Meghan Markle

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

Nagy a baj, ezt a stresszt már nem bírja Meghan hercegné

A her­cegné nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség csak még több konflik­tust ge­ne­rál.

Nem tudja meg­vé­deni magát, és az ebből adódó fe­szült­ség még több konflik­tust ge­ne­rál.

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Így még sosem láttuk, Meghan hercegné ellopta a show-t

Le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket.

A her­cegné annyira cso­dá­la­to­san néz ki, hogy le sem bír­juk venni róla a sze­mün­ket. Mások is így van­nak ezzel...

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

Ebből lett nagy elege a rajongóknak, furcsa szokást vett fel Meghan hercegné

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

A her­cegné lát­ha­tóan na­gyon bol­dog és büszke vá­ran­dós­sága miatt.

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

Nagyon durva, de ez Meghan Markle hobbija: megőrülnek érte az emberek

A her­cegné nem­csak a di­vat­ban te­remt tren­det, hanem hob­bi­já­val is.

A her­cegné nem­csak a di­vat­ban te­remt tren­det, hanem hob­bi­já­val is.

Meghan kikészíti segítőit, a királynő kedvencénél is betelt a pohár

Meghan kikészíti segítőit, a királynő kedvencénél is betelt a pohár

Rövid időn belül már a má­so­dik asszisz­tens tá­vo­zik.

Rövid időn belül már a má­so­dik asszisz­tens je­len­tette be, hogy nem akar to­vább neki dol­gozni.

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Itt fog szülni Meghan hercegné? Komoly gondok vannak a kórházzal

Pedig Ka­ta­lin her­cegné is itt adott éle­tet gyer­me­ke­i­nek, de úgy tűnik, most va­lami tör­tént a szü­lé­szeti osz­tállyal.

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

A királyi udvar próbálja kibékíteni Vilmos hercegéket

Meg­tört a csa­ládi egy­ség.

Soha nem volt még ak­kora ve­szély­ben a brit ki­rá­lyi csa­lád egy­sége, mint nap­ja­ink­ban. Ezért ko­moly men­tő­ak­ci­óra van szük­ség.

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Katalin irigy lett Meghan hercegnére? Szokatlan dolgot tett

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa, és nem is csi­nált tit­kot ebből.

Úgy tűnik, hogy Vil­mos her­ceg ked­ve­sé­nek meg­tet­szett Meg­han stí­lusa, és nem is csi­nált tit­kot ebből. Így még sosem lát­hat­tuk őt.

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

Kiszivárgott Harry és Meghan titka, ők lesznek gyermekük keresztszülei

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Clo­o­ney-ék kö­ze­lebb áll­nak hoz­zá­juk.

A her­cegi pár­nak sok ba­rátja van, de Amal és George Clo­o­ney úgy tűnik, a töb­bi­ek­nél is kö­ze­lebb áll hoz­zá­juk.

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

Kiteregették az alkalmazottak: ez volt Meghan Markle legdurvább kérése

A her­cegné nem min­dig olyan ked­ves, mint ahogy a fo­tó­kon lát­szik.

Úgy tűnik, a vá­ran­dós her­cegné nem min­dig olyan ked­ves és nyu­godt, mint ahogy a fo­tó­kon lát­szik.

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

Meghan komoly szomorúságot okozott barátnőjének az esküvője előtt

A her­cegné és Harry nem tud­nak ele­get tenni a szí­nésznő és vő­le­gé­nye ké­ré­sé­nek.

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Kibújt a szög a zsákból: Meghanon veszett össze a két herceg

Ami­óta ki­de­rült, hogy Harry her­ceg és fe­le­sége, a vá­ran­dós Meg­han Markle köl­tö­zik, ren­ge­teg pletyka ka­pott szárnyra.

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Árulkodó jelek: Ikreket vár Meghan Markle?

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Egye­sek annyira biz­to­sak abban, hogy a sus­sexi her­cegné két kis­ba­bát hord a szíve alatt, hogy fo­ga­dá­so­kat is kö­töt­tek rá.

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Botrány a brit királyi családban: Meghannak mennie kell

Nincs mese, a her­ceg­né­nek vá­ran­dó­san kell szed­nie a sá­tor­fá­ját fér­jé­vel, Harry her­ceg­gel.

Nincs mese, a her­ceg­né­nek vá­ran­dó­san kell szed­nie a sá­tor­fá­ját fér­jé­vel, Harry her­ceg­gel.

