Medveczky Ilona

Nem bírta tovább: Medveczky Ilona benyugtatózta az udvarlóját

Nem bírta tovább: Medveczky Ilona benyugtatózta az udvarlóját

Csak így tu­dott el­me­ne­külni a fülig sze­rel­mes férfi lak­osz­tá­lyá­ból!

Csak így tu­dott el­me­ne­külni a fülig sze­rel­mes, erő­sza­kos férfi lak­osz­tá­lyá­ból!

Lesújtó tragédia: gyászol Medveczky Ilona

Lesújtó tragédia: gyászol Medveczky Ilona

A tánc­mű­vésznő tel­je­sen össze­tört.

A tánc­mű­vésznő tel­je­sen össze­tört.

Fájdalmas vallomást tett Medveczky Ilona, aggódnak a barátok

Fájdalmas vallomást tett Medveczky Ilona, aggódnak a barátok

A mű­vésznő meg­pró­bál min­dent egye­dül el­vé­gezni a ház körül, ám emi­att több­ször ke­rült már ve­szélybe.

A mű­vésznő meg­pró­bál min­dent egye­dül el­vé­gezni a ház körül, több­ször ke­rült már ve­szélybe.

Fény derült a titokra, világhírű séf udvarolt Medveczky Ilonának

Fény derült a titokra, világhírű séf udvarolt Medveczky Ilonának

A sztá­rok is­mert séfje em­lé­kére nyi­tot­tak ét­ter­met. Régi ba­rá­tai és kol­lé­gái is részt vet­tek az ün­nep­sé­gen.

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Most érkezett: Súlyos baleset érte Medveczky Ilonát

Csú­nyán meg­sé­rült.

Budai vil­lá­já­ban érte a baj a 77 éves tánc­mű­vészt. Csú­nyán meg­sé­rült.

Izzasztó fotók: Hihetetlenül dögös képek Medveczky Ilonáról

Izzasztó fotók: Hihetetlenül dögös képek Medveczky Ilonáról

Ilona 77 éve­sen olyan for­má­ban van, hogy attól le­esett az ál­lunk. Így bu­li­zott hét­vé­gén a díva!

Új hobbija van Medveczky Ilonának, az életével játszik...

Új hobbija van Medveczky Ilonának, aki az életével játszik...

Rend­kí­vül koc­ká­za­tos szen­ve­dély­nek hódol a re­vü­tánc ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője! Re­mél­jük, nem lesz ebből baj!

Rend­kí­vül koc­ká­za­tos szen­ve­dély­nek hódol a re­vü­tánc ko­ro­ná­zat­lan ki­rály­nője, Med­veczky Ilona! Más már a puszta gon­do­lat­tal is rosszul van, nem úgy a mű­vésznő! Ha ezt a szak­em­be­rek meg­tud­nák, de még csak nem is sej­tik...!

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Itt a vége: Többé nem érdeklik a férfiak a magyar dívát

Az egy­kori re­vü­tán­cosnő ko­ráb­ban még sze­re­tett volna párt ta­lálni, de mára fel­adta a re­ményt, hogy újra sze­rel­mes lehet.

Az egy­kori re­vü­tán­cosnő ko­ráb­ban még sze­re­tett volna párt ta­lálni, de mára fel­adta a re­ményt, hogy újra sze­rel­mes lehet.

Borzalmas látvány fogadta Medveczky Ilonát, ez történt a kertjében

Borzalmas látvány fogadta Medveczky Ilonát, ez történt a kertjében

A 77 éves tánc­mű­vésznő nem hitt a sze­mé­nek! Egé­szen el­sá­padt...

A 77 éves tánc­mű­vésznő nem hitt a sze­mé­nek! Egé­szen el­sá­padt...

Belopóztunk Medveczky Ilona fényűző szülinapi partijára!

Belopóztunk Medveczky Ilona fényűző szülinapi partijára!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő va­sár­nap töl­tötte be 77. élet­évét! Ilo­nát fer­ge­te­ges par­ti­val kö­szön­töt­ték ba­rá­tai!

Kórházba került Medveczky Ilona!

Kórházba került Medveczky Ilona!

Az el­is­mert tánc­mű­vész­nő­nek gyógy­ke­ze­lésre van szük­sége...

