Michael Jackson

Kiderült Michael Jackson szörnyű titka: Ezt művelte a 12 éves lánykával

Kiderült Michael Jackson szörnyű titka: Ezt művelte a 12 éves lánykával

Ő az első nő, aki sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolta meg a néhai pop­ki­rályt.

Ő az első nő, aki sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal vá­dolta meg a néhai pop­ki­rályt.

Döbbenet, fény derült 9/11 és Michael Jackson kapcsolatára

Döbbenet, fény derült 9/11 és Michael Jackson kapcsolatára

A pop ki­rá­lyá­nak is a World Trade Cen­ter­ben kel­lett volna len­nie a tá­ma­dás ide­jén, de az élet köz­be­szólt.

A pop ki­rá­lyá­nak is a World Trade Cen­ter­ben kel­lett volna len­nie a tá­ma­dás ide­jén.

Dagad a botrány: Kihantolhatják Michael Jackson holttestét

Dagad a botrány: Kihantolhatják Michael Jackson holttestét

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik, hogy a pop­ki­rályt ves­sék alá DNS-vizs­gá­lat­nak.

Egyre töb­ben kö­ve­te­lik, hogy a pop­ki­rályt ves­sék alá DNS-vizs­gá­lat­nak.

Michael Jackson alkalmazottja olyat látott, amit nem lenne szabad

Michael Jackson alkalmazottja olyat látott, amit nem lenne szabad

A sztár újra a gye­rek­mo­lesz­tá­lási ügy kö­zép­pont­jába ke­rült. Most újabb rész­le­tek de­rül­tek ki a kisfi­úk­hoz való vi­szo­nyá­ról.

Furcsa videó: Michael Jackson nevetve mesélt a gyerekmolesztálásról

Furcsa videó: Michael Jackson nevetve mesélt a gyerekmolesztálásról

Még a Bib­li­á­ból is idé­zett, mi­köz­ben szem­be­sí­tet­ték a sú­lyos vá­dak­kal! De vajon miért vi­sel­ke­dett ilyen fur­csán?

Kitálalt Michael Jackson szobalánya: Szörnyű, mit talált a könyvtárban

Kitálalt Michael Jackson szobalánya: Szörnyű, mit talált a könyvtárban

Ad­rian McMa­nus 4 évig ve­zette a néhai pop­ki­rály ház­tar­tá­sát.

Ad­rian McMa­nus 4 évig ve­zette a néhai pop­ki­rály ház­tar­tá­sát. Most úgy dön­tött, meg­töri a csen­det...

Michael Jackson szörnyű dolgot tett örökbefogadott kedvencével

Michael Jackson szörnyű dolgot tett örökbefogadott kedvencével

Tel­jes erő­vel arcon ütötte és gyom­ron rúgta sze­gényt.

Tel­jes erő­vel arcon ütötte és gyom­ron rúgta sze­gényt.

Kiszivárgott egy régi interjú: szörnyű, mi derült ki Michael Jacksonról

Kiszivárgott egy régi interjú: szörnyű, mi derült ki Michael Jacksonról

Kiszivárgott egy régi interjú: szörnyű, mi derült ki Michael Jacksonról

Test­vére sem zárta ki, hogy az éne­kes be­te­ge­sen von­zó­dik a gye­re­kek­hez.

Test­vére sem zárta ki, hogy az éne­kes be­te­ge­sen von­zó­dik a gye­re­kek­hez.

Megszólalt Michael Jackson titkos szeretője a molesztálások miatt

Megszólalt Michael Jackson titkos szeretője a molesztálások kapcsán

Mi­köz­ben egyre töb­ben for­dul­nak Mi­chael Jack­son ellen, egy­kori ba­rát­nője pró­bálja vé­deni.

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Végleg bebizonyosodott, hogy Michael Jackson pedofil volt?

Mi­chael Jack­son ál­lí­tó­la­gos ál­do­za­ta­i­nak meg­rázó be­szá­mo­lói miatt Jacko neve egyenlő lehet las­san az Ör­dö­gé­vel.

