a Slá­ger Reg­gel mű­sor­ve­ze­tője, aki szom­ba­ton lép ringbe utol­jára.

Utolsó profi pank­rá­tor­mér­kő­zé­sét vívja meg a Slá­ger Reg­gel mű­sor­ve­ze­tője, aki szom­ba­ton lép ringbe utol­jára.

Ha tisztázza magát, 20 milliót is kaphat a magyar sportlegenda

Ha tisztázza magát, 20 milliót is kaphat a magyar sportlegenda

Nyolc éve tart Nö­vé­nyi Nor­bert pere.

Közel tíz éve tart Nö­vé­nyi Nor­bert bí­ró­sági ügye, akit meg­fosz­tot­tak az olim­piai já­ra­dé­ká­tól. A pere egy hónap múlva foly­ta­tó­dik.

Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Elképesztő, mi történt Növényi Norbert tárgyalásán!

Az olim­pi­kon ügye im­má­ron nyolc éve hú­zó­dik, most az is ki­de­rült, mikor lesz íté­let­hir­de­tés.

Az olim­pi­kon ügye im­má­ron nyolc éve hú­zó­dik, most az is ki­de­rült, mikor lesz íté­let­hir­de­tés.

Teljesen eláztatták kollégái Pordán Petrát

Teljesen eláztatták kollégái Pordán Petrát

A rá­diós mű­sor­ve­zető korán reg­gel még arról nosz­tal­gi­á­zott, hogy mi­lyen szép idők vol­tak, ami­kor a nagy­pa­pája szó­dás szi­fon­nal lo­csolta meg... Kol­lé­gái se­gí­tet­tek a múlt­idé­zés­ben.

A rá­diós mű­sor­ve­zető korán reg­gel még arról nosz­tal­gi­á­zott, hogy mi­lyen szép idők vol­tak, ami­kor a nagy­pa­pája szó­dás szi­fon­nal lo­csolta meg...

Mostantól minden nap kedd a Sláger Reggelben!

Mostantól minden nap kedd a Sláger Reggelben!

Ők éb­resz­tik a hall­ga­tó­kat.

Min­den hét­köz­nap 6-tól 10-ig Por­dán Petra, Aba­házi Csaba, Bár­dosi Sán­dor és Nö­vé­nyi Nor­bert hall­ható.

15 milliót bukott a magyar olimpikon

15 milliót bukott a magyar olimpikon

Nö­vé­nyi Nor­bertre jó ideje rájár a rúd. Rö­vi­de­sen íté­let szü­let­het ügyé­ben.

Nö­vé­nyi Nor­bertre jó ideje rájár a rúd. Rö­vi­de­sen íté­let szü­let­het mil­li­ár­dos sik­kasz­tási ügyé­ben, ko­ráb­ban pedig sok­mil­liós já­ran­dó­sá­gá­tól esett el.

Bírósági ügye miatt került padlóra Növényi Norbert, ez történt

Bírósági ügye miatt került padlóra Növényi Norbert, ez történt

Az olim­piai baj­nok bir­kózó és csa­ládja kis híján az ut­cára ke­rül­tek.

Az olim­piai baj­nok bir­kózó és csa­ládja kis híján az ut­cára ke­rül­tek.

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Újra bíróság előtt a magyar olimpikon: Milliárdos csalás a vád

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Immár nyolc éve zaj­lik az a gi­ga­per, mely­ben az olim­piai baj­nok spor­toló a ha­tod­rendű vád­lott. Nincs íté­let!

Sztárhullám a Sláger Reggelben!

Sztárhullám a Sláger Reggelben!

Szep­tem­ber­től szá­mos hí­res­ség éb­reszti a 103.9 Slá­ger FM hall­ga­tóit!

Szep­tem­ber­től szá­mos hí­res­ség éb­reszti kö­zö­sen Aba­házi Csa­bá­val és Vágó Pi­ros­sal a 103.9 Slá­ger FM reg­geli hall­ga­tóit! A Slá­ger Reg­gel min­den­nap szí­nes té­má­kat fel­dol­gozva hozza el a nagy­vi­lág új­don­sá­gait.

Felrobbantották és lelőtték Növényi Norbert barátait

Felrobbantották és lelőtték Növényi Norbert barátait

Egy­kor na­gyon közel volt a tűz­höz.

A spor­toló egy­kor na­gyon közel volt a tűz­höz. Por­tá­zott, majd egy kü­lö­nös fi­gu­rá­val meg­nyi­totta az or­szág egyik leg­na­gyobb disz­kó­ját.

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

Véres verekedés tört ki Hajdú Péter műsorában

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

A hét­sze­res világ- és olim­piai baj­nok spor­toló utolsó mér­kő­zé­sé­ről me­sélt volna, de a fel­vé­te­len meg­je­lent fi­a­tal pank­rá­tor ki­hí­vója is.

Majdnem halálos balesetet szenvedett Növényi Norbert

Majdnem halálos balesetet szenvedett Növényi Norbert

Mis­kolc­ról tar­tott ha­za­felé, ami­kor au­tó­já­val be­le­csa­pó­dott egy ha­tal­mas gu­mi­ab­roncsba.