Nacsa Olivér

Bagi Iván: A szilveszter a humor ünnepe

Bagi Iván: A szilveszter a humor ünnepe

Sok év­ti­ze­des ha­gyo­má­nya a hazai te­le­ví­zi­ó­zás­nak, hogy szil­vesz­ter nap­ján a hu­moré lesz a fő­sze­rep. Bagi Iván és Nacsa Oli­vér nagy do­básra ké­szül.

Sok év­ti­ze­des ha­gyo­má­nya a hazai te­le­ví­zi­ó­zás­nak, hogy szil­vesz­ter nap­ján a hu­moré lesz a fő­sze­rep.

FRISS HÍREK

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Elképesztő dolgot tett a Várban Nacsa Olivér

Nacsa Oli­vér a Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len dön­töt­tek...

Nacsa Oli­vér a Budai Vár­ban sé­tált ked­ve­sé­vel, ami­kor hir­te­len el­ha­tá­ro­zásra ju­tot­tak... Nem so­káig te­ke­tó­ri­áz­tak, be­men­tek az ön­kor­mány­zat­hoz. A hu­mo­rista ked­ve­sé­nek le­esett az álla.

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

Épp csak elkerülte a strasbourgi lövöldözést a magyar sztár

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

A hu­mo­rista kedd dél­után és kora este éppen St­ras­bourg ut­cáin sé­tál­ga­tott.

Megtudtuk, újabb részletek a magyar sztárpár titkos esküvőjéről

Megtudtuk, újabb részletek a magyar sztárpár titkos esküvőjéről

Egy hó­nap­pal az el­jegy­zés után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket.

Egy hó­nap­pal az el­jegy­zés után mond­ták ki a bol­do­gító ige­ne­ket.

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Óriási az öröm: Ez történt élő adásban a friss házas Nacsa Olivérrel

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy a nép­szerű hu­mo­rista va­ló­ban fe­le­sé­gül vette 13 évvel fi­a­ta­labb ked­ve­sét.

Új fejezethez érkezett Nacsa Olivér és menyasszonya élete

Új fejezethez érkezett Nacsa Olivér és menyasszonya élete

Nem­csak a ma­gán­élet­ben, hanem a mun­ká­ban is tel­jes az össz­hang és a har­mó­nia Nacsa Oli­vér és meny­asszo­nya, So­mossy Bar­bara kö­zött.

Nem­csak a ma­gán­élet­ben, hanem a mun­ká­ban is tel­jes az össz­hang és a har­mó­nia Nacsa Oli­vér és meny­asszo­nya, So­mossy Bar­bara kö­zött.

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

Nagy a boldogság: óriási bejelentést tett Nacsa Olivér

2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Úgy ké­szül, hogy a ba­bára se kell­jen sokat várni.

2019 nya­rán fe­le­sé­gül veszi sze­rel­mét, So­mossy Bar­ba­rát! Úgy ké­szül, hogy a ba­bára se kell­jen sokat várni.

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

A lánykérés részleteiről vallott Nacsa Olivér

Áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel.

Hi­­va­­ta­­lo­­san áp­ri­lis kö­ze­pén vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, már nem akar­tak to­vább buj­kálni.

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

Itt a nagy bejelentés: Eljegyezte szerelmét a magyar sztár

A hu­mo­rista nem várt to­vább...

A hu­mo­rista és 13 évvel fi­a­ta­labb ked­vese alig fél évvel ez­előtt vál­lal­ták fel kap­cso­la­tu­kat, de már az es­kü­vőt ter­vez­ge­tik.

Mesebeli helyen nyaral szerelmével Nacsa Olivér

Mesebeli helyen nyaral szerelmével Nacsa Olivér

A hu­mo­rista és fi­a­tal ked­vese még csak pár hó­napja van­nak együtt, most pedig ro­man­ti­kus nya­ra­lásra utaz­tak el együtt.

A hu­mo­rista és fi­a­tal ked­vese még csak pár hó­napja van­nak együtt, most pedig ro­man­ti­kus nya­ra­lásra utaz­tak el együtt.

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

Meglepő vallomás! Ezt ígérte szerelme Nacsa Olivérnek

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

A hu­mo­rista és új sze­relme szinte min­den­hova együtt men­nek és egy pil­la­natra sem en­ge­dik el egy­más kezét.

Először jelent meg új párjával nyilvános helyen a magyar sztár

Először jelent meg új párjával nyilvános helyen a magyar sztár

Nacsa Oli­vér büszke ked­ve­sére.

