Meghan Markle

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Rá­adá­sul nem akár­hová ment!

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak, főleg, hogy ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban jár.

Kész elmebaj, mennyi pénzt költött bulizásra Meghan hercegné

Kész elmebaj, mennyi pénzt költött bulizásra Meghan hercegné

Ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban kelt útra Harry nél­kül, és nem is fogta vissza magát a her­cegné.

Ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban kelt útra Harry nél­kül, és nem is fogta vissza magát a her­cegné.

Harry mit szól ehhez? Kiderült, kikkel töltötte az estéjét Meghan hercegné

Harry mit szól ehhez? Kiderült, kikkel töltötte az estéjét Meghan hercegné

Egyre több rész­letre derül fény a tit­kos ba­ba­váró bu­li­ról.

Egyre több rész­letre derül fény a tit­kos ba­ba­váró bu­li­ról.

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal.

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal.

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Nem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Nem egy egy­szerű mú­ze­um­lá­to­ga­tásra ment a her­cegi pár. Meg­han ez­út­tal sem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Tho­mas most már túl messzire ment.

Tho­mas Markle most már jo­gi­lag is túl messzire ment, amit nem fog­nak szó nél­kül hagyni.

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját.

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját. Pedig ez lett volna az első ro­man­ti­kus ün­ne­pük há­zas­társ­ként.

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

George Clo­o­ney ki­akadt attól, amit most el kell vi­sel­nie a her­ceg­né­nek.

George Clo­o­ney tel­je­sen ki­akadt attól, amit most el kell vi­sel­nie a her­ceg­né­nek. Fi­gyel­mez­tet, hogy ennek rossz vége lesz!

Megtörte a csendet Vilmos herceg: beszélt a hercegi párok viszályáról

Megtörte a csendet Vilmos herceg: beszélt a hercegi párok viszályáról

Vil­mos el­is­merte, hogy va­ló­ban van el­len­tét a két her­cegi pár kö­zött.

Vil­mos el­is­merte, hogy va­ló­ban van el­len­tét a két her­cegi pár kö­zött.

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Ki­váló apa vál­hat majd be­lőle.

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

Kitálalt Meghan testvére, szerinte hazugság a hercegné élete

Kitálalt Meghan testvére, szerinte hazugság a hercegné élete

Sa­mantha nem elő­ször kelt ki a her­cegné ellen.

Sa­mantha nem elő­ször kelt ki a her­cegné ellen. Még min­dig na­gyon ha­rag­szik test­vé­rére, ezért min­dent el­árult.

Kiszivárgott Meghan Markle legfőbb szépségtitka, csak pár száz forint

Kiszivárgott Meghan Markle legfőbb szépségtitka, csak pár száz forint

A her­cegné a szép­ség­ápo­lás­ban nem a drága dol­go­kat ré­sze­síti előny­ben.

A her­cegné a szép­ség­ápo­lás terén nem fel­tét­le­nül a drága dol­go­kat ré­sze­síti előny­ben.

Teljes sokk, fogva tartják és kínozzák Meghan hercegné barátnőjét

Teljes sokk, fogva tartják és kínozzák Meghan hercegné barátnőjét

Az em­ber­jogi ak­ti­vis­tát nem en­ge­dik el a sza­údi ha­tó­sá­gok, sőt ke­gyet­len mód­sze­rek­kel pró­bál­ják meg­törni.

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét, és nem volt könnyű túl­jut­niuk Harry vá­lasz­tá­sán.

Mi történt köztük? Külön tölti a Valentin napot Meghan és Harry herceg

Mi történt köztük? Külön tölti a Valentin napot Meghan és Harry herceg

A 34 éves her­ceg­nek egy ha­gyo­má­nyos ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, míg vá­ran­dós fe­le­sége ott­hon várja.

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

A sus­sexi her­cegné újabb ki­rá­lyi szo­kást fog meg­törni.

