Meghan Markle

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

Veszélyben van Harry és Meghan házassága? Fény derült vitájuk hátterére

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

A her­cegné körül min­dig tör­té­nik va­lami, ami okot ad az ag­go­da­lomra.

FRISS HÍREK

Aggasztó hírek: kiderült, miért feszült a helyzet Harry és Meghan között

Aggasztó hírek: kiderült, miért feszült a helyzet Harry és Meghan között

Harry her­ceg va­ló­szí­nű­leg egy még kí­no­sabb szi­tu­á­ciót akart el­ke­rülni, ezért csi­tí­totta ked­ve­sét.

Betelt a pohár, kiutálják Meghan hercegnét a királyi családból

Betelt a pohár, kiutálják Meghan hercegnét a királyi családból

Már ke­gyet­len gúny­neve is van a her­ceg­né­nek.

Harry her­ceg­nek nem lesz könnyű dolga, hogy min­den­ki­vel jó vi­szonyt tart­son fenn.

Lelepleződött Meghan valódi személyisége, ezért irigy Katalin hercegnére

Lelepleződött Meghan valódi személyisége, ezért irigy Katalin hercegnére

A hírek sze­rint Meg­han her­cegné sokat ri­va­li­zál.

A hírek sze­rint Meg­han her­cegné meg­le­he­tő­sen sokat ri­va­li­zál.

"Szórakozz, de ne vedd el!" - Fülöp herceg ezt tanácsolta Harrynek

"Szórakozz, de ne vedd el!" - Fülöp herceg ezt tanácsolta Harrynek

Fülöp her­ceg ken­dő­zet­le­nül meg­mondta Har­rynek, ne vegye el Meg­hant.

Fülöp her­ceg ken­dő­zet­le­nül meg­mondta Har­rynek, ne vegye el Meg­hant. Végül a sze­re­lem győ­zött.

Erre senki sem számított, kiderült Meghan hercegné féltve őrzött titka

Erre senki sem számított, kiderült Meghan hercegné féltve őrzött titka

Az is ki­de­rült, hogy mi lesz a her­cegi pár kö­vet­kező úti célja. Úgy tűnik, foly­tat­ják, amit Diana el­kez­dett.

Mindenkit elüldöz Meghan hercegné? Kiakasztotta a bébiszittert

Mindenkit elüldöz Meghan hercegné? Kiakasztotta a bébiszittert

A her­cegi pár min­den­től óvja a babát, sőt talán már túl­zásba is estek.

A her­cegi pár min­den­től óvja a babát, sőt talán már túl­zásba is estek. Med­dig bírja így az új csa­lád­se­gítő?

Helyretette Meghan hercegnét Harry, tényleg így ráparancsolt?

Helyretette Meghan hercegnét Harry, tényleg így ráparancsolt?

A her­cegi pár is részt vett a hét­vé­gén a ka­to­nai pa­rá­dén.

A her­cegi pár is részt vett a hét­vé­gén a ki­rálynő hi­va­ta­los szü­le­tés­nap­ján évente meg­ren­de­zett ka­to­nai pa­rá­dén.

Meghan és Harry bevallotta, fizetnek egy nőnek

Meghan és Harry bevallotta, fizetnek egy nőnek

Az új­don­sült szü­lők na­gyon bol­do­gok, mióta a kis Ar­chie meg­szü­le­tett, de se­gít­ségre is szük­sé­gük van.

Az új­don­sült szü­lők na­gyon bol­do­gok, mióta a kis Ar­chie meg­szü­le­tett, de se­gít­ségre is szük­sé­gük van.

Harry máris szexi énekesnőkkel múlatja az időt, mit szól ehhez Meghan?

Harry máris szexi énekesnőkkel múlatja az időt, mit szól ehhez Meghan?

A her­ceg sztá­rok­kal ta­lál­ko­zott, mi­köz­ben fe­le­sége a közös gyer­me­kük­kel ott­hon ma­radt.

Titokban újabb sztárbarátnőt szerzett Meghan Markle

Titokban újabb sztárbarátnőt szerzett Meghan Markle

Nem akár­mi­lyen a ba­ráti köre.

A sus­sexi her­cegné eddig is A-lis­tás sztá­rok­kal vette körbe magát, de talán a tár­sa­sága leg­újabb tagja a leg­hí­re­sebb.

