Meghan Markle

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Mindenkit meglepett a terhes Meghan Markle, ezt tette az étteremben

Sus­sex her­ceg­néje kü­lön­le­ges éte­le­ket kós­tolt.

Sus­sex her­ceg­néje kü­lön­le­ges éte­le­ket kós­tolt.

FRISS HÍREK

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Meghan teljesen megőrjítette, erre készül most Harry herceg

Harry her­ceg el­bú­csú­zott egy­kori ki­csa­pongó éle­té­től. S úgy tűnik, attól is, aki iga­zán rossz ha­tás­sal volt rá.

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Jól áll nekik a szülőszerep, gyerekek vették körül Harryt és Meghant

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós...

Nem­rég de­rült ki, hogy Meg­han her­cegné vá­ran­dós...

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Ez a kapocs Diana és Meghan között, megható dolgot tett a hercegné

Úgy lát­szik, hogy a vá­ran­dós her­cegné mé­lyen tisz­teli Diana her­ceg­nőt.

A vá­ran­dós her­cegné mé­lyen tisz­teli Diana her­ceg­nőt. Per­sze ehhez Harry her­ceg­nek is köze van...

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Meghan édesanyja alig várja unokáját, de apja különösen viselkedik

Doria azon­nal re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett. A le­endő szü­lők na­gyon bol­do­gok!

Doria re­a­gált a gó­lya­hírre, Tho­mas Markle vi­szont nem így tett. A le­endő szü­lők na­gyon bol­do­gok!

Babát vár Meghan hercegné

Most érkezett, babát vár Meghan hercegné

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

Ezen­nel hi­va­ta­los, jövő ta­vas­szal ér­ke­zik Meg­han és Harry első gyer­meke.

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

A királyi családon ámul a világ, Katalin megint ellopta a showt

Ka­ta­lin her­cegné okozta a leg­na­gyobb meg­le­pe­tést, Meg­han ez­út­tal iga­zán vissza­fo­gott ruhát vá­lasz­tott.

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Botrányos dolgokat mondott Meghan féltestvére, ő másképp emlékszik a múltra

Sa­mantha fel­bor­zolta a ke­dé­lye­ket.

Sa­mantha sze­rint Harry her­cegék el­tit­kol­nak egy fon­tos ta­lál­ko­zót, rá­adá­sul a nyil­vá­nos­ság apját is fél­re­is­merte.

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Harry herceg már a barátaival sem találkozhat Meghan miatt

Meg­han Markle min­den szin­ten meg­vál­toz­tatta Harry her­ceg éle­tét.

Meg­han Markle min­den szin­ten meg­vál­toz­tatta Harry her­ceg éle­tét.

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Megnősült Meghan hercegné exférje: ezt a nőt vette el

Meg­han és Harry es­kü­vője után pár hét­tel kérte meg ked­vese kezét.

Meg­han és Harry es­kü­vője után pár hét­tel kérte meg ked­vese kezét.

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Borzasztó hírt kapott Harry herceg Diana egykori barátjától

Nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

A régi is­me­rős még min­dig be­szél a her­ceg­nő­höz, és pon­to­san tudja, fia mi­lyen ér­zé­keny. Sze­rinte nehéz idő­szak vár Harry her­cegre.

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Árulkodó fotók: Gyermeket vár Meghan hercegné?

Be­le­vág­tak a csa­lád­ala­pí­tásba?

Egyre töb­ben gon­dol­ják azt, hogy a sus­sex-i her­cegné és Harry her­ceg máris be­le­vá­gott a csa­lád­ala­pí­tásba!

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Óriási változás Meghan és Harry életében, új korszak kezdődik

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába.

Az ifjú pár most fog be­köl­tözni vég­le­ges ott­ho­nába, mert eddig tar­tott a fel­újí­tás.

Megható jelenet: Harry nem volt hajlandó elmozdulni felesége mellől

Megható jelenet: Harry nem volt hajlandó elmozdulni felesége mellől

Harry her­ceg sze­rel­mes férj­ként meg­várta, míg Meg­han végez az írás­sal.

Harry her­ceg sze­rel­mes férj­ként meg­várta, míg Meg­han végez az írás­sal.

