Matteo Salvini

Halálos migráció - ismét áldozatokat követelt a tenger

Halálos migráció - ismét áldozatokat követelt a tenger

Leg­ke­ve­sebb hét ember vízbe ful­ladt.

Leg­ke­ve­sebb hét ember - köz­tük két gye­rek - vízbe ful­ladt, mi­u­tán fel­bo­rult egy mig­rán­so­kat szál­lító csó­nak az Égei-ten­ge­ren, Lesz­bosz szi­ge­té­nek part­ja­i­nál.

Csodát tett Matteo Salvini, és úgy tűnik, ez még csak a kezdet

Csodát tett Matteo Salvini, és úgy tűnik, ez még csak a kezdet

Az el­múlt évek­ben egyre ke­ve­sebb mig­ráns mert útra kelni Af­ri­ká­ból Eu­rópa felé.

Az el­múlt évek­ben egyre ke­ve­sebb mig­ráns mert útra kelni Af­ri­ká­ból Eu­rópa felé.

A migrációt támogató ENSZ teljesen kibukott Salvini legújabb tervétől

A migrációt támogató ENSZ teljesen kibukott Salvini legújabb tervétől

Sú­lyos mil­li­ókra bün­tet­he­tik a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába ta­xiz­tató ha­jó­kat.

Sú­lyos mil­li­ókra bün­tet­he­tik a mig­rán­so­kat Eu­ró­pába ta­xiz­tató ha­jó­kat.

Salvini: Hajrá, Fidesz! Köszönet a barátságért! (videó)

Salvini: Hajrá, Fidesz! Köszönet a barátságért! (videó)

Mat­teo Sal­vini vi­de­óüze­net­ben gra­tu­lált a Fi­desz­nek és - ahogy fo­gal­ma­zott - ba­rát­já­nak, Orbán Vik­tor­nak.

Mat­teo Sal­vini vi­de­óüze­net­ben gra­tu­lált a ma­gyar mi­nisz­ter­el­nök­nek. A Fi­desz­nek és - ahogy fo­gal­ma­zott - ba­rát­já­nak, Orbán Vik­tor­nak gra­tu­lált.

Migráns gyújtogatott, ketten bennégtek

Migráns gyújtogatott, ketten bennégtek

Két ember meg­halt, 2 sú­lyo­san meg­se­be­sült.

Két ember meg­halt, 2 sú­lyo­san meg­se­be­sült, 16-an pedig füst­mér­ge­zést kap­tak egy szán­dé­kos gyúj­to­ga­tás után Mo­de­ná­hoz közel. A tűz rob­ba­ná­so­kat oko­zott egy épü­let­ben, va­la­mint az abban lévő la­ká­sok­ban.

Salvini: Szabad Európa vagy iszlamista állam

Salvini: Szabad Európa vagy iszlamista állam

Az olasz kor­mány po­li­ti­ká­já­ról szóló nép­sza­va­zás lesz az EP vá­lasz­tás.

Az olasz kor­mány po­li­ti­ká­já­ról szóló nép­sza­va­zás­nak mi­nő­sí­tette az eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tást Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter.

Elborzasztó riport készült a svéd no-go zónákról

Elborzasztó riport készült a svéd no-go zónákról! Salvini nem kér Eurábiából

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter a Twit­te­ren kom­men­tálta a lá­tot­ta­kat: Mi nemet mon­dunk Eu­rá­bi­ára.

Az olasz ál­lami tévé be­mu­ta­tott egy ri­por­tot, amely a svéd­or­szági no-go zó­nák­ban ki­ala­kult ka­taszt­ro­fá­lis ál­la­po­to­kat mu­tatja be kö­zel­ről. Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter a Twit­te­ren kom­men­tálta a lá­tot­ta­kat: Mi nemet mon­dunk Eu­rá­bi­ára.

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Salvini: Az olaszoknak példa lehet Magyarország

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pél­dá­nak te­kinti a ma­gyar gaz­da­ság fej­lő­dé­sét és el­is­merte, hogy ha­zá­já­nak van mit ta­nul­nia tő­lünk.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök és Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter, mi­nisz­ter­el­nök-he­lyet­tes saj­tó­tá­jé­koz­ta­tó­val zárta tár­gya­lá­sait. Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pél­dá­nak te­kinti a ma­gyar gaz­da­ság fej­lő­dé­sét és el­is­merte, hogy ha­zá­já­nak van mit ta­nul­nia tő­lünk.

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Orbán Viktor: A brüsszeli elit fél a változásoktól

Mat­teo Sal­vini lá­to­ga­tá­sá­nak leg­fon­to­sabb pil­la­na­tait idézte fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rá­di­ó­ban.

Mat­teo Sal­vini lá­to­ga­tá­sá­nak leg­fon­to­sabb pil­la­na­tait idézte fel Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök a Kos­suth rádió pén­tek reg­geli hír­mű­so­rá­ban.

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Brüsszel veszélybe sodorja az európai embereket

Hi­he­tet­len mire ké­pe­sek.

