michael schumacher

Merész lépés, új életet kezdenek Schumiék

Merész lépés, új életet kezdenek Schumacherék

Fon­tos dön­tést ho­zott a fér­jét évek óta Svájc­ban ápoló Co­r­inna asszony. Ta­valy már fel­röp­pen­tek hírek a Mal­lor­cára köl­tö­zé­sük­ről, de most...

Fon­tos dön­tést ho­zott a fér­jét évek óta Svájc­ban ápoló Co­r­inna asszony. Ta­valy már fel­röp­pen­tek hírek a Mal­lor­cára köl­tö­zé­sük­ről, de most...

Újabb csapás, keserű hírt kapott Schumacher felesége

Újabb csapás, keserű hírt kapott Schumi felesége

Szé­tesik az eddig össze­tartó csa­lád? A gye­re­kek közül a fiú au­tó­ver­seny­ző­ként járja a vi­lá­got, a lány pedig...

Szé­tesik az eddig oly össze­tartó csa­lád? A gye­re­kek közül a fiú au­tó­ver­seny­ző­ként járja a vi­lá­got, a lány pedig...

Mélyütés a rajongóknak, ezt mondta a bennfentes Schumacherről

Mélyütés a rajongóknak, egy bennfentes beszélt Schumacherről

Hiába re­mény­ked­tek, hogy lát­hat­ják. Egy be­ava­tott le­hű­tötte a ke­dé­lye­ket.

Hiába re­mény­ked­tek, hogy lát­hat­ják. Egy be­ava­tott le­hű­tötte a ke­dé­lye­ket a ké­szülő film kap­csán.

Újabb mélyütést kapott Michael Schumacher

Újabb mélyütést kapott Michael Schumacher

Kő­ke­mé­nyen be­szólt a haj­dani ve­tély­társ a Forma-1 évek óta ott­ho­ná­ban ápolt le­gen­dá­já­nak.

Kő­ke­mé­nyen be­szólt a haj­dani ve­tély­társ a Forma-1 évek óta ott­ho­ná­ban ápolt le­gen­dá­já­nak. Vil­le­ne­uve sze­rint Schu­mi­nak kö­szön­hető a rossz éra.

Átok ül Schumacher családján: újabb csapásról jött hír

Átok ül Schumacher családján: újabb csapásról jött hír

Meg­lepő plety­kák a le­genda lá­nyá­ról.

Fel van adva a lecke Co­r­inna asszony­nak. Meg­lepő plety­kák a le­genda lá­nyá­ról. Sze­gény hoz­zá­tar­to­zó­kat még az ág is húzza a csa­ládfő sú­lyos bal­esete óta.

Előállt Schumacher jó barátja, érdekes dolgot fecsegett ki

Előállt Schumacher jó barátja, érdekes dolgot fecsegett ki

Willi Weber megint meg­szó­lalt.

Willi Weber el­árulta, hogy a német le­gen­dá­nak ko­moly ter­vei vol­tak a sí­bal­esete előtt. El­ső­sor­ban a fi­á­nak sze­re­tett volna se­gí­teni.

Új remény, ettől javulhat Michael Schumacher állapota

Új remény, ettől javulhat Michael Schumacher állapota

Nem csak azért vette Schumi csa­ládja a mal­lor­cai lu­xus­nya­ra­lót, hogy szór­ják a pénzt.

Nem csak azért vette Schumi csa­ládja a mal­lor­cai lu­xus­nya­ra­lót, hogy szór­ják a pénzt. A jelek sze­rint hasz­nál neki a ten­ger­parti klíma.

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Áll a bál Michael Schumacher körül, elárulta a régi barát

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant? Schumi nem tudja meg­vé­deni magát, de vé­del­mébe vette más.

Ber­nie Ecc­les­tone meg­hib­bant? Schumi saj­nos nem tudja meg­vé­deni magát, de vé­del­mébe vette más.

Kísérteties dolog történt Schumacher fiával

Kísérteties dolog történt Schumacher fiával

Min­den rész­let össze­vá­gott.

Mi ez, idő­uta­zás? Min­den rész­let össze­vá­gott. Hi­he­tet­len a ha­son­ló­ság, mintha semmi sem vál­to­zott volna.

