Molnár Anikó

Műtét után megmutatta formás kebleit Molnár Anikó

Műtét után megmutatta formás kebleit Molnár Anikó

Alig né­hány napja mű­töt­ték, de már ott­hon lá­ba­do­zik Mol­nár Anikó. A csi­nos mo­dell jól bírta a be­avat­ko­zást.

Alig né­hány napja mű­töt­ték, de már ott­hon lá­ba­do­zik Mol­nár Anikó. Jól bírta a be­avat­ko­zást.

FRISS HÍREK

Fájdalmas múltjáról vallott Molnár Anikó, ez történt, amikor terhes lett

Fájdalmas múltjáról vallott Molnár Anikó, ez történt, amikor terhes lett

A sztár tíz évvel ez­előtt esett te­herbe, de egy­ál­ta­lán nem vol­tak ide­á­li­sak a kö­rül­mé­nyek a csa­lád­ala­pí­tásra.

Kés alá fekszik az egykori valóságshow-szereplő

Kés alá fekszik az egykori valóságshow-szereplő

Nagy el­ha­tá­ro­zásra ju­tott Mol­nár Anikó, aki nem tart a be­avat­ko­zás­tól, szük­sége van a kor­rek­ci­óra.

Nagy el­ha­tá­ro­zásra ju­tott Mol­nár Anikó, aki nem tart a be­avat­ko­zás­tól, szük­sége van a kor­rek­ci­óra.

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Megszakad a szíve: Gyászol az egykori valóságshow-szereplő

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört, vá­rat­la­nul érte a vesz­te­ség, még nem tudta fel­fogni.

Mol­nár Anikó tel­je­sen össze­tört, vá­rat­la­nul érte a vesz­te­ség, még nem tudta fel­fogni.

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Most derült csak ki: Életveszélyben volt Molnár Anikó

Mol­nár Anikó ki­rob­banó for­má­ban van, pedig alig né­hány hó­nap­pal ez­előtt nagy volt a baj.

Mol­nár Anikó ki­rob­banó for­má­ban van, pedig alig né­hány hó­nap­pal ez­előtt nagy volt a baj.

Itt az igazság: elárulta, mitől fogyott 20 kilót Molnár Anikó

Itt az igazság: elárulta, mitől fogyott 20 kilót Molnár Anikó

Mol­nár Anikó szí­ve­sen néz tü­körbe.

Mol­nár Anikó hosszú idő után, ismét szí­ve­sen néz tü­körbe. Me­g­ért­jük, na­gyon jól néz ki.

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Ez nem semmi, elképesztően lefogyott Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő éve­ken át küz­dött súly­prob­lé­mák­kal.

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Molnár Anikót még az ág is húzza, újabb szerencsétlenség érte

Úgy tűnik soha nem lesz vége a sze­ren­csét­len tör­té­né­sek­nek, egyik baj éri a másik után...

Mol­nár Ani­kó­nak nem ked­vez­nek mos­ta­ná­ban a csil­la­gok, úgy tűnik soha nem lesz vége a sze­ren­csét­len tör­té­né­sek­nek, egyik baj éri a másik után...

Ijesztő orvosi diagnózist kapott Molnár Anikó: mi lesz vele?

Ijesztő orvosi diagnózist kapott Molnár Anikó: mi lesz vele?

Még az sem ki­zárt, hogy ha­ma­ro­san ope­rálni kell.

Ha­tal­mas fáj­dal­mai van­nak Mol­nár Ani­kó­nak. Még az sem ki­zárt, hogy ha­ma­ro­san ope­rálni kell.

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Megtagadta a gyógyszeres kezelést a magyar sztár

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Mol­nár Anikó rég­óta szen­ved a be­teg­ség­től, de talán most ja­vu­lás áll­hat be az ál­la­po­tá­ban.

Az igen! Pikáns vallomást tett Molnár Anikó

Az igen! Pikáns vallomást tett Molnár Anikó

Ma már nem bízik a férfi­ak­ban...

Az egy­kori Nagy Ő ma már nem bízik a férfi­ak­ban, már csak al­kalmi part­nerre vá­gyik.

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Igazán gusztustalan: ezt találta az ágya alatt Molnár Anikó

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart...

Aki há­zi­ál­la­to­kat tart, min­dig fel van ké­szülve olyan nem várt meg­le­pe­té­sekre, me­lyek­kel a ked­ven­cek szol­gál­nak.

Fájdalmas diagnózis, soha nem lehet gyermeke a magyar sztárnak!

Fájdalmas diagnózis, soha nem lehet gyermeke a magyar sztárnak!