A be­ván­dor­lás­párti bal­ol­dal azért tá­madja Sal­vi­nit, mert si­ke­rült meg­vé­de­nie a ha­tá­ro­kat, és ez nem tet­szik So­ros­nak és az em­be­re­i­nek.

Salvini megérkezett egy új Európát építeni

Salvini megérkezett egy új Európát építeni

Orbán Vik­tor és Mat­teo Sal­vini a ha­tárt védő ke­rí­tés­nél ta­lál­ko­zott.

Orbán Vik­tor mi­nisz­ter­el­nök az Ins­tag­ram-ol­da­lán egy képet osz­tott meg, ame­lyen Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter­rel kö­zö­sen a ma­gyar ha­tárt védő ke­rí­tés­nél ta­lál­koz­tak.

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Orbán-Salvini találkozó lesz Budapesten

Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat Mat­teo Sal­vini, hogy a május végén sorra ke­rülő eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok előtt egyez­tes­sen Orbán Vik­tor­ral.

Ma­gyar­or­szágra lá­to­gat Mat­teo Sal­vini, hogy a május végén sorra ke­rülő eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tá­sok előtt egyez­tes­sen Orbán Vik­tor­ral a le­het­sé­ges együtt­mű­kö­dés­ről az újon­nan meg­ala­kuló Eu­ró­pai Par­la­ment­ben.

Salvini kemény legény, azonnal kiutasítják a migránsokat

Salvini kemény, azonnal kiutasítják a migránsokat

Lam­pe­dusa szi­ge­tére szál­lí­tot­ták a be­to­la­ko­dó­kat. Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter kö­zölte, nem so­káig ma­rad­hat­nak ott.

Lam­pe­dusa szi­ge­tére szál­lí­tot­ták a be­to­la­ko­dó­kat. Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter kö­zölte, nem so­káig ma­rad­hat­nak ott.

Meglepő helyre küldte a migránsokat az olasz belügyminiszter

Meglepő helyre küldte a migránsokat az olasz belügyminiszter

Róma és Val­letta sem kér be­lő­lük.

Róma és Val­letta is meg­ta­gadta egy német nem ál­lami szer­ve­zet (NGO) ha­jó­já­nak a ki­kö­té­sét.

Novák Katalin: Követésre méltó a magyar támogatási modell

Novák Katalin: Követésre méltó a magyar támogatási modell

A ma­gyar csa­lád­po­li­ti­kai rend­szer vi­szo­nyí­tási ponttá, hi­vat­ko­zási alappá vált - mondta a te­rü­le­tért fe­le­lős ál­lam­tit­kár.

Gyáva és alattomos Weber kampánya

Gyáva és alattomos Manfred Weber kampánya

A Nép­párt csúcs­je­löltje a Fi­deszbe pró­bál rug­dosni.

Nem az első al­ka­lom: az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje úgy pró­bál bal­li­be­rá­lis tá­mo­ga­tó­kat sze­rezni, hogy a Fi­deszbe pró­bál rug­dosni.

Salvini pártja lehet az európai parlamenti választások nagy nyertese

Salvini pártja lehet az európai parlamenti választások nagy nyertese

Egy fel­mé­rés azt mu­tatja, hogy a ta­va­lyi vá­lasz­tá­sok óta meg­dup­lázta nép­sze­rű­sé­gét Sal­vini pártja.

Matteo Salvini: Az egyetlen célom, hogy megmentsem Európát!

Matteo Salvini: Az egyetlen célom, hogy megmentsem Európát!

"Új és egész­sé­ges vért sze­ret­nénk pum­pálni Eu­rópa ar­té­ri­á­iba" - mondta a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

"Új és egész­sé­ges vért sze­ret­nénk pum­pálni Eu­rópa ar­té­ri­á­iba" - mondta a saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón.

Hajót raboltak a migránsok

Hajót raboltak a migránsok

A mál­tai ha­di­ten­ge­ré­szet át­vette az el­len­őr­zést a ke­res­ke­delmi hajó fe­lett.

A mál­tai ha­di­ten­ge­ré­szet be­je­len­tette csü­tör­tö­kön, hogy át­vette az el­len­őr­zést a ke­res­ke­delmi hajó fe­lett, ame­lyet az ál­tala ki­men­tett mig­rán­sok el­té­rí­tet­tek.

Leállítják a "migránstaxikat", megfeneklett a Sophia művelet

Leállítják a "migránstaxikat", megfeneklett a Sophia művelet

Az EU fel­füg­geszti az úgy­ne­ve­zett So­phia ha­di­ten­ge­ré­szeti mű­ve­le­tet, mi­u­tán a tag­ál­la­mok kö­zött nem volt egyet­ér­tés.

Nem köthet ki az olasz migránshajó

Nem köthet ki Olaszországban az olasz migránshajó

A ten­ge­ren vá­ra­ko­zik, nem en­ge­dé­lyez­ték a ki­kö­tést. Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter újabb ren­del­ke­zés­sel szi­go­rí­totta a ten­geri men­tési mű­ve­le­te­ket.

