Majka

Sokkot kaptak a rajongók, meztelen fotó került elő Majkáról

Sokkot kaptak a rajongók, meztelen fotó került elő Majkáról

A rap­pert egy pa­nel­ház apró mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben kap­ták len­cse­végre.

A rap­pert egy pa­nel­ház apró mel­lék­he­lyi­sé­gé­ben kap­ták len­cse­végre, épp, mi­köz­ben a dol­gát vé­gezte.

Megdöbbentő bejelentést tett Majka

Megdöbbentő bejelentést tett Majka

Majka két évig nem akar dol­gozni, vissza­vo­nul.

Majka két évig nem akar dol­gozni, vissza­vo­nul. A ten­ge­ren­tú­lon sze­retne sze­ren­csét pró­bálni.

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Kiderült, nekik adományoz milliókat Majka!

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap.

Fer­ge­te­ges kon­cer­tet ad va­sár­nap este a rap­per és a 100 Tagú Ci­gány­ze­ne­kar. A közös fel­lé­pés rég­óta érett már, és most be­kö­vet­ke­zett.

Hallgasd meg nálunk, hogyan dolgozta fel Majka a legendás magyar dalt!

Hallgasd meg nálunk, hogyan dolgozta fel Majka a legendás magyar dalt!

Mező Misi sze­rint iga­zán sa­já­tos fee­lingje lett.

A Pá­linka dal című szer­ze­ményt Majka dol­gozta fel, mely­nek az ere­deti szö­veg­hez tol­dott rap­be­tét­tel Mező Misi sze­rint iga­zán sa­já­tos fee­lingje lett.

Élő adásban tett meglepő kijelentést Majka: kiderült az igazság!

Élő adásban tett meglepő kijelentést Majka: kiderült az igazság!

Úgy tűnik, semmi nem az, ami­nek lát­szik.

A rap­per és Cur­tis a hírek sze­rint hó­na­pok óta rossz vi­szony­ban van­nak egy­más­sal, most azon­ban ki­de­rült, hogy semmi nem az, ami­nek lát­szik.

Itt a válasz, Majka üzent Curtisnek

Itt a válasz, Majka üzent Curtisnek

A rap­per kö­zös­ségi ol­da­lán re­a­gált Cur­tis be­je­len­té­sére.

A rap­per kö­zös­ségi ol­da­lán re­a­gált Cur­tis be­je­len­té­sére.

Curtis lett 2018 botrányhőse

Hihetetlen de igaz: Curtis csúnyán lenyomta Berkit

Ta­valy év végén el­gon­dol­kod­tunk, kié lehet a kép­ze­let­beli kupa.

Év végén mint ren­de­sen, el­gon­dol­kod­tunk azon, hogy me­lyik hazai celeb ér­de­melné meg az év bot­rány­hő­sé­nek járó kép­ze­let­beli kupát.

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

Veszteségeiről vallott Majka, burkoltan üzent Curtisnek

A rap­per nem tit­kolja, nem min­dig volt szá­mára könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

A rap­per nem tit­kolja, nem min­dig volt szá­mára könnyű a 2018-as év: édes­anyja mel­lett egy ba­rá­tot is el­ve­szí­tett.

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Fellélegezhet Majka: Ezt üzente neki Curtis

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége. Nem is csoda, hi­szen szám­ta­lan fájó dolog tör­tént .

Évet ér­té­kelt, min­dent számba vett Cur­tis és bol­dog, hogy vége. Nem is csoda, hi­szen szám­ta­lan fájó dolog tör­tént .

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Megható dolog történt: Testvérének hálálkodik Majka

Majka sem min­dig olyan ke­mény.

Majka sem min­dig olyan ke­mény, meg­esik, hogy el­ér­zé­ke­nyül.

Csinos lányok társaságában kaptuk le Majkát: Mit szól ehhez Dundika

Csinos lányok társaságában kapuk le Majkát: Mit szól ehhez Dundika

Va­sár­nap este véget ért a Sz­tárba Sztár. Vol­tak meg­le­pe­té­sek a stú­di­ó­ban.

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Vajon ha­rag­sza­nak egy­másra?

Azt nem tudni, hogy va­lódi-e a harag kö­zöt­tük, vagy csak új­fent szur­ká­lódni volt kedve a rap­per­nek...

