Megyeri Csilla

Kiderült, ezért nem hordja az eljegyzési gyűrűjét a magyar műsorvezető

Kiderült, ezért nem hordja az eljegyzési gyűrűjét a magyar műsorvezető

Me­gyeri Csilla közel hat éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Me­gyeri Csilla közel hat éve él bol­dog pár­kap­cso­lat­ban.

Ezt biztosan nem sejtetted a műsorvezetőről

Megdöbbentő bejelentés, ezt biztosan nem sejtetted a műsorvezetőről

Meg­fo­gadta, hogy ezen vál­toz­tat.

Csilla meg­fo­gadta, hogy ezen vál­toz­tat az új évben.

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Ultimátumot adott a magyar műsorvezető: fogyás nélkül nincs szex

Me­gyeri Csilla párja el­hagyta magát, a férfi­nek ten­nie kel­lett a túl­súly ellen.

Me­gyeri Csilla párja el­hagyta magát, a mű­sor­ve­zető azon­ban nem von­zó­dik a túl­sú­lyos férfi­ak­hoz.

Lebukott a sztárpár, esküvői ruhában kapták le a műsorvezetőt

Lebukott a sztárpár, esküvői ruhában kapták le a műsorvezetőt

Csil­láé­kat na­gyon szép kör­nye­zet­ben fo­tóz­ták.

Csil­láé­kat na­gyon szép kör­nye­zet­ben fo­tóz­ták.

Valami készül, esküvői ruhába bújt a magyar műsorvezető

Valami készül, esküvői ruhába bújt a magyar műsorvezető

Csil­lát anyu­kája kí­sérte el a ru­ha­pró­bára. Vajon ha­ma­ro­san az oltár elé áll a nép­szerű tévés?

Csil­lát anyu­kája kí­sérte el a ru­ha­pró­bára. Vajon ha­ma­ro­san az oltár elé áll a nép­szerű tévés?

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Berkinek üzentek az átvert sztárok, ezért drukkolnak neki

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat...

Kü­lö­nös szur­ko­ló­csa­pat sar­kallja üze­net­ben győ­ze­lemre Berki Krisz­ti­ánt. Nem szív­ből szo­rí­ta­nak az izom­ce­leb­nek, csu­pán re­mény­ked­nek...

Szatír támadt a Sztárban sztár énekesnőjére

Szatír támadt a Sztárban sztár énekesnőjére

Sári Évi ma is be­le­bor­zong...

Sári Évi ma is be­le­bor­zong, ha eszébe jut az a nap, ami­kor futás köz­ben egy sza­tír tá­madt rá a Mar­git­szi­ge­ten.

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

Ezt látnod kell, így ünnepel Megyeri Csilla

A mű­sor­ve­zető nem­csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek. Csa­ládi ha­gyo­mány náluk, hogy az ebek is kap­nak aján­dé­kot a jeles ün­ne­pe­ken.

A mű­sor­ve­zető nem­csak mi­ku­lás al­kal­má­val ked­ves­ke­dik ked­ven­ce­i­nek. Csa­ládi ha­gyo­mány náluk, hogy az ebek is kap­nak aján­dé­kot a jeles ün­ne­pe­ken.

Durva, amit Megyeri Csilla átélt: megszólalt a TV2 sztárja

Durva, amit Megyeri Csilla átélt: megszólalt a TV2 sztárja

Be­ül­he­tett az Eu­rópa-baj­nok ra­li­krossz au­tó­ver­senyző, Szabó Krisz­tián mellé.

Be­ül­he­tett az Eu­rópa-baj­nok ra­li­krossz au­tó­ver­senyző, Szabó Krisz­tián mellé.

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Kitálalt a problémákról, ezért nem fekszik le párjával a TV2 sztárja

Addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem súly­fe­les­le­gét.

A mű­sor­ve­zető el­dön­tötte, hogy addig nem bújik ágyba ked­ve­sé­vel, amed­dig az le nem adja a fel­gyü­lem­lett súly­fe­les­le­gét.

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Ez kellemetlen, beszóltak a csinos műsorvezetőnek

Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Sze­ren­csére Csilla vic­ce­sen re­a­gált a kér­désre.

Mellvillantással oldotta gátlásait a TV2 sztárja

Mellvillantással oldotta gátlásait a TV2 sztárja

Me­gyeri Csilla már nem tenne ilyet.