Az el­is­mert tánc­mű­vész­nő­nek gyógy­ke­ze­lésre van szük­sége ahhoz, hogy el­múl­ja­nak fáj­dal­mai. Ilona el­árulta la­punk­nak a rész­le­te­ket!

Ennyivel emelkedik Medveczky Ilona nyugdíja: Ezt megérdemelte!

Ennyivel emelkedik Medveczky Ilona nyugdíja: Ezt megérdemelte!

A tánc­mű­vésznő meg­kapta a ha­tá­ro­za­tot!

A tánc­mű­vésznő meg­kapta a ha­tá­ro­za­tot! El­árulta, mennyi­vel lesz ma­ga­sabb a nyug­díja már­ci­us­tól!

Velük töltötte a szilvesztert Medveczky Ilona: Nem volt jó élmény...

Velük töltötte a szilvesztert Medveczky Ilona: Nem volt jó élmény...

A tánc­mű­vésznő nem sokat tu­dott aludni 2018 első éj­sza­ká­ján! Ilona el­árulta, mi volt ennek az oka!

Brutális baleset: Medveczky Ilona sokkot kapott!

Brutális baleset: Medveczky Ilona sokkot kapott!

Azóta sem tért ma­gá­hoz!

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt ki­ké­szí­tet­ték a tör­tén­tek! Azóta sem tért ma­gá­hoz! Ilona jó ideig nem moz­dul majd ki ott­ho­ná­ból!

Karácsonyi kastéllyá változott Medveczky Ilona otthona: Mutatjuk!

Karácsonyi kastéllyá változott Medveczky Ilona otthona: Mutatjuk!

A 76 éves tánc­mű­vésznő imádja az ünnep han­gu­la­tát, ezért min­den évben már jó előre ka­rá­cso­nyi díszbe öl­töz­teti ott­ho­nát.

Megsérült Medveczky Ilona barátnője a Las Vegas-i vérengzésben!

Megsérült Medveczky Ilona barátnője a Las Vegas-i vérengzésben!

A díva ba­rát­nője is a ter­ror­nál volt!

A count­ry­fesz­ti­vá­lon mint­egy 22 ezren vet­tek részt, 527 se­be­sül­tet kór­há­zak­ban ápol­nak. A díva ame­ri­kai ba­rát­nője is a ren­dez­vé­nyen volt!

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Így menti meg a kormány a nyomorgó magyar művészeket!

Egyes nyug­dí­ja­sok, akik ki­emel­kedő élet­pá­lyát fu­tot­tak be, élet­hosszig tartó jut­ta­tás­ban ré­sze­sül­het­nek.

Egyes nyug­dí­ja­sok, akik ki­emel­kedő pá­lyát fu­tot­tak be, élet­hosszig tartó jut­ta­tás­ban ré­sze­sül­het­nek.

Nagy a baj: Orvosok kezelik Medveczky Ilonát!

Nagy a baj: Orvosok kezelik Medveczky Ilonát!

Kel­le­met­le­nek a tü­ne­tei!

A tánc­mű­vésznő na­gyon rossz ál­la­pot­ban van! Bízik a gyó­gyu­lá­sá­ban, de bor­zasz­tóan kel­le­met­le­nek a tü­ne­tei!

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Mi történik itt? Lebukott a pesti éjszakában Medveczky és Stohl!

Kü­lö­nös hely­zet­ben kapta len­cse­végre a két mű­vészt az egyik ol­va­sónk! A díva fel­dúl­tan re­a­gált la­punk kér­dé­se­ire!

Ijesztő fotókat kaptunk: Ez történt vezetés közben Medveczky Ilonával!

Ijesztő fotókat kaptunk: Ez történt vezetés közben Medveczky Ilonával!

Nem éppen ilyen prog­ra­mot ter­ve­zett az ün­nepre a tánc­mű­vésznő!

Éj­sza­kai pánik! Nem éppen ilyen prog­ra­mot ter­ve­zett az ál­lam­ala­pí­tás ün­ne­pére a tánc­mű­vésznő!

Elámult Medveczky Ilona: Férfiasságukkal köszöntötték a férfiak!

Elámult Medveczky Ilona: Férfiasságukkal köszöntötték a férfiak!

