Majka

Folytatódik Magyarország egyik legnépszerűbb műsora!

Folytatódik Magyarország egyik legnépszerűbb műsora!

A Bezár a Bazár! si­kere tö­ret­len, így vissza­tér a kép­er­nyőre.

A Bezár a Bazár! si­kere tö­ret­len, így vissza­tér a kép­er­nyőre.

FRISS HÍREK

Hangját tette kockára: Megműthetik Majkát

Hangját tette kockára: Megműthetik Majkát

Majka már hét­vé­gén sem volt jól, de így is ha­tal­mas bulit csi­nált a Bu­da­pest Park­ban. A hang­já­nak azon­ban nem tett jót a fe­szí­tett tempó.

Majka már hét­vé­gén sem volt jól, de így is ha­tal­mas bulit csi­nált a Bu­da­pest Park­ban.

Betegen sem pihen: Majka a színpadon árulta el, mi a baja

Betegen sem pihen: Majka a színpadon árulta el, mi a baja

Nehéz napok van­nak a rap­per háta mö­gött. Kö­zön­sé­gé­nek be­szélt a rész­le­tek­ről.

Nehéz napok van­nak a rap­per háta mö­gött. Kö­zön­sé­gé­nek be­szélt a rész­le­tek­ről.

Így emlékeznek Csernobilra a magyar sztárok

Így emlékeznek Csernobilra a magyar sztárok

33 évvel ez­előtt Prip­jaty vá­ro­sá­ból egy eddig is­me­ret­len el­len­ség kez­dett ter­jesz­kedni Eu­rópa fe­lett...

33 évvel ez­előtt Prip­jaty vá­ro­sá­ból egy eddig is­me­ret­len el­len­ség kez­dett ter­jesz­kedni Eu­rópa fe­lett...

Ujjongott Majka: valóra vált az álma

Ujjongott Majka: valóra vált az álma

A nép­szerű mű­sor­ve­zető végre bol­do­gan fel­lé­le­gez­he­tett.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető végre bol­do­gan fel­lé­le­gez­he­tett. Ré­góta dol­go­zott ezen.

Drámai nyaralás: Kórházba került Törökországban Majka kisfia

Drámai nyaralás: Kórházba került Törökországban Majka kisfia

Dun­dika elő­ször azt hitte, a kis Ma­rián csak nap­szú­rást ka­pott.

Dun­dika elő­ször azt hitte, a kis Ma­rián csak nap­szú­rást ka­pott. Ké­sőbb ki­de­rült, na­gyobb a baj, mint gon­dol­ták.

Ezekkel a világsztárokkal találkozhatsz idén a Balatonon

Ezekkel a világsztárokkal találkozhatsz idén a Balatonon

Egy­mil­li­ó­nál is több fesz­ti­vál­tu­ris­tát vár­nak idén a Ba­la­tonra.

Egy­mil­li­ó­nál is több fesz­ti­vál­tu­ris­tát vár­nak idén a Ba­la­tonra.

Fájdalmas beavatkozás vár Majkára: rettenetesen félek

Fájdalmas beavatkozás vár Majkára: rettenetesen félek

A mű­sor­ve­zető-rap­per kény­te­len meg­csi­nál­tatni a fo­gait.

A mű­sor­ve­zető-rap­per kény­te­len meg­csi­nál­tatni a fo­gait.

Kínos baki: óriásit zakózott a kamerák előtt Majka

Kínos baki: óriásit zakózott a kamerák előtt Majka

Most aztán szé­gyen­kez­he­tett.

A Bezár a bazár! mű­sor­ve­ze­tője most aztán szé­gyen­kez­he­tett.

Ez nem semmi: kismama küzdött a Bezár a bazár nyereményeiért

Ez nem semmi: kismama küzdött a Bezár a bazár nyereményeiért

Au­gusz­tusra várja a kis­lá­nyát, báty­já­val pedig, aki szin­tén szü­lői örö­mök elé néz, arra vál­lal­koz­tak, hogy győz­nek.

Nagy volt a titkolózás, Majka nem vett részt Curtis esküvőjén

Nagy volt a titkolózás, Majka nem vett részt Curtis esküvőjén

A rap­per a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rá­sá­val nő­sült meg. Majka nem tűnt fel a köz­zé­tett fo­tó­kon.

