Majka

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Elszólta magát: Ettől rettegett évek óta Dundika

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

Dun­di­ká­nak elő­ször ön­ma­gát kel­lett le­győz­nie, csak aztán lép­he­tett to­vább. Ebben pedig Maj­ká­val közös két fi­á­nak is nagy sze­repe volt.

FRISS HÍREK

Itt a válasz Majka kirohanására, alaposan helyre tették a szervezők

Itt a válasz Majka kirohanására, alaposan helyre tették a szervezők

A ze­nész a hét­végi Fo­nog­ram-díj-átadó után sér­tő­dött meg, mert nem ő kapta a díjat.

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Dagad a botrány, Majkát gúnyolja a Fonogram-díjas rapper

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki a ma­gyar zenei díj­át­adó után. Újra posz­tolt Majka Las Ve­gas­ból.

Soha nem lá­tott há­ború rob­bant ki a ma­gyar zenei díj­át­adó után. Újra posz­tolt Majka Las Ve­gas­ból.

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

Dagad a zenei botrány, Majka kitálalt, durva, amit mondott

A rap­per még min­dig kép­te­len fel­dol­gozni azt, hogy múlt csü­tör­tö­kön egy díjat sem nyert a Fo­nog­ram-gálán.

Kép­te­len fel­dol­gozni azt, hogy egy díjat sem nyert a Fo­nog­ram-gálán.

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

Majka besokallt, durván nekiment az őt kritizálóknak

A rap­per­nek rosszul­esik, hogy bár mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma még­sem is­meri el soha.

A rap­per­nek na­gyon rosszul­esik, hogy bár mil­liós né­zett­sége van a klip­je­i­nek, a szakma el­is­me­ré­sét még­sem kap­hatja meg soha.

Elhagyta az országot Majka, milliókkal térhet haza

Elhagyta az országot Majka, milliókkal térhet haza

Egy igazi kan­bu­lira uta­zott el.

A rap­per egy igazi kan­bu­lira uta­zott el Las Ve­gasba, könnyen lehet, hogy több pénz­zel tér haza, mint amennyi­vel el­ment.

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Nem hittünk a szemünknek: Cicik közé került Majka

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van.

Maj­ká­nak sok női ra­jon­gója van, így vár­ható volt, hogy egy­szer ez is be­kö­vet­ke­zik.

Drámai vallomás: gyermeke miatt szorongott Dundika

Drámai vallomás: gyermeke miatt szorongott Dundika

Meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott az egyik leg­na­gyobb drá­má­já­ról Ma­jo­ros Haj­nalka.

Meg­lepő őszin­te­ség­gel val­lott az egyik leg­na­gyobb drá­má­já­ról Ma­jo­ros Haj­nalka.

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Majkával posztolt árulkodó fotót Curtis

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után. A ra­jon­gók sze­ret­nék őket újra együtt látni a szín­pa­don.

Ta­valy év végén vál­tak külön, azóta is min­den­kit ér­de­kel, hogy mi lesz ez­után. A ra­jon­gók sze­ret­nék őket újra együtt látni a szín­pa­don.

Megdöbbentek a rajongók, Curtis kitálalt: ezért nem áll össze Majkával

Megdöbbentek a rajongók, Curtis kitálalt: ezért nem áll össze Majkával

Nincs már esély arra, hogy Cur­tis és Majka újra egy csa­pa­tot al­kos­sa­nak.

Nincs már esély arra, hogy Cur­tis és Majka újra egy csa­pa­tot al­kos­sa­nak.

Minden megváltozott, újra együtt állhat színpadra Majka és Curtis

Minden megváltozott, újra együtt állhat színpadra Majka és Curtis

A két rap­per nyár óta nem mu­tat­ko­zott együtt nyil­vá­no­san, de közös mun­ká­juk miatt most együtt kap­hat­nak el­is­me­rést.

Curtis és Majka is megsértődött

Curtis és Majka is megsértődött

A két rap­per hosszú idő óta elő­ször ért egyet va­la­mi­ben.

A két rap­per hosszú idő óta elő­ször ért egyet va­la­mi­ben. Mind­ket­ten ki­akad­tak egy cikkre, ami­ben meg­sér­tet­ték őket.

Minden szülőt foglalkoztató kérdésre talált választ Majka párja

Minden szülőt foglalkoztató kérdésre talált választ Majka párja

Mennyi időt tölt­sön a gye­rek az in­ter­ne­ten?

