Meghan Markle

Nem semmi! Sosem látott videó került elő Meghan hercegnéről

Nem semmi! Sosem látott videó került elő Meghan hercegnéről

A fel­vé­tel hó­na­pok­kal az­előtt ké­szült, hogy Harry el­je­gyezte Meg­hant. Nem akár­mi­ért szó­lalt fel!

A fel­vé­tel hó­na­pok­kal az­előtt ké­szült, hogy Harry el­je­gyezte Meg­hant. Nem akár­mi­ért szó­lalt fel!

FRISS HÍREK

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

"Ez egy jó al­ka­lom a vi­lág­nak, hogy lás­sák Meg­han csa­lád­já­nak po­zi­tív ol­da­lát, ne csak a prob­lé­má­sat."

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Min­denki na­gyon iz­ga­tott, be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Minden részlet kiderült, bármikor szülhet Meghan hercegné

Minden részlet kiderült, bármikor szülhet Meghan hercegné

Meg­han Markle nem akarja Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját kö­vetni a szü­lés­kor.

Meg­han Markle nem akarja Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját kö­vetni a szü­lés­kor.

Gond lehet: Meghan és Harry herceg gyermeke kettős állampolgár lesz

Gond lehet: Meghan és Harry herceg gyermeke kettős állampolgár lesz

Min­den jö­ve­del­mé­ből adóz­nia kell az Ál­la­mok­ban is.

Min­den jö­ve­del­mé­ből adóz­nia kell az Ál­la­mok­ban is.

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Meg­le­pően jól sült el a vak­randi, szinte azon­nal egy­másba zúg­tak. Most az is ki­de­rült, hol és mivel töl­töt­ték ide­jü­ket.

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Vég­leg sza­kí­ta­nak a ha­gyo­má­nyok­kal.

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Össze­tű­zésbe ke­rült a her­cegi pár a sze­mély­zet­tel.

Az új ott­ho­nuk miatt máris össze­tű­zésbe ke­rült a her­cegi pár a sze­mély­zet­tel, a par­ko­ló­ból ugyanis ki­til­tot­ták a dol­go­zó­kat.

Gondoltad volna? Elképesztő, mibe fog bele Meghan hercegné

Gondoltad volna? Elképesztő, hogy mibe akar belefogni Harry herceg felesége, Meghan hercegné

Fon­tos neki, hogy meg­fe­le­lően gon­dos­kod­jon a csa­lád­já­ról, és az sem za­varja, ha ezzel ki­tű­nik a her­ceg­nék közül.

Fon­tos neki, hogy meg­fe­le­lően gon­dos­kod­jon a csa­lád­já­ról, és az sem za­varja, ha ezzel ki­tű­nik a her­ceg­nék közül. A pár köl­tö­zése is ked­vez a prak­ti­kus hobbi meg­va­ló­sí­tá­sá­nak.

Megváltoztatta döntését, így szülné meg babáját Meghan hercegné

Megváltoztatta döntését, így szülné meg babáját Meghan hercegné

Nem kö­vetné Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját...

Nem kö­vetné Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját, hisz neki is meg­gyűlt a baja a tö­meg­gel a kór­ház­ban.

Súlyos vádak, ezt állítják rosszakarói Meghan hercegné babájáról

Súlyos vádak, ezt állítják rosszakarói Meghan hercegné babájáról

Nincs könnyű hely­zet­ben a vá­ran­dós Meg­han, egyre dur­vább plety­kák ter­jed­nek róla és a ter­hes­sé­gé­ról.

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Hamarosan szülni fog Meghan, erre készül a hercegné édesanyja

Lánya mel­lett lesz egy ideig.

Ter­mé­sze­tes, hogy lánya mel­lett lesz, de a ter­vek sze­rint csak egy kis ideig fog se­gí­teni a szü­le­tendő baba körül.

Újra ellentmond a királynőnek Meghan hercegné, meddig csinálhatja ezt?