A hí­res­ség éve­ken át élt egy bol­dog­ta­lan pár­kap­cso­lat­ban.

A hí­res­ség éve­ken át élt egy bol­dog­ta­lan pár­kap­cso­lat­ban, ami a lelki prob­lé­mák mel­lett sú­lyos egész­ség­ügyi gon­do­kat is oko­zott szá­mára.

Kitálalt eltitkolt szeretőjéről Molnár Anikó, durva, amiket mondott

Kitálalt eltitkolt szeretőjéről Molnár Anikó, durva, amiket mondott

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős végre úgy néz tü­körbe, hogy elé­ge­dett ma­gá­val.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős végre úgy néz tü­körbe, hogy elé­ge­dett ma­gá­val. Végre le­fo­gyott.

Molnár Anikó mindenkit kiakasztott: Durva amit mutat!

Molnár Anikó mindenkit kiakasztott: Durva amit mutat!

Az egy­kori va­ló­ság­show hős nem ap­rózza el a dol­got. Ezek­kel a ké­pek­kel har­col a szőr­me­bun­dák ellen!

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Jelentkezett Havas újabb áldozata! Erőszakoskodott vele, megalázta

Újabb nő je­lent­ke­zett, hogy bát­ran el­mondja, vele is erő­sza­kos­ko­dott Havas Hen­rik.

Rendőrségi feljelentést tett Molnár Anikó: Körözik az elkövetőt!

Rendőrségi feljelentést tett Molnár Anikó: Körözik az elkövetőt!

Vég­leg be­telt a pohár! Anikó ki­ké­szült! Nem volt más meg­ol­dás, mu­száj volt a rend­őr­ség se­gít­sé­gét kérni!

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

Bátyja esküvőjén derült ki, férjhez megy Molnár Anikó!

A csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság.

Az egy­kori Nagy Ő csa­lád­já­ban nagy a bol­dog­ság, a me­nyeg­zőn rá­adá­sul öröm­teli dolog de­rült ki.

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Ismét gyászol Molnár Anikó, a Facebookon közölte a rossz hírt!

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el, most pedig sze­re­tett há­zi­ál­la­tá­tól kel­lett bú­csúz­nia.

Nem­ré­gi­ben az édes­ap­ját vesz­tette el, most pedig sze­re­tett há­zi­ál­la­tá­tól kel­lett bú­csúz­nia.

Gyász, először beszélt édesapja haláláról Molnár Anikó

Gyász, először beszélt édesapja haláláról Molnár Anikó

Fáj­dal­mas vesz­te­ség érte.

Talán sosem dol­gozza fel iga­zán a fáj­dal­mas vesz­te­sé­get.

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Gyászol Molnár Anikó, örökre elveszítette szeretett édesapját

Mol­nár Anikó édes­apja el­ment.

Alig né­hány órája, hogy Mol­nár Anikó édes­apja örökre le­hunyta a sze­mét.

Megdöbbent Molnár Anikó: elképesztő kincset talált a padláson

Megdöbbent Molnár Anikó: elképesztő kincset talált a padláson

Ta­ka­rí­tás köz­ben buk­kant a kü­lön­le­ges tárgyra háza pad­lá­sán.

Az egy­kori Nagy Ő ta­ka­rí­tás köz­ben buk­kant a kü­lön­le­ges tárgyra háza pad­lá­sán.

Ijesztő, vulgáris üzenet: őrült férfi zaklatja Molnár Anikót!

Ijesztő, vulgáris üzenet: őrült férfi zaklatja Molnár Anikót!

Az ide­gen gusz­tus­ta­lan le­ve­lek­kel bom­bázza a sztárt.

Az ide­gen gusz­tus­ta­lan le­ve­lek­kel bom­bázza a sztárt, aki most vég­leg be­so­kallt, és min­den­ről ki­tá­lalt.

Elképesztő fotó: 13 év után újra együtt Molnár Anikó és VV Sziszi!

Elképesztő fotó: 13 év után újra együtt Molnár Anikó és VV Sziszi!

A két nő so­káig nem ked­velte egy­mást, most azon­ban vé­let­le­nül össze­fu­tot­tak a spa­nyol ten­ger­par­ton.

Durván beszóltak Molnár Anikónak: Egy dagi nulla vagy!

Durván beszóltak Molnár Anikónak: Egy dagi nulla vagy!

Kap hi­de­get-me­le­get, mint régen.

