Meghan Markle

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Ezt a párt próbálják az amerikaiak eladni Harry-nek és Meghannak

Nem sze­re­tik az an­go­lok azo­kat a szí­né­sze­ket, akik a her­cegi párt játsszák.

Nem sze­re­tik az an­go­lok azo­kat a szí­né­sze­ket, akik a her­cegi párt játsszák.

FRISS HÍREK

Nagy bejelentés, váratlan dolog derült ki Harry és Meghan esküvőjéről

Nagy bejelentés, váratlan dolog derült ki Harry és Meghan esküvőjéről

Most már szinte min­den rész­let ki­de­rült a tör­té­nelmi es­kü­vő­ről, ame­lyet május kö­ze­pén tar­ta­nak.

Állat támadt Harry hercegre, majdnem az ujjai bánták

Állat támadt Harry hercegre, majdnem az ujjai bánták

Nem sokon mú­lott, hogy nem érte ma­ra­dandó ká­ro­so­dás a her­ce­get skó­ciai lá­to­ga­tá­suk során.

Nem sokon mú­lott, hogy nem érte ma­ra­dandó ká­ro­so­dás a her­ce­get skó­ciai lá­to­ga­tá­suk során.

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

Lebukott, Harry herceg nélkül jár titkos utakra Meghan Markle

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak. Csak a ki­rá­lyi test­őr­ség tart vele.

A vő­le­gé­nyét sem viszi ma­gá­val, ami­kor jó­té­kony cél­lal indul útnak. Csak a ki­rá­lyi test­őr­ség tart vele.

Érik a botrány, váratlan döntést hozott Harry és Meghan Markle

Érik a botrány, váratlan döntést hozott Harry és Meghan Markle

Ennek nem min­denki fog örülni a brit ki­rá­lyi csa­lád­ban!

Ennek nem min­denki fog örülni a brit ki­rá­lyi csa­lád­ban!

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

Elátkozott ajándékkal lepi meg a királynő Meghan Markle-t?

A bri­tek alig vár­ják az es­kü­vőt.

A bri­tek már alig vár­ják, hogy Harry her­ceg fe­le­sé­gül vegye ame­ri­kai sze­rel­mét - már arra köt­nek fo­ga­dá­so­kat, mi­lyen címet kap­nak II. Er­zsé­bet­től.

Orbitális és vad legénybúcsúja lesz Harry hercegnek

Orbitális és vad legénybúcsúja lesz Harry hercegnek

Újra ki­en­gedi a buli szel­le­mét.

Mi­e­lőtt még há­zas­ságra adja a fejét, újra ki­en­gedi a buli szel­le­mét a pa­lack­ból Diana her­cegnő ki­seb­bik fia.

Minden titokról lehull a lepel, ilyen lesz Harry és Meghan esküvője

Minden titokról lehull a lepel, ilyen lesz Harry és Meghan esküvője

Egye­lőre még nem küld­ték ki a meg­hí­vó­kat.

Egye­lőre még nem küld­ték ki a meg­hí­vó­kat sem, de egyre több dolog válik va­ló­szí­nűvé az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Forrnak az indulatok, családja kikelt Meghan Markle ellen

Forrnak az indulatok, családja kikelt Meghan Markle ellen

Fél­test­vére sá­rozta be Harry her­ceg meny­asszo­nyát. Sze­rinte Meg­han vi­sel­ke­dése el­fo­gad­ha­tat­lan!

Fél­test­vére sá­rozta be Harry her­ceg meny­asszo­nyát. Sze­rinte Meg­han vi­sel­ke­dése el­fo­gad­ha­tat­lan!

Botrány a királyi családban: Meghan miatt veszett össze apjával Harry

Botrány a királyi családban: Meghan miatt veszett össze apjával Harry

Ká­roly her­ceg jó ta­ná­csok­kal látta el fiát az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Ká­roly her­ceg jó ta­ná­csok­kal látta el fiát az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban, de a pár nem kért az öt­le­te­i­ből.

Harry herceg menyasszonya ezeket a képeket akarja eltitkolni

Harry herceg menyasszonya ezeket a képeket akarja eltitkolni

Meg­han Markle el­tűnt a kö­zös­ségi mé­di­á­ból, és ezzel együtt azok a fotói is, ami­ket le­endő her­ceg­né­ként már nem vál­lal.

