Mel B

15 évvel fiatalabb nővel bukott le a sztármami

15 évvel fiatalabb nővel bukott le a sztármami

A plety­kák sze­rint az elő­ze­ne­kar éne­kes­nő­jé­vel szűrte össze a levet Mel B.

A plety­kák sze­rint az elő­ze­ne­kar éne­kes­nő­jé­vel szűrte össze a levet Mel B.

Félig megvakult Mel B, sikított, amikor a kórházba rohantak vele

Félig megvakult Mel B, sikított, amikor a kórházba rohantak vele

A jobb sze­mé­vel akad­tak gon­dok, de az or­vo­sok még nem tud­ják, pon­to­san mi okozta a prob­lé­mát.

Kínos baki a Spice Girls visszatérő koncertjén, kisétáltak a rajongók

Kínos baki a Spice Girls visszatérő koncertjén, kisétáltak a rajongók

Bi­zony, sokan nem ezt vár­ták a 90-es évek leg­me­nőbb lány­csa­pa­tá­tól! A hang­gal vol­tak gon­dok.

Bi­zony, sokan nem ezt vár­ták a 90-es évek leg­me­nőbb lány­csa­pa­tá­tól!

Borzalmas, ami a sztármamival történt, elvesztette látását

Borzalmas, ami a sztármamival történt, elvesztette látását

A jobb sze­mé­vel sem­mit sem lát, a bal­lal is csak ho­má­lyo­san. Ret­te­ne­te­sen meg­ré­mült, kór­házba vit­ték.

A jobb sze­mé­vel sem­mit sem lát, a bal­lal is csak ho­má­lyo­san. Ret­te­ne­te­sen meg­ré­mült.

Lebuktak: ezzel az aktmodellel kavar titokban a sztármami

Lebuktak: ezzel az aktmodellel kavar titokban a sztármami

Mel B ál­lítja, csak ba­rát­ság van kö­zöt­tük. Ext­rák­kal.

Mel B ál­lítja, csak ba­rát­ság van kö­zöt­tük. Ext­rák­kal.

Kitálalt a Spice Girls tagja: lefeküdt csapattársával

Kitálalt a Spice Girls tagja: lefeküdt csapattársával

Mel B és Geri Hal­li­well ját­sza­do­zott.

A Spice Girls tag­jai, Mel B és Geri Hal­li­well ke­rült kö­ze­lebbi kap­cso­latba.

Végre nyilatkozott a Spice Girl a leszbikus kalandról, szereti Mel B-t

Végre nyilatkozott a Spice Girl a leszbikus kalandról, szereti Mel B-t

A két éne­kesnő kö­zött nem volt semmi, leg­alábbis ezt ál­lítja Geri.

A két éne­kesnő kö­zött nem volt semmi, leg­alábbis ezt ál­lítja a másik fél, Geri Hor­ner. A csa­pat tag­jait azon­ban na­gyon sze­reti és már várja a tur­nét.

Végre bevallotta: Leszbikus románcra vágyik Mel B

Végre bevallotta: Leszbikus románcra vágyik Mel B

Bár nem ez lenne az első ilyen kap­cso­lata, na­gyon nem sze­retné, ha meg­bé­lye­gez­nék.

Bár nem ez lenne az első ilyen kap­cso­lata, na­gyon nem sze­retné, ha meg­bé­lye­gez­nék.

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Mi történt a sztármamival? Azonnal a műtőbe rohantak vele

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia.

Há­rom­órás ope­rá­ción esett át Mel B, és a tör­tén­tek miatt a fel­lé­pé­sét is le kel­lett mon­da­nia.

Kitálalt a sztáranyuka szeretője: bizarr dolog történt szex közben

Kitálalt a sztáranyuka szeretője: bizarr dolog történt szex közben

A ro­mánc nem tar­tott túl so­káig...

Talán nem is csoda, hogy a ro­mánc nem tar­tott túl so­káig...

Brutálisan erőszakos, kitálalt anyja exéről a sztárcsemete

Brutálisan erőszakos, kitálalt anyja exéről a sztárcsemete

Nem csoda, hogy be­ad­ták a vá­ló­pert.