Em­lé­ke­ze­tes név­napja volt idén a tánc­mű­vész­nő­nek! Azt hitte, rosszul lát, ami­kor meg­nézte az üze­ne­teit!

Em­lé­ke­ze­tes név­napja volt idén az el­is­mert tánc­mű­vész­nő­nek!

Medveczky Ilona: Elfújta a Kukimat a szél!

Medveczky Ilona: Elfújta a Kukimat a szél!

Nagy ká­ro­kat oko­zott a vihar...

Nagy ká­ro­kat oko­zott a vihar a 76 éves tánc­mű­vésznő kert­jé­ben. Nem csak a vi­rá­go­kat té­pázta meg a szél, egyéb fur­csa je­len­sé­get is ta­pasz­talt Ilona!

Súlyos döntést hozott, kés alá feküdt Medveczky Ilona

Súlyos döntést hozott, kés alá feküdt Medveczky Ilona

Nem lá­tott más le­he­tő­sé­get.

A 76 éves tánc­mű­vész ak­ko­ri­ban nem lá­tott más le­he­tő­sé­get, ezért műt­tette meg magát.

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

Méhtámadás érte Medveczky Ilonát!

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte, nem sok­kal ké­sőbb je­lent­kez­tek az ijesztő tü­ne­tek! Or­vosi ta­nács kel­lett!

A 76 éves tánc­mű­vész­nőt több szú­rás is érte, nem sok­kal ké­sőbb je­lent­kez­tek az ijesztő tü­ne­tek! Or­vosi ta­nács kel­lett!

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Kullancs ment Medveczky Ilona karjába: Ilyen lett a csípés helye!

Ezt a tá­ma­dást most még­sem si­ke­rült ki­vé­de­nie!

Ezt a tá­ma­dást most még­sem si­ke­rült ki­vé­de­nie!

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Medveczky Ilonát!

Nagy a baj? Infúzióra kötötték Medveczky Ilonát!

Kór­házba ment!

A tánc­mű­vésznő ijesztő tü­ne­te­ket pro­du­kált, azon­nali or­vosi se­gít­ségre volt szük­sége! A díva nem kés­le­ke­dett, kór­házba ment!

Másfél éve él együtt a kínzó fájdalommal Medveczky Ilona!

Másfél éve él együtt a kínzó fájdalommal Medveczky Ilona!

Ennyi esé­lye van a fel­épü­lésre...

A 76 éves tánc­mű­vésznő más­fél évvel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, azóta már egy mű­té­ten is át­esett, fo­lya­ma­to­san re­ha­bi­li­tál­ják.

Fürdőruhában kapták lencsevégre a 76 éves Medveczky Ilonát!

Fürdőruhában kapták lencsevégre a 76 éves Medveczky Ilonát!

El­ké­pesztő le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a mű­vész­nő­ről, aki egy vi­déki stran­don na­po­zott.

El­ké­pesztő le­si­fo­tó­kat ké­szí­tett a Ri­post egyik ol­va­sója a mű­vész­nő­ről, aki egy vi­déki stran­don na­po­zott. Med­veczky Ilona - ál­lí­tása sze­rint - tö­rött csuk­lója miatt uta­zott el a Bu­da­pest­től 180 km-re fekvő gyógy­für­dőig, mivel még más­fél évvel a bal­esete után is re­ha­bi­li­tá­ci­óra szo­rul.

Medveczky Ilona döbbenetes vallomása Kulka János állapotáról!

Medveczky Ilona döbbenetes vallomása Kulka János állapotáról!

Már ba­rá­ta­i­val is meg­szün­tette a kap­cso­la­tot a szí­nész?

Már ba­rá­ta­i­val is meg­szün­tette a kap­cso­la­tot a szí­nész? A hírek mos­ta­ná­ban arról szól­nak, hogy tel­je­sen fel­épült sú­lyos be­teg­sé­gé­ből, sok­kal job­ban érzi magát, most mégis úgy tűnik, van ok az ag­go­da­lomra.

Kirobbant a botrány Medveczky Ilona mellvillantása miatt!

Kirobbant a botrány Medveczky Ilona mellvillantása miatt!

