nanasi pal

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

Figyelmetlen volt Ördög Nóra: Bajba került a reptéren

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és csa­lád­já­nak ko­moly ru­tinja van az utaz­ga­tás­ban, mégis hiba csú­szott a szá­mí­tá­sukba.

A mű­sor­ve­ze­tő­nek és csa­lád­já­nak ko­moly ru­tinja van az utaz­ga­tás­ban, mégis hiba csú­szott a szá­mí­tá­sukba.

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

Semmi flanc: Komoly döntést hozott gyermeke jövőjéről a magyar műsorvezető

A TV2 sztárja fér­jé­vel gyak­ran be­szél­get arról, hogy mi lenne a leg­jobb kis­lá­nyuk­nak, aki jö­vőre is­ko­lába megy.

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Ördög Nóra vallomása: Egyáltalán nem élünk normálisan

Kí­vül­ről úgy tűnik, csupa öröm és bol­dog­ság Ördög Nóra élete, hi­szen min­dene meg­van...

Kí­vül­ről úgy tűnik, csupa öröm és bol­dog­ság Ördög Nóra élete, hi­szen min­dene meg­van...

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

Drámai bejelentés: fájdalmas időszakon van túl Ördög Nóra családja

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és férje egy ideig meg­pró­bál­ták nem mu­tatni vi­de­ó­ik­ban, mi is tör­tént.

Ezért zokogott Koreában Ördög Nóra kislánya

Ezért zokogott Koreában Ördög Nóra kislánya

Kevés olyan kis­lány él Ma­gyar­or­szá­gon, aki alig múlt négy éves, de már be­járta a fél vi­lá­got.

Kevés olyan kis­lány él Ma­gyar­or­szá­gon, aki alig múlt négy éves, de már be­járta a fél vi­lá­got. Ördög Nóri és Ná­nási Pál kis­lá­nya, Mici vi­szont kö­zé­jük tar­to­zik.

Dubajban találták meg Nánásiék elrejtett kincsét

Dubajban találták meg Nánásiék elrejtett kincsét

Diána és Máté na­gyon bol­do­gok, hogy sze­mé­lye­sen is ta­lál­koz­hat­nak Nó­ri­ék­kal.

Ördög Nóra kitálalt, kiderült, mit csinál éjszaka alvás helyett!

Ördög Nóra kitálalt, kiderült, mit csinál éjszaka alvás helyett!

Közel száz­ezer ra­jon­gója van.

A mű­sor­ve­zető négy hó­nap­pal ez­előtt kez­dett vi­de­ó­blo­got fér­jé­vel, Ná­nási Pál­lal, ami­nek már közel száz­ezer ra­jon­gója van.

Elképesztő luxus várta Ördög Nóráékat a világ végén

Elképesztő luxus várta Ördög Nóráékat a világ végén

Ná­ná­siék igazi vi­lág­járó csa­láddá vál­tak az utóbbi idő­ben. Ebben a hó­nap­ban Dél-Ko­re­á­ban jár­tak, és min­dent do­ku­men­tál­tak.

Ná­ná­siék igazi vi­lág­járó csa­láddá vál­tak az utóbbi idő­ben. Ebben a hó­nap­ban Dél-Ko­re­á­ban jár­tak, és min­dent do­ku­men­tál­tak.

Hihetetlen de igaz: itt lopták meg a TV2 műsorvezetőjét

Hihetetlen de igaz: itt lopták meg a TV2 műsorvezetőjét

Nóra és férje sem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor hűlt he­lyét ta­lál­ták a ház előtt ha­gyott já­ték­nak...

Nóra és férje sem hit­tek a sze­mük­nek, ami­kor hűlt he­lyét ta­lál­ták a ház előtt ha­gyott já­ték­nak...

Befejezték, ezt üzenték a rajongók a magyar sztárpárnak!

Befejezték, ezt üzenték a rajongók a magyar sztárpárnak!

A há­zas­pár vi­deói ha­tal­mas si­kert arat­tak az el­múlt hó­na­pok­ban, most vi­szont egy időre el­jött a búcsú ideje.