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Michael Jackson titkos kézjelekkel üzente meg, hogy szexelni akar

Újabb ál­lí­tó­la­gos ál­do­zat tá­lalt ki az átélt bor­zal­mak­ról.

Újabb ál­lí­tó­la­gos ál­do­zat tá­lalt ki arról, hogy miket élt át kis­gye­rek­ként Jacko miatt.

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Bomba hír: Apa lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Far­kas Tamás évek­kel ez­előtt már át­él­hette a ba­ba­vá­rás örö­mét, de a csa­lád bol­dog­sága nem tar­tott soká.

Far­kas Tamás évek­kel ez­előtt már át­él­hette a ba­ba­vá­rás örö­mét, de a csa­lád bol­dog­sága a szü­lés után csak pil­la­na­to­kig tart­ha­tott...

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

Fény derült Michael Jackson mocskos szextitkaira, előkerült egy videó

A két ál­do­zat hosszú hall­ga­tás után törte meg a csen­det. Durva, mit ál­lí­ta­nak a néhai pop­ki­rály­ról!

Kiderült Michael Jackson féltve őrzött titka, ezért könyörgött

Kiderült Michael Jackson féltve őrzött titka, ezért könyörgött

Meg­lepő, mit árult el egy film­mo­gul.

Meg­lepő dol­got árult el egy hol­ly­woodi film­mo­gul a 9 éve el­hunyt pop­ki­rály­ról!

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

Ma lenne 60 éves, kiderült Michael Jackson sötét titka

El­ké­pesztő, mivel állt elő az ügy­véd!

Az el­hunyt pop­ki­rály bi­zal­masa 9 év hall­ga­tás után törte meg a csen­det. El­ké­pesztő, mivel állt elő!

Most jelentette be a család: már csak napjai vannak hátra az énekes apjának

Most jelentette be a család: már csak napjai vannak hátra az énekes apjának

Az egész csa­lád ro­mok­ban hever, az or­vo­sok sze­rint már fel kell ké­szül­niük a leg­rosszabbra.

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Kiderült Jacko apjának legsötétebb titka, szörnyű, mit művelt a fiával

Con­rad Mur­ray so­káig hall­ga­tott a sztár gye­rek­ko­rá­ról.

Con­rad Mur­ray so­káig hall­ga­tott a sztár gye­rek­ko­rá­ról.

Fura Michael Jackson-interjú került elő: leleplezte magát a sztár?

Fura Michael Jackson-interjú került elő: leleplezte magát a sztár?

Az éne­kes még 29 éves ko­rá­ban adta az in­ter­jút, ami sokak sze­rint egy­ér­telmű bi­zo­nyí­ték.

Kiderült a sötét titok, megtörte a csendet Michael Jackson bizalmasa

Kiderült a sötét titok, megtörte a csendet Michael Jackson bizalmasa

A volt al­kal­ma­zott a pop­ki­rály ha­lá­lá­nak 9. év­for­du­ló­ján dön­tött úgy, hogy nem hall­gat to­vább.

Ezért térdelt le a leszbikus modell Hollywood közepén

Ezért térdelt le a leszbikus modell Hollywood közepén

Az el­hunyt Mi­chael Jack­son lánya már sok­szor akasz­totta ki az em­be­re­ket vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Az el­hunyt Mi­chael Jack­son lánya már sok­szor akasz­totta ki az em­be­re­ket vi­sel­ke­dé­sé­vel.

Most derült ki, ezek voltak Michael Jackson életének utolsó gondolatai

Most derült ki, ezek voltak Michael Jackson életének utolsó gondolatai

A gon­do­la­tok könnye­ket csal­tak test­vére sze­mébe is.

A vég­te­len fáj­da­lom­ról és ki­lá­tás­ta­lan­ság­ról ta­nús­kodó mon­da­tok könnye­ket csal­tak test­vére sze­mébe.

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Megrázó kép került elő a halott popsztárról, lánya összeomlott

Ra­jon­gói ag­gód­nak a meg­tört Pa­ri­sért.