Váratlan bejelentést tett élő adásban Meghan Markle nővére

Váratlan bejelentést tett élő adásban Meghan Markle nővére

Sa­mantha Markle hó­na­pok óta a sus­sexi her­cegi pár leg­na­gyobb kri­ti­kusa, most vi­szont vissza­vo­nu­lót fújt.

Hatalmas botrány robbanhat: Meghan Markle nővére Londonba érkezett

Hatalmas botrány robbanhat: Meghan Markle nővére Londonba érkezett

A her­cegné test­vére szá­mon akarja kérni Meg­han Markle-t azért, amit ap­já­val tett. Kér­dés, si­ke­rül-e a kö­ze­lébe fér­kőz­nie.

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

Kiakadtak a nézők: Meghan hercegné máris az idegeikre megy

A nézők sze­rint Meg­han már a ki­rály­nőt is el­nyomja, ezt pedig nem nézik jó szem­mel.

Kiszivárgott Meghan Markle legféltettebb titka a hercegi esküvőről

Kiszivárgott Meghan Markle legféltettebb titka a hercegi esküvőről

A her­cegné Gi­venchy ru­há­jába el­rej­tet­tek va­lami na­gyon sze­mé­lye­set, ami­től bár­ki­nek könnybe lá­badna a szeme.

Megtörtént, Meghan Markle ilyet még sosem tett hercegnéként

Megtörtént, Meghan Markle ilyet még sosem tett hercegnéként

Eddig a hi­va­ta­los ese­mé­nyekre min­dig a ki­rá­lyi csa­lád egyik tag­já­val ér­ke­zett.

Eddig a hi­va­ta­los ese­mé­nyekre min­dig a ki­rá­lyi csa­lád egyik tag­já­val ér­ke­zett.

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Titkos utazásra mentek, itt bukott le Harry herceg és Meghan hercegné

Iga­zán kü­lön­le­ges he­lyet vá­lasz­tot­tak. Nem vé­let­len, hogy azt gon­dol­ták, ez az uta­zás ti­tok­ban ma­rad­hat...

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Súlyos veszélyben lenne a baba, ezért nem lehet terhes Meghan hercegné

Sokan úgy vélik, hogy a 37 éves Meg­han Markle-nek nem kel­lene vár­nia a gyer­mek­vál­la­lás­sal, va­lami még vissza­tartja őt.

Ilyen lenne valójában Meghan hercegné? Durva vádak érték

Ilyen lenne valójában Meghan hercegné? Durva vádak érték

"Le­áll­hat­nál végre a szín­já­ték­kal sze­mét­ség her­ceg­néje." Meg­han test­vére ez­út­tal nem fogta vissza magát.

"Le­áll­hat­nál végre a szín­já­ték­kal sze­mét­ség her­ceg­néje." Meg­han test­vére nem fogta vissza magát.

Ilyen még nem történt a királyi családban: ezt tette Meghan hercegné

Ilyen még nem történt a királyi családban: ezt tette Meghan hercegné

A her­cegné sza­kács­köny­vét az édes­any­já­val együtt mu­tatta be.

A her­cegné sza­kács­köny­vét az édes­any­já­val együtt mu­tatta be.

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Elképesztő jóslat: Ez vár Meghan hercegnére még az idén?

Meg­szó­lalt egy jós, aki már ko­ráb­ban is előre látta a ki­rá­lyi csa­lád éle­té­ben be­kö­vet­kező vál­to­zá­so­kat.

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Lebukott Meghan hercegné édesanyja, erre készül

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony.

Fon­tos dön­tést ho­zott az asszony: ez Meg­han szá­mára is sokat je­lent, mivel csa­lád­já­ból egye­dül csak Doria Rag­land­ben bíz­hat.

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

Ilyen egy mintaférj: mindenki Meghant irigyli Harry törődése miatt

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét.

A 34 éves her­ceg lát­ha­tóan tiszta szí­vé­ből sze­reti fe­le­sé­gét, akit min­den meg­moz­du­lá­sá­ban tá­mo­gat is.

Hatalmas öröm érte Meghan Markle-t, végre megtörtént a nagy találkozás

Hatalmas öröm érte Meghan Markle-t, végre megtörtént a nagy találkozás

Azóta nem látta a meny­asszo­nyi ru­há­ját, hogy fel­vette az es­kü­vő­jére.

