Michael Jackson

Sosem hallott titok: ez történt valójában Michael Jackson klipforgatásán

Sosem hallott titok: ez történt valójában Michael Jackson klipforgatásán

A le­gen­dás Th­ril­ler című klip mun­ká­la­tai alatt tör­tént egy-két dolog.

A le­gen­dás Th­ril­ler című klip mun­ká­la­tai alatt tör­tént egy-két dolog.

Szomorú évforduló: Ezért nem nyugodhat békében Michael Jackson

Szomorú évforduló: Ezért nem nyugodhat békében Michael Jackson

Már tíz éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Már tíz éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Kiderült, ezért kellett elhamvasztani Michael Jackson holttestét

Kiderült, ezért kellett elhamvasztani Michael Jackson holttestét

Ked­den lesz 10 éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály. Ki­de­rült, még­sem egy arany­ko­por­só­ban nyug­szik.

Ked­den lesz 10 éve, hogy nincs köz­tünk a pop­ki­rály.

Gyerekei ékszerként hordják Jacko hamvait

Gyerekei ékszerként hordják Jacko hamvait

Bi­zarr, de mégis meg­ható in­for­má­ció de­rült ki Mi­chael Jack­son gye­re­ke­i­ről. Így min­dig velük lehet el­hunyt apjuk szel­leme.

Bi­zarr, de mégis meg­ható in­for­má­ció de­rült ki Mi­chael Jack­son gye­re­ke­i­ről. Így min­dig velük lehet el­hunyt apjuk szel­leme.

Kitálalt az asszisztens: Ezt művelte Michael Jackson a felesége bugyijával

Kitálalt az asszisztens: Ezt művelte Michael Jackson a felesége bugyijával

Meg­döb­bentő dolog de­rült ki a néhai pop­ki­rály és Lisa Marie Pres­ley vi­szo­nyá­ról.

Így tüntetnek Michael Jackson mellett a magyar rajongók

Így tüntetnek Michael Jackson mellett a magyar rajongók

A ma­gyar ra­jon­gók nem ké­tel­ked­nek.

A ma­gyar ra­jon­gók nem ké­tel­ked­nek, tel­je­sen biz­to­sak Mi­chael Jack­son ár­tat­lan­sá­gá­ban, amit a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfilm kez­dett ki.

Durva titok derült ki Michael Jacksonról és Madonnáról

Durva titok derült ki Michael Jacksonról és Madonnáról

A plety­kák sze­rint egé­szen ér­de­ke­sen ala­kult a két vi­lág­sztár kap­cso­lata. Ál­lí­tó­lag Ma­donna miatt nem tu­dott többé nőkre nézni Mi­chael Jack­son.

A plety­kák sze­rint annak ide­jén egé­szen ér­de­ke­sen ala­kult a két vi­lág­sztár kap­cso­lata. Ál­lí­tó­lag Ma­donna miatt nem tu­dott többé nőkre nézni Mi­chael Jack­son. Rá­adá­sul az is ki­de­rült, hogy ki volt a Pop­ki­rály ik­re­i­nél a sper­ma­do­nor. Maga az "ado­má­nyozó" val­lotta be.

Kitálalt Michael Jackson korábbi testőre: ez történt valójában Neverlandben

Kitálalt Michael Jackson korábbi testőre: ez történt valójában Neverlandben

Sokan meg­pró­bál­ták le­já­ratni a sztárt.

Van va­laki, aki fo­lya­ma­to­san szem­mel kö­vette a sztár cse­le­ke­de­teit.

Fordulat Michael Jackson ügyében: megszólalt a bírósági esküdt

Fordulat Michael Jackson ügyében: megszólalt a bírósági esküdt

Az es­küdt biz­tos volt benne, hogy a tanúk ha­zud­tak azért, hogy véd­jék Mi­chael Jack­sont.

Mindenki erre várt, legjobb barátja reagált a Jackson elleni vádakra

Mindenki erre várt, legjobb barátja reagált a Jackson elleni vádakra

Az éne­kesnő meg­döb­bent a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfil­men, most el­mondta, mit gon­dol az ügy­ről.

