Nagy Feró

Sztárok tartottak órát a diákoknak, a kommunizmus áldozataira emlékeztek

Sztárok tartottak órát a diákoknak, a kommunizmus áldozataira emlékeztek

Tár­lat­ve­ze­tés volt a Ter­ror Há­zá­ban.

Rend­ha­gyó tár­lat­ve­ze­té­sek vár­ták a di­á­ko­kat a Ter­ror Há­zá­ban.

Orvosi csoda, ez történt a műtétje után Nagy Feróval

Orvosi csoda, ez történt a műtétje után Nagy Feróval

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni!

Nehéz ma­gya­rá­za­tot ta­lálni Nagy Feró fan­tasz­ti­kus for­má­jára!

Folytatódik a plágiumbotrány, már Nagy Feró is belekeveredett az ügybe

Folytatódik a plágiumbotrány, már Nagy Feró is belekeveredett az ügybe

Lo­pás­sal gya­nú­sít­ják.

Lo­pás­sal gya­nú­sít­ják. Feró a kö­vet­ke­ző­ket mondta ezzel kap­cso­lat­ban.

Kitört a botrány: Sebestyén Balázs durván nekiment A Dal zsűrijének

Kitört a botrány: Sebestyén Balázs durván nekiment A Dal zsűrijének

Se­bes­tyén Ba­lázs nem fogta vissza magát, sza­pulta a zsű­ri­ta­go­kat.

Se­bes­tyén Ba­lázs nem fogta vissza magát, sza­pulta a zsű­ri­ta­go­kat.

Elképesztő, amit élő adásban csinált Nagy Feró

Elképesztő, amit élő adásban csinált Nagy Feró

A ze­nészt nem za­varta, hogy ka­me­rák ve­szik körül. Zsű­ri­tár­sai is meg­le­pet­ten fi­gyel­ték.

A ze­nészt nem za­varta, hogy ka­me­rák ve­szik körül. Zsű­ri­tár­sai is meg­le­pet­ten fi­gyel­ték.

Komoly ellentétek: így vélekedik zsűritársáról Vincze Lilla

Komoly ellentétek: így vélekedik zsűritársáról Vincze Lilla

Ken­dő­zet­le­nül el­mondta az éne­kesnő, hogy mi­ként vé­le­ke­dik Nagy Fe­ró­ról.

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Műtétje előtt szelfizett a kórházban a legendás magyar énekes

Feró a műtét előtt tudta meg, hogy a meg­be­szél­tek el­le­nére al­ta­tás­ban vég­zik, így félve ké­szült a be­avat­ko­zásra.

Jelentkezett a kórházból Nagy Feró, ez történt műtétje után

Jelentkezett a kórházból Nagy Feró, ez történt műtétje után

A ze­nész so­káig ha­lo­gatta, hogy or­vos­hoz for­dul­jon.

A ze­nész so­káig ha­lo­gatta, hogy or­vos­hoz for­dul­jon, ám térd­prob­lé­mái egyre in­kább meg­ke­se­rí­tet­ték az éle­tét. Most vi­szont már jól érzi magát.

Hamarosan kés alá fekszik: ettől retteg Nagy Feró

Hamarosan kés alá fekszik: ettől retteg Nagy Feró

A ze­nész­nek már egy jó ideje va­ca­kol a térde, ezért nem vár­hat to­vább a mű­tét­tel.

A ze­nész­nek már egy jó ideje va­ca­kol a térde, ezért nem vár­hat to­vább a mű­tét­tel.

Hihetetlen, de erre készült halála előtt Andy Vajna

Hihetetlen, de erre készült halála előtt Andy Vajna

A pro­du­cer híres ba­rátja, a 73 éves Nagy Feró rán­totta le a lep­let az öt­let­ről.

A pro­du­cer híres ba­rátja, a 73 éves Nagy Feró rán­totta le a lep­let az öt­let­ről.

Durva beszólás: Nagy Feró nem kímélte a magyar énekesnőt

Durva beszólás: Nagy Feró nem kímélte a magyar énekesnőt

Hajdu Klára meg­döb­benve hall­gatta a zsű­rit A Dal 2019 szín­pa­dán. Fred­die pró­bálta ol­dani a fe­szült­sé­get.