Paris Jack­sont na­gyon fel­zak­latta egy bol­dog csa­ládi fotó, ame­lyen az édes­apja is lát­ható. Bá­na­tá­ban drog­hoz nyúlt.

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Súlyos vádak, kitálalt Michael Jackson eltitkolt féltestvére

Éve­ken át fe­kete bá­rány­ként te­kin­tett rá a Jack­son-csa­lád, most úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

Éve­ken át fe­kete bá­rány­ként te­kin­tett rá a Jack­son-csa­lád, most úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det...

Hátborzongató, ami kiderült a halott popénekesről

Hátborzongató, ami kiderült a halott popénekesről

Egy­kori ba­rátja ki­tá­lalt.

Ma­cau­lay Cul­kin még kis­gye­rek volt, ami­kor meg­is­mer­ke­dett Mi­chael Jack­son­nal.

Sokkoló hangfelvétel került elő Michael Jacksonról

Sokkoló hangfelvétel került elő Michael Jacksonról

Mi­chael Jack­son ha­lála óta.

Mi­chael Jack­son ha­lála óta ren­ge­teg ti­tokra de­rült fény és most itt egy újabb, ami­nek biz­to­san sokan örül­nek majd.

Tele van titkokkal: kitálalt a producer Michael Jacksonról

Tele van titkokkal: kitálalt a producer Michael Jacksonról

A vi­lág­hírű pro­du­cer együtt dol­go­zott a pop­le­gen­dá­val, aki­nek a mun­kás­sá­gá­ról és a ma­gán­éle­té­ről is val­lott.

A vi­lág­hírű pro­du­cer együtt dol­go­zott a pop­le­gen­dá­val, aki­nek a mun­kás­sá­gá­ról és a ma­gán­éle­té­ről is val­lott.

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

Óriási fordulat Michael Jackson gyermekmolesztálási ügyében

A pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal.

A 2009-ben el­hunyt pop­ikont egy­kori párt­fo­goltja vá­dolta meg sze­xu­á­lis zak­la­tás­sal. A bí­ró­ság most meg­lepő dön­tést ho­zott!

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

Szörnyű titkok derültek ki az elhunyt színészről: sztárok molesztálták

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő.

A zak­la­tási bot­rá­nyok­nak nincs vége, egyre dur­vább tit­kok ke­rül­nek elő.

Mégsem halt meg a pop királya? Michael Jackson egy autóban szelfizett

Mégsem halt meg a pop királya? Michael Jackson egy autóban szelfizett

A ne­te­zők szinte sok­kot kap­tak a ha­son­ló­ság­tól. Jac­kó­nak ugyanis van egy tö­ké­le­tes ha­son­mása.

Sehol se találják: felszívódott Michael Jackson első áldozata

Sehol se találják: felszívódott Michael Jackson első áldozata

Szük­ség lenne a val­lo­má­sára.

A férfit az ügy­vé­dek egyre két­ség­be­eset­teb­ben ke­re­sik, mert ő az egyet­len, aki se­gí­teni tudna a mo­lesz­tá­lá­sok ügyé­ben.

Megdöbbentő levél került elő Michael Jacksontól: egy héttel halála előtt írta

Megdöbbentő levél került elő Michael Jacksontól: egy héttel halála előtt írta

Egy kéz­zel írt levél ta­nú­sága sze­rint Mi­chael Jack­son sej­tette, hogy az élete ha­ma­ro­san véget ér, mert meg akar­ják ölni.

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Rejtély: Nyoma veszett Michael Jackson első áldozatának

Nem ta­lál­ják a ha­tó­sá­gok azt a férfit, aki elő­ször vá­dolta meg a Pop Ki­rá­lyát mo­lesz­tá­lás­sal. A csa­ládja sem tud róla sem­mit.

Kiderült, melyik világsztár írt levelet Radics Giginek

Kiderült, melyik világsztár írt levelet Radics Giginek

Úgy lát­szik, nem­csak a hazai ra­jon­gók­nak tet­szett az éne­kesnő pro­duk­ci­ója A Dal 2017 elő­dön­tő­jé­ben.