A rap­per a nyil­vá­nos­ság tel­jes ki­zá­rá­sá­val nő­sült meg. Majka nem tűnt fel a köz­zé­tett fo­tó­kon.

Majka miatt kellett leállítani a forgatást: ez történt

Majka miatt kellett leállítani a forgatást: ez történt

Fé­kez­he­tet­len roham jött a nagy­szájú mű­sor­ve­ze­tőre. Mu­tat­juk a vi­deót. Nem is ke­rült adásba a je­le­net.

Fé­kez­he­tet­len roham jött a nagy­szájú mű­sor­ve­ze­tőre. Mu­tat­juk a vi­deót. Nem is ke­rült adásba a je­le­net.

Majka leparasztozta Tillát

Majka leparasztozta Tillát

A nagy­szájú rap­per a ka­me­rák előtt sem fogta vissza magát.

A nagy­szájú rap­per a ka­me­rák előtt sem fogta vissza magát. Csú­nyán be­szólt kol­lé­gá­já­nak. Mu­tat­juk a vi­deót.

Teljes káosz, tömegpánik alakult ki Majka buliján

Teljes káosz, tömegpánik alakult ki Majka buliján

Egy anyu­ká­nak ha­lál­fé­lelme volt.

Sok ra­jon­gó­nak nem úgy ért véget az este, ahogy azt sze­rette volna. Egy anyuka azt mondta, egye­ne­sen ha­lál­fé­lelme volt.

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Elszólta magát Dundika: ezt titkolják Majkával?

Meg­lepő, mit írt le a blog­já­ban.

Meg­lepő, mit írt le leg­fris­sebb blog­be­jegy­zé­sé­ben a sztár­anyuka.

Összeesett a stúdióban Majka, videó is készült róla

Összeesett a stúdióban Majka, videó is készült róla

Fo­ga­tás köz­ben esett a földre.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Bezár a bazár! fo­ga­tása köz­ben esett a földre.

Curtis elárulta, hogy érzi magát Majka nélkül

Curtis elárulta, hogy érzi magát Majka nélkül

Cur­tis mos­tan­ság új da­la­i­val tarol az in­ter­ne­ten. Még min­dig sokan ra­jon­ga­nak a rap­pe­rért.

Cur­tis mos­tan­ság új da­la­i­val tarol az in­ter­ne­ten. Még min­dig sokan ra­jon­ga­nak a rap­pe­rért.

Elszabadult a pokol a TV2 stúdiójában

Elszabadult a pokol a TV2 stúdiójában

Erről most ismét Majka és Tilla tehet. Egy biz­tos, ki­váló pá­rost al­kot­nak.

Erről most ismét Majka és Tilla tehet. Egy biz­tos, ki­váló pá­rost al­kot­nak a mű­sor­ve­ze­tők.

Fenomenális, amit Majka a kamerák előtt művelt

Fenomenális, amit Majka a kamerák előtt művelt

A mű­sor­ve­zető imád po­én­kodni.

A mű­sor­ve­zető imád po­én­kodni. Ki­váló hu­mo­rát a Bezár a bazár! for­ga­tá­sán is meg­csil­log­tatta.

Megdicsérte Majka, meglepő dolgot árult el Curtis

Megdicsérte Majka, meglepő dolgot árult el Curtis

A 29 éves ze­nész újult erő­vel tért vissza a hazai zenei életbe, ezt pedig egy­kori ba­rátja is ér­té­kelte.

A 29 éves ze­nész újult erő­vel tért vissza a hazai zenei életbe, ezt pedig egy­kori kol­lé­gája és ba­rátja is ér­té­kelte.

Ők a Budapest Dal 2019 nyertesei, így zajlott a gála

Ők a Budapest Dal 2019 nyertesei, így zajlott a gála

Nehéz dön­tése volt a zsű­ri­nek, hi­szen több száz, erős szer­ze­mény­ből kel­lett vá­lo­gat­nia.

Nehéz dön­tése volt a zsű­ri­nek, hi­szen több száz, erős szer­ze­mény­ből kel­lett vá­lo­gat­nia.

Különleges módon segített egy játékosnak Majka

Különleges módon segített egy játékosnak Majka

Hu­mo­ros hely­ze­te­ket te­rem­tett.

A Bezár a bazár! va­do­natúj éva­dá­nak szer­dai adá­sá­ban Majka egy vér­beli ra­jon­gó­já­val ta­lál­ko­zik, ami hu­mo­ros hely­ze­te­ket te­remt a mű­sor­ban.

