Marco Rossi

Chuck Norris elszégyelli magát, ha meglátja Marco Rossi friss fotóját

Chuck Norris elszégyelli magát, ha meglátja Marco Rossi friss fotóját

Ka­pi­tá­nyunk is ki­pró­bálta az öre­gítő al­kal­ma­zást, ez lett az ered­mé­nye.

Szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk is ki­pró­bálta az öre­gítő al­kal­ma­zást, ez lett az ered­mé­nye.

Megható kijelentést tett Marco Rossi, ezért is szeretjük

Megható kijelentést tett Marco Rossi, ezért is szeretjük

Évet ér­té­kelt és üzent a ka­pi­tány.

Egyet­len szó­val üzent a vá­lo­ga­tott tag­ja­i­nak. Most érezte úgy, hogy el­jött az ideje ér­té­kelni a ki­ne­ve­zése óta el­telt egy évet is.

Kapós lett Marco Rossi, elcsábítanák Magyarországról

Kapós lett Marco Rossi, elcsábítanák Magyarországról

A ka­pi­tá­nyunk­kal rég­óta remek kap­cso­la­tot ápoló, jól ér­te­sült új­ság­író adott hírt róla.

A ka­pi­tá­nyunk­kal rég­óta remek kap­cso­la­tot ápoló, jól ér­te­sült új­ság­író adott hírt róla. Nem csak a pénz szól­hat a vál­tás mel­lett.

Marco Rossi szerelmi vallomást tett a Facebookon

Marco Rossi szerelmi vallomást tett a Facebookon

Ki­vé­te­le­sen nem a lab­da­rú­gás­ról posz­tolt olasz szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk. Nagy nap­hoz ér­kez­tek Ma­ri­el­lá­val.

Ki­vé­te­le­sen nem a lab­da­rú­gás­ról posz­tolt olasz szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk. Nagy nap­hoz ér­kez­tek Ma­ri­el­lá­val.

Most jött a hír, a FIFA így díjazta a magyar fociválogatott sikereit

Most jött a hír, a FIFA így díjazta a magyar fociválogatott sikereit

Je­len­tős elő­re­lé­pés tör­tént!

Je­len­tős elő­re­lé­pés tör­tént! Nem csak az Eb-se­lej­te­zők ta­bel­lá­ján mu­tat­koz­nak meg a Rossi-csa­pat győ­zel­mei.

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

Dzsudzsák megmutatta, így fogadták Marco Rossit az öltözőben

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szen­zá­ciós já­ték­kal 1-0-ra győzte le Wa­lest Eu­rópa-baj­noki-se­lej­te­zőn. Ezt kö­ve­tően jö­he­tett az ün­nep­lés.

Őrületes, mit mondott Marco Rossi az olaszoknak Magyarországról

Őrületes, mit mondott Marco Rossi az olaszoknak Magyarországról

Most sem be­szélt mellé lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Mi lenne vele nél­kü­lünk?! Most sem be­szélt mellé lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tot­tunk nép­szerű szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya.

Rossz hírt kapott Marco Rossi, nem számíthat a középpályásra

Rossz hírt kapott Marco Rossi, a szövetségi kapitány nem számíthat a középpályásra

Zsó­tér Donát ki­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott ke­re­té­ből.

Zsó­tér Donát, az Új­pest kö­zép­pá­lyása ki­ke­rült a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott Azer­baj­dzsán és Wales el­leni Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zőkre ké­szülő ke­re­té­ből. Íme az ok!

Marco Rossi nagyon rossz hírt közölt a Wales elleni Eb-selejtező előtt

Marco Rossi nagyon rossz hírt közölt a Wales elleni Eb-selejtező előtt

Nem lehet ott a kö­vet­kező Eb-se­lej­te­zőn a kis­pa­don.

Nem lehet ott a kö­vet­kező Eb-se­lej­te­zőn a kis­pa­don az 54 éves olasz szak­em­ber.

Megvan a Honvéd új edzője, valakire nagyon hasonlít

Megvan a Honvéd új edzője, valakire nagyon hasonlít

Olasz szak­em­ber a kis­pes­ti­ek­nél.

Az olasz Giu­seppe San­nino váltja Supka At­ti­lát a Hon­véd kis­pad­ján. Leg­utóbb ha­zá­já­ban, a No­vara együt­te­sé­nél dol­go­zott a ru­ti­nos szak­em­ber.

Dzsudzsák újra föltámadt a válogatott meccsek előtt

Dzsudzsák újra föltámadt a válogatott meccsek előtt

Min­dig fel­dobja, ha ha­za­jö­het Tel­kibe.