Mi folyik itt? Karavánok jelentek meg Meghan és Harry otthonánál

Mi folyik itt? Karavánok jelentek meg Meghan és Harry otthonánál

Meg­kér­ték az au­tó­so­kat, hogy minél ha­ma­rabb tá­voz­za­nak.

A rend­őr­ség és a biz­ton­sági őrök is meg­kér­ték az au­tó­so­kat, hogy minél ha­ma­rabb tá­voz­za­nak.

Meglepő nyilatkozatot tett Meghan hercegné féltestvére

Meglepő nyilatkozatot tett Meghan hercegné féltestvére

Meg­han fél­test­vére, Tho­mas Markle Jr. el­ha­tá­rozta, hogy a boksz­ból fog meg­élni.

Meg­han fél­test­vére, Tho­mas Markle Jr. el­ha­tá­rozta, hogy a boksz­ból fog meg­élni.

Ebből baj lesz, privát képek szivárogtak ki Meghanról és Harry-ről

Ebből baj lesz, privát képek szivárogtak ki Meghanról és Harry-ről

A hi­va­ta­los fo­tó­suk gépét ha­cker­tá­ma­dás érte, de csak jóval ké­sőbb ke­rül­tek nyil­vá­nos­ságra a fotók.

Meghan hercegné visszatért a szülés után, itt vannak az első fotók

Meghan hercegné visszatért a szülés után, itt vannak az első fotók

A 37 éves her­cegné szom­ba­ton vett részt elő­ször hi­va­ta­los ese­mé­nyen első gyer­meke szü­le­tése óta.

Elnyomva érzi magát Meghan hercegné, meglepő döntést hozott

Elnyomva érzi magát Meghan hercegné, meglepő döntést hozott

A 37 éves egy­kori szí­nésznő nincs hoz­zá­szokva ahhoz, hogy a hát­térbe kell­jen hú­zód­nia. Meg­lepő terv­ről plety­kál­nak.

Különváltak útjaik: Katalin és Meghan hercegné látni sem akarja egymást

Különváltak útjaik: Katalin és Meghan hercegné látni sem akarja egymást

A két nő kap­cso­lata eddig sem volt túl fé­nyes, de mos­tanra már sem­mi­lyen szin­ten nem haj­lan­dók kö­zös­ködni.

Vallott Meghan hercegné legjobb barátnője: hihetetlen dolgokat mesélt

Vallott Meghan hercegné legjobb barátnője: hihetetlen dolgokat mesélt

A nyil­vá­nos­ság előtt védte meg Meg­han her­ceg­nét a ba­rát­nője.

A nyil­vá­nos­ság előtt védte meg Meg­han her­ceg­nét a ba­rát­nője.

Durva, mire készül Meghan hercegné babájával: nem korai ez még?

Durva, mire készül Meghan hercegné babájával: nem korai ez még?

A büszke anyuka máris ren­ge­teg prog­ra­mot ter­vez, ame­lyek kö­zött hosszú uta­zá­sok is sze­re­pel­nek.

Heves csókot adott Harrynek, így közölte Meghan, hogy terhes?

Heves csókot adott Harrynek, így közölte Meghan, hogy terhes?

A pár éle­té­ről so­ro­za­tot ké­szí­tet­tek, az es­küvő előtti időt, és a há­zas­ság első né­hány hó­nap­ját dol­goz­ták fel.

Az es­küvő előtti időt, és a há­zas­ság első né­hány hó­nap­ját dol­goz­ták fel egy film­ben.

Alig hogy megszületett, máris ide viszik Archie-t Meghan hercegnéék

Alig hogy megszületett, máris ide viszik Archie-t Meghan hercegnéék

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje imádja egész Af­ri­kát, ezért gyer­me­kü­ket már pó­lyás­ként meg­is­mer­te­tik a kon­ti­nens­sel.

Különleges vendéget vár Meghan hercegné, kiszivárgott egy fotó

Különleges vendéget vár Meghan hercegné, kiszivárgott egy fotó

Meg­lá­to­gatja a leg­jobb ba­rát­nője.

A 37 éves egy­kori szí­nész­nőt min­den jel sze­rint meg­lá­to­gatja a leg­jobb ba­rát­nője.