A mai ro­hanó, di­gi­tá­lis vi­lág­ban nehéz kér­dés, hogy mennyi időt tölt­sön a gye­rek az in­ter­ne­ten. Ezzel a prob­lé­má­val szem­be­sült Dun­dika is.

Hangja miatt rettegett Majka

Hangja miatt rettegett Majka

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik, és csak ne­he­zen veszi rá magát a pi­he­nésre. Volt egy pont, ami­kor vi­szont meg­ré­mült.

Ma­jo­ros Péter ma­xi­ma­lista, na­gyon sokat dol­go­zik, és csak ne­he­zen veszi rá magát a pi­he­nésre. Volt egy pont, ami­kor vi­szont meg­ré­mült.

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

Dundika vallomása Majkáról: Azt mondták, hogy ez nem egészséges

A rap­per ked­vese egy idő­ben ag­gó­dott azért, hogy el­mú­lik kö­zöt­tük az in­ti­mi­tás.

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Így készül fiaival a farsangra Dundika

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni.

Ma­rián este még Pók­em­ber­nek sze­retne öl­tözni, de reg­gelre már in­kább Ame­rika ka­pi­tány lenne.

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

Végre megszólalt Majka, bevallotta, mit gondol most Curtisről

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

A 39 éves ózdi fe­ne­gye­rek őszin­tén val­lott ze­nész­tár­sá­val kap­cso­la­tos ér­zé­se­i­ről.

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Dundika vallomása: Ijesztő betegséggel küzdenek a fiai

Ma­rián már kezdi ki­nőni.

Ma­rián már kezdi ki­nőni a ve­szé­lyes lég­úti be­teg­sé­get, de ko­ráb­ban ful­la­dá­sos ro­ha­mai miatt kór­házba ke­rült.

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

Meglepő nyilatkozat: Majka visszavárja Curtist

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het.

11 nap és Cur­tis ha­za­tér­het a re­hab­ról. Meny­asszo­nya, Krisz­tike nem is tudja lep­lezni bol­dog­sá­gát.

Sokkot kaptak a rajongók, meztelen fotó került elő Majkáról

Sokkot kaptak a rajongók, meztelen fotó került elő Majkáról

A rap­pert egy pa­nel­ház apró mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben kap­ták len­cse­végre.

A rap­pert egy pa­nel­ház apró mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben kap­ták len­cse­végre, épp, mi­köz­ben a dol­gát vé­gezte.

Hallgasd meg nálunk, hogyan dolgozta fel Majka a legendás magyar dalt!

Hallgasd meg nálunk, hogyan dolgozta fel Majka a legendás magyar dalt!

Mező Misi sze­rint iga­zán sa­já­tos fee­lingje lett.

A Pá­linka dal című szer­ze­ményt Majka dol­gozta fel, mely­nek az ere­deti szö­veg­hez tol­dott rap­be­tét­tel Mező Misi sze­rint iga­zán sa­já­tos fee­lingje lett.

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap.

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap este a rap­per és a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar. A közös fel­lé­pés rég­óta érett már, és most be­kö­vet­ke­zett.

Titokban végig jóban maradtak: újra összeállhat Majka és Curtis

Titokban végig jóban maradtak: újra összeállhat Majka és Curtis

Öt hónap hall­ga­tás után törte meg Majka a csen­det Cur­tis­szel kap­cso­la­to­san.

Megdöbbentő bejelentést tett Majka

Megdöbbentő bejelentést tett Majka

Majka két évig nem akar dol­gozni, vissza­vo­nul. A ten­ge­ren­tú­lon sze­retne sze­ren­csét pró­bálni, most kár­tyázni tanul egy profi­tól.

Majka két évig nem akar dol­gozni, vissza­vo­nul. A ten­ge­ren­tú­lon sze­retne sze­ren­csét pró­bálni, most kár­tyázni tanul egy profi­tól.

Curtis lett 2018 botrányhőse

Hihetetlen de igaz: Curtis csúnyán lenyomta Berkit

Ta­valy év végén el­gon­dol­kod­tunk, kié lehet a kép­ze­let­beli kupa.

Év végén mint ren­de­sen, el­gon­dol­kod­tunk azon, hogy me­lyik hazai celeb ér­de­melné meg az év bot­rány­hő­sé­nek járó kép­ze­let­beli kupát.

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Évér­té­ke­lést tar­tott.

