Nótár Mary

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

Újabb fordulat Nótár Mary bírósági ügyében

Egy­kori me­ne­dzsere még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt.

Egy­kori me­ne­dzsere még 2017-ben pe­relte be az éne­kes­nőt.

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Fájdalmas vallomás: tragédia után komoly döntést hozott Nótár Mary

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját.

Az éne­kesnő egy évvel ez­előtt, szent­este vesz­tette el imá­dott édes­any­ját, aki­nek a ha­lá­lát a mai napig nem tudta tel­je­sen fel­dol­gozni.

Igazi örömhír, hatalmas bejelentést tett Nótár Mary

Igazi örömhír, hatalmas bejelentést tett Nótár Mary

Az éne­kesnő hosszú idő után adott ismét in­ter­jút, ami­ben őszin­tén be­szél az el­múlt két évről és arról, mi­lyen új dal­lal tér vissza.

Az éne­kesnő hosszú idő után adott ismét in­ter­jút, ami­ben őszin­tén be­szél az el­múlt két évről és arról, mi­lyen új dal­lal tér vissza.

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Itt a vége, döntött a hatóság Nótár Mary ügyében

Végre pont ke­rült a más­fél éve hú­zódó ügy vé­gére. Az éne­kesnő ennek el­le­nére nem örül­het...

Végre pont ke­rült a más­fél éve hú­zódó ügy vé­gére. Az éne­kesnő ennek el­le­nére nem örül­het...

Agyrázkódása lett Nótár Marynak, miután tízévesen leugrott a tetőről

Agyrázkódása lett Nótár Marynak, miután tízévesen leugrott a tetőről

Az éne­kesnő és fi­a­tal men­to­ráltja nem ju­tott be a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi dön­tő­jébe.

A teljes összeomlástól féltik Nótár Maryt, magába zárkózott

A teljes összeomlástól féltik Nótár Maryt, magába zárkózott

Nem tudja fel­dol­gozni gyá­szát.

Ne­he­zen hozta meg a dön­té­sét az éne­kesnő, hogy édes­anyja ka­rá­cso­nyi ha­lála után foly­tatja-e a sze­rep­lést a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi mű­so­rá­ban.

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Szívszorító, az interneten kér segítséget Nótár Mary!

Az éne­kesnő nem elő­ször segít a baj­ba­ju­tot­ta­kon.

Az éne­kesnő nem elő­ször segít a baj­ba­ju­tot­ta­kon, köz­sze­rep­lő­ként szív­ügyé­nek te­kinti mások sor­sá­nak jobbá té­te­lét.

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Gyász, keserves részleteket árult el édesanyja haláláról Nótár Mary

Elő­ször be­szélt arról, hogy mi tör­tént azon a bi­zo­nyos ka­rá­cso­nyi napon.

Elő­ször be­szélt arról, hogy mi tör­tént azon a bi­zo­nyos ka­rá­cso­nyi napon.

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

Aggasztó, belefogyott a gyászba Nótár Mary

A nép­szerű éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi va­sár­nap esti élő adá­sá­ban kap­tuk len­cse­végre! Ez­út­tal Nótár Mary nem állt szín­padra, a pó­dium mel­lől szur­kolt a du­ett­part­ne­ré­nek.

A nép­szerű éne­kes­nőt a Sz­tár­ban Sztár meg egy kicsi va­sár­nap esti élő adá­sá­ban kap­tuk len­cse­végre! Ez­út­tal Nótár Mary nem állt szín­padra.

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

Munkába menekül a gyász elől Nótár Mary

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót.

Az éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lára töl­tött fel egy fotót a Sz­tár­ban Sztár meg 1 kicsi pró­bá­já­ról.

Nótár Mary először állt színpadra édesanyja halála óta

Nótár Mary először állt színpadra édesanyja halála óta

Nótár Mary ka­rá­csony­kor ve­szí­tette el édes­any­ját, a tra­gé­dia óta nem lé­pett fel, ám az év utolsó nap­ján két kon­certje is volt.