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

Fordulat a Michael Jackson-ügyben, ezt mondta a világhírű színésznő

A hí­res­ség a minap meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­tést tett.

A szí­nésznő a minap meg­gon­do­lat­lan ki­je­len­tést tett a pop­sztár egy­kori ál­do­za­ta­i­ról, ám most na­gyon meg­bánta, amit mon­dott.

Kitálalt az énekesnő Michael Jacksonról, durva dolgot mondott

Kitálalt az énekesnő Michael Jacksonról, durva dolgot mondott

To­vábbra sem csi­tul a pe­do­fí­lia-bot­rány! Bar­bara St­re­i­sand is ki­fej­tette a vé­le­mé­nyét.

To­vábbra sem csi­tul a pe­do­fí­lia-bot­rány! Bar­bara St­re­i­sand is ki­fej­tette a vé­le­mé­nyét.

Végre megszólalt, ez Michael Jackson lányának kendőzetlen véleménye

Végre megszólalt, ez Michael Jackson lányának kendőzetlen véleménye

A sztár­cse­mete so­káig nem re­a­gált az apját ért vá­dakra, most azon­ban be­telt nála a pohár.

Újabb csapás, ez derült ki Michael Jackson birtokáról

Újabb csapás, ez derült ki Michael Jackson birtokáról

Egy­kori ott­hona el­ad­ha­tat­lanná vált.

A sztárt ért vádak min­dent be­fe­ke­tí­te­nek, Jack­son egy­kori ott­hona is el­ad­ha­tat­lanná vált.

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Ilyen volt Michael Jackson az ágyban a felesége szerint

Lisa Marie ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak.

Lisa Marie Pres­ley rend­sze­re­sen ára­do­zott a ba­rá­ta­i­nak a Jac­kó­val el­töl­tött forró éj­sza­kák­ról.

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

Váratlan fordulat: az FBI is nyomozott Jacko ellen, ezért szakadt félbe a vizsgálat

A gye­rek­mo­lesz­tá­lás­sal vá­dolt el­hunyt sztár­ról nap­ról napra dur­vább dol­gok de­rül­nek ki.

Felvágta az ereit Michael Jackson lánya: összeomlott az apját ért vádaktól

Felvágta az ereit Michael Jackson lánya: összeomlott az apját ért vádaktól

Paris Jack­son kór­házba ke­rült, ön­gyil­kos­sá­got kí­sé­relt meg.

Paris Jack­son kór­házba ke­rült, ön­gyil­kos­sá­got kí­sé­relt meg.

Nem hajlandó megvédeni Michael Jacksont a húga

Nem hajlandó megvédeni Michael Jacksont a húga

Janet Jack­sonra meg­or­rol­tak test­vé­rei.

Janet Jack­sonra meg­or­rol­tak a test­vé­rei, mert nem haj­landó meg­vé­deni Jacko em­lé­két.

Háborognak a magyar rajongók az új Michael Jackson-film miatt

Háborognak a magyar rajongók az új Michael Jackson-film miatt

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett vi­lág­szerte a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfilm.

Óri­ási fel­há­bo­ro­dást kel­tett vi­lág­szerte a Lea­v­ing Ne­ver­land című do­ku­men­tumfilm.

Áldozata apja megvédi Michael Jacksont, szerinte a csókkal semmi baj nincs

Áldozata apja megvédi Michael Jacksont, szerinte a csókkal semmi baj nincs

Meg­szó­lalt az egyik ál­do­zat édes­apja, és meg­lepő ál­lí­tá­sok­kal állt elő.

Meg­szó­lalt az egyik ál­do­zat édes­apja, és meg­lepő ál­lí­tá­sok­kal állt elő.

Sokkoló videójáték került elő Michael Jacksonról, ezt teszi a gyerekekkel

Sokkoló videójáték került elő Michael Jacksonról, ezt teszi a gyerekekkel

Az egy­szerű grafi­kájú, bot­rá­nyos já­té­kot talán már el is fe­lej­tet­ték, ám a Lea­v­ing Ne­ver­land miatt most újra ki­szi­vár­gott.