A tánc­mű­vésznő a tör­tén­tek óta elő­ször szó­lalt meg! Min­den­ről ki­tá­lalt... Ez bi­zony na­gyon kel­le­met­len!

A tánc­mű­vésznő a tör­tén­tek óta elő­ször szó­lalt meg! Min­den­ről ki­tá­lalt...

Méregdrága lomtalanítás: Kidobta spórolt pénzét Medveczky Ilona!

Méregdrága lomtalanítás: Kidobta spórolt pénzét Medveczky Ilona!

Tör­tént egy kis bal­eset! Több száz­ezer fo­rin­tot si­ke­rült "el­aján­dé­koz­nia"!

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

Vérlázító dolgot műveltek Medveczky Ilonával, kikészült a díva

A 76 éve­sen is csúcs­for­má­ban lévő tánc­mű­vész­nőt már nem elő­ször ká­ro­sít­ják meg. Most bosszút es­kü­dött!

Huszonéves férfiak ajánlkoznak fel Medveczky Ilonának!

Huszonéves férfiak ajánlkoznak fel Medveczky Ilonának!

Pró­bál­ják meg­hó­dí­tani a szí­vét!

A 76 éves díva élete csep­pet sem a férfiak körül forog, mégis ren­ge­te­gen pró­bál­ják meg­hó­dí­tani a szí­vét!

Kitálaltak a művészek: le a haszontalan celebekkel!

Kitálaltak a művészek: le a haszontalan celebekkel!

Bod­rogi Gyula nagy port ka­vart...

A na­pok­ban nagy vi­hart ka­vart Bod­rogi Gyula nyi­lat­ko­zata arról, hogy egyre job­ban el­ér­ték­te­le­ne­dik a mű­vész­szakma.

Ételt neveztek el Medveczky Ilonáról!

Ételt neveztek el Medveczky Ilonáról!

Egy neves ét­te­rem úgy dön­tött, hogy ven­dé­ge­i­nek Ilona szája íze sze­rint szol­gálja fel a díva ked­venc éte­lét! Ez bi­zony mennyei!

Egy neves ét­te­rem úgy dön­tött, hogy ven­dé­ge­i­nek Ilona szája íze sze­rint szol­gálja fel a díva ked­venc éte­lét!

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Hihetetlen: Milliárdos örökséget hagyott veszni Medveczky Ilona

Jo­go­san tart­hatna igényt a Thurn und Taxis fa­mí­lia va­gyo­nára...

Jo­go­san tart­hatna igényt a Thurn und Taxis fa­mí­lia va­gyo­nára...

Őszinte vallomás: összetörték Medveczky Ilona szívét

Őszinte vallomás: összetörték Medveczky Ilona szívét

A díva nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza az idei évre, ezért lehet, hogy ma­gá­nyo­san tölti majd a szil­vesz­tert.

A díva nem szí­ve­sen em­lék­szik vissza az idei évre, ezért lehet, hogy ma­gá­nyo­san tölti majd a szil­vesz­tert.

Kórházi dráma: Felgyújtotta egy őrült drogos Medveczky Ilona kórtermét!

Kórházi dráma: Felgyújtotta egy őrült drogos Medveczky Ilona kórtermét!

Sok­koló ese­mény­ről szá­molt be a tánc­mű­vésznő! Csoda, hogy ép­ség­ben meg­úszta a tör­tén­te­ket!

Medveczky Ilona gyásza: Így látta utoljára lakásban égett kolléganőjét!

Medveczky Ilona gyásza: Így látta utoljára lakásban égett kolléganőjét!

Bor­zal­mas vég ju­tott ope­ra­éne­kes kol­lé­ga­nő­jé­nek! Ilona tel­je­sen maga alatt van, a Ri­post ol­da­lán em­lé­ke­zik!

Megdöbbentő titkok: Így alázta meg Gábor Zsazsa Medveczky Ilonát!

Megdöbbentő titkok: Így alázta meg Gábor Zsazsa Medveczky Ilonát!

Ér­de­kes tit­kokra de­rült fény a két díva múlt­já­ból!

Ér­de­kes tit­kokra de­rült fény a két díva múlt­já­ból! Nem sok ma­gyar­nak volt sze­ren­cséje sze­mé­lye­sen is ta­lál­kozni az Ame­ri­ká­ban élő sztár­ral! Az el­is­mert tánc­mű­vésznő, Med­veczky Ilona ér­de­kes tör­té­ne­te­ket me­sélt a Ri­post­nak.