Úgy lát­szik, nem­csak a hazai ra­jon­gók­nak tet­szett az éne­kesnő pro­duk­ci­ója a Dal 2017 elő­dön­tő­jé­ben, ten­ge­ren túli ra­jon­gója is akadt, Qu­incy Jones.

Rejtélyes cetlikre írta le félelmeit Michael Jackson, most előkerültek

Rejtélyes cetlikre írta le félelmeit Michael Jackson, most előkerültek

A vi­lág­sztár ba­rátja bi­zo­nyí­tani is tudja, Jack­son attól ret­te­gett, hogy meg akar­ják ölni.

Nem hiszed el, kivel csókolózott Madonna!

Nem hiszed el, kivel csókolózott Madonna!

A férfi­faló díva egy újabb ka­land­já­ról leb­ben­tette fel a fáty­lat.

A férfi­faló díva egy újabb ka­land­já­ról leb­ben­tette fel a fáty­lat. Erre az in­for­má­ci­óra senki ember fia nem szá­mí­tott.

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Kitálalt az áldozat Michael Jackson legmocskosabb szextitkairól

Az éve­ken át mo­lesz­tált asszony még csak 12 éves volt, ami­kor...

Az éve­ken át mo­lesz­tált asszony még csak 12 éves volt, ami­kor...

Elképesztő követeléssel állt elő Michael Jackson orvosa!

Elképesztő követeléssel állt elő Michael Jackson orvosa!

Meg­döb­bentő ter­vet eszelt ki, hogy fel­len­dítse anyagi hely­ze­tét!

Con­rad Mur­ray egyre na­gyobb pénz­ügyi gon­dok­kal küzd, mióta ki­ta­szí­totta a szakma.

Újabb molesztált gyerek indít pert Michael Jackson miatt

Újabb molesztált gyerek indít pert Michael Jackson miatt

Sze­retne ren­ge­teg pénzt kapni.

Még egy férfi elő­ke­rült, akit annak ide­jén gye­rek­ként mo­lesz­tált a Pop Ki­rá­lya. Leg­alábbis ő ezt ál­lítja, és ezért sze­retne ren­ge­teg pénzt kapni.

Kiszivárogtatták az elhunyt világsztárok boncolási jegyzőkönyveit

Kiszivárogtatták az elhunyt világsztárok boncolási jegyzőkönyveit

Sok­koló do­ku­men­tu­mo­kat tett közzé egy mor­bid web­ol­dal.

Egy mor­bid web­ol­dal ké­szí­tői azt ál­lít­ják, bir­to­kuk­ban van Mi­chael Jack­son, Ma­ri­lyn Mon­roe, sőt, Prince kór­bonc­tani ered­mé­nye! És nem is szé­gyel­lik meg­mu­tatni!

Michael Jackson él, és a lánya rejtegeti?

Michael Jackson él, és a lánya rejtegeti?

Az in­ter­net meg­őrült Paris Jack­son egyik fo­tó­já­tól, amin úgy tűnik, mintha a hét éve el­hunyt apja is rajta lenne. Ér­de­kes el­mé­let...

Az in­ter­net meg­őrült Paris Jack­son egyik fo­tó­já­tól, amin úgy tűnik, mintha a hét éve el­hunyt apja is rajta lenne. Ér­de­kes el­mé­let...

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

Sötét titkok! Saját orvosa tálalt ki Michael Jackson perverz vágyairól!

Con­rad Mur­ray egy le­lep­lező könyv­ben me­sélt arról, hogy a 7 éve el­hunyt pop­le­genda va­ló­ság­gal ra­jon­gott az ő kisfi­áért.

Ez már beteges! Újabb sötét titok derült ki Michael Jackson múltjából!

Ez már beteges! Újabb sötét titok derült ki Michael Jackson múltjából!

A 7 éve el­hunyt pop­le­gen­dá­ról saját or­vosa tá­lalt ki egy le­lep­lező könyv­ben!

