Markos György

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Mindent feláldozott hivatásáért Markos György

Évek­kel ez­előtt el­dön­tötte...

A hu­mo­rista évek­kel ez­előtt el­dön­tötte, hogy hátat for­dít a szín­pad­nak és tel­jes em­ber­ként kon­cent­rál egy a szó­ra­koz­ta­tás­nál sok­kal fon­to­sabb fel­adatra.

Érdekes fotó került elő Markos Györgyről!

Érdekes fotó került elő Markos Györgyről!

Az or­szág egyik leg­si­ke­re­sebb hu­mo­ris­tá­jává vált.

A nagy ne­vet­tető az or­szág egyik leg­si­ke­re­sebb hu­mo­ris­tá­jává vált, egész­ségi ál­la­pota azon­ban meg­rom­lott.

Elképesztően lefogyott Markos György, rá sem ismersz!

Elképesztően lefogyott Markos György, rá sem ismersz!

A nép­szerű ne­vet­tető egész­ség­ügyi okok­ból dön­tött az élet­mód­vál­tás mel­lett. 4 hónap alatt 40 ki­ló­tól sza­ba­dult meg!