Pisloghat Majka, friss dalok helyett '94-es slágerre buknak a magyarok

Pisloghat Majka, friss dalok helyett '94-es slágerre buknak a magyarok

Két si­ker­dal­lal is sze­re­pel a MAHASZ kis­le­mez lis­tá­ján az ózdi szö­veg­mondó.

Két si­ker­dal­lal is sze­re­pel a MAHASZ kis­le­mez lis­tá­já­nak első 12 he­lye­zettje kö­zött az ózdi szö­veg­mondó.

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

Meglepő vallomás, Nótár Mary bevallotta, miért félt Majkától

A mu­la­tós éne­kesnő tar­tott attól, ho­gyan ér­té­keli majd a rap­per Sári Évi pro­duk­ci­ó­ját, ami­ben a szí­nésznő Mary egyik szá­mát adta elő.

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

Rúdtáncos lányok helyett férfidekoltázst bámult Majka

Tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása.

A zsű­ri­ta­got tel­je­sen le­tag­lózta Fred­die elő­adása a Sz­tár­ban Sztár ki­len­ce­dik élő adá­sá­ban.

Majka megható vallomást tett: akkor tört össze bennem a világ

Majka megható vallomást tett: akkor tört össze bennem a világ

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Egy na­gyon régi szto­rit me­sélt el a múlt­já­ból a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja.

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Majkát is zavarba hozta, nem semmi, amit Sári Évi tett a stúdióban

Az éne­kesnő el­ké­pesztő át­ala­ku­lá­son ment ke­resz­tül va­sár­nap este, alig is­mer­tek rá a töb­biek!

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

Bejelentették, ezek a világsztárok már biztos ott lesznek a VOLT Fesztiválon

A sok­szí­nű­ség je­gyé­ben je­len­tette be első elő­adóit az egyik leg­ran­go­sabb hazai ese­mé­nyünk.

Kiszivárgott a videó Majkáról és Tilláról: kibeszélték Weisz Fannit

Kiszivárgott a videó Majkáról és Tilláról: kibeszélték Weisz Fannit

A leg­bát­rabb páros kedd esti adása után mond­ták el a vé­le­mé­nyü­ket.

A leg­bát­rabb páros mű­sor­ve­ze­tői a kedd esti adás után mond­ták el a vé­le­mé­nyü­ket.

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Hihetetlen, amit szóvá tett Majkának 7 éves kisfia

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben. A ki­seb­bi­ket, Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Majka lu­bic­kol az apa­sze­rep­ben, imádja a fiait. A ki­seb­bik Oli­vért még a mesék ér­dek­lik, ám Ma­rián már na­gyon fi­gyel...

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Gyerekek támadtak Majkára: Meggondolta magát

Vál­toz­ta­tott a rend­sze­ren.

Majka hetek óta tá­ma­dá­sok ke­reszt­tü­zé­ben éli nap­jait, mivel kü­lö­nös pon­to­zási rend­szert dol­go­zott ki a va­sár­nap es­tékre.

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Curtis kitálalt: durva dolgokat mond Majkáról

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Cur­tis ma már tud be­szélni arról a sze­gedi es­té­ről, ami­kor Majka nyil­vá­no­san sza­kí­tott vele a szín­pa­don és drog­füg­gő­nek ál­lí­totta be őt...

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Vicces fotó, mindenki Majka poénján röhög

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, min­dig szív­ják egy­más vérét.

Nagy a ba­rát­ság a rap­per és Tilla kö­zött, fo­lya­ma­to­san szív­ják egy­más vérét.

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Füvezős emlékeiről vallott élő adásban Majka

Pin­tér Tibor elő­adása után be­szélt.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­ban rég el­fe­le­dett em­lé­ke­ket idé­zett fel Pin­tér Tibor elő­adása, amit a né­zők­kel is meg­osz­tott.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Óri­ási buli volt...

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Durván nekimentek Majkának a nézők, nagyon mérgesek rá

Dühös le­ve­le­ket írtak neki.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­já­nak pon­to­zási mód­sze­ré­vel egy­ál­ta­lán nem elé­ge­det­tek a nézők, dühös le­ve­le­ket írtak neki.

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Elképesztő videó terjed, közösségi oldalán rémisztget a műsorvezető

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Tilla és a Sz­tár­ban Sztár férfi zsű­ri­tag­jai na­gyon rá­han­go­lód­tak a hal­lo­weenre.

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Nincs jól Majka: újra üzent Curtisnek

Ins­tag­ram-ol­da­lára tett ki egy so­kat­mondó be­jegy­zést.