Újra ellentmond a királynőnek Meghan hercegné, meddig csinálhatja ezt?

Most éppen a szü­lése körül vál­toz­tat az eddig meg­szo­kott for­ga­tó­köny­vön.

Most éppen a szü­lése körül vál­toz­tat az eddig meg­szo­kott for­ga­tó­köny­vön, mert saját nő­gyó­gyá­szát sze­retné csak ott látni.

Kiszivárgott, váratlan helyről kapott segítséget Meghan hercegné

Kiszivárgott, váratlan helyről kapott segítséget Meghan hercegné

A 37 éves egy­kori szí­nésznő sze­retné, ha új ott­ho­nuk tö­ké­le­tes lenne.

A 37 éves egy­kori szí­nésznő sze­retné, ha fér­jé­vel közös új ott­ho­nuk min­den egyes rész­lete tö­ké­le­tes lenne.

Meghan tuti nem örült: Harry az exével partizott

Meghan tuti nem örült: Harry az exével partizott

Egy­kori sze­re­tő­jét is meg­hív­ták.

Sus­sex her­cege a báty­já­val és az ap­já­val volt hi­va­ta­los egy ren­dez­vényre, ahová egy­kori sze­re­tő­jét is meg­hív­ták.

Bármikor érkezhet a baba, Meghan és Harry meglepő helyre utazott

Bármikor érkezhet a baba, Meghan és Harry meglepő helyre utazott

A 37 éves her­cegné már csak na­pokra van attól, hogy éle­tet adjon első gyer­me­ké­nek.

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Botrány van készülőben, ezt tiltotta meg a királynő Meghannak

Harry her­ce­get na­gyon za­varja a dön­tés, va­ló­szí­nű­leg nem jut­nak túl egy­könnyen a hely­ze­ten.

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

Nagyon közel jár a szüléshez Meghan hercegné, ezt tervezi most

A her­cegné és Harry her­ceg mi­előbb köl­tözne, de úgy tűnik, a pár meg­ne­he­zí­tette a saját dol­gát.

Nagy lépés, ezennel elindult Meghan Markle és Harry herceg önálló élete

Nagy lépés, ezennel elindult Meghan Markle és Harry herceg önálló élete

A her­cegi pár fo­ko­za­to­san sza­kad el Camb­ridge her­cegi pár­já­tól.

A her­cegi pár fo­ko­za­to­san sza­kad el Camb­ridge her­ce­gé­től és her­ceg­né­jé­től.

Titok a múltból, így nőtt fel valójában Meghan hercegné

Titok a múltból, így nőtt fel valójában Meghan hercegné

Talán töb­bet lá­tott, mint kel­lett volna.

A her­ceg­né­nek iz­gal­mas gyer­mek­kora volt, de talán töb­bet is lá­tott, mint azt az ő ko­rá­ban kel­lett volna.

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

Bemutatják Meghan hercegné eltitkolt filmjét, mit szól ehhez Harry?

A fil­met már majd­nem 10 éve for­gat­ták le, de eddig sen­kit sem ér­de­kelt. A her­cegné egy sza­bad szel­lemű szing­lit ala­kít benne.

Harry herceg azóta elvarázsolva él, hogy ismeri Meghant, sokan aggódnak

Harry herceg azóta elvarázsolva él, hogy ismeri Meghant, sokan aggódnak

A her­ceg nem tudja le­venni a sze­mét Sus­sex 37 éves her­ceg­né­jé­ről.

A her­ceg nem tudja le­venni a sze­mét Sus­sex 37 éves her­ceg­né­jé­ről.

Feszültség Harry herceg körül, kiakasztó dolog történt

Feszültség Harry herceg körül, kiakasztó dolog történt

Rá­adá­sul a sok ba­jért Meg­han her­ceg­nét hi­báz­tat­ják. Tény­leg ennyire szi­go­rúan fogja fér­jét?

Harry barátai nem lelkesednek Meghanért

Harry barátai nem lelkesednek Meghanért

Meg is sza­kí­totta a kap­cso­la­tot velük.

