Marsi Anikó

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

Keményen lenyomta a konkurenciát minden korosztályban a Tények

Ha­tal­mas si­kert ért el a né­zett­ség terén a TV2 hír­mű­sora a hét­vé­gén.

Elszakította őket az élet: csak a TV2 műsorában tud beszélni a sztárpár

Elszakította őket az élet: csak a TV2 műsorában tud beszélni a sztárpár

Mun­ká­juk miatt már több­ször elő­for­dult, hogy nem le­het­tek egy­más­sal.

Ko­rábbi mun­káik során már több­ször elő­for­dult, hogy nem le­het­tek egy­más­sal.

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Újabb részleteket árult el a kényszerleszállásáról Marsi Anikó!

Azon a re­pü­lő­gé­pen uta­zott, amibe hét­főn be­le­csa­pott a vil­lám.

Azon a re­pü­lő­gé­pen uta­zott, amibe hét­főn be­le­csa­pott a vil­lám, át­fu­tott a fején a gon­do­lat, hogy min­den­nek vége.

Marsi Anikó karácsonyra visszakapta a családját

Marsi Anikó karácsonyra visszakapta a családját

Ez egy nehéz, tar­tal­mas, de ered­mé­nyes év volt a mű­sor­ve­zető szá­mára.

Marsi Anikó a TV2 Tények műsorvezetője marad

Marsi Anikó a TV2 Tények műsorvezetője marad

Köz­le­ményt adott ki a TV2.

Köz­le­ményt adott ki a TV2, ezzel re­a­gálva a csü­tör­tö­kön meg­je­lent alap­ta­lan plety­kákra.

Fontos bejelentést tett Marsi Anikó

Fontos bejelentést tett Marsi Anikó

A mű­sor­ve­ze­tés­ről és a tévét ért tá­ma­dá­sok­ról is be­szélt Marsi Anikó. Őszin­tén val­lott mun­ká­já­ról és ter­ve­i­ről.

A mű­sor­ve­ze­tés­ről és a tévét ért tá­ma­dá­sok­ról is be­szélt Marsi Anikó. Őszin­tén val­lott mun­ká­já­ról és ter­ve­i­ről.

Alaptalan hírek röppentek fel, Marsi Anikó marad a képernyőn

Alaptalan hírek röppentek fel, Marsi Anikó marad a képernyőn

Fel­röp­pent a hír, hogy Marsi Anikó ott­hagyja a Té­nye­ket.

Ko­ráb­ban fel­röp­pent a hír, hogy Marsi Anikó ma­gán­éle­tére rossz ha­tás­sal van a mun­kája, ezért ott­hagyja. Ez azon­ban nem igaz!

A Tények lenyomta a konkurenciát

A Tények lenyomta a konkurenciát

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

Újra job­ban tel­je­sí­tett a Té­nyek a kon­ku­rens csa­torna Hí­r­adó­já­nál. Már a 18-49-es kor­osz­tály né­zett­ségi ada­tai is ezt iga­zol­ják.

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Eladó a Palik-Marsi villa: 310 millióért viheti

Úgy tűnik, vég­leg meg­vál­nak a ház­tól.

Úgy tűnik, a há­zas­pár vég­leg meg­vá­lik me­se­szép sió­foki ott­ho­ná­tól. A ház több hir­de­tési por­tálra is fel­ke­rült a na­pok­ban.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Cso­bot Adé­lék már Köln­ben élnek.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe.

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

Marsi Anikó férje elköltözött a gyerekekkel

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

A TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője a hírek sze­rint év eleje óta egye­dül él Ma­gyar­or­szá­gon.

Marsi Anikó: Minden a legnagyobb rendben körülöttem!

Marsi Anikó: Minden a legnagyobb rendben körülöttem!

A mű­sor­ve­zető élete leg­jobb dön­té­sét hozta meg azzal, hogy úgy ha­tá­ro­zott, vissza­tér Ma­gyar­or­szágra.

A mű­sor­ve­zető élete leg­jobb dön­té­sét hozta meg azzal, hogy úgy ha­tá­ro­zott, vissza­tér Ma­gyar­or­szágra.

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

El­ké­szült a Top25 lista.

A Mar­ke­ting és Média idén is el­ké­szí­tette a Top25 leg­nép­sze­rűbb hí­res­ség lis­tá­ját.

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Marsi Anikónak elege lett a róla keringő pletykákból

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba...

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője tiszta vizet ön­tött a po­hárba, mi­u­tán ráunt a mos­ta­ná­ban róla ter­jengő hí­resz­te­lé­sekre.