A bot­rány ki­rob­ba­nása óta közel két hónap telt el, de a két­gyer­me­kes sztárapu­kát még min­dig meg­vi­se­lik a tör­tén­tek.

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Kiborult a bili: Curtis trágár üzenetet küldött Majkának

Cur­tis eddig igye­ke­zett vi­sel­kedni.

Cur­tis eddig igye­ke­zett úri­em­ber­ként vi­sel­kedni, ám, mi­u­tán ismét dro­go­zás­sal vá­dol­ták meg, hét­főn este el­sza­kadt nála cérna.

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

Megszólalt Curtis: meglepő, mit üzent Majkának

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

A rap­per a Csak show és más semmi első adása után el­is­merte, már nem fog­la­ko­zik a múlt­tal.

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Tilla csúnyán beszólt az énekesnőnek

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon... Azon­nal bo­csá­na­tot kért.

Majka ha­lálra unta magát a pro­duk­ció alatt és nem is rej­tette véka alá vé­le­mé­nyét. Tilla pedig túl­lőtt a célon... Azon­nal bo­csá­na­tot kért.

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Ez durva: Majka előre tudta, hogy ez lesz

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy...

Egy Majka kon­cert iránt ma már ak­kora az ér­dek­lő­dés, hogy egy nap sem kell a telt ház­hoz!

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Elég jól si­ke­rült az aján­dék­vá­lasz­tás. Mind a né­gyen jót ne­vet­tek.

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Elég jól si­ke­rült az aján­dék­vá­lasz­tás. Mind a né­gyen jót ne­vet­tek.

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Dagad a botrány: Hamis hírekkel járatják le a magyar sztárokat

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja...

Az in­ter­net ha­tal­mát ma már senki nem vi­tat­hatja, hi­szen egy-egy hír pil­la­na­tok alatt képes el­ter­jedni.

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Curtis félreérthetetlen üzenetet küldött Majkának

Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Már egy ideje nehéz éj­sza­kái le­het­nek Maj­ká­nak, és az is biz­tos, hogy Cur­tis nem könnyíti meg a dol­gát.

Előkerült egy régi Majka interjú: érdekes dolgokat mond Curtisről

Előkerült egy régi Majka interjú: érdekes dolgokat mond Curtisről

Az in­ter­netre szer­dán ki­ke­rült Majka-in­ter­jú­ban a rap­per az egyik leg­jobb dön­té­sé­nek tar­totta, hogy össze­állt Cur­tis­szel.

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Nincs bocsánat: Majkát büntették Curtis miatt

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek: leg­utóbb a Ganxsta Zolee és a Kar­tel ra­jon­gói pfu­jol­tak, ami­kor Majka a szín­padra lé­pett.

Van­nak, akik ne­he­zen fe­lej­te­nek: leg­utóbb a Ganxsta Zolee és a Kar­tel ra­jon­gói pfu­jol­tak, ami­kor Majka a szín­padra lé­pett.

A botrány óta először találkozott Majka és Curtis: Ez történt

A botrány óta először találkozott Majka és Curtis: Ez történt

Nagy­sza­bású saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón je­len­tette be új, őszi prog­ram­struk­tú­rá­ját a TV2.

Nagy­sza­bású saj­tó­tá­jé­koz­ta­tón je­len­tette be új, őszi prog­ram­struk­tú­rá­ját a TV2.

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Kínos kokainbotrány: durva, mit üzent Majkának Curtis

Végre meg­szó­lalt.

Egy hó­nap­nyi hall­ga­tás után meg­szó­lalt Cur­tis, aki el­mondta, mit gon­dol Maj­ká­ról.

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Te tudtad? Így keresnek még több pénzt a magyar sztárok

Sokan azt gon­dol­ják, hogy a pom­pás sztár­gá­zsit kapó hí­res­sé­gek a ce­leb­ke­dés mel­lett csak a lá­bu­kat ló­gat­ják.

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Kiderült az igazság: Így érez Curtis Majka iránt a drogbotrány óta

Több mint két hét telt el azóta, hogy ki­bo­rult a bili, azóta gya­nú­san nagy a csend Cur­tis és Majka körül.

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Kínos poént sütött el Majka: ezt mondta Curtisről

Majka a drog­prob­lé­máin vic­ce­lő­dött.