Nótár Mary ka­rá­csony­kor ve­szí­tette el édes­any­ját, a tra­gé­dia óta nem lé­pett fel, ám az év utolsó nap­ján két kon­cer­tet is adott. A mu­la­tós zene ün­ne­pelt csil­laga vi­de­óüze­net­ben nyi­lat­ko­zott a nehéz idő­szak­kal járó meg­pró­bál­ta­tá­sok­ról sze­re­tett ra­jon­gó­i­nak.

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Szörnyű gyász: Így próbál megmenekülni az összeomlástól Nótár Mary!

Az éne­kesnő mély de­presszi­óba ke­rült édes­anyja el­vesz­tése miatt.

Az éne­kesnő mély de­presszi­óba ke­rült édes­anyja el­vesz­tése miatt.

Megtörte a csendet Nótár Mary, édesanyja haláláról vallott!

Megtörte a csendet Nótár Mary, édesanyja haláláról vallott!

Egy hét­tel ez­előtt ér­ke­zett a rossz hír.

Az éne­kesnő egy hét­tel ez­előtt ve­szí­tette el sze­re­tett szü­lő­jét, most újra dol­go­zik.

Nehéz döntést hozott az édesanyját gyászoló Nótár Mary

Nehéz döntést hozott az édesanyját gyászoló Nótár Mary

Élete leg­fáj­dal­ma­sabb idő­sza­kát éli.

Élete leg­fáj­dal­ma­sabb idő­sza­kát éli át Nótár Mary, aki a sze­re­tet ün­ne­pén, ka­rá­csony­kor vesz­tette el édes­any­ját.

Karácsonyi tragédia: Meghalt Nótár Mary édesanyja

Karácsonyi tragédia: Meghalt Nótár Mary édesanyja

A Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a hírt.

Az éne­kesnő a Fa­ce­boo­kon osz­totta meg a gyász­hírt.

Sokkoló támadás, szeme láttára rabolták ki Nótár Maryt

Sokkoló támadás, szeme láttára rabolták ki Nótár Maryt

A Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki.

A nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán fa­kadt ki.

Munkába menekül botrányai után a magyar énekesnő

Munkába menekül botrányai után a magyar énekesnő

Az éne­kesnő mára túl van élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán, min­den ere­jé­vel a ze­nére és kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Az éne­kesnő mára túl van élete leg­ne­he­zebb idő­sza­kán, min­den ere­jé­vel a ze­nére és kar­ri­er­jére kon­cent­rál.

Óriási botrányba keveredett Nótár Mary, teljesen kikészült

Óriási botrányba keveredett Nótár Mary, teljesen kikészült

Bár az éne­kesnő nem sze­re­tett volna nyi­lat­kozni, ügy­védje meg­törte a csen­det.

Nótár Mary kitálalt, hatalmas bejelentést tett az életéről!

Nótár Mary kitálalt, hatalmas bejelentést tett az életéről!

Me­g­unta, hogy cím­la­po­kon sze­re­pel.

A mu­la­tós éne­kesnő meg­unta, hogy fo­lya­ma­to­san cím­la­po­kon sze­re­pel, ezért nagy el­ha­tá­ro­zásra ju­tott.

Áll a bál: kitört a botrány Nótár Mary tárgyalásán

Áll a bál: kitört a botrány Nótár Mary tárgyalásán

Még kol­lé­gája, L.L. Ju­nior is a nagy bajba ke­ve­re­dett éne­kesnő ellen val­lott.

Még kol­lé­gája, L.L. Ju­nior is a nagy bajba ke­ve­re­dett éne­kesnő ellen val­lott. Töb­ben el­ne­vet­ték ma­gu­kat a tár­gya­ló­te­rem­ben.

Dagad a botrány, Nótár Mary óriási bajba került

Dagad a botrány, Nótár Mary óriási bajba került

Meg is úsz­hatta volna a pe­res­ke­dést, csak a vá­ran­dós­sá­gát iga­zoló or­vosi pa­pí­ro­kat kel­lett volna be­mu­tat­nia.

Meg is úsz­hatta volna a pe­res­ke­dést, csak a vá­ran­dós­sá­gát iga­zoló or­vosi pa­pí­ro­kat kel­lett volna be­mu­tat­nia.

Dagad a botrány, újabb fordulat Nótár Mary drámájában

Dagad a botrány, újabb fordulat Nótár Mary drámájában

Meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott!

