Majka

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott ra­jon­gó­i­tól a múlt szom­bati nagy­kon­certje után.

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott ra­jon­gó­i­tól a múlt szom­bati nagy­kon­certje után.

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Se­bes­tyén Ba­lázs vi­de­óra vette.

A mű­sor­ve­zető mel­lett ott volt Se­bes­tyén Ba­lázs is, aki vi­de­óra vett min­dent!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Majka durván megalázta barátját! Sebestyén Balázs hangosan üvöltött!

Majka durván megalázta barátját! Sebestyén Balázs hangosan üvöltött!

Majka szinte sírva ne­ve­tett, ami­kor Ba­lázs a lábai előtt he­vert...

Majka szinte sírva ne­ve­tett, ami­kor Ba­lázs a lábai előtt he­vert...

Szívszorító fotó Majka nagybeteg édesanyjáról: 64 éves Ibolya néni!

Szívszorító fotó Majka nagybeteg édesanyjáról: 64 éves Ibolya néni!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető meg­ható csa­ládi fotót mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak...

A nép­szerű mű­sor­ve­zető meg­ható csa­ládi fotót mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak...

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, ezért kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát, Til­lát.

Majka kétségbeesett felhívása: segítsetek nekem!

Majka kétségbeesett felhívása: segítsetek nekem!

Pénzt is fel­aján­lott.

A nép­szerű rap­per-mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül kéri az em­be­rek se­gít­sé­gét. Szá­mára óri­ási a tét, éppen ezért pénzt is fel­aján­lott.

Elképesztő családi fotó került elő Majka múltjából

Elképesztő családi fotó került elő Majka múltjából

Így né­zett ki a nagy­du­más rap­per röpke 24 évvel ez­előtt! Ám nem csak ő sze­re­pel a nosz­tal­gi­kus han­gu­la­tot árasztó képen.

Így né­zett ki a nagy­du­más rap­per röpke 24 évvel ez­előtt! Ám nem csak ő sze­re­pel a nosz­tal­gi­kus han­gu­la­tot árasztó képen.

Nincs több titok: Dundika elárulta mivel bolondította magába Majkát

Nincs több titok: Dundika elárulta mivel bolondította magába Majkát

Ki­de­rült miért volt olyan el­len­áll­ha­tat­lan Majka szá­mára gyer­me­kei anyja.

Ki­de­rült miért volt olyan el­len­áll­ha­tat­lan Majka szá­mára gyer­me­kei anyja.

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban! Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla Dun­dika.

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Akad még jegy?

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt.

Majka megmutatta, hogyan duzzad igazán

Majka megmutatta, hogyan duzzad igazán

Majka sokat jár kon­di­te­rembe, de eddig csak ke­ve­sen lát­hat­ták izmos fel­ső­tes­tét. Bi­zo­nyára most sokan örül­nek.

Majka sokat jár kon­di­te­rembe, de eddig csak ke­ve­sen lát­hat­ták izmos fel­ső­tes­tét. Bi­zo­nyára most sokan örül­nek.

Fogadjunk, hogy nem találod meg Majkát ezen a retró képen

Fogadjunk, hogy nem találod meg Majkát ezen a retró képen

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges fotót tett közzé a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fel­is­me­red?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges fotót tett közzé a Fa­ce­book-ol­da­lán. Fel­is­me­red?

Ez állati, megvan Majka legelképesztőbb rajongója!

Ez állati, megvan Majka legelképesztőbb rajongója!

A rap­per hi­he­tet­le­nül vic­ces vi­deót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára, ki­de­rült, ki ra­jong érte a leg­job­ban.

Sipos Peti nagyot koppant a Majka-paródia forgatásán!

Sipos Peti nagyot koppant a Majka-paródia forgatásán!

Pe­ti­nek igen­csak meg­gyűlt a baja a for­ga­tá­son: egy óvat­lan pil­la­nat­ban le­esett a mi­ri­gyes Ninja War­rior-pá­lyá­ról!