Sus­sex her­cege meg­sza­kí­totta a kap­cso­la­tot a leg­jobb ba­rá­ta­i­val a fe­le­sége miatt.

Kiszivárgott, Meghan hercegné titokban erre kérte Elton Johnt

Kiszivárgott, Meghan hercegné titokban erre kérte Elton Johnt

Na­gyon korán el­kez­dett gon­dos­kodni szü­le­tendő gyer­meke kar­ri­er­jé­ről. Sze­ren­csére a sztár igent mon­dott!

Na­gyon korán el­kez­dett gon­dos­kodni szü­le­tendő gyer­meke kar­ri­er­jé­ről. Sze­ren­csére a sztár igent mon­dott!

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

Meghan hiába dönt a gyereke nevéről, a királynőé az utolsó szó

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni, de az ext­rém gye­rek­ne­ve­ket már most el­fe­lejt­heti.

A sus­sexi her­cegné sze­retné min­den téren a saját útját járni.

Itt a tiltólista, Katalin és Meghan hercegnének tabu ez a 7 szó

Itt a tiltólista, Katalin és Meghan hercegnének tabu ez a 7 szó

Olyan szi­gorú pro­to­koll­sza­bá­lyok ural­kod­nak a ki­rá­lyi ud­var­ban, hogy még a csa­lád­ta­gok szó­hasz­ná­la­tára is ki­tér­nek.

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Tehetetlen a királynő, Harry és Vilmos herceg egymásnak ugrott

Eddig min­denki azzal volt el­fog­lalva, hogy a her­ceg­nék vi­táz­nak, pedig tel­je­sen más zaj­lik a fel­szín alatt.

Most minden kiderül Meghan hercegné szüléséről, erre készül

Most minden kiderül Meghan hercegné szüléséről, erre készül

A 37 éves kis­mama min­den egyes rész­le­tet ala­po­san meg­ter­ve­zett, mert sze­retné ha min­den gör­dü­lé­ke­nyen menne.

A 37 éves kis­mama min­den egyes rész­le­tet ala­po­san meg­ter­ve­zett, mert sze­retné ha min­den gör­dü­lé­ke­nyen menne.

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette Meghan hercegnét

Diana a síron túlról üzent, figyelmeztette Meghan hercegnét

A her­cegnő óva in­tette Meg­hant: ha meg­szü­le­tik a gye­rek, nagy bajok jön­nek.

A her­cegnő óva in­tette Meg­hant: ha meg­szü­le­tik a gye­rek, nagy bajok jön­nek.

II. Erzsébet királynő nem enged: Harryék nem lehetnek függetlenek

II. Erzsébet királynő nem enged: Harryék nem lehetnek függetlenek

Harry her­ceg és fe­le­sége nem sza­kad­hat el a Buckin­gham-pa­lo­tá­tól.

Harry her­ceg és fe­le­sége nem sza­kad­hat el a Buckin­gham-pa­lo­tá­tól.

Nem fogta vissza magát, ezt mondta Meghan hercegné testéről Harry

Nem fogta vissza magát, ezt mondta Meghan hercegné testéről Harry

A her­ceg fülig sze­rel­mes fe­le­sé­gébe, és most ki­de­rült, mi fogta meg benne iga­zán.

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ezzel vége: dúl a feszültség, Harry herceg is elköltözik

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát.

Ő is ott­hagyja a Kens­ing­ton pa­lo­tát, sőt pénz­ügyi­leg is füg­get­le­ne­dik test­vé­ré­től. Fülöp her­ceg is meg­szó­lalt a dön­tés­sel kap­cso­lat­ban.

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Ez lehet a baj? Eltűnt a gyűrű Meghan hercegné ujjáról

Az ék­szert Harry her­ceg ké­szít­tette.

A gyö­nyörű ék­szer­nek, ame­lyet Harry her­ceg ké­szít­te­tett neki, vá­rat­la­nul nyoma ve­szett. Sej­teni lehet, hogy miért vette le vá­rat­la­nul az el­jegy­zési gyű­rűt.