Az éne­kesnő meg­lepő do­logra vál­lal­ko­zott, hogy be­bi­zo­nyítsa iga­zát!

Daganatos betegségéről vallott a magyar mulatós szár.

Daganatos betegségéről vallott a magyar mulatós szár.

Bár az el­vál­to­zás jó­in­du­latú volt...

Bár az el­vál­to­zás jó­in­du­latú volt, így is ha­tal­mas pá­ni­kot oko­zott az ope­rá­ció. Nótár Mary két­szer is da­ga­na­tos be­teg­ség­gel küz­dött.

Nótár Maryvel való viszonyáról vallott L.L. Junior

Nótár Maryvel való viszonyáról vallott L.L. Junior

Hosszú hó­na­pok után most a rap­per őszin­tén be­szélt egy­kori kol­lé­gá­já­val való kap­cso­la­tá­ról!

Hosszú hó­na­pok után most a rap­per őszin­tén be­szélt egy­kori kol­lé­gá­já­val való kap­cso­la­tá­ról!

Fellebbeznek: Nótár Mary mindenképpen beperli L.L. Juniort

Fellebbeznek: Nótár Mary mindenképpen beperli L.L. Juniort

Az éne­kesnő úgy dön­tött, min­den­kép­pen harcba száll az iga­záért.

Az éne­kesnő úgy dön­tött, min­den­kép­pen harcba száll az iga­záért.

Különös felhívás: Nem hiszed el, mit tett Nótár Mary

Különös felhívás: Nem hiszed el, mit tett Nótár Mary

Is­me­rő­sei se­gít­sé­gét kéri!

A nép­szerű éne­kesnő ér­de­kes be­jegy­zést posz­tolt a Fa­ce­book-ol­da­lán. Is­me­rő­sei se­gít­sé­gét kéri!

Soha nem derül ki az igazság Nótár Mary terhességéről

Soha nem derül ki az igazság Nótár Mary terhességéről

Már biz­tos, hogy a bíró dönt majd...

Már szinte bi­zo­nyos, hogy a bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az a vita, ami Nótár Mary és ko­rábbi me­nedzs­mentje kö­zött rob­bant ki, és amibe be­lé­pett L.L. Ju­nior is.

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

Nótár Mary veszített: Nem lesz per L.L. Junior ellen!

Az éne­kesnő egy de­cem­beri bot­rány során ug­rott neki a rap­per­nek, si­ker­te­le­nül.

Az éne­kesnő egy de­cem­beri bot­rány során ug­rott neki a rap­per­nek, si­ker­te­le­nül.

Nincs pardon: Nótár Mary beperelte L.L. Juniort!

Nincs pardon: Nótár Mary beperelte L.L. Juniort!

A két éne­kes kö­zött nem ja­vult a vi­szony, Ju­nior ki­je­len­tése után Mary úgy dön­tött, a bí­ró­ság­hoz for­dul.

A két éne­kes kö­zött nem ja­vult a vi­szony, Ju­nior ki­je­len­tése után Mary úgy dön­tött, a bí­ró­ság­hoz for­dul.

Fekete karácsony: így ünnepel vetélése után Nótár Mary

Fekete karácsony: így ünnepel vetélése után Nótár Mary

Az éne­kesnő egy hó­napja vesz­tette el a mag­za­tát, most évek óta elő­ször a csa­lád­já­val tölti a ka­rá­csonyt.

Az éne­kesnő egy hó­napja vesz­tette el a mag­za­tát, most évek óta elő­ször a csa­lád­já­val tölti a ka­rá­csonyt.

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Aggasztó: Begyógyszerezve tölti mindennapjait Nótár Mary!

Az éne­kesnő be­le­fá­radt a harcba: mintha min­denki el­lene lenne! Igyek­szik ki­mászni a gö­dör­ből, de na­gyon mé­lyen van...

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Elege lett! - Nótár Mary nem bocsát meg Juniornak

Tel­jes a káosz Nótár Mary körül.

Tel­jes a káosz - talán így le­hetne jel­le­mezni mind­azt, ami az el­múlt he­tek­ben tör­té­nik Nótár Mary körül. A bí­ró­sá­gon foly­ta­tó­dik az ügy.

