Meghan Markle

Különleges díjat kaphat Meghan Markle, pedig már visszavonult

Különleges díjat kaphat Meghan Markle, pedig már visszavonult

Óri­ási ra­jon­gó­tá­bora lett azóta, hogy be­ke­rült a brit ki­rá­lyi csa­ládba. Esé­lyes lett egy ran­gos el­is­me­résre.

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Ez hihetetlen, már becézi is Meghan Markle a királynőt

Az egy­kori szí­nésznő első, Harry her­ceg nél­küli hi­va­ta­los útján II. Er­zsé­be­tet kí­séri.

Az egy­kori szí­nésznő első, Harry her­ceg nél­küli hi­va­ta­los útján II. Er­zsé­be­tet kí­séri, a ki­rály­nő­vel pedig egyre ke­vésbé for­má­lis a vi­szo­nyuk.

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Kínos helyzetbe hozta magát Meghan a királynő előtt

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye II. Er­zsé­bet­tel, aho­gyan ter­vezte.

Nem pont úgy zaj­lott a sus­sexi her­cegné első közös pro­to­koll­ren­dez­vé­nye, aho­gyan ter­vezte.

Terjed az őrület: átszabatta arcát az elszánt anyuka, ő is Meghan Markle akar lenni

Terjed az őrület: átszabatta arcát az elszánt anyuka, ő is Meghan Markle akar lenni

Ő így sok­kal job­ban érzi magát.

A be­vál­la­lós asszonyt az sem ér­dekli, hogy pár­já­nak nem tet­szik az át­ala­ku­lás.

Megható törődés, kiderült, mit súgott Harry mindenki előtt Meghannak

Megható törődés, kiderült, mit súgott Harry mindenki előtt Meghannak

A her­cegi pár szom­ba­ton mu­tat­ko­zott elő­ször hi­va­ta­lo­san is együtt a má­jusi es­küvő után, Meg­han pedig ki­csit iz­gult.

Ebből botrány lesz, durva dologra akarják rávenni Meghan Markle-t

Ebből botrány lesz, durva dologra akarják rávenni Meghan Markle-t

A meg­bot­rán­koz­tató kérés be­ár­nyé­kolja a fris­sen mű­tött II. Er­zsé­bet hi­va­ta­los szü­le­tés­napi ün­nep­sé­gét.

Nagy bejelentést tett Harry és Meghan: újabb mérföldkőhöz érkeztek

Nagy bejelentést tett Harry és Meghan: újabb mérföldkőhöz érkeztek

A friss há­za­sok éle­té­ben nin­cse­nek üres­já­ra­tok.

A friss há­za­sok éle­té­ben nin­cse­nek üres­já­ra­tok, már azt is lehet tudni, hogy hova men­nek első hi­va­ta­los kör­út­ju­kon.

Ebben a csodás kastélyban bujkálhat Harry és Meghan

Ebben a csodás kastélyban bujkálhat Harry és Meghan

A világ egyik leg­ro­man­ti­ku­sabb he­lyére uta­zott a hírek sze­rint a sus­sex-i her­cegi pár vil­lám­nász­útra.

A világ egyik leg­ro­man­ti­ku­sabb he­lyére uta­zott a hírek sze­rint a sus­sex-i her­cegi pár vil­lám­nász­útra.

Megáll az ész: őrült dologra vetemedtek a fiatalok Meghan Markle miatt

Megáll az ész: őrült dologra vetemedtek a fiatalok Meghan Markle miatt

Ért­hető, hogy ha­son­lí­tani akar­nak rá, de ezt már fa­na­ti­kus mód­jára te­szik.

Ért­hető, hogy ha­son­lí­tani akar­nak rá, de ezt már fa­na­ti­kus mód­jára te­szik. Te mit gon­dolsz erről?

Most már biztos: így érez a királynő Meghan Markle iránt

Most már biztos: így érez a királynő Meghan Markle iránt

Ilyen­ben Harry-nek sem volt része.

Olyan meg­tisz­tel­te­tés­ben lesz része a her­ceg­né­nek a ki­rálynő mel­lett, ami­lyet még Harry sem ta­pasz­tal­ha­tott meg.