A sus­sexi her­cegné újabb ki­rá­lyi szo­kást fog meg­törni azzal, hogy egy nő szo­rítja majd a kezét.

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett.

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett, ami­óta fe­le­sé­gül vette Meg­han Markle-t.

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Már most óvja min­den­től!

Min­dent meg­tesz, hogy a ki­csit a le­hető leg­tö­ké­le­te­sebb kör­nye­zet várja ott­hon. Remek anyuka lesz, gyer­me­két már most óvja min­den­től!

Meghan újra szabályt szegett, nem bírta ki internetezés nélkül

Meghan újra szabályt szegett, nem bírta ki internetezés nélkül

Meg­ke­rülte az ud­vari sza­bály­za­tot.

Úgy tűnik, a her­cegné meg­ke­rülte az ud­vari sza­bály­za­tot, csak azért, hogy sza­ba­don chat­el­hes­sen.

Végre helyretették a hercegnéket, Károly békítette Meghant és Katalint

Végre helyretették a hercegnéket, Károly békítette Meghant és Katalint

A trón­örö­kös sokat tett a ki­rá­lyi csa­lád nyu­gal­máért.

A trón­örö­kös sokat tett a ki­rá­lyi csa­lád nyu­gal­máért, ami­kor a két her­ceg­nét jobb be­lá­tásra bírta.

Meghan milliókat költ ruhára, az anyja fillérekből él

Meghan milliókat költ ruhára, az anyja fillérekből él

Óri­ási a kont­raszt: Meg­han egyet­len ru­há­já­nak árá­ból hó­na­po­kig meg­élne az anyu­kája.

Óri­ási a kont­raszt: Meg­han egyet­len ru­há­já­nak árá­ból hó­na­po­kig meg­élne az anyu­kája.

Meghan hercegné megint túl merészen öltözött fel

Meghan hercegné megint túl merészen öltözött fel

Nem ér­dek­lik a sza­bá­lyok.

Harry her­ceg vá­ran­dós fe­le­sége to­vábbra is csak aj­tó­tá­masz­nak hasz­nálja a ki­rá­lyi öl­töz­kö­dési kó­de­xet.

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Dagad a botrány? Meghan direkt nem ott szül, ahol Katalin hercegné

Az egy­kori szí­nésznő úgy dön­tött, in­kább a saját útját járja. Ezért pedig sok­kal sze­ré­nyebb kö­rül­mé­nyek­kel is beéri!

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

A kicsi ér­ke­zése je­len­tő­sen fel­for­gat­hatja a töb­biek éle­tét a csa­lád­ban.

A kicsi ér­ke­zése je­len­tő­sen fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban. Nem biz­tos, hogy ked­ve­lik majd egy­mást! Erre a kö­vet­kez­te­tésre ju­tott az egyik leg­is­mer­tebb brit jós, aki sok min­dent meg­fo­gal­ma­zott a cse­me­ték csil­lag­je­gyei alap­ján.

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

Máris válásról pletykálnak: ezt mondják Meghan és Harry alkalmazottai

A her­cegi pár­ról ren­ge­teg szó­be­széd ter­jed.

A her­cegi pár­ról ren­ge­teg szó­be­széd ter­jed, a sze­mély­zet pedig a hátuk mö­gött is össze­súg.

Dianát utánozza? Meglepő dolgot tett Meghan hercegné

Dianát utánozza? Meglepő dolgot tett Meghan hercegné

Talán így akarja ki­mu­tatni tisz­te­le­tét, min­den­esetre meg kell hagyni, Meg­han cso­dá­san fest!

Talán így akarja ki­mu­tatni tisz­te­le­tét, min­den­esetre meg kell hagyni, Meg­han cso­dá­san fest!

Különös elfoglaltságot talált Harry herceg, erre is Meghan vette rá

Különös elfoglaltságot talált Harry herceg, erre is Meghan vette rá

Ugya­n­ak­kor azt ál­lítja, po­zi­tív ha­tás­sal van az új­don­ság az éle­tére. Ezek sze­rint tel­jes az össz­hang kö­zöt­tük!