Családi vita lett Harry és Meghan esküvőjéből

Családi vita lett Harry és Meghan esküvőjéből

A szí­nésznő dön­tése a gond oka.

A szí­nésznő dön­té­sé­vel nem ért egyet a csa­ládja, ezért most győz­kö­dik az es­kü­vő­vel kap­cso­lat­ban.

Mi történhetett? Megszöktek a nyilvánosság elől Harry hercegék

Mi történhetett? Megszöktek a nyilvánosság elől Harry hercegék

Ket­tes­ben utaz­tak el az év végén, prog­ram­juk­ról ke­ve­set lehet tudni.

Ket­tes­ben utaz­tak el az év végén, prog­ram­juk­ról pedig igen ke­ve­set lehet tudni.

Senki sem gondolta volna, itt tűnt fel Harry herceg és menyasszonya

Senki sem gondolta volna, itt tűnt fel Harry herceg és menyasszonya

A sze­rel­mes­pár a szil­vesz­tert is ket­tes­ben töl­tötte.

A sze­rel­me­sek szil­vesz­teri út­juk­hoz az uta­zás egy tőlük szo­kat­lan mód­ját vá­lasz­tot­ták.

Világrengető botrányt robbant ki Harry herceg esküvője

Világrengető botrányt robbant ki Harry herceg esküvője

A ven­dég­lis­tá­val van a baj.

A fi­a­tal brit her­ceg má­jus­ban ve­zeti oltár elé ame­ri­kai sze­rel­mét, de a ven­dég­lista miatt egy ki­sebb nem­zet­közi konflik­tus is ki­ala­kul­hat.

Kitört a divatháború Katalin és Meghan között

Kitört a divatháború Katalin és Meghan között

Eddig a her­cegné volt di­vat­dik­tá­tor.

Eddig Vil­mos fe­le­sége volt az angol ki­rá­lyi csa­lád di­vat­dik­tá­tora, de Harry meny­asszo­nyá­nak jó­vol­tá­ból már küz­de­nie kell a cím meg­tar­tá­sáért.

Mindenkit meglepett: óriási áldozatot hozott Harry herceg Meghan miatt

Mindenkit meglepett: óriási áldozatot hozott Harry herceg Meghan miatt

A ki­rá­lyi csa­lád ka­rá­csony más­nap­ján, az úgy­ne­ve­zett Bo­xing Dayen min­dig va­dá­szatra indul. Most azon­ban más­képp lesz.

Diana is megkönnyezné: ilyen boldog Harry herceg

Diana is megkönnyezné: ilyen boldog Harry herceg

Va­rázs­la­tos fotók a sze­rel­me­sek­ről.

Va­rázs­la­tos fény­ké­pek ké­szül­tek a fi­a­tal sze­rel­me­sek­ről: Harry her­ceg jövő má­jus­ban veszi el az ame­ri­kai szí­nész­nőt, Meg­han Markle-t.

Kitálalt a bennfentes Meghan Markle-ről, vége a találgatásoknak

Kitálalt a bennfentes Meghan Markle-ről, vége a találgatásoknak

A rej­té­lyes is­me­rős úgy dön­tött, hogy tiszta vizet önt a po­hárba.

A rej­té­lyes is­me­rős úgy dön­tött, hogy tiszta vizet önt a po­hárba, még mi­előtt szárnyra kap­nak a plety­kák.

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Meghan Markle kikészült, nagyon rossz hírt kapott karácsonykor

Bár Harry her­ceg meny­asszo­nyát az egész világ irigyli, nem lehet ma­ra­dék­ta­la­nul bol­dog a sze­re­tet ün­ne­pén.

Nagy nap ez a mai Harry és Meghan életében

Nagy nap ez a mai Harry és Meghan életében

Harry her­ceg meny­asszo­nya is meg­hí­vást ka­pott a ki­rá­lyi csa­lád nagy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyére.

Harry her­ceg meny­asszo­nya is meg­hí­vást ka­pott a ki­rá­lyi csa­lád nagy ka­rá­cso­nyi ren­dez­vé­nyére.

Íme, az első fotó: Így fog kinézni Meghan Markle esküvői ruhája

Íme, az első fotó: Így fog kinézni Meghan Markle esküvői ruhája

A 36 éves meny­asszony nem bízta a vé­let­lenre a ru­ha­vá­lasz­tást. Nem kér­dés, el­bű­vö­lően fog ki­nézni!