Az egy­kori Nagy Ő már évek óta a saját vál­lal­ko­zá­sá­ban dol­go­zik, mégis ugyan­úgy kap hi­de­get-me­le­get, mint régen.

Keményen büntetné az állatkínzókat Gregor Bernadett és Molnár Anikó!

Keményen büntetné az állatkínzókat Gregor Bernadett és Molnár Anikó!

Fon­tos­nak tart­ják, hogy a hír­ne­vü­ket a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nál­ják fel.

Mind­ket­ten fon­tos­nak tart­ják, hogy a hír­ne­vü­ket a jó ügy ér­de­ké­ben hasz­nál­ják fel.

Botrány a szépségszalonban: saját kolléganője lopta meg Molnár Anikót!

Botrány a szépségszalonban: saját kolléganője lopta meg Molnár Anikót!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztárt so­ro­za­to­san érik a csa­pá­sok.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztárt so­ro­za­to­san érik a csa­pá­sok: elő­ször a sza­lon­ját ön­tötte el a víz, most meg­lop­ták.

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Gyászol Molnár Anikó, elvesztette családtagját

Az egy­kori Nagy Ő gyá­szol, el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa.

Az egy­kori Nagy Ő gyá­szol, el­hunyt Majlo névre hall­gató, imá­dott ku­tyusa. Mol­nár Anikó nagy ál­lat­ba­rát és ál­lat­védő, ám négy­lábú ked­ven­cé­nél át­té­tes da­ga­nat ala­kult ki. Az eb az utolsó na­pok­ban már nyü­szí­tett a fo­lya­ma­tos fáj­da­lom­tól. Ekkor nehéz dön­tést kel­lett hoz­nia.

Gyászol Molnár Anikó!

Gyászol Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés és ti­zen­négy év földi lét után pusz­tult el. Anikó fo­tók­kal em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Az egy­kori Nagy Ő nehéz idő­sza­kot tud­hat maga mö­gött, hű társa hosszú szen­ve­dés és ti­zen­négy év földi lét után pusz­tult el. Anikó fo­tók­kal em­lé­ke­zett meg ked­ven­cé­ről.

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Megrázó kijelentés: Abortuszon gondolkodik Molnár Anikó!

Meg­döb­bentő gon­do­la­tok jár­nak a csi­nos hí­res­ség fe­jé­ben!

Meg­döb­bentő gon­do­la­tok jár­nak a csi­nos hí­res­ség fe­jé­ben! Ő nem az a klasszi­kus anya­tí­pus...

Molnár Anikót átverte a ducimaffia!

Molnár Anikót átverte a ducimaffia!

Las­san egy éve tar­to­zik pénz­zel Mol­nár Ani­kó­nak egy cég.

Las­san egy éve tar­to­zik pénz­zel Mol­nár Ani­kó­nak egy dundi nők­kel fog­lal­kozó cég, amely­nek Anikó ko­ráb­ban rek­lám­arca volt.

Bevállalta, így szépül Molnár Anikó

Bevállalta, így szépül Molnár Anikó

Évek óta mig­ré­nes fej­fá­jás gyötri Mol­nár Ani­kót.

Évek óta mig­ré­nes fej­fá­jás gyötri Mol­nár Ani­kót, de most vége a szen­ve­dé­se­i­nek.

Molnár Anikó megbocsátott Havas Henriknek

Molnár Anikó megbocsátott Havas Henriknek

Ani­kót meg­bán­totta a Tanár Úr.

Az el­ső­sor­ban a va­ló­ság­show-kból is­mert Mol­nár Ani­kót ala­po­san meg­bán­totta a Tanár Úr.

Izgató: áttetsző fehérneműben, motoron terpeszt Molnár Anikó!

Izgató: áttetsző fehérneműben, motoron terpeszt Molnár Anikó!

Az egy­kori va­ló­ság­show-sztár sosem volt sze­mér­mes, szí­ve­sen meg­mu­tatta vonzó ido­mait.

Betelt a pohár, feljelenti a rágalmazóit Molnár Anikó!

Betelt a pohár, feljelenti a rágalmazóit Molnár Anikó!

Leg­utóbb Havas Hen­rik sér­tette vérig az ál­lat­védő hí­res­sé­get, aki úgy dön­tött, jogi lé­pé­se­ket tesz.

Leg­utóbb Havas Hen­rik sér­tette vérig az ál­lat­védő hí­res­sé­get, aki úgy dön­tött, jogi lé­pé­se­ket tesz.

Botrány a levegőben: Ő Havas Henrik legújabb áldozata

Botrány a levegőben: Ő Havas Henrik legújabb áldozata

Min­den­ki­ről vé­le­ményt mond.