Rekordnézettség! Barátai csináltak viccet Majkából

Rekordnézettség! Barátai csináltak viccet Majkából

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy tag­jai ismét Maj­kát pa­ro­di­zál­ták ki! Az új klip már a leg­né­zet­tebb videó a Yo­u­tube-on!

Visszatér az Irigy Hónaljmirigybe Ambrus Zoltán!

Visszatér az Irigy Hónaljmirigybe Ambrus Zoltán!

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ala­pító tagja, Amb­rus Zol­tán sok év ki­ha­gyás után újból vissza­tér a ze­ne­karba.

Felrobbant a cukiságbomba Majka fiaitól!

Felrobbant a cukiságbomba Majka fiaitól!

A rap­per el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót osz­tott meg a csa­ládi éle­tük­ről, ilyen­kor ke­nyérre lehet őt kenni!

A rap­per el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót osz­tott meg a csa­ládi éle­tük­ről, ilyen­kor ke­nyérre lehet őt kenni!

Sebestyén Balázs keményen elverte Majkát, durva, ami ezután következett

Sebestyén Balázs keményen elverte Majkát, durva, ami ezután következett

Majka ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy ilyet kell ten­nie és erről még fel­vé­tel is ké­szül...

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Egy cel­lá­ban ült az ózdi hős és Cur­tis.

Egy cel­lá­ban ült és ve­re­ke­dett össze az ózdi hős és Cur­tis. Ez a feb­ru­ár­ban mo­ziba ke­rülő Va­lami Ame­rika 3 egyik be­tét­da­lá­nak klip­for­ga­tá­sán tör­tént.

Sebestyén Balázs elverte Majkát, ez lett a következménye

Sebestyén Balázs elverte Majkát, ez lett a következménye

A nagy­szájú rap­per­nek olyas­mit kel­lett ten­nie, amit ál­má­ban sem gon­dolt volna.

A nagy­szájú rap­per­nek olyas­mit kel­lett ten­nie, amit ál­má­ban sem gon­dolt volna.

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Mint min­denki, Majka és gye­re­kei anyja is ki­rúg­tak a hám­ból szil­vesz­ter éj­szaka.

Mint min­denki, Majka és gye­re­kei anyja is ki­rúg­tak a hám­ból szil­vesz­ter éj­szaka.

Botrány a levegőben: ezt üzente Majka Dopemannek

Botrány a levegőben: ezt üzente Majka Dopemannek

A rap­per nem fog örülni neki.

Dop­e­man egy közös jó­té­kony­sági dal el­ké­szí­té­sére kérte fel a mű­sor­ve­ze­tőt és két másik éne­kest.

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát.

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát. A sztá­rok el­árul­ták mi­lyen aján­dé­kok­kal lepik meg a sze­ret­te­i­ket és mennyit köl­te­nek idén ka­rá­csony­kor.

Tovább folytatódik a rapháború! Ganxsta és Majka nem kérnek Dopemanből!

Tovább folytatódik a rapháború! Ganxsta és Majka nem kérnek Dopemanből!

Dop­e­man arra kérte fel őket, hogy ké­szít­se­nek el együtt egy dalt.

Dop­e­man arra kérte fel őket, hogy ké­szít­se­nek el együtt egy jó­té­kony­sági dalt beteg gye­re­kek meg­se­gí­té­sére!

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető, de csak az egyi­kük ke­rült ki győz­te­sen. Nincs ki­zárva, hogy lesz vissza­vágó.

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető, de csak az egyi­kük ke­rült ki győz­te­sen. Nincs ki­zárva, hogy lesz vissza­vágó.

Nem hiszed el, kit csókol Majka helyett Dundika

Nem hiszed el, kit csókol Majka helyett Dundika

Elég volt né­hány nap.

Elég volt né­hány nap, és Dun­dika szí­vét el­ra­bol­ták. Majka ked­vese imádja új ba­rát­ját.

Nyeregbe ültette gyerekei anyját Majka

Nyeregbe ültette gyerekei anyját Majka

Nem akár­mi­lyen sza­bad­idős prog­ra­mot vá­lasz­tott a Ma­jo­ros csa­lád.