Durva, mit mondott házasságáról a kisfiúknak Michael Jackson

Durva, mit mondott házasságáról a kisfiúknak Michael Jackson

A tíz éve el­hunyt sztár tit­kai las­san nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nek, egy­kori ál­do­za­tai ugyanis a ka­me­rák elé áll­tak.

Képtelen megbocsátani magának Jackson áldozatának anyja

Képtelen megbocsátani magának Jackson áldozatának anyja

Ele­men­tá­ris az a film, amely­ben Jack­son két egy­kori ál­do­zata vall.

Ele­men­tá­ris erejű az a két ré­szes, majd négy­órás do­ku­men­tumfilm, amely­ben Mi­chael Jack­son két egy­kori ál­do­zata vall kí­mé­let­len rész­le­tes­ség­gel az átélt sze­xu­á­lis bán­tal­ma­zá­sok­ról.

Kiderült Michael Jackson súlyos titka, ez lett a következménye

Kiderült Michael Jackson súlyos titka, ez lett a következménye

Egy do­ku­men­tumfilm, amely­ben ál­do­za­tai a mo­lesz­tá­lás­ról be­szél­nek, min­dent fel­for­ga­tott!

Egy do­ku­men­tumfilm, amely­ben ál­do­za­tai a mo­lesz­tá­lás­ról be­szél­nek, min­dent fel­for­ga­tott!

Kiderült Michael Jackson mocskos szextitka, ezt tette a kisfiúkkal

Kiderült Michael Jackson mocskos szextitka, ezt tette a kisfiúkkal

A pop­ki­rály egyik ál­do­zata még csak 10 éves volt, ami­kor Jacko be­zárta mö­götte a há­ló­szoba aj­ta­ját.

Mi jöhet még? Egyre borzalmasabb részletek szivárognak ki Jackóról

Mi jöhet még? Egyre borzalmasabb részletek szivárognak ki Jackóról

A pop ki­rá­lyá­ról do­ku­men­tumfil­met for­gat­tak.

A pop ki­rá­lyá­ról do­ku­men­tumfil­met for­gat­tak, amely­ben ál­do­za­tai bru­tá­lis rész­le­tes­ség­gel szá­mol­tak be a múlt­ról.

Borzalmas dolog történt Michael Jackson édesanyjával

Borzalmas dolog történt Michael Jackson édesanyjával

A 88 éves Kat­he­rine össze­om­lott a pe­dofil­vá­dak­tól! Attól fél­nek sokan, hogy soha nem fog tudni járni.

A 88 éves Kat­he­rine össze­om­lott a pe­dofil­vá­dak­tól!

Újabb hátborzongató részletek, így vette rá a szexre a kisfiúkat Jacko

Újabb hátborzongató részletek, így vette rá a szexre a kisfiúkat Jacko

Döb­be­ne­tes dol­go­kat ál­lí­ta­nak a sztár egy­kori ál­do­za­tai.

Döb­be­ne­tes dol­go­kat ál­lí­ta­nak a sztár egy­kori ál­do­za­tai.

Kiderült Michael Jackson titka: Ezt kérte a kisfiúktól szex közben

Kiderült Michael Jackson titka: Ezt kérte a kisfiúktól szex közben

Dur­ván kor­ha­tá­ros rész­let­ről rán­totta le a lep­let a néhai pop­ki­rály két ál­lí­tó­la­gos ál­do­zata.

Kiderült, ő húzott minden éjjel óvszert Michael Jacksonra

Kiderült, ő húzott minden éjjel óvszert Michael Jacksonra

Mi­csoda pletyka!

Úgy tűnik, még min­dig lehet fo­kozni a néhai pop­ki­rály­ról ke­ringő plety­ká­kat!

Döbbenetes, mi derült ki Michael Jacksonról: Ezt tette minden hétfőn

Döbbenetes, mi derült ki Michael Jacksonról: Ezt tette minden hétfőn

Nem egy em­bert bán­tott meg kü­lö­nös hó­bort­já­val!

Nem egy em­bert bán­tott meg kü­lö­nös hó­bort­já­val!

Döbbenet, fény derült 9/11 és Michael Jackson kapcsolatára

Döbbenet, fény derült 9/11 és Michael Jackson kapcsolatára

Jack­son majd­nem a hely­szí­nen volt.