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Kínos lebukás: Harry herceg féltett titkát fecsegték ki Meghannek

Gary Bar­low olyan dol­got árult el, ame­lyet Meg­han még nem tu­dott. Nem is akarta el­hinni.

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

Hoppá, teljesen új gyűrű került Meghan Markle ujjára

Jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult.

A her­cegné egy jó­té­kony­sági ak­ci­óra in­dult, ami­kor len­cse­végre kap­ták. Ekkor csil­lant meg ujján az eddig is­me­ret­len ék­szer. Te mit gon­dolsz?

Váratlan helyen tűnt fel Meghan Markle

Váratlan helyen tűnt fel Meghan Markle

Mi­köz­ben Harry her­ceg kül­föl­dön van, a vá­ran­dós her­cegné sem unat­ko­zik.

Mi­köz­ben Harry her­ceg kül­föl­dön van, a vá­ran­dós her­cegné sem unat­ko­zik ott­hon nagy ma­gá­nyá­ban. Olyan tu­do­má­nyát mu­tatta meg, amely­ről sokan nem tud­ták, hogy ott­hon van benne.

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

Ebből botrány lesz: Durva dologra készül Meghan Markle nővére

Sa­mantha Markle épp a her­cegné kis­ba­bá­já­nak szü­le­tése kör­nyé­kére ter­vezi a "nagy do­bást".

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

Harry herceg magára hagyja a terhes Meghant

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

A sus­sexi her­cegné a ter­hes­sége alatt most elő­ször ta­pasz­talja meg, hogy mi­lyen az, ha nincs mel­lette a férje.

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Nagyot nőtt a baba, megmutatta gömbölyödő pocakját Meghan hercegné

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon bol­dog a baba ér­ke­zése miatt, a ter­hes­ség­től pedig még a szo­ká­sos­nál is su­gár­zóbb.

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

Kínos a helyzet: rászállhat az adóhatóság Meghan hercegnére

A her­cegné még min­dig az Egye­sült Ál­la­mok ál­lam­pol­gára, ez pedig a pénz­ügyi hely­ze­tére is ha­tás­sal lehet.

Valami megváltozott, Meghan hercegné átvette Diana titkos szokását

Valami megváltozott, Meghan hercegné átvette Diana titkos szokását

A ki­rá­lyi csa­lád tag­jai min­dig csak apró dol­go­kat vál­toz­tat­hat­nak a kül­se­jü­kön.

A ki­rá­lyi csa­lád tag­jai min­dig csak apró dol­go­kat vál­toz­tat­hat­nak a kül­se­jü­kön.

A királyi család sem tudja, most mi lesz, faképnél hagyták Meghan hercegnét

A királyi család sem tudja, most mi lesz, faképnél hagyták Meghan hercegnét

Nagy a tit­ko­ló­zás, de egy benn­fen­tes meg­szó­lalt.

Vajon nem bírta el­vi­selni a her­ceg­nét? Nagy a tit­ko­ló­zás, de egy benn­fen­tes meg­szó­lalt.

Gondoltad volna? Ezeket a ruhákat nem venné fel soha Meghan hercegné

Gondoltad volna? Ezeket a ruhákat nem venné fel soha Meghan hercegné

Ezzel kap­cso­lat­ban el­árult va­la­mit a test­ará­nya­i­ról, amit eddig na­gyon ügye­sen lep­le­zett.

Ezt a hibát követi el mindig Meghan Markle, amikor ruhát választ

Ezt a hibát követi el mindig Meghan Markle, amikor ruhát választ

A her­cegné a leg­több­ször vissza­fo­got­tan és íz­lé­se­sen öl­töz­kö­dik, ám van egy di­vat­baki, amit sosem si­ke­rül el­ke­rül­nie.

Kiszivárgott, durván beszólt II. Erzsébet Meghannak az esküvő előtt

Kiszivárgott, durván beszólt II. Erzsébet Meghannak az esküvő előtt

A ki­rálynő sze­rint nem egy­szerű Meg­han­nal.

A ki­rálynő sze­rint nem egy­szerű Meg­han­nal, mert a szí­né­szek kö­zött tel­je­sen más éle­tet szo­kott meg, mint ami­lyen a ki­rá­lyi csa­lád­ban el­várt.