A rap­per nem tit­kolja, nem min­dig volt szá­mára könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

Megérkezett a válasz Curtisnek, ezt üzeni Majka

Itt a válasz, Majka üzent Curtisnek

A rap­per kö­zös­ségi ol­da­lán re­a­gált Cur­tis be­je­len­té­sére egy fo­tó­val, és egy sze­mé­lyes üze­net­tel.

A rap­per kö­zös­ségi ol­da­lán re­a­gált Cur­tis be­je­len­té­sére.

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége. Nem is csoda, hi­szen szám­ta­lan fájó dolog tör­tént .

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége. Nem is csoda, hi­szen szám­ta­lan fájó dolog tör­tént .

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül. Ez most meg is tör­tént.

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül. Ez most meg is tör­tént.

Csinos lányok társaságában kaptuk le Majkát: Mit szól ehhez Dundika

Csinos lányok társaságában kapuk le Majkát: Mit szól ehhez Dundika

Va­sár­nap este véget ért a Sz­tárba Sztár. Vol­tak meg­le­pe­té­sek a stú­di­ó­ban.

Pisloghat Majka, friss dalok helyett '94-es slágerre buknak a magyarok

Pisloghat Majka, friss dalok helyett '94-es slágerre buknak a magyarok

Két si­ker­dal­lal is sze­re­pel a MAHASZ kis­le­mez lis­tá­já­nak első 12 he­lye­zettje kö­zött az ózdi szö­veg­mondó...

Majka: Akkor tört össze bennem a világ

Majka: Akkor tört össze bennem a világ

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

Tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása.

A zsű­ri­ta­got tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása a Sz­tár­ban Sztár ki­len­ce­dik élő adá­sá­ban.

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Vajon ha­rag­sza­nak egy­másra?

Azt nem tudni, hogy va­lódi-e a harag kö­zöt­tük, vagy csak új­fent szur­ká­lódni volt kedve a rap­per­nek...

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Kiszivárgott a videó Majkáról és Tilláról: kibeszélték Weisz Fannit

Kiszivárgott a videó Majkáról és Tilláról: kibeszélték Weisz Fannit

A leg­bát­rabb páros kedd esti adása után mond­ták el a vé­le­mé­nyü­ket.

A leg­bát­rabb páros kedd esti adása után mond­ták el a vé­le­mé­nyü­ket.

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

A sok­szí­nű­ség je­gyé­ben je­len­tette be első elő­adóit az egyik leg­ran­go­sabb hazai ese­mé­nyünk.

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben.

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben, imádja a fiait. A ki­seb­bik Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Az éne­kesnő el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül va­sár­nap este.

Az éne­kesnő el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül va­sár­nap este, alig is­mer­tek rá a töb­biek!

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Vál­toz­ta­tott a rend­sze­ren.

Majka hetek óta tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben éli nap­jait, mivel kü­lö­nös pon­to­zási rend­szert dol­go­zott ki a va­sár­nap es­tékre.

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis már tud be­szélni a sza­kí­tás­ról..

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Lövöldöztek Majka fiának születésnapján, lekamerázták a történteket

Lövöldöztek Majka fiának születésnapján, lekamerázták a történteket

Rohan az idő, és ezt Majka is csak fia szü­le­tés­nap­ján fogta fel iga­zán.

Rohan az idő, és ezt Majka is csak fia szü­le­tés­nap­ján fogta fel iga­zán.

Hatalmas botrányt okozott a Sztárban Sztár akciója

Hatalmas botrányt okozott a Sztárban Sztár akciója

A zsűri nem várt re­ak­ci­ója ala­po­san ki­verte a biz­to­sí­té­kot va­sár­nap este a né­zők­nél. Nem értik, mi tör­tént...

A zsűri nem várt re­ak­ci­ója ala­po­san ki­verte a biz­to­sí­té­kot va­sár­nap este a né­zők­nél. Nem értik, mi tör­tént...

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét. Majka most a kö­zös­ségi ol­da­lán hec­celi a mű­sor­ve­ze­tőt egy tré­fás kép­pel.

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét. Majka most a kö­zös­ségi ol­da­lán hec­celi a mű­sor­ve­ze­tőt egy tré­fás kép­pel.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Pin­tér Tibor elő­adása után be­szélt.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Óri­ási buli volt...

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár férfi zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Cur­tis eddig igye­ke­zett vi­sel­kedni.

