Marcellina

Nagyon gonosz: durva, mit tett Marcellinával Emilio

Nagyon gonosz: durva, mit tett Marcellinával Emilio

A tör­tén­tek­ről a ra­jon­gók­nak is be­szá­molt a nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

A tör­tén­tek­ről a ra­jon­gók­nak is be­szá­molt a nép­szerű éne­kesnő a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Nem javul a keze, újra meg kéne műteni Marcellinát

Nem javul a keze, újra meg kéne műteni Marcellinát

Nem haj­landó az ope­rá­ci­óra.

A sza­xo­fo­nos-éne­kesnő még ta­valy szep­tem­ber­ben szen­ve­dett élet­ve­szé­lyes bal­ese­tet az Al­pok­ban.

Összeesett a magyar énekesnő, majdnem elvérzett koncert közben

Összeesett a magyar énekesnő, majdnem elvérzett koncert közben

A ma­gyar sztárt or­vo­sai fi­gyel­mez­tet­ték, hogy akár el is vé­rez­het.

A ma­gyar sztárt or­vo­sai fi­gyel­mez­tet­ték, hogy akár el is vé­rez­het, de ő mégis szín­padra állt.

Megtörte a csendet Marcellina: Így van súlyos balesete után

Megtörte a csendet Marcellina: Így van súlyos balesete után

Szü­le­tés­nap­ján fájó kéz­zel is sza­xo­font ra­ga­dott, hogy el­játssza ked­venc da­lait.

Szü­le­tés­nap­ján fájó kéz­zel is sza­xo­font ra­ga­dott, hogy el­játssza ked­venc da­lait.

Mentővel vitték kórházba az énekesnőt

Rohammentővel vitték kórházba a magyar énekesnőt

Az oszt­rák Al­pok­ban érte a bal­eset...

Mar­cel­l­ina az oszt­rák Al­pok­ban szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet. A sza­xo­fo­nos-éne­kesnő kö­rül­be­lül 40 ki­lo­mé­te­res se­bes­ség­gel re­pült le a qu­ad­ról.

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Most érkezett: Megsérült a magyar énekesnő, elmarad a buli

Az éne­kesnő ko­moly bal­ese­tet szen­ve­dett, ezért a kö­zös­ségi ol­da­lon tá­jé­koz­tatta ra­jon­góit...

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Igazi hős: Törött bordával és karral állt színpadra a magyar énekesnő

Az éne­kesnő egy hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet...

Az éne­kesnő egy hó­nap­pal ez­előtt szen­ve­dett sú­lyos bal­ese­tet, mely­nek kö­vet­kez­mé­nye­i­ből még mára sem tu­dott fel­épülni.

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Két válása után újra szerelmes a magyar sztárénekesnő

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Mar­cel­li­ná­val, akire hat év szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem.

Ma­da­rat le­hetne fo­gatni Mar­cel­li­ná­val, akire hat év szing­li­ség után újra rá­ta­lált a sze­re­lem. Az éne­kesnő két vá­lása el­le­nére is hitt abban, hogy van va­la­hol egy férfi, aki­vel le­él­heti az éle­tét. Bár egy­előre óva­to­san nyi­lat­ko­zik ked­ve­sé­ről, a hang­ján hal­lat­szik, mennyire bol­dog.

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Rémálommá vált a nyaralás, kifosztották Marcellinát

Az egy­hó­na­posra ter­ve­zett, sze­rel­mes va­ká­ció na­gyon csú­nya véget ért, fél­mil­liós kár érte az éne­kes­nőt.

Az egy­hó­na­posra ter­ve­zett, sze­rel­mes va­ká­ció na­gyon csú­nya véget ért, fél­mil­liós kár érte az éne­kes­nőt.

Gusztustalan, mit talált a postafiókjában Marcellina

Gusztustalan, mit talált a postafiókjában Marcellina

Tel­je­sen meg­döb­bent.

Tel­je­sen meg­döb­bent, ami­kor meg­nyi­totta az üze­ne­tet a pos­tafi­ók­já­ban a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Ezért váltott szakmát a magyar sztárénekesnő

Ezért váltott szakmát a magyar sztárénekesnő

Mar­cel­l­ina sze­gény­ség­ben nőtt fel.

Mar­cel­l­ina csa­ládja, ami­kor gyer­mek volt, sze­gény­ség­ben élt. A ti­zen­négy éves kis­lány­nak vi­szont fel­lé­pésre kel­lett menni, de nem volt hozzá ru­hája.

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Képtelen feldolgozni múltját: Szakemberhez fordult a magyar énekesnő

Éve­ken át nem élt Ma­gyar­or­szá­gon, és azt hitte, hát­ra­hagyta a régi sé­rel­meit.

Éve­ken át nem élt Ma­gyar­or­szá­gon, és azt hitte, hát­ra­hagyta a régi sé­rel­meit.

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Kifakadt A Nagy Duett sztárja: Szerelmet akar az énekesnő

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Mar­cel­l­ina két válás után na­gyon vá­gyik a sze­re­lemre, de úgy érzi, re­mény­te­len a hely­zet.

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Vigasztalhatatlan Pumped Gabó, minden reménye odalett!

Még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

A Nagy Duett idei éva­dá­nak első ki­esői csa­ló­dot­tan tá­voz­tak a TV2 mű­so­rá­ból, még foly­tat­ták volna a já­té­kot.

Dráma a stúdióban, ők A Nagy Duett első kiesői

Dráma a stúdióban, ők A Nagy Duett első kiesői

Nem győz­ték meg a né­ző­ket.

Bár­mennyire is igye­kez­tek, nem győz­ték meg a há­rom­tagú zsű­rit és a né­ző­ket.

Forró ágyjelenet, ezt is bevállalta a TV2 65 éves sztárja

Forró ágyjelenet, ezt is bevállalta a TV2 65 éves sztárja

Egy fi­a­tal, és rend­kí­vül izmos srác volt a part­nere, aki­nek nem kel­lett két­szer mon­dani.

Felháborodott a kritikán A Nagy Duett énekese, elmondta a véleményét

Felháborodott a kritikán A Nagy Duett énekese, elmondta a véleményét

A Nagy Duett leg­meg­hök­ken­tőbb pá­rosa, Mar­cel­l­ina és Pum­ped Gabó már az első élő show-ban ke­mény kri­ti­ká­kat ka­pott. A le­gen­dás Mr. Sa­xo­beat című dalt adták elő, de min­den igye­ke­ze­tük el­le­nére az utolsó he­lyen vé­gez­tek.

Adásban büntették meg a TV2 sztárját!

Adásban büntették meg a TV2 sztárját!

Pum­ped Ga­bóék pro­duk­ci­ója fer­ge­te­gesre si­ke­rült.

Pum­ped Gabo és Mar­cel­l­ina pro­duk­ci­ója fer­ge­te­gesre si­ke­rült.

Barátja miatt két napra megvakult a magyar énekesnő

Barátja miatt két napra megvakult a magyar énekesnő

Mar­cel­l­ina, a nyolc­va­nas évek pop­ki­rály­nője be­köl­tö­zött a Vakok Ál­lami In­té­ze­tébe.