Ez mindenen túltesz, ilyen visszataszítónak még nem láttuk Harryt és Meghant

Ez mindenen túltesz, ilyen visszataszítónak még nem láttuk Harryt és Meghant

Hiába a sok ké­szü­lő­dés, ez saj­nos nem tette jobbá a meg­je­le­né­sü­ket.

Hiába a sok ké­szü­lő­dés, ez saj­nos nem tette jobbá a meg­je­le­né­sü­ket.

Végre kiderült az igazság Meghan hercegné és Károly herceg kapcsolatáról

Végre kiderült az igazság Meghan hercegné és Károly herceg kapcsolatáról

A her­cegné és apósa pél­dá­san jó vi­szonyt ápol­nak, a köl­csö­nös szim­pá­tia pedig egy­ál­ta­lán nem vé­let­len.

Mi történt a várandós Meghan hercegnével? Nem bírta visszafogni magát

Mi történt a várandós Meghan hercegnével? Nem bírta visszafogni magát

Egy fiú­kó­rus elő­adása alatt el­pat­tant nála va­lami, on­nan­tól kezdve pedig nem bírta ab­ba­hagy­nia ne­ve­tést.

Hatalmas megtiszteltetés érte Meghan hercegnét, ezt tette II. Erzsébet érte

Hatalmas megtiszteltetés érte Meghan hercegnét, ezt tette II. Erzsébet érte

Meg­hívta ka­rá­csonyra az édes­any­ját.

A her­ceg­né­nek nem kell az egész csa­lád­já­tól távol len­nie ka­rá­csony­kor, a ki­rálynő ugyanis Doria Rag­lan­dot szí­ve­sen látja az ün­ne­pen.

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantása

Királykék bugyogó: Meghan Markle villantásától szívükhöz kaptak a maorik

Ilyen me­rész, bu­gyi­mu­to­gató öl­tö­zé­ket még soha senki nem en­ge­dett meg ma­gá­nak a brit ki­rá­lyi ház­ban!

Szö­gez­zük le gyor­san, hogy Er­zsé­bet ki­rálynő is kap­kod­hatta a le­ve­gőt öt­órai teája köz­ben. Ilyen me­rész, bu­gyi­mu­to­gató öl­tö­zé­ket még soha senki nem en­ge­dett meg ma­gá­nak a brit ki­rá­lyi ház­ban!

Hatalmas meglepetés érte Meghan hercegnét, ismerőst szúrt ki a tömegben

Hatalmas meglepetés érte Meghan hercegnét, ismerőst szúrt ki a tömegben

A 37 éves her­cegné egyik ra­jon­gója már na­gyon rég­óta várta a pil­la­na­tot.

A 37 éves her­cegné egyik ra­jon­gója már na­gyon rég­óta várta a pil­la­na­tot.

Súlyos dolgokat követelt exférjétől Meghan, Harry is teljesíteni fogja?

Súlyos dolgokat követelt exférjétől Meghan, Harry is teljesíteni fogja?

Meg­han Markle már ko­ráb­ban is na­gyon tu­da­tos volt, ezért szer­ző­dés­ben rög­zí­tette né­hány kö­ve­te­lé­sét.

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Hatalmas földrengés a látogatás alatt, veszélyben Harry és Meghan?

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje hi­va­ta­los kör­út­juk utolsó ál­lo­más­ként ér­kez­tek Új-Zé­l­andra, ahol gya­ko­riak a föld­ren­gé­sek.

Megolvasztja a szíveket: Meghan Markle bizonyította, remek anya lesz

Megolvasztja a szíveket: Meghan Markle bizonyította, remek anya lesz

A her­cegi pár Új-Zé­l­an­don is a szo­kott la­za­ság­gal és ked­ves­ség­gel for­dult a gye­re­kek felé.

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

Meghan hercegnén nevet most az internet, óriásit bakizott

Harry her­ceg­gel nem akar­tak to­vább ron­tani a hely­ze­ten, ezért in­kább tu­do­mást sem vet­tek a tör­tén­tek­ről.

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette a várandós Meghan hercegnét

Sus­sex her­ceg­néje nem­ré­gi­ben je­len­tette be az öröm­hírt.

Sus­sex her­ceg­néje nem­ré­gi­ben je­len­tette be az öröm­hírt.

Kiürítették az épületet, ahol Meghan és Harry tartózkodik

Most közölték: vészhelyzet, kiürítették az épületet, ahol Meghan és Harry tartózkodik

Hir­te­len be­kap­csolt a tűz­jelző.