Egyből bedobták a mély vízbe: Meghan-nak Harry nélkül kell boldogulnia

Egyből bedobták a mély vízbe: Meghan-nak Harry nélkül kell boldogulnia

A 36 éves her­ceg­né­nek rá­adá­sul egy­ből II. Er­zsé­bet ol­da­lán kell el­lát­nia hi­va­ta­los fel­ada­tait.

Lesifotó árulta el Meghan Markle édesapját

Lesifotó árulta el Meghan Markle édesapját

Lánya es­kü­vő­jén be­teg­sége miatt nem vett részt, de úgy tűnik, azóta már vál­to­zott az ál­la­pota.

Lánya es­kü­vő­jén be­teg­sége miatt nem vett részt, de úgy tűnik, azóta már vál­to­zott az ál­la­pota.

Fájdalmas ténnyel kell szembenéznie Meghan Markle-nek

Fájdalmas ténnyel kell szembenéznie Meghan Markle-nek

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád sza­bá­lyai szem­ben áll­nak azok­kal az ér­té­kek­kel, ame­lye­ket ő kép­vi­sel.

Úgy tűnik, a ki­rá­lyi csa­lád sza­bá­lyai szem­ben áll­nak azok­kal az ér­té­kek­kel, ame­lye­ket ő kép­vi­sel.

Kiszivárgott fotó árulta el a királynőt, így érez Meghan Markle iránt

Kiszivárgott fotó árulta el a királynőt, így érez Meghan Markle iránt

Mun­ka­köri kö­te­les­sége volt, hogy az es­kü­vőn se mu­tas­son ki ér­zel­me­ket. Ez a kép vi­szont ko­moly bi­zo­nyí­ték!

Váratlan helyről érkezett a segítség, ez vár most Meghan Markle-re

Váratlan helyről érkezett a segítség, ez vár most Meghan Markle-re

Úgy tűnik, új ba­rátra lelt a sus­sexi her­cegné, aki máris fon­tos do­log­ban segít neki.

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Mit árul el Meghanról a kézírása? Ezt senki sem gondolta volna

Tör­tént va­lami vál­to­zás a kéz­írá­sá­ban.

Harry her­ceg új­don­sült fe­le­sége min­dig is szé­pen írt, de most tör­tént va­lami vál­to­zás a kéz­írá­sá­ban.

Mindenkit meglepett, egy héttel az esküvő után itt látták Meghan anyját

Mindenkit meglepett, egy héttel az esküvő után itt látták Meghan anyját

Harry her­ceg új­don­sült fe­le­sé­gé­nek jó­ga­ok­tató édes­anyja nem sok időt töl­tött a ki­rá­lyi csa­lád­dal.

Félelmetesen egyformák, kicsapta a biztosítékot Meghan Markle hasonmása

Félelmetesen egyformák, kicsapta a biztosítékot Meghan Markle hasonmása

A ra­jon­gók nem is iga­zán tud­ják meg­kü­lön­böz­tetni a két szép­sé­get.

A ra­jon­gók nem is iga­zán tud­ják meg­kü­lön­böz­tetni a két szép­sé­get.

Ez durva, kegyetlen tréfát űztek Meghan Markle-lel az esküvőn?

Ez durva, kegyetlen tréfát űztek Meghan Markle-lel az esküvőn?

Az édes­any­já­val ér­ke­zett az es­kü­vőre.

Az egy­kori szí­nésznő édes­any­já­val ér­ke­zett az es­küvő hely­szí­nére, ám ki­de­rült va­lami igen kü­lö­nös az őket szál­lító au­tó­ról.

Kiszivárgott, Meghan és Harry ide szöknek titkos nászútra?

Kiszivárgott, Meghan és Harry ide szöknek titkos nászútra?

Rá­jöt­tek: mu­száj ki­csit pi­hen­niük.

A her­cegi pár ko­ráb­ban úgy dön­tött, hogy nem utaz­nak nász­útra, most azon­ban mégis rá­jöt­tek: mu­száj ki­csit pi­hen­niük.

Zokogásban tört ki a násznép, miután Meghan Markle ezt mondta

Zokogásban tört ki a násznép, miután Meghan Markle ezt mondta

Ér­zel­mes és szen­ve­dé­lyes be­széd­del tett sze­rel­mé­ről ta­nú­bi­zony­sá­got.

Az egy­kori szí­nésznő na­gyon ér­zel­mes és szen­ve­dé­lyes be­széd­del tett sze­rel­mé­ről ta­nú­bi­zony­sá­got.

Meglepő kijelentés: kislánya lesz Harry hercegnek és Meghannak

Meglepő kijelentés: kislánya lesz Harry hercegnek és Meghannak

A pár első gyer­meke, egy kis­lány jö­vőre fog meg­szü­letni.

A pár első gyer­meke, egy kis­lány jö­vőre fog meg­szü­letni.

Kiderült, ezt a nőt hívta fel Harry herceg az esküvője előtt

Kiderült, ezt a nőt hívta fel Harry herceg az esküvője előtt

Egy barát tá­lalt ki a do­log­ról.

Egy neve el­hall­ga­tá­sát kérő barát tá­lalt ki a rej­té­lyes te­le­fon­hí­vás­ról.

Bizarr felvételek kerültek elő Meghan múltjából, mit szól ehhez Harry?

Bizarr felvételek kerültek elő Meghan múltjából, mit szól ehhez Harry?

A szí­nésznő egy esti show-ban mon­dott fur­csá­kat, mi­u­tán a mű­sor­ve­zető meg­csip­kedte.

Hihetetlen, hol nézte végig a hercegi esküvőt Meghan Markle édesapja

Hihetetlen, hol nézte végig a hercegi esküvőt Meghan Markle édesapja

A 73 éves öröm­apa nem tu­dott ott lenni Wind­sor­ban.

A 73 éves öröm­apa nem tu­dott ott lenni Wind­sor­ban, ezért ő is tévén nézte a nagy ese­ményt, mint a vi­lá­gon több mil­li­óan.

Intim dolgot villantott Meghan Markle az első hercegnéi megjelenésén

Intim dolgot villantott Meghan Markle az első hercegnéi megjelenésén

Meg­han Markle le­tudta első hi­va­ta­los meg­je­le­né­sét, mint Sus­sex her­ceg­néje.

Meg­han Markle le­tudta első hi­va­ta­los meg­je­le­né­sét.

Megjöttek az első, műtét utáni fotók Meghan Markle édesapjáról

Megjöttek az első, műtét utáni fotók Meghan Markle édesapjáról

A 73 éves öröm­apa nem tu­dott részt venni lánya szom­bati es­kü­vő­jén, hi­szen csak hét­főn me­he­tett haza saját ott­ho­nába.

Diana is "ott van" Harry és Meghan családi portréján

Diana is "ott van" Harry és Meghan családi portréján

Fon­tos je­len­tő­sége van a szo­bá­nak.

Na­gyon fon­tos je­len­tő­sége van annak a szo­bá­nak, ahol Harry a csa­lád­já­val pó­zolt az es­kü­vő­jét kö­ve­tően.

Nincs vége a botrányoknak, Meghan testvére már az anyját is támadja

Nincs vége a botrányoknak, Meghan testvére már az anyját is támadja

Meg­han fél­test­vére egész egy­sze­rűen sem­mit sem tud szó nél­kül hagyni.

Sus­sex új­don­sült her­ceg­né­jé­nek fél­test­vére egész egy­sze­rűen sem­mit sem tud szó nél­kül hagyni.

Durva kritikát kapott Meghan Markle, Katy Perry nem fogta vissza magát

Durva kritikát kapott Meghan Markle, Katy Perry nem fogta vissza magát

Harry her­ceg fe­le­sé­gé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját kri­ti­zálta a pop­sztár.

Harry her­ceg fe­le­sé­gé­nek meny­asszo­nyi ru­há­ját kri­ti­zálta a pop­sztár, még­hozzá egy mil­liók által né­zett mű­sor­ban.

Kiszivárgott, ide szökik Harry és Meghan nászút helyett

Kiszivárgott, ide szökik Harry és Meghan nászút helyett

A friss há­za­sok nem men­nek va­lódi nász­útra, de egy-két napot min­den­képp sze­ret­né­nek ket­tes­ben el­töl­teni.

A friss há­za­sok nem men­nek va­lódi nász­útra, de egy-két napra meg­szök­nek.

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Bevallotta, ezt üzente lányának Meghan Markle apja az esküvő napján

Egy szív­ro­ham miatt nem tu­dott ott lenni a szom­bati her­cegi es­kü­vőn, bár ko­ráb­ban na­gyon fo­gad­ko­zott.

Édes mennyország, íme Meghan és Harry esküvői tortája

Édes mennyország, íme Meghan és Harry esküvői tortája

Kü­lön­le­ges es­kü­vői tor­tát ké­szí­tet­tek.

Iga­zán kü­lön­le­ges es­kü­vői tor­tát ké­szí­tet­tek a friss há­zas­pár­nak.

Micsoda fenék, ez a bombázó lopta el a show-t Harry esküvőjén

Micsoda fenék, ez a bombázó lopta el a show-t Harry esküvőjén

Akadt va­laki, aki el­vonta a fi­gyel­met a meny­asszony­ról.

Akadt va­laki, aki el­vonta a fi­gyel­met a meny­asszony­ról.

Lemaradtál a hercegi esküvőről? Egy videón minden, ami fontos volt

Lemaradtál a hercegi esküvőről? Egy videón minden, ami fontos volt

Szom­ba­ton az egész világ Harry her­cegre és Meg­han Markle-re fi­gyelt.

Szom­ba­ton az egész világ Harry her­cegre és Meg­han Markle-re fi­gyelt.

Hercegi esküvő, ezt üzente Meghannak nagybeteg édesapja

Hercegi esküvő, ezt üzente Meghannak nagybeteg édesapja

A Sus­sex-i her­cegné apu­kája né­hány napja szív­mű­té­ten esett át Me­xi­kó­ban, ezért nem tu­dott részt venni lánya nagy nap­ján.

A Sus­sex-i her­cegné apu­kája né­hány napja szív­mű­té­ten esett át Me­xi­kó­ban, ezért nem tu­dott részt venni lánya nagy nap­ján.

Egybekelt Meghan és Harry, erre az esküvőre mindenki emlékezni fog

Egybekelt Meghan és Harry, erre az esküvőre mindenki emlékezni fog

Szom­ba­ton a volt szí­nésznő és Harry her­ceg össze­kö­tötte az éle­tét, az es­kü­vőn több hí­res­ség is részt vett.

Megérkezett a jegyespár, megérkeztek az első fotók Meghanról

Megérkezett a jegyespár, megérkeztek az első fotók Meghan ruhájáról

A meny­asszonyt Ká­roly her­ceg kí­sérte az ol­tár­hoz, az utolsó sza­ka­szon azon­ban már el­en­gedte Meg­han Markle kezét.

Megjöttek az első hivatalos fotók, elképesztően néz ki Meghan és Harry

Megjöttek az első hivatalos fotók, elképesztően néz ki Meghan és Harry

Az ifjú pár a Szent György ká­pol­ná­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Az ifjú pár a Szent György ká­pol­ná­ban mondta ki a bol­do­gító igent.

Az első fotók, így érkeztek meg George Clooney-ék a hercegi esküvőre

Az első fotók, így érkeztek meg George Clooney-ék a hercegi esküvőre

A szí­nész fe­le­sége, Amal Clo­o­ney egy gyö­nyörű sárga ruhát vá­lasz­tott.

A szív­tipró szí­nész fe­le­sége, Amal Clo­o­ney egy gyö­nyörű sárga ruhát vá­lasz­tott.

Exkluzív, kukkants be Meghan és Harry esküvőjének helyszínére

Exkluzív, kukkants be Meghan és Harry esküvőjének helyszínére

Elér­ke­zett a nagy nap! Itt mondja ki egy­más­nak a bol­do­gító igent Harry és a 36 éves szí­nésznő.

Óriási bejelentést tett a királynő Meghan és Harry esküvője előtt

Óriási bejelentést tett a királynő Meghan és Harry esküvője előtt

150 éve nem for­dult elő ilyesmi.

150 éve nem for­dult elő ilyesmi a brit ki­rá­lyi csa­lád tör­té­nel­mé­ben!

Botrány és zűrzavar Harry esküvője előtt, mit szólna ehhez Diana?

Botrány és zűrzavar Harry esküvője előtt, mit szólna ehhez Diana?

Erre biz­tos nem szá­mí­tott a her­cegi pár a nagy napon!

Erre biz­tos nem szá­mí­tott a her­cegi pár a nagy napon!

Mától új, különös tagjai vannak az angol királyi családnak

Mától új, különös tagjai vannak az angol királyi családnak

Anno még Diana ellen is ko­moly ki­fo­gá­sai vol­tak II. Er­zsé­bet­nek, mi­köz­ben ma már bol­do­gan üd­vözli a csa­lád­ban Meg­han Markle szü­leit.

Anno még Diana ellen is ko­moly ki­fo­gá­sai vol­tak II. Er­zsé­bet­nek, mi­köz­ben ma már bol­do­gan üd­vözli a csa­lád­ban Meg­han Markle szü­leit. Pedig Tho­mas és Doria na­gyon kü­lön­böz­nek az ural­ko­dó­ház ed­digi tag­ja­i­tól.

Forrnak az indulatok, ezért fordultak Meghan Markle ellen a rajongók

Forrnak az indulatok, ezért fordultak Meghan Markle ellen a rajongók

A meny­asszony nem lehet nyu­godt az es­küvő előtti utolsó napon sem.

A meny­asszony nem lehet nyu­godt az es­küvő előtti utolsó napon sem.

Váratlan bejelentés: ő vezeti oltárhoz szombaton Meghan Markle-t

Váratlan bejelentés: ő vezeti oltárhoz szombaton Meghan Markle-t

Harry her­ceg le­endő fe­le­sé­gét ere­de­ti­leg az édes­apja ve­zette volna ol­tár­hoz, de ő sú­lyos mű­té­ten esett át.

Bonyolódik a helyzet, megtörte a csendet Meghan Markle apja

Bonyolódik a helyzet, megtörte a csendet Meghan Markle apja

A múlt héten szív­ro­ha­mot ka­pott.

Harry her­ceg meny­asszo­nyá­nak édes­apja a múlt héten szív­ro­ha­mot ka­pott, szer­dán pedig ko­moly mű­té­ten esett át.

Harry és Meghan előmerészkedtek a rejtekükből

Harry és Meghan előmerészkedtek a rejtekükből

Bot­rá­nyok kö­ze­pette ké­szül­nek.

A szom­bati es­kü­vőig most lát­hat­tuk utol­jára a her­cegi párt, akik bot­rá­nyok kö­ze­pette ké­szül­nek éle­tük nagy nap­jára.

Megint kemény támadást indított Meghan Markle ellen a nővére

Megint kemény támadást indított Meghan Markle ellen a nővére

Sa­mantha kép­te­len csend­ben ma­radni, és ezzel el is érte, hogy a fél világ utálja.

Végre lehullt a lepel a titokról: ő a hercegi esküvő sztárfellépője

Végre lehullt a lepel a titokról: ő a hercegi esküvő sztárfellépője

Elton John igen jó vi­szonyt ápol a ki­rá­lyi csa­lád­dal, így szinte biz­tos volt, hogy ő éne­kel majd az ifjú pár­nak.

Elton John igen jó vi­szonyt ápol a ki­rá­lyi csa­lád­dal, így szinte biz­tos volt, hogy ő éne­kel majd az ifjú pár­nak.

Hivatalos bejelentést tett Meghan Markle, ez már végleges

Hivatalos bejelentést tett Meghan Markle, ez már végleges

Apja miatt kel­lett köz­le­ményt ki­ad­nia.

Harry her­ceg meny­asszo­nya eddig maga sem tudta, hogy édes­apja részt tud-e venni az es­kü­vőn. Most azon­ban hi­va­ta­lo­san is be­je­len­tette, hogy mi fog tör­ténni.

Fontos feladatot kaptak Vilmos herceg gyermekei, őket figyeli a világ

Fontos feladatot kaptak Vilmos herceg gyermekei, őket figyeli a világ

A her­ceg két idő­sebb gyer­meke Meg­han Markle és Harry her­ceg es­kü­vő­jén ka­pott fon­tos sze­re­pet.

Most már biztos a botrány: Meghan Markle apja mégsem megy az esküvőre

Most már biztos a botrány: Meghan Markle apja mégsem megy az esküvőre

A 73 éves férfit mu­száj meg­mű­teni, pedig ott akart lenni a nagy napon.

A 73 éves férfit mu­száj meg­mű­teni, pedig ott akart lenni a nagy napon.

Botrány Harry herceg esküvője előtt, kiszivárgott egy erotikus jelenet

Botrány Harry herceg esküvője előtt, kiszivárgott egy erotikus jelenet

Erre biz­tos nem szá­mí­tot­tak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban.

Erre biz­tos nem szá­mí­tot­tak a Buckin­gham-pa­lo­tá­ban, pláne az álom­es­küvő előtt pár nap­pal!

Meghan Markle féltékeny a királyi család legdögösebb tagjára

Meghan Markle féltékeny a királyi család legdögösebb tagjára

Újabb em­ber­ről de­rült ki, hogy nem lesz ott a her­cegi la­ko­dal­mon, és ez ala­po­san meg­le­pett min­den­kit.

Mi történt? Hirtelen eltűnt a világ elől Harry herceg és Meghan Markle

Mi történt? Hirtelen eltűnt a világ elől Harry herceg és Meghan Markle

A világ egyik leg­nép­sze­rűbb pár­já­nak né­hány nap­pal az es­küvő előtt lett elege a nyil­vá­nos­ság­ból, ezért el­utaz­tak pi­henni.

Nagy a baj Meghan Markle apjával - Megint kórházba kerül?

Nagy a baj Meghan Markle apjával - Megint kórházba kerül?

A férfi mell­kasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dik, nem­rég szív­ro­hama volt.

A férfi mell­kasi fáj­dal­makra pa­nasz­ko­dik, s ki­de­rült, hogy nem­rég szív­ro­hama volt. Az öröm­apa, Tho­mas Markle a fen­tiek miatt úgy dön­tött, hogy lánya, Meg­han Markle her­cegi es­kü­vő­jére sem uta­zik el az Egye­sült Ki­rály­ságba.

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

Nagyot hibázott Meghan Markle apja, ez lesz így az esküvőn

A Kens­ing­ton-pa­lota in­kább nem is kom­men­tálta az ese­mé­nye­ket. Ebből nagy bot­rány le­he­tett volna.

A Kens­ing­ton-pa­lota in­kább nem is kom­men­tálta az ese­mé­nye­ket. Nagy bot­rány le­he­tett volna.

Örömhírt kapott Meghan Markle, már nagyon várta látogatóját

Örömhírt kapott Meghan Markle, már nagyon várta látogatóját

A 36 éves szí­nész­nő­nek az édes­anyja is se­gí­teni fog az es­küvő elő­ké­szü­le­te­i­ben, sőt, az anyák nap­ját is együtt töl­tik.

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Harry menyasszonya nagyon a királynő kedvében akar járni

Má­sok­nak esé­lye sincs a csa­lád­ból.

Meg­han Markle egye­dül II. Er­zsé­bet­nek en­ge­dett meg va­la­mit a her­cegi lagzi előtt, amire má­sok­nak esé­lye sincs a csa­lád­ból.

Árulkodó üzenetet küldött II. Erzsébet az unokájának, mit szól Meghan?

Árulkodó üzenetet küldött II. Erzsébet az unokájának, mit szól Meghan?

A ki­rálynő ál­dá­sát adta Harry her­ceg há­zas­sá­gára.

A ki­rálynő ál­dá­sát adta Harry her­ceg há­zas­sá­gára, de Meg­hant nem il­lette olyan fi­gyel­mes jel­zők­kel, mint ko­ráb­ban Ka­ta­lint.

Újabb bikinis képek kerültek elő Harry herceg leendő feleségéről

Újabb bikinis képek kerültek elő Harry herceg leendő feleségéről

Meg­han Markle anno bát­ran hagyta magát bi­ki­ni­ben fo­tózni.

Meg­han Markle a her­ceg­gel való kap­cso­lata haj­na­lán még bát­ran hagyta magát bi­ki­ni­ben fo­tózni.

Teljesen felrúgja a hagyományokat Harry és Meghan, meglepő döntést hoztak

Teljesen felrúgja a hagyományokat Harry és Meghan, meglepő döntést hoztak

Es­kü­vő­jük kü­lön­bözni fog attól, amit eddig lát­hat­tunk a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Es­kü­vő­jük kü­lön­bözni fog attól, amit eddig lát­hat­tunk a ki­rá­lyi csa­lád­ban.

Forró titokra derült fény: itt tölti nászéjszakáját Harry és Meghan

Forró titokra derült fény: itt tölti nászéjszakáját Harry és Meghan

Harry több ál­do­za­tot is ho­zott le­endő fe­le­sége ked­véért, a kö­vet­kező hely­szí­nen pedig meg­kezd­he­tik közös jö­vő­jü­ket.

Súlyos titkokat árult el édesanyja Meghan Markle-ről

Súlyos titkokat árult el édesanyja Meghan Markle-ről

Lá­nyát sú­lyos tá­ma­dá­sok érték.

A szí­nésznő édes­anyja min­dent tud arról az idő­szak­ról, ami­kor lá­nyát sú­lyos tá­ma­dá­sok érték Harry her­ceg­gel való kap­cso­lata miatt.

Riasztó előrejelzés, ez várható Meghan és Harry esküvője előtt

Riasztó előrejelzés, ez várható Meghan és Harry esküvője előtt

Hi­va­ta­los fi­gyel­mez­te­tést adtak ki.

Hi­va­ta­los fi­gyel­mez­te­tést adtak ki a május 19-i álom­lagzi kö­ze­led­té­vel!

Így zajlik majd Meghan és Harry esküvője - mutatunk minden részletet

Így zajlik majd Meghan és Harry esküvője - mutatunk minden részletet

Percre pon­to­san meg­ter­vez­ték a nagy napot, így azt is lehet tudni, hogy ki hány­kor lépi át a Szent György ká­polna kü­szö­bét.

Sötét titkot őriz II. Erzsébet nászajándéka, Harry ennek nem fog örülni

Sötét titkot őriz II. Erzsébet nászajándéka, Harry ennek nem fog örülni

Ijesztő éj­sza­kákra szá­mít­hat Harry her­ceg és Meg­han Markle.

Ijesztő éj­sza­kákra szá­mít­hat Harry her­ceg és Meg­han Markle, ha be­köl­töz­nek a híres épü­letbe.

Nagy áldozatot hozott Meghan Markle, erről is lemond az esküvőn

Nagy áldozatot hozott Meghan Markle, erről is lemond az esküvőn

Nem lesz­nek fel­nőtt ko­szo­rús­lá­nyok.

A meny­asszony ba­rá­tai közül nem vá­lasz­tott ko­szo­rús­lá­nyo­kat, de György her­ceg és Char­lotte her­cegnő vele lesz­nek az oltár felé ve­zető úton.

A hercegnő útját követi Meghan? Diana is ezt akarta volna

A hercegnő útját követi Meghan? Diana is ezt akarta volna

Va­la­mi­ben na­gyon ha­son­lí­ta­nak.

Bár Meg­han és Diana sok min­den­ben kü­lön­bö­zik egy­más­tól, egy fon­tos do­log­ban ugyan­úgy gon­dol­kod­nak.

Szem nem marad szárazon: így tiszteleg Diana előtt Harry herceg

Szem nem marad szárazon: így tiszteleg Diana előtt Harry herceg

A her­ceg és Meg­han Markle az es­kü­vőn több meg­ható gesz­tust is tesz.

A her­ceg és Meg­han Markle az es­kü­vőn több meg­ható gesz­tust is tesz.

Most jelentette be a palota: édesapja vezeti oltárhoz Meghan Markle-t

Most jelentette be a palota: édesapja vezeti oltárhoz Meghan Markle-t

A meny­asszony mind­két szü­lője jelen lesz az es­kü­vőn.