"Ez undorító!" - kiakadtak a rajongók Meghan hercegné miatt

"Ez undorító!" - kiakadtak a rajongók Meghan hercegné miatt

Még Meg­han her­cegné sem tudja min­dig le­nyű­gözni a ra­jon­gó­kat.

Még Meg­han her­cegné sem tudja min­dig le­nyű­gözni a ra­jon­gó­kat.

Mégsem segít a lányának? Meghan édesanyja már hazarepült

Mégsem segít a lányának? Meghan édesanyja már hazarepült

Eddig úgy volt, hogy hó­na­pokra Meg­ha­nék­hoz köl­tö­zik.

Eddig úgy volt, hogy hó­na­pokra Meg­ha­nék­hoz köl­tö­zik, hogy se­gít­sen a baba kö­rüli te­en­dők­ben.

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Kiderült Meghan hercegné titka? Nem bízta a véletlenre a pasifogást

Már az­előtt ha­tá­ro­zott el­kép­ze­lése volt arról, hogy mi­lyen férfit sze­retne, mi­előtt meg­is­merte Harry her­ce­get.

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Döbbenet a szülészeteken: Ezt a nevet akarják kislányuknak a nők

Nem­rég hoz­ták nyil­vá­nos­ságra az Ame­ri­ká­ban leg­nép­sze­rűbb ba­ba­ne­vek lis­tá­ját. Az első 10 név nem volt meg­lepő.

Rejtélyes nőre figyeltek fel Meghanék esküvőjén, Harry miatt volt ott

Rejtélyes nőre figyeltek fel Meghanék esküvőjén, Harry miatt volt ott

Eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy ki lehet az a csi­nos hölgy.

Eddig csak ta­lál­gatni le­he­tett, hogy ki lehet az a csi­nos hölgy, aki vá­rat­la­nul je­lent meg a ká­pol­ná­ban és ment oda Meg­han her­ceg­né­hez.

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Eddig nem látott esküvői fotókat osztott meg Meghan és Harry herceg

Ma ün­nepli első há­zas­sági év­for­du­ló­ját a pár. Meg­ható ké­pek­kel em­lé­kez­tek.

Ma ün­nepli első há­zas­sági év­for­du­ló­ját a pár. Meg­ható ké­pek­kel em­lé­kez­tek.

Mit szól ehhez a királynő? Megint bosszantó döntést hozott Meghan

Mit szól ehhez a királynő? Megint bosszantó döntést hozott Meghan hercegné

To­vábbra sem fog­lal­ko­zik az el­vá­rá­sok­kal, és úgy tűnik, Harry her­ceg sem tud hatni rá.

Kiderült, valójában ezért ment tönkre Meghan hercegné első házassága

Kiderült, valójában ezért ment tönkre Meghan hercegné első házassága

A her­cegné mind­össze két évig volt házas, mert fér­jé­vel va­lami miatt nem jöt­tek ki egy­más­sal.

Bocsánatkérő levelet küldött Meghan hercegné, sírtak régi barátai

Bocsánatkérő levelet küldött Meghan hercegné, sírtak régi barátai

A 37 éves her­cegné nem tu­dott el­menni az osz­tály­ta­lál­ko­zó­jára, de nem fe­led­ke­zett meg a töb­bi­ek­ről.

Lebukott Meghan, Kim Kardashian húgát másolta Archie fotójával

Lebukott Meghan, Kim Kardashian húgát másolta Archie fotójával

Nem haj­landó el­en­gedni a sztár­múlt­ját a sus­sexi her­cegné, de most kínos ba­kiba fu­tott bele.

Ezzel vége Meghan hercegné játszadozásának, komoly szigorítások jönnek

Ezzel vége Meghan hercegné játszadozásának, komoly szigorítások jönnek

Mos­tanra be­telt a pohár.

A ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem néz­ték jó szem­mel a sza­bály­szegő vi­sel­ke­dést.

Máris legó készült Harry és Meghan kisbabájáról

Máris legó készült Harry és Meghan kisbabájáról

A ra­jon­gók azon­nal ak­ci­óba lép­tek.

A ki­rá­lyi csa­lád ra­jon­gói azon­nal ak­ci­óba lép­tek, mi­u­tán szer­dán Sus­sex her­cege és her­ceg­néje hi­va­ta­lo­san is be­mu­tatta el­ső­szü­lött fiát.

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin és Vilmos

Megtört a jég, ekkor láthatja Meghanék babáját Katalin hercegné és Vilmos herceg

Az a tény azon­ban árul­kodó, hogy Diana her­cegnő test­vére az elsők kö­zött ment lá­to­ga­tóba...

Erre senki sem számított, különleges dolog derült ki Meghan hercegné babájáról

Erre senki sem számított, különleges dolog derült ki Meghan hercegné babájáról

Múlt héten szü­le­tett meg Meg­han her­cegné és Harry her­ceg első gyer­meke.

Múlt héten szü­le­tett meg Meg­han her­cegné és Harry her­ceg első gyer­meke.

Nyugodjon meg mindenki: nem egy macskáról nevezték el Harryék a gyereket

Nyugodjon meg mindenki: nem egy macskáról nevezték el Harryék a gyereket

Eddig azt hit­tük, Meg­han ked­venc macs­kája után ne­vezte el a fiát.

Eddig azt hit­tük, Meg­han ked­venc macs­kája után ne­vezte el a fiát.

Rengeteg hagyományon változtatott Meghan és Harry

Rengeteg hagyományon változtatott Meghan és Harry

Az es­küvő után most a gyer­mek­szü­le­tés kö­rüli ha­gyo­má­nyo­kon is vál­toz­ta­tott Harry her­ceg és Meg­han her­cegné.

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

Durvul a családi viszály: Katalin és Vilmos nem kíváncsi Harryék gyerekére

A kis Ar­chie-t még min­dig nem lá­to­gatta meg Vil­mos her­ceg és fe­le­sége. De Ká­roly her­ceg is távol ma­radt.

A kis Ar­chie-t még min­dig nem lá­to­gatta meg Vil­mos her­ceg és fe­le­sége. De Ká­roly her­ceg is távol ma­radt.

Harry és Meghan még a saját szabályait is megszegi ezzel?

Harry és Meghan még a saját szabályait is megszegi ezzel?

A her­cegi pár sűrű na­po­kon van túl, a hét ele­jén üd­vö­zöl­het­ték csa­lád­juk­ban kisfi­u­kat, Ar­chie-t.

A her­cegi pár sűrű na­po­kon van túl, a hét ele­jén üd­vö­zöl­het­ték csa­lád­juk­ban kisfi­u­kat, Ar­chie-t.

Hihetetlen, ezért rajonganak a brit kutyások a hercegi babáért

Hihetetlen, ezért rajonganak a brit kutyások a hercegi babáért

A kicsi még csak hét­főn látta meg a nap­vi­lá­got, mégis azon­nal igazi sztár­ként kezd­ték ün­ne­pelni.

Kirúgták a műsorvezetőt: ezt a fotót osztotta meg Meghanék babájáról

Kirúgták a műsorvezetőt: ezt a fotót osztotta meg Meghanék babájáról

A brit mű­sor­ve­zető egy olyan kép­pel üd­vö­zölte Harry her­ceg fiát, ami so­ka­kat meg­bot­rán­koz­ta­tott.

Tisztázódott, Meghan Markle valójában egy macskáról nevezte el a babát

Tisztázódott, Meghan Markle valójában egy macskáról nevezte el a babát

A her­cegné úgy tűnik na­gyon sze­rette a cicát, akit édes­any­já­tól ka­pott.

A her­cegné úgy tűnik na­gyon sze­rette a cicát, akit édes­any­já­tól ka­pott, ami­kor még az Egye­sült Ál­la­mok­ban élt.

Harry máris magára hagyta a családot

Harry máris magára hagyta a családot

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le, és kény­te­len volt ott­hon hagyni a csa­lád­ját. Ennek el­le­nére nem tűnt szo­mo­rú­nak.

Hiába lett apa Sus­sex her­ceg, a munka nem áll­hat le, és kény­te­len volt ott­hon hagyni a csa­lád­ját. Ennek el­le­nére nem tűnt szo­mo­rú­nak.

Tömegverekedésbe keveredett Meghan Markle rokona, nyomoz a rendőrség

Tömegverekedésbe keveredett Meghan Markle rokona, nyomoz a rendőrség

A bunyó az­előtt tört ki, hogy a sus­sexi her­ceg­né­nél meg­in­dult a szü­lés.

A bunyó né­hány órá­val az­előtt tört ki, hogy a sus­sexi her­ceg­né­nél meg­in­dult a szü­lés.

"Ez egy csoda" - most először láthattuk Meghan és Harry babáját

"Ez egy csoda" - most először láthattuk Meghan és Harry babáját

A bol­dog szü­lők szer­dán mu­tat­ták meg a ki­csit, aki­ről né­hány szót is szól­tak.

Bejelentették a nagy hírt: ez lett Meghan és Harry fiának a neve

Bejelentették a nagy hírt: ez lett Meghan és Harry fiának a neve

A kicsi nevét is meg­tud­hat­tuk.

A her­cegi pár gyer­me­két már az egész világ lá­za­san várta, most végre a kicsi nevét is meg­tud­hat­tuk.

Megjött az első fotó Meghan Markle és Harry herceg babájáról

Megjött az első fotó Meghan Markle és Harry herceg babájáról

A her­cegi pár szer­dán állt ka­me­rák elé a kisfi­ú­val, aki ki­csit ké­sőbb ér­ke­zett a várt­nál, de egész­sé­ges.

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

Könnyfakasztó, Meghan és Harry így tiszteleg most Diana emléke előtt

A her­cegnő mind­két gyer­me­ké­nek na­gyon hi­ány­zik, Vil­mos és Harry is idő­ről időre meg­em­lék­szik édes­any­já­ról.

Meglepő bejelentés: Harry és Meghan babája nem herceg

Meglepő bejelentés: Harry és Meghan babája nem herceg

Harry hiába her­ceg, a fia nem biz­tos, hogy ezt a címet fogja örö­kölni.

Harry hiába her­ceg, a fia nem biz­tos, hogy ezt a címet fogja örö­kölni.

Az alattvalók már tudják, mi lesz Harry és Meghan gyerekének a neve

Az alattvalók már tudják, mi lesz Harry és Meghan gyerekének a neve

A Twit­te­ren ta­lál­gat­ják, mi­lyen szo­kat­lan nevet ad­hat­nak szü­lei a ba­bá­nak.

Harry és Meghan még a családot is átverte

Harry és Meghan még a családot is átverte

Nem vic­cel­tek, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak.

A sus­sexi her­cegi pár nem vic­celt, ami­kor azt mond­ták, hogy tit­ko­lózni fog­nak az első gye­re­kük kap­csán. De azzal egy ki­csit túl­zásba estek, hogy még a ki­rály­nőt sem in­for­mál­ták.

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

Ez igen, máris van valami közös Harry fiában és George Clooney-ban

A her­cegi pár első gyer­me­ké­ről egy­előre nem sokat lehet tudni.

A her­cegi pár első gyer­me­ké­ről nem sokat tudni, de va­la­min egész éle­té­ben osz­tozni fog a szí­nés­szel.

Üzent Meghan apja, ezt mondta a kis hercegről

Üzent Meghan apja, ezt mondta a kis hercegről

Míg Meg­han anyja végig jelen volt a szü­lés­nél, a her­cegné apja több ezer ki­lo­mé­terre tar­tóz­ko­dott.

Míg Meg­han anyja végig jelen volt a szü­lés­nél, a her­cegné apja több ezer ki­lo­mé­terre tar­tóz­ko­dott a her­cegi ba­bá­tól.

Sok pénzt buktak az angolok Harryék fián

Sok pénzt buktak az angolok Harryék fián

Ala­po­san rá­fa­rag­tak azok, akik arra tet­tek pénzt, hogy a Diana lesz.

Ala­po­san rá­fa­rag­tak azok, akik arra tet­tek pénzt, hogy a sus­sexi baba Diana lesz.

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Megható: Ezt mondta fia születéséről Harry herceg

Meg­ha­tódva be­szélt a nagy nap­já­ról.

Szinte azon­nal el­ké­szült az első in­terjú az új­don­sült apu­ká­val, aki meg­ha­tódva be­szélt élete nagy nap­já­ról.

Kik lesznek Harry és Meghan gyermekének a keresztszülei? Itt vannak a jelöltek

Kik lesznek Harry és Meghan gyermekének a keresztszülei? Itt vannak a jelöltek

Meg­szü­le­tett Harry her­ceg és Meg­han her­cegné első gyer­meke.