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Áll a bál Schumacher körül, kiborította a bilit a régi barát

Ke­mény sza­vak Willi We­ber­től.

Haj­dani bi­zal­ma­sát Schumi kö­ze­lébe se en­gedi Co­r­inna asszony. Ke­mény sza­vak a le­genda kö­ze­lé­ből is ki­til­tott Willi We­ber­től.

Friss fotók jöttek Schumacher fiáról, sokak szíve megdobbant

Friss fotók jöttek Schumacher fiáról, sokak szíve megdobbant

Közel tíz év után ült újra egy Schu­m­a­cher a Fer­rari Forma-1-es au­tó­já­ban.

Közel tíz év után ült újra egy Schu­m­a­cher a Fer­rari Forma-1-es au­tó­já­ban. Vi­deón is meg­örö­kí­tet­ték a tör­té­nelmi pil­la­na­tot.

Óriási örömhírt kaptak Schumacher rajongói

Óriási örömhírt kaptak Schumacher rajongói

Két­sze­re­sen is in­do­kolt a szer­ve­zők idő­zí­tése. Ba­rá­tok, pá­lya­tár­sak, kol­lé­gák és per­sze a ver­seny­au­tók a kö­zép­pont­ban.

Két­sze­re­sen is in­do­kolt az idő­zí­tés. Ba­rá­tok, pá­lya­tár­sak, kol­lé­gák és per­sze a ver­seny­au­tók a kö­zép­pont­ban.

Schumacherről faggatták Vettelt

Schumacherről faggatták Vettelt, nem bújt ki a válaszadás elől

Idol­já­hoz ha­son­lóan az ötö­dik évé­ben lehet elő­ször baj­nok a Fer­ra­ri­val.

Schumi az ötö­dik évé­ben lett elő­ször baj­nok a Fer­ra­ri­val, ha­sonló for­ga­tó­könyv­ben bízik a honfi­társa is.

Áll a bál Schumacher körül egy ízléstelen húzás miatt

Áll a bál Schumacher körül egy ízléstelen húzás miatt

Még a fő­sze­rep­lő­nek sem tet­szik.

Évek óta ez megy, pedig még a fő­sze­rep­lő­nek sem tet­szik a dolog. Hiába a tá­ma­dá­sok, az érin­tett cég rég­óta csak ígér­geti, hogy lép az ügy­ben.

Elárulta Schumacher titkát egy régi ismerőse

Elárulta Schumacher titkát egy régi ismerőse

Fur­csa ha­son­lat­tal élt a benn­fen­tes.

Fur­csa ha­son­la­tot mon­dott a benn­fen­tes a sú­lyos sí­bal­esete óta ott­hon ápolt Forma-1-es le­gen­dá­ról.

Michael Schumachert elviszik svájci luxusvillájából

Michael Schumachert elviszik svájci luxusvillájából

Kü­lön­le­ges he­li­kop­terre lesz szük­ség.

Mesés hely vár rá és a fe­le­sé­gére. Kü­lön­le­ges he­li­kop­terre lesz szük­ség a le­gen­dás spor­toló át­szál­lí­tá­sá­hoz.

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Schumachert idézte Vettel: kiderült, óriási a fejlődés

Ugyan­olyan bal­ese­tet szen­ved­tek, de a vég­ered­mény most sze­ren­csére egé­szen más.

Kí­sér­te­ties a ha­son­ló­ság. Ugyan­olyan bal­ese­tet szen­ved­tek, de a vég­ered­mény most sze­ren­csére egé­szen más.

Szenzációs bejelentés, látták szomszédai Michael Schumachert

Szenzációs bejelentés, látták szomszédai Michael Schumachert

Or­vosi stáb is kí­sérte.

Az au­tó­ver­seny­zőt lu­xus­vil­lá­já­nál lát­ták a szom­szé­dok, Schu­m­a­chert egy ko­moly or­vosi stáb is kí­sérte.

Izgalmas hír szivárgott ki Shumacher fiáról

Izgalmas hír szivárgott ki Shumacher fiáról

Az ola­szok sze­rint Mick ha­ma­ro­san F1-es autót tesz­tel­het.