Azóta nem látta a meny­asszo­nyi ru­há­ját, hogy fel­vette az es­kü­vő­jére.

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

Eldurvult a helyzet, mocskolódássá fajult Harry herceg születésnapja

A her­ceg iga­zán bántó meg­jegy­zést ka­pott, de nem elő­ször éri kri­tika. Az ügy­ben Meg­han is te­he­tet­len.

Videóra vették, hova járkált titokban Harry nélkül Meghan

Videóra vették, hova járkált titokban Harry nélkül Meghan

Elő­ször jó­té­kony­ko­dott egye­dül.

Sus­sex her­ceg­néje elő­ször vett részt egye­dül egy kö­zös­sé­get szol­gáló pro­jekt­ben, mióta a brit ki­rá­lyi csa­lád tagja lett.

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Baj van a királyi családban? Harry nem vesz rész apja születésnapján

Harry her­ceg és fe­le­sége nem is lesz­nek majd az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Harry her­ceg és fe­le­sége, Meg­han Markle a nagy­sza­bású ün­nep­ség ide­jén nem is tar­tóz­kod­nak majd az Egye­sült Ki­rály­ság­ban.

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Lehull a lepel, ezt eddig nem is gondoltuk Meghan hercegnéről

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok.

Ki­de­rült, hogy már az es­kü­vőn is vol­tak fon­tos uta­lá­sok, csak mi eddig nem tud­hat­tunk róla. A her­cegné fáty­lá­nak pél­dául nem csak a közel öt­mé­te­res hossza volt kü­lön­le­ges...

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Lebuktatta magát Harry herceg: Meghantól távol máris ezt művelte

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül.

Harry her­ceg elő­ször uta­zott el fe­le­sége, Meg­han her­cegné nél­kül.

Fájdalmas dolgot kell elviselnie Meghan Markle-nek házassága miatt

Fájdalmas dolgot kell elviselnie Meghan Markle-nek házassága miatt

A her­cegné ma­gán­élete az es­küvő óta tel­je­sen meg­vál­to­zott, már azt sem tudja kiben bíz­hat meg.

Állítólag Meghan Markle kutyája a járdára csinált

Állítólag Meghan Markle kutyája a járdára csinált

Egy tu­rista azt ál­lítja, hogy le­fo­tózta.

Egy tu­rista azt ál­lítja, hogy meg­örö­kí­tette a sus­sexi her­ceg­nét, amint a dol­gát végző ku­tyu­sára vár az utcán.

Mi történt Meghan hercegnével? Valami megváltozott

Mi történt Meghan hercegnével? Valami megváltozott

Ennek pedig jó oka van!

Az utóbbi idő­ben nem úgy vi­sel­ke­dik Harry her­ceg ked­vese, mint meg­is­mer­ke­dé­sük­kor. Ennek pedig jó oka van!

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

Elsírták magukat a vendégek, Harry herceg mindenkit könnyekig hatott

A 33 éves her­ceg a jó­té­kony­sági ese­mé­nye­ken min­dig el­bű­vö­lően vi­sel­ke­dik, most is na­gyon köz­vet­len volt.

Meghan Markle-t másolta a barátnője, cikizik az interneten

Meghan Markle-t másolta a barátnője, cikizik az interneten

A nép­szerű szí­nésznő egy­kori kol­lé­ga­nő­jé­ből me­rí­tett ih­le­tet egy fo­tó­hoz, de ez nem min­den­ki­nek tet­szett.

A nép­szerű szí­nésznő egy­kori kol­lé­ga­nő­jé­ből me­rí­tett ih­le­tet egy fo­tó­hoz.

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Mégiscsak terhes Meghan hercegné? Édesanyja buktatta le

Elég egy­ér­telmű jelek van­nak...

Már nem csak a göm­bö­lyödő pocak árul­kodó, ennél egy­ér­tel­műbb jelek is van­nak.

Nem sok idő kellett, Meghan hercegné mindenkit maga mögé utasított

Nem sok idő kellett, Meghan hercegné mindenkit maga mögé utasított

Ele­inte ne­héz­ke­sen ment neki a be­il­lesz­ke­dés, de mos­tanra már a di­va­tot is ő dik­tálja.

Ez most nem jött össze Meghannak, Katalin hercegné tündököl mellette

Ez most nem jött össze Meghannak, Katalin hercegné tündököl mellette

Úgy tűnik, Meg­han her­ceg­né­nek még időre van szük­sége.

Úgy tűnik, Meg­han her­ceg­né­nek még időre van szük­sége, hogy job­ban meg­ta­lálja a he­lyét.

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Hiányzott neki a régi élete: teljes titokban hagyta el Harry herceget Meghan

Egy re­pü­lő­gé­pen fi­gyel­tek fel Meg­han her­ceg­nére.

Egy re­pü­lő­gé­pen fi­gyel­tek fel Meg­han her­ceg­nére.

Még Harry herceget is lerázta Meghan Markle, ide szökött titokban

Még Harry herceget is lerázta Meghan Markle, ide szökött titokban

Az egy­kori szí­nésznő ki­csit meg­szö­kött a ki­rá­lyi ud­var­ból, hogy leg­ked­ve­sebb ba­rát­nő­jé­vel tölt­hes­sen né­hány napot.

Meghan viseli a nadrágot? Miatta hagyhatott fel hobbijával Harry

Meghan viseli a nadrágot? Miatta hagyhatott fel hobbijával Harry herceg

Egy olyan szo­kást sza­kít­ha­tott meg Sus­sex her­cege, amely­nek nagy ha­gyo­má­nya van.

Meghan és Harry nagy dologra vállalkozott, döntésükre nincs magyarázat

Meghan és Harry nagy dologra vállalkozott, döntésükre nincs magyarázat

Ko­ráb­ban örökbe fo­gad­tak egy ku­tyát.

Ko­ráb­ban örökbe fo­gad­tak egy ku­tyát, az állat neve azon­ban csak most ke­rült nyil­vá­nos­ságra.

Ismét szabályt szegett Meghan Markle, olyat mutatott, amit nem szabadna

Ismét szabályt szegett Meghan Markle, olyat mutatott, amit nem szabadna

Sus­sex her­ceg­néje eddig sem kö­vette a szi­gorú eti­kett sza­bá­lyo­kat.

Sus­sex her­ceg­néje eddig sem kö­vette a szi­gorú eti­kett sza­bá­lyo­kat.

Örömhír, máris új taggal bővült Harry herceg és Meghan családja

Örömhír, máris új taggal bővült Harry herceg és Meghan családja

Bár a Kens­ing­ton-pa­lota hi­va­ta­lo­san még nem erő­sí­tette meg a hírt, egy benn­fen­tes ki­ko­tyo­gott né­hány dol­got.

Kíméletlen döntést hozott, Harry herceg ebben Diana nyomdokait követi

Kíméletlen döntést hozott, Harry herceg ebben Diana nyomdokait követi

A her­cegnő egy­kori ko­mor­nyikja sze­rint az alma bi­zony nem esett messze a fá­já­tól. Ő már csak tudja!

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Megkönyörül Meghan hercegné? Hihetetlen, mit kér tőle apja

Tho­mas Markle már meg­bánta, hogy bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett, de nem biz­tos, hogy Meg­han ezt el is hiszi neki.

Tho­mas Markle már meg­bánta, hogy bot­rá­nyo­san vi­sel­ke­dett, de nem biz­tos, hogy Meg­han ezt el is hiszi neki. Talán már késő bo­csá­na­tot kérni...

Őt másolja Meghan hercegné? Egymás klónjaivá válnak ezzel a nővel

Őt másolja Meghan hercegné? Egymás klónjaivá válnak ezzel a nővel

A her­ceg­né­nek se­gít­ségre volt szük­sége Lon­donba köl­tö­zé­se­kor.

A her­ceg­né­nek se­gít­ségre volt szük­sége Lon­donba köl­tö­zé­se­kor. Úgy tűnik, stí­lus­ban is passzoló ba­rát­nőt ta­lált.

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan hercegné

Titkos nyaralásra mentek, ikergyerekekkel bukott le Meghan hercegné

Kö­zeli kap­cso­lat­ban van­nak.

Ez­út­tal George és Amal Clo­o­ney tár­sa­sá­gá­ban pi­hent Harry és Meg­han.