A 36 éves meny­asszony nem bízta a vé­let­lenre a ru­ha­vá­lasz­tást. Nem kér­dés, el­bű­vö­lően fog ki­nézni!

Meglepő döntést hozott a királynő: Katalin hercegnő meg is sértődött

Meglepő döntést hozott a királynő: Katalin hercegnő meg is sértődött

Bár eddig Ka­ta­lin tá­mo­gatta Harry meny­asszo­nyát, most egy ár­nyék ve­tült kap­cso­la­tukra.

Íme a nagy nap: óriási bejelentést tett Harry herceg és kedvese

Íme a nagy nap: óriási bejelentést tett Harry herceg és kedvese

Nem tit­ko­lóz­nak to­vább!

Nem tit­ko­lóz­nak to­vább! Végre ki­de­rült, hogy mikor és hol kel egybe az álom­pár. A szer­tar­tás a wind­sori Szent György ká­pol­ná­ban lesz.

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Komoly nehézségeket okoz Harry herceg esküvője

Töb­bek kö­zött a vő­le­gény bátyja, az angol foci-szö­vet­ség és több ezer csa­lád is iz­zad­hat, hogy mi­ként old­ják meg a nagy napot.

Töb­bek kö­zött a vő­le­gény bátyja, az angol foci-szö­vet­ség és több ezer csa­lád is iz­zad­hat, hogy mi­ként old­ják meg a nagy napot.

Óriási változás Meghan Markle életében, mit szól ehhez az anyja?

Óriási változás Meghan Markle életében, mit szól ehhez az anyja?

Nagy dön­tést ho­zott kö­zelgő es­kü­vője előtt Harry her­ceg sze­relme.

Nagy dön­tést ho­zott kö­zelgő es­kü­vője előtt Harry her­ceg sze­relme.

Katalin a szárnyai alá vette Meghant, a széltől is óvja Harry párját

Katalin a szárnyai alá vette Meghant, a széltől is óvja Harry párját

A her­cegnő tudja, mi­lyen nehéz idő­sza­kon megy ke­resz­tül a szí­nésznő: meny­asszony­ként őt is ren­ge­te­gen tá­mad­ták.

Az üzenetek buktatták le a leendő hercegnét: nem Harryvel csetel egész nap

Az üzenetek buktatták le a leendő hercegnét: nem Harryvel csetel egész nap

Meg­han Markle le sem teszi a mo­bilt.

Harry her­ceg meny­asszo­nya, Meg­han Markle új ke­bel­ba­rá­tot szer­zett. És nem is akár­kit...

Megtörte a csendet Meghan Markle apja, a nagy napról is beszélt

Megtörte a csendet Meghan Markle apja, a nagy napról is beszélt

Az édes­apa el­árulta, hogy mit gon­dol az es­kü­vő­ről és Harry her­ceg­ről.

A szűk­szavú édes­apa végre el­árulta, hogy mit gon­dol az es­kü­vő­ről és Harry her­ceg­ről. Meg­han szá­mára ugyanis na­gyon fon­tos a vé­le­mé­nye.

Fájdalmas titkok derültek ki Harry herceg menyasszonyáról

Fájdalmas titkok derültek ki Harry herceg menyasszonyának múltjáról

A szí­nésznő régen nem volt olyan su­gár­zóan ma­ga­biz­tos, mint ma­nap­ság.

Kegyetlenül megalázták Harry herceg menyasszonyát

Kegyetlenül megalázták Harry herceg menyasszonyát

Volt kol­lé­ga­nője árulta el, mi­lyen meg­alázó hely­ze­tekbe ke­rült a le­endő her­cegné.

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Életveszélyben Harry és Meghan? Ördögi tervet szőtt az Iszlám Állam

Kü­lön­le­ges ka­to­nai erők vi­gyáz­nak az álom­pár biz­ton­sá­gára! De vajon mit ter­vez a ret­te­gett ter­ror­szer­ve­zet?

Terroristák célpontja lesz Harry herceg menyasszonya

Terroristák célpontja lesz Harry herceg menyasszonya

Meg­han Markle-lel bővül a csa­lád.

A brit ki­rá­lyi csa­lád ha­ma­ro­san Meg­han Markle-lel bővül, ám az ame­ri­kai szí­nész­nő­nek kü­lö­nös ki­kép­zé­sen kell át­es­nie, mi­előtt oltár elé áll Harry her­ceg­gel.