A Sky Ita­lia in­for­má­ci­ója sze­rint Mick Schu­m­a­cher né­hány hét múlva F1-es autót tesz­tel­het. Bar­ce­lo­ná­ban pedig jöhet a fer­ra­ris be­ve­tés.

Helikopterrel vitték el Schumachert svájci otthonából

Helikopterrel vitték el Schumachert svájci otthonából

Hiába tit­kolta a csa­lád, a szom­szé­dok ri­a­dóz­tat­ták a saj­tót. Vál­to­zott a le­gen­dás F1-pi­lóta ál­la­pota.

Hiába tit­kolta a csa­lád, a szom­szé­dok ri­a­dóz­tat­ták a saj­tót. Igaz­nak bi­zo­nyul­tak a ko­rábbi hí­resz­te­lé­sek, vál­to­zott a le­gen­dás F1-pi­lóta ál­la­pota.

Örömhír, Schumacher családjától kapott levelet a régi ismerős

Örömhír, Schumi családjától kapott levelet a régi ismerős

Meg­ha­tó­dott az idős tanár, aki 23 éve ta­lál­ko­zott az F1 le­gen­dá­já­val. Pon­tos cím­zés nél­kül is si­ke­rült a le­vél­vál­tás.

Na­gyon meg­ha­tó­dott az idős tanár, aki 23 éve ta­lál­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­val.

Pánik Schumacher családjában, mindent kifecseghet egy beavatott

Pánik Schumacher családjában, mindent kifecseghet egy beavatott

Több száz­ezer eurót kö­ve­tel ügy­védje útján a min­den tit­kot tudó benn­fen­tes.

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Áll a bál Schumacheréknél, súlyos vádak Corinna asszony ellen

Nye­rész­ke­dés­sel vá­dol­ják az ott­ho­ná­ban ápolt F1-le­genda fe­le­sé­gét. Pénzre váltja a férje tit­kát?

Áll a bál Schumacher családjánál a netre kikerült fotók miatt

Áll a bál Schumacher családjánál a netre kikerült fotók miatt

A le­gen­dás pi­lóta fia fel­há­bo­rodva ön­tött tiszta vizet a po­hárba. Hely­re­iga­zí­tásra kérik a fél­re­ve­zető ké­pe­ket közlő saj­tó­ter­mé­ke­ket.

A le­gen­dás pi­lóta fia fel­há­bo­rodva ön­tött tiszta vizet a po­hárba. Hely­re­iga­zí­tásra kérik a fél­re­ve­zető ké­pe­ket közlő saj­tó­ter­mé­ke­ket.

Kölnből jött a hír: robotfűzővel állhat talpra Schumacher?

Kölnből jött a hír: robotfűzővel állhat talpra Schumacher?

Talán van esély a cso­dára. Óva­to­san fo­gal­maz a pro­fesszor, de... Egy le­bé­nult pi­lóta jár az esz­köz se­gít­sé­gé­vel.

Talán van esély a cso­dára. Óva­to­san fo­gal­maz a pro­fesszor, de... Egy le­bé­nult au­tó­ver­senyző már jár az esz­köz se­gít­sé­gé­vel.

Elszólta magát Schumi menedzsere, belsős titkot fecsegett ki

Elszólta magát Schumacher menedzsere, belsős titkot fecsegett ki

Po­zi­tív in­for­má­ciót osz­tott meg.

Sa­bine Kehm azt nyi­lat­kozta, hogy a német le­genda még most is tö­ké­le­tes férj. Ezzel az ál­la­po­tára is utal­ha­tott.

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Áruló Schumacher belső körében, kipakolhat a bennfentes

Hát­ba­tá­ma­dás­tól tart Co­r­inna asszony. Bajba ke­rül­het a le­gen­dás spor­toló ál­la­po­tá­ról évek óta tit­ko­lózó csa­lád.

Nem akármilyen hír kapott szárnyra Schumacher fiáról

Nem akármilyen hír kapott szárnyra Schumacher fiáról

A Fer­ra­ri­hoz kö­zeli for­rá­sok sze­rint Mick Schu­m­a­cher be­ke­rült a csa­pat pi­ló­ta­aka­dé­mi­á­jára.