A há­zas­pár vi­deói ha­tal­mas si­kert arat­tak az el­múlt hó­na­pok­ban, most vi­szont egy időre el­jött a búcsú ideje.

Halálra rémült Ördög Nóra kislánya: Ezért fakadt sírva

Halálra rémült Ördög Nóra kislánya: Ezért fakadt sírva

Min­den csa­ládi al­bum­ban van ilyen...

Min­den csa­ládi al­bum­ban van egy kép, amin egy gyer­kőc a szép pil­la­nat el­le­nére is zokog. Már Nó­rá­ék­nak is.

Rénszarvasszánon utaztak Ördög Nóráék

Rénszarvasszánon utaztak Ördög Nóráék

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és csa­ládja né­hány hete jár­tak Lapp­föl­dön.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője és csa­ládja né­hány hete jár­tak Lapp­föl­dön, hogy ta­lál­koz­za­nak a Mi­ku­lás­sal. Ehhez kü­lön­le­ges uta­zó­esz­közt is hasz­nál­tak.

Óriási bajba került a reptéren Ördög Nóra és családja

Óriási bajba került a reptéren Ördög Nóra és családja

A ka­la­maj­kára a Ná­ná­siék című vi­de­ó­blog­ból de­rült fény, amit a Nóri a fér­jé­vel, Ná­nási Pál­lal for­gat.

A ka­la­maj­kára a Ná­ná­siék című vi­de­ó­blog­ból de­rült fény, amit a Nóri a fér­jé­vel, Ná­nási Pál­lal for­gat.

Ez kemény: 18-as karikás filmet forgatott férjével Ördög Nóra

Ez kemény: 18-as karikás filmet forgatott férjével Ördög Nóra

Ezt 18 éven alu­liak in­kább ne néz­zék meg.

A fel­vé­tel ele­jén fel is hív­ták a fi­gyel­met arra, hogy 18 éven alu­liak in­kább ne néz­zék meg.

Sírva tett nagy bejelentést Ördög Nóra

Sírva tett nagy bejelentést Ördög Nóra

Túl­vál­lal­ták ma­gu­kat...

A mű­sor­ve­zető és férje ala­po­san túl­vál­lal­ták ma­gu­kat a Nán­ázsia vlog­gal. Ennek el­le­nére Nóra sza­va­zást in­dí­tott a kö­zös­ségi ol­da­lon.

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

Ördög Nóra férje kiakadt: haza akart jönni a forgatásról

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott...

A TV2 re­a­li­tyje még ja­vá­ban for­gott, ami­kor Ná­nási Pál­nál már be­telt a pohár. Az is­mert fo­tó­mű­vész ko­mo­lyan rá­ijesz­tett fe­le­sé­gére a ter­vé­vel.

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

Ördög Nóra teljesen kiakadt: Képtelen volt felfogni, amit látott

El­ju­tott uta­zá­suk első mély­pont­jára.

A mű­sor­ve­zető iga­zán be­vál­la­lós típus, de akadt va­lami, ami ki­fo­gott rajta. El­ju­tott hosszú uta­zá­suk első mély­pont­jára. Ezt neked is lát­nod kell!

Elkezdődött: Kísérd el élete kalandjára Ördög Nórát!

Elkezdődött: Kísérd el élete kalandjára Ördög Nórát!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője meg­ér­ke­zett...

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője meg­ér­ke­zett Vi­et­namba, ahol kez­de­tét veszi a TV2 or­szá­go­kon át­ívelő ka­landja. Less be a ku­lisszák mögé!

Ördög Nóráé a nap legszebb és leggusztustalanabb videója

Ördög Nóráé a nap legszebb és leggusztustalanabb videója

A Ná­nási csa­lád vi­de­ó­blogja már a 10. epi­zód­nál tart...

A Ná­nási csa­lád vi­de­ó­blogja már a 10. epi­zód­nál tart...

Ördög Nóri gyermekeinél nincsenek tündéribb kalandorok

Ördög Nóri gyermekeinél nincsenek tündéribb kalandorok

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja soha nem lá­tott pil­la­na­to­kat osz­ta­nak meg éle­tük leg­iz­gal­ma­sabb ka­land­já­ról.