Min­dig fel­dobja, ha ha­za­jö­het a nem­zeti csa­pat­hoz, arab klub­já­ban nem elő­ször han­golt gól­lal Tel­kire.

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

Megindító szavak Marco Rossitól, az elmúlásról posztolt a kapitány

El­ér­zé­ke­nyült az olasz szak­em­ber a tör­tén­tek miatt.

El­ér­zé­ke­nyült az olasz szak­em­ber. Mos­tan­tól egy a zászló, jön­nek a vá­lo­ga­tott fon­tos Eb-se­lej­te­zői.

Marco Rossi döntött, meglepő nevek a magyar válogatott keretében

Marco Rossi döntött, meglepő nevek a magyar válogatott keretében

Meg­van a név­sor az Azer­baj­dzsán és Wales el­leni Eb-se­lej­te­zőkre.

Meg­van a név­sor az Azer­baj­dzsán és Wales el­leni Eb-se­lej­te­zőkre.

Óriási öröm érte Marco Rossit, boldogan posztolta a kapitány

Óriási öröm érte Marco Rossit, boldogan posztolta a kapitány

Nyolc éve erre a hírre várt. Sok szép emlék köti a klub­hoz, amely hosszú idő után si­kert ün­ne­pel­het.

Nem hiszed el, itt fotózták le Marco Rossit

Nem hiszed el, itt fotózták le Marco Rossit

Ki­lá­to­ga­tott a Vidi edzé­sére.

A ma­gyar vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya ki­lá­to­ga­tott a lab­da­rúgó NB I egyik él­csa­pa­tá­nak az edzé­sére. Ju­hász Ro­land­dal is be­szél­ge­tett.

Jó barátja üzent Marco Rossinak

Van mit megbeszélni: jó barátja üzent Marco Rossinak

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni az olasz szak­em­ber­rel.

Märcz Tamás sze­retne hosszab­ban el­cse­vegni a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyá­val. Erre a kö­zel­jö­vő­ben talán lesz is le­he­tő­sé­gük.

Olaszországból jött a hír: nagy húzásra készül Marco Rossi

Olaszországból jött a hír: nagy húzásra készül Marco Rossi

Érik a kü­lön­le­ges vá­lo­ga­tott meccs?

Érik a kü­lön­le­ges vá­lo­ga­tott meccs? Olasz szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyunk a cél ér­de­ké­ben ki­hasz­nálná remek kap­cso­lat­rend­sze­rét.

Óriási örömhírt posztolt Marco Rossi

Óriási örömhírt posztolt Marco Rossi

Meg­lepő be­jegy­zés a szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­zös­ségi ol­da­lán. Újra a hor­vá­tok le­győ­zése a téma, csak éppen egé­szen más­hogy.

Meg­lepő be­jegy­zés a szö­vet­ségi ka­pi­tány kö­zös­ségi ol­da­lán. Újra a hor­vá­tok le­győ­zése a téma, csak éppen egé­szen más­hogy.

Vihart kavart Marco Rossi az olasz fociban, így reagált a balhéra

Vihart kavart Marco Rossi az olasz fociban, így reagált a balhéra

Már az ügyész­sé­get is em­le­get­ték.

A li­ga­el­nök már az ügyész­sé­get is em­le­gette az el­hang­zot­tak miatt. Vajon lesz foly­ta­tása, vagy most már ennyi­ben marad a kínos ügy?

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

Meglepetés, ilyen még nem történt Gulácsi Péterrel

A ka­pusé a 21. Ma­gyar Arany­labda.

Az RB Le­ip­zig ka­pu­sáé a 21. Ma­gyar Arany­labda. Ezen a téren is Ki­rály Gábor nyom­do­ka­iba lé­pett vá­lo­ga­tot­tunk né­met­or­szági lé­gi­ósa.

Ez Marco Rossi véleménye a magyar bevándorláspolitikáról

Ez Rossi véleménye a magyar bevándorlási politikáról

Egy­sze­rűen el­ma­gya­rázta a lé­nye­get az olasz hír­ügy­nök­ség kér­dé­sére vá­la­szolva.

Egy­sze­rűen el­ma­gya­rázta a lé­nye­get az olasz hír­ügy­nök­ség kér­dé­sére vá­la­szolva.

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

Világszenzáció Budapesten, a magyar válogatott legyőzte Horvátországot

A ma­gyar vá­lo­ga­tott hát­rány­ból fel­állva győzte le az Eb-se­lej­te­zőn Hor­vát­or­szá­got.