A Fer­ra­ri­hoz kö­zeli for­rá­sok sze­rint Mick Schu­m­a­cher be­ke­rült a csa­pat pi­ló­ta­aka­dé­mi­á­jára. A meg­ál­la­po­dás ér­tel­mé­ben két F1-tesz­ten is le­he­tő­sé­get kap.

Hibáztak az orvosok? Szakértő nyilatkozott Schumacher balesetéről

Hibáztak az orvosok? Szakértő nyilatkozott Schumacher balesetéről

Egy német spe­ci­a­lista sze­rint el­tilt­hat­ták volna a sí­e­lés­től a le­gen­dát.

Egy német spe­ci­a­lista sze­rint el­tilt­hat­ták volna a hét­sze­res F1-vi­lág­baj­no­kot a sí­e­lés­től. Erre a ko­rábbi sé­rü­lé­sei ad­hat­tak volna okot.

Örömhírt közölt Michael Schumacher volt főnöke

Örömhírt közölt Michael Schumacher volt főnöke

A spor­to­ló­val több éven át együtt dol­gozó Ross Brawn sze­rint van ok az op­ti­miz­musra.

A spor­to­ló­val több éven át együtt dol­gozó Ross Brawn sze­rint van ok az op­ti­miz­musra.

Schumacher lánya megható üzenetet tett közzé

Michael Schumacher lánya megható üzenetet tett közzé

Még­hozzá az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Gina-Maria Schu­m­a­cher a világ leg­jobb apu­ká­já­nak ne­vezte a hét­sze­res F1-es baj­nok le­gen­dát. Ko­ráb­ban a csa­ládja adott ki egy köz­le­ményt.

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Közleményt adott ki Schumacherről a családja

Véget ve­tet­tek a hall­ga­tá­suk­nak.

Véget ve­tett a csa­lád a hall­ga­tás­nak. Nyílt le­vél­ben írtak a ra­jon­gók­nak a Forma-1-le­gen­dá­ról, aki most csü­tör­tö­kön lesz 50 éves.

Sosem látott fotó került elő Michael Schumacherről

Sosem látott fotó került elő Michael Schumacherről

2009-ben ké­szült róla a kép.

A vi­lág­baj­nok au­tó­ver­senyző 2009-ben ké­szí­tett közös fotót Hajdú Pé­ter­rel, aki ezt a fel­vé­telt a mai napig nagy becs­ben őrzi.

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Pap járt Schumachernél, elárulta, hogy néz ki a legenda

Be­szá­moló első kéz­ből. Az érsek sze­rint nem vé­let­le­nül tit­kol­ják csa­lád­tag­jai Schu­m­a­cher ál­la­po­tát.

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Vége a titkolózásnak? Áll a bál Schumacher körül

Túl messzire ment az érsek.

Túl messzire ment az érsek. Az F1-le­genda ra­jon­gói és új­ság­írók is ki­akad­tak a va­ti­káni főpap nyi­lat­ko­za­tain.

Újabb részleteket árult el Schumacherről a vatikáni érsek

Újabb részleteket árult el Schumacherről a vatikáni érsek

A ke­zeit fogta, ke­resz­tet raj­zolt a hom­lo­kára. A főpap az ed­di­gi­nél bő­veb­ben me­sélt az F1-le­genda be­teg­ágyá­nál tett lá­to­ga­tá­sá­ról.

Egyik barátjának mesélt Schumacher állapotáról a fia

Egyik barátjának mesélt Schumacher állapotáról a fia

Ér­de­kes el­mé­let Schumi hogy­lé­té­ről. Mick Schu­m­a­cher tartja magát a ti­tok­tar­tás­hoz, de egy­va­la­mit el­árult.

Ér­de­kes el­mé­let Schumi hogy­lé­té­ről. Mick Schu­m­a­cher tartja magát a ti­tok­tar­tás­hoz, de egy­va­la­mit el­árult.

Örömhír, Schumacher váratlan helyről kap segítséget

Örömhír, Schumacher váratlan helyről kap segítséget

Az akció min­den be­vé­tele Schu­miék csa­ládi ala­pít­vá­nyát gaz­da­gítja. Co­r­inna asszony is üd­vö­zölte.