A ten­ge­ren vá­ra­ko­zik, nem en­ge­dé­lyez­ték a ki­kö­tést. Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter újabb ren­del­ke­zés­sel szi­go­rí­totta a ten­geri men­tési mű­ve­le­te­ket.

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Elevenen elégett egy vendégmunkás

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát szom­ba­ton, mi­u­tán a tá­bor­ban ha­lálra égett egy sze­ne­gáli idény­mun­kás.

Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter el­ren­delte egy rög­tön­zött me­ne­kült­tá­bor fel­szá­mo­lá­sát szom­ba­ton, mi­u­tán a tá­bor­ban ha­lálra égett egy sze­ne­gáli idény­mun­kás.

Az élre tört Matteo Salvini, Macron kezdhet rettegni

Az élre tört Matteo Salvini, Macron kezdhet rettegni

Ezt mu­tatja egy friss fel­mé­rés.

A Cor­ri­ere della Sera című olasz na­pi­lap­ban meg­je­lent fel­mé­rés sze­rint az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter pártja meg­dup­lázta tá­mo­ga­tott­sá­gát a már­ci­usi vá­lasz­tá­sok óta.

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Aljas, alattomos provokáció a Sea Watch 3 ügye

Ide­ig­le­nes in­téz­ke­dés­ként éle­lem, ivó­víz, il­letve or­vosi el­lá­tás biz­to­sí­tá­sára szó­lí­tot­ták fel az olasz kor­mányt.

Ide­ig­le­nes in­téz­ke­dés­ként a stras­bourgi Em­beri Jogok Eu­ró­pai Bí­ró­sága (EJEB) éle­lem, ivó­víz, il­letve or­vosi el­lá­tás biz­to­sí­tá­sára szó­lí­totta fel az olasz kor­mányt a Szi­cí­lia part­ja­i­nál vesz­teglő, Sea Watch 3 nevű men­tő­hajó fe­dél­ze­tén tar­tóz­kodó be­ván­dor­lók szá­mára.

Matteo Salvini megölésére buzdítanak a baloldali egyetemisták

Matteo Salvini megölésére buzdítanaka baloldali egyetemisták

Sokak sze­rint messzire men­tek a bal­ol­dali szer­ve­ze­tek­hez köt­hető di­á­kok.

Ha­tal­mas fel­há­bo­ro­dást kel­tet­tek az Au­to­no­mous Uni­ver­sity Coll­ec­tive hall­ga­tói által ter­jesz­tett pla­ká­tok. Eze­ken Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter meg­ölé­sét pro­pa­gál­ják. A po­li­ti­kus nem so­káig ma­radt adós a vá­las­szal.

Matteo Salvini: Soros György imádja a rabszolgákat

Matteo Salvini: Soros György imádja a rabszolgákat

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter ki­fa­kadt...

Az olasz bel­ügy­mi­nisz­ter egy té­vé­csa­tor­ná­nak adott in­ter­jú­já­ban úgy fo­gal­ma­zott, hogy Soros mig­rán­sok­kal akarja el­árasz­tani Olasz­or­szá­got és Eu­ró­pát.

Matteo Salvini: Soros György pénzeli az európai elitet

Matteo Salvini: Soros György pénzeli az európai elitet

Ter­je­del­mes cikk­ben fog­lal­ko­zik a német Der Ta­gesspie­gel nevű lap Mat­teo Sal­vi­ni­vel...

Ter­je­del­mes cikk­ben fog­lal­ko­zik a német Der Ta­gesspie­gel nevű lap Mat­teo Sal­vini olasz bel­ügy­mi­nisz­ter éle­té­vel és mun­kás­sá­gá­val. A lap idézi az olasz po­li­ti­kust, aki sze­rint Soros György be­há­lózta és fi­nan­szí­rozza az eu­ró­pai eli­tet.

Így nem mehet tovább! Az olaszok temetik az Európai Uniót

Így nem mehet tovább! Az olaszok temetik az Európai Uniót

Az új olasz bel­ügy­mi­nisz­ter sze­rint az Eu­ró­pai Unió nem mű­köd­het to­vább ebben a for­má­já­ban.

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

Kocsis Máté: Felvesszük a harcot a migrációt pártoló erőkkel

A be­ván­dor­lás­párti és a be­ván­dor­lás­el­le­nes erők harca veszi kez­de­tét...

A be­ván­dor­lás­párti és a be­ván­dor­lás­el­le­nes erők harca lesz a szep­tem­ber 6-án in­duló eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tási kam­pány - je­len­tette ki Ko­csis Máté, a Fi­desz frak­ció­ve­ze­tője a Kos­suth Rádió Va­sár­napi újság című mű­so­rá­ban.

Soros György NGO-i miatt állóháború alakult ki a tengeren

Soros György NGO-i miatt állóháború alakult ki a tengeren

Nem kí­vá­na­to­sak a mig­rán­sok...

A Soros György által is fi­nan­szí­ro­zott ci­vil­szer­ve­ze­tek to­vábbra sem hagy­tak fel a mig­rán­sok ta­xiz­ta­tá­sá­val.