Drámai műtét: Örökre deformált marad Medveczky Ilona keze!

Drámai műtét: Örökre deformált marad Medveczky Ilona keze!

Egy hét­tel ez­előtt esett át a koc­ká­za­tos mű­té­ten az el­is­mert mű­vésznő, aki elő­ször nyi­lat­ko­zott ál­la­po­tá­ról.

Egy hét­tel ez­előtt esett át a mű­té­ten az el­is­mert mű­vésznő, aki elő­ször nyi­lat­ko­zott ál­la­po­tá­ról.

Lebukott: Fiatal lánnyal kapták lencsevégre Medveczky Ilona exét!

Lebukott: Fiatal lánnyal kapták lencsevégre Medveczky Ilona exét!

Meg­lepő fotó ke­rült a Ri­post bir­to­kába! Itt a bi­zo­nyí­ték, hogy tény­leg sza­kí­tott a tánc­mű­vésznő és az idős úr...

Medveczky Ilona: Életveszélyes műtétre vállalkozom!

Medveczky Ilona: Életveszélyes műtétre vállalkozom!

El­árulta, miért fél az ope­rá­ci­ó­tól!

A 75 éves tánc­mű­vésznő no­vem­ber­ben fek­szik kés alá! El­árulta, miért fél az ope­rá­ci­ó­tól!

Friss: Drasztikus műtéten esett át Medveczky Ilona!

Friss: Drasztikus műtéten esett át Medveczky Ilona!

Az el­is­mert tánc­mű­vész­nőt sú­lyos bal­eset érte, emi­att kel­lett most kés alá fe­küd­nie.

Az el­is­mert tánc­mű­vész­nőt sú­lyos bal­eset érte, emi­att kel­lett most kés alá fe­küd­nie. Ahogy fel­éb­redt az al­ta­tás­ból, azon­nal nyi­lat­ko­zott a Ri­post­nak ál­la­po­tá­ról!

Nem vállalhat több gyereket Csisztu Zsuzsa

Nem vállalhat több gyereket Csisztu Zsuzsa

Most ma­gán­életi tit­ka­i­ról val­lott a mű­sor­ve­zető, aki ál­ta­lá­ban má­so­kat fag­gat...

Most ma­gán­életi tit­ka­i­ról val­lott a mű­sor­ve­zető, aki ál­ta­lá­ban má­so­kat fag­gat... El­mondta, hogy kü­lö­nö­sen meg­érin­tette a már meg­fo­gant gye­re­ké­ről le­mondó Mol­nár Anikó és Med­veczky Ilona tör­té­nete

Dühöng Medveczky Ilona: Előkerült az állítólagos testvére!

Dühöng Medveczky Ilona: Előkerült az állítólagos testvére!

Ez a nő Ilona ro­kona lenne?

Egy vi­déki nő azt ál­lítja ma­gá­ról: ro­koni kap­cso­lat­ban áll a mű­vész­nő­vel! Ilona sze­rint nem az első eset, hogy a ha­gya­tékra fáj a foga egyes em­be­rek­nek.

Dráma: Döntött az orvosbizottság Medveczky Ilona sorsáról!

Dráma: Döntött az orvosbizottság Medveczky Ilona sorsáról!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő élete de­cem­ber óta a feje te­te­jére állt! El­lop­ták a rok­kant­kár­tyá­ját, azóta bün­te­té­se­ket kap!

Összeomlott: Brutális bírsággal sújtották Medveczky Ilonát!

Összeomlott: Brutális bírsággal sújtották Medveczky Ilonát!

Tel­je­sen ki­ké­szült!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő tel­je­sen ki­ké­szült! Tíz hó­napja nem si­ke­rült vissza­igé­nyel­nie el­lo­pott rok­kant­kár­tyá­ját, azóta ál­lan­dóan meg­bün­te­tik!

Megrázó eredménnyel zárult Medveczky Ilona DNS-tesztje!

Megrázó eredménnyel zárult Medveczky Ilona DNS-tesztje!