Retro: emlékszel, hogy nézett ki Marsi Anikó csaknem húsz évvel ezelőtt?

Retro: emlékszel, hogy nézett ki Marsi Anikó csaknem húsz évvel ezelőtt?

A mű­sor­ve­zető éve­ken át csak a mun­ká­já­nak élt, majd ami­kor csa­lá­dot ala­pí­tott, jó időre el­tűnt a kép­er­nyő­ről.

Marsi Anikó drámája: alig emlékszik a saját édesapjára!

Marsi Anikó drámája: alig emlékszik a saját édesapjára!

Gyer­mek­ko­rá­ban vesz­te­ség érte.

A nép­szerű te­le­ví­zi­óst gyer­mek­ko­rá­ban bor­zal­mas vesz­te­ség érte, hi­szen apa nél­kül kel­lett fel­nő­nie.

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Új évi fogadalmat tettek a TV2 sztárjai

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és újévi fo­ga­dal­ma­i­val pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól.

Szil­vesz­ter­hez kö­ze­ledve szinte min­denki szá­mot vet az el­múlt évről és újévi fo­ga­dal­ma­i­val pró­bál meg­válni rossz szo­ká­sa­i­tól.

Filléres ínyencség: Főzz együtt karácsonyra Marsi Anikóval!

Filléres ínyencség: Főzz együtt karácsonyra Marsi Anikóval!

Ha még nem tudod, mi­lyen ételt ké­szíts ka­rá­csonyra, a TV2 hír­adósa segít! Marsi Anikó igazi kony­ha­tün­dér!

Marsi Anikó beengedte fia osztálytársait a kulisszák mögé!

Marsi Anikó beengedte fia osztálytársait a kulisszák mögé!

A Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője egy egész csa­pat gyer­me­ket kí­sért végig a TV2 stú­di­ó­já­ban.

Meggyűlik a bajuk a magyar nyelvvel Marsi Anikó fiainak

Meggyűlik a bajuk a magyar nyelvvel Marsi Anikó fiainak

A hír­adós fi­a­i­nak nincs könnyű dol­guk, eddig nem Ma­gyar­or­szá­gon éltek.

A hír­adós fi­a­i­nak nincs könnyű dol­guk, eddig nem Ma­gyar­or­szá­gon éltek.

Hosszú hajjal bulizott Palik László

Hosszú hajjal bulizott Palik László

Laci vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól, a HELLO! gálán mégis meg­je­lent...

Az egy­kori tévés ugyan tel­je­sen vissza­vo­nult a nyil­vá­nos­ság­tól, a HELLO! gá­lára el­kí­sérte fe­le­sé­gét. Eléggé meg­vál­to­zott...

Megint költöztek Marsi Anikóék

Megint költöztek Marsi Anikóék

Nincs to­vább in­gá­zás. Marsi Anikó mun­kája miatt ismét össze­cuc­colt az egész csa­lád és a fő­vá­rosba köl­töz­tek. Gyer­me­keik itt kezd­ték meg a tan­évet.

Nincs to­vább in­gá­zás. Marsi Anikó mun­kája miatt ismét össze­cuc­colt az egész csa­lád és a fő­vá­rosba köl­töz­tek. Gyer­me­keik itt kezd­ték meg a tan­évet.

Marsi Anikó elárulta, mennyi ideje jut Palikra

Marsi Anikó elárulta, mennyi ideje jut Palikra

Őszin­tén me­sélt a há­zas­sá­gá­ról...

Már kap­ható a leg­fris­sebb HELLO! ma­ga­zin, amely­ben Marsi Anikó sosem hal­lott tit­ko­kat árult el a há­zas­sá­gá­ról.

Marsi Anikó reagált a Palikról felröppent pletykákra!

Marsi Anikó reagált a Palikról felröppent pletykákra!

A Té­nyek hír­adósa a HELLO! ma­ga­zin nyi­tó­gá­lá­ján ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

A Té­nyek hír­adósa a HELLO! ma­ga­zin nyi­tó­gá­lá­ján ön­tött tiszta vizet a po­hárba.

Marsi Anikó végre megmutatta fiait

Marsi Anikó végre megmutatta fiait

Évek tel­tek el azóta, hogy lát­hat­tuk Marsi Anikó és Palik László fiait.

Évek tel­tek el azóta, hogy lát­hat­tuk Marsi Anikó és Palik László fiait. A leg­fris­sebb HELLO! ma­ga­zin­nal azon­ban ki­vé­telt tett a TV2 Té­nyek mű­sor­ve­ze­tője.