Cur­tis eddig igye­ke­zett úri­em­ber­ként vi­sel­kedni, ám, mi­u­tán ismét dro­go­zás­sal vá­dol­ták meg, hét­főn este el­sza­kadt nála cérna.

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Dühös le­ve­le­ket írtak neki.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon... Azon­nal bo­csá­na­tot kért.

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon... Azon­nal bo­csá­na­tot kért.

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Jól si­ke­rül­tek a po­é­nok!

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Jól si­ke­rül­tek a po­é­nok!

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni.

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz! 20 óra alatt szinte min­den jegy el­kelt. Siess, ha te is ott akarsz lenni!

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz! 20 óra alatt szinte min­den jegy el­kelt. Siess, ha te is ott akarsz lenni!

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek: leg­utóbb a Ganxsta Zolee és a Kar­tel ra­jon­gói pfu­jol­tak...

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek: leg­utóbb a Ganxsta Zolee és a Kar­tel ra­jon­gói pfu­jol­tak, ami­kor Majka a szín­padra lé­pett.

Előkerült egy régi Majka interjú: érdekes dolgokat mond Curtisről

Előkerült egy régi Majka interjú: érdekes dolgokat mond Curtisről

Az in­ter­netre szer­dán ki­ke­rült Majka-in­ter­jú­ban a rap­per az egyik leg­jobb dön­té­sé­nek tar­totta, hogy össze­állt Cur­tis­szel.

A botrány óta először találkozott Majka és Curtis: Ez történt

A botrány óta először találkozott Majka és Curtis: Ez történt

Nagy­sza­bású saj­tó­tá­jé­koz­tató.

Nagy­sza­bású saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón je­len­tette be új, őszi prog­ram­struk­tú­rá­ját a TV2.

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Megtört Majka: megható, amit Curtisnek üzent

Megtört Majka: megható, amit Curtisnek üzent

A rap­per-mű­sor­ve­zető szem­mel lát­ha­tóan meg­bánta, hogy la­pátra tette volt ze­nész­tár­sát, ugyanis el­sírta magát a szín­pa­don.

Első nagy­kon­cert­jét adta Majka, ami­óta ki­tette a ze­ne­kar­ból ba­rát­ját, Cur­tist. A rap­per-mű­sor­ve­zető szem­mel lát­ha­tóan meg­bánta, hogy la­pátra tette volt ze­nész­tár­sát, ugyanis el­sírta magát a szín­pa­don.

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a pom­pás sztár­gá­zsit kapó hí­res­sé­gek a ce­leb­ke­dés mel­lett csak a lá­bu­kat ló­gat­ják.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Tornóczky Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Tornóczky Anita Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Boch­kor va­sár­nap esti mű­so­rá­ban a hí­res­sé­gek is ál­lást fog­lal­tak a kö­zel­múlt­ban ki­rob­bant bot­rány ügyé­ben. Egy biz­tos, meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek arról, ki a hibás.

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Na­gyon szi­por­ká­zik a két mű­sor­ve­zető. Együtt min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Na­gyon szi­por­ká­zik a két mű­sor­ve­zető. Együtt min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Hét­vé­gente napi két fel­lé­pés.

Hét­vé­gente akár napi két fel­lé­pés, tévés fel­ké­ré­sek, lu­xus­uta­zá­sok...

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Majka a drog­prob­lé­máin vic­ce­lő­dött.

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött. Ma már nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem tenné.

Megfenyegették Majkát az ultrák: durva részletek az üzenetből

Megfenyegették Majkát az ultrák: durva részletek az üzenetből

Ne­ki­men­tek az ult­rák Maj­ká­nak, durva üze­ne­te­ket írnak neki.

Ne­ki­men­tek az ult­rák Maj­ká­nak, durva üze­ne­te­ket írnak neki, gya­láz­zák, ami­ért nyil­vá­no­san je­len­tette be, hogy Cur­tis dro­go­zik.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Az el­múlt he­tek­ben Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel bu­li­ján.

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel nagy­sza­bású bu­li­ján, szep­tem­ber 27-én.

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha, meg­nőtt a rek­lám­ér­téke.

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este min­den ki­de­rült.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este min­den ki­de­rült.

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Ütősre si­ke­rült Széki At­tila első fel­lé­pése azok után, hogy ze­nész­ba­rátja, Ma­jo­ros Péter bo­rí­totta a drog­bi­lit.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.