Nacsa Oli­vér­ről alig egy hete la­punk írta meg el­ső­ként, hogy fél év egye­dül­lét után újra sze­rel­mes. A hu­mo­rista So­mossy Bar­bara ri­por­ter­rel alkot egy párt.

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

Exkluzív, először beszélt új szerelméről Nacsa Olivér

A Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Hi­va­ta­lo­san is fel­vál­lalta új kap­cso­la­tát Nacsa Oli­vér. Ki­zá­ró­lag a Ri­post­nak be­szél­tek az ér­zé­se­ik­ről!

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

Mutatjuk, ő Nacsa Olivér új szerelme

Újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

A Ri­post el­ső­ként szá­molt be arról, hogy újra pár­kap­cso­lat­ban él a hu­mo­rista. Azt is ki­de­rí­tet­tük, ki ra­bolta el a szí­vét.

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Olivér: Meg kell védeni a kultúránkat

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len.

Nacsa Oli­vér sze­rint a ma­gyar kor­mány volt az első és talán az egyet­len, amely fel­is­merte, hogy mi­lyen valós ve­szé­lye­ket rejt az il­le­gá­lis be­ván­dor­lás.

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

Hajnalig buliztak Eszenyi színházában

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este.

A hazai fil­mes szakma ap­raja-nagyja ott volt va­sár­nap este Bu­da­pest egyik leg­pa­ti­ná­sabb te­át­ru­má­ban. Esze­nyi ki is szo­rult a "ház" elé...

Ezt a magyar hírességet csókolta Tóth Vera

Ezt a magyar hírességet csókolta Tóth Vera

A két ma­gyar hí­res­ség együtt bu­li­zott a pesti éj­sza­ká­ban. Na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat.

A két ma­gyar hí­res­ség együtt bu­li­zott a pesti éj­sza­ká­ban. Na­gyon jól érez­ték ma­gu­kat.

Mi történik itt? Újabb magyar sztárpár szakított

Mi történik itt? Újabb magyar sztárpár szakított

Nacsa Oli­vér je­len­tette be.

Nacsa Oli­vér je­len­tette be a min­denki szá­mára meg­döb­bentő hírt

Otthont keres Németh Kristóf és Nacsa Olivér

Otthont keres Németh Kristóf és Nacsa Olivér

Kö­zö­sen hoz­nak létre va­lami nagy­sza­bá­sút.

A két sztár össze­állt azért, hogy kö­zö­sen hoz­za­nak létre va­lami nagy­sza­bá­sút.

Mindent kipakolt az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Mindent kipakolt az ismerős a magyar sztárpár szakításáról

Azt mondta a benn­fen­tes, egy­ér­telmű jelek utal­tak arra, hogy Oli­vér és Szil­via útjai el­vál­tak egy­más­tól.

Azt mondta a benn­fen­tes, egy­ér­telmű jelek utal­tak arra, hogy külön vál­tak a nép­szerű hu­mo­rista és pa­ro­dista, Nacsa Oli­vér, va­la­mint a Cas­ting min­den című film­ből is is­mert Pa­taki Szil­via szí­nésznő útjai. A pár három év után in­tett bú­csút egy­más­nak.

Váratlan bejelentés: bármikor jöhet a baba Nacsáéknál

Váratlan bejelentés: bármikor jöhet a baba Nacsáéknál

Rit­kán vall ma­gán­éle­té­ről a nép­szerű hu­mo­rista. Ám a Ri­post­tal mégis ki­vé­telt tett.

Megdöbbentő képsorozatot posztolt Pataki Szilvia

Megdöbbentő képsorozatot posztolt Pataki Szilvia

Pa­taki Szil­via nem tudta vissza­tar­tani könnyeit, ami­kor az in­ter­ne­ten meg­látta ezt a kép­so­ro­za­tot.

Fájdalmas: Az utolsó pillanatban békült ki apjával a magyar sztár

Fájdalmas: Az utolsó pillanatban békült ki apjával a magyar sztár

A hu­mo­rista so­káig ha­rag­ban volt az édes­ap­já­val, a ha­lá­los ágyán vi­szont si­ke­rült ki­bé­kül­niük.

Fóbiák keserítik a magyar sztárok életét

Fóbiák keserítik a magyar sztárok életét

Kínzó fé­lel­mek­kel kény­te­le­nek szem­be­nézni.

Min­den nap va­la­mi­lyen kínzó fé­le­lem­mel kény­te­le­nek szem­be­nézni.