Nem akár­mi­lyen sza­bad­idős prog­ra­mot vá­lasz­tott a Ma­jo­ros csa­lád. Min­denki él­vezte a ki­ruc­ca­nást.

Egyszerre két gyönyörű nőt izzasztott meg Majka!

Egyszerre két gyönyörű nőt izzasztott meg Majka!

A mű­sor­ve­zető Az 50 mil­liós játszma szerda esti adá­sá­ban za­varta össze a ver­seny­zőit.

A mű­sor­ve­zető Az 50 mil­liós játszma szerda esti adá­sá­ban za­varta össze a ver­seny­zőit.

Lábak hada árasztotta el Majka oldalát

Lábak hada árasztotta el Majka oldalát

A rap­per-mű­sor­ve­zető gya­kor­la­ti­lag bár­mi­vel képes ak­ti­vi­tásra sar­kallni kö­ve­tői hadát. Most elég volt egy fény­kép a láb­fe­jé­ről és be­in­dult a gé­pe­zet...

A rap­per-mű­sor­ve­zető gya­kor­la­ti­lag bár­mi­vel képes ak­ti­vi­tásra sar­kallni kö­ve­tői hadát. Most elég volt egy fény­kép a láb­fe­jé­ről és be­in­dult a gé­pe­zet...

Sokkoló látvány, véresre verték Majkát

Sokkoló látvány, véresre verték Majkát

Majka nem túl ag­resszív típus, de ha ki­húz­zák nála gyu­fát, meg­es­het, hogy el­csat­tan né­hány pofon. Most meg­tör­tént...

Majka nem túl ag­resszív típus, de ha ki­húz­zák nála gyu­fát, meg­es­het, hogy el­csat­tan né­hány pofon. Most meg­tör­tént...

Itt tér vissza a két legsikeresebb műsorvezető

Itt tér vissza a két legsikeresebb műsorvezető

Foly­ta­tód­nak a TV2 mű­so­rai.

De­cem­ber 19-től foly­ta­tód­nak a TV2 nagy si­kerű mű­so­rai, új epi­zó­dok­kal tér vissza kép­er­nyőre Az 50 mil­liós játszma és a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok!

Majkától kapott ruhában divatozik Hajós

Majkától kapott ruhában divatozik Hajós

Min­denki rá­cso­dál­ko­zott Ha­jósra

A va­sár­nap esti műsor fel­vé­te­lén min­denki rá­cso­dál­ko­zott Hajós And­rás konk­ré­tan sza­kadt pu­ló­ve­rére.

Majka végre választ kapott: Csak "hiszti" amit csinál?

Majka végre választ kapott: Csak "hiszti" amit csinál?

Majka Évek óta fe­sze­geti a kér­dést...

Majka Évek óta fe­sze­geti a kér­dést: Miért nem játsszák gi­ga­slá­ge­reit a rá­diók? Úgy érzi mil­li­ó­kat húz­nak ki a zse­bé­ből a mel­lő­zés­sel. Itt a vá­lasz!

Will Smith miatt nem nézi az amerikai focit Majka

Will Smith miatt nem nézi az amerikai focit Majka

Majka meg­ijedt.

Majka úgy meg­ijedt, hogy örökre le­mon­dott az ame­ri­kai fo­ci­ról.

Elképesztő fotó a múltból, így még sosem láttad Majkát!

Elképesztő fotó a múltból, így még sosem láttad Majkát!

A rap­per a szak­kép­zős tab­ló­ké­pé­vel sok­kolta a ra­jon­gó­kat. Bát­ran ki­je­lent­het­jük, jót tett neki az idő mú­lása!

A rap­per a szak­kép­zős tab­ló­ké­pé­vel sok­kolta a ra­jon­gó­kat. Bát­ran ki­je­lent­hető, jót tett neki az idő mú­lása!

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

Kiderült, miért nem veszi Majka feleségül Dundikát

A TV2 sztárja még min­dig nem nősül.