Szlovák-magyar: nem akárkitől kapott üzenetet Marco Rossi

Szlovák-magyar: nem akárkitől kapott üzenetet Marco Rossi

Dunai Antal mondta el a vé­le­mé­nyét.

Dunai Antal amondó, Szo­bosz­lai Do­mi­nik­nak helye van a kez­dő­csa­pat­ban. Az Új­pest le­gen­dája Bene Fe­renc­cel és Al­bert Fló­ri­án­nal pél­dá­ló­zott.

Így ünnepelte Rossi a horvátok legyőzését a pesti éjszakában

Így ünnepelte Rossi a horvátok legyőzését a pesti éjszakában

A törzs­he­lyén kö­tött ki. Meg­ad­ták a mód­ját a ba­rá­ta­i­val és a mun­ka­tár­sa­i­val.

A törzs­he­lyén kö­tött ki a vb-ezüst­ér­me­sek el­leni nagy di­a­dal után. Meg­ad­ták a mód­ját a ba­rá­ta­i­val és a mun­ka­tár­sa­i­val.

Pompás hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Remek hír futott be Rossihoz a szlovák-magyar meccs előtt

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, gólt is szer­zett.

Szo­bosz­lai Do­mi­nik elő­ször kez­dett baj­noki meccsen a Red Bull Salz­burg fel­nőtt­csa­pa­tá­ban, gólt is szer­zett.

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Szívhez szóló szavak a kapitánytól, Marco Rossi kitárta a lelkét

Van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal.

Máris van fel­adata bőven a vá­lo­ga­tot­tal. Kö­ze­le­dik a szlo­vák-ma­gyar meccs, az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­zők rajtja.

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Marco Rossi elárulta, ezeket a focistákat figyeli

Több já­té­kos is a cél­ke­reszt­ben.

Öt hét múlva kezdi meg az Eu­rópa-baj­noki se­lej­te­ző­ket a ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott. Több já­té­kos is Marco Rossi cél­ke­reszt­jé­ben.

Meglepetések a válogatott keretében, ők készülnek Szlovákia ellen

Meglepetések a válogatott keretében, ők készülnek Szlovákia ellen

Szo­bosz­lai és Ba­logh is tagja az Eb-se­lej­te­zőkre össze­hí­vott csa­pat­nak.

Mel­let­tük dön­tött Marco Rossi. Szo­bosz­lai és Ba­logh Nor­bert is tagja az Eb-se­lej­te­zőkre össze­hí­vott csa­pat­nak.

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Rossinak köszönheti élete lehetőségét a magyar futballista?

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Nem el­kép­zel­he­tet­len, hogy a vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya aján­lotta be Schä­fer And­rást az ola­szok­nak. Az MTK ne­ve­lése kész bi­zo­nyí­tani a te­het­sé­gét.

Megszólalt Marco Rossi, így látja a magyar válogatott esélyeit

Megszólalt Marco Rossi, így látja a magyar válogatott esélyeit

A ma­gyar vá­lo­ga­tott a hor­vát, a walesi, a szlo­vák és az azeri csa­pat­tal ke­rült egy cso­portba.

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

Marco Rossi elárulta, ez vár Dzsudzsák Balázsra a finnek ellen

Az ész­tek ellen cse­re­ként állt be.

Az ész­tek ellen cse­re­ként ju­tott szó­hoz Dzs­u­dzsák Ba­lázs, a fin­nek ellen vi­szont már a kez­dő­csa­patba je­löl­heti Marco Rossi.

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Marco Rossinak üzent a mellőzött magyar focista

Szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik.

Vida Kri­stop­her szen­zá­ciós for­má­ban ját­szik a szlo­vák baj­nok­ság­ban, a ma­gyar vá­lo­ga­tott meg­hívó azon­ban még várat ma­gára.

Különös családi titok derült ki Rossiról

Különös családi titok derült ki Marco Rossiról

30 éve sze­rel­mes a fe­le­sé­gébe a ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott ka­pi­tá­nya.

A ma­gyar fo­ci­vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya 30 éve sze­rel­mes a fe­le­sé­gébe. Élete párja biz­tatta arra is, hogy mond­jon igent Csá­nyi Sán­dor hí­vá­sára.

Kispesti sámlitól a válogatott kispadig: bemutatjuk Rossi helyettesét

Kispesti sámlitól a válogatott kispadig: bemutatjuk Rossi helyettesét

A ka­pi­tány jobb­keze, csön­des hát­tér­em­ber lép előre a reflek­tor­fénybe.

A ka­pi­tány jobb­keze, csön­des és nyu­godt hát­tér­em­ber lép előre a reflek­tor­fénybe.