Az akció min­den be­vé­tele Schu­miék csa­ládi ala­pít­vá­nyát gaz­da­gítja. Co­r­inna asszony is üd­vö­zölte.

Végre megszólalt Schumacher menedzsere, örömhírrel szolgált

Végre megszólalt Schumacher menedzsere, örömhírrel szolgált

Meg­le­he­tő­sen régen nyi­lat­ko­zott a Schu­m­a­cher-csa­lád szó­vi­vője, Sa­bine Kehm. Most újra be­szélt a me­ne­dzser.

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Forma-1: Hamilton versenyre kel Schumacherrel

Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Me­lyi­kük a jobb? Vi­lág­baj­noki címek szá­má­ban még a német vezet, de sok mu­ta­tó­ban vesz­tésre áll. Le­gen­dák jó­sol­nak csúcs­dön­tést.

Példátlan fordulat, nagy előrelépés Mick Schumachernél

Példátlan fordulat, nagy előrelépés Mick Schumachernél

Nem győ­zik di­csérni a te­het­sé­ges pi­ló­tát. Ran­gos díjat ítél­tek oda a le­gen­dás F1-ver­senyző egyre si­ke­re­sebb fi­á­nak.

Nem győ­zik di­csérni a te­het­sé­ges pi­ló­tát. Ran­gos díjat ítél­tek oda a le­gen­dás F1-ver­senyző egyre si­ke­re­sebb fi­á­nak. Ha így foly­tatja, ha­ma­ro­san talán ott foly­tat­hatja, ahol édes­apja a ki­ráyl le­he­tett.

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Schumacher és az orgazmus: ez történt a 2005-os F1-futamon

Kü­lön­le­ges emlék Li­uz­zi­tól.

Kü­lön­le­ges em­lé­ket osz­tott meg Vi­t­an­to­nio Li­uzzi a le­gen­dás Forma-1-es pi­ló­tá­ról.

Megrázó új részletek, felidézte Schumacher balesetét a barátja

Megrázó új részletek, felidézte Schumacher balesetét a barátja

Új in­for­má­ci­ó­kat árult el a ri­por­ter.

Mi­chael Schu­m­a­cher bal­ese­té­ről árult el új in­for­má­ci­ó­kat a német ri­por­ter.

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Briatore elárult egy különös titkot Schumacherről

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­lan pá­lya­fu­tása?

Me­sélt a Forma-1 egyik leg­szí­ne­sebb egyé­ni­sége. Ennyin múlt a le­genda pá­rat­la­nul si­ke­res pá­lya­fu­tása?

Megható szavak, Schumacherért imádkozik Hamilton

Megható szavak, Schumacherért imádkozik Hamilton

Lewis Ha­mil­ton a szom­bati a Forma-1-es Belga Nagy­díj sza­bad­edzése után üzent.

Lewis Ha­mil­ton a szom­bati a Forma-1-es Belga Nagy­díj sza­bad­edzése után üzent.

Friss hírek Schumacherről, sírdogál a kerekesszékben

Friss hírek Schumacherről, sírdogál a kerekesszékben

Ré­góta nem kö­zöl­tek konk­rét hí­re­ket Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról.

Ré­góta nem kö­zöl­tek konk­rét hí­re­ket Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról.

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser és a sajtós

Áll a bál Schumacher körül, cáfol a menedzser, tagad a sajtós

Fél­re­ér­tésre épült a hír­cu­nami?

Fél­re­ér­tésre épült az egész vi­lá­gon vé­gig­söprő hír­cu­nami? Rosszul for­dít­hat­ták a spa­nyol pol­gár­mes­ter sza­vait.

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Mélyütés Schumachernek: beszólt neki a barátja?

Kós­tol­ga­tás vagy csak fél­re­ér­tés?

Onnan jött a kós­tol­ga­tás a hét­sze­res vi­lág­baj­nok­nak, aki­től senki sem várta.

Schumacher lánya megtörte a csendet, az apjáról is beszélt

Schumacher lánya megtörte a csendet, az apjáról is beszélt

Elő­ször nyi­lat­ko­zott a té­vé­ben.