Majka feb­ru­ár­ban még egy show-műsor szín­pa­dán ba­rátja, Cur­tis drog­prob­lé­má­i­val vic­ce­lő­dött. Ma már nagy va­ló­szí­nű­ség­gel nem tenné.

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Háromnapos fesztivállal zárja hetedik évadát a Budapest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Min­den ed­di­gi­nél erő­sebb éva­dot tud­hat maga mö­gött a Bu­da­pest Park

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Lefotózták Majkát és Tillát: meztelenkedtek a tengerparton

Min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Na­gyon szi­por­ká­zik a két mű­sor­ve­zető. Együtt min­den őrült­ség­ben benne van­nak.

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Itt a bizonyíték: Curtisnek jót tett a kokainbotrány

Hét­vé­gente napi két fel­lé­pés.

Hét­vé­gente akár napi két fel­lé­pés, tévés fel­ké­ré­sek, lu­xus­uta­zá­sok...

Tornóczky Anita Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Tornóczky Anita Majkáról: Végighaknizta Curtisszel a magyar sajtót

Meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek.

Egy biz­tos, meg­osz­la­nak a vé­le­mé­nyek arról, ki a hibás.

Megfenyegették Majkát az ultrák: durva részletek az üzenetből

Megfenyegették Majkát az ultrák: durva részletek az üzenetből

Ne­ki­men­tek az ult­rák Maj­ká­nak, durva üze­ne­te­ket írnak neki.

Ne­ki­men­tek az ult­rák Maj­ká­nak, durva üze­ne­te­ket írnak neki, gya­láz­zák, ami­ért nyil­vá­no­san je­len­tette be, hogy Cur­tis dro­go­zik.

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Till Attila kiáll Majka mellett: Ezt üzente Curtisnek

Til­lá­nak elege lett.

Til­lá­nak elege lett, ke­mény sza­vak­kal iga­zí­totta el az in­ter­ne­tes kom­men­te­lő­ket.

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Így hosszabbítják meg a nyarat a magyar sztárok

Me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Össze­ál­lí­tá­sunk­ban olyan hí­res­sé­ge­ket gyűj­töt­tünk össze, akik me­se­beli he­lyekre utaz­tak.

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Meglepő videó: Őszintén beszél a drogozásról Curtis

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Az el­múlt he­tek­ben a két nép­szerű rap­per, Cur­tis és Majka bot­rá­nyos sza­kí­tá­sá­tól volt han­gos a honi bul­vár­sajtó.

Összeverekedett Majka és Tilla!

Összeverekedett Majka és Tilla!

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

A két mű­sor­ve­zető imádja ug­ratni egy­mást: ez­út­tal Till At­tila húzta a rö­vi­deb­bet, Majka úgy rá­ijesz­tett, hogy ba­rátja szinte szó­hoz sem ju­tott.

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Bepánikolt Majka fia: apjától kért segítséget

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott.

Majka el­uta­zott a csa­lád­já­val. A nya­ra­lás alatt sok új­don­sá­got mu­ta­tott a fi­á­nak, de Ma­rián nem tu­dott mind­egyik­nek el­sőre örülni.

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Ez elképesztő, hiába a drogbotrány, egyre több pénzt keres Curtis!

Maj­ká­val való sza­kí­tása után a rap­per jobb hely­zetbe ke­rült, mint va­laha, meg­nőtt a rek­lám­ér­téke.

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Melyikük lesz ott? Együtt lépne fel Majka és Curtis a Budapest Parkban

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel bu­li­ján.

Ven­dég­ként el­vi­leg mind­ket­ten szín­padra lép­nek a Kar­tel nagy­sza­bású bu­li­ján, szep­tem­ber 27-én.

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Curtis otthon ülve is jó pénzt keres Majka dalaival

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Cur­tis élete leg­jobb be­fek­te­tése volt, hogy évek­kel ez­előtt csat­la­ko­zott Maj­ká­hoz. Amíg a közös dalok si­ke­re­sek, nincs mitől tar­ta­nia.

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Súlyos szabályt szegett Majka: Nagy bajba kerülhet

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki.

Majka né­hány napja a hazai sztár­vi­lág ed­digi leg­na­gyobb drog­bi­li­jét bo­rí­totta ki, ám emi­att, a ra­jon­gók egy része is áru­ló­nak tartja.

Óriási bejelentések a TV2 buliján

Óriási bejelentések a TV2 buliján: Hihetetlen produkciókkal robbantanak!