A TV2 sztárja még min­dig ódz­ko­dik a há­zas­ság­tól.

Itt a vége: ezzel a videóval búcsúzott Majka

Itt a vége: ezzel a videóval búcsúzott Majka

El­ké­pesztő szé­riát fu­tott.

El­ké­pesztő szé­riát fu­tott Maj­ká­val a pro­duk­ció, de egy­szer min­den­nek vége lesz. Szom­bat este utol­jára je­lent­ke­zett a TV2 já­téka.

Erre tényleg csak ő képes: Majka mindenkit levert, már megint

Erre tényleg csak ő képes: Majka mindenkit levert, már megint

Maj­kát egy­sze­rűen kép­te­len­ség le­ta­szí­tani a trón­ról.

Maj­kát egy­sze­rűen kép­te­len­ség le­ta­szí­tani a trón­ról, mióta fel­ke­rült a vi­lág­há­lóra a Be­le­ha­lok.

Majka most nagyon kiakadt: Facebookon üzent

Majka most nagyon kiakadt: Facebookon üzent

A ze­nész­nél be­telt a pohár. Dör­ge­del­mes üze­net­ben kér­dezi, miért van ki­tiltva az éter­ből.

A ze­nész­nél be­telt a pohár. Dör­ge­del­mes üze­net­ben kér­dezi, miért van ki­tiltva az éter­ből.

Majkát élő adásban rohadékozta le Ganxsta Zolee

Majkát élő adásban rohadékozta le Ganxsta Zolee

Az öt­ven­mil­liós játsz­má­ban szólt be.

A rap­per Papp Sza­bi­val ját­szott a TV2 Az öt­ven­mil­liós játszma című mű­so­rá­ban. A két ze­nész el­ju­tott az utolsó kér­dé­sig, igaz csak egy­mil­lió fo­rint­tal.

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

Majka válaszolt a tizenegy éves kisfiú szívhez szóló levelére!

Ta­lál­kozni sze­retne a ked­ven­cé­vel.

A kis Dani a Jé­zus­ká­tól kért le­vél­ben se­gít­sé­get ahhoz, hogy ta­lál­koz­has­son nagy ked­ven­cé­vel.

Ez a nap legcukibb fotója: szülinapi bulit csaptak Majkáék

Ez a nap legcukibb fotója: szülinapi bulit csaptak Majkáék

Majka és Dun­dika na­gyob­bik fia 6 éves lett, ezt pedig az al­ka­lom­hoz mél­tóan meg is ün­ne­pelte a csa­lád.

Majka és Dun­dika na­gyob­bik fia 6 éves lett, ezt pedig az al­ka­lom­hoz mél­tóan meg is ün­ne­pelte a csa­lád.

Majkát kéri a Jézuskától egy 11 éves kisfiú

Majkát kéri a Jézuskától egy 11 éves kisfiú

Az év talán leg­ara­nyo­sabb le­ve­lét tette közzé egy Fa­ce­boo­kok cso­port. Dá­niel a test­vé­re­i­vel együtt kéri a Jé­zus­kát.

Az év talán leg­ara­nyo­sabb le­ve­lét tette közzé egy Fa­ce­boo­kok cso­port. Dá­niel a test­vé­re­i­vel együtt kéri a Jé­zus­kát, hogy hozza őket össze ked­ven­cük­kel.

Versenybe száll, óriási pénzt kaszálhat Majka

Versenybe száll, óriási pénzt kaszálhat Majka

Több mint 50 mil­liós össz­dí­ja­zás a Bu­da­pest Poker Ope­nen.

Több mint 50 mil­liós össz­dí­ja­zás a Bu­da­pest Poker Ope­nen.

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Majka nagy bejelentése: Hét év után elveheti Dundikát

Vajon ígé­ret­nek ve­het­jük a vá­rat­lan be­je­len­tést? Min­den­esetre na­gyon szur­ko­lunk a sze­rel­me­sek­nek.