Elő­ször nyi­lat­ko­zott a té­vé­ben a 21 éves le­ányzó. Van va­lami, ami­ben na­gyon kü­lön­bö­zik a Forma-1-es le­genda és a lánya, Gina-Maria Schu­m­a­cher.

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

Schumacher rajongói nem örülnek Hamilton tettének

A brit sztár be­ál­lí­tott egy re­kor­dot.

A négy­sze­res vi­lág­baj­nok be­ál­lí­totta a német le­genda egyik nagy re­kord­ját. A Hun­ga­ror­ingre 17 pon­tos előnnyel ér­ke­zik a Mer­ce­des él­me­nője.

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Áll a bál Schumacher körül, miért tette ezt a családja?

Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Ke­ve­sen lá­to­gat­ják a Forma-1 le­gen­dá­já­nak ki­ál­lí­tá­sát, azok is csa­ló­dot­tak. Nem ezt vár­ták Schumi sze­ret­te­i­től.

Kipakolt a jó barát, aki rendszeresen látogatja Schumachert

Kipakolt a jó barát, aki rendszeresen látogatja Michael Schumachert

Tit­ko­ló­zás-ügy­ben elé­gelte meg az utóbbi idők tör­té­né­seit a haj­dani pi­lóta. Ki­de­rült, mi van a hát­tér­ben.

Tit­ko­ló­zás-ügy­ben elé­gelte meg az utóbbi idők tör­té­né­seit a haj­dani pi­lóta. Ki­de­rült, mi van a hát­tér­ben.

Bennfentes beszélt Schumacherről, megszólalt a Ferrari-örökös

Bennfentes beszélt Schumacherről, megszólalt a Ferrari-örökös

Ő aztán kö­zel­ről is­meri a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­ját.

Ő aztán iga­zán kö­zel­ről is­meri a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­ját.

Mélyütés Schumachernek, borított róla egy bennfentes

Mélyütés Schumachernek, borított róla egy bennfentes

Biz­tos jó volt ez az idő­zí­tés? In­kább ma­radt volna csönd­ben! Meg­gon­do­lat­la­nul fo­gal­ma­zott a Forma-1 ős­kö­vü­lete.

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Rossz hír jött, súlyos döntésre kényszerül Schumacher családja

Tá­jé­ko­zód­nak, ho­gyan to­vább.

Egye­lőre tá­jé­ko­zód­nak, ho­gyan to­vább. Ha az F1-le­genda egész­sé­ges lenne, aligha hagyná veszni a pá­lyá­ját.

Michael Schumacher családját az ág is húzza

Michael Schumacher családját az ág is húzza

Nem csak a go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya. Új sír­he­lyet kel­lett ke­resni.

Nem csak a ker­peni go­kart­pá­lyát, a te­me­tőt is be­ke­be­lezi a ter­jesz­kedő szén­bá­nya. Új sír­he­lyet kel­lett ke­resni.

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Häkkinen szerint valami nem stimmel Schumacher balesetével

Saját pél­dá­já­val ha­son­lí­totta össze a Forma-1 le­gen­dá­já­nak bu­ká­sát.

Saját pél­dá­já­val ha­son­lí­totta össze a Forma-1 le­gen­dá­já­nak bu­ká­sát.

Megható üzenet, megbocsát Schumachernek korábbi nagy riválisa

Megható üzenet, megbocsát Schumachernek korábbi nagy riválisa

Bánja, hogy nem is­mer­hette meg job­ban a német pi­ló­tát. A brit ver­senyző 1996-ban lett a Forma-1 vi­lág­baj­noka.

Leleplezte a titkot Schumacher bizalmasa: ez volt a legenda kívánsága

Leleplezte a titkot Schumacher bizalmasa: ez volt a legenda kívánsága

Még a bal­esete előtt el­dőlt. Ki­de­rült, miért nem árul el sem­mit a csa­lád a sztár ál­la­po­tá­ról.

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Megható Schumacher-fotó, üzent a legenda lánya

Szem nem marad szá­ra­zon. Ap­já­ról val­lott Gina a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak szü­le­tés­nap­ján.

Szem nem marad szá­ra­zon. Ap­já­ról val­lott Gina a Forma-1 hét­sze­res vi­lág­baj­no­ká­nak szü­le­tés­nap­ján.

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Rossz hírt közöltek, hiába küzd Schumacher családja

Min­dent meg­tesz­nek a le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Min­dent meg­tesz­nek az évek óta ott­ho­ná­ban ápolt F1-le­genda nyu­gal­máért, de fa­lakba üt­köz­nek. A sok pénz sem segít a hely­ze­ten.

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumacher családja

Rémes hírek, ez már a búcsú? Súlyos döntést hozott Schumi családja

Ez a videó ter­jed az in­ter­ne­ten az F1-le­gen­dá­ról.

Ez a videó ter­jed az in­ter­ne­ten. Más meg­vi­lá­gí­tásba he­lyezi az F1-le­gen­dá­val kap­cso­la­tos hí­re­ket.

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumi nyomorát

Vérlázító, milyen undorító módszerrel használják ki Schumi nyomorát

Ezek­nek semmi sem szent? Némi pén­zért bár­mire ké­pe­sek az in­ter­ne­ten a za­va­ros­ban ha­lá­szók.

Most jött a hír, optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

Most jött a hír, optimistán beszélt Schumacherről a régi jó barát

A csa­lád­hoz közel álló Jean Todt po­zi­tí­van nyi­lat­ko­zott a Forma-1 le­gen­dá­já­ról. Meg­szó­lalt a me­ne­dzser is.

Felcsillant a reménysugár, Schumacher családja bízik a csodában

Felcsillant a reménysugár, Schumacher családja bízik a csodában

Évek­kel ko­ráb­ban le­bé­nult sztár adott új re­ményt az ott­ho­ná­ban ápolt Forma-1-le­genda sze­ret­te­i­nek.

Jó hírt kapott Schumacher felesége

Jó hírt kapott Schumacher felesége

Pert nyert Mi­chael Schu­m­a­cher csa­ládja.

Pert nyert a hét­sze­res Forma-1-es vi­lág­baj­nok Mi­chael Schu­m­a­cher csa­ládja.

Rossz hírt üzent Michael Schumacher felesége

Rossz hírt üzent Schumacher felesége

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra. Hiába az utóbbi hetek, hó­na­pok bi­za­ko­dása?

Co­r­inna asszony a me­ne­dzse­ren ke­resz­tül re­a­gált a ta­lál­ga­tá­sokra. Hiába az utóbbi hetek, hó­na­pok bi­za­ko­dása?

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Reménysugár Schumachernél, megszólalt a család közeli barátja

Hiába múl­nak az évek, ma­radt re­mény. Co­r­inna asszony és a gye­re­kek is bi­za­kod­nak a le­genda ál­la­po­tá­nak ja­vu­lá­sá­ban.

Súlyos szavak, borított Schumacherről a barátja

Súlyos szavak, borított Schumacherről a barátja

Meg­szó­lalt a le­genda volt bi­zal­masa.

Meg­szó­lalt a le­genda egy­kori men­tora és bi­zal­masa. Mire föl a nagy tit­ko­ló­zás, mi lehet a hát­tér­ben?

Megtörte a csendet Schumacher családja, ezt üzenték

Megtörte a csendet Schumacher családja, ezt üzenték

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok ko­rábbi Forma-1-es ver­senyző ál­la­po­tá­ról ke­ve­set tudni.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok ko­rábbi Forma-1-es ver­senyző ál­la­po­tá­ról ke­ve­set tudni.

Megható üzenetet küldött Schuminak régi riválisa

Megható üzenetet küldött Schuminak régi riválisa

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda is esé­lyes arra, hogy be­ke­rül­jön a német Sport­hí­res­sé­gek Csar­no­kába.

A hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­genda is esé­lyes arra, hogy be­ke­rül­jön a német Sport­hí­res­sé­gek Csar­no­kába, mel­lette kam­pá­nyolt egy­kori el­len­fele.

Szomorú, de így nézhet most ki Schumacher

Szomorú, de így nézhet most ki Schumacher

Schu­m­a­cher szá­mára kicsi az esély.