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

Meghan nagy bejelentést tett a születendő babájáról

El­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Az ed­digi leg­me­ré­szebb ru­há­já­ban je­lent meg a nyil­vá­nos­ság előtt a sus­sexi her­cegné, és el­árult va­lami na­gyon fon­to­sat.

Itt az első fotó Harry és Meghan titkos romantikus rejtekhelyéről

Itt az első fotó Harry és Meghan titkos romantikus rejtekhelyéről

A her­cegi pár egy ox­fords­hire-i bir­tokra szo­kott me­ne­külni a világ szeme elől.

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

Megvan hol szülhet Meghan Markle, ebben sem akarja követni Katalint

A 37 éves her­cegné nem csak a közös ház­tar­tást hagyja ott, a szü­lés­hez is másik kór­há­zat vá­lasz­tott.

Nagy bejelentést tett Meghan testvére! De mit szól ehhez a hercegné?

Nagy bejelentést tett Meghan testvére! De mit szól ehhez a hercegné?

Az egy­kori szí­nésznő most le­he­tő­sé­get kap a bé­kü­lésre.

Az egy­kori szí­nésznő nem ápol jó kap­cso­la­tot csa­lád­já­val, most azon­ban le­he­tő­sé­get kap a bé­kü­lésre.

Meghantól fél Katalin hercegné? Kellemetlen helyzetbe került

Meghantól fél Katalin hercegné? Kellemetlen helyzetbe került

Úgy tűnik, hogy az egy­kori szí­nésznő meg­je­le­nése át­ren­dezte a sze­re­pe­ket a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Kiszivárgott, visszatérhet sorozatába a várandós Meghan hercegné

Kiszivárgott, visszatérhet sorozatába a várandós Meghan hercegné

Az egy­kori szí­nésznő még a szak­szer­ve­ze­té­ből sem lé­pett ki, így meg­van az esély.

Megdöbbentő összeg: minden családtagnál többe került tavaly Meghan

Megdöbbentő összeg: minden családtagnál többe került tavaly Meghan

A tízes lis­tán min­den egyes elő­ke­lő­sé­get maga mögé uta­sí­tott.

A tízes lis­tán min­den egyes elő­ke­lő­sé­get maga mögé uta­sí­tott.

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Meglepő dátum, ilyen hamar érkezik Harry és Meghan gyereke?

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

Az oko­sok már tudni vélik, hogy sok­kal ha­ma­rabb fog szülni a her­cegné, mint azt eddig gon­dol­tuk.

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Szerelem a levegőben: 2018 a sztáresküvők éve volt

Es­kü­jük a sírig tart majd.

2018-ban szá­mos hí­res­sé­günk kö­tötte össze az éle­tét a sze­rel­mé­vel, bízva abban, hogy es­kü­jük a sírig tart majd. A Ri­post cso­korba szedte azo­kat az es­kü­vő­ket, ame­lyek­ről a leg­töb­bet cik­ke­zett a sajtó.

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Az év botránya: Durva, mit művelt Meghan Markle az esküvőjén

Egy le­vél­vál­tás buk­tatta le.

A sus­sexi her­ceg­nét egy ki­szi­vár­gott le­vél­vál­tás buk­tatta le. Il­le­gá­lis cuc­cot osz­to­ga­tott a lag­zi­ján...

Nem olyan, mint gondoltuk: hihetetlen, mi derült ki Meghan hercegnéről

Nem olyan, mint gondoltuk: hihetetlen, mi derült ki Meghan hercegnéről

Nem sokan akar­nák ba­rát­juk­nak te­kin­teni...

A benn­fen­te­sek el­mon­dá­sai alap­ján a her­ceg­nét nem sokan akar­nák ba­rát­juk­nak te­kin­teni.