Nem csoda, hogy be­ad­ták a vá­ló­pert, Mel B vá­lasz­tottja ugyanis ér­zel­mi­leg és fi­zi­ka­i­lag is ter­ro­ri­zálta a csa­lá­dot.

Ez már biztos: bejelentették, újra összeáll a Spice Girls

Ez már biztos: bejelentették, újra összeáll a Spice Girls

A ki­lenc­ve­nes évek le­gen­dás lány­ban­dá­já­hoz Vic­to­ria Beck­ham ugyan nem csat­la­ko­zik, de így is na­gyon iz­ga­tot­tak a ra­jon­gók.

A ki­lenc­ve­nes évek le­gen­dás lány­ban­dá­já­hoz Vic­to­ria Beck­ham ugyan nem csat­la­ko­zik, de így is na­gyon iz­ga­tot­tak a ra­jon­gók.

Kiteregette a szennyest a 43 éves sztármami: ezt tette vele Eddie Murphy

Kiteregette a szennyest a 43 éves sztármami: ezt tette vele Eddie Murphy

Az éne­kesnő be­val­lása sze­rint a szí­nész volt a leg­na­gyobb sze­relme.

Az éne­kesnő be­val­lása sze­rint a szí­nész volt a leg­na­gyobb sze­relme.

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Így próbálta megölni magát, teljesen kikészült a sztármami

Fel­tárta élete sötét pil­la­na­tait.

Mel B fel­tárta éle­té­nek leg­sö­té­tebb pil­la­na­tait. Nem fogta vissza magát, ma­gán­éle­té­ről és mű­tét­jé­ről is ken­dő­zet­le­nül me­sélt.

Lebukott a sztármami: 13 évvel fiatalabb fiúval bújt ágyba

Lebukott a sztármami: 13 évvel fiatalabb fiúval bújt ágyba

Mel B forró éj­sza­kát töl­tött el vele.

Mel B egy forró éj­sza­kát töl­tött el a tinik bál­vá­nyá­val, ám az egy­éj­sza­kás ka­land­nak nem lett foly­ta­tása.

Fordulat a sztáranyuka botrányos válásában, ezzel egyik fél számolt

Fordulat a sztáranyuka botrányos válásában, ezzel egyik fél számolt

A 43 éves éne­kesnő be­val­lot­tan al­ko­hol- és szex­függő, ez nem tet­szik a bí­rák­nak.

Elszólta magát az énekesnő: új párja van

Elszólta magát az énekesnő: új párja van

Úgy lát­szik, már túl van az erő­sza­kos fér­jé­hez fű­ződő kap­cso­la­tán.

Úgy lát­szik, már túl van az erő­sza­kos fér­jé­hez fű­ződő kap­cso­la­tán. Erre enged kö­vet­kez­tetni a sztár leg­fris­sebb in­ter­ne­tes posztja.

Váratlan döntést hozott az elvonóra induló sztáranyuka, ez végleges

Váratlan döntést hozott az elvonóra induló sztáranyuka, ez végleges

Az egy­kori Spice Girl még ho­zott egy vég­le­ges dön­tést a te­rá­pia előtt.

Az egy­kori Spice Girl még ho­zott egy vég­le­ges dön­tést a te­rá­pia kez­dete előtt és gyor­san csi­nál­ta­tott egy te­to­vá­lást.

Ez a végső kegyelemdöfés: soha többé nem áll össze a Spice Girls

Ez a végső kegyelemdöfés: soha többé nem áll össze a Spice Girls

Pedig a ban­dá­nak mind a mai napig ren­ge­teg ra­jon­gója van, aki hisz a Spice Girls által hir­de­tett Girl Po­wer­ben.

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

Örömtáncot lejtett a 43 éves sztáranyuka, megszabadult végre a férjétől

A válás na­gyon hosszan el­hú­zó­dott és ren­ge­teg bot­rány kí­sérte, ezért most na­gyon meg­könnyeb­bült a sztár.