Pszichiáter kezeli: összeomlott a gyásztól Nótár Mary!

Pszichiáter kezeli: összeomlott a gyásztól Nótár Mary!

Az éne­kesnő el­vesz­tette a mag­za­tát.

Az éne­kesnő el­vesz­tette a mag­za­tát, a fáj­dal­má­ról pedig a Ri­post­nak val­lott.

Konyhai balesetben sérült meg a terhes Nótár Mary!

Konyhai balesetben sérült meg a terhes Nótár Mary!

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let.

Az éne­kesnő le­rán­totta a lep­let, ki­de­rült, miért volt be­kötve a keze.

L.L. Junior utoljára szólalt meg Nótár Mary ügyében!

L.L. Junior utoljára szólalt meg Nótár Mary ügyében!

A rap­per el­né­zést kért az éne­kes­nő­től, ám van, amit most is ugyan­úgy gon­dol.

A rap­per el­né­zést kért az éne­kes­nő­től, ám van, amit most is ugyan­úgy gon­dol.

Durva: Nótár Mary elvetélt, egymásnak ugrottak Juniorral!

Durva: Nótár Mary elvetélt, egymásnak ugrottak Juniorral!

Sokat sej­tető fotót ra­kott ki.

Az éne­kesnő sokat sej­tető fotót ra­kott ki, és durva vá­dak­kal il­lette ze­nész­tár­sát.

Nótár Maryre rájár a rúd mostanában

Nótár Maryre rájár a rúd mostanában

Öl­töz­ze­tek me­le­gen! Ezt üzeni hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán az éne­kesnő.

Öl­töz­ze­tek me­le­gen! Ezt üzeni hi­va­ta­los Fa­ce­book-ol­da­lán az éne­kesnő a ra­jon­gó­i­nak, ő ugyanis na­gyon meg­fá­zott. Nótár Mary annyira rosszul érzi magát, hogy egész nap csak fe­küdt.

L.L. Junior szerint Nótár Mary nagy bajban van!

L.L. Junior szerint Nótár Mary nagy bajban van!

Az éne­kes őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan látja kol­lé­gája hely­ze­tét.

Az éne­kes őszin­tén be­szélt arról, ho­gyan látja kol­lé­gája hely­ze­tét.

Újabb csapás: Csúnyán megsérült Nótár Mary!

Újabb csapás: Csúnyán megsérült Nótár Mary!

Az éne­kes­nőre rájár a rúd az utóbbi idő­szak­ban. So­ro­za­tos bot­rá­nyok rob­ban­nak ki kö­rü­lötte, ő pedig egyre in­kább ki­ké­szül. Rá­adá­sul újabb sé­rü­lés érte!

Az éne­kes­nőre rájár a rúd az utóbbi idő­szak­ban. So­ro­za­tos bot­rá­nyok rob­ban­nak ki kö­rü­lötte, ő pedig egyre in­kább ki­ké­szül. Rá­adá­sul újabb sé­rü­lés érte!

Nótár Mary tagadja, hogy autóbalesetet szenvedett volna!

Nótár Mary tagadja, hogy autóbalesetet szenvedett volna!

Na­pok­kal ez­előtt tel­je­sen el­tűnt.

Az éne­kesnő na­pok­kal ez­előtt szinte tel­je­sen el­tűnt a nyil­vá­nos­ság elől, most vi­szont meg­törte a csen­det.

Bizonyítékot várnak a rajongók Nótár Marytől

Bizonyítékot várnak a rajongók Nótár Marytől

Egyre han­go­sab­bak a két­ke­dők...

Az éne­kesnő szá­mí­tá­sa­ink sze­rint a má­so­dik hó­nap­ban jár­hat, de egyre han­go­sab­bak a két­ke­dők.

Hoppá: Kitálal Nótár Mary egykori menedzsere

Hoppá: Kitálal Nótár Mary egykori menedzsere

Úgy tűnik, még min­dig nem ren­de­ző­dött a hely­zet az éne­kesnő és egy­kori me­nedzs­mentje kö­zött. Na­po­kon belül bí­ró­ság elé ke­rül­het az ügyük.