Me­gyeri Csilla nem tit­kolja, hogy a fo­gam­zás­gát­ló­tól hí­zott meg ko­ráb­ban. Ezért abban az idő­ben na­gyon ki­vá­gott fel­ső­ket hor­dott, így kom­pen­zált.

Meglepő dolog derült ki Megyeri Csilla anyagi helyzetéről

Meglepő dolog derült ki Megyeri Csilla anyagi helyzetéről

Sokan talán mást gon­dol­tak róla, de most ki­de­rült, hogy Csiila a saját lábán áll.

Sokan talán mást gon­dol­tak róla, de most ki­de­rült, hogy Csiila a saját lábán áll.

Megyeri Csilla kitálalt Dzsudzsák Balázsról, ez történt köztük!

Megyeri Csilla kitálalt Dzsudzsák Balázsról, ez történt köztük!

Egy ét­te­rem te­ra­szán fo­tóz­tuk őket.

A hí­res­ség­ről és a fo­cis­tá­ról a na­pok­ban a Ri­post mun­ka­társa ké­szí­tett közös fo­tó­kat, amint egy ét­te­rem te­ra­szán be­szél­get­tek ne­vet­gélve.

Rajtakaptuk őket: A TV2 sztárjával töltötte a délutánt Dzsudzsák

Rajtakaptuk őket: A TV2 sztárjával töltötte a délutánt Dzsudzsák

Össze­súg­tak a já­ró­ke­lők.

Össze­súg­tak a já­ró­ke­lők, ami­kor szerda dél­után meg­pil­lan­tot­ták Dzs­u­dzsák Ba­lázst a bel­vá­ros­ban.

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Vége a türelemnek: Pertársaság alakul Berki ellen

Az izom­ce­leb jelét sem adja...

Az izom­ce­leb jelét sem adja annak, hogy sze­retné kifi­zetni az Ázsia Exp­ressz já­té­ko­sa­i­nak ígért mil­li­ó­kat. Ők pedig nem vár­nak to­vább.

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Fordulat a Berki botrányban: Visszadobták a feljelentését

Berki Krisz­tián ala­po­san meg­sér­tő­dött, mi­u­tán ki­de­rült, hogy ígé­rete el­le­nére sem fi­ze­tett az Ázsia Exp­ressz ce­leb­pár­ja­i­nak.

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

Nézz be a kulisszák mögé: ők szurkolnak A Nagy Duett versenyzőinek!

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak hí­res­sé­gei mö­gött ko­moly hát­or­szág áll.

A TV2 si­ker­mű­so­rá­nak hí­res­sé­gei mö­gött ko­moly hát­or­szág áll.

Itt a vége: számukra véget ért A Nagy Duett

Itt a vége: számukra véget ért A Nagy Duett

Ke­mé­nyen küz­döt­tek...

Ke­mé­nyen küz­döt­tek, de mindez kevés volt a to­vább­ju­tás­hoz. Min­den­kit meg­le­pett a sztár­pár korai ki­esése, de ők kap­ták a leg­ke­ve­sebb sza­va­za­tot.

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

A színpadon lett rosszul A Nagy Duett sztárja

Csilla de­re­ka­san helyt­állt.

Csilla de­re­ka­san helyt­állt a har­ma­dik adás­ban is part­nere ol­da­lán, de a vé­gére el­fo­gyott min­den le­ve­gője...

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Itt a bizonyíték: Berki mindenkinek hazudott

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Berki Krisz­tián ki­je­len­tette, hogy nem kapta meg az Ázsia Exp­resszben meg­nyert mil­li­ó­kat. A vá­lasz sem ké­sett so­káig...

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Ők hatan követelik a pénzüket Berkitől

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát.

Berki Krisz­tián mil­li­ó­kat ígért el­len­fe­le­i­nek, de végül nem tar­totta a sza­vát. Ők azok, akik fut­hat­nak a pén­zük után.

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Senki nem hitte volna, mit tett a TV2 sztárjának volt felesége!

Az éne­kes a kö­zel­múlt­ban je­len­tette be, hogy fe­le­sé­gé­vel tíz év után külön uta­kon foly­tat­ják to­vább, ám ezt a hírt meg­lepő for­du­lat kö­vette.

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Igazi botránykönyv: Berki mindenkit megaláz

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül.

Berki Krisz­tián el­sza­ba­dult ha­jó­ágyú­ként lő min­denre és min­den­kire maga körül. Még Amb­rus At­tila meg­fon­tolt­sága sem képes arra, hogy kul­tu­rált me­der­ben tartsa.