Szívszorító: Ezt hagyta Ázsiában Ördög Nóra

Szívszorító: Ezt hagyta Ázsiában Ördög Nóra

A mű­sor­ve­zető öt hetet töl­tött Ázsi­á­ban a TV2 no­vem­ber 7-én in­duló szu­per­pro­duk­ci­ó­já­val. Az 5000 ki­lo­mé­te­res útra el­kí­sérte csa­ládja is.

A mű­sor­ve­zető öt hetet töl­tött Ázsi­á­ban a TV2 no­vem­ber 7-én in­duló szu­per­pro­duk­ci­ó­já­val. Az 5000 ki­lo­mé­te­res útra el­kí­sérte csa­ládja is.

A nap legédesebb pillanata: Ágyban készült lesifotó Ördög Nóráról

A nap legédesebb pillanata: Ágyban készült lesifotó Ördög Nóráról

A fény­ké­pet ter­mé­sze­te­sen férje ké­szí­tette a gya­nút­lan mű­sor­ve­ze­tő­ről.

A fény­ké­pet ter­mé­sze­te­sen férje ké­szí­tette a gya­nút­lan mű­sor­ve­ze­tő­ről, aki az iga­zak álmát aludta, kar­já­ban a kisfi­úk­kal.

Így pózoltak a TV2-s csajok Ördög Nóra férjének!

Így pózoltak a TV2-s csajok Ördög Nóra férjének!

Mo­dellt fa­ra­gott az aka­dé­mis­ták­ból.

Hogy mi tör­té­nik, ha Ná­nási Pál csa­jok közé ke­ve­re­dik? Hát per­sze hogy mind­egyik­ből mo­dellt farag.

Elképesztő fotó, újra meztelenül pózolt a magyar énekesnő

Elképesztő fotó, újra meztelenül pózolt a magyar énekesnő

Hi­he­tet­le­nül sze­xis még min­dig Mar­cel­l­ina, aki idén 64 éves. Ná­nási Pál ké­szí­tette az új ru­hát­lan fotót.

Hi­he­tet­le­nül sze­xis még min­dig Mar­cel­l­ina, aki idén 64 éves. Ezért be­vál­lalta, hogy Ná­nási Pál mez­te­le­nül fo­tózza, rá­adá­sul nem is akár­ho­gyan. Ugya­n­ab­ban a póz­ban, mint 31 évvel ez­előtt, a Fo­hász a sze­re­le­mért című le­meze bo­rí­tó­ján. Az 1986-ban meg­je­lent al­bu­mon lát­ható fotó akkor nagy port ka­vart.

Ennél tündéribb képek még nem készültek Ördög Nóra gyerekeiről!

Ennél tündéribb képek még nem készültek Ördög Nóra gyerekeiről!

A mű­sor­ve­zető férje, Ná­nási Pál egy nem min­den­napi fo­tó­so­ro­za­tot ké­szí­tett Mi­ci­ről és Ven­ci­ről.

Hoppá: Ördög Nóra elhagyja az országot családjával

Hoppá: Ördög Nóra elhagyja az országot családjával

A nép­szerű mű­sor­ve­zető óri­ási ka­landra vál­lal­ko­zott, ugyanis öt hétre uta­zik el csa­lád­já­val Ázsi­ába.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető óri­ási ka­landra vál­lal­ko­zott, ugyanis öt hétre uta­zik el csa­lád­já­val Ázsi­ába.

Imádnivaló képpel mondott köszönetet férjének Ördög Nóra!

Imádnivaló képpel mondott köszönetet férjének Ördög Nóra!

A mű­sor­ve­zető fér­jé­nek há­lál­ko­dott.

A mű­sor­ve­zető sze­rint férje min­dent be­vál­lalna a gye­re­ke­i­kért, ezt pedig egy cuki fo­tó­val is alá­tá­masz­totta. Ra­jon­gói tel­je­sen el­ol­vad­tak.