Az idő elő­re­ha­lad­tá­val egyre nyil­ván­va­lóbbá válik,hogy Mi­chael Schu­m­a­cher szá­mára, már kicsi az esély a fel­épü­lésre.

Schumacherről mesélt érdekes dolgokat a feltörekvő tehetség

Schumacherről mesélt érdekes dolgokat a feltörekvő tehetség

Gye­rek­kori em­lé­ket idé­zett fel.

Max Verstap­pen édes­ap­já­nak kö­szön­he­tően gye­rek­ko­rá­ban ta­lál­ko­zott a hét­sze­res vi­lág­baj­nok le­gen­dá­val.

Ennyibe kerül Schumacher életben tartása

Ennyibe kerül Schumacher életben tartása

Bru­tá­lis össze­get emészt fel az, hogy a Forma-1 német le­gen­dája ne hal­jon meg. A bal­eset óta mil­li­ár­do­kat ál­doz­tak az au­tó­ver­seny­zőre.

Bru­tá­lis össze­get emészt fel az, hogy a Forma-1 német le­gen­dája ne hal­jon meg. A bal­eset óta mil­li­ár­do­kat ál­doz­tak az au­tó­ver­seny­zőre.

Schumacher azonnal meghódította a közösségi médiát

Schumacher azonnal meghódította a közösségi médiát

A német le­genda napra pon­to­san 22 évvel ez­előtt lett elő­ször vi­lág­baj­nok.

A német le­genda napra pon­to­san 22 évvel ez­előtt lett elő­ször vi­lág­baj­nok.

Látogatóban a barát, szörnyű volt látni Schumachert

Látogatóban a barát, szörnyű volt látni Schumachert

Massa meg­lá­to­gatta a le­gen­dát.

Fel­ipe Massa pon­to­san tudja, hogy mi­lyen ál­la­pot­ban van Mi­chael Schu­m­a­cher. A bra­zil pi­lóta meg­lá­to­gatta a kó­má­ban fekvő le­gen­dát.

Schumacher titka többé már nem titok: kitálalt a volt csapattárs

Schumacher titka többé már nem titok: kitálalt a volt csapattárs

Ha­mil­ton ki­en­gedte a pi­si­szel­le­met a pa­lack­ból. Ir­vine ki­tá­lalt az au­tó­ver­seny­zők un­do­rító szo­ká­sá­ról.

Kipakolt Schumacherről a nagy vetélytárs

Kipakolt Schumacherről a hajdani nagy vetélytárs

Nem csak a fu­ta­mo­kon vol­tak ádáz el­len­fe­lek. Pszi­chés trük­kök­kel, nyo­más­gya­kor­lás­sal, ügyes­ke­dés­sel ne­he­zí­tet­ték meg egy­más éle­tét.

Nem csak a fu­ta­mo­kon vol­tak ádáz el­len­fe­lek. Pszi­chés trük­kök­kel, nyo­más­gya­kor­lás­sal, ügyes­ke­dés­sel ne­he­zí­tet­ték meg egy­más éle­tét.

Szavahihető barát tálalt ki Schumi állapotáról

Szavahihető barát tálalt ki Schumi állapotáról

Ross Brawn, a Fer­rari ko­rábbi csa­pat­fő­nöke in­ter­jút adott egy angol lap­nak.

Schumacherék perlik a hazug lapot

Schumacherék perlik a hazug lapot

Cím­la­pon hozta a német Bunte a szen­zá­ciós hírt.

Cím­la­pon hozta a Bunte a szen­zá­ciós hírt, amely­ről azon­ban ké­sőbb ki­de­rült, hogy nem igaz. Mil­liós nagy­ságú kár­té­rí­tést kap­hat a pi­lóta csa­ládja.

Kíméletlen őszinteség: Schumachert nem látjuk többé

Kíméletlen őszinteség: Schumachert nem látjuk többé

Ko­rábbi jó­te­vője nem szol­gált jó hí­rek­kel Mi­chael Schu­m­a­cher ál­la­po­tá­ról.

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Újabb hírek Schumacher állapotával kapcsolatban

Luca di Mon­te­zemolo, a Fer­rari ex­fő­nöke tiszta vizet ön­tött a po­hárba.