Hajdu Klára meg­döb­benve hall­gatta a zsű­rit.

Kemény kritika A Dal színpadán: mindenkit kiosztott Nagy Feró

Kemény kritika A Dal színpadán: mindenkit kiosztott Nagy Feró

Nagy Feró A Dal 2019 show-mű­so­rá­ban nem kí­mélte az elő­adó­kat szó­ki­mondó stí­lu­sá­val.

Nagy Feró A Dal 2019 show-mű­so­rá­ban nem kí­mélte az elő­adó­kat szó­ki­mondó stí­lu­sá­val.

Kemény kritika A Dal színpadán, döbbenten hallgatták a zsűrit

Kemény kritika A Dal színpadán, döbbenten hallgatták a zsűrit

Ti­miék dal­szö­vege nem tet­szett.

Both Mik­lós­nak nem tet­szett Antal Ti­miék dal­szö­vege.

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Nagy Feró: Máris imádom a kisunokámat!

Úszik a bol­dog­ság­ban.

Úszik a bol­dog­ság­ban a Be­at­rice front­em­bere, aki­nek két hét­tel ez­előtt meg­szü­le­tett a má­so­dik uno­kája.

Nagy Feró: Jöjjenek az öregek, és mérkőzzenek meg!

Nagy Feró: Jöjjenek az öregek és mérkőzzenek meg!

Feró a zsű­ri­ben fog­lal majd he­lyet.

Az éne­kes a zsűri tag­ja­ként erő­síti A Dal 2019-et, mely­ben azt a pro­duk­ciót ke­re­sik, amely ha­zán­kat kép­vi­sel­heti a kö­vet­kező Eu­ro­ví­ziós Dal­fesz­ti­vá­lon.

Gólyahír, megszületett Nagy Feró unokája

Gólyahír, megszületett Nagy Feró unokája

Az öröm­hírt a ze­nész je­len­tette be.

Az öröm­hírt a ze­nész je­len­tette be Fa­ce­boo­kon!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Nagy Feró megnyereti Sári Évivel a Sztárban Sztárt!

Ma ki­de­rül, ki a leg­jobb.

Ma este ki­de­rül, hogy a Sz­tár­ban Sztár dön­tő­sei közül ki kapja a 2018 Leg­sok­ol­da­lúbb Sz­tárja címet.

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Nagy Feró előveszi a régi nagy slágereket

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon. A há­rom­na­pos, in­gye­nes fesz­ti­vál egyik fő fel­lé­pője a Be­at­rice lesz, amely idén ün­ne­pelte fenn­ál­lá­sá­nak 40. év­for­du­ló­ját.

Idén elő­ször ren­dez­nek Már­ton-napi Li­ba­dal­mat Sió­fo­kon. Az in­gye­nes fesz­ti­vál egyik fő fel­lé­pője a Be­at­rice lesz, amely idén ün­ne­pelte fenn­ál­lá­sá­nak 40. év­for­du­ló­ját.

Nagy Feró elárulta, hogyan szervezték be ügynöknek Vikidált

Nagy Feró elárulta, hogyan szervezték be ügynöknek Vikidált

Nagy Feró már nem ha­rag­szik Vik­i­dál Gyu­lára, már tudja, miért kel­lett Vik­i­dál­nak je­len­te­nie róla...

Nagy Feró már nem ha­rag­szik Vik­i­dál Gyu­lára, már tudja, miért kel­lett Vik­i­dál­nak je­len­te­nie róla...

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Bármire képesek: Reklámokban hódítanak a magyar sztárok

Van az a pénz, ami­ért az em­ber­nek "kor­pá­so­dik a haja" - ez a le­gen­dás mon­dás Pro­kopp Dóra mű­sor­ve­ze­tő­től szár­ma­zik.

Ma kezdődik az ország legnagyobb családi fesztiválja!

Ma kezdődik az ország legnagyobb családi fesztiválja!

In­gye­nes nul­la­dik nap­pal nyit­nak...

In­gye­nes nul­la­dik nap­pal nyit csü­tör­tö­kön a 25. Víz, Zene, Virág Fesz­ti­vál Tatán.