Makacs betegségtől szenved Majka

Makacs betegségtől szenved Majka

Majka sokat dol­go­zik, ke­ve­set pihen. Nem csoda, hogy a sa­já­tos élet­vi­tel meg­bosszulta magát. A mű­sor­ve­zető bő egy hete be­te­ges­ke­dik, ezért fo­ga­dal­mat tett.

Majka, azaz Ma­jo­ros Péter sokat dol­go­zik és ke­ve­set pihen, ez pedig nem túl sze­ren­csés kom­bi­ná­ció. Nem csoda, hogy a sa­já­tos élet­vi­tel meg­bosszulta magát. A mű­sor­ve­zető bő egy hete be­te­ges­ke­dik, de elege lett a nya­va­lyá­ból, úgy­hogy fo­ga­dal­mat tett.

Majkának óriási meglepetést okozott rajongója! Egy életre szól...

Majkának óriási meglepetést okozott rajongója! Egy életre szól...

Majka szö­ve­gei az örök­lé­tért ki­ál­ta­nak!

Majka szö­ve­gei az örök­lé­tért ki­ál­ta­nak! Leg­alábbis így gon­dolja az a ra­jon­gója, aki le­mos­ha­tat­lan em­lé­ket ál­lí­tott egy jól si­ke­rült sor­nak.

Itt nincs duma! Ma kiderül mit tud az Operettszínház szépfiúja

Itt nincs duma! Ma kiderül mit tud az Operettszínház szépfiúja

Hétfő este újra ér­ke­zik a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója a Ninja War­rior.

Hétfő este újra ér­ke­zik a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója a Ninja War­rior.

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

Kikelt magából Pápai Joci, odavágott Majkának!

A ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

A va­sár­napi he­te­dik élő show­ban a ki­váló pro­duk­ciók mel­lett a ne­ve­tésé volt a fő­sze­rep.

Majka élő adásban égette be Stohl Andrást!

Majka élő adásban égette be Stohl Andrást!

Ismét izzik a le­vegő a stú­di­ó­ban.

A zsű­ri­ta­gok kö­zött ismét izzik a le­vegő, a vic­ces be­szó­lá­sok ez­út­tal sem ma­rad­hat­tak el.

Majka dala miatt balhé lehet ma este a Sztárban Sztárban

Majka dala miatt balhé lehet ma este a Sztárban Sztárban

Ki hinné, hogy a férfiak is hiúak?

Ki hinné, hogy a férfiak is leg­alább olyan hiúak tud­nak lenni, mint a nők?

A Vegas.hu játékosa is játszhat Majkával

A Vegas.hu játékosa is játszhat Majkával

A TV2-n ok­tó­ber 9-én in­dult újra Maj­ká­val Az 50 mil­liós játszma.

A TV2-n ok­tó­ber 9-én in­dult újra Maj­ká­val Az 50 mil­liós játszma.

Tiszta őrület: Adásban kezdett balettozni Majka!

Tiszta őrület: Adásban kezdett balettozni Majka!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője vá­rat­la­nul táncra per­dült!

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője vá­rat­la­nul táncra per­dült!

Majka élő adásban borult ki

Majka élő adásban borult ki

Majka egy ki­csit be­hisz­ti­zett va­sár­nap a Sz­tár­ban Sz­tár­ban.

Majka egy ki­csit be­hisz­ti­zett va­sár­nap a Sz­tár­ban Sz­tár­ban. Min­den vicc­nek a fele igaz, ezt soha ne fe­lejt­sük el.

Elképesztő rekordok, így készült a Ninja Warrior akadálypályája

Elképesztő rekordok, így készült a Ninja Warrior akadálypályája

Végre meg­ér­ke­zik ha­zánkba hétfő este a világ egyik leg­ke­mé­nyebb tévés ver­se­nye.

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban.

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban, Kol­lá­nyi Zsu­zsi pro­duk­ci­ója után.

Meglepő vallomást tett Majka

Meglepő vallomást tett Majka: vajon mit szól hozzá Dundika?

Meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Itt a válasz Liptai és Majka balhéjára, minden kiderült

Itt a válasz Liptai és Majka balhéjára, minden kiderült

Nem vé­let­len, hogy a Sz­tár­ban Sztár két zsű­ri­tagja kö­zött még a szín­fa­lak mö­gött is pus­ka­po­ros volt a le­vegő!

Nem vé­let­len, hogy a Sz­tár­ban Sztár két zsű­ri­tagja kö­zött még a szín­fa­lak mö­gött is pus­ka­po­ros volt a le­vegő!

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Van úgy, hogy az íté­szek egy­más­sal is össze­kü­lön­böz­nek. Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia esett egy­más­nak.

Van úgy, hogy az íté­szek egy­más­sal is össze­kü­lön­böz­nek. Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia esett egy­más­nak.

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Min­den va­sár­nap erő fe­lett tel­je­sít...

Majka min­den va­sár­nap el­ké­pesztő lé­lek­je­len­lét­tel áll helyt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­je­ként. Szó­ra­koz­tat, mi­köz­ben lé­lek­ben biz­to­san va­la­hol más­hol jár...

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

A kis Oli­vér és Ma­rián bol­do­gabb nem is le­he­tett volna a nagy napon, Dun­dika szü­le­tés­nap­ján.

Döbbenetes bejelentést tett Majka

Döbbenetes bejelentést tett Majka

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a TV2 új ve­tél­ke­dő­jé­ben szólta el magát. De vajon mit szól az öt­let­hez ked­vese, Hajni?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a TV2 új ve­tél­ke­dő­jé­ben szólta el magát. De vajon mit szól az öt­let­hez ked­vese, Hajni?

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy kör­be­fu­totta a házat.

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy kör­be­fu­totta a házat.

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Majka megható vallomást tett Dundikáról

D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott ér­zé­se­i­ről. Úgy tűnik, a ko­ráb­ban nő­faló hí­ré­ben álló mű­sor­ve­zető meg­ál­la­po­dott.

D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott ér­zé­se­i­ről. Úgy tűnik, a ko­ráb­ban nő­faló hí­ré­ben álló mű­sor­ve­zető meg­ál­la­po­dott.

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

A rap­per nem fe­lejti el, hon­nan jött.

Az ózdi rap­per az a tí­pusú sztár, aki nem fe­lejti el, hon­nan jött. Fon­tos szá­mára a város, ahol az­előtt élt, mi­előtt be­fu­tott hí­res­ség lett.

Leleplezték őket: Így lopták el Majka mobiljából az intim tartalmakat!

Leleplezték őket: Így lopták el Majka mobiljából az intim tartalmakat!

Ki­de­rült, hogy tör­tén­he­tett, hogy il­le­ték­te­le­nek ke­zébe ke­rül­tek a Ma­jo­ros csa­lád pri­vát képei, vi­deói...

Ettől elolvadsz: hihetetlenül édes fotót posztolt Majka

Ettől elolvadsz: hihetetlenül édes fotót posztolt Majka

Nem lehet nem oda­lenni érte!

A ma­gyar sztár büsz­ke­sé­gé­ről tett közzé egy képet. Nem lehet nem oda­lenni érte!

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Szán­dé­ko­san ker­üték a nevét, vagy ek­ko­rát té­ved­tek?

Ma­jo­ros Péter és Cur­tis közös dala, a Be­le­ha­lok már 46 mil­lió le­töl­tés­nél jár, és szinte biz­to­san benne van az utóbbi évek tíz leg­is­mer­tebb ma­gyar szá­má­ban.

Ilyen még nem volt: Óriási fordulat a Sztárban Sztárban!

Ilyen még nem volt: Óriási fordulat a Sztárban Sztárban!

El­ké­pesztő for­du­lat.

El­ké­pesztő for­du­la­tot ho­zott az idei Sz­tár­ban Sztár első adása. Erre a ver­seny­zők sem szá­mí­tot­tak.

Nincs több titok, ő lesz a Sztárban Sztár negyedik új zsűritagja!

Nincs több titok, ő lesz a Sztárban Sztár negyedik új zsűritagja!