Meghan Markle feladta az elveit, kezdi megtörni a királyi udvar

Meghan Markle feladta az elveit, kezdi megtörni a királyi udvar

Olyat tett a her­cegné, amire vég­képp senki nem szá­mí­tott.

Olyat tett a her­cegné, amire vég­képp senki nem szá­mí­tott.

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A királynő beleszólt Katalin és Meghan vitájába, ez lett a vége

A ki­rálynő meg­elé­gelte a fe­szült­sé­get.

A ki­rálynő meg­elé­gelte a csa­lá­don be­lüli fe­szült­sé­get, és nyu­godt ka­rá­cso­nyi ün­nep­lést akart.

Kezd elege lenni Meghan hercegnének a királyi udvarból

Kezd elege lenni Meghan hercegnének a királyi udvarból

Ne­he­zen vi­seli a sza­bá­lyo­kat.

Az egy­kori szí­nésznő ne­he­zen vi­seli, hogy kép­te­len vál­toz­tatni a pa­lota által rá­eről­te­tett sza­bá­lyo­kon.

Megható pillanatok: a tömegből szúrta ki rajongóját Meghan Markle

Megható pillanatok: a tömegből szúrta ki rajongóját Meghan Markle

A 37 éves her­cegné fi­gyel­me­sen bánik kö­ve­tő­i­vel.

A 37 éves her­cegné fi­gyel­me­sen bánik kö­ve­tő­i­vel, min­den­ki­hez van pár ked­ves szava, a leg­ki­tar­tób­ba­kat pedig fel is is­meri.

Összebeszélt Katalin és Meghan hercegné? Ugyanazt tették a királynőnél

Összebeszélt Katalin és Meghan hercegné? Ugyanazt tették a királynőnél

Egy ré­gebbi, már be­vált ruhát vá­lasz­tot­tak a csa­ládi ebédre.

Vil­mos és Harry her­ceg fe­le­sége is egy ré­gebbi, már be­vált ruhát vá­lasz­tott a csa­ládi ebédre. Azért lás­suk be, nem állt rosszul nekik a vá­lasz­tott tex­tíl.

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Dagad a botrány, válságtanácskozásra kényszerült a királyi család

Meg­han her­cegné apja egy­sze­rűen nem bír le­állni.

Meg­han her­cegné apja egy­sze­rűen nem bír le­állni. Min­den le­het­sé­ges mód­szert bevet.

Bekeményített Meghan, Harry hercegnek nincs választása

Bekeményített Meghan, Harry hercegnek nincs választása

Még Vil­most is ki­akadt! Sze­rinte is túl­zás, amit a her­cegné művel, hisz fon­tos ha­gyo­mány­tól fosz­totta meg Harry her­ce­get.

Kétségbeesett lépésre szánta el magát Meghan Markle apja, így üzent

Kétségbeesett lépésre szánta el magát Meghan Markle apja, így üzent

A férfi már nem tudja, hogy mit te­hetne, hogy lánya fi­gyel­jen rá. A min­den­na­pos SMS-ek ugyanis ha­tás­ta­lan­nak bi­zo­nyul­tak.

Érik az újabb botrány: Harry erről is lemondott Meghan kedvéért

Érik az újabb botrány: Harry erről is lemondott Meghan kedvéért

Nem lenne meg­lepő, ha ezt kö­ve­tően vég­leg meg­rom­lana a vi­szony Harry és Vil­mos kö­zött.

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Egyre több a konflik­tus.

A her­cegné nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség csak még több konflik­tust ge­ne­rál.

Roppant egyszerű volt, így karácsonyozott Meghan még Harry előtt

Roppant egyszerű volt, így karácsonyozott Meghan még Harry előtt

Ko­ráb­ban nyoma sem volt élet­ben a csil­lo­gás­nak és fény­űzés­nek.

Ko­ráb­ban nyoma sem volt élet­ben a csil­lo­gás­nak és fény­űzés­nek.

