Nagy László

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak.

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak.

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

Ját­szani fog a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

A Veszp­rém sztárja biz­to­san ját­szani fog a ja­nu­ári a dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­sá­gon. Azt még nem tudni, mennyi sze­rep jut neki.

Nagy László elárulta, ekkor hagyja abba a kézilabdát

Nagy László elárulta, ekkor hagyja abba a kézilabdát

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja a sze­zon végén fel­hagy­hat az aktív já­ték­kal. Szak­mai igaz­ga­tó­ként dol­gozna.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szu­per­sztárja a sze­zon végén fel­hagy­hat az aktív já­ték­kal.

Megvan a döntés? Ez vár a magyar válogatott sztárjára

Megvan a döntés? Ez vár a magyar válogatott sztárjára

Nagy László nél­kül kezdte meg a fel­ké­szü­lést a férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ságra.

Nagy László nél­kül kezdte meg a fel­ké­szü­lést a férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a ja­nu­ári dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­ságra.

Ebből mi lesz? Bizonytalan a magyar válogatott sztárja

Ebből mi lesz? Bizonytalan a magyar válogatott sztárja

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság. Nagy László is ott lesz a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság. Nagy László is ott lesz a vi­lág­baj­nok­sá­gon.

Váratlan, visszatérhet a magyar válogatottságot lemondó játékos

Váratlan, visszatérhet a magyar válogatottságot lemondó játékos

Sors­döntő meccsek vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tottra. A klasszis jobb­át­lövő 199-szer lé­pett pá­lyára eddig a nem­zeti csa­pat­ban.

Bajban a magyar bajnok, kidőlt a klub legnagyobb sztárja

Bajban a magyar bajnok, kidőlt a klub legnagyobb sztárja

Ve­zér­ál­do­zat a ve­re­ség mel­lett.

A Veszp­rém ren­des já­ték­idő­ben 15 év után elő­ször ka­pott ki hazai pá­lyán a Sze­ged­től. A csa­pat­ka­pi­tány ki­hagyja a BL-nyol­cad­dön­tőt.

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Nagy László ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy vissza­vo­nul a nem­zeti csa­pat­tól. Jú­ni­us­ban a szlo­vé­nek el­leni két vb-se­lej­te­zőre vissza­tért.

Nagy László ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy vissza­vo­nul a nem­zeti csa­pat­tól. Jú­ni­us­ban a szlo­vé­nek el­leni két vb-se­lej­te­zőre vissza­tért.

Visszavonult, mégis besegít: ezért ment Nagy László a kézilabda Eb-re

Visszavonult, mégis besegít: ezért ment Nagy László a kézilabda Eb-re

Egy­sze­rűen nél­kü­löz­he­tet­len. Trip­lán fon­tos a je­len­léte.

Egy­sze­rűen nél­kü­löz­he­tet­len. Trip­lán fon­tos a klasszis je­len­léte a hor­vát­or­szági Eu­rópa-baj­nok­ság ma­gyar mér­kő­zé­sein.

Képtelen kihagyni az Európa-bajnokságot Nagy László

Képtelen kihagyni az Európa-bajnokságot Nagy László

A mi­e­ink Dánia ellen kez­de­nek.

A mi­e­ink ja­nuár 13-án, Dánia ellen kez­de­nek az Eb-n. Nagy László is ott lesz a le­lá­tón. A leg­utóbb vb-n még pá­lyára lé­pett a vi­lág­klasszis já­té­kos.

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

A fő­vá­ros­ban tré­nin­ge­zik.

A fő­vá­ros­ban kezdte meg a tré­nin­ge­ket a jobb­át­lövő. Test­vére, Le­vente a Fe­renc­vá­ros­ban véd. Veszp­rém­ben ja­nuár 15-én indul a fel­ké­szü­lés.

Váratlan hír, bejelentette visszavonulását a magyar válogatott ásza

Váratlan hír, bejelentette visszavonulását a magyar válogatott ásza

Nem lesz töb­bet vá­lo­ga­tott.

Nem lát­hat­juk töb­bet a nem­zeti csa­pat me­zé­ben. Közel 200-szor húzta ma­gára a cí­me­res mezt a Veszp­rém klasszisa.

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során.

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során.

Legendás elődök nyomában Hanga Ádám

Legendás elődök nyomában Hanga Ádám

To­vább­vinné a ha­gyo­má­nyo­kat.

A ma­gyar spor­to­lók mély nyo­mo­kat hagy­tak a Bar­ce­lona tör­té­ne­té­ben. Lab­da­rú­gás­ban és ké­zi­lab­dá­ban is le­gen­dá­kat adott Ma­gyar­or­szág a Bar­cá­nak.

Távozók a válogatottól, meddig marad Nagy László?

Távozók a válogatottól, meddig marad Nagy László?

Újabb régi ját­szó­társ bú­csú­zott.

A ru­ti­nos Nagy mel­lől újabb régi ját­szó­társ bú­csú­zott. A ma­gyar vá­lo­ga­tott szu­per­sztárja lett a nem­zeti csa­pat rang­időse, kér­dés med­dig bírja még.

A világ legjobbjai között a magyar válogatott játékos

A világ legjobbjai között a magyar válogatott játékos

Nagy László il­luszt­ris tár­sa­ság­ban.

Fan­tasz­ti­kus já­té­ko­sok mellé ke­rült be a ma­gyar nem­zeti csa­pat sztárja. Har­mad­szor ke­rült be a vi­lág­vá­lo­ga­tottba a Veszp­rém ásza.

Nagy László beszólt a veszprémi drukkereknek

Nagy László keményen beszólt a veszprémi drukkereknek

Volt, aki vele ér­tett egyet.

A ma­gyar klasszis sze­rint min­den­ki­nek a saját dol­gá­val kell fog­lal­koz­nia.

A negyeddöntő a kézilabdázóink álma

A negyeddöntő a kézilabdázóink álma a vébén

Most kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság leg­fon­to­sabb sza­ka­sza.

Most kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság leg­fon­to­sabb sza­ka­sza a ma­gyar férfi­ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára. In­nen­től min­den meccs sors­döntő, cél a ne­gyed­döntő.