Stohl And­rás, Lip­tai Cla­u­dia és Majka mel­lett újabb iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség ül a zsű­ribe.

Stohl And­rás, Lip­tai Cla­u­dia és Majka mel­lett újabb iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség ül a zsű­ribe.

80 nap alatt a Plázs körül

80 nap alatt a Plázs körül

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató: ez a sió­foki Plázs idei mér­lege, szá­mok­ban. A meg­újult sió­foki Plázs új mi­nő­sé­get ho­zott a "ba­la­toni nyár" fo­gal­má­ban.

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató: ez a sió­foki Plázs idei mér­lege, szá­mok­ban. A meg­újult sió­foki Plázs új mi­nő­sé­get ho­zott a "ba­la­toni nyár"-ban.

Kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Exkluzív kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Szep­tem­ber 10-től immár ötö­dik al­ka­lom­mal vár­ják a né­ző­ket a pa­rá­dés át­ala­ku­lá­sok.

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Miért késik a há­zas­ság?

Évek óta azt nyi­lat­koz­zák, hogy kö­zeli ter­veik közt sze­re­pel a há­zas­ság. A két gye­rek el­le­nére úgy tűnik, Majka nem akar nő­sülni. Vajon mi lehet ennek az oka?

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem szük­sé­ges az érett­ségi.

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem fel­tét­len szük­sé­ges az érett­ségi ahhoz, hogy híres és si­ke­res le­gyen az ember.

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket, profi pó­ker­já­té­kos­ként és si­ke­res ze­nész­ként pedig ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el.

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket, profi pó­ker­já­té­kos­ként és si­ke­res ze­nész­ként pedig ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el.

Majka ezt is bevállalta, kapott is érte hideget-meleget

Majka ezt is bevállalta, kapott is érte hideget-meleget

A rap­per nő­vérke ru­há­ban pózol.

Az ózdi rap­per­ről köz­tu­dott, hogy nem kell a szom­szédba men­nie egy kis bo­lond­sá­gért. Le­g­újabb Ins­tag­ram fo­tó­ján egy nő­vérke ru­há­ban pózol.

Árulkodó fotó: Mi történt Hajós Andrással?

Árulkodó fotó: Mi történt Hajós Andrással?

Va­lami nem stim­mel a fény­ké­pen.

A ze­nész­ről egy vidám fotó ké­szült, ám, ha job­ban meg­néz­zük a képet, va­lami nem stim­mel rajta. Mi tör­tén­he­tett vele?

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert az idei me­zőnyre és min­den­kit maga mögé uta­sí­tott a For­bes Ma­ga­zin lis­tá­ján.

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert az idei me­zőnyre és min­den­kit maga mögé uta­sí­tott a For­bes Ma­ga­zin lis­tá­ján, me­lyen ér­té­kük sze­rint rang­so­rol­ják a hí­res­sé­ge­ket.

Dundika lelépett, mi lesz most Majkával és a gyerekekkel?

Dundika lelépett, mi lesz most Majkával és a gyerekekkel?

Az ózdi rap­per­nek na­gyon sűrű a kon­cert­prog­ramja, emi­att gyer­me­kei anyja nél­küle ment nya­ralni.

Az ózdi rap­per­nek na­gyon sűrű a kon­cert­prog­ramja, emi­att gyer­me­kei anyja nél­küle ment nya­ralni. Dun­dika ba­rát­nő­i­vel Gö­rög­or­szágba uta­zott.

Megható fotó: Ezt sosem gondoltad volna Curtisről

Megható fotó: Ezt sosem gondoltad volna Curtisről

Ke­re­kes­szé­kes ra­jon­gó­ját lepte meg.

A rap­per­ről sok rosszat le­he­tett már hal­lani, de az biz­tos, tö­rő­dik ra­jon­gó­i­val. Leg­utóbbi kon­cert­jük után egy ke­re­kes­szé­kes kis­lánnyal fo­tóz­ko­dott.

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

A sztár­pár im­má­ron hét éve bol­dog egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.