Az utóbbi idő­ben min­den­ki­ről vé­le­ményt mond, ha kér­de­zik, ha nem.

Nem hiszed el, mitől retteg Molnár Anikó

Nem hiszed el, mitől retteg Molnár Anikó

Ne­he­zen mon­dott igent a Vi­a­sat3 Si­ki­tó­frász mű­so­rára az egy­kori Nagy Ő.

Ne­he­zen mon­dott igent a Vi­a­sat3 Si­ki­tó­frász című mű­so­rára az egy­kori Nagy Ő, mert félt, hogy a csú­szó-má­szók­tól, bo­ga­rak­tól kitör rajta pá­nik­be­teg­sége.

Fogyókúraláz tört ki a sztárvilágban

Fogyókúraláz tört ki a sztárvilágban

Foly­ta­tó­dik a hazai hí­res­sé­gek kö­ré­ben ta­valy el­kez­dő­dött fo­gyó­kú­ra­láz, van, aki a tel­jes élet­mód­vál­tásra es­kü­szik, van, aki az egész­sé­ges táp­lál­ko­zásra és a kő­ke­mény edzésre.

Foly­ta­tó­dik a hazai hí­res­sé­gek kö­ré­ben ta­valy el­kez­dő­dött fo­gyó­kú­ra­láz, van, aki a tel­jes élet­mód­vál­tásra es­kü­szik, van, aki az egész­sé­ges táp­lál­ko­zásra és a kő­ke­mény edzésre.

Borzalmas fájdalmak gyötrik Molnár Anikót

Borzalmas fájdalmak gyötrik Molnár Anikót

Csak­úgy, mint sokan mások - a már szinte nép­be­teg­séggé vált mig­ré­nes fej­fá­jás­sal küzd nap mint nap. Nem ta­lál­ják a gyógy­mó­dot.

Csak­úgy, mint sokan mások - a már szinte nép­be­teg­séggé vált mig­ré­nes fej­fá­jás­sal küzd nap mint nap.

Súlyos rohama volt Molnár Anikónak

Súlyos rohama volt Molnár Anikónak

Az egy­kori Nagy Ő hosszú évek óta küzd pá­nik­be­teg­sé­gé­vel...

Az egy­kori Nagy Ő hosszú évek óta küzd pá­nik­be­teg­sé­gé­vel, de a szerda éjjel rá­tört roham még őt is meg­lepte.

Biztos halál várt Molnár Anikó védenceire

Biztos halál várt Molnár Anikó védenceire

Vajon van ha­tára a ke­gyet­len­ség­nek?

Vajon van ha­tára az em­beri ke­gyet­len­ség­nek? Ezzel a kér­dés­sel szem­be­sül nap mint nap Anikó, aki sza­bad­ide­jé­ben éle­te­ket ment.

Botrány: Durván átverték Molnár Anikót

Botrány: Durván átverték Molnár Anikót

Mol­nár Ani­kó­nak elege lett a dur­va­ság­ból a hazug em­be­rek­ből, akik nem csak a hét­köz­nap­jait ke­se­rí­tik meg, de anya­gi­lag is meg­ká­ro­sít­ják.

Mol­nár Ani­kó­nak elege lett a dur­va­ság­ból a hazug em­be­rek­ből, akik nem csak a hét­köz­nap­jait ke­se­rí­tik meg, de anya­gi­lag is meg­ká­ro­sít­ják.

Interneten árulja vagyonát Molnár Anikó

Interneten árulja vagyonát Molnár Anikó

Az egy­kori Nagy Ő a kö­zös­ségi ol­da­lán pró­bál túl­adni meg­unt ru­háin. Vajon be­in­dul a biz­nisz?

Az egy­kori Nagy Ő a kö­zös­ségi ol­da­lán pró­bál túl­adni meg­unt ru­háin. Vajon be­in­dul a biz­nisz?

Megint egy apró életért küzd Molnár Anikó!

Megint egy apró életért küzd Molnár Anikó!

Csak nem rég lé­le­gez­he­tett fel.

Csak nem­rég lé­le­gez­he­tett fel az ál­lat­sze­re­te­té­ről is is­mert hí­res­ség, aki a halál tor­ká­ból men­tette meg leg­újabb vé­den­cét, aki­vel most ismét a kór­házba ro­hant.

Molnár Anikó attól tart, hogy fizikailag fogják bántalmazni

Molnár Anikó attól tart, hogy fizikailag fogják bántalmazni

Nem érti az őt mocs­koló em­be­re­ket.