Úgy tűnik, még min­dig nem ren­de­ző­dött a hely­zet az éne­kesnő és egy­kori me­nedzs­mentje kö­zött. Na­po­kon belül bí­ró­ság elé ke­rül­het az ügyük.

Nem jár terhesgondozásra Nótár Mary?

Nem jár terhesgondozásra Nótár Mary?

Az éne­kes­nőt senki nem látta még abban a ter­hes­gon­do­zó­ban, ahová a be­je­len­tett lak­címe sze­rint tar­to­zik.

Az éne­kes­nőt senki nem látta még abban a ter­hes­gon­do­zó­ban, ahová a be­je­len­tett lak­címe sze­rint tar­to­zik.

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Friss: Terhesen szenvedett autóbalesetet Nótár Mary!

Ag­gasztó hírek ér­kez­tek szer­kesz­tő­sé­günkbe! Egyik ol­va­sónk szem­ta­núja volt az éne­kesnő au­tó­bal­ese­té­nek!

Nótár Mary: A lehető legrosszabbkor jött ez a baba!

Nótár Mary: A lehető legrosszabbkor jött ez a baba!

Meg­hök­kentő ki­je­len­tést tett.

A vá­ran­dós éne­kesnő meg­hök­kentő ki­je­len­tést tett a FEM3 Ca­fé­ban.

Aggasztó: Autóbalesete óta eltűnt a terhes Nótár Mary!

Aggasztó: Autóbalesete óta eltűnt a terhes Nótár Mary!

A ka­ram­bol nap­ján még el­ér­tük kon­cert­szer­ve­ző­jét te­le­fo­non.

A ka­ram­bol nap­ján még el­ér­tük kon­cert­szer­ve­ző­jét te­le­fo­non, aki nem kí­vánta el­árulni, mi tör­tént pon­to­san az éne­kes­nő­vel, rá­adá­sul azóta még na­gyobb a csend Mary körül!

Nótár Mary őszintén vallott az őt körülvevő botrányokról!

Nótár Mary őszintén vallott az őt körülvevő botrányokról!

A vá­ran­dós éne­kes­nőt fe­szültté tet­ték az el­múlt idők hí­resz­te­lé­sei.

A vá­ran­dós éne­kes­nőt fe­szültté tet­ték az el­múlt idők hí­resz­te­lé­sei. Ennek el­le­nére va­sár­nap este na­gyot ala­kí­tott a Sz­tár­ban sztár szín­pa­dán: ismét régi ön­ma­gát idézte.

Árulkodó fotó: Egyre jobban gömbölyödik Nótár Mary pocakja

Árulkodó fotó: Egyre jobban gömbölyödik Nótár Mary pocakja

Az éne­kesnő egy test­hez si­muló ru­há­ban lé­pett szín­padra a Sz­tár­ban sztár dön­tő­jé­ben.

Az anyai örö­mök elé néző éne­kesnő egy test­hez si­muló ru­há­ban lé­pett szín­padra a Sz­tár­ban sztár dön­tő­jé­nek első kö­ré­ben!

Elképesztő, mit tesz terhessége alatt Nótár Mary

Elképesztő, mit tesz terhessége alatt Nótár Mary

Fur­csa szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le.

Fur­csa szi­tu­á­ci­ó­ban fo­tóz­ták le a éne­kes­nőt, aki egy kis­ba­bát hord a szíve alatt...

Retteg Nótár Mary: Születendő babája egészségét félti

Retteg Nótár Mary: Születendő babája egészségét félti

Ren­ge­teg stressz éri...

Az el­múlt idő­szak­ban ren­ge­teg stressz érte. Igyek­szik fi­gyel­men kívül hagyni a bántó meg­jegy­zé­se­ket, mégis ala­po­san meg­vi­se­lik.

Csapatostul támadják egykori rajongói Nótár Maryt

Csapatostul támadják egykori rajongói Nótár Maryt

Szinte min­denki csa­ló­dott benne.

Né­hány hete még az or­szág egyik leg­ked­vel­tebb elő­adója volt, mos­tanra vi­szont min­denki csa­ló­dott benne.

Nótár Mary megtörte a csendet: meglepő választ adott L.L Juniornak

Nótár Mary megtörte a csendet: meglepő választ adott L.L Juniornak

Az éne­kesnő lát­szó­lag be­le­fá­radt az el­múlt hetek sár­do­bá­lá­sába, talán most új fe­je­ze­tet nyit­hat az éle­té­ben.

