Nagy László

Hatalmas változás történt a magyar sztársportoló életében

Hatalmas változás történt a magyar sztársportoló életében

Szer­dán meg­tar­totta tiszt­újító kül­dött­gyű­lé­sét a Ma­gyar Ké­zi­labda-szö­vet­ség.

Szer­dán meg­tar­totta tiszt­újító kül­dött­gyű­lé­sét a Ma­gyar Ké­zi­labda-szö­vet­ség. Al­el­nök lett Nagy László.

Nagy László elárulta, ekkor hagyja abba a kézilabdát

Nagy László elárulta, ekkor hagyja abba a kézilabdát

Szak­mai igaz­ga­tó­ként dol­gozna.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott sztárja a sze­zon végén fel­hagy­hat az aktív já­ték­kal. Szak­mai igaz­ga­tó­ként dol­gozna to­vább Veszp­rém­ben a 37 éves spor­toló.

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

Nagy László nagyon fontos díjat kapott

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak.

A Veszp­rém 29-26-ra győzte le a Bar­ce­lo­nát a férfi ké­zi­labda Baj­no­kok Li­gá­já­ban, ezt kö­ve­tően adták át a díjat a csa­pat­ka­pi­tány­nak.

Nagy László jövője a tét

Nagy László jövője a tét

Az olim­piai kva­lifi­ká­ció szem­pont­já­ból na­gyon fon­tos lesz a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára a csü­tör­tö­kön el­raj­tolt vi­lág­baj­nok­ság.

Az olim­piai kva­lifi­ká­ció szem­pont­já­ból na­gyon fon­tos lesz a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára a csü­tör­tö­kön el­raj­tolt vi­lág­baj­nok­ság.

Megvan a döntés? Ez vár a magyar válogatott sztárjára

Megvan a döntés? Ez vár a magyar válogatott sztárjára

Nagy László nél­kül kezdte meg a fel­ké­szü­lést a férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­ságra.

Nagy László nél­kül kezdte meg a fel­ké­szü­lést a férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a ja­nu­ári dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­ságra.

Ebből mi lesz? Bizonytalan a magyar válogatott sztárja

Ebből mi lesz? Bizonytalan a magyar válogatott sztárja

Nagy László is ott lesz a vb-n.

Ja­nuár 10-én kez­dő­dik a férfi ké­zi­labda-vi­lág­baj­nok­ság. Nagy László is ott lesz a vi­lág­baj­nok­sá­gon, de azt még nem tudja mi­lyen mi­nő­ség­ben.

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Visszatérhet a legnagyobb sztár a magyar válogatottba

Ké­szen áll a ja­nu­ári vb-re.

Nagy László ta­valy ok­tó­ber­ben je­len­tette be, hogy vissza­vo­nul a nem­zeti csa­pat­tól. Jú­ni­us­ban a szlo­vé­nek el­leni két vb-se­lej­te­zőre vissza­tért.

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

Fontos hír érkezett Nagy Lászlóval kapcsolatban

A Veszp­rém sztárja biz­to­san ját­szani fog a ja­nu­ári vi­lág­baj­nok­sá­gon. Azt még nem tudni, mennyi sze­rep jut neki.

A Veszp­rém sztárja biz­to­san ját­szani fog a ja­nu­ári a dán-német közös ren­de­zésű vi­lág­baj­nok­sá­gon. Azt még nem tudni, mennyi sze­rep jut neki.

Bajban a magyar bajnok, kidőlt a klub legnagyobb sztárja

Bajban a magyar bajnok, kidőlt a klub legnagyobb sztárja

A Veszp­rém ren­des já­ték­idő­ben 15 év után elő­ször ka­pott ki hazai pá­lyán a Sze­ged­től.

A Veszp­rém ren­des já­ték­idő­ben 15 év után elő­ször ka­pott ki hazai pá­lyán a Sze­ged­től. A csa­pat­ka­pi­tány ki­hagyja a BL-nyol­cad­dön­tőt.

Váratlan, visszatérhet a magyar válogatottságot lemondó játékos

Váratlan, visszatérhet a magyar válogatottságot lemondó játékos

Sors­döntő meccsek vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tottra.

Sors­döntő meccsek vár­nak a ma­gyar vá­lo­ga­tottra Sz­lo­vé­nia ellen.

Legnagyobb sztárja nélkül könnyen kieshet a magyar válogatott

Legnagyobb sztárja nélkül könnyen kieshet a magyar válogatott

Nagy László ta­va­lyi vissza­vo­nu­lása után na­gyon rossz pro­duk­ciót nyúj­tott a ma­gyar férfi ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott a ja­nu­ári Eb-n.

Visszavonult, mégis besegít: ezért ment Nagy László a kézilabda Eb-re

Visszavonult, mégis besegít: ezért ment Nagy László a kézilabda Eb-re

Egy­sze­rűen nél­kü­löz­he­tet­len. Trip­lán fon­tos a klasszis je­len­léte a hor­vát­or­szági Eu­rópa-baj­nok­ság ma­gyar mér­kő­zé­sein.

Képtelen kihagyni az Európa-bajnokságot Nagy László

Képtelen kihagyni az Európa-bajnokságot Nagy László

A mi­e­ink ja­nuár 13-án, Dánia ellen kez­de­nek az Eb-n. Nagy László is ott lesz a le­lá­tón.

A mi­e­ink ja­nuár 13-án, Dánia ellen kez­de­nek az Eb-n. Nagy László is ott lesz a le­lá­tón.

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

Meglepő, BL-győztes világsztár tűnt fel a Fradi edzésén

A fő­vá­ros­ban kezdte meg a tré­nin­ge­ket a jobb­át­lövő. Test­vére, Le­vente a Fe­renc­vá­ros­ban véd.

A fő­vá­ros­ban kezdte meg a tré­nin­ge­ket a jobb­át­lövő. Test­vére, Le­vente a Fe­renc­vá­ros­ban véd. Veszp­rém­ben ja­nuár 15-én indul a fel­ké­szü­lés.

Nagy László reagált, ennyit ivott a vezetés előtt

Nagy László ennyit ivott a vezetés előtt

El­fo­gadta a pénz­bün­te­tést.

A Ri­post szá­molt be elő­ször arról, hogy a Veszp­rém klasszisa le­bu­kott egy rend­őri el­len­őr­zés során. Nem gon­dolta volna, hogy nem ürül ki idő­ben a sör a szer­ve­ze­té­ből.

Távozók a válogatottól, meddig marad Nagy László?

Távozók a válogatottól, meddig marad Nagy László?

A ru­ti­nos Nagy mel­lől újabb régi ját­szó­társ bú­csú­zott.

A világ legjobbjai között a magyar válogatott játékos

A világ legjobbjai között a magyar válogatott játékos

Fan­tasz­ti­kus já­té­ko­sok mellé ke­rült be a ma­gyar nem­zeti csa­pat sztárja.

Nagy László keményen beszólt a veszprémi drukkereknek

Nagy László keményen beszólt a veszprémi drukkereknek

A ma­gyar klasszis sze­rint min­den­ki­nek a saját dol­gá­val kell fog­lal­koz­nia, ami a szur­ko­lók ese­té­ben azt je­lenti, hogy szur­kol­niuk kel­lene.

A negyeddöntő a kézilabdázóink álma

A negyeddöntő a kézilabdázóink álma a vébén

Most kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság leg­fon­to­sabb sza­ka­sza.

Most kez­dő­dik a vi­lág­baj­nok­ság leg­fon­to­sabb sza­ka­sza a ma­gyar férfi­ké­zi­labda-vá­lo­ga­tott szá­mára.