Az egy­kori Nagy Ő nem érti az őt mocs­koló kom­men­te­lő­ket.

Drámai vallomás: erőszakos párja miatt lett pánikbeteg Molnár Anikó!

Drámai vallomás: erőszakos párja miatt lett pánikbeteg Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő egy fél­re­si­ke­rült kap­cso­lat miatt zu­hant meg.

Az egy­kori Nagy Ő egy fél­re­si­ke­rült kap­cso­lat miatt zu­hant meg.

Brutális képekkel sokkol Molnár Anikó!

Brutális képekkel sokkol Molnár Anikó!

Nem szo­kat­lan, hogy a ce­leb­ből smink­mes­terré lett Anikó ál­lat­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zik kö­zös­ségi ol­da­lán, de amit most mu­ta­tott, az bi­zony ala­po­san ki­veri a biz­to­sí­té­kot.

Nem szo­kat­lan, hogy a ce­leb­ből smink­mes­terré lett Anikó ál­lat­vé­de­lem­mel fog­lal­ko­zik kö­zös­ségi ol­da­lán, de amit most mu­ta­tott, az bi­zony ala­po­san ki­veri a biz­to­sí­té­kot.

Perverz férfiak zaklatják Molnár Anikót!

Perverz férfiak zaklatják Molnár Anikót!

Egyre töb­ben száll­nak rá az utóbbi idő­ben, sőt, van, aki az ő sze­ren­csét­len­sé­gén él­vez­ke­dik.

Egyre töb­ben száll­nak rá az utóbbi idő­ben, sőt, van, aki az ő sze­ren­csét­len­sé­gén él­vez­ke­dik.

Újra életet mentett Molnár Anikó!

Újra életet mentett Molnár Anikó!

Ani­kó­nak szám­ta­lan apró lélek kö­szön­heti már az éle­tét.

Ani­kó­nak szám­ta­lan apró lélek kö­szön­heti már az éle­tét. Ő az, aki akkor sem adja fel, ha az or­vo­sok már le­mond­tak egy-egy csöpp­ség­ről.

Nem vállalhat több gyereket Csisztu Zsuzsa

Nem vállalhat
több gyereket
Csisztu Zsuzsa

Ma­gán­életi tit­ka­i­ról val­lott a tévés.

Most saját ma­gán­életi tit­ka­i­ról val­lott a mű­sor­ve­zető, aki ál­ta­lá­ban má­so­kat fag­gat...

Uhhh, elvágták a Nagy Ő, Molnár Anikó torkát!

Uhhh, elvágták a Nagy Ő, Molnár Anikó torkát!

Mi tör­tént? A Fa­ce­book-ol­da­lán pró­bál­tunk utá­na­járni...

Hét év után először beszélt terhességéről Molnár Anikó

Hét év után először beszélt terhességéről Molnár Anikó

El­árulta, miért nem tar­totta meg.

Meg­törte a csen­det Mol­nár Anikó, a Nagy Ő őszin­tén be­szélt arról, miért nem tar­totta meg a babát.

Halálos seb keletkezett Molnár Anikó nyakán!

Halálos seb keletkezett Molnár Anikó nyakán!

Az ál­lat­védő hí­res­ség ijesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött szelfi­zett, rá­adá­sul még mo­soly­gott is köz­ben!

Az ál­lat­védő hí­res­ség ijesztő kö­rül­mé­nyek kö­zött szelfi­zett, rá­adá­sul még mo­soly­gott is köz­ben!

Molnár Anikó megijedt! Végrendeletet ír

Molnár Anikó megijedt! Végrendeletet ír

Egyre töb­bet gon­dol a ha­lálra...

Anikó köz­vet­len és tá­gabb is­me­ret­ségi kö­ré­ben egyre másra men­nek el olyan em­be­rek, akik a negy­ve­nes éve­ik­ben jár­tak.

Molnár Anikó egy kutyust mentene meg

Molnár Anikó egy kitett kutyust akar megmenteni

A Nagy Ő két két­ség­be­esett poszt­ban is se­gít­sé­get kér

A Nagy Ő két két­ség­be­esett poszt­ban is se­gít­sé­get kér, de nem saját ma­gá­nak, hanem egy sze­ren­csét­len ál­lat­nak...

Elképesztő: Szándékosan ütötte el a szomszédja Molnár Anikó macskáját!

Elképesztő: Szándékosan ütötte el a szomszédja Molnár Anikó macskáját!

Ki­lenc hó­na­pos ci­cá­ját fé­nyes nap­pal, nagy se­bes­ség­gel gá­zolta egy autós.