Hétfő reg­gel meg­szü­le­tett Harry her­ceg és Meg­han her­cegné első gyer­meke. A kér­dés az, hogy kik lesz­nek a kisfiú ke­reszt­szü­lei?

Megszületett Harry és Meghan babája!

Megszületett Harry és Meghan babája!

A fél világ hetek óta erre a pil­la­natra várt: meg­ér­ke­zett az első sus­sexi her­cegi baba. Min­denki egész­sé­ges és jól van.

A fél világ hetek óta erre a pil­la­natra várt: meg­ér­ke­zett az első sus­sexi her­cegi baba. Min­denki egész­sé­ges és jól van.

Elege lett a királynőnek, határozottan rászólt Meghan hercegnére

Elege lett a királynőnek, határozottan rászólt Meghan hercegnére

Még csak most de­rült ki, hogy az es­küvő előtt II. Er­zsé­bet­nek kel­lett fe­gyel­mez­nie Meg­han Markle-t.

Kórházba kerülhet a várandós Meghan Markle

Kórházba kerülhet a várandós Meghan Markle

Bár a sus­sexi her­cegné vágya az volt, hogy ott­hon adjon éle­tet első gyer­me­ké­nek, az or­vo­sok jó eséllyel más­hogy dön­te­nek.

Bár a sus­sexi her­cegné vágya az volt, hogy ott­hon adjon éle­tet első gyer­me­ké­nek, az or­vo­sok jó eséllyel más­hogy dön­te­nek.

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

Elton John elszólta magát: Ekkor születik Meghan Markle kisbabája

A 72 éves vi­lág­sztár na­gyon jó ba­rátja a her­cegi pár­nak.

A 72 éves vi­lág­sztár na­gyon jó ba­rátja a her­cegi pár­nak, így va­ló­ban tud­hat va­la­mit a bébi ér­ke­zé­sé­ről.

Teljes a káosz a hercegi baba miatt, bombát robbantott ez az elszólás

Teljes a káosz a hercegi baba miatt, bombát robbantott ez az elszólás

Sus­sex her­cegi párja hó­na­pok óta tit­ko­ló­zik.

Sus­sex her­cegi párja hó­na­pok óta tit­ko­ló­zik és sem­mit sem haj­landó el­árulni ba­bá­juk szü­le­té­sé­ről.

Újabb szakítás, Harry és Meghan már itt sem akarja látni Vilmosékat

Újabb szakítás, Harry és Meghan már itt sem akarja látni Vilmosékat

A két her­cegi pár egyre ön­ál­lóbb lesz, Sus­sex her­cege és her­ceg­néje a kö­zös­ségi mé­di­á­ban is tel­je­sen a saját útját járja.

Kínos baki: A királyi palota véletlenül elárulta Harryék babájának nemét?

Kínos baki: A királyi palota véletlenül elárulta Harryék babájának nemét?

Mi­köz­ben a sus­sexi her­cegi pár sem­mit nem árul el a szü­le­tendő gye­re­ké­ről, az ud­var­tar­tás el­szólta magát.

Késik Meghan és Harry babája

Késik Meghan és Harry babája

A sus­sexi her­cegi pár tit­ko­ló­zik első gye­re­kük szü­le­tése kap­csán, de az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

A sus­sexi her­cegi pár tit­ko­ló­zik első gye­re­kük szü­le­tése kap­csán, de az in­for­má­to­rok sze­rint még nem szü­le­tett meg.

Megindult a szülés? Mentők állnak Meghan hercegnéék otthonánál

Megindult a szülés? Mentők állnak Meghan hercegnéék otthonánál

A 37 éves kis­ma­má­nál a jelek sze­rint meg­in­dul­ha­tott a szü­lés, a ra­jon­gók ugyanis men­tő­ket fo­tóz­tak a kör­nyé­ken.

Mindenre fény derült, Meghan miatt vesztek össze a hercegek

Mindenre fény derült, Meghan miatt vesztek össze a hercegek

Meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk.

Vil­mos her­ceg és Harry min­dig na­gyon közel áll­tak egy­más­hoz, ám volt egy idő, ami­kor meg­rom­lott a kap­cso­la­tuk.