Tovább gyűrűzik a botrány, kitiltották saját otthonából a sztáranyukát

Tovább gyűrűzik a botrány, kitiltották saját otthonából a sztáranyukát

Az egy­kori Spice Girl és volt férje a válás óta sem tud meg­egyezni.

Az egy­kori Spice Girl és volt férje a válás óta sem tud sem­mi­ben meg­egyezni.

Végre bevallotta, titokzatos nőbe szeretett bele Mel B

Végre bevallotta, titokzatos nőbe szeretett bele Mel B

Bár a ro­mánc csak egy futó ka­land­nak in­dult, a hí­res­ség nem tu­dott pa­ran­csolni az ér­zel­me­i­nek.

Bár a ro­mánc csak egy futó ka­land­nak in­dult, a há­rom­gyer­me­kes hí­res­ség nem tu­dott pa­ran­csolni az ér­zel­me­i­nek.

Megtagadta gyermekét a színész apuka, látni se akarja a kislányt

Megtagadta gyermekét a színész apuka, látni se akarja a kislányt

Pedig a csu­pán tíz éves kis­lány iga­zán nem tehet sem­mi­ről. Eddie Murphy azon­ban hajt­ha­tat­lan.

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Durva, mit művelt a Spice Girl exférje, a gyerekeket trauma érte

Mel B nem akarja, hogy kis­lá­nya ta­lál­koz­has­son a férfi­vel, mert na­gyon meg­ré­mí­tet­ték a tör­tén­tek.

Elképesztő tartozást halmozott fel a sztáranyuka, sokba került a válás

Elképesztő tartozást halmozott fel a sztáranyuka, sokba került a válás

Az egy­kori Spice Girl és volt férje éve­kig nem fi­ze­tett adót.

Az egy­kori Spice Girl és volt férje éve­kig nem fi­ze­tett adót.

Egyszerre hárman vették kezelésbe a meztelen Mel B-t

Egyszerre hárman vették kezelésbe a meztelen Mel B-t

Az intim fotó rö­vi­de­sen az Ins­tag­ra­mon kö­tött ki, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

A Spice Girls-szel vi­lág­hí­rűvé vált éne­kes­nő­ről ké­szült intim fotó rö­vi­de­sen az Ins­tag­ra­mon kö­tött ki, a férfiak leg­na­gyobb örö­mére.

Victoria Beckham fotójától izgalomba jött a fél világ

Victoria Beckham fotójától izgalomba jött a fél világ

Egy ideje már ter­jed a pletyka...

Egy ideje már ter­jed a pletyka, de most Beck­hamné végre meg­erő­sí­tette, és a ra­jon­gók eszü­ket vesz­tet­ték.

Hihetetlen, mivel lepik meg Harry hercegéket az esküvőjükön

Hihetetlen, mivel lepik meg Harry hercegéket az esküvőjükön

Fi­a­ta­labb ko­rá­ban Harry és Meg­han is nagy ra­jon­gója volt a lány­ban­dá­nak, akik kon­cer­tet adnak majd a nagy napon.

Fi­a­ta­labb ko­rá­ban Harry és Meg­han is nagy ra­jon­gója volt a lány­ban­dá­nak, mely­nek tag­jai nem­csak együtt ün­ne­pel­nek majd a pár­ral, hanem még egy kon­cert­tel is em­lé­ke­ze­tessé te­szik szá­mukra éle­tük egyik leg­fon­to­sabb nap­ját.

Elég drasztikus: Kivágatott egy darabot magából a Spice Girl

Elég drasztikus: Kivágatott egy darabot magából a Spice Girl

Mel B har­ma­dik férje min­den em­lé­ké­től meg akar sza­ba­dulni.

Mel B har­ma­dik férje min­den em­lé­ké­től meg akar sza­ba­dulni, és ezért elég durva dol­gokra is haj­landó.

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

Erre senki sem számított: visszavonta a durva vádakat a sztáranyuka

A vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő ko­ráb­ban azzal vá­dolta fér­jét, hogy meg­verte őt.

A vá­ló­fél­ben lévő éne­kesnő ko­ráb­ban azzal vá­dolta fér­jét, hogy meg­verte őt.

