Marko Nikolics

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Érdekes pletyka kering a neten a Vidi edzőjéről

Ni­ko­li­csot a Lech Poz­nan­nal hoz­ták hírbe. A len­gye­lek már lé­pé­se­ket is tet­tek a szerb szak­em­ber irá­nyába.

Marko Ni­ko­li­csot a Lech Poz­nan­nal hoz­ták hírbe. A len­gye­lek már lé­pé­se­ket is tet­tek a szerb szak­em­ber irá­nyába.

FRISS HÍREK

Kiborította a bilit a Vidi exfocistája, súlyos dolgokkal állt elő

Kiborította a bilit a Vidi exfocistája

A szer­bek sze­rint La­zovics­ról be­szélt.

Szt­e­fan Scse­povics azt ál­lítja, hogy fo­lya­ma­to­san meg­alázta és sér­te­gette az egyik honfi­társa. Nevet nem mon­dott, de a szer­bek sze­rint egy­ér­tel­műen Danko La­zovicsra utalt.

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Véres csata volt Fehérváron, súlyos sérülésekkel

Mind­két ma­gyar él­csa­pat kül­földi edzője, Ni­ko­lics és Reb­rov is ki­akadt a tör­tén­tek miatt.

Mind­két ma­gyar él­csa­pat kül­földi edzője, Marko Ni­ko­lics és Szer­hij Reb­rov is ki­akadt a tör­tén­tek miatt. Túl­zásba estek a ke­mény­ke­dés­sel a fo­cis­ták.

Megtörné rossz sorozatát a Ferencváros

Megtörné rossz sorozatát a Ferencváros

Az idei sze­zon­ban le­győz­he­tet­len aka­dály a Fradi szá­mára a Vidi. Reb­rov még nem nyert Ni­ko­lics ellen.

Az idei sze­zon­ban le­győz­he­tet­len aka­dály a Fradi szá­mára a Vidi. Reb­rov még nem nyert Ni­ko­lics ellen.

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

Megszólalt a Vidi edzője, ez az oka a rossz formának

A cím­védő Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben.

A cím­védő Mol Vidi a Pus­kás Aka­dé­mia után a Di­ós­győr­től is ki­ka­pott hazai pá­lyán a lab­da­rúgó NB I-ben.

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

Három ok, ezért csodálja Európa a Vidit

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban.

A to­vább­ju­tás kü­szö­bén áll a MOL Vidi FC a lab­da­rúgó Eu­rópa-li­gá­ban. Már 200 perce nem kap­tak gólt a nem­zet­közi po­ron­don a ma­gyar baj­nok.

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

Nikolics elárulta, ezt várja a Chelsea ellen a csapatától

A Vidi már do­bo­gós az NB I-ben.

A Vidi 1-0-ra nyert a Di­ós­győr ott­ho­ná­ban a lab­da­rúgó NB I va­sár­napi mér­kő­zé­sén. Ezzel a si­ker­rel már do­bo­gón a fe­hér­vári csa­pat.

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Az év meccse vár a Vidire, összejöhet a bravúr a Chelsea ellen?

Pi­hen­het­nek a lon­do­niak sztár­jai a fe­hér­vá­riak ellen.

A Chel­sea ve­ze­tő­edzője, Ma­u­ri­zio Sarri szinte biz­to­san pi­hen­teti majd leg­na­gyobb sztár­jait a MOL Vidi FC szem­pont­já­ból sors­döntő lab­da­rúgó Eu­rópa-liga mér­kő­zé­sen.

Fura nyilatkozatok hangzottak el a Vidi-meccs után

Fura nyilatkozatok hangzottak el a Vidi-meccs után

Nem ér­tett egyett edző­jé­vel Ko­vács "Kis­kokó" Ist­ván. Me­zőny­ben tény­leg jó volt a ma­gyar baj­nok já­téka, de a két kapu kö­ze­lé­ben...

Nem ér­tett egyett edző­jé­vel Ko­vács "Kis­kokó" Ist­ván. Me­zőny­ben tény­leg jó volt a ma­gyar baj­nok já­téka, de a két kapu kö­ze­lé­ben...

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

Kellemetlen meglepetés a Vidi-siker után, kipakolt Juhász és Nikolics

A baj­nok­csa­pat ve­zére és edzője sem ment el szó nél­kül a tör­tén­tek mel­lett.

Üze­net a szur­ko­lók­nak. A baj­nok­csa­pat ve­zére és edzője sem ment el szó nél­kül a tör­tén­tek mel­lett.

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

Hogyan fér be Dzsudzsák a főtáblás Vidibe?

Most már van esély a ha­za­té­ré­sére.

Most már van esély a ha­za­té­ré­sére. A fe­hér­vári ku­pa­si­ker után Ni­ko­lics edző a ki­sze­mel­tek­ről szólva kö­rül­írta a ma­gyar sztárt.

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

Itt a titok, ez kellett a Vidi csodájához

A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele.

Ez a köz­já­ték is kel­lett a si­ker­hez? A görög AEK Athén lesz a fe­hér­vá­riak kö­vet­kező el­len­fele. Az már biz­tos, hogy a BL-ben vagy az El-ben fő­táb­lás lesz a ma­gyar baj­nok.

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Felkészül Dzsudzsák? Hajmeresztő bejelentést tett a Vidi a siker után

Most iga­zán nagy dur­ra­ná­sok vár­ha­tóak. Sz­tá­rok so­rá­val erő­sít a baj­nok?

Most aztán iga­zán nagy dur­ra­ná­sok vár­ha­tóak a szé­kes­fe­hér­vári csa­pat­nál. Sz­tá­rok so­rá­val erő­sít a baj­nok?

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

Idén is elveszíti a Videoton az aranycsatát? Jön a szuperrangadó

Szom­ba­ton ren­de­zik a ma­gyar lab­da­rúgó-baj­nok­ság rang­adó­ját, amely vél­he­tően a baj­noki cím­ről is dönt majd.

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

Történelmi pillanat, ilyen még soha nem történt a Videotonnal!

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat az első két baj­noki címe után edzőt vál­tott. Most nem így lesz.

A szé­kes­fe­hér­vári csa­pat az első két baj­noki címe után edzőt vál­tott. Most nem így lesz.

Őszi első lehet a balhés Vidi, de mi lesz az edzővel?

Őszi első lehet a balhés Vidi, de mi lesz az edzővel?

Ha­la­dás vagy vissza­esés?

Ha­la­dás vagy vissza­esés? A zak­la­tott ősz végén, Szom­bat­he­lyen el­dől­het, mi­lyen lesz a fe­hér­vári tél han­gu­lata.

Meglepő pletyka, hátat fordít Magyarországnak a Vidi edzője?

Meglepő pletyka kering a határon túl: hátat fordít Magyarországnak a Vidi edzője?

A hírek sze­rint Marko Ni­ko­lics már tár­gyalt is a ko­rábbi klub­já­val.

A hírek sze­rint Marko Ni­ko­lics már tár­gyalt is a ko­rábbi klub­já­val, a Par­ti­zan­nal, ahol ko­ráb­ban ki­fe­je­zet­ten szép ered­mé­nye­ket ért el. Ám egy­előre szer­ző­dés köti a Szé­kes­fe­hér­vár­hoz.

Elkergetnék sztárjaikat a Vidi szurkolói

Saját sztárjátékosaikat kergetnék el a Videoton szurkolói

A szerb edző is rög­tön cél­tábla lett.

Az eddig ked­velt szerb edző is rög­tön cél­tábla lett. Ko­vács Fe­renc sze­rint ér­tel­met­len a já­té­ko­so­kat bán­tani.