Súlyos szavak: ismét világsztár kelt Meghan hercegné védelmére

Súlyos szavak: ismét világsztár kelt Meghan hercegné védelmére

Az 57 éves sztára­puka, George Clo­o­ney már nem elő­ször szó­lalt fel a sokat tá­ma­dott her­cegné ér­de­ké­ben.

Az 57 éves sztára­puka, George Clo­o­ney már nem elő­ször szó­lalt fel a sokat tá­ma­dott her­cegné ér­de­ké­ben.

Váratlan fordulat történt Meghan életében: erre készül a hercegné?

Váratlan fordulat történt Meghan életében: erre készül a hercegné?

Úgy tűnik, hogy mi­u­tán vi­lágra jött a ba­bája, min­den meg­vál­to­zik. Ez egy tel­je­sen új fe­je­zet lesz Meg­han éle­té­ben!

Olyat tett nyilvánosan Katalin és Meghan, amire kevesen fogadtak volna

Olyat tett nyilvánosan Katalin és Meghan, amire kevesen fogadtak volna

A két her­cegné elég meg­le­pően vi­sel­ke­dett egy­más­sal.

A két her­cegné elég meg­le­pően vi­sel­ke­dett egy­más­sal.

Sokat szakíthat, aki jelentkezik: a királyi család informatikust keres

Sokat szakíthat, aki jelentkezik: a királyi család informatikust keres

Az on­line tá­ma­dá­sok ellen akar­nak vé­de­kezni.

Az on­line tá­ma­dá­sok ellen akar­nak vé­de­kezni.

Szívszorító, Meghan hercegnének ilyen volt régen a kapcsolata apjával

Szívszorító, Meghan hercegnének ilyen volt régen a kapcsolata apjával

A 37 éves her­cegné régen fel­né­zett ap­jára, aki se­gí­tett neki álmai meg­va­ló­sí­tá­sá­ban, de azóta min­den el­rom­lott.

Így irányítja Meghan Markle Harry herceget, teljesen más ember lett

Így irányítja Meghan Markle Harry herceget, teljesen más ember lett

A 34 éves her­ceg sok­kal ma­ga­biz­to­sab­ban vi­sel­ke­dik a tömeg előtt, mint ko­ráb­ban.

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

Ezt senki sem gondolta, így él Meghan Markle és Harry herceg

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról.

A leg­jobb ba­rá­taik árul­ták el a tit­kot a her­cegi pár­ról, akik­nek az éle­té­ről eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett.

Hatalmasat villantott Meghan hercegné, nem lehetett máshova nézni

Hatalmasat villantott Meghan hercegné, nem lehetett máshova nézni

A vá­ran­dós her­cegné szinte su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

A vá­ran­dós her­cegné szinte su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Hűha, ez lenne a közös Dianában és Meghan babájában?

Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Ami­óta ki­de­rült, hogy a her­cegné vá­ran­dós, meg­tel­tek a fo­ga­dó­iro­dák. Kü­lö­nös dol­got sej­te­nek a ra­jon­gók.

Újra együtt Katalin és Meghan, de nagyon kerülték egymást

Újra együtt Katalin és Meghan, de nagyon kerülték egymást

Bő két hó­na­pig nem ta­lál­koz­tak.

A két her­cegné bő két hónap után kény­te­len volt ismét együtt mu­tat­kozni, és lát­ha­tóan még min­dig nem a leg­jobb ba­rát­nők.

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Mi történt Harry herceggel? Olyat tett, amit eddig még soha

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Meg­han her­cegné ne­vetve pró­bálta ki­vágni magát a kínos hely­zet­ből. Egy pil­la­natra meg­fa­gyott a le­vegő.

Durva videó, így verekedne Meghan és Katalin?

Durva videó, így verekedne Meghan és Katalin?