Ki­de­rült, van-e még élő ro­kona!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő az or­vos­tu­do­mány se­gít­sé­gét kérte, hogy ki­de­rül­jön, van-e még élő ro­kona!

Váratlan diagnózis: Műteni kell Medveczky Ilonát!

Váratlan diagnózis: Műteni kell Medveczky Ilonát!

Annak ér­de­ké­ben, hogy Ilo­ná­nak el­múl­ja­nak a fáj­dal­mai, ope­rá­ci­óra lesz szük­ség!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő or­vo­sai ko­moly dön­tést hoz­tak! Annak ér­de­ké­ben, hogy Ilo­ná­nak el­múl­ja­nak a fáj­dal­mai, ope­rá­ci­óra lesz szük­ség!

Lebukott: csókolózás közben fotózták le Medveczky Ilonát!

Lebukott: csókolózás közben fotózták le Medveczky Ilonát!

Kü­lö­nös fotó!

Az el­is­mert tánc­mű­vész­nőt és a ti­tok­za­tos férfit intim hely­zet­ben kap­ták len­cse­végre! Fel­hív­tuk Ilo­nát, hogy ma­gya­rá­za­tot kap­junk a kü­lö­nös fo­tóra!

Lebukott: Titokzatos férfival fotózták le Medveczky Ilonát!

Lebukott: Titokzatos férfival fotózták le Medveczky Ilonát!

Vajon mit mond erre Ilona?

Az el­is­mert tánc­mű­vész­nő­nek újabb hó­do­lója akadt? A Ri­post ol­va­só­ri­por­tere ér­de­kes fotót jut­ta­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Vajon mit mond erre Ilona?

Nagy a baj? Már a temetését is megtervezte a magyar híresség

Már a temetését is megtervezte a magyar híresség

Hiába a mé­reg­drága in­gat­lan, ha egye­dül él benne az ember.

Hiába a mé­reg­drága in­gat­lan, ha egye­dül él benne az ember. A ma­gyar sztár már a te­me­té­sén is el­gon­dol­ko­dott...

30 milliárdért akarta megvenni egy japán szamuráj Medveczky Ilonát!

30 milliárdért akarta megvenni egy japán szamuráj Medveczky Ilonát!

Hi­he­tet­len, egye­sek mit meg nem ten­né­nek azért, hogy meg­hó­dít­sák az el­is­mert tánc­mű­vész­nőt!

Medveczky Ilona is elbúcsúzott Varnus Xavertol

Medveczky Ilona is elbúcsúzott Varnus Xavertol

Sokan sze­ret­ték az or­go­nista apját.

Pén­tek dél­után csa­ládja, ba­rá­tai és tisz­te­lői vet­tek bú­csút a hónap ele­jén el­hunyt, idő­sebb Var­nus Xa­verol.

Orvosi konzílium! Fél éve nem gyógyul meg Medveczky Ilona törött keze!

Orvosi konzílium! Fél éve nem gyógyul meg Medveczky Ilona törött keze!

Kerti munka köz­ben szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet...

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő kerti munka köz­ben szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet még feb­ru­ár­ban, azóta sem si­ke­rült fel­épül­nie.

Kinyomoztuk, mennyit érhet Medveczky Ilona háza

Kinyomoztuk, mennyit érhet Medveczky Ilona háza

Nehéz meg­ha­tá­rozni, mennyit is érhet a Buda egyik leg­frek­ven­tál­tabb he­lyén álló ház.

Nehéz meg­ha­tá­rozni, mennyit is érhet a Buda egyik leg­frek­ven­tál­tabb he­lyén álló ház.

Online románc! A neten keresik a szerelmet a magyar celebek!

Online románc! A neten keresik a szerelmet a magyar celebek!

Van­nak, akik igazi társra lel­tek a vi­lág­há­lón, míg mások csak egy könnyű ka­land­ban bízva tűn­tek fel a part­ner­ke­re­sőn.

Ennyiért vásárolná vissza ellopott rokkantkártyáját Medveczky Ilona!

Ennyiért vásárolná vissza ellopott rokkantkártyáját Medveczky Ilona!

De­cem­ber­ben tör­ték fel az au­tó­ját egy fő­vá­rosi fürdő par­ko­ló­já­ban, a tet­tes el­vitte a díva rok­kant­kár­tyá­ját.