A pop ki­rá­lyá­nak is a World Trade Cen­ter­ben kel­lett volna len­nie a tá­ma­dás ide­jén, de az élet köz­be­szólt.

Dagad a botrány: Kihantolhatják Michael Jackson holttestét

Dagad a botrány: Kihantolhatják Michael Jackson holttestét

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik, hogy a pop­ki­rályt ves­sék alá DNS-vizs­gá­lat­nak.

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik, hogy a pop­ki­rályt ves­sék alá DNS-vizs­gá­lat­nak.

Kitálalt Michael Jackson szobalánya: Szörnyű, mit talált a könyvtárban

Kitálalt Michael Jackson szobalánya: Szörnyű, mit talált a könyvtárban

Ad­rian McMa­nus 4 évig ve­zette a néhai pop­ki­rály ház­tar­tá­sát.

Ad­rian McMa­nus 4 évig ve­zette a néhai pop­ki­rály ház­tar­tá­sát. Most úgy dön­tött, meg­töri a csen­det...

Michael Jackson alkalmazottja olyat látott, amit nem lenne szabad

Michael Jackson alkalmazottja olyat látott, amit nem lenne szabad

A sztár újra a gye­rek­mo­lesz­tá­lási ügy kö­zép­pont­jába ke­rült.

A sztár újra a gye­rek­mo­lesz­tá­lási ügy kö­zép­pont­jába ke­rült. Most újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a kisfi­úk­hoz való vi­szo­nyá­ról.

Michael Jackson szörnyű dolgot tett örökbefogadott kedvencével

Michael Jackson szörnyű dolgot tett örökbefogadott kedvencével

Tel­jes erő­vel arcon ütötte és gyom­ron rúgta sze­gényt.

Tel­jes erő­vel arcon ütötte és gyom­ron rúgta sze­gényt.

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Mi­chael Jack­son ál­lí­tó­la­gos ál­do­za­ta­i­nak meg­rázó be­szá­mo­lói miatt Jacko neve egyenlő lehet las­san az Ör­dö­gé­vel.

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Újabb ál­lí­tó­la­gos ál­do­zat tá­lalt ki arról, hogy miket élt át kis­gye­rek­ként Jacko miatt.

Megszólalt Michael Jackson titkos szeretője a molesztálások kapcsán

Megszólalt Michael Jackson titkos szeretője a molesztálások kapcsán

Pró­bálja vé­deni az el­hunyt éne­kest.

Mi­köz­ben egyre töb­ben for­dul­nak Mi­chael Jack­son ellen, egy­kori tit­kos ba­rát­nője pró­bálja vé­deni az el­hunyt éne­kest.

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Far­kas Tamás évek­kel ez­előtt már át­él­hette a ba­ba­vá­rás örö­mét, de a csa­lád bol­dog­sága a szü­lés után csak pil­la­na­to­kig tart­ha­tott...

Far­kas Tamás évek­kel ez­előtt már át­él­hette a ba­ba­vá­rás örö­mét, de a csa­lád bol­dog­sága a szü­lés után csak pil­la­na­to­kig tart­ha­tott...

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

A két ál­do­zat hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det.

A két ál­do­zat hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Durva, mit ál­lí­ta­nak a néhai pop­ki­rály­ról!

Kiderült Michael Jackson féltve őrzött titka, ezért könyörgött

Kiderült Michael Jackson féltve őrzött titka, ezért könyörgött

Meg­lepő, mit árult el egy film­mo­gul.

Meg­lepő dol­got árult el egy hol­ly­woodi film­mo­gul a 9 éve el­hunyt pop­ki­rály­ról!

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

El­ké­pesztő, mivel állt elő az ügy­véd!

Az el­hunyt pop­ki­rály bi­zal­masa 9 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. El­ké­pesztő, mivel állt elő!

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Mi­chael Jack­son egy­kori or­vosa, Con­rad Mur­ray so­káig hall­ga­tott a sztár gye­rek­ko­rá­nak leg­ré­me­sebb fe­je­ze­té­ről.