A her­cegi pár Új-Zé­l­an­don tel­je­sí­tette volna fel­ada­tait.

Robbanhat a botrány: mindenre kész Meghan hercegné apja, ezt tervezi

Robbanhat a botrány: mindenre kész Meghan hercegné apja, ezt tervezi

A 74 éves, Me­xi­kó­ban élő férfi bármi áron látni akarja le­endő uno­ká­ját, a bí­ró­sági ügy­től sem riad el.

Mindenkit átvert történetével Meghan Markle, állítja a hercegné nővére

Mindenkit átvert történetével Meghan Markle, állítja a hercegné nővére

A her­cegné a Fi­dzsi-szi­ge­te­ken em­lé­ke­zett vissza egye­temi éve­ire.

A her­cegné a Fi­dzsi-szi­ge­te­ken em­lé­ke­zett vissza egye­temi éve­ire.

Rémisztő dolog történt a piacon a várandós Meghan Markle-lel

Rémisztő dolog történt a piacon a várandós Meghan Markle-lel

Az első gyer­me­két váró sus­sexi her­ceg­nét a test­őrök­nek kel­lett ki­me­ne­kí­te­niük a zsú­folt vá­sár­tér­ről.

Az első gyer­me­két váró sus­sexi her­ceg­nét a test­őrök­nek kel­lett ki­me­ne­kí­te­niük.

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

Mindenki Harry herceg titokzatos ékszeréről beszél, ezt jelenti

A 34 éves her­ceg és fe­le­sége na­gyon oda­fi­gyel­nek az egész­sé­gükre, főleg mióta ki­de­rült, hogy ba­bá­juk lesz.

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós, de ennek el­le­nére na­gyon él­vezi a kör­uta­zást.

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Sus­sex her­ceg­néje kü­lön­le­ges éte­le­ket kós­tolt.

Sus­sex her­ceg­néje Harry her­ceg ol­da­lán lá­to­ga­tott egy híres mel­bourne-i ét­te­rembe, ahol kü­lön­le­ges éte­le­ket kós­tol­tak.

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Úgy lát­szik, hogy a vá­ran­dós her­cegné mé­lyen tisz­teli Diana her­ceg­nőt.

A vá­ran­dós her­cegné mé­lyen tisz­teli Diana her­ceg­nőt. Per­sze ehhez Harry her­ceg­nek is köze van...

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett. Min­den­esetre a le­endő szü­lők na­gyon bol­do­gok!

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Sa­mantha fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket.

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót.

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Meghan hercegné teljesen megőrjítette a férjét, erre készül most Harry herceg

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta múlt­ját.

Harry her­ceg mos­tanra már vég­leg le­zárta a múlt­ját, el­bú­csú­zott egy­kori ki­csa­pongó éle­té­től, melybe bi­zony még al­ko­hol­má­mo­ros Las Vegas-i bot­rány­nak is ju­tott hely. S úgy tűnik, annak a sze­mély­nek is bú­csút in­tett, aki iga­zán rossz ha­tás­sal volt rá...

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Most jelentette be a királyi család, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Mul­ti­mil­li­o­mos lett az apósa.

Meg­han és Harry es­kü­vője után pár hét­tel kérte meg ked­vese kezét.

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Meg­han Markle min­den szin­ten meg­vál­toz­tatta Harry her­ceg éle­tét.

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny. Sze­rinte nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

Váratlan bejelentést tett élő adásban Meghan Markle nővére

Váratlan bejelentést tett élő adásban Meghan Markle nővére

Sa­mantha Markle hó­na­pok óta a sus­sexi her­cegi pár leg­na­gyobb kri­ti­kusa, most vi­szont vissza­vo­nu­lót fújt.

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Egyre töb­ben gon­dol­ják azt, hogy a sus­sex-i her­cegné és Harry her­ceg máris be­le­vá­gott a csa­lád­ala­pí­tásba!

Egyre töb­ben gon­dol­ják azt, hogy a sus­sex-i her­cegné és Harry her­ceg máris be­le­vá­gott a csa­lád­ala­pí­tásba!

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába, mert eddig tar­tott a fel­újí­tás.

Hatalmas botrány robbanhat: Meghan Markle nővére Londonba érkezett

Hatalmas botrány robbanhat: Meghan Markle nővére Londonba érkezett

A her­cegné test­vére szá­mon akarja kérni Meg­han Markle-t.