Hihetetlen, ami kiderült Nagy Feró múltjáról: fontos dolgot talált fel

Hihetetlen, ami kiderült Nagy Feró múltjáról: fontos dolgot talált fel

Akkor sem tét­len­ke­dett, ami­kor még nem tu­dott meg­élni a ze­né­lés­ből.

A 72 éves ze­nész akkor sem tét­len­ke­dett, ami­kor még nem tu­dott meg­élni a ze­né­lés­ből. El­vé­gezte a fő­is­ko­lát és fej­lesz­tő­mér­nök lett.

Bevallotta a sztár: több tucat embert tart el

Bevallotta a sztár: több tucat embert tart el

A ze­nész ren­ge­te­get dol­go­zik, és sosem áll le! Úgy érzi, so­ka­kért tar­to­zik fe­le­lős­ség­gel!

A ze­nész ren­ge­te­get dol­go­zik, és sosem áll le! Úgy érzi, so­ka­kért tar­to­zik fe­le­lős­ség­gel, ezért nem en­ged­heti meg ma­gá­nak, hogy las­sít­son!

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

Nagy Feró elárulta, milyen meglepetéssel készül az Aréna-koncertre

A ju­bi­le­umi bulin egy min­den szem­pont­ból kü­lön­le­ges egyé­ni­ség lesz a Be­at­rice ven­dége, Fe­ró­val rég­óta ba­rá­tok.

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Intim titkairól vallott Nagy Feró, kiderült, hogy megy neki a szex!

Az éne­kes gőz­erő­vel ké­szül áp­ri­lis 7-i kon­cert­jére, ki­de­rült, mi tartja őt fi­a­ta­lon.

Kiteregetik a magyar sztárok a családi szennyest!

Kiteregetik a magyar sztárok a családi szennyest!

Hét­főn meg­újult for­má­ban, Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! címen tér vissza a TV2 si­ker­mű­sora!

Hét­főn meg­újult for­má­ban, Vi­gyá­zat, szü­lő­vel va­gyok! címen tér vissza a TV2 si­ker­mű­sora! A csa­ládi kvíz­show-ban ez­út­tal a nép­szerű hí­res­sé­gek szü­le­ik­kel lá­to­gat­nak el a stú­di­óba, hogy le­ránt­sák a lep­let vic­ces, vagy akár kínos gye­rek­kori em­lé­ke­ik­ről.

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

Így néz ki sportolás közben a 72 éves Nagy Feró!

A fi­a­ta­los kül­sőért és az el­ké­pesztő ener­gi­áért, amit a szín­pa­don nyújt, bi­zony ke­mé­nyen meg kell dol­goz­nia!

A fi­a­ta­los kül­sőért és az el­ké­pesztő ener­gi­áért, amit a szín­pa­don nyújt, bi­zony ke­mé­nyen meg kell dol­goz­nia!

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

Itt a vége: Végleg kiszállt a magyar rocker

15 éven át volt a le­gen­dás hazai rock­csa­pat osz­lo­pos tagja, de nem bírta to­vább.

15 éven át volt a le­gen­dás hazai rock­csa­pat osz­lo­pos tagja, de nem bírta to­vább, hogy vá­lasz­ta­nia kell a csa­ládja és a zene kö­zött.

Nagy Feró: A fiam főnöke vagyok, mégis tőle kapom a fizetésem!

Nagy Feró: A fiam főnöke vagyok, mégis tőle kapom a fizetésem!

Ren­ge­te­get dol­go­zik Nagy Feró, még­sem kell nél­kü­löz­nie a csa­lád­ját a dol­gos órák alatt sem!

Apaságáról vallott Nagy Feró

Apaságáról vallott Nagy Feró

Ko­ráb­ban éj­sza­kai kon­cer­tek után is­ko­lába vitte fiait.

Ko­ráb­ban éj­sza­kai kon­cer­tek után is­ko­lába vitte fiait, ma pedig uno­kája miatt siet haza Nagy Feró.

Itt az igazság Nagy Feró csirkedarálásáról

Itt az igazság Nagy Feró csirkedarálásáról

A ma is nép­szerű ro­cker nem volt éppen a ha­tó­sá­gok ked­vence.

A ma is nép­szerű ro­cker fi­no­man szólva nem volt éppen a ha­tó­sá­gok, vagy éppen a kar­ha­ta­lom ked­vence kar­ri­erje kez­de­tén...