Ezért térdelt le a leszbikus modell Hollywood közepén

Ezért térdelt le a leszbikus modell Hollywood közepén

Jacko lánya most jól vi­sel­ke­dett.

Az el­hunyt Mi­chael Jack­son lánya már sok­szor akasz­totta ki az em­be­re­ket vi­sel­ke­dé­sé­vel, most azon­ban va­lami egé­szen mást csi­nált.

Fura Michael Jackson-interjú került elő: leleplezte magát a sztár?

Fura Michael Jackson-interjú került elő: leleplezte magát a sztár?

Az éne­kes még 29 éves ko­rá­ban adta az in­ter­jút.

Az éne­kes még 29 éves ko­rá­ban adta az in­ter­jút.

Kiderült a sötét titok, megtörte a csendet Michael Jackson bizalmasa

Kiderült a sötét titok, megtörte a csendet Michael Jackson bizalmasa

A volt al­kal­ma­zott a pop­ki­rály ha­lá­lá­nak 9. év­for­du­ló­ján dön­tött úgy, hogy nem hall­gat to­vább.

Most jelentette be a család: már csak napjai vannak hátra az énekes apjának

Most jelentette be a család: már csak napjai vannak hátra az énekes apjának

Az egész csa­lád ro­mok­ban hever, az or­vo­sok sze­rint már fel kell ké­szül­niük a leg­rosszabbra.

Most derült ki, ezek voltak Michael Jackson életének utolsó gondolatai

Most derült ki, ezek voltak Michael Jackson életének utolsó gondolatai

A gon­do­la­tok könnye­ket csal­tak test­vére sze­mébe is.

A vég­te­len fáj­da­lom­ról és ki­lá­tás­ta­lan­ság­ról ta­nús­kodó mon­da­tok könnye­ket csal­tak test­vére sze­mébe.

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Paris Jack­sont na­gyon fel­zak­latta egy bol­dog csa­ládi fotó, ame­lyen az édes­apja is lát­ható.

Paris Jack­sont na­gyon fel­zak­latta egy bol­dog csa­ládi fotó, ame­lyen az édes­apja is lát­ható.

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

Éve­ken át fe­kete bá­rány­ként te­kin­tett rá a Jack­son-csa­lád, most úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Nem hittünk a szemünknek: Michael Jackson testvérével pózolt Tolvai Reni

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban.

Tol­vai Re­ni­nek kü­lön­le­ges él­mény­ben volt része Ame­ri­ká­ban. Nem ki­zárt, hogy ha­ma­ro­san a ten­ge­ren­tú­lon is meg­is­me­rik az éne­kes­nőt.

Tele van titkokkal: kitálalt a producer Michael Jacksonról

Tele van titkokkal: kitálalt a producer Michael Jacksonról

A vi­lág­hírű pro­du­cer együtt dol­go­zott a pop­le­gen­dá­val, aki­nek a mun­kás­sá­gá­ról és a ma­gán­éle­té­ről is val­lott.

A vi­lág­hírű pro­du­cer együtt dol­go­zott a pop­le­gen­dá­val, aki­nek a mun­kás­sá­gá­ról és a ma­gán­éle­té­ről is val­lott.

Sokkoló hangfelvétel került elő Michael Jacksonról

Sokkoló hangfelvétel került elő Michael Jacksonról

Mi­chael Jack­son ha­lála óta.

Mi­chael Jack­son ha­lála óta ren­ge­teg ti­tokra de­rült fény és most itt egy újabb, ami­nek biz­to­san sokan örül­nek majd.

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

A 2009-ben el­hunyt pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal. A bí­ró­ság most meg­lepő dön­tést ho­zott!

Hátborzongató, ami kiderült a halott popénekesről

Hátborzongató, ami kiderült a halott popénekesről

Ma­cau­lay Cul­kin még kis­gye­rek volt, ami­kor meg­is­mer­ke­dett Mi­chael Jack­son­nal.

Ma­cau­lay Cul­kin még kis­gye­rek volt, ami­kor meg­is­mer­ke­dett Mi­chael Jack­son­nal.

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő.

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő a csil­logó Hol­ly­wood­ból.