Három hónapra eltűnik Meghan hercegné

Három hónapra eltűnik Meghan hercegné

Meg­han her­cegné csak három hó­na­pos szü­lési sza­bad­sá­got en­ge­dé­lye­zett ma­gá­nak.

Meg­han her­cegné csak három hó­na­pos szü­lési sza­bad­sá­got en­ge­dé­lye­zett ma­gá­nak.

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Komoly lépést tervez Harry és Meghan, sokan ki fognak akadni miatta

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak.

Sus­sex her­cege és her­ceg­néje nagy uta­zás előtt áll­nak.

Nem semmi! Sosem látott videó került elő Meghan hercegnéről

Nem semmi! Sosem látott videó került elő Meghan hercegnéről

Nem akár­mi­ért szó­lalt fel!

A fel­vé­tel hó­na­pok­kal az­előtt ké­szült, hogy Harry el­je­gyezte Meg­hant. Nem akár­mi­ért szó­lalt fel!

Megint szembe megy a hagyományokkal Meghan hercegné

Mit szól ehhez a királynő? Megint szembe megy a hagyományokkal Meghan hercegné

Kü­lö­nös dön­tést ho­zott...

Úgy tűnik, hogy ba­bája jö­vője sem a tra­dí­ci­ók­nak meg­fe­le­lően ala­kul.

Nem hiszünk a szemünknek: különös fotók készültek Meghanékról a babával

Nem hiszünk a szemünknek: különös fotók készültek Meghanékról a babával

Kép­so­ro­zat ké­szült a ha­son­má­sa­ik­ról.

Egy cég egész fo­tó­so­ro­za­tot ké­szí­tett a her­cegi pár ha­son­má­sa­i­ról. Azt kép­zel­ték el, hogy mi­lyen lenne, ha úgy mu­tat­nák be a gyer­me­kü­ket, mint Vil­mos her­cegék tet­ték.

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

Kiszivárgott, már túl lehet a szülésen Meghan hercegné

A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Min­denki na­gyon iz­ga­tott, be­in­dul­tak a ta­lál­ga­tá­sok. A ra­jon­gók most ne­he­zebb hely­zet­ben van­nak, mint ami­kor Ka­ta­lin her­cegné volt vá­ran­dós...

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

Erre vártunk, sosem látott képek kerültek elő Meghan hercegnéről

"Ez egy jó al­ka­lom a vi­lág­nak, hogy lás­sák Meg­han csa­lád­já­nak po­zi­tív ol­da­lát, ne csak a prob­lé­má­sat."

Minden részlet kiderült, bármikor szülhet Meghan hercegné

Minden részlet kiderült, bármikor szülhet Meghan hercegné

Meg­han Markle nem akarja Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját kö­vetni a szü­lés­kor.

Azt már ko­ráb­ban is tudni le­he­tett, hogy Meg­han Markle nem akarja Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját kö­vetni a szü­lés­kor, most pedig a rész­le­tek is tisz­tá­zód­tak.

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Máris kitört az első botrány, kitiltotta Meghan a személyzetet

Össze­tű­zésbe ke­rült a her­cegi pár a sze­mély­zet­tel.

Az új ott­ho­nuk miatt máris össze­tű­zésbe ke­rült a her­cegi pár a sze­mély­zet­tel, a par­ko­ló­ból ugyanis ki­til­tot­ták a dol­go­zó­kat.

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Kiszivárgott, így romantikázott kapcsolatuk elején Harry és Meghan

Meg­le­pően jól sült el a vak­randi, szinte azon­nal egy­másba zúg­tak.

Meg­le­pően jól sült el a vak­randi, szinte azon­nal egy­másba zúg­tak. Most ki­de­rült, hol töl­töt­ték ide­jü­ket.

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Meghan és Harry eltitkolják majd a baba megszületését

Vég­leg sza­kí­ta­nak a ha­gyo­má­nyok­kal.

A sus­sexi her­cegi pár első gye­re­kük kap­csán vég­leg sza­kí­ta­nak a ki­rá­lyi ha­gyo­má­nyok­kal.

Megváltoztatta döntését, így szülné meg babáját Meghan hercegné

Megváltoztatta döntését, így szülné meg babáját Meghan hercegné

Nem kö­vetné Ka­ta­lin her­cegné pél­dá­ját, hisz neki is meg­gyűlt a baja a tö­meg­gel a kór­ház­ban.