Elképesztő fotó Meghan Markle-ről, mit szól ehhez a királynő?

Elképesztő fotó Meghan Markle-ről, mit szól ehhez a királynő?

Rá sem lehet is­merni Harry her­ceg meny­asszo­nyára!

Rá sem lehet is­merni Harry her­ceg meny­asszo­nyára!

Elképesztő fotó: Így nézhet ki Harry herceg első gyermeke

Elképesztő fotó: Így nézhet ki Harry herceg első gyermeke

Cso­ki­baba a ki­rá­lyi csa­lád­ban?

Cso­ki­baba a ki­rá­lyi csa­lád­ban? Vajon mit szólna ehhez a világ, na és per­sze II. Er­zsé­bet ki­rálynő?

Most közölték az örömhírt: Harry herceg eljegyezte Meghan Markle-t

Most közölték az örömhírt: Harry herceg eljegyezte Meghan Markle-t

Az el­jegy­zés­ről sokat plety­kál­tak, most hi­va­ta­los: Harry meg­kérte párja kezét.

A pár el­jegy­zé­sé­ről ren­ge­te­get plety­kál­tak az utóbbi idő­ben, de most már végre hi­va­ta­los.

Nagy a titkolózás Harry herceg körül, kiszivárgott, mire készülhet

Nagy a titkolózás Harry herceg körül, kiszivárgott, mire készülhet

A ra­jon­gók már fo­ga­dá­so­kat köt­nek a fi­a­tal pár­ral kap­cso­lat­ban.

A ra­jon­gók már fo­ga­dá­so­kat köt­nek a fi­a­tal pár­ral kap­cso­lat­ban. Ko­mo­lyo­dik pár­kap­cso­la­tuk.

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

Hihetetlen titkokat árult el Harry herceg szerelméről testvére

Szük­sége volt a sze­ren­csére.

A szí­nésznő min­dig is a csa­lád szeme fénye volt, de hogy fé­nyes szí­né­szi kar­ri­ert fut­has­son be, szük­sé­gük volt a sze­ren­csére is.

Kitudódott Harry herceg titka, de hogy tetszik ez Meghannek?

Kitudódott Harry herceg titka, de hogy tetszik ez Meghannek?

Nem úgy élik éle­tü­ket, ahogy hit­tük.

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád tag­jai nem úgy élik éle­tü­ket, ahogy el­kép­zel­tük. Ez a hír még kö­ze­lebb hozza őket ra­jon­gó­ik­hoz.

Sorsdöntő fordulat történt Harry herceg és Meghan kapcsolatában

Sorsdöntő fordulat történt Harry herceg és Meghan kapcsolatában

Most már szinte semmi sem áll­hat a sze­rel­me­sek bol­dog­sá­gá­nak út­jába.

Most már szinte semmi sem áll­hat a sze­rel­me­sek bol­dog­sá­gá­nak út­jába, el­jött végre az össze­köl­tö­zés ideje.

Késik a nagy bejelentés, bonyolódik a helyzet a királyi családban

Késik a nagy bejelentés, bonyolódik a helyzet a királyi családban

Ren­ge­teg pletyka röp­pent fel Harry her­ceg kap­cso­la­tá­ról.

Ren­ge­teg pletyka röp­pent fel Harry her­ceg kap­cso­la­tá­ról.

Kitudódott Harry herceg nagy titka, mit szól ehhez Meghan?

Kitudódott Harry herceg nagy titka, mit szól ehhez Meghan?

Ko­ráb­ban is ra­jon­gott a szí­nész­nő­ért.

A her­ceg a ba­rá­ta­i­nak mondta el évek­kel az­előtt, hogy Meg­han Markle-lel ta­lál­ko­zott volna, hogy tel­je­sen odáig van a szí­nész­nő­ért.

Nincs visszaút, hatalmas lépésre szánta el magát Harry herceg szerelme

Nincs visszaút, hatalmas lépésre szánta el magát Harry herceg szerelme

A gyö­nyörű szí­nésznő kész min­dent meg­tenni kap­cso­la­táért, a sze­rel­met szí­né­szi kar­ri­erje elé he­lyezte.

Utálják egymást? Kiderült, mit szól Katalin hercegnő Harry szerelméhez

Utálják egymást? Kiderült, mit szól Katalin hercegnő Harry szerelméhez

Eddig nem le­he­tett sokat tudni a szí­nésznő és a her­cegnő vi­szo­nyá­ról.