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Meghan Markle nővére ismét támadja a hercegnét, beszólt a hercegi pár fotójára is

Az egy­kori szí­nésznő nő­vére sze­rint a fotó azt jel­ké­pezi, ahogy a vá­ran­dós her­cegné hátat for­dí­tott sze­ret­te­i­nek.

Kínos lesz az ünnep: karácsonykor robbanhat Katalin és Meghan ellentéte

Kínos lesz az ünnep: karácsonykor robbanhat Katalin és Meghan ellentéte

A ki­rá­lyi csa­lád közös ka­rá­cso­nya nem biz­tos, hogy olyan fel­hőt­len lesz.

A ki­rá­lyi csa­lád közös ka­rá­cso­nya nem biz­tos, hogy olyan fel­hőt­len lesz.

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket.

A her­cegné annyira cso­dá­la­to­san néz ki, hogy le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket. Mások is így van­nak ezzel...

Meghan kikészíti segítőit, a királynő kedvencénél is betelt a pohár

Meghan kikészíti segítőit, a királynő kedvencénél is betelt a pohár

Rövid időn belül már a má­so­dik asszisz­tens je­len­tette be, hogy nem akar to­vább a vá­ran­dós her­ceg­né­nek dol­gozni.

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

A her­cegné nem­csak a di­vat­ban te­remt tren­det, hanem hob­bi­já­val is.

A her­cegné nem­csak a di­vat­ban te­remt tren­det, hanem hob­bi­já­val is. Már szí­né­szi kar­ri­erje előtt is ra­jon­gott ezért a kre­a­tív te­vé­keny­sé­gért, amely mos­ta­ná­ban egyre több kö­ve­tőt vonz. De vajon mi lehet a ked­venc idő­töl­tése?

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa, és nem is csi­nált tit­kot ebből.

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa.

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

Meg­tört a csa­ládi egy­ség.

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint nap­ja­ink­ban. Ezért ko­moly men­tő­ak­ci­óra van szük­ség.

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

Úgy tűnik, a vá­ran­dós her­cegné nem min­dig olyan ked­ves és nyu­godt, mint ahogy a fo­tó­kon lát­szik.

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Pedig Ka­ta­lin her­cegné is itt adott éle­tet gyer­me­ke­i­nek.

Pedig Ka­ta­lin her­cegné is itt adott éle­tet gyer­me­ke­i­nek, de úgy tűnik, most va­lami tör­tént a szü­lé­szeti osz­tállyal.

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Clo­o­ney-ék kö­ze­lebb áll­nak hoz­zá­juk.

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Amal és George Clo­o­ney úgy tűnik, a töb­bi­ek­nél is kö­ze­lebb áll hoz­zá­juk.

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő ké­ré­sé­nek.

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő ké­ré­sé­nek.

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Ami­óta ki­de­rült, hogy Harry her­ceg és fe­le­sége, a vá­ran­dós Meg­han Markle köl­tö­zik, ren­ge­teg pletyka ka­pott szárnyra.

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Fo­ga­dá­so­kat is köt­nek rá!

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Nincs mese, a her­ceg­né­nek vá­ran­dó­san kell szed­nie a sá­tor­fá­ját.

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Most elő­ször lesz ilyen.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott.

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott. Nem is akarta el­hinni.

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

Jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult.

A her­cegné egy jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult, ami­kor len­cse­végre kap­ták. Ekkor csil­lant meg ujján az eddig is­me­ret­len ék­szer. Te mit gon­dolsz?

Váratlan helyen tűnt fel Meghan Markle

Váratlan helyen tűnt fel Meghan Markle

Mi­köz­ben Harry her­ceg kül­föl­dön van, a vá­ran­dós her­cegné sem unat­ko­zik.

Mi­köz­ben Harry her­ceg kül­föl­dön van, a vá­ran­dós her­cegné sem unat­ko­zik ott­hon nagy ma­gá­nyá­ban. Olyan tu­do­má­nyát mu­tatta meg, amely­ről sokan nem tud­ták, hogy ott­hon van benne.