Izgalmas adásokkal tér vissza a TV2 népszerű műsora!

Izgalmas adásokkal tér vissza a TV2 népszerű műsora!

Óri­ási drá­mák és küz­del­mek vár­nak!

Új nye­re­mé­nyek, mó­do­sult já­ték­sza­bály, még őrül­tebb pil­la­na­tok, és emel­lett óri­ási drá­mák és küz­del­mek!

Majka kitálalt: Nálunk otthon ebből mindig probléma van

Majka kitálalt: Nálunk otthon ebből mindig probléma van

A rap­per és ked­vese, Hajni har­mó­ni­á­ban élnek, ám az ő kap­cso­la­tuk­ban is akad olyasmi, ami miatt ki tud­nak akadni egy­másra.

A rap­per és ked­vese, Hajni har­mó­ni­á­ban élnek, ám az ő kap­cso­la­tuk­ban is akad olyasmi, ami miatt ki tud­nak akadni egy­másra.

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki.

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki a ma­gyar zenei díj­át­adó után. Újra posz­tolt Las Ve­gas­ból Majka.

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

A rap­per még min­dig kép­te­len fel­dol­gozni azt, hogy múlt csü­tör­tö­kön egy díjat sem nyert a Fo­nog­ram-gálán, most ken­dő­zet­le­nül el­mondta a vé­le­mé­nyét.

Nekiestek Tóth Gabinak Majka rajongói, kegyetlenül alázzák

Nekiestek Tóth Gabinak Majka rajongói, kegyetlenül alázzák

Tóth Gabi és Majka du­ett­jé­vel a spor­to­lást sze­rette volna nép­sze­rű­sí­teni.

Tóth Gabi és Majka du­ett­jé­vel a spor­to­lást sze­rette volna nép­sze­rű­sí­teni, ám heves re­ak­ci­ó­kat vál­tot­tak ki. A kom­men­te­lők nem kí­mél­ték az éne­kes­nőt, aki­nek a he­lyére töb­ben is Kol­lá­nyi Zsu­zsit akar­ták. Utóbbi hozzá is szólt a kér­dés­hez.

Itt a válasz Majka kirohanására, alaposan helyre tették a szervezők

Itt a válasz Majka kirohanására, alaposan helyre tették a szervezők

A ze­nész a hét­végi Fo­nog­ram-díj-átadó után sér­tő­dött meg.

A ze­nész a hét­végi Fo­nog­ram-díj-átadó után sér­tő­dött meg, mert nem ő kapta a díjat.

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

A rap­per­nek rosszul­esik, hogy bár mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma még­sem is­meri el soha.

A rap­per­nek na­gyon rosszul­esik, hogy bár mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma el­is­me­ré­sét még­sem kap­hatja meg soha.

Drámai vallomás: gyermeke miatt szorongott Dundika

Drámai vallomás: gyermeke miatt szorongott Dundika

Meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott.

Meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott.

Elhagyta az országot Majka, milliókkal térhet haza

Elhagyta az országot Majka, milliókkal térhet haza

Egy igazi kan­bu­lira uta­zott el.

A rap­per egy igazi kan­bu­lira uta­zott el Las Ve­gasba, könnyen lehet, hogy több pénz­zel tér haza, mint amennyi­vel el­ment.

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van.

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van, így vár­ható volt, hogy egy­szer ez is be­kö­vet­ke­zik.

Curtis és Majka is megsértődött

Curtis és Majka is megsértődött

A két rap­per hosszú idő óta elő­ször ért egyet va­la­mi­ben.

A két rap­per hosszú idő óta elő­ször ért egyet va­la­mi­ben. Mind­ket­ten ki­akad­tak egy cikkre, ami­ben meg­sér­tet­ték őket.

Megdöbbentek a rajongók, Curtis kitálalt: ezért nem áll össze Majkával

Megdöbbentek a rajongók, Curtis kitálalt: ezért nem áll össze Majkával

Nincs már esély arra, hogy Cur­tis és Majka újra egy csa­pa­tot al­kos­sa­nak.

Nincs már esély arra, hogy Cur­tis és Majka újra egy csa­pa­tot al­kos­sa­nak.

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­denki ta­lál­gat.

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után.