A her­cegné test­vére szá­mon akarja kérni Meg­han Markle-t azért, amit ap­já­val tett.

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

A nézők sze­rint Meg­han már a ki­rály­nőt is el­nyomja.

A nézők sze­rint Meg­han már a ki­rály­nőt is el­nyomja, ezt pedig nem nézik jó szem­mel.

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Iga­zán kü­lön­le­ges he­lyet vá­lasz­tot­tak. Nem vé­let­len, hogy azt gon­dol­ták, ez az uta­zás ti­tok­ban ma­rad­hat...

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Sokan úgy vélik, hogy a 37 éves Meg­han Markle-nek nem kel­lene vár­nia a gyer­mek­vál­la­lás­sal, va­lami még vissza­tartja őt.

Megtörtént, Meghan Markle ilyet még sosem tett hercegnéként

Megtörtént, Meghan Markle ilyet még sosem tett hercegnéként

Eddig a hi­va­ta­los ese­mé­nyekre min­dig a ki­rá­lyi csa­lád­dal ér­ke­zett.

Eddig a hi­va­ta­los ese­mé­nyekre min­dig a ki­rá­lyi csa­lád egyik tag­já­val ér­ke­zett, most azon­ban tel­je­sen ön­ál­lóan kel­lett el­vé­gezni fel­ada­tait.

Kiszivárgott Meghan legféltettebb titka a hercegi esküvőről

Kiszivárgott Meghan legféltettebb titka a hercegi esküvőről

A her­cegné Gi­venchy ru­há­jába el­rej­tet­tek va­lami na­gyon sze­mé­lye­set, ami­től bár­ki­nek könnybe lá­badna a szeme.

A her­cegné Gi­venchy ru­há­jába el­rej­tet­tek va­lami na­gyon sze­mé­lye­set, ami­től bár­ki­nek könnybe lá­badna a szeme.

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét, akit min­den meg­moz­du­lá­sá­ban tá­mo­gat is.

Ilyen lenne valójában Meghan hercegné? Durva vádak érték

Ilyen lenne valójában Meghan hercegné? Durva vádak érték

"Le­áll­hat­nál végre a szín­já­ték­kal sze­mét­ség her­ceg­néje." Meg­han test­vére ez­út­tal nem fogta vissza magát.

"Le­áll­hat­nál végre a szín­já­ték­kal sze­mét­ség her­ceg­néje." Meg­han test­vére ez­út­tal nem fogta vissza magát.

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Meg­szó­lalt egy jós, aki már ko­ráb­ban is si­ke­re­sen jö­ven­dölt.

Meg­szó­lalt egy jós, aki már ko­ráb­ban is előre látta a ki­rá­lyi csa­lád éle­té­ben be­kö­vet­kező vál­to­zá­so­kat, me­lyek aztán pon­to­san úgy va­ló­sul­tak meg, ahogy jö­ven­dölte. A her­ceg­né­ről már az es­kü­vője ide­jén is jó­solt, sza­vai pedig ké­sőbb be­iga­zo­lód­tak.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, hisz csa­lád­já­ból csak Do­ri­á­ban bíz­hat.

Hatalmas öröm érte Meghan Markle-t, végre megtörtént a nagy találkozás

Hatalmas öröm érte Meghan Markle-t, végre megtörtént a nagy találkozás

Azóta nem látta a meny­asszo­nyi ru­há­ját, hogy négy hó­nap­pal ez­előtt fel­vette a mil­liók által kö­ve­tett es­kü­vő­jére.

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Harry her­ceg és fe­le­sége, Meg­han Markle az ün­nep­ség ide­jén nem is tar­tóz­kod­nak majd az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

A her­ceg iga­zán bántó meg­jegy­zést ka­pott, de nem elő­ször éri kri­tika. Az ügy­ben Meg­han is te­he­tet­len.

Fájdalmas dolgot kell elviselnie Meghan Markle-nek házassága miatt

Fájdalmas dolgot kell elviselnie Meghan Markle-nek házassága miatt

A her­cegné ma­gán­élete az es­küvő óta tel­je­sen meg­vál­to­zott, már azt sem tudja kiben bíz­hat meg.

Videóra vették, hova járkált titokban Harry nélkül Meghan

Videóra vették, hova járkált titokban Harry nélkül Meghan

Sus­sex her­ceg­néje elő­ször vett részt egye­dül egy kö­zös­sé­get szol­gáló pro­jekt­ben.