Mégsem halt meg a pop királya? Michael Jackson egy autóban szelfizett

Mégsem halt meg a pop királya? Michael Jackson egy autóban szelfizett

A ne­te­zők szinte sok­kot kap­tak a ha­son­ló­ság­tól.

A ne­te­zők szinte sok­kot kap­tak a ha­son­ló­ság­tól. Jac­kó­nak ugyanis van egy tö­ké­le­tes ha­son­mása.

Sehol se találják: felszívódott Michael Jackson első áldozata

Sehol se találják: felszívódott Michael Jackson első áldozata

Szük­ség lenne a val­lo­má­sára.

A férfit az ügy­vé­dek egyre két­ség­be­eset­teb­ben ke­re­sik, mert ő az egyet­len, aki se­gí­teni tudna a mo­lesz­tá­lá­sok ügyé­ben.

Megdöbbentő levél került elő Michael Jacksontól: egy héttel halála előtt írta

Megdöbbentő levél került elő Michael Jacksontól: egy héttel halála előtt írta

Egy kéz­zel írt levél ta­nú­sága sze­rint Mi­chael Jack­son sej­tette, hogy az élete ha­ma­ro­san véget ér, mert meg akar­ják ölni.

Kiderült, melyik világsztár írt levelet Radics Giginek

Kiderült, melyik világsztár írt levelet Radics Giginek

Qu­incy Jones szur­kol.

Úgy lát­szik, nem­csak a hazai ra­jon­gók­nak tet­szett az éne­kesnő pro­duk­ci­ója a Dal 2017 elő­dön­tő­jé­ben, ten­ge­ren túli ra­jon­gója is akadt, Qu­incy Jones.

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Az éve­ken át mo­lesz­tált asszony még csak 12 éves volt, ami­kor tu­ris­ta­ként el­lá­to­ga­tott a le­gen­dás éne­kes bir­to­kára.

Rejtélyes cetlikre írta le félelmeit Michael Jackson, most előkerültek

Rejtélyes cetlikre írta le félelmeit Michael Jackson, most előkerültek

A vi­lág­sztár attól ret­te­gett, hogy meg akar­ják ölni.

A vi­lág­sztár ba­rátja bi­zo­nyí­tani is tudja, Jack­son attól ret­te­gett, hogy meg akar­ják ölni.

Nem hiszed el, kivel csókolózott Madonna!

Nem hiszed el, kivel csókolózott Madonna!

A férfi­faló díva egy újabb ka­land­já­ról leb­ben­tette fel a fáty­lat.

A férfi­faló díva egy újabb ka­land­já­ról leb­ben­tette fel a fáty­lat. Erre az in­for­má­ci­óra senki ember fia nem szá­mí­tott.

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Nem ta­lál­ják a ha­tó­sá­gok azt a férfit, aki elő­ször vá­dolta meg a Pop Ki­rá­lyát mo­lesz­tá­lás­sal. A csa­ládja sem tud róla sem­mit.

Elképesztő követeléssel állt elő Michael Jackson orvosa!

Elképesztő követeléssel állt elő Michael Jackson orvosa!

Meg­döb­bentő ter­vet eszelt ki, hogy fel­len­dítse anyagi hely­ze­tét!

Con­rad Mur­ray egyre na­gyobb pénz­ügyi gon­dok­kal küzd, mióta ki­ta­szí­totta a szakma.

Kiszivárogtatták az elhunyt világsztárok boncolási jegyzőkönyveit

Kiszivárogtatták az elhunyt világsztárok boncolási jegyzőkönyveit

Sok­koló do­ku­men­tu­mok­kal állt elő egy mor­bid web­ol­dal.

Sok­koló do­ku­men­tu­mok­kal állt elő egy mor­bid web­ol­dal.

Michael Jackson él, és a lánya rejtegeti?

Michael Jackson él, és a lánya rejtegeti?

Az in­ter­net meg­őrült Paris Jack­son egyik fo­tó­já­tól.

Az in­ter­net meg­őrült Paris Jack­son egyik fo­tó­já­tól, amin úgy tűnik, mintha a hét éve el­hunyt apja is rajta lenne.