A ki­rá­lyi csa­lád hi­va­ta­los köz­le­mény­ben tu­datta, hogy a meny­asszony mind­két szü­lője jelen lesz az es­kü­vőn.

Megőrülsz a legújabb frizuratrendtől, Meghan Markle divatot teremtett

Megőrülsz a legújabb frizuratrendtől, Meghan Markle divatot teremtett

Ezt a hajat bár­hol és bár­mi­kor vi­sel­he­ted, könnyed le­szel és ele­gáns. Kell ennél több?

Megható dologra készül Harry a lagziján anyja emlékére

Megható dologra készül Harry a lagziján anyja emlékére

Diana már nem lehet ott.

Imá­dott édes­anyja, Diana már nem lehet ott élete nagy nap­ján, de így is ré­szese lesz a ce­re­mó­ni­á­nak.

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

Lesz egy hatalmas különbség Harry és Vilmos herceg házasélete között

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek.

A test­vé­rek sok min­den­ben kü­lön­böz­nek, Harry her­ceg pedig az es­küvő után sem fogja utá­nozni báty­ját.

Fontos döntést hozott Meghan és Harry, mindenkit ámulatba ejtenek az esküvőn

Fontos döntést hozott Meghan és Harry, mindenkit ámulatba ejtenek az esküvőn

Már na­gyon közel van a nagy nap, így egyre több rész­letre derül fény.

Már na­gyon közel van a nagy nap, így egyre több rész­letre derül fény.

Meghan Markle keményen fogja Harry-t, sok mindenről le kell mondania

Meghan Markle keményen fogja Harry-t, sok mindenről le kell mondania

Harry her­ceg le­endő fe­le­sége igazi fit­nesz-fa­na­ti­kus, ami nagy vál­to­zá­so­kat ho­zott az éle­tébe.

Hatalmas készültség, terroristáktól tartanak Harry hercegék esküvőjén

Hatalmas készültség, terroristáktól tartanak Harry hercegék esküvőjén

A her­cegi es­küvő miatt egész Lon­don­ban fo­ko­zot­tan fel­ügyel­nek majd a rend­őrök, már hó­na­pok óta a nagy ese­ményre ké­szül­nek.

Diana is ezt akarta volna, súlyos döntést hozott Meghan Markle

Diana is ezt akarta volna, súlyos döntést hozott Meghan Markle

Ahogy kö­ze­le­dik az es­küvő idő­pontja, egyre több do­logra derül fény a szer­tar­tás­sal kap­cso­lat­ban.

Ahogy kö­ze­le­dik az es­küvő idő­pontja, egyre több do­logra derül fény a szer­tar­tás­sal kap­cso­lat­ban.

Privát képek kerültek elő Meghan Markle-ről, így nem látjuk többé

Privát képek kerültek elő Meghan Markle-ről, így nem látjuk többé

Olyan hely­ze­tek­ben is le­fo­tóz­hat­ták, ami­lye­nek­ben ma már nem.

Ami­kor még csak szí­nésznő volt, olyan hely­ze­tek­ben is le­fo­tóz­hat­ták Harry sze­rel­mét, ami­lye­nek­ben her­ceg­né­ként már nem.

Nézők milliói előtt mondott igent egy másik férfinak Meghan Markle

Nézők milliói előtt mondott igent egy másik férfinak Meghan Markle

A szí­nésznő utolsó ala­kí­tá­sát ren­ge­te­gen néz­ték végig.

A szí­nésznő utolsó ala­kí­tá­sát ren­ge­te­gen néz­ték végig, és biz­to­san nem bán­ták meg.

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Most jelentették be: Harry herceg meghozta ezt a jelentős döntést is

Harry her­ceg és Meg­han Markle es­kü­vő­jére már csak pár hetet kell várni, a vő­le­gény pedig most meg­ho­zott egy újabb je­len­tős dön­tést.

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Ilyen helyzetben sem láthattuk még Vilmost és Meghan Markle-t

Vil­mos vissza­tért a mun­ká­hoz.

Vil­mos a har­ma­dik gye­reke szü­le­tése után vissza­tért a mun­ká­hoz, és ez szült egy meg­lepő hely­ze­tet.