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

Elköltözött a szerelmi fészekből a TV2 sztárja

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, e bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

A fi­a­tal lányt és ked­ve­sét ko­moly pró­ba­té­tel elé ál­lí­totta a hir­te­len jött nép­sze­rű­ség. Nehéz dön­tést hoz­tak, e bíz­nak sze­rel­mük ere­jé­ben.

Berki miatt akart szakítani az Ázsia Expressz játékosa

Berki miatt akart szakítani az Ázsia Expressz játékosa

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok...

El­sza­ba­dul­tak az in­du­la­tok Ázsi­á­ban, ahol a vég­haj­rá­já­hoz kö­ze­le­dik a ver­seny. A sze­rel­mes­pá­rok már in­kább el­len­sé­gek­ként vi­sel­ked­nek egy­más­sal...

Ázsiában marad a TV2 milliós nyereménye?

Ázsiában marad a TV2 milliós nyereménye?

Kü­lö­nös véget érhet az Ázsia Exp­ressz...

Kü­lö­nös véget érhet az Ázsia Exp­ressz, hi­szen van egy páros, aki győ­ze­lem ese­tén sem vi­hetné haza a fő­nye­re­mény­ként járó mil­li­ó­kat.

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Berki Krisztián: Mindenkit megvettem kilóra Ázsiában

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat, majd fej­ben, sakk­játsz­ma­sze­rűen le­ját­szotta a já­té­kot

Ázsi­á­ban az első he­teit azzal töl­tötte, hogy fel­mérte az erő­vi­szo­nyo­kat, majd fej­ben, sakk­játsz­ma­sze­rűen le­ját­szotta a já­té­kot.

Sírva búcsúzott a TV2 sztárja, majd mindenki ledöbbent

Sírva búcsúzott a TV2 sztárja, majd mindenki ledöbbent

Erre a dön­tésre ke­ve­sen szá­mí­tot­tak! De vajon mi­lyen ha­tás­sal lesz ez a ki­éle­zett ver­seny ala­ku­lá­sára?

Erre a dön­tésre ke­ve­sen szá­mí­tot­tak! De vajon mi­lyen ha­tás­sal lesz ez a ki­éle­zett ver­seny ala­ku­lá­sára?

Durván beszólt Kulcsár Edinának a magyar híresség!

Durván beszólt Kulcsár Edinának a magyar híresség!

A két nő jóban volt egy­más­sal.

A két nő jóban volt egy­más­sal, ám Edina egyik tette na­gyon nem tet­szett Csil­lá­nak.

Ezt elbénázta: Egymilliót buktak Berki miatt

Ezt elbénázta: Egymilliót buktak Berki miatt

Az rend­ben van, hogy Krisz­ti­án­ból senki nem nézi ki, hogy kony­ha­tün­dér lenne, de azért ez min­den­hol a vi­lá­gon férfi­meló!

Az rend­ben van, hogy Krisz­ti­án­ból senki nem nézi ki, hogy kony­ha­tün­dér lenne, de azért ez min­den­hol a vi­lá­gon férfi­meló!

Mindent bedob: Melleit mutogatva stoppol az Ázsia Expressz versenyzője

Tényleg mindent bedob: Melleit mutogatva stoppol az Ázsia Expressz versenyzője

Az Ázsia Exp­resszben min­den perc szá­mít, így a ver­seny­zők­nek min­dent be kell vet­niük.

Most érkezett: Balesete után műtötték az Ázsia Expressz játékosát

Most érkezett: Balesete után műtötték az Ázsia Expressz játékosát

Zsolt hosszú hó­na­po­kon át ha­nya­golta kéz­sé­rü­lé­sét.

Zsolt hosszú hó­na­po­kon át ha­nya­golta kéz­sé­rü­lé­sét, míg­nem el­ke­rül­he­tet­lenné vált a mű­téti be­avat­ko­zás. Saj­nos könnyen lehet, hogy nem ússza meg ennyi­vel. Akkor pedig még ko­mo­lyabb ope­rá­ci­óra ke­rül­het sor.

Csúnya fertőzést kapott az Ázsia Expressz során Megyeri Csilla!

Csúnya fertőzést kapott az Ázsia Expressz során Megyeri Csilla!

A hí­res­ség bát­ran vá­gott neki a több­he­tes tú­rá­nak, ám arra ő sem szá­mí­tott, ami végül tör­tént vele.