Meghan hercegnét nem hagyják békén, újabb családtag szállt be a harcba

Meghan hercegnét nem hagyják békén, újabb családtag szállt be a harcba

Az egy­kori szí­nésznő fél­test­vére is el­mondta a vé­le­mé­nyét a ko­ráb­ban ki­ala­kult bot­rány­ról.

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Szívszorító döntést hozott

Diana miatt teszi ezt Harry herceg? Szívszorító döntést hozott

A her­ceg­ben na­gyon mély nyo­mot ha­gyott az édes­anyja ha­lála, ezért nemes célt tűz­tek ki Meg­han her­ceg­né­vel.

Meghan teljesen besokallt? Máris menekül a nyilvánosság elől

Meghan teljesen besokallt? Máris menekül a nyilvánosság elől

A her­ceg­nét igen csak meg­vi­sel­ték az utóbbi hetek tör­té­né­sei, ezért sze­retne pár napra csen­de­sebb helyre vo­nulni.

Besokallt a királyi család, ezzel kiverte a biztosítékot Meghan apja

Besokallt a királyi család, ezzel kiverte a biztosítékot Meghan apja

Tho­mas Markle már nem so­káig ha­zu­doz­hat a mé­di­á­ban kö­vet­kez­mé­nyek nél­kül.

Ez mindenen túltesz, szörnyen kínos helyzetbe keverték Meghan hercegnét

Ez mindenen túltesz, szörnyen kínos helyzetbe keverték Meghan hercegnét

Meg­han Markle apja ez­út­tal az egész ki­rá­lyi csa­lád­nak ne­ki­ment.

Meg­han Markle apja ez­út­tal az egész ki­rá­lyi csa­lád­nak ne­ki­ment.

Képtelen leállni Meghan hercegné apja, most újabb dolgot akar lányától

Képtelen leállni Meghan hercegné apja, most újabb dolgot akar lányától

Az egy­kori fil­mes vi­lá­go­sító egyre csak nö­veli a bot­rányt, a her­cegné rendre kínos hely­zetbe hozva.

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Nem először keseríti meg Meghan életét az apja

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a hely­zet.

Ki­de­rült, hogy nem új ke­letű a sus­sexi her­cegné és az apja közti mo­gorva hely­zet, az előző há­zas­sága során is ezt mű­velte lá­nyá­val Tho­mas.

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Segítségre szorul Meghan hercegné? Erre készül most az édesanyja

Doria volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn.

Doria Rag­land volt az egyet­len, aki a her­cegné csa­lád­já­ból részt vett az es­kü­vőn.

Teljesen kiakadt, már a könnyek sem hatják meg Meghan hercegnét

Teljesen kiakadt, már a könnyek sem hatják meg Meghan hercegnét

Elege van az ap­já­ból, még­sem ta­lál­ko­zik vele.

Elege van az ap­já­ból, még­sem ta­lál­ko­zik vele. A férfi eköz­ben ön­gyil­kos­ság­ról be­szél.

Súlyos döntést hozott Meghan hercegné, de mit szól ehhez Harry?

Súlyos döntést hozott Meghan hercegné, de mit szól ehhez Harry?

Meg­han nemet mon­dott.

Meg­han Markle ud­va­ri­a­san nemet mon­dott egy fon­tos fel­ké­résre, de ezzel csa­ló­dást oko­zott ra­jon­gó­i­nak.

Kiszivárgott Meghan Markle titkos terve, vajon mit szól ehhez Harry?

Kiszivárgott Meghan Markle titkos terve, vajon mit szól ehhez Harry?

Vá­rat­lan lé­pésre szánta rá magát a sus­sexi her­cegné, igaz, fél­test­vére sze­rint mindez csak meg­té­vesz­tés.

Ez mindent megváltoztat: hihetetlen, mire készül Meghan Markle

Ez mindent megváltoztat: hihetetlen, mire készül Meghan Markle

Ez­út­tal édes­ap­ján a sor, hogy bi­zo­nyít­son.

Ez­út­tal édes­ap­ján a sor, hogy bi­zo­nyít­son. A bot­rány­hős férfi ka­pott egy esélyt a her­ceg­né­től.

Váratlan fordulat Meghan hercegné és apja kapcsolatában

Váratlan fordulat Meghan hercegné és apja kapcsolatában

Eddig úgy tűnt, hogy a vér­ségi kap­cso­lat sem ment­heti meg kap­cso­la­tu­kat, ám most úgy tűnik, mégis ta­lál­koz­nak.

Eddig úgy tűnt, hogy a vér­ségi kap­cso­lat sem ment­heti meg kap­cso­la­tu­kat, ám most úgy tűnik, mégis ta­lál­koz­nak.

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Kiderült Meghan Markle féltve őrzött titka? Katalin vette rá erre a hercegnét

Nem csoda, hogy min­denki irigyli Meg­han her­cegné ra­gyo­gá­sát - csak­hogy ezért min­den nap ten­nie kell.

Születésnapján érte csúnya támadás Meghan Markle-t

Születésnapján érte csúnya támadás Meghan Markle-t

Úgy tűnik, egy­ál­ta­lán nem csil­la­pod­nak az in­du­la­tok a her­cegné és fél­test­vére, Sa­mantha kö­zött.

Úgy tűnik, egy­ál­ta­lán nem csil­la­pod­nak az in­du­la­tok a her­cegné és fél­test­vére, Sa­mantha kö­zött.

Titok a múltból: vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Titok a múltból: vérlázító, mire vetemedett Meghan hercegné apja

Tho­mas Markle már ko­ráb­ban sem volt te­kin­tet­tel lá­nyára...

Tho­mas Markle már akkor se volt te­kin­tet­tel lá­nyára, ami­kor Meg­han még csak gye­rek volt. De ál­lí­tása sze­rint mára már más a hely­zet.

Harry herceg cserben hagyja Meghant? Különös dologra derült fény

Harry herceg cserben hagyja Meghant? Különös dologra derült fény

De Meg­han Markle is így kép­zelte szü­le­tés­nap­ját?

Meg­han Markle nem­so­kára 37 éves lesz, de a szü­le­tés­nap­ján nem ő lesz a kö­zép­pont­ban...

Meghan Markle ezzel a hanyag frizurával botránkoztatja a palotát

Meghan Markle ezzel a 2 perces hanyag frizurával botránkoztatja a palotát

Így tért vissza ál­tala a köz­tu­datba a laza konty. Nem is bán­juk, mert jól néz ki.

Durván támad a hercegné féltestvére: Meghan tehet majd az apja haláláról?

Durván támad a hercegné féltestvére: Meghan tehet majd az apja haláláról?

Meg­han Markle fél­test­vére ez­út­tal sem fogta vissza magát. Hosszú utál­ko­zás­ban fej­tette ki, mi a baja a her­ceg­né­vel.

Meghan Markle titkos utat tervez, ezt még egyszer utoljára megteszi

Meghan Markle titkos utat tervez, ezt még egyszer utoljára megteszi

A her­cegné még az­előtt sze­retne el­in­tézni va­la­mit, hogy édes­anya lesz.

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

Lehullt a lepel Meghan Markle apjáról, ez már tényleg vérlázító

Semmi sem volt igaz, amit ál­lí­tott.

A her­cegné egyik kö­zeli ba­rátja ki­tá­lalt Tho­mas Markle ál­lí­tó­la­gos szív­mű­tét­jé­ről. Úgy tűnik, hogy semmi sem volt igaz.

Tovább bonyolítja a helyzetet Meghan Markle apja, bármire képes ezért

Tovább bonyolítja a helyzetet Meghan Markle apja, bármire képes ezért

Fo­lya­ma­to­san a nyil­vá­nos­ság előtt hozza kel­le­met­len hely­zetbe a lá­nyát.

Tho­mas Markle fo­lya­ma­to­san a nyil­vá­nos­ság előtt hozza kel­le­met­len hely­zetbe a lá­nyát.

Besokallt Meghan hercegné? Apja szerint az összeomlás szélén áll

Besokallt Meghan hercegné? Apja szerint az összeomlás szélén áll

Tho­mas Markle úgy látja, hogy lánya mo­so­lya mö­gött fé­le­lem la­ko­zik.

Tho­mas Markle úgy látja, hogy lánya mo­so­lya mö­gött fé­le­lem la­ko­zik.