Sus­sex her­ceg­néje elő­ször vett részt egye­dül egy kö­zös­sé­get szol­gáló pro­jekt­ben.

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok, csak mi eddig nem tud­hat­tunk róla.

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül. A test­be­széde sok min­dent el­árult...

Állítólag Meghan Markle kutyája a járdára csinált

Állítólag Meghan Markle kutyája a járdára csinált

Egy tu­rista azt ál­lítja, hogy meg­örö­kí­tette a sus­sexi her­ceg­nét, amint a dol­gát végző ku­tyu­sára vár az utcán.

Egy tu­rista azt ál­lítja, hogy meg­örö­kí­tette a sus­sexi her­ceg­nét, amint a dol­gát végző ku­tyu­sára vár az utcán.

Mi történt Meghan hercegnével? Valami megváltozott

Mi történt Meghan hercegnével? Valami megváltozott

Az utóbbi idő­ben nem úgy vi­sel­ke­dik Harry her­ceg ked­vese, mint meg­is­mer­ke­dé­sük­kor. Ennek pedig jó oka van!

Az utóbbi idő­ben nem úgy vi­sel­ke­dik Harry her­ceg ked­vese, mint meg­is­mer­ke­dé­sük­kor. Ennek pedig jó oka van!

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Elég egy­ér­telmű jelek van­nak...

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Nem sok idő kellett, Meghan hercegné mindenkit maga mögé utasított

Nem sok idő kellett, Meghan hercegné mindenkit maga mögé utasított

Ele­inte ne­héz­ke­sen ment neki a be­il­lesz­ke­dés, de mos­tanra már a di­va­tot is ő dik­tálja.

Meghan Markle-t másolta a barátnője, cikizik az interneten

Meghan Markle-t másolta a barátnője, cikizik az interneten

A nép­szerű szí­nésznő egy­kori kol­lé­ga­nő­jé­ből me­rí­tett ih­le­tet egy fo­tó­hoz, de ez nem min­den­ki­nek tet­szett.

A nép­szerű szí­nésznő egy­kori kol­lé­ga­nő­jé­ből me­rí­tett ih­le­tet egy fo­tó­hoz, de ez nem min­den­ki­nek tet­szett.

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

A 33 éves her­ceg min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik.

A 33 éves her­ceg min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik.

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Egy re­pü­lő­gé­pen fi­gyel­tek fel Meg­han her­ceg­nére, aki nem Harry her­ceg­gel uta­zott.

Meghan és Harry nagy dologra vállalkozott, döntésükre nincs magyarázat

Meghan és Harry nagy dologra vállalkozott, döntésükre nincs magyarázat

Ko­ráb­ban örökbe fo­gad­tak egy ku­tyát, az állat neve azon­ban csak most ke­rült nyil­vá­nos­ságra.

Ez most nem jött össze Meghannak, Katalin hercegné tündököl mellette

Ez most nem jött össze Meghannak, Katalin hercegné tündököl mellette

Úgy tűnik, Meg­han her­ceg­né­nek még időre van szük­sége.

Úgy tűnik, Meg­han her­ceg­né­nek még időre van szük­sége, hogy job­ban meg­ta­lálja a he­lyét a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Még Harry herceget is lerázta Meghan Markle, ide szökött titokban

Még Harry herceget is lerázta Meghan Markle, ide szökött titokban

Az egy­kori szí­nésznő ki­csit meg­szö­kött a ki­rá­lyi ud­var­ból.

Az egy­kori szí­nésznő ki­csit meg­szö­kött a ki­rá­lyi ud­var­ból, hogy leg­ked­ve­sebb ba­rát­nő­jé­vel tölt­hes­sen né­hány napot.

Ismét szabályt szegett Meghan Markle, olyat mutatott, amit nem szabadna

Ismét szabályt szegett Meghan Markle, olyat mutatott, amit nem szabadna

Sus­sex her­ceg­néje eddig sem kö­vette öl­töz­kö­dé­sé­vel a szi­gorú eti­kett sza­bá­lyo­kat.

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Talán már késő bo­csá­na­tot kérni...

Tho­mas Markle már meg­bánta, hogy bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett, de nem biz­tos, hogy Meg­han ezt el is hiszi neki. Talán már késő bo­csá­na­tot kérni...