Újabb csapás: Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Nagyon rossz hírt közöltek Marco Rossival

Fiola At­tila is meg­sé­rült.

Fiola At­tila is ki­dőlt a ma­gyar vá­lo­ga­tott kö­vet­kező két meccse előtt. Az olasz szak­ve­zető egy­előre nem ter­vezi, hogy he­lyükre más já­té­kost hív­jon a ke­retbe.

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

Rossi kitálalt Dzsudzsákról, elárulta kettejük kapcsolatának titkát

El­ké­pesztő szto­rira de­rült fény! Nem­rég a fo­cista se­gí­tette mun­ká­hoz az edzőt, aki aztán ki­hagyta a vá­lo­ga­tott ke­ret­ből.

Friss hír: Dzsudzsák Balázs hamarosan visszatérhet a válogatottba

Friss hír: Dzsudzsák Balázs hamarosan visszatérhet a válogatottba

Leg­alábbis a klub­edző­jét ez egy­ál­ta­lán nem lepné meg.

Leg­alábbis a klub­edző­jét nem lepné meg, ha Marco Rossi újra be­hívná a ma­gyar sztár­fo­cis­tát.

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Élete hölgyeivel ünnepelt a válogatott kapitánya

Így ün­ne­pelt Marco Rossi.

Marco Rossi büszke lehet a gö­rö­gök el­leni győ­ze­lemre, a szö­vet­ségi ka­pi­tány meg­ün­ne­pelte a si­kert.

5 ok: ezért kell ma csoda a fociválogatottól

5 ok: ezért kell ma csoda a fociválogatottól

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza.

Sze­gény Ros­sit az ág is húzza a ma­gyar-görög meccs előtt. Pá­lyán és pá­lyán kívül is sok ne­héz­ség­gel küz­de­nek lab­da­rú­gó­ink.

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Mi lesz Dzsudzsákkal? Elárulta végre a szövetségi kapitány

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Tiszta vizet ön­tött a po­hárba. Marco Rossi kerek-perec el­mondta, el­ásta-e magát a fo­cista az arab kis­csa­pat­nál.

Súlyos kritika, Dzsudzsák most nincs azon a szinten

Súlyos kritika, Dzsudzsák most nincs azon a szinten

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi Dzs­u­dzsák Ba­lázs mel­lő­zé­sé­ről be­szélt.

A ma­gyar lab­da­rúgó-vá­lo­ga­tott szö­vet­ségi ka­pi­tá­nya, Marco Rossi Dzs­u­dzsák Ba­lázs mel­lő­zé­sé­ről be­szélt.

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

Friss fotó, Hosszú Katinka váratlan helyen bukkant fel

A Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe.

Az Iron Ladyt a Hun­ga­ror­in­gen vit­ték körbe egy két­ülé­ses F1-es au­tó­val. Marco Rossi sem ma­radt ki a mó­ká­ból.

Nagy változás az MLSZ-nél, távozik a korábbi szövetségi kapitány

Nagy változás az MLSZ-nél, távozik a korábbi szövetségi kapitány

Marco Rossi ka­pi­tány a saját em­be­re­i­vel dol­go­zik a vá­lo­ga­tott­nál. Erre ké­szül Szé­lesi Zol­tán.

Itt tűnt fel a magyar fociválogatott kapitánya, kit figyelhetett?

Itt tűnt fel a magyar fociválogatott kapitánya, kit figyelhetett?

A Nagy­er­dei Sta­di­on­ban fo­tóz­ták le az olasz tré­nert.

A Nagy­er­dei Sta­di­on­ban fo­tóz­ták le az olasz tré­nert. A Deb­re­cen 2-0-ra győ­zött a Di­ós­győr ellen.

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Csodával búcsúzott a magyar szövetségi kapitány

Marco Rossi eu­fo­ri­kus győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett a Du­na­szer­da­hely já­té­ko­sa­i­val.

Marco Rossi eu­fo­ri­kus győ­zel­met ün­ne­pel­he­tett a Du­na­szer­da­hely já­té­ko­sa­i­val.

Nem semmi: brutálisan őszinte választ adott az új magyar focikapitány

Nem semmi: brutálisan őszinte választ adott az új magyar focikapitány

Marco Rossi el­is­merte, kép­te­len egy­szerre két do­logra össz­pon­to­sí­tani.

Marco Rossi el­is­merte, kép­te­len egy­szerre két do­logra össz­pon­to­sí­tani.

Pizzázáson múlt a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztja

Pizzázáson múlt a magyar válogatott szövetségi kapitányi posztja

Marco Rossi az olasz Dár­dai Pál? Nem szimpla kül­földi zsol­dos vál­totta a nem­zeti csa­pat élé­ről me­nesz­tett Georges Le­ekenst.