Kórházban rehabilitálják Medveczky Ilonát! Nem javul az állapota!

Kórházban rehabilitálják Medveczky Ilonát! Nem javul az állapota!

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő feb­ruár végén szen­ve­dett fáj­dal­mas bal­ese­tet.

Az el­is­mert tánc­mű­vésznő még feb­ruár végén szen­ve­dett fáj­dal­mas bal­ese­tet: kerti munka köz­ben el­esett, el­tört a csuk­lója. Azóta sem tu­dott fel­épülni!

Megrázó diagnózis: Összezsugorodott Medveczky Ilona keze!

Megrázó diagnózis: Összezsugorodott Medveczky Ilona keze!

A 75 éves tánc­mű­vésznő tíz hét­tel ez­előtt törte el a csuk­ló­ját, és csak most tá­vo­lí­tot­ták el az or­vo­sok a gip­szet a jobb ke­zé­ről.

A 75 éves tánc­mű­vésznő tíz hét­tel ez­előtt törte el a csuk­ló­ját, és csak most tá­vo­lí­tot­ták el az or­vo­sok a gip­szet a jobb ke­zé­ről.

Medveczky Ilona kezét megkérték, de nem biztos, hogy lesz is esküvő

Medveczky Ilona kezét megkérték, de nem biztos, hogy lesz is esküvő

Bom­ba­ként rob­bant a hír, hogy a 75 éves tánc­mű­vész­nő­nek meg­kér­ték a kezét! De a lagzi egy­előre kér­dé­ses még.

Pokoli fájdalmai vannak Medveczky Ilonának!

Pokoli fájdalmai vannak Medveczky Ilonának!

He­tek­kel ez­előtt érte bal­eset...

A tánc­mű­vésznő még he­tek­kel ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, a gyó­gyu­lás hosszú idő­szaka meg­vi­seli.

Úristen: Őt nevelte fel hatalmas mellei között Medveczky Ilona!

Úristen: Őt nevelte fel hatalmas mellei között Medveczky Ilona!

Úristen: Őt nevelte fel hatalmas mellei között Medveczky Ilona!

A 75 éves tánc­mű­vésznő egé­szen intim tit­kot osz­tott meg a Ri­post­tal.

Melltartót villantott Medveczky Ilona

Melltartót villantott Medveczky Ilona

Iz­gal­mas kép ke­rült a Ri­post bir­to­kába a 75 éves tánc­mű­vész­nő­ről.

Iz­gal­mas kép ke­rült a Ri­post bir­to­kába, me­lyen a 75 éves tánc­mű­vésznő töb­bet mutat ele­gáns kosz­tüm­jé­ből, mint el­sőre lát­ható.

Súlyos balesetet szenvedett Medveczky Ilona!

Súlyos balesetet szenvedett Medveczky Ilona!

Meg­csú­szott, és rá­esett a csuk­ló­jára.

A 75 éves tánc­mű­vésznő éppen kerti mun­kát vég­zett, ami­kor egy ha­tal­mas kaspó ci­pe­lése köz­ben meg­csú­szott a ned­ves kövön, és rá­esett a csuk­ló­jára.

Meredező mellbimbóval dubajozott Medveczky Ilona

Meredező mellbimbóval dubajozott Medveczky Ilona

A 75 éves tánc­mű­vésznő álom­uta­zá­sá­ról iz­gal­mas fotó ke­rült elő.

Medveczky Ilona bikinis testéért megőrülnek a fiatal pasik!

Medveczky Ilona bikinis testéért megőrülnek a fiatal pasik!

A 75 éves tánc­mű­vésznő bom­ba­for­má­ban van! El­ké­pesztő, mennyire fitt!

A 75 éves tánc­mű­vésznő bom­ba­for­má­ban van! El­ké­pesztő, mennyire fitt!

Falatnyi bikiniben szerelmeskedett a napfénnyel Medveczky Ilona

Falatnyi bikiniben szerelmeskedett a napfénnyel Medveczky Ilona

A le­gen­dás tánc­mű­vésznő a ba­rá­ta­i­val ment nya­ralni.

A le­gen­dás tánc­mű­vésznő a ba­rá­ta­i­val ment nya­ralni.