Minden megváltozott, újra együtt állhat színpadra Majka és Curtis

Minden megváltozott, újra együtt állhat színpadra Majka és Curtis

A két rap­per nyár óta nem mu­tat­ko­zott együtt nyil­vá­no­san, de közös mun­ká­juk miatt most együtt kap­hat­nak el­is­me­rést.

Minden szülőt foglalkoztató kérdésre talált választ Majka párja

Minden szülőt foglalkoztató kérdésre talált választ Majka párja

Nehéz kér­dés, hogy mennyi időt tölt­sön a gye­rek az in­ter­ne­ten.

A mai ro­hanó, di­gi­tá­lis vi­lág­ban nehéz kér­dés, hogy mennyi időt tölt­sön a gye­rek az in­ter­ne­ten.

Hangja miatt rettegett Majka

Hangja miatt rettegett Majka

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik, és csak ne­he­zen veszi rá magát a pi­he­nésre. Volt egy pont, ami­kor vi­szont meg­ré­mült.

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik, és csak ne­he­zen veszi rá magát a pi­he­nésre. Volt egy pont, ami­kor vi­szont meg­ré­mült.

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni.

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni, de reg­gelre már in­kább Ame­rika ka­pi­tány lenne.

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

Ag­gó­dott, hogy el­mú­lik kö­zöt­tük az in­ti­mi­tás.

A rap­per ked­vese egy idő­ben ag­gó­dott azért, hogy el­mú­lik kö­zöt­tük az in­ti­mi­tás, de végül rá­jött, ez nem a meg­szó­lí­tá­son múlik.

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het.

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het a re­hab­ról. Meny­asszo­nya, Krisz­tike nem is tudja lep­lezni bol­dog­sá­gát.

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Ma­rián már kezdi ki­nőni a ve­szé­lyes lég­úti be­teg­sé­get, de ko­ráb­ban ful­la­dá­sos ro­ha­mai miatt kór­házba ke­rült.

Ma­rián már kezdi ki­nőni a ve­szé­lyes lég­úti be­teg­sé­get, de ko­ráb­ban ful­la­dá­sos ro­ha­mai miatt kór­házba ke­rült.

Sokkot kaptak a rajongók, meztelen fotó került elő Majkáról

Sokkot kaptak a rajongók, meztelen fotó került elő Majkáról

A rap­pert egy pa­nel­ház apró mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben kap­ták len­cse­végre.

A rap­pert egy pa­nel­ház apró mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben kap­ták len­cse­végre, épp, mi­köz­ben a dol­gát vé­gezte.

Hallgasd meg nálunk, hogyan dolgozta fel Majka a legendás magyar dalt!

Hallgasd meg nálunk, hogyan dolgozta fel Majka a legendás magyar dalt!

Mező Misi sze­rint iga­zán sa­já­tos fee­lingje lett.

A Pá­linka dal című szer­ze­ményt Majka dol­gozta fel, mely­nek az ere­deti szö­veg­hez tol­dott rap­be­tét­tel Mező Misi sze­rint iga­zán sa­já­tos fee­lingje lett.

Megdöbbentő bejelentést tett Majka

Megdöbbentő bejelentést tett Majka

Majka két évig nem akar dol­gozni, vissza­vo­nul.

Majka két évig nem akar dol­gozni, vissza­vo­nul. A ten­ge­ren­tú­lon sze­retne sze­ren­csét pró­bálni.

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap.

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap este a rap­per és a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar. A közös fel­lé­pés rég­óta érett már, és most be­kö­vet­ke­zett.

Titokban végig jóban maradtak: újra összeállhat Majka és Curtis

Titokban végig jóban maradtak: újra összeállhat Majka és Curtis

Öt hónap hall­ga­tás után törte meg Majka a csen­det Cur­tis­szel kap­cso­la­to­san.

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Évér­té­ke­lést tar­tott.

A rap­per nem tit­kolja, nem min­dig volt szá­mára könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

Itt a válasz, Majka üzent Curtisnek

Itt a válasz, Majka üzent Curtisnek

A rap­per kö­zös­ségi ol­da­lán re­a­gált Cur­tis be­je­len­té­sére.

A rap­per kö­zös­ségi ol­da­lán re­a­gált Cur­tis be­je­len­té­sére.