Eddig nem le­he­tett sokat tudni a szí­nésznő és a her­cegnő vi­szo­nyá­ról, most azon­ban le­hullt a lepel.

Katalin hercegné fanyalog, ez a baja Harry kapcsolatával

Katalin hercegné fanyalog, ez a baja Harry kapcsolatával

Ugyan a her­cegné nem­ré­gi­ben ha­tal­mas hírt je­len­tett be, mégis a sze­rel­me­sek­kel fog­lal­ko­zik a sajtó.

Ugyan a her­cegné nem­ré­gi­ben ha­tal­mas hírt je­len­tett be, mégis a sze­rel­me­sek­kel fog­lal­ko­zik a sajtó.

Kiderült a titok, ennyit örököl Harry herceg

Kiderült a titok, ennyit örököl Harry herceg

A brit örö­kö­sö­dési rend meg­vál­toz­ta­tása a fe­le­lős az össze­gért? Har­rynél még a 2 éves Char­lotte is jóval töb­bet kap!

A brit örö­kö­sö­dési rend meg­vál­toz­ta­tása a fe­le­lős az össze­gért? Har­rynél még a 2 éves Char­lotte is jóval töb­bet kap!

Tovább tart a titkolózás: Harry herceg egyedül lépett az emberek elé

Tovább tart a titkolózás: Harry herceg egyedül lépett az emberek elé

A brit her­ceg­ről és sze­rel­mé­ről, Meg­han Markle-ról egyre töb­bet lehet hal­lani, de még min­dig ti­tok­ban ta­lál­koz­nak.

Nagy áldozatot kell vállalnia, új nevet kap Harry herceg szerelme

Nagy áldozatot kell vállalnia, új nevet kap Harry herceg szerelme

Nem­so­kára Ang­li­ába köl­tö­zik.

A Ka­na­dá­ban dol­gozó szí­nésznő fel­te­he­tően nem­so­kára Ang­li­ába köl­tö­zik, ahol össze­köti éle­tét Harry her­ceg­gel.

Váratlan dolgot tett Harry herceg szerelme: jön a nagy bejelentés?

Váratlan dolgot tett Harry herceg szerelme: jön a nagy bejelentés?

A szí­nésznő tet­tei arra utal­nak, hogy a pár nem­so­kára még több időt tölt majd együtt.

Jön a leleplezés: féltett titkok derülnek ki Harry herceg szerelméről

Jön a leleplezés: féltett titkok derülnek ki Harry herceg szerelméről

Las­san az is ki­raj­zo­ló­dik, hogy a pár kap­cso­lata mennyire ko­moly. Egy egész show épül ezekre a rej­té­lyekre.

Hihetetlen, mit meg nem tesz szerelméért Harry herceg

Hihetetlen, mit meg nem tesz szerelméért Harry herceg

A szí­nész­nő­nek in­gáz­nia kell, de Harry min­dent meg­tesz, hogy ez a le­hető leg­ke­ve­sebb kel­le­met­len­ség­gel jár­jon.

A szí­nész­nő­nek in­gáz­nia kell, de Harry min­dent meg­tesz, hogy ez a leg­kel­le­me­sebb le­gyen.

Elképesztő, mi derült ki Harry herceg szerelmének családjáról

Elképesztő, mi derült ki Harry herceg szerelmének családjáról

Mos­tanra már nem is kér­dés, hogy nem­so­kára Meg­han Markle-lel bővül a brit ki­rá­lyi csa­lád.

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

Lebukott Harry herceg: ezt biztos nem akarta elmondani a barátnőjének

A her­ceg egyik ba­rátja vé­let­le­nül el­szólta magát, ami még kí­no­san érint­heti Har­ryt.

Ezért kerülte a kamerákat Harry herceg kedvese az év sztáresküvőjén

Ezért kerülte a kamerákat Harry herceg kedvese az év sztáresküvőjén

Még min­dig Pippa Midd­­le­­ton es­kü­vő­jé­től han­gos a vi­lág­sajtó.

Még min­dig Pippa Midd­­le­­ton es­kü­vő­jé­től han­gos a vi­lág­sajtó.

Kemény kijelentés Harry hercegről

Kemény kijelentés Harry hercegről

A brit ki­rá­lyi csa­lád egyik közei is­me­rőse ki­fej­tette, hogy Harry miért akarta min­den­áron Meg­han Markle-t ba­rát­nő­nek. Min­den­nek Vil­mos az oka...