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon bol­dog a baba ér­ke­zése miatt.

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon bol­dog a baba ér­ke­zése miatt.

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

A her­cegné még min­dig az Egye­sült Ál­la­mok ál­lam­pol­gára.

A her­cegné még min­dig az Egye­sült Ál­la­mok ál­lam­pol­gára.

Valami megváltozott, Meghan hercegné átvette Diana titkos szokását

Valami megváltozott, Meghan hercegné átvette Diana titkos szokását

A ki­rá­lyi csa­lád tag­jai min­dig csak apró dol­go­kat vál­toz­tat­hat­nak a kül­se­jü­kön, de a ra­jon­gók így is ki­szúr­ják az új­don­sá­go­kat.

A királyi család sem tudja, most mi lesz, faképnél hagyták Meghan hercegnét

A királyi család sem tudja, most mi lesz, faképnél hagyták Meghan hercegnét

Vajon nem bírta el­vi­selni a her­ceg­nét? Nagy a tit­ko­ló­zás, de egy benn­fen­tes meg­szó­lalt.

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

A her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Sa­mantha Markle épp a her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Kiszivárgott, durván beszólt II. Erzsébet Meghannak az esküvő előtt

Kiszivárgott, durván beszólt II. Erzsébet Meghannak az esküvő előtt

A ki­rálynő sze­rint nem egy­szerű Meg­han­nal.

A ki­rálynő sze­rint nem egy­szerű Meg­han­nal, mert a szí­né­szek kö­zött tel­je­sen más éle­tet szo­kott meg.

Ezt a hibát követi el mindig Meghan Markle, amikor ruhát választ

Ezt a hibát követi el mindig Meghan Markle, amikor ruhát választ

A her­cegné a leg­több­ször vissza­fo­got­tan és íz­lé­se­sen öl­töz­kö­dik, ám van egy di­vat­baki, amit sosem si­ke­rül el­ke­rül­nie.

Ezeket a ruhákat nem venné fel soha Meghan hercegné

Gondoltad volna? Ezeket a ruhákat nem venné fel soha Meghan hercegné

Ezzel kap­cso­lat­ban el­árult va­la­mit a test­ará­nya­i­ról, amit eddig ügye­sen lep­le­zett.

Ezzel kap­cso­lat­ban el­árult va­la­mit a test­ará­nya­i­ról, amit eddig na­gyon ügye­sen lep­le­zett.

Hatalmas megtiszteltetés érte Meghan hercegnét, ezt tette II. Erzsébet érte

Hatalmas megtiszteltetés érte Meghan hercegnét, ezt tette II. Erzsébet érte

Meg­hívta ka­rá­csonyra az édes­any­ját.

A her­ceg­né­nek nem kell az egész csa­lád­já­tól távol len­nie ka­rá­csony­kor, a ki­rálynő ugyanis Doria Rag­lan­dot szí­ve­sen látja az ün­ne­pen.

Végre kiderült az igazság Meghan hercegné és Károly herceg kapcsolatáról

Végre kiderült az igazság Meghan hercegné és Károly herceg kapcsolatáról

A her­cegné és apósa pél­dá­san jó vi­szonyt ápol­nak.

A her­cegné és apósa pél­dá­san jó vi­szonyt ápol­nak.

Mi történt a várandós Meghan hercegnével? Nem bírta visszafogni magát

Mi történt a várandós Meghan hercegnével? Nem bírta visszafogni magát

Egy fiú­kó­rus elő­adása alatt el­pat­tant nála va­lami, on­nan­tól kezdve pedig nem bírta ab­ba­hagy­nia ne­ve­tést.

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantásától sokan szívükhöz kaptak

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantásától szívükhöz kaptak a maorik

Ilyen bu­gyi­mu­to­gató öl­tö­zé­ket még senki nem en­ge­dett meg ma­gá­nak a brit ki­rá­lyi ház­ban!