Hiába ostromolja, nem bocsát meg exének Medveczky Ilona!

Hiába ostromolja, nem bocsát meg exének Medveczky Ilona!

Ked­ves üze­ne­tek­kel bom­bázta 75. szü­le­tés­napja al­kal­má­ból hó­do­lója a tánc­mű­vész­nőt.

Medveczky Ilona szakított energiavámpír lovagjával

Medveczky Ilona szakított energiavámpír lovagjával

A díva nem­rég bol­do­gan új­sá­golta, hogy egy társ­ke­re­sőn végre rá­ta­lált a sze­re­lem.

Intim fotókkal ostromolják a fiatal férfiak Medveczky Ilonát!

Intim fotókkal ostromolják a fiatal férfiak Medveczky Ilonát!

A nép­szerű tánc­mű­vésznő sok­szor jót mo­so­lyog ud­var­lói üze­ne­tein...

A nép­szerű tánc­mű­vésznő sok­szor jót mo­so­lyog ud­var­lói üze­ne­tein, ám elő­for­dul, hogy meg­döb­ben­tik a paj­zán és tisz­te­let­len meg­ke­re­sé­sek.

Félelmetes diagnózis: Tíz centit zsugorodott Medveczky Ilona!

Félelmetes diagnózis: Tíz centit zsugorodott Medveczky Ilona!

Ijesztő fel­fe­de­zést tet­tek az or­vo­sok...

Ijesztő fel­fe­de­zést tet­tek a tánc­mű­vésznő or­vo­sai. Ilona egy bal­eset kö­vet­kez­té­ben ke­rült kór­házba, ahol meg­lepő ténnyel szem­be­sí­tet­ték.

Megnyugodhat Medveczky Ilona: nem robban bomba a hasában

Megnyugodhat Medveczky Ilona: nem robban bomba a hasában

A tánc­mű­vésznő ret­tegve vá­gott neki az új évnek, hisz kel­le­met­len vizs­gá­la­tok so­ka­sága várt rá már ja­nu­ár­ban.

Medveczky Ilona elárulta: így kompenzálja aggasztó zsugorodását!

Medveczky Ilona elárulta: így kompenzálja aggasztó zsugorodását!

Már 10 cen­ti­vel csök­kent a tánc­mű­vésznő ma­gas­sága.

A tánc­mű­vésznő ge­rin­cé­ben ijesztő el­vál­to­zást ész­lel­tek az or­vo­sok: már 10 cen­ti­vel csök­kent Ilona ma­gas­sága. Ebből ki­fo­lyó­lag, fáj­dal­mai mel­lett min­den­napi gon­dai is adód­nak...

Kifosztották Medveczky Ilonát, oda a rokkantkártya

Kifosztották Medveczky Ilonát, oda a rokkantkártya

A tánc­mű­vésznő ün­nepi han­gu­la­tát au­tója fel­tö­rése ár­nyé­kolja be. Med­veczky Ilona hi­va­tal­ról hi­va­talra jár.

A tánc­mű­vésznő ün­nepi han­gu­la­tát au­tója fel­tö­rése ár­nyé­kolja be. Med­veczky Ilona egy­sze­rűen nem érti, hogy kinek állt ér­de­ké­ben el­lopni a rok­kant­kár­tyá­ját.

Intim párkapcsolati titkokról vallott Medveczky Ilona

Intim párkapcsolati titkokról vallott Medveczky Ilona

Kü­lön­le­ges ka­rá­cso­nya lesz Ilo­ná­nak...

Idén kü­lön­le­ges ka­rá­cso­nya lesz a tánc­mű­vész­nő­nek: hosszú idő óta elő­ször sze­rel­mes. Most iz­gal­mas rész­le­te­ket me­sélt a ro­man­ti­kus kap­cso­lat­ról.

Medveczky Ilona: Időzített bomba van a hasamban

Medveczky Ilona: Időzített bomba van a hasamban

Ag­gasztó be­teg­ség tá­madta meg...

Ag­gasztó be­teg­ség tá­madta meg Med­veczky Ilona szer­ve­ze­tét. A mű­vésznő nyug­ta­lan, de nem esik két­ségbe: bízik az or­vo­sa­i­ban.