Újabb molesztált gyerek indít pert Michael Jackson miatt

Újabb molesztált gyerek indít pert Michael Jackson miatt

Még egy férfi elő­ke­rült, akit annak ide­jén gye­rek­ként mo­lesz­tált a Pop Ki­rá­lya. Leg­alábbis ő ezt ál­lítja, és ezért sze­retne ren­ge­teg pénzt kapni.

Még egy férfi elő­ke­rült, akit annak ide­jén gye­rek­ként mo­lesz­tált a Pop Ki­rá­lya. Leg­alábbis ő ezt ál­lítja, és ezért sze­retne ren­ge­teg pénzt kapni.

Rosszfiú veszi el Michael Jackson tinilányát

Rosszfiú veszi el Michael Jackson tinilányát

A füg­gő­sé­gük hozta össze őket. Mi­chael Jack­son csa­ládja a leg­ke­vésbé sem tá­mo­gatja a fri­gyet.

A füg­gő­sé­gük hozta össze őket. Mi­chael Jack­son csa­ládja a leg­ke­vésbé sem tá­mo­gatja a fri­gyet.

Ez már beteges! Újabb sötét titok derült ki Michael Jackson múltjából!

Ez már beteges! Újabb sötét titok derült ki Michael Jackson múltjából!

A 7 éve el­hunyt pop­le­gen­dá­ról saját or­vosa tá­lalt ki egy le­lep­lező könyv­ben!

Durva vádak: Kitálalt Michael Jackson orvosa a sztár perverz vágyairól!

Durva vádak: Kitálalt Michael Jackson orvosa a sztár perverz vágyairól!

Leg­utóbb tit­kos bűn­bar­langja miatt rob­bant ki bot­rány, most pedig or­vosa le­lep­lező köny­vé­ből de­rül­tek ki sötét tit­kok...

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

A 7 éve el­hunyt pop­le­genda va­ló­ság­gal ra­jon­gott az orvos kisfi­áért.

Con­rad Mur­ray egy le­lep­lező könyv­ben me­sélt arról, hogy a 7 éve el­hunyt pop­le­genda va­ló­ság­gal ra­jon­gott az ő kisfi­áért. Annyira a meg­szál­lottja volt, hogy egy per­cet sem ma­rad­ha­tott vele ket­tes­ben...

Közmunkás lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Közmunkás lett Michael Jackson fogadott magyar fia

A férfi nem­rég ko­moly vál­ságba ke­rült, de ma már van re­mény a bol­dog­ságra.

Far­kas Tamás éle­tét maga a Pop Ki­rá­lya men­tette meg még a ki­lenc­ve­nes évek­ben. A férfi nem­rég ko­moly vál­ságba ke­rült, de ma már van re­mény a bol­dog­ságra.

Ezek sztárcsókok beleégnek a retinádba!

Ezek sztárcsókok beleégnek a retinádba!

A csók vi­lág­napja al­kal­má­ból fel­ele­ve­nít­jük a sztár­vi­lág leg­em­lé­ke­ze­te­sebb és leg­bi­zar­rabb csók­csa­táit, amik a sze­münk előtt zaj­lot­tak.

A csók vi­lág­napja al­kal­má­ból fel­ele­ve­nít­jük a sztár­vi­lág leg­em­lé­ke­ze­te­sebb és leg­bi­zar­rabb csók­csa­táit, amik a sze­münk előtt zaj­lot­tak.

Michael Jackson lányát nem érdekli anyja súlyos betegsége

Michael Jackson lányát nem érdekli anyja súlyos betegsége

Deb­bie Rowe-t rák­be­teg­ség­gel di­ag­nosz­ti­zál­ták, ám egyet­len lánya még a baj­ban sem haj­landó ki­bé­külni vele.

Így úszta meg a gyerekmolesztálást Michael Jackson!

Így úszta meg a gyerekmolesztálást Michael Jackson!

Egy­kori ügy­védje ki­tá­lalt.

Egy­kori ügy­védje most el­árulta, hogy kik és mi se­gí­tet­tek abban, hogy a min­den­ki­nek bű­nös­nek tűnő éne­kest fel­ment­sék a pe­dofil vádak alól.