Ez borzalmas: Öngyilkosság is megfordult Nagy Feró fejében

Ez borzalmas: Öngyilkosság is megfordult Nagy Feró fejében!

A mel­lő­zött­ség de­pressziót szült, ami egyre mé­lyebb lelki ál­la­potba so­dorta az el­is­mert éne­kest.

Tizennyolc éves lányok zaklatják Nagy Ferót

Tizennyolc éves lányok zaklatják Nagy Ferót

Nagy Feró már el­múlt het­ven­kettő, de még min­dig nagy ha­tás­sal van a nőkre. A ze­nész örül a si­ke­ré­nek és csak mo­so­lyog a dol­gon.

Nagy Feró már el­múlt het­ven­kettő, de még min­dig nagy ha­tás­sal van a nőkre. A ze­nész örül a si­ke­ré­nek és csak mo­so­lyog a dol­gon.

Felesége fékezte meg a piálásban Nagy Ferót!

Felesége fékezte meg a piálásban Nagy Ferót!

Ezt ta­ná­csolta neki az orvos!

Ha eset­leg a nem­zet csó­tá­nya nem tudná a mér­té­ket, neje azon­nal em­lé­kez­teti arra, mit ta­ná­csolt neki az orvos!

Dráma a disznóvágáson: Rosszul lett Nagy Feró!

Dráma a disznóvágáson: Rosszul lett Nagy Feró!

Rosszul lesz, ha vért lát!

A Be­at­rice front­em­bere rosszul lesz, ha vért lát! Min­dig igyek­szik el­ke­rülni az ilyen kínos hely­ze­te­ket!

Így reagáltak zenésztársai Som Lajos halálhírére

Így reagáltak zenésztársai Som Lajos halálhírére

A Fa­ce­boo­kon kez­dett el elő­ször ter­jedni Som Lajos ha­lál­híre, amit sokan el­sőre rossz vicc­nek tar­tot­tak.

A Fa­ce­boo­kon kez­dett el elő­ször ter­jedni Som Lajos ha­lál­híre, amit sokan el­sőre rossz vicc­nek tar­tot­tak.

Pánik tört ki Nagy Feró fellépésén, lecsapott a vihar

Pánik tört ki Nagy Feró fellépésén, lecsapott a vihar

A ze­nész­nek az Egye­sült Ál­la­mok­ban volt fel­lé­pése, ami­kor le­csa­pott a kí­mé­let­len tró­pusi vihar.

A ze­nész­nek az Egye­sült Ál­la­mok­ban volt fel­lé­pése, ami­kor le­csa­pott a kí­mé­let­len tró­pusi vihar.

Hetvenévesen kaszál hatalmasat Nagy Feró

Hetvenévesen kaszál hatalmasat Nagy Feró

A le­gen­dás ro­cker éppen fél év­szá­zada csa­pott a húrok közé...

A le­gen­dás ro­cker éppen fél év­szá­zada csa­pott a húrok közé, de még­sem a fi­a­tal éve­i­ben ke­reste a leg­több pénzt.

Kemény beismerés: bottal verte el
a fiát Nagy Feró

Kemény beismerés: bottal verte el a fiát Nagy Feró

Rit­kán jön ki a sod­rá­ból.

Nagy Feró a leg­rit­kább eset­ben for­dult a ma­ka­ren­kói po­fon­hoz, ami­kor a gyer­me­kei rossz fát tet­tek a tűzre. Ám egy­szer ala­po­san el­tán­gálta Bo­ton­dot.

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

Nagy Feró nem bánná, ha már érkezne a következő unoka!

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, Pat­ri­kot, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

A Be­at­rice front­em­bere imádja el­ső­szü­lött uno­ká­ját, Pat­ri­kot, aki pápai ál­dás­sal fo­gant meg Ró­má­ban.

Tinilányok tesznek szexuális ajánlatot Nagy Ferónak

Tinilányok tesznek szexuális ajánlatot Nagy Ferónak

Még min­dig meg­bo­lon­dul­nak a nők Nagy Fe­ró­ért. Egyre fi­a­ta­labb lá­nyok ra­jon­ga­nak a Pappa Pia sztár­jáért.