A her­ceg­nék ha­son­má­sai el­ját­szot­ták, hogy mi­ként tép­he­tik egy­mást, ami­kor senki nem látja.

A her­ceg­nék ha­son­má­sai el­ját­szot­ták, hogy mi­ként tép­he­tik egy­mást, ami­kor senki nem látja.

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Kiderült Meghan titka: mit szól ehhez a palota?

Tit­kos uta­zást is meg­ej­tett.

A her­cegné fér­jé­vel egy tit­kos uta­zást is meg­ej­tett, de le­buk­tak.

Saját maga vallotta be: Meghan Markle megtöri a nevelési hagyományokat

Saját maga vallotta be: Meghan Markle megtöri a nevelési hagyományokat

Kér­dés, hogy II. Er­zsé­bet mit fog szólni uno­kája és Meg­han her­cegné ne­ve­lési el­ve­i­hez.

Erre senki sem számított, titkos üzenetet kapott Meghan hercegné

Erre senki sem számított, titkos üzenetet kapott Meghan hercegné

Az egyik leg­jobb ba­rát­nője árulta el bur­kol­tan az ex-szí­nésznő éle­té­nek va­lódi ne­héz­sé­geit.

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

Árulkodó jelek: kiderült, milyen nemű lehet Meghan hercegné babája

Ki­szi­vár­gott né­hány iz­gal­mas rész­let a ba­ba­váró bu­li­ról.

A her­cegi pár kö­ve­tői alig vár­ták, hogy ki­szi­vá­rog­jon né­hány iz­gal­mas rész­let a ba­ba­váró bu­li­ról.

Így akar szülni Meghan Markle: ő a legnagyobb különc a királyi udvarban

Így akar szülni Meghan Markle: ő a legnagyobb különc a királyi udvarban

A hírek sze­rint a Sus­sex-i her­cegné tel­je­sen ter­mé­sze­tes úton, az ott­ho­ná­ban sze­retné vi­lágra hozni kis­ba­bá­ját.

A hírek sze­rint a Sus­sex-i her­cegné tel­je­sen ter­mé­sze­tes úton, az ott­ho­ná­ban sze­retné vi­lágra hozni kis­ba­bá­ját. Kü­lön­böző ho­lisz­ti­kus mód­sze­rek­kel ké­szül a nagy napra, és lehet, hogy ki­pró­bálja a hip­nó­zis­ban szü­lést.

Könnyekben tört ki Meghan Markle, ezt gondolja féltestvéréről

Könnyekben tört ki Meghan Markle, ezt gondolja féltestvéréről

A vá­ran­dós her­cegné édes­ap­já­hoz írott le­ve­lé­ből egy­ér­tel­műen ki­de­rült, hogy csa­ládja vi­sel­ke­dése meg­vi­seli lel­ki­leg.

A vá­ran­dós her­cegné édes­ap­já­hoz írott le­ve­lé­ből ki­de­rült, hogy csa­ládja vi­sel­ke­dése meg­vi­seli lel­ki­leg.

Készül a botrány? Katalin hercegné ezért nem ment Meghan babavárójára

Készül a botrány? Katalin hercegné ezért nem ment Meghan babavárójára

A her­ceg­nék kö­zött eddig sem volt túl ki­egyen­sú­lyo­zott a vi­szony.

A her­ceg­nék kö­zött eddig sem volt túl ki­egyen­sú­lyo­zott a vi­szony.

Kész elmebaj, mennyi pénzt költött bulizásra Meghan hercegné

Kész elmebaj, mennyi pénzt költött bulizásra Meghan hercegné

Nem fogta vissza magát!

Ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban kelt útra Harry nél­kül, és nem is fogta vissza magát a her­cegné.

Harry mit szól ehhez? Kiderült, kikkel töltötte az estéjét Meghan hercegné

Harry mit szól ehhez? Kiderült, kikkel töltötte az estéjét Meghan hercegné

Egyre több rész­letre derül fény a ba­ba­váró bu­li­ról. A her­cegné rég nem járt New York­ban, most azon­ban ki­rú­gott a hám­ból.

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

"Undorító képmutatás" - ezért zúdult népharag Meghan hercegnére

Meg­han Markle nem­ré­gi­ben New York­ban tar­tott ba­ba­váró bulit.

A vá­ran­dós Meg­han Markle nem­ré­gi­ben New York­ban tar­tott ba­ba­váró bulit ba­rá­tai kö­ré­ben, a pénzt pedig sem­mire sem saj­nálta.

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Áll a bál, titokban elutazott Meghan hercegné

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak.

Rá­adá­sul nem akár­hová ment! A ki­rálynő biz­to­san nem örül az ex­szí­nésznő ki­ruc­ca­ná­sá­nak, főleg, hogy ter­hes­sége he­te­dik hó­nap­já­ban jár.

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Szomorú Valentin nap, Harry herceg magára hagyta Meghan hercegnét

Harry el­uta­zott, így egy­más nél­kül töl­tik a sze­rel­me­sek nap­ját. Pedig ez lett volna az első házas ün­ne­pük...

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Kész elmebaj, miben kapták lencsevégre Meghan hercegnét

Nem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Nem egy egy­szerű mú­ze­um­lá­to­ga­tásra ment a her­cegi pár. Meg­han ez­út­tal sem rej­te­gette ha­tal­mas po­cak­ját!

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Ez csak a kezdet volt: Meghan Markle apja még nagyobb botrányt robbant ki

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal.

Az egy­kori fil­mes fő­vi­lá­go­sító nem fog le­állni a kínos nyi­lat­ko­za­tok­kal. Ahhoz, hogy a lá­nyát za­varba hozza, jó al­ka­lom lesz szá­mára az uno­kája szü­le­tése.

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Erre ráfázhat: Meghan apját feljelentheti a királyi udvar

Tho­mas Markle most már jo­gi­lag is túl messzire ment, amit nem fog­nak szó nél­kül hagyni.

Tho­mas Markle most már jo­gi­lag is túl messzire ment, amit nem fog­nak szó nél­kül hagyni.

Megtörte a csendet Vilmos herceg: beszélt a hercegi párok viszályáról

Megtörte a csendet Vilmos herceg: beszélt a hercegi párok viszályáról

Vil­mos el­is­merte, hogy va­ló­ban van el­len­tét a két her­cegi pár kö­zött.

Vil­mos el­is­merte, hogy va­ló­ban van el­len­tét a két her­cegi pár kö­zött.

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

Rémisztő előrejelzés: Diana tragikus sorsára juthat Meghan hercegné?

George Clo­o­ney tel­je­sen ki­akadt attól, amit most el kell vi­sel­nie a her­ceg­né­nek. Fi­gyel­mez­tet, hogy ennek rossz vége lesz!

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Hatalmas titkot árul el Harry herceg születendő babájáról

Ki­váló apa vál­hat majd be­lőle.

A 34 éves her­ceg már most is na­gyon büszke gyer­me­kére, fe­le­sége sze­rint is ki­váló apa válik majd be­lőle.

Teljes sokk, fogva tartják és kínozzák Meghan hercegné barátnőjét

Teljes sokk, fogva tartják és kínozzák Meghan hercegné barátnőjét

Az em­ber­jogi ak­ti­vis­tát nem en­ge­dik el a sza­údi ha­tó­sá­gok, sőt ke­gyet­len mód­sze­rek­kel pró­bál­ják meg­törni.

Kitálalt Meghan testvére, szerinte hazugság a hercegné élete

Kitálalt Meghan testvére, szerinte hazugság a hercegné élete

Sa­mantha nem elő­ször kelt ki a her­cegné ellen.

Sa­mantha nem elő­ször kelt ki a her­cegné ellen. Még min­dig na­gyon ha­rag­szik test­vé­rére.