A brit ki­rá­lyi csa­lád egyik közei is­me­rőse ki­fej­tette, hogy Harry miért akarta min­den­áron Meg­han Markle-t ba­rát­nő­nek. Min­den­nek Vil­mos az oka...

Ebből botrány lesz: Topless napozott Harry herceg szerelme

Ebből botrány lesz: Topless napozott Harry herceg szerelme

A sem­mi­ből elő­ke­rült egy fotó.

A sem­mi­ből elő­ke­rült egy fotó, amin Meg­han Markle lát­ható, amint fe­det­len keb­leit na­poz­tatja.

Harry herceg és barátnője egyfolytában szextelefonálnak

Harry herceg és barátnője egyfolytában szextelefonálnak

A her­ceg és Meg­han Markle nem tud­nak sok időt együtt töl­teni, de meg­ta­lál­ták a mód­ját, hogy a tüzet élet­ben tart­sák.

Botrány a királyi családban! Letartóztatták Meghan Markle bátyját

Botrány a királyi családban! Éjjel letartóztatták Harry herceg barátnőjének bátyját

Fegy­ver­rel fe­nye­gette a ba­rát­nő­jét.

Fegy­ver­rel fe­nye­gette a ba­rát­nő­jét, ezért a rend­őrök le­tar­tóz­tat­ták.

Harry herceg leendő sógora imád nőnek öltözni

Harry herceg leendő sógora imád nőnek öltözni

Lehet, hogy nem Meg­han Markle fil­mes kar­ri­erje a kap­cso­la­tuk leg­na­gyobb buk­ta­tója.

Lehet, hogy nem Meg­han Markle fil­mes kar­ri­erje a kap­cso­la­tuk leg­na­gyobb buk­ta­tója.

Vilmos és Harry összevesztek egy nő miatt

Vilmos és Harry összevesztek egy nő miatt

Az egész csa­lád­nak ár­tott Harry.

Diana na­gyob­bik fia sze­rint öccse óri­ási hibát kö­ve­tett el a ba­rát­nője miatt, és ezzel nem­csak ma­gá­nak, hanem az egész csa­lád­nak ár­tott.

Harry herceg barátnője mindenkit meglepett

Harry herceg barátnője mindenkit meglepett

Nem csak kül­se­jé­vel hódít.

Azt eddig is tud­tuk, hogy Meg­han Markle el­ké­pesz­tően dögös, most azon­ban ki­de­rült, hogy Diana her­cegnő ki­seb­bik fia nem csak a kül­seje miatt imádja.

A királynő kiakadt Harry herceg nősülési terveitől

A királynő kiakadt Harry herceg nősülési terveitől

Diana ki­seb­bik fia és Meg­han Markle már az es­kü­vőt ter­vez­ge­tik, de az ötlet több szem­pont­ból sem tet­szik II. Er­zsé­bet­nek.

Diana ki­seb­bik fia és Meg­han Markle már az es­kü­vőt ter­vez­ge­tik, de az ötlet több szem­pont­ból sem tet­szik II. Er­zsé­bet­nek.

Kitört a cicaharc Harry hercegért, volt barátnői is őt akarják

Kitört a cicaharc Harry hercegért, volt barátnői is őt akarják

A her­ceg két nagy sze­relme hir­te­len rá­jött, hogy mégis jó vásár Harry, ezért ke­mé­nyen fúr­ják az új kap­cso­la­tát.

A her­ceg két nagy sze­relme hir­te­len rá­jött, hogy mégis jó vásár Harry, ezért ke­mé­nyen fúr­ják az új kap­cso­la­tát.

Lebukott: A testőrével csalja Harry herceget a barátnője?

Lebukott: A testőrével csalja Harry herceget a barátnője?

Úgy tűnik, hogy Meg­han Markle szí­vé­ben nem­csak Harry her­ceg­nek van hely.

Úgy tűnik, hogy Meg­han Markle szí­vé­ben nem­csak Harry her­ceg­nek van hely.

Súlyos milliókba kerül Harry hercegnek a barátnője

Súlyos milliókba kerül Harry hercegnek a barátnője

Sze­retné, ha biz­ton­ság­ban lenne.

Diana ki­seb­bik fia sze­retné, ha Meg­han Markle biz­ton­ság­ban lenne, de ez el­ké­pesztő össze­ge­ket emészt fel.