Gyá­szol az egy­kori Nagy Ő: ki­lenc hó­na­pos ci­cá­ját fé­nyes nap­pal, nagy se­bes­ség­gel gá­zolta egy autós.

Ultimátumot adott a párjának Molnár Anikó!

Ultimátumot adott a párjának Molnár Anikó!

A smink­te­to­vá­ló­ként dol­gozó hí­res­ség nem sze­retne gyer­me­ket, és ezt nem is rejti véka alá.

A smink­te­to­vá­ló­ként dol­gozó hí­res­ség nem sze­retne gyer­me­ket, és ezt nem is rejti véka alá.

Molnár Anikó magyarázkodott: Nem akart viccet csinálni a terrorból!

Molnár Anikó magyarázkodott: Nem akart viccet csinálni a terrorból!

Durva vádak érték a Va­lóVi­lág egy­kori sztár­ját! Azzal gya­nú­sí­tot­ták meg, hogy gúnyt űzött a niz­zai me­rény­let­ből.

Elhunyt barátnője kísérti Molnár Anikót

Elhunyt barátnője kísérti Molnár Anikót

Kí­sér­tet járta hely lett a po­mázi ház, mióta el­hunyt a ba­rát­nője.

Kí­sér­tet járta hely lett a po­mázi ház, mióta más­fél évvel ez­előtt tra­gi­kus hir­te­len­ség­gel el­hunyt a több va­ló­ság­show-t is meg­járt celeb gyer­mek­kori ba­rát­nője.

Gyilkosok közé zárná az állatkínzó gyerekeket Molnár Anikó!

Gyilkosok közé zárná az állatkínzó gyerekeket Molnár Anikó!

Az egy­kori Nagy Ő fel van há­bo­rodva a fi­a­ta­labb ge­ne­rá­ció fék­te­len­sé­gén.

Az egy­kori Nagy Ő fel van há­bo­rodva a fi­a­ta­labb ge­ne­rá­ció fék­te­len­sé­gén, egye­sek el­ve­te­mült­sé­gén.

Mesterien oltotta le gyűlölködő kommentelőjét Molnár Anikó!

Mesterien oltotta le gyűlölködő kommentelőjét Molnár Anikó!

Nem sze­ren­csés budd­hiz­mus­sal rek­lá­mozni ma­gun­kat, ha hír­ből sem is­mer­jük a leg­bé­ké­sebb val­lás alap ta­nait.

Molnár Anikó gigamellei kitakarják a napot

Molnár Anikó gigamellei kitakarják a napot

Anikó be­szállt a vil­lan­tós ver­senybe.

Anikó úgy dön­tött, be­száll a nyári vil­lantó ver­senybe és mind­járt si­ke­rült rajt-cél győ­zel­met arat­nia. Övé a hét, vagy in­kább az idény cicis szelfije...

Horrorpark lett Molnár Anikó közösségi oldala!

Horrorpark lett Molnár Anikó közösségi oldala!

Az egy­kori Nagy Ő kő­ke­mé­nyen be­le­állt az ál­lat­vé­de­lembe, így min­denki ret­teg­het, aki kínoz, vagy öl.

Az egy­kori Nagy Ő kő­ke­mé­nyen be­le­állt az ál­lat­vé­de­lembe, így min­denki ret­teg­het, aki­ről vény­kép vagy videó rög­zíti, hogy éppen ál­la­to­kat kínoz, vagy öl. Most is gyil­ko­so­kat keres!

Pasiját is elhagyná a külföldre Molnár Anikó

Pasiját is elhagyná a külföldre Molnár Anikó

A pá­nik­be­teg sztár ké­nyel­me­sebb életre vá­gyik, és az sem ér­dekli, ha közel a negy­ven­hez ezt egye­dül kell meg­te­rem­te­nie.

A pá­nik­be­teg sztár ké­nyel­me­sebb életre vá­gyik, és az sem ér­dekli, ha közel a negy­ven­hez ezt egye­dül kell meg­te­rem­te­nie.

Megrázó videóval sokkol Molnár Anikó

Megrázó videóval sokkol Molnár Anikó

A Va­lóVi­lág fel­fe­de­zettje köz­zé­tett egy rövid fil­met a világ leg­ke­gyet­le­nebb tej­ipari te­le­pe­i­ről, ahol szó sze­rint kí­noz­zák az ál­la­to­kat.

A Va­lóVi­lág fel­fe­de­zettje köz­zé­tett egy rövid fil­met a világ leg­ke­gyet­le­nebb tej­ipari te­le­pe­i­ről, ahol szó sze­rint kí­noz­zák az ál­la­to­kat.