Várandóssága ellenére sem tud leállni Nótár Mary

Várandóssága ellenére sem tud leállni Nótár Mary

Az éne­kesnő kon­cert­ről kon­certre jár.

Az éne­kesnő kon­cert­ről kon­certre jár, köz­ben pedig a hasa is nőni kez­dett.

A botrány ára: elfordultak a rajongók Nótár Marytől

A botrány ára: elfordultak a rajongók Nótár Marytől

A ra­jon­gó­tá­bor meg­ti­ze­de­lő­dött.

Sokak sze­rint az éne­kesnő meg­vál­to­zott, és már tel­je­sen el­fe­lej­tette, ki ő és hon­nan jött. A ra­jon­gó­tá­bor meg­ti­ze­de­lő­dött.

Durvul a botrány: L.L. Junior kitálalt Nótár Maryről

Durvul a botrány: L.L. Junior kitálalt Nótár Maryről

Az éne­kesnő rossz dön­tést ho­zott, ami­kor ál­lí­tó­lag meg­zsa­rolta a rap­pert, most még egy ember el­lene for­dult.

Az éne­kesnő rossz dön­tést ho­zott, ami­kor ál­lí­tó­lag meg­zsa­rolta a rap­pert, most még egy ember el­lene for­dult.

Itt a teljes igazság: végre kitálalt Nótár Mary

Itt a teljes igazság: végre kitálalt Nótár Mary

Hetek óta dagad a bot­rány az éne­kesnő körül. Me­g­elé­gelte a ta­lál­ga­tá­so­kat: tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Hetek óta dagad a bot­rány az éne­kesnő körül. Me­g­elé­gelte a ta­lál­ga­tá­so­kat: tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Nagymamája miatt maradt életben Nótár Mary

Nagymamája miatt maradt életben Nótár Mary

Nem egy­szer akart ön­gyil­kos lenni.

A nép­szerű éne­kesnő nem is egy­szer akart véget vetni éle­té­nek. Alig egy hó­nap­pal az­után, hogy ájul­tan ta­lál­ták ott­ho­ná­ban, újból el­szánta magát...

Nótár Mary bevallotta, miért ült begyógyszerezve volán mögé!

Nótár Mary bevallotta, miért ült begyógyszerezve volán mögé!

Va­ló­ban csak haj­szá­lon mú­lott az éne­kesnő élete. Ön­gyil­kos­sági kí­sér­lete után au­tó­ját is össze­törte.

Nótár Mary kavart be L.L. Juniornak?

Nótár Mary kavart be L.L. Juniornak?

Sokat sej­te­tően fo­gal­ma­zott a Mok­ká­ban L.L. Ju­nior, aki be­val­lotta, nem ön­szán­tá­ból te­re­gette ki sza­kí­tá­sát a saj­tó­nak.

Sokat sej­te­tően fo­gal­ma­zott a Mok­ká­ban L.L. Ju­nior, aki be­val­lotta, nem ön­szán­tá­ból te­re­gette ki sza­kí­tá­sát a saj­tó­nak.

Öngyilkosságra készül Nótár Mary rajongója!

Öngyilkosságra készül Nótár Mary rajongója!

A nép­szerű éne­kesnő új hi­va­ta­los ol­dalt in­dí­tott, mely­nek ő maga a ke­ze­lője. Kedd este egy ár­tat­lan­nak tűnő kér­dést tett fel egyre gya­ra­podó kö­ve­tő­i­nek. Egyi­kük vá­la­sza ijesztő!

A nép­szerű éne­kesnő új hi­va­ta­los ol­dalt in­dí­tott, mely­nek ő maga a ke­ze­lője. Kedd este egy ár­tat­lan­nak tűnő kér­dést tett fel.

Nótár Mary végre megtörte a csendet terhességéről!

Nótár Mary végre megtörte a csendet terhességéről!

Re­a­gált a fur­csa vá­dakra.

A nép­szerű éne­kesnő szűk­sza­vúan ugyan, de re­a­gált az egyre fur­csább vá­dakra és a vá­ran­dós­sága körül ki­ala­kult cir­kuszra.