Privát pucér képei miatt aggódik Harry herceg barátnője

Privát pucér képei miatt aggódik Harry herceg barátnője

Tönk­re­te­he­tik a kap­cso­la­tu­kat.

Meg­han Markle attól fél, hogy nyil­vá­nos­ságra ke­rül­nek a volt fér­jé­vel ké­szült mez­te­len fel­vé­te­lek. Ami tönk­re­te­heti a kap­cso­la­tát Harry-vel.

Sztárfocista felesége lesz Harry herceg barátnője

Sztárfocista felesége lesz Harry herceg barátnője

A kar­ri­er­jé­nek is jót tett a sze­re­lem.

Meg­han Markle kar­ri­er­jére is remek ha­tás­sal van új sze­relme, hi­szen egy nagy költ­ség­ve­tésű élet­rajzi filmbe akar­ják szer­ződ­tetni.

Nagy bejelentés Harry hercegről és dögös barátnőjéről

Nagy bejelentés Harry hercegről és dögös barátnőjéről

Im­má­ron nem fel­té­te­le­zés többé.

Im­má­ron nem fel­té­te­le­zés többé: Diana ki­seb­bik fia és Meg­han Markle szí­nésznő hi­va­ta­lo­san egy párt al­kot­nak.

Máris elmenekült Harry herceg barátnője

Máris elmenekült Harry herceg barátnője

Meg­han Markle nem bírta el­vi­selni a túl­zott saj­tófi­gyel­met, ezért a várt­nál ha­ma­rabb ma­gára hagyta Har­ryt.

Meg­han Markle nem bírta el­vi­selni a túl­zott saj­tófi­gyel­met, ezért a várt­nál ha­ma­rabb ma­gára hagyta Har­ryt.

Harry herceg szerelme összeverekedett kolléganőjével

Harry herceg szerelme összeverekedett kolléganőjével

Nem­csak dögös, hanem har­cias is.

Meg­han Markle nem­csak dögös, hanem har­cias is. Diana her­cegnő ki­seb­bik fia job­ban jár, ha nem dü­híti fel ba­rát­nő­jét.

Rettegésben éli életét Harry herceg barátnője

Rettegésben éli életét Harry herceg barátnője

A sajtó tönk­re­te­szi az éle­tét.

Bár meg­ta­lálta álmai férfi­ját Meg­han Markle, a sze­re­lem mel­lett a ret­te­gés is be­köl­tö­zött a min­den­nap­ja­iba. A ra­jon­gók és a sajtó miatt.

Máris szünetet tart Harry herceg és szexi barátnője

Máris szünetet tart Harry herceg és szexi barátnője

Sülve-főve együtt van­nak, de Har­ryt el­szó­lítja a kö­te­les­ség. A nyil­vá­nos­ság előtt pedig nem fog meg­je­lenni vele.

Sülve-főve együtt van­nak, de most Har­ryt el­szó­lítja a kö­te­les­ség. A nyil­vá­nos­ság előtt pedig nem fog meg­je­lenni Meg­han­nel.

Lebukott: Egyszerre két nővel is viszonya volt Harry hercegnek

Lebukott: Egyszerre két nővel is viszonya volt Harry hercegnek

Több vasat tar­tott a tűz­ben.

Bár kö­zü­lük az egyik immár hi­va­ta­lo­san is a ba­rát­nője, Diana her­cegnő csa­po­dár fia so­káig nem tudta el­dön­teni, me­lyik nőt vá­lassza. Mi­csoda di­lemma!

Pornóoldalon Harry herceg barátnőjének videója!

Pornóoldalon Harry herceg barátnőjének videója!

El­ké­pesztő szex­je­le­ne­tet for­ga­tott.

El­ké­pesztő szex­je­le­ne­tet for­ga­tott film­béli part­ne­ré­vel a dögös szí­nésznő. Za­bál­ják a fel­nőtt­ol­dal lá­to­ga­tói.

Barátnője házában bujkál Harry herceg

Barátnője házában bujkál Harry herceg

Az egész angol mé­diát ki­cse­lezve, Ka­na­dába me­ne­kült.

Az egész angol mé­diát ki­cse­lezve, sze­relme ka­na­dai há­zába me­ne­kült Diana ki­seb­bik fia, és azóta is ket­tes­ben buj­kál­nak a világ elől.