Curtis lett 2018 botrányhőse

Hihetetlen de igaz: Curtis csúnyán lenyomta Berkit

Ta­valy év végén el­gon­dol­kod­tunk, kié lehet a kép­ze­let­beli kupa.

Év végén mint ren­de­sen, el­gon­dol­kod­tunk azon, hogy me­lyik hazai celeb ér­de­melné meg az év bot­rány­hő­sé­nek járó kép­ze­let­beli kupát.

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége. Nem is csoda, hi­szen szám­ta­lan fájó dolog tör­tént .

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége. Nem is csoda, hi­szen szám­ta­lan fájó dolog tör­tént .

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül. Ez most meg is tör­tént.

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül. Ez most meg is tör­tént.

Pisloghat Majka, friss dalok helyett '94-es slágerre buknak a magyarok

Pisloghat Majka, friss dalok helyett '94-es slágerre buknak a magyarok

Két si­ker­dal­lal is sze­re­pel a MAHASZ kis­le­mez lis­tá­já­nak első 12 he­lye­zettje kö­zött az ózdi szö­veg­mondó...

Csinos lányok társaságában kaptuk le Majkát: Mit szól ehhez Dundika

Csinos lányok társaságában kaptuk le Majkát: Mit szól ehhez Dundika

Va­sár­nap este véget ért a Sz­tárba Sztár.

Va­sár­nap este véget ért a Sz­tár­ban Sztár. Vol­tak meg­le­pe­té­sek a stú­di­ó­ban.

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Vajon ha­rag­sza­nak egy­másra?

Azt nem tudni, hogy va­lódi-e a harag kö­zöt­tük, vagy csak új­fent szur­ká­lódni volt kedve a rap­per­nek...

Majka: Akkor tört össze bennem a világ

Majka: Akkor tört össze bennem a világ

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

A zsű­ri­ta­got tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása a Sz­tár­ban Sztár ki­len­ce­dik élő adá­sá­ban, jól­le­het, nem adott neki túl magas pon­to­kat.

A zsű­ri­ta­got tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása a Sz­tár­ban Sztár ki­len­ce­dik élő adá­sá­ban, jól­le­het, nem adott neki túl magas pon­to­kat.

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Kiszivárgott a videó Majkáról és Tilláról: kibeszélték Weisz Fannit

Kiszivárgott a videó Majkáról és Tilláról: kibeszélték Weisz Fannit

A leg­bát­rabb páros kedd esti adása után mond­ták el a vé­le­mé­nyü­ket.

A leg­bát­rabb páros kedd esti adása után mond­ták el a vé­le­mé­nyü­ket.

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Az éne­kesnő el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül va­sár­nap este, alig is­mer­tek rá a töb­biek!

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

A sok­szí­nű­ség je­gyé­ben je­len­tette be első elő­adóit az egyik leg­ran­go­sabb hazai ese­mé­nyünk.

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben.

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben, imádja a fiait. A ki­seb­bik Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis már tud be­szélni a sza­kí­tás­ról..

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Vál­toz­ta­tott a rend­sze­ren.

Majka hetek óta tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben éli nap­jait, mivel kü­lö­nös pon­to­zási rend­szert dol­go­zott ki a va­sár­nap es­tékre.

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét. Majka most a kö­zös­ségi ol­da­lán hec­celi a mű­sor­ve­ze­tőt egy tré­fás kép­pel.

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét. Majka most a kö­zös­ségi ol­da­lán hec­celi a mű­sor­ve­ze­tőt egy tré­fás kép­pel.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Óri­ási buli volt...

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár férfi zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Dühös le­ve­le­ket írtak neki.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Cur­tis eddig igye­ke­zett úri­em­ber­ként vi­sel­kedni, ám, mi­u­tán ismét dro­go­zás­sal vá­dol­ták meg, hét­főn este el­sza­kadt nála cérna.

Cur­tis eddig igye­ke­zett úri­em­ber­ként vi­sel­kedni, ám, mi­u­tán ismét dro­go­zás­sal vá­dol­ták meg, hét­főn este el­sza­kadt nála cérna.

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon... Azon­nal bo­csá­na­tot is kért a rossz mon­da­tért.

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon... Azon­nal bo­csá­na­tot is kért a rossz mon­da­tért.

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Jól si­ke­rül­tek a po­é­nok!

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Jól si­ke­rül­tek a po­é­nok!

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy...

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz!