Nagy Ádám

Meglepő adat a magyar válogatott focistáról

Meglepő adat a magyar válogatott focistáról

A 24 éves Nagy Ádám a ta­vas­szal kevés le­he­tő­sé­get ka­pott olasz klub­já­ban, a Bo­lo­gná­ban.

A 24 éves Nagy Ádám a ta­vas­szal kevés le­he­tő­sé­get ka­pott olasz klub­já­ban, a Bo­lo­gná­ban. A nem­zeti csa­pat­nál azon­ban él­vezte Marco Rossi bi­zal­mát.

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Kiderült, ez volt a baj a magyar fociválogatott korábbi kapitányával

Nagy Ádám mind­össze 45 per­cet ját­szott Georges Le­ekens irá­nyí­tása alatt a nem­zeti csa­pat­ban.

Nagy árat fizethet hibájáért a magyar válogatott focista

Nagy árat fizethet hibájáért a magyar válogatott focista

A saját és a vá­lo­ga­tott szem­pont­já­ból is a le­hető leg­rosszabb­kor kapta meg profi pá­lya­fu­tása első piros lap­ját Nagy Ádám.

A saját és a vá­lo­ga­tott szem­pont­já­ból is a le­hető leg­rosszabb­kor kapta meg profi pá­lya­fu­tása első piros lap­ját Nagy Ádám.

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Hihetetlen, soha nem tett még ilyet a magyar válogatott focista

Meg­sze­rezte fel­nőtt pá­lya­fu­tása első ta­lá­la­tát. Ezen a hét­vé­gén ez már a má­so­dik top­li­gás gól, ame­lyet ma­gyar já­té­kos szer­zett

Szomorú vallomás, csalódott a magyar válogatott Eb-hőse

Szomorú vallomás, csalódott a magyar válogatott Eb-hőse

Nem sok sze­re­pet kap idén.

Nem sok sze­re­pet kap idén az olasz baj­nok­ság­ban. Ta­valy 25-ször lé­pett pá­lyára, idén csu­pán öt­ször. Nem szá­mol vele Do­na­doni.

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

Megvan az első, negatív hős lett a magyar válogatott focista

A Bo­logna hazai pá­lyán 1-0-ra ka­pott ki a SPAL-tól.

A Bo­logna hazai pá­lyán 1-0-ra ka­pott ki a SPAL-tól az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság első for­du­ló­já­ban.

Megelégelte a kispadot, távozhat olasz csapatától a magyar válogatott focista

Megelégelte a kispadot, távozhat olasz csapatától a magyar válogatott focista

Nem sok le­he­tő­sé­get ka­pott eddig.

Nem sok le­he­tő­sé­get ka­pott eddig az idei sze­zon­ban. Az olasz má­sod­osz­tály­ban foly­tat­hatja.

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Örömhír, rég várt erre a magyar válogatott focista

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna hazai pá­lyán 2-1-re ka­pott ki az Udi­ne­sé­től.

Egyre jobb for­má­ban a kö­zép­pá­lyás. A Bo­logna hazai pá­lyán 2-1-re ka­pott ki az Udi­ne­sé­től az olasz lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban.

Elismerő szavakat kapott Nagy Ádám

Elismerő szavakat kapott Nagy Ádám

A pá­lyára vissza­térve csa­pata leg­jobb já­té­kosa lett.

A pá­lyára vissza­térve csa­pata leg­jobb já­té­kosa lett.

Nem áll ki Storck mellett a válogatott alapembere

Nem áll ki Storck mellett a válogatott alapembere

Hiába nyert Ma­gyar­or­szág Fe­röer ellen, a szur­ko­lók fel­lá­zad­tak.

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Hoppá, Barcelonában bukkant fel a magyar válogatott focistája

Egye­lőre csak tu­ris­ta­ként ér­ke­zett a vá­rosba a te­het­sé­ges kö­zép­pá­lyás.

Máris belezúgtak Nagy Ádámba az olaszok

Máris belezúgtak Nagy Ádámba az olaszok

Bo­lo­gná­ban immár pon­to­san tud­ják, hogy "ba­góért" sze­rez­ték meg a ma­gyar kö­zép­pá­lyást.

Érettségi helyett az Eb-t választotta

Érettségi helyett az Eb-t választotta

Szó­beli he­lyett Cris­ti­ano Ro­nal­dót pró­bálja meg­ál­lí­tani.

Sze­mé­lye­sen Bernd Storck írt neki iga­zo­lást. Ami­kor a szó­beli lesz, ő épp Cris­ti­ano Ro­nal­dót pró­bálja meg­ál­lí­tani.