Rosszfiú veszi el Michael Jackson lányát

Rosszfiú veszi el Michael Jackson lányát

A füg­gő­sé­gük hozta össze őket. Mi­chael Jack­son csa­ládja a leg­ke­vésbé sem tá­mo­gatja a fri­gyet.

A füg­gő­sé­gük hozta össze őket. Mi­chael Jack­son csa­ládja a leg­ke­vésbé sem tá­mo­gatja a fri­gyet.

Durva vádak: Kitálalt Michael Jackson orvosa a sztár perverz vágyairól!

Durva vádak: Kitálalt Michael Jackson orvosa a sztár perverz vágyairól!

Vajon igaz lehet az el­ké­pesztő pletyka?

Leg­utóbb tit­kos bűn­bar­langja miatt rob­bant ki bot­rány, most pedig or­vosa le­lep­lező köny­vé­ből de­rül­tek ki sötét tit­kok a 7 éve el­hunyt pop­le­genda múlt­já­ból. Vajon igaz lehet az el­ké­pesztő pletyka?

Közmunkás lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Közmunkás lett Michael Jackson fogadott magyar fia

Far­kas Tamás éle­tét maga a Pop Ki­rá­lya men­tette meg még a ki­lenc­ve­nes évek­ben.

Far­kas Tamás éle­tét maga a Pop Ki­rá­lya men­tette meg még a ki­lenc­ve­nes évek­ben.

Ezek sztárcsókok beleégnek a retinádba!

Ezek sztárcsókok beleégnek a retinádba!

Ün­ne­peld a csók vi­lág­nap­ját!

A csók vi­lág­napja al­kal­má­ból fel­ele­ve­nít­jük a sztár­vi­lág leg­em­lé­ke­ze­te­sebb és leg­bi­zar­rabb csók­csa­táit, amik a sze­münk előtt zaj­lot­tak.

Michael Jackson lányát nem érdekli anyja súlyos betegsége

Michael Jackson lányát nem érdekli anyja súlyos betegsége

Deb­bie Rowe-t rák­be­teg­ség­gel di­ag­nosz­ti­zál­ták, ám egyet­len lánya még a baj­ban sem haj­landó ki­bé­külni vele.

Így úszta meg a gyerekmolesztálást Michael Jackson!

Így úszta meg a gyerekmolesztálást Michael Jackson!

Egy­kori ügy­védje ki­tá­lalt.

Egy­kori ügy­védje most el­árulta, hogy kik és mi se­gí­tet­tek abban, hogy a min­den­ki­nek bű­nös­nek tűnő éne­kest fel­ment­sék a pe­dofil vádak alól.

Megdöbbentő fordulat: megszólalt Michael Jackson gyerekbarátja!

Megdöbbentő fordulat: megszólalt Michael Jackson gyerekbarátja!

A német fi­a­tal­em­ber úgy dön­tött, hogy meg­töri a csen­det, mi­u­tán tit­kos akták ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra Mi­chael Jack­son­ról...

Reagált apja pornóbotrányára Michael Jackson lánya!

Reagált apja pornóbotrányára Michael Jackson lánya!

A 18 éves Paris meg­törte a csen­det.

A 18 éves Paris nem tűrte szó nél­kül a pop­ki­rályt ért vá­da­kat! A Twit­te­ren törte meg a csen­det.

Íme, Michael Jackson titkos bűnbarlangja!

Íme, Michael Jackson titkos bűnbarlangja!

Megér­kez­tek a rend­őr­ségi fel­vé­te­lek az éne­kes tit­kos szo­bá­já­ról.

Megér­kez­tek a rend­őr­ségi fel­vé­te­lek az éne­kes tit­kos szo­bá­já­ról, ahol ál­lí­tó­lag több gye­re­ket is meg­ron­tott évek­kel ez­előtt.

Sokkoló dolgokat találtak a rendőrök Michael Jackson titkos raktárában

Sokkoló dolgokat találtak a rendőrök Michael Jackson titkos raktárában

Durva do­ku­men­tu­mok ke­rül­tek elő, a hét éve el­hunyt sztár­ról.