Még min­dig meg­bo­lon­dul­nak a nők Nagy Fe­ró­ért. Egyre fi­a­ta­labb lá­nyok ra­jon­ga­nak a Pappa Pia sztár­jáért.

A szívéhez kapott Nagy Feró felesége, nagyon aggódik

A szívéhez kapott Nagy Feró felesége, nagyon aggódik

Vajon jogos a fé­le­lem?

Vajon jogos az örök­ifjú ro­cker ne­jé­nek fé­lelme?

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Tarol a Pappa Pia, az első napon több mint tízezren nézték meg

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt a film.

Min­den vá­ra­ko­zást fe­lül­múlt Csupó Gábor új filmje, az első nap min­den mo­zi­ban telt ház előtt ve­tí­tet­ték a zenés víg­já­té­kot.

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

Ez aztán az éles váltás: Új karrierbe kezd Nagy Feró

A jó pap hol­tig tanul, és a jelek sze­rint egy jó ro­cker is, hi­szen Feró visszaül az is­ko­la­padba, hogy a ze­né­lé­sen túl egy új vi­lág­ban is bi­zo­nyít­son.

A jó pap hol­tig tanul, és a jelek sze­rint egy jó ro­cker is, hi­szen Feró visszaül az is­ko­la­padba, hogy a ze­né­lé­sen túl egy új vi­lág­ban is bi­zo­nyít­son.

Kulisszatitkok szivárogtak ki a Pappa Pia forgatásáról

Kulisszatitkok szivárogtak ki a Pappa Pia forgatásáról

Igazi sztár­döm­ping volt a nyár leg­job­ban várt ma­gyar film­jé­nek be­mu­ta­tó­ján.

Igazi sztár­döm­ping volt a nyár leg­job­ban várt ma­gyar film­jé­nek be­mu­ta­tó­ján. . A Pappa Pia sze­rep­lőin kívül sok hazai hí­res­ség is végig vo­nult a vörös sző­nye­gen. A két fő­sze­rep­lő­től meg­tud­tuk: ők is a pre­mi­e­ren lát­ták egy­ben a vég­ered­ményt.

Leütötték Nagy Ferót, az arcán sérült meg

Leütötték Nagy Ferót, az arcán sérült meg

Bár hamar el­lát­ták az arcán lévő vérző sebet, de hosszú na­po­kig ko­moly fáj­dal­mai vol­tak a Be­at­rice front­em­be­ré­nek.

Bár hamar el­lát­ták az arcán lévő vérző sebet, de hosszú na­po­kig ko­moly fáj­dal­mai vol­tak a Be­at­rice front­em­be­ré­nek.

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Embertelen körülmények között koncerteznek a magyar sztárok!

Mi­lyen fo­gad­ta­tás várja a hazai hí­res­sé­ge­ket, ha kon­cer­tezni men­nek? Ennek jár­tunk utána!

Ettől retteg a 71 éves rocklegenda

Ettől retteg a 71 éves rocklegenda

Szinte hi­he­tet­len, de a Bat­rice ze­ne­kar front­em­bere már 71 éves.

Szinte hi­he­tet­len, de a Bat­rice ze­ne­kar front­em­bere már 71 éves, a banda pedig éppen jö­vőre ün­nepli majd fenn­ál­lá­sá­nak negy­ve­ne­dik év­for­du­ló­ját.

Nagy Feró tagadja, hogy kisállatokat kínoztak a koncertjeiken

Nagy Feró tagadja, hogy kisállatokat kínoztak a koncertjeiken

Még min­dig nem tudja meg­bo­csáj­tani a Be­at­rice front­em­bere, hogy ré­geb­ben rém­hí­re­ket ter­jesz­tet­tek a ze­ne­kar­ról.

Köztársasági elnökké akarták választani Nagy Ferót

Köztársasági elnökké akarták választani Nagy Ferót

1991-ben ké­szült ez a kép a ze­nész­ről.

1991-ben, egy Be­at­rice kon­cer­ten ké­szült ez a fotó az éne­kes­ről. A nem­zet csó­tá­nyát egy egész or­szág sze­reti, még köz­tár­sa­sági el­nök­nek is akar­ták.

Most közölték: óriási kár érte a viharban a magyar zenészt

Most közölték: óriási kár érte a viharban a magyar zenészt

Hetek óta ké­szült erre a napra... Na­gyon csa­ló­dott, hogy nem áll­hat a kö­zön­ség elé.

Hetek óta ké­szült erre a napra... Na­gyon csa­ló­dott, hogy nem áll­hat a kö­zön­ség elé.

Kiderült az igazság: Rendszeresen bepálinkázva lép színpadra Nagy Feró!

Kiderült az igazság: Rendszeresen bepálinkázva lép színpadra Nagy Feró!

A Be­at­rice 71 éves front­em­bere egy igazi rocksz­tár, annak min­den ve­le­já­ró­já­val!

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Nagy Feró végre elégtételt kap kirúgásáért

Vissza­tér­het a le­gen­dás szín­padra.

Több mint három év­ti­zed­del ez­előtt Nagy Feró és az úgy­ne­ve­zett ős Be­at­rice két hó­na­pon át játsz­ha­tott a le­gen­dás Ifjú­sági Park­ban, mi­előtt ki­til­tot­ták őket.

Aggódó nagypapa lett Nagy Feró

Aggódó nagypapa lett Nagy Feró

Nagy Feró na­gyon várja, hogy le­hűl­jön az idő! A ká­ni­kula sze­rinte ko­moly ve­szé­lye­ket rejt, főleg a csöpp­ségre nézve!

Nagy Feró várja, hogy le­hűl­jön az idő! A ká­ni­kula sze­rinte ko­moly ve­szé­lye­ket rejt, főleg a csöpp­ségre nézve!

Felnőtt fiait csókolgatja Nagy Feró!

Felnőtt fiait csókolgatja Nagy Feró!

Ki gon­dolná a 71 éves ro­cker­ről, hogy ennyire ki van éhezve a sze­re­tetre? Nagy Feró zord kül­seje bi­zony érző szí­vet takar!

Ki gon­dolná a 71 éves ro­cker­ről, hogy ennyire ki van éhezve a sze­re­tetre? Nagy Feró zord kül­seje bi­zony érző szí­vet takar!

Évtizedek után találkozott plátói szerelmével Nagy Feró!

Évtizedek után találkozott plátói szerelmével Nagy Feró!

Az nem­zet csó­tá­nya és a szí­nésznő sosem le­het­tek iga­zán egy­má­séi, most fo­tó­sok előtt ta­lál­koz­tak újra.

Titkos dokumentumok szivárogtak ki Nagy Feróról

Titkos dokumentumok szivárogtak ki Nagy Feróról

Az is­mert ze­nész­ről je­len­té­sek ké­szül­tek, amit most a nyil­vá­nos­ság elé tár­tak Fa­ce­boo­kon.

Hatalmas ügynökbotrány: Nagy Feró megtudta, Som Lajos jelentett róla!

Hatalmas ügynökbotrány: Nagy Feró megtudta, Som Lajos jelentett róla!

A Be­at­rice front­em­be­ré­nek ren­ge­teg kel­le­met­len­sé­get okoz­tak a be­sú­gók!

A Be­at­rice front­em­be­ré­nek ren­ge­teg kel­le­met­len­sé­get okoz­tak a be­sú­gók! Több száz ol­dal­nyi meg­fi­gye­lési do­ku­men­tum ké­szült róla, nagy ré­szét ol­vasta, ám azzal csak most szem­be­sült: Som Lajos is je­len­tett róla!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Újra Pálinkafesztivál Gyulán!

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Közel két év­ti­zede min­den évben össze­gyűl­nek az em­be­rek Gyu­lán, hogy tisz­te­leg­je­nek e nemes ne­dű­nek egy ha­tal­mas ren­dez­vény ke­re­té­ben.

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

Nagy Feró megrendítő vallomása: A feleségem mentette meg az életem!

A Be­at­rice front­em­be­rét sú­lyos de­presszió kí­nozta...

Ki gon­dolná, hogy a min­dig jó­kedvű, mo­soly­gós, élet­erős éne­kes ré­geb­ben gyak­ran küz­dött a dé­mo­na­i­val? A Be­at­rice front­em­be­rét sú­lyos de­presszió kí­nozta.

Megírja végrendeletét a születésnapos Nagy Feró!

Megírja végrendeletét a születésnapos Nagy Feró!

A 71 éves éne­kes úgy érzi, el­jött az ideje, hogy meg­fo­gal­mazza vég­aka­ra­tát!

A 71 éves éne­kes úgy érzi, el­jött az ideje, hogy meg­fo­gal­mazza vég­aka­ra­tát!

Nagy Feró: Rendben van a kis unokám szerszáma!

Nagy Feró: Rendben van a kis unokám szerszáma!

Már három hó­na­pos a pici!

Már három hó­na­pos az éne­kes uno­kája! Feró nem is gon­dolta volna, hogy ilyen nagy bol­dog­sá­got fog majd okozni neki a csöpp­ség szü­le­tése!

Így nézett ki 22 éve Nagy Feró: Te felismered?

Így nézett ki 22 éve Nagy Feró: Te felismered?

Vic­ces fel­vé­telre buk­kan­tunk!

Vic­ces fel­vé­telre buk­kan­tunk! Ér­de­kes póz­ban kap­ták len­cse­végre ha­zánk egyik leg­is­mer­tebb éne­ke­sét.

Így nézett ki az István, a király sztárja: felismered Varga Miklóst?

Így nézett ki az István, a király sztárja: felismered Varga Miklóst?

Ma ün­nepli 60. szü­le­tés­nap­ját Varga Mik­lós, aki az iko­ni­kus rock­opera, az Ist­ván, a ki­rály fő­sze­re­pét is ját­szotta.

Nagy bejelentést tett Nagy Feró: bővült a családja

Nagy bejelentést tett Nagy Feró: bővült a családja

Meg­szü­le­tett Nagy Feró első uno­kája.

Meg­szü­le­tett Nagy Feró első uno­kája, az éne­kes pedig máris ter­vez­get, miket fog kez­deni a kisfi­ú­val...

Kitálalt a nyomasztó családi drámáról Nagy Feró!

Kitálalt a nyomasztó családi drámáról Nagy Feró!

Sú­lyos de­presszi­óba ke­rült a nem­zet csó­tá­nya, aki élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról val­lott.

Sú­lyos de­presszi­óba ke­rült a nem­zet csó­tá­nya, aki élete leg­ne­he­zebb idő­sza­ká­ról val­lott. Csoda, hogy túl­ju­tott a csa­ló­dá­son!

Megmutatta unokáját Nagy Feró - Videó!

Megmutatta unokáját Nagy Feró - Videó!

A büszke nagy­pa­pát tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az új jö­ve­vény.

A büszke nagy­pa­pát tel­je­sen meg­vál­toz­tatta az új jö­ve­vény.

Váratlan bejelentést tett Nagy Feró

Váratlan bejelentést tett Nagy Feró

Eny­hülni lát­szik a Nem­zet Csó­tá­nya­ként is em­le­ge­tett éne­kes szíve?

Meg­lepő val­lo­más: eny­hülni lát­szik a Nem­zet Csó­tá­nya­ként is em­le­ge­tett éne­kes szíve?

Kemény véleményt fogalmazott meg Nagy Feró a migránsokról

Kemény véleményt fogalmazott meg Nagy Feró a migránsokról

Nyíl­tan vál­lalja a ro­cker, hogy nem­mel fog sza­vazni a va­sár­napi nép­sza­va­zá­son.

Nyíl­tan vál­lalja a ro­cker, hogy nem­mel fog sza­vazni a va­sár­napi nép­sza­va­zá­son.

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

Nagy Feró megúszta! Beszüntették a nyomozást

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen. Vége a fé­le­lem­nek.

A román rend­őr­ség nem foly­tatja to­vább a vizs­gá­la­tot a ze­nész ellen, mert nem tör­tént tör­vény­sér­tés.

Nagy Feró a színpadon tálal ki magánéletéről

Nagy Feró a színpadon tálal ki magánéletéről

Nyílt szí­nen fog val­lani ma­gán­éle­té­ről és a há­zas­sá­ga­i­ról a front­em­ber.

Ha­ma­ro­san nyílt szí­nen fog val­lani ma­gán­éle­té­ről, csa­jo­zá­sa­i­ról, há­zas­sá­ga­i­ról, éle­té­nek for­du­ló­pont­ja­i­ról a Be­at­rice front­em­bere.