Hadüzenet az új kapitánytól, Rossi beleszállt a magyar foci sztárjába

Hadüzenet az új kapitánytól, Rossi beleszállt a magyar foci sztárjába

Nem csak a cím­zett­nek szól az üze­net. Ke­mény sza­vak a vá­lo­ga­tott újon­nan ki­ne­ve­zett olasz szak­ve­ze­tő­jé­től.

Ez most komoly? Óriási ígéretet tett Rossi új magyar focikapitányként

Ez most komoly? Óriási ígéretet tett Rossi új magyar focikapitányként

Elő­ször be­szélt a ki­ne­ve­zé­sé­ről az olasz szak­em­ber, és rög­tön fo­ga­dal­mat tett. Ha ez si­ke­rül, le a ka­lap­pal előtte!

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Sztáredzőkkel együtt díjazták hazájában a Honvéd sikerkovácsát

Le a ka­lap­pal Marco Rossi előtt!

Mi­csoda név­sor: Al­legri, An­ce­lotti, Conte és... Marco Rossi mun­ká­ját végre az olasz fut­ball­ban is el­is­mer­ték.

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Olaszországból jött a hír: az MLSZ már tárgyal Leekens utódával

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi poszt ügye?

Itá­li­á­ban már tud­ják, hogy áll az ügy! Na­po­kon belül vál­tás lehet a ma­gyar szö­vet­ségi ka­pi­tá­nyi posz­ton?

Meghökkentő MLSZ-terv derült ki: Leekens repül, ő váltja?

Meghökkentő MLSZ-terv derült ki: Leekens repül, ő váltja?

A je­lölt már el is árulta, vál­lalja-e.

Ha va­laki, ez a je­lölt aztán tény­leg meg­ér­de­mel egy esélyt a vá­lo­ga­tott élén. Már el is árulta, vál­lalja-e.

Visszatért Kispestre a bajnokedző, a jövőjéről is beszélt

Visszatért Kispestre a bajnokedző, a jövőjéről is beszélt

Marco Ros­sit nagy sze­re­tet­tel vár­ták.

A Hon­véd szur­ko­lói nagy sze­re­tet­tel vár­ták Marco Ros­sit. Az olasz edző el is ér­zé­ke­nyült.

Rejtély, valaki nem mond igazat a magyar szövetségi kapitány ügyében

Rejtély, valaki nem mond igazat a magyar szövetségi kapitány ügyében

Nehéz kö­vetni a ka­pi­tány­kér­dést a vá­lo­ga­tott­nál.

Nehéz kö­vetni a ka­pi­tány­kér­dést a vá­lo­ga­tott­nál. Marco Rossi szí­ve­sen vál­lalná a posz­tot, de nem ke­res­ték meg, vagy mégis?

Ez igen, ezt tenné meg a külföldi edző a magyar válogatott kispadjáért

Ez igen, ezt tenné meg a külföldi edző a magyar válogatott kispadjáért

Rossi újra meg­szó­lalt ka­pi­tány­kér­dés­ben.

Rossi újra meg­szó­lalt ka­pi­tány­kér­dés­ben. Az olasz tré­ner a Sport TV mű­so­rá­ban tett ígé­re­tet a vá­lo­ga­tot­tal kap­cso­lat­ban.

Patkányokkal volt tele a bajnokcsapat öltözője!

Gyomorforgató, patkányokkal volt tele a bajnokcsapat öltözője!

Ez is meg­tör­tént Kis­pes­ten.

Bru­tá­lis ál­la­po­tok fo­gad­ták a Hon­véd ame­ri­kai tu­laj­do­no­sát, ami­kor meg­vette a csa­pa­tot. Be­szélt a hir­te­len tör­tént edző­vál­tás­ról is.

Kiütéses győzelemmel üzent, ő lesz a magyar kapitány?

Kiütéses győzelemmel üzent, ő lesz a magyar kapitány?

St­rock me­nesz­tése óta az MLSZ még min­dig nem kö­zölt konk­ré­tu­mo­kat az utód­já­ról.

St­rock me­nesz­tése óta az MLSZ még min­dig nem kö­zölt konk­ré­tu­mo­kat az utód­já­ról.

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Meglepő név, igazi világvándor lesz a Honvéd új edzője!

Hol­land edző váltja Ros­sit a kis­pa­don.

A Hon­véd szom­ba­ton meg­nyerte a baj­nok­sá­got, más­nap be­je­len­tet­ték az edző­cse­rét.