Halálfélelem tört Molnár Anikóra

Halálfélelem tört Molnár Anikóra

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő rég­óta küzd pá­nik­be­teg­sé­gé­vel.

Az egy­kori va­ló­ság­show-sze­replő rég­óta küzd pá­nik­be­teg­sé­gé­vel, ked­den megint sú­lyos ro­hama volt.

Sosem találnád ki, mivel akar fogyni Molnár Anikó!

Sosem találnád ki, mivel akar fogyni Molnár Anikó!

A ce­leb­hölgy ku­tyá­kat sé­tál­tat.

A ce­leb­hölgy jó ideje ke­mény di­é­tába és edzésbe kez­dett, de most azt is el­árulta, mi­lyen szo­kat­lan módon pró­bálja el­érni álom­alak­ját.

Molnár Anikó "falhoz csapja" Bochkort a kövér nős beszólása miatt

Molnár Anikó "falhoz csapja" Bochkort a kövér nős beszólása miatt

A rá­diós ex-ked­vese is sok­szor küz­dött már a kilók ellen. Nem tu­dott el­menni a meg­alázó be­szó­lás mel­lett!

Tetoválása miatt került veszélybe Molnár Anikó látása

Tetoválása miatt került veszélybe Molnár Anikó látása

Na­gyon félti szeme vi­lá­gát.

A Va­lóVi­lág egy­kori já­té­kosa nem­rég egy új te­to­vá­lást var­ra­tott ma­gára, majd ro­ha­mo­san el­kez­dett rom­lani a lá­tásra, ami­től na­gyon meg­ré­mült.

Molnár Anikó pszichológushoz járatná a disznókat

Molnár Anikó pszichológushoz járatná a disznókat

Ál­lat­re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pon­tot nyitna.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős évek óta fog­lal­ko­zik ál­lat­vé­de­lem­mel, és nagy álma az, hogy lét­re­hoz­zon egy ál­lat­re­ha­bi­li­tá­ciós köz­pon­tot.

40 évesen lett csak igazán szexi Molnár Anikó

40 évesen lett csak igazán szexi Molnár Anikó

Meg­sza­ba­dult a plusz­ki­lók­tól.

Az egy­kori va­ló­ság­show-hős hosszú éve­ken ke­resz­tül súly­prob­lé­mák­kal küz­dött, de most, hogy negy­ven lett, szinte tö­ké­le­te­sen néz ki.

Molnár Anikó a neten imádkozik ismerőse életéért

Molnár Anikó a neten imádkozik ismerőse életéért

Egy ér­zel­mes Fa­ce­book-poszt­ban kérte is­me­rő­seit arra, hogy küld­je­nek erőt a kó­má­ban lévő fi­a­tal­nak.

Egy ér­zel­mes Fa­ce­book-poszt­ban kérte is­me­rő­seit arra, hogy küld­je­nek erőt a kó­má­ban lévő fi­a­tal­nak.

40 éves lett Molnár Anikó

40 éves lett Molnár Anikó

Ki gon­dolná, hogy a meg­annyi va­ló­ság­show-ból meg­is­mert Mol­nár Anikó már a ne­gye­dik x-et is be­töl­tötte? Egyál­ta­lán nem lát­szik rajta a kora.

Ki gon­dolná, hogy a meg­annyi va­ló­ság­show-ból meg­is­mert Mol­nár Anikó már a ne­gye­dik x-et is be­töl­tötte? Egyál­ta­lán nem lát­szik rajta a kora.

Sminkelésből él jó néhány magyar celeb!

Sminkelésből él jó néhány magyar celeb!

A hazai sztár­vi­lág egy része fel­is­merte, hogy egy­szer a siker véget ér...

A hazai sztár­vi­lág egy része fel­is­merte, hogy egy­szer a siker véget ér, és akkor már nem tud­nak egy­sze­rűen a ne­vük­ből meg­élni. Ezért töb­ben is új szakma után néz­tek, és ki­ta­nul­ták a smin­ke­lés rej­tel­meit.

Ezért irigykedik Molnár Anikó Sarka Katára

Ezért irigykedik Molnár Anikó Sarka Katára

Anikó el­fo­gadná Kata tes­tét!

Mol­nár Anikó so­káig bom­ba­nő­ként sze­re­pelt a cím­la­po­kon. Aztán elege lett a sok di­é­tá­ból és jó pár kilót fel­sze­dett. Most 25 ki­ló­tól sze­retne meg­sza­ba­dulni.

