Manfred Weber

Kovács Zoltán: Nem kell se Weber, se Timmermans

Kovács Zoltán: Nem kell se Weber, se Timmermans

A kor­mány sem Manf­red Weber, sem Frans Tim­mer­mans eu­ró­pai bi­zott­sági el­nöki je­lölt­sé­gét nem tá­mo­gatja.

A kor­mány sem Manf­red Weber, sem Frans Tim­mer­mans eu­ró­pai bi­zott­sági el­nöki je­lölt­sé­gét nem tá­mo­gatja.

Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Manfred Webert

Kovács Zoltán: Nem támogatjuk Manfred Webert

Új je­löl­tekre lesz szük­ség.

Egyre na­gyobb az egyet­ér­tés abban, hogy új je­löl­tekre lesz szük­ség, és az is nyil­ván­való, hogy a vá­lasz­tás után új erő­vi­szo­nyok ala­kul­nak majd ki.

Szijjártó: Weber nem tiszteli a magyarokat, ezért nem támogatjuk

Szijjártó: Weber nem tiszteli a magyarokat, ezért nem támogatjuk

Manf­red Weber, az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje tisz­te­let­len­ség­gel vi­sel­te­tett a ma­gyar nép iránt.

Manf­red Weber, az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje tisz­te­let­len­ség­gel vi­sel­te­tett a ma­gyar nép iránt.

Timmermans oldalára állt Weber az iszlám kérdésben

Timmermans oldalára állt Weber az iszlám kérdésben

Manf­red Weber és Frans Tim­mer­mans ismét egy té­vé­vi­tán üt­köz­tet­ték el­kép­ze­lé­sü­ket Eu­rópa sor­sá­ról.

Manf­red Weber és Frans Tim­mer­mans ismét egy té­vé­vi­tán üt­köz­tet­ték el­kép­ze­lé­sü­ket Eu­rópa sor­sá­ról.

Szijjártó: Weber súlyosan megsértette a magyar választókat

Szijjártó: Weber súlyosan megsértette a magyar választókat

A mos­tani az első olyan eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás, ahol va­lódi kér­dé­sek­ről dönt­he­tünk.

A mos­tani az első olyan eu­ró­pai par­la­menti vá­lasz­tás, ahol va­lódi kér­dé­sek­ről dönt­he­tünk.

Varga Judit: Weber vérig sértette a magyar választókat

Varga Judit: Weber vérig sértette a magyar választókat

Weber azt mondta, ha a FIDESZ sza­va­za­ta­i­val tudna csak bi­zott­sági el­nökké válni, nem fo­gadná el a meg­bí­za­tást.

Manfred Weber maga se hiszi, amit mond, vagy mégis?

Manfred Weber maga se hiszi, amit mond, vagy mégis?

Pénz­ről is be­szél.

Nem sza­bad eu­ró­pai uniós (EU-) for­rás­ból pénzt adni EU-el­le­nes pár­tok­nak, és va­la­mennyi párt­nak nyil­vá­nos­ságra kell hoz­nia pénz­ügyi for­rá­sait - mondta.

Gyáva és alattomos Manfred Weber kampánya

Gyáva és alattomos Manfred Weber kampánya

Nem az első al­ka­lom: az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje úgy pró­bál bal­li­be­rá­lis tá­mo­ga­tó­kat sze­rezni, hogy a Fi­deszbe pró­bál rug­dosni.

Nem az első al­ka­lom: az Eu­ró­pai Nép­párt csúcs­je­löltje úgy pró­bál bal­li­be­rá­lis tá­mo­ga­tó­kat sze­rezni eset­le­ges meg­vá­lasz­tá­sá­hoz, hogy a Fi­deszbe pró­bál rug­dosni. Bu­da­pesti lá­to­ga­tá­sa­kor ezt nem merte meg­tenni. A jel­lem­gyen­ge­sége nem is kér­dé­ses.

Judit Sargentini pofátlansága határtalan

Judit Sargentini pofátlansága határtalan

El­ké­pesztő, mire ve­te­me­dik a mik­ro­zöld, an­ti­sze­mita hol­land pár­tocska uniós kép­vi­se­lője. .

El­ké­pesztő, mire ve­te­me­dik a mik­ro­zöld, an­ti­sze­mita hol­land pár­tocska uniós kép­vi­se­lője. A hazug je­len­té­sé­ről el­hí­re­sült mat­róna most éppen a Nép­párt­nak akarja elő­írni, mit és ho­gyan te­gyen a Fi­desz ellen. Úgy gon­dolja, joga van be­le­szólni más párt­csa­lá­dok ügye­ibe.

Hazudozik a Fideszről Manfred Weber

Hazudozik a Fideszről Manfred Weber

Lehet, hogy színt val­lott, de az sem ki­zárt, hogy újra csak kö­pö­nye­get for­gat Manf­red Weber. Egy pén­teki német lap­in­ter­jú­ban szinte va­la­mennyi jobb­ol­dali, kon­zer­va­tív párt­nak ne­ki­ment.

Egy pén­teki német lap­in­ter­jú­ban szinte va­la­mennyi jobb­ol­dali, kon­zer­va­tív párt­nak ne­ki­ment, ugyan­ak­kor össze­fo­gást ígért a bal­li­be­rá­lis pár­tok­kal.

Erős, egységes Néppártot akarunk

Erős, egységes Néppártot akarunk

Amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni a Fi­desz.

A Fi­desz egy erős, egy­sé­ges, ke­resz­tény­de­mok­rata, a be­ván­dor­lást el­uta­sító Eu­ró­pai Nép­pár­tot (EPP) sze­retne, és amíg erre esély van, a párt­csa­lád tagja akar lenni.

A migráció megállítása fontosabb, mint a pártfegyelem

A migráció megállítása fontosabb, mint a pártfegyelem

A vita a be­ván­dor­lás­ról szól.

A vita a be­ván­dor­lás­ról szól, a Fi­desz pedig min­den­ki­nek, így Manf­red We­ber­nek a vé­le­mé­nyét is meg­hall­gatja.

Deutsch Tamás: Manfred Webert "megmalmozzák"

Deutsch Tamás: Manfred Webert "megmalmozzák"

Manf­red Weber sze­rint ahhoz, hogy a Fi­desz tag­sága ne szűn­jön meg, három dol­got kell tel­je­sí­teni.

Hollik: A magyarok döntése fontosabb a pártfegyelemnél

Hollik: A magyarok döntése fontosabb a pártfegyelemnél

Az Eu­ró­pai Bi­zott­ság tu­laj­don­kép­pen be­is­merte, hogy "min­den be­ván­dor­lás­párti terv lé­te­zik".

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Badarságokat állít az Európai Bizottság

Gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­li­óit en­gedné be Brüs­szel.

Ha­lász János sze­rint gaz­da­sági be­ván­dor­lók mil­li­óit en­gedné be Brüs­szel.

Verhofstadt most a románokat fenyegeti

Verhofstadt most a románokat fenyegeti

Az EP li­be­rá­lis frak­ci­ó­ból való ki­zá­rásra cé­loz­ga­tott

Az eu­ró­pai par­la­menti li­be­rá­lis frak­ci­ó­ból való ki­zá­rás­sal fe­nye­gette meg a cso­port két román tag­ját.