Meglepő dolgot vallott be Nagy Feró: ezt nagyon bánja

Meglepő dolgot vallott be Nagy Feró: ezt nagyon bánja

Őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Az X-fak­tor egy­kori men­tora őszin­tén val­lott ma­gán­éle­té­ről.

Elárulta durva szextitkait Nagy Feró

Elárulta durva szextitkait Nagy Feró

Szaf­tos rész­le­tek de­rül­tek ki az Új Szín­ház új mu­si­ca­lé­nek tar­tal­má­ból, mely Nagy Feró, "Bol­dog szép napok" című köny­vé­ből ké­szül.

Szaf­tos rész­le­tek de­rül­tek ki az Új Szín­ház új mu­si­ca­lé­nek tar­tal­má­ból, mely Nagy Feró, "Bol­dog szép napok" című köny­vé­ből ké­szül.

Váratlan fordulat Nagy Feró rendőrségi ügyében!

Váratlan fordulat Nagy Feró rendőrségi ügyében!

A Be­at­rice front­em­bere né­hány hete oko­zott bot­rányt egy kon­cert­jén, most a Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got!

A Be­at­rice front­em­bere né­hány hete oko­zott bot­rányt egy kon­cert­jén, most a Ri­post meg­tudta az igaz­sá­got!

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

Az Iszlám Állam miatt kerülhet börtönbe Nagy Feró!

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült.

A nem­zet csó­tá­nya nagy bajba ke­rült egy ko­lozs­vári kon­cert miatt.

Hátborzongató átok ül az Argo 2. szereplőin

Hátborzongató átok ül az Argo 2. szereplőin

Alig akad olyan, aki­vel ne tör­tént volna va­lami meg­rázó a for­ga­tás óta.

Az Argo má­so­dik ré­szé­nek sze­rep­lői közül alig akad olyan, aki­vel ne tör­tént volna va­lami tra­gi­kus vagy meg­rázó a for­ga­tás óta.

Nagy Feró szerint a migránsok mindenkit meg fognak erőszakolni

Nagy Feró szerint a migránsok mindenkit meg fognak erőszakolni

A Be­at­rice front­em­bere ellen hi­va­tal­ból in­dult el­já­rás Ro­má­ni­á­ban.

A Be­at­rice front­em­bere ellen hi­va­tal­ból in­dult el­já­rás Ro­má­ni­á­ban, Feró nem érti a ki­ala­kult hely­ze­tet.

Nagy Feró újra pelenkázni fog, bekopogtatott hozzájuk a gólya

Nagy Feró újra pelenkázni fog, bekopogtatott hozzájuk a gólya

Nagy a bol­dog­ság, hi­szen idő­seb­bik fia be­je­len­tette: fe­le­sége vá­ran­dós.

Nagy a bol­dog­ság a ro­cker csa­lád­já­ban, hi­szen idő­seb­bik fia be­je­len­tette, hogy fe­le­sége vá­ran­dós. A büszke nagy­papa már azt ter­vez­geti, hogy fo­ci­meccsre és bu­lizni jár majd uno­ká­já­val.

Nőfaló sztárjainkat megrázta a HIV-fertőzött magyar énekesnő ügye

Nőfaló sztárjainkat megrázta a HIV-fertőzött magyar énekesnő ügye

A hír a ma­gyar könnyű­zene csa­jo­zó­gé­peit is meg­döb­ben­tette.

A hír a ma­gyar könnyű­zene csa­jo­zó­gé­peit is meg­döb­ben­tette.

A csodának köszönheti életét Nagy Feró

A csodának köszönheti életét Nagy Feró

Az éne­kes ma het­ven­éves.

Az éne­kes ma ün­nepli het­ve­ne­dik szü­le­tés­nap­ját, de nem érzi úgy, hogy ezzel vége lenne a ro­cker élet­nek.

Milliomossá tette a TV2 Nagy Feró fiát

Milliomossá tette a TV2 Nagy Feró fiát

Nagy Hunor ren­ge­teg pénzt nyert a csa­tor­ná­tól.

Nagy Hunor a teg­nap esti 50 mil­liós játszma című ve­tél­ke­dő­ben örül­he­tett a ha­tal­mas nye­re­mény­nek, hi­szen ba­rát­nő­jé­vel há­rom­mil­lió fo­rin­tot vi­het­tek haza.