Durva do­ku­men­tu­mok ke­rül­tek elő, a hét éve el­hunyt sztár­ról.

Prince is attól a gyógyszertől halt meg, amitől Michael Jackson!

Prince is attól a gyógyszertől halt meg, amitől Michael Jackson!

Egy füg­gő­sé­get okozó fáj­da­lom­csil­la­pító gyógy­szer ter­jed a sztá­rok kö­ré­ben. Prince már leg­alább a ne­gye­dik ál­do­zata.

Meghalt az orvos, aki Michael Jackson gyerekeinek apja lehetett - fotó

Meghalt az orvos, aki Michael Jackson gyerekeinek apja lehetett - fotó

Dr. Ar­nold Klein csü­tör­tö­kön halt meg Ka­li­fo­ni­á­ban. Tit­kát ha­lá­lig őrizte, de egy­szer azért tett egy ko­moly uta­lást.

Elképesztő videó! Michael Jackson életben lenne?

Elképesztő videó! Michael Jackson életben lenne?

Sok­koló fel­vé­tel lá­tott nap­vi­lá­got, ami most meg­vál­toz­tat min­dent! De leg­alábbis rend­kí­vül ér­de­kes kér­dé­se­ket vet fel.

Sok­koló fel­vé­tel lá­tott nap­vi­lá­got, ami most meg­vál­toz­tat min­dent! De leg­alábbis rend­kí­vül ér­de­kes kér­dé­se­ket vet fel.

Drogozáson kapták Michael Jackson fiát - Fotó

Drogozáson kapták Michael Jackson fiát - Fotó

Prince Mi­chael egy gya­nús, te­kert ci­ga­ret­tát pö­fé­kelt, ami­ben apja egy­kori or­vosa volt a se­gít­sé­gére.

Prince Mi­chael egy gya­nús, te­kert ci­ga­ret­tát pö­fé­kelt, ami­ben apja egy­kori or­vosa volt a se­gít­sé­gére.

Michael Jackson a konditeremben! Szenzációs videó!

Michael Jackson a konditeremben! Szenzációs videó!

És mi köze ehhez Éjjel-Nap­pal Jo­enak?

És mi köze ehhez Éjjel-Nap­pal Jo­enak? Nézd meg a vi­deót és vi­sítva fogsz ne­vetni!

Őrület, hogy mennyit adtak Michael Jackson kesztyűjéért!

Őrület, hogy mennyit adtak Michael Jackson kesztyűjéért!

Csak­nem 20 mil­liót fi­zet­tek érte.

Egy kissé meg­szál­lott és te­he­tős gyűjtő csak­nem húsz­mil­lió fo­rin­tot fi­ze­tett egyet­len kesz­tyű­ért, mert azt Jacko hordta.

Viagrától állt meg Michael Jackson apjának szíve

Viagrától állt meg Michael Jackson apjának szíve

Ki­de­rült, hogy Joe Jack­son majd­nem ha­lá­los szív­prob­lé­máit a paj­zán vá­gyai okoz­ták, mert túl sok po­ten­cia­nö­ve­lőt vett be.

Ki­de­rült, hogy Joe Jack­son majd­nem ha­lá­los szív­prob­lé­máit a paj­zán vá­gyai okoz­ták, mert túl sok po­ten­cia­nö­ve­lőt vett be.

Bulizás közben vakult meg Michael Jackson apja

Bulizás közben vakult meg Michael Jackson apja

Mi­köz­ben a szü­le­tés­nap­ját ün­ne­pelte, stroke-ot ka­pott és el­vesz­tette lá­tá­sát Joe Jack­son.

Lilára váltott, és Michael Jacksonra hasonlít Zimány Linda

Lilára váltott, és Michael Jacksonra hasonlít Zimány Linda

Zi­mány Lin­dát ala­po­san el­kapta a gép­szíj. Le­g­újabb öt­lete nyo­mán li­lára fes­tette a haját.