Kiszivárgott Meghan Markle legfőbb szépségtitka, csak pár száz forint

Kiszivárgott Meghan Markle legfőbb szépségtitka, csak pár száz forint

A her­cegné a szép­ség­ápo­lás terén nem fel­tét­le­nül a drága dol­go­kat ré­sze­síti előny­ben.

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Kiszivárgott, emiatt romlott meg Vilmos és Harry herceg kapcsolata

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét...

Meg­han her­cegné ala­po­san fel­for­gatta mind­ket­tő­jük éle­tét, és nem volt könnyű túl­jut­niuk ezen.

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

Meghan Markle felbérelt egy nőt, hogy csatlakozzon hozzá és Harryhez

A sus­sexi her­cegné újabb ki­rá­lyi szo­kást fog meg­törni.

A sus­sexi her­cegné újabb ki­rá­lyi szo­kást fog meg­törni azzal, hogy egy nő szo­rítja majd a kezét.

Mi történt köztük? Külön tölti a Valentin napot Meghan és Harry herceg

Mi történt köztük? Külön tölti a Valentin napot Meghan és Harry herceg

A 34 éves her­ceg­nek egy ha­gyo­má­nyos ren­dez­vé­nyen kell részt ven­nie, míg vá­ran­dós fe­le­sége ott­hon várja.

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

Teljesen kifordult magából Harry herceg, nem tesz jót neki a házasélet

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett.

A 33 éves her­ceg sze­mé­lyi­sége 180 fokos for­du­la­tot vett, ami­óta fe­le­sé­gül vette Meg­han Markle-t.

Végre helyretették a hercegnéket, Károly békítette Meghant és Katalint

Végre helyretették a hercegnéket, Károly békítette Meghant és Katalint

A trón­örö­kös sokat tett a ki­rá­lyi csa­lád nyu­gal­máért, ami­kor a két her­ceg­nét jobb be­lá­tásra bírta.

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Közeleg a nagy nap, így várja babáját Meghan hercegné

Már most óvja min­den­től!

Min­dent meg­tesz, hogy a ki­csit a le­hető leg­tö­ké­le­te­sebb kör­nye­zet várja ott­hon. Remek anyuka lesz, gyer­me­két már most óvja min­den­től!

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Nekiestek Meghan hercegnének: pusztán számításból simogatja folyton a hasát?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gat­ja­po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Csak szí­nész­ke­dik, vagy más miatt si­mo­gatja foly­ton nö­vekvő po­cak­ját Meg­han her­cegné?

Meghan újra szabályt szegett, nem bírta ki internetezés nélkül

Meghan újra szabályt szegett, nem bírta ki internetezés nélkül

Úgy tűnik, a her­cegné meg­ke­rülte az ud­vari sza­bály­za­tot, csak azért, hogy sza­ba­don chat­el­hes­sen.

Úgy tűnik, a her­cegné meg­ke­rülte az ud­vari sza­bály­za­tot, csak azért, hogy sza­ba­don chat­el­hes­sen.

Meghan milliókat költ ruhára, az anyja fillérekből él

Meghan milliókat költ ruhára, az anyja fillérekből él

Óri­ási a kont­raszt: Meg­han egyet­len ru­há­já­nak árá­ból hó­na­po­kig meg­élne az anyu­kája.

Óri­ási a kont­raszt: Meg­han egyet­len ru­há­já­nak árá­ból hó­na­po­kig meg­élne az anyu­kája.

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

György herceg félhet? Kiderült, milyen lesz Meghan hercegné babája

A kicsi ér­ke­zése je­len­tő­sen fel­for­gat­hatja a többi gyer­mek éle­tét a csa­lád­ban. Nem biz­tos, hogy ked­ve­lik majd egy­mást!

Meghan hercegné megint túl merészen öltözött fel

Meghan hercegné megint túl merészen öltözött fel

Nem ér­dek­lik a sza­bá­lyok.

Harry her­ceg vá­ran­dós fe­le­sége to­vábbra is csak aj­tó­tá­masz­nak hasz­nálja a ki­rá­lyi öl­töz­kö­dési kó­de­xet.