Óriás mellei miatt támadják Molnár Anikót - Fotó

Óriás mellei miatt támadják Molnár Anikót - Fotó

Mol­nár Anikó ala­po­san fel­pap­ri­kázta az in­ter­net népét, hol­ott ő csak ki­fe­küdt na­pozni. De a mel­lei sokak sze­mét bán­tot­ták.

Mol­nár Anikó ala­po­san fel­pap­ri­kázta az in­ter­net népét, hol­ott ő csak ki­fe­küdt na­pozni. De a mel­lei sokak sze­mét bán­tot­ták.

Így áztak bőrig a celebek - Fotók!

Így áztak bőrig a celebek - Fotók!

Czu­tor Zoli hang­sze­rei tér­dig érő víz­ben áll­tak, a gyö­nyörű Hor­váth Éva pedig egy ki­csit Ve­len­cé­ben érez­hette magát, szinte gon­do­la­ként hasz­nálta au­tó­ját az ut­cá­juk­ban.

A teg­napi pusz­tító eső­zés még a ce­le­be­ket sem kí­mélte. Czu­tor Zoli hang­sze­rei tér­dig érő víz­ben áll­tak, a gyö­nyörű Hor­váth Éva pedig egy ki­csit Ve­len­cé­ben érez­hette magát, szinte gon­do­la­ként hasz­nálta au­tó­ját az ut­cá­juk­ban. Mol­nár Ani­kór még nem tudja, hogy mek­kora a kár érte, de szép­ség­sza­lon­já­ban éj­fé­lig mer­ték a vizet ba­rá­ta­i­val.

Kezdd a hetet Molnár Anikó kerek fenekével! - Fotó

Kezdd a hetet Molnár Anikó kerek fenekével! - Fotó

Szu­per­kö­ze­lit lőtt for­más hát­só­já­ról.

Szu­per­kö­ze­lit lőtt for­más hát­só­já­ról az egy­kori vil­la­lakó, aki na­gyon büszke lát­vá­nyos fo­gyá­sára.

Molnár Anikót a menhely hozta össze az énekessel

Molnár Anikót a menhely hozta össze az énekessel

Ke­ve­sen tud­ják az egy­kori va­ló­ság­show-hős­ről, hogy már gye­rek­kora óta fog­lal­koz­tatja a ze­né­lés.

Ke­ve­sen tud­ják az egy­kori va­ló­ság­show-hős­ről, hogy már gye­rek­kora óta fog­lal­koz­tatja a ze­né­lés. 8 éve­sen kez­dő­dött nála a he­ge­dű­vel, most pedig ismét mik­ro­font ra­ga­dott a dögös Mol­nár Anikó, már har­ma­dik al­ka­lom­mal. Re­méli, hogy végre meg­ta­lálta a tö­ké­le­tes ta­nárt.

Így fogyott elképesztően szexire Molnár Anikó!

Így fogyott elképesztően szexire Molnár Anikó!

El­hagyta a cuk­rot és húst sem eszik.

Igazi bom­bázó lett a so­káig súly­prob­lé­mák­kal küzdő egy­kori Nagy Ő, aki el­hagyta a cuk­rot és húst sem eszik.

Molnár Anikó akár OTT is plasztikáztatna

Molnár Anikó akár OTT is plasztikáztatna

Mos­ta­ná­ban egyre na­gyobb divat a pun­cip­lasz­tika: a nők nem­csak a szü­lés után sze­ret­nék vissza­for­gatni az idő ke­re­két.

Mos­ta­ná­ban egyre na­gyobb divat a pun­cip­lasz­tika: a nők nem­csak a szü­lés után sze­ret­nék vissza­for­gatni az idő ke­re­két.

Ettől forog a gyomra Molnár Anikónak - VIDEÓ!

Ettől forog a gyomra Molnár Anikónak - VIDEÓ!

Bi­zarr étel­kü­lön­le­ges­ség­ről szóló vi­de­ó­tól bor­zon­ga­nak napok óta a Yo­u­tube lá­to­ga­tói. A szo­kat­lan új étel kós­to­lá­sát az egy­kori nagy Ő is vé­gig­nézte. A hatás nem marad el!

Bi­zarr étel­kü­lön­le­ges­ség­ről szóló vi­de­ó­tól bor­zon­ga­nak napok óta a Yo­u­tube lá­to­ga­tói. A szo­kat­lan új étel kós­to­lá­sát az egy­kori nagy Ő is vé­gig­nézte. A hatás nem marad el!