Dagad a botrány: kitálal Nótár Mary menedzsere

Dagad a botrány: kitálal Nótár Mary menedzsere

Min­dent tönkre tesz ki­ro­ha­ná­sa­i­val.

A mu­la­tós sztár me­nedzs­mentje ér­tet­le­nül áll a rá­gal­mak előtt. Azt mond­ják, ki­ro­ha­ná­sa­i­val ki­lenc évnyi közös mun­kát tesz tönkre.

Nótár Mary-botrány: a várandós énekesnő átvette az irányítást

Nótár Mary-botrány: a várandós énekesnő átvette az irányítást

Újabb for­du­lat állt be a napok óta hú­zódó vi­tá­ban Mary és egy­kori me­nedzs­mentje kö­zött.

Újabb for­du­lat állt be a napok óta hú­zódó vi­tá­ban Mary és egy­kori me­nedzs­mentje kö­zött.

Öngyilkossági kísérlete miatt került kórházba Nótár Mary

Öngyilkossági kísérlete miatt került kórházba Nótár Mary

A Mok­ká­ban tá­lalt ki ed­digi zűrös éle­té­ről az éne­kesnő. Azt mondja, olyan sze­mé­lyek akar­ják bán­tani, akik rossz fényt sze­ret­né­nek rá vetni.

A Mok­ká­ban tá­lalt ki ed­digi zűrös éle­té­ről az éne­kesnő. Azt mondja, olyan sze­mé­lyek akar­ják bán­tani, akik rossz fényt sze­ret­né­nek rá vetni.

Nótár Mary: A színpadról megyek majd szülni!

Nótár Mary: A színpadról megyek majd szülni!

A nép­szerű éne­kesnő élete talán leg­bol­do­gabb hírét kapta nem­ré­gi­ben, ami­kor meg­tudta, hogy ál­la­po­tos.

A nép­szerű éne­kesnő élete talán leg­bol­do­gabb hírét kapta nem­ré­gi­ben, ami­kor meg­tudta, hogy ál­la­po­tos. Örö­mébe azon­ban némi üröm is ve­gyül...

Váratlan vallomás: ezért kapott idegösszeomlást Nótár Mary

Váratlan vallomás: ezért kapott idegösszeomlást Nótár Mary

Nem bírta to­vább ma­gá­ban tar­tani gon­do­la­tait. Végre tiszta vizet ön­tött a po­hárba.

Teljes a hírzárlat Nótár Mary terhességével kapcsolatban

Teljes a hírzárlat Nótár Mary terhességével kapcsolatban

Egyre na­gyobb a rej­tély a nép­szerű éne­kesnő vá­ran­dós­sága körül.

Kínos botrány robbant ki Nótár Mary terhessége körül!

Kínos botrány robbant ki Nótár Mary terhessége körül!

Saj­tósa fel­mon­dott...

Saj­tósa fel­mon­dott, me­ne­dzsere nem tud az ál­dott ál­la­pot­ról. Olyan plety­kák ke­rin­ge­nek: va­ló­já­ban nem is ter­hes!

Túlhajszolja magát Nótár Mary!

Túlhajszolja magát Nótár Mary!

Még édes­apja ápo­lása mel­lett sem ha­gyott fel kö­te­le­zett­sé­ge­i­vel.

Még édes­apja ápo­lása mel­lett sem ha­gyott fel kö­te­le­zett­sé­ge­i­vel.

Titkolja terhességét családja előtt Nótár Mary!

Titkolja terhességét családja előtt Nótár Mary!

A mu­la­tós zene fi­a­tal ki­rály­nője el­ké­pesz­tően bol­dog! Gyer­me­ket hord a szíve alatt!

A mu­la­tós zene fi­a­tal ki­rály­nője el­ké­pesz­tően bol­dog! Gyer­me­ket hord a szíve alatt!

Ezt tedd az asztalra: Nótár Mary vadas marhája zsemlegombóccal!

Ezt tedd az asztalra: Nótár Mary vadas marhája zsemlegombóccal!

A ki­vé­te­les hangú éne­kesnő el­ké­pesztő dol­gokra képes, ha fa­ka­na­lat ragad! Ha ezt el­ké­szí­ted, meg­nya­lod a tíz ujjad!