Bíróságon mutatják be a sztáranyuka házi szexvideóit

Bíróságon mutatják be a sztáranyuka házi szexvideóit

Bi­zo­nyí­ték­ként fog­ják hasz­nálni.

Az éne­kesnő, Mel B vá­lása egyre bo­nyo­ló­dik, ezért kell az intim fel­vé­te­le­ket elő­venni, ame­lye­ket a férje ké­szí­tett róla.

Bikinire vetkőzött a 42 éves sztáranyuka

Bikinire vetkőzött a 42 éves sztáranyuka

Élete leg­ne­he­zebb idő­szaka elől az örök nyárba me­ne­kült.

Élete leg­ne­he­zebb idő­szaka elől az örök nyárba me­ne­kült a Spice Girls éne­kes­nője és a csa­ládja.

Átlátszó ruhában bulizott Mel B, minden látszott

Átlátszó ruhában bulizott Mel B, minden látszott

Min­den férfi meg­for­dult utána.

Nem volt férfi, aki ne for­dult volna meg utána. De vajon nem vitte egy ki­csit túl­zásba a ma­ga­mu­to­ga­tást?

Kiszivárogtak a válófélben lévő sztáranyuka mocskos szextitkai

Kiszivárogtak a válófélben lévő sztáranyuka mocskos szextitkai

A 41 éves éne­kes­nő­ről saját fél­test­vére te­re­gette ki a szennyest. Ezt ki gon­dolta volna róla?

Az exférj bosszúja: Elvehetik a 42 éves Mel B gyerekeit

Az exférj bosszúja: Elvehetik a 42 éves Mel B gyerekeit

Nagy bajba ke­rült a vá­ló­fél­ben lévő, drog­prob­lé­mák­kal küzdő éne­kesnő. Vajon kinek ad iga­zat a bí­ró­ság?

Nagy bajba ke­rült a vá­ló­fél­ben lévő, drog­prob­lé­mák­kal küzdő éne­kesnő. Vajon kinek ad iga­zat a bí­ró­ság?

Élő adásban késelte meg kollégáját az énekesnő

Élő adásban késelte meg kollégáját az énekesnő

Ilyes­mire még nem volt példa.

Az ame­ri­kai té­vé­tör­té­ne­lem­ben sok min­den elő­for­dult már, de ilyes­mire még nem volt példa.

Most lebuktak: fordulat történt a válófélben lévő énekesnő életében

Most lebuktak: váratlan fordulat történt a válófélben lévő énekesnő életében

A 42 éves éne­kesnő tá­vol­tar­tási vég­zést kért férje ellen, és egy kü­lön­le­ges ember vi­gyáz rá.

Se bugyi, se melltartó: meztelenül kapták le a 3 gyerekes énekesnőt

Se bugyi, se melltartó: meztelenül kapták le a 3 gyerekes énekesnőt

Mez­te­len képet osz­tott meg ma­gá­ról a 41 éves éne­kesnő, a Spice Girls egy­kori tagja.

Mez­te­len képet osz­tott meg ma­gá­ról a 41 éves éne­kesnő.

Kitálalt a humorista a Spice Girls tagjainak szexkalandjáról!

Kitálalt a humorista a Spice Girls tagjainak szexkalandjáról!

Bár a 90-es évek sztár­jai öröm­mel mász­tak be a ko­mi­kus ágyába, az éj­szaka nem várt for­du­la­tot vett!

Kamerák előtt vizelte le a műsorvezetőt Mel B

Kamerák előtt vizelte le a műsorvezetőt Mel B

Ak­ci­ó­já­val ki­akasz­totta a stá­bot, de nem volt más vá­lasz­tása a vész­hely­zet­ben.

KÍnos: Bugyi nélkül bulizott Mel B, lebukott!

KÍnos: Bugyi nélkül bulizott Mel B, lebukott!

Az éne­kes­nőt saját férje fi­gyel­mez­tette a vörös sző­nye­gen.

Kínos: Strandolás közben villantott feneket a Spice Girl

Kínos: Strandolás közben villantott feneket a Spice Girl

Mel B és má­so­dik férje az óce­án­ban ját­sza­doz­tak egy ki­csit.