Ez gyors volt: Meghan hercegné máris bevallotta, hiányolja régi életét

Ez gyors volt: Meghan hercegné máris bevallotta, hiányolja régi életét

Rá­adá­sul ezt a her­cegné nem is akár­ki­vel, hanem egy ide­gen­nel kö­zölte szer­dán.

Meghan hercegné 8 és fél milliót húzott magára egy nap alatt

Meghan hercegné 8 és fél milliót húzott magára egy nap alatt

Nem spó­rol a ru­há­kon.

Ír­or­szág­ban olyan ru­ha­tá­rat vo­nul­ta­tott fel Harry her­ceg fe­le­sége, ami lát­vány­ban és árban is le­nyű­göző.

Nocsak, Meghan és Katalin hercegné kettesben érkeztek a tenisztornára

Nocsak, Meghan és Katalin hercegné kettesben érkeztek a tenisztornára

Ez az első al­ka­lom, hogy a két her­cegné együtt je­le­nik meg...

Ez az első al­ka­lom, hogy a két her­cegné együtt, Vil­mos és Harry nél­kül je­le­nik meg nyil­vá­nos ese­mé­nyen.

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Ettől elolvadsz, így még nem láttad Harry herceget és Meghan hercegnét

Gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Ez­út­tal gye­re­kek­kel ta­lál­koz­tak, és iga­zán jól vi­sel­ték a haj- és sza­káll­hú­zo­ga­tást.

Kiköpött Diana? Így még nem láttad Meghan hercegnét

Kiköpött Diana? Így még nem láttad Meghan hercegnét

Ezt a ha­son­ló­sá­got nem ta­gad­hatja le.

Meg­han Markle ko­ráb­ban már több sza­bályt is meg­sze­gett, de ezt a ha­son­ló­sá­got nem ta­gad­hatja le.

Diana szégyenkezne? Durván megalázták Meghan hercegnét és Harryt

Diana szégyenkezne? Durván megalázták Meghan hercegnét és Harryt

Meg­han Markle fél­test­vére ki­kelt ma­gá­ból, ez­út­tal sen­kit sem kí­mélt meg­jegy­zé­se­i­vel.

Meghan fekete miniben hódít, mint a végzet asszonya

Meghan fekete miniben hódít, mint a végzet asszonya

Harry her­ceg fe­le­sége megint olyan volt a ki­rá­lyi csa­lád ol­da­lán, mint egy hol­ly­woodi díva.

Harry her­ceg fe­le­sége megint olyan volt a ki­rá­lyi csa­lád ol­da­lán, mint egy hol­ly­woodi díva.

Elbűvölő videó Meghan hercegnéről: csodásan áll neki ez az új szokás

Elbűvölő videó Meghan hercegnéről: csodásan áll neki ez az új szokás

Sus­sex her­ceg­néje egyre job­ban be­le­jön új fel­ada­tába.

Sus­sex her­ceg­néje egyre job­ban be­le­jön új fel­ada­tába, las­san már tel­je­sen úgy be­szél, mint a ki­rá­lyi csa­lád többi tagja.

Ezt a diétát választotta Meghan Markle. Most megtudhatod, mi a titka

Ezt a diétát választotta Meghan Markle. Most megtudhatod, mi a titka

Ki­de­rült, mitől ilyen csi­nos. Tud­tad, hogy rend­kí­vül egész­sé­ge­sen ét­ke­zik?

Ki­de­rült, mitől ilyen csi­nos. Tud­tad, hogy rend­kí­vül egész­sé­ge­sen ét­ke­zik?

Bámulatos fotó, így még sosem láthattad Meghan hercegnét

Bámulatos fotó, így még sosem láthattad Meghan hercegnét

Ő és Harry her­ceg is ki­tett ma­gáért.

Nem csoda, hogy senki nem bírta le­venni róla a sze­mét. Meg­han Markle és Harry her­ceg is ki­tett ma­gáért.

Meghan hercegné apjának szívszorító vallomása, ettől retteg a filmes

Meghan hercegné apjának szívszorító vallomása, ettől retteg a filmes

A her­cegné édes­apja úgy érzi, hogy Meg­han többé nem fogja ke­resni, örökre el­ve­szí­tette őt.