Rátalált a szerelem Nótár Maryre!

Rátalált a szerelem Nótár Maryre!

Még rej­te­geti a ti­tok­za­tos férfit, mert fél, hogy el­ki­a­bálná a bol­dog­sá­gát.

So­káig csak ke­reste a bol­dog­sá­got, mi­u­tán a férfiak csak a dívát lát­ták benne, most vi­szont újra bol­dog.

Drasztikus változáson ment át Nótár Mary!

Drasztikus változáson ment át Nótár Mary!

Min­denki ag­gó­dott az éne­kes­nő­ért, hi­szen élete leg­ne­he­zebb idő­szaka miatt a de­presszió szé­lére ke­rült. Emi­att ijesz­tően le­fo­gyott.

Min­denki ag­gó­dott az éne­kes­nő­ért, hi­szen élete leg­ne­he­zebb idő­szaka miatt a de­presszió szé­lére ke­rült. Emi­att ijesz­tően le­fo­gyott.

Szörnyű betegség hozta össze Nótár Mary családját

Szörnyű betegség hozta össze Nótár Mary családját

Drá­mai idő­sza­kon van túl Nótár Mary. Ír­or­szág­ban élő édes­ap­ján élet­mentő mű­té­tet kel­lett vég­re­haj­tani.

Drá­mai idő­sza­kon van túl Nótár Mary. Ír­or­szág­ban élő édes­ap­ján élet­mentő mű­té­tet kel­lett vég­re­haj­tani.

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

Sztárban sztár átalakulások, amik a retinánkba égtek, 2.rész

A nagy si­kerű első rész után máris itt a Sz­tár­ban sztár át­ala­ku­lá­sok női vál­to­zata!

Karrierjük miatt nem vállaltak gyereket a sztárok

Karrierjük miatt nem vállaltak gyereket a sztárok

In­kább a reflek­tor­fényt vá­lasz­tot­ták.

Egyre több nő mond le a gye­rek­ről kar­ri­erje miatt, így van­nak ezzel a sztá­rok is. Tóth Gabi és Ha­ra­gozó Teri is szín­pa­dot vá­lasz­totta a pe­len­ká­zás he­lyett.

Nótár Mary már feladná a karrierjét a gyerek miatt?

Nótár Mary már feladná a karrierjét a gyerek miatt?

Ko­ráb­ban arról be­szélt, hogy a gye­rek­vál­la­lás azért várat ma­gára, mert na­gyon fut a sze­kere. Most azon­ban már el­sőd­le­gessé vált a ba­ba­pro­jekt.

A mu­la­tós éne­kesnő ko­ráb­ban arról be­szélt, hogy a gye­rek­vál­la­lás azért várat ma­gára, mert na­gyon fut a sze­kere. Most azon­ban már el­sőd­le­gessé vált a ba­ba­pro­jekt.

Ők a falunapok dögös sztárjai! Megmutatjuk a legszexibb mulatós énekesnőket!

Ők a falunapok dögös sztárjai! Megmutatjuk a legszexibb mulatós énekesnőket!

A kissé le­saj­nált mu­la­tós műfaj elő­adói kö­zött is ta­lálni olyan csa­jo­kat, akik akár mo­del­lek is le­het­né­nek, olyan csi­no­sak!

Karrierje miatt halogatja a gyerekvállalást Nótár Mary

Karrierje miatt halogatja a gyerekvállalást Nótár Mary

Már be­töl­tötte a har­min­cat a sze­mér­mes éne­kesnő, de kar­ri­er­jét egy­sze­rűen kép­te­len fel­adni a csa­lád­ala­pí­tás miatt.

Nem tervez gyereket Nótár Mary

Nem tervez gyereket Nótár Mary

Nem tervez gyereket Nótár Mary

Egye­lőre még nem gon­dol­ko­zik sem es­kü­vőn, sem csa­lád­ala­pí­tá­son.

Nem­rég ün­ne­pelte har­min­ca­dik szü­le­tés­nap­ját az éne­kesnő, de egy­előre még nem gon­dol­ko­zik sem es­kü­vőn, sem csa­lád­ala­pí­tá­son.