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­ban­ta­nak.

Vége a tit­ko­ló­zás­nak, hétfő este ki­de­rült, mi­lyen mű­so­rok­kal rob­bant a TV2!

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Először szólalt meg a drogbotrány óta: Curtis ezt üzente Majkának

Ütősre si­ke­rült Széki At­tila első fel­lé­pése azok után, hogy ze­nész­ba­rátja, Ma­jo­ros Péter bo­rí­totta a drog­bi­lit.

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

Ebből még nagy baj lehet: Feljelentették Curtist a rendőrségen

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás

El­kép­zel­hető, hogy mégis indul el­já­rás Majka sze­gedi ki­ro­ha­nása, va­la­mint a Fa­ce­boo­kon köz­zé­tett posztja után.

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Nem hiszed el, hol tolja vasárnap Curtis

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek.

Az élet nem áll­hat meg akkor sem, ha az ember lá­bára úti­la­put köt­nek. A ko­ka­in­bot­rányba ke­ve­re­dett rap­per­nek ér­de­kes prog­ramja van mára.

Botrány Majka koncertjén, nem hiszed el, mit tettek a rajongók

Botrány Majka koncertjén, nem hiszed el, mit tettek a rajongók

Ha­tal­mas bulit csi­nált a rap­per és együt­tese szom­bat este.

Ha­tal­mas bulit csi­nált a rap­per és együt­tese szom­bat este a Strand Fesz­ti­vá­lon Za­már­di­ban.

Megszólal a szakember: Ez vezetett a Majka-Curtis botrányhoz

Megszólal a szakember: Ez vezetett a Majka-Curtis botrányhoz

Napok óta más­ról sem szól­nak a hírek, csak a két rap­per sza­kí­tá­sá­ról. De mi is áll­ha­tott a hát­tér­ben? Itt a vá­lasz!

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Így lépett túl a szakításon Majka- Videó

Majka meg­rázta magát...

Majka meg­rázta magát és máris túl­tette magát azon, hogy Cur­tis nél­kül kell helyt­áll­nia. Telt ház előtt mu­tatta meg, mit tud!

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Nem verte nagydobra: Az interneten buktatták le Majkát

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Majka kí­no­san ügyel arra, hogy csak annyit tud­ja­nak az éle­té­ről, amennyit meg akar osz­tani.

Elátkozott hét, újabb csapás érte Majkát

Elátkozott hét, újabb csapás érte Majkát

Nem elég, hogy szer­dán vá­rat­la­nul bú­csút in­tett ze­nész­tár­sá­nak, Cur­tis­nek, újabb ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie a nép­szerű ze­nész-mű­sor­ve­ze­tő­nek.

Nem elég, hogy bú­csút in­tett ze­nész­tár­sá­nak, Cur­tis­nek, újabb ne­héz­ség­gel kel­lett szem­be­néz­nie.

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Vajon miről hallgat a drogbotrányba keveredett Curtis?

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány.

Nem csi­tul a Majka-Cur­tis bot­rány, így vár­ható, hogy előbb-utóbb a dro­go­zás­sal meg­vá­dolt és ki­do­bott rap­per is ki­nyitja a szá­ját.

Döbbenetes, mit tett Majka egy kisfiúval: emberségből ötös

Döbbenetes, mit tett Majka egy kisfiúval: emberségből ötös

A rap­per ked­ves­sége ha­tár­ta­lan.

A rap­per ked­ves­sége ha­tár­ta­lan. Nagy örö­met oko­zott egy nyolc­éves srác­nak.

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Hoppá, így reagált Dopeman a Majka-Curtis botrányra

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét! Azt sem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Meg is le­pőd­tünk volna, ha pont ő tartja ma­gá­ban a vé­le­mé­nyét! Azt sem tit­kolja, kinek a párt­ján áll.

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Elképesztő videó: Drogmegelőzési programban vett részt Curtis

Az el­múlt évek­ben sztá­rok sora állt már kü­lön­böző drog­pre­ven­ciós prog­ra­mok mellé. Így tett Cur­tis is...

Kiszivárgott egy videó Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Kiszivárgott egy videófelvétel Majkáék koncertjéről: ezt mondta Curtisről

Elő­ke­rült egy fel­vé­tel...

Fel­ke­rült az ini­ter­netre egy fel­vé­tel arról az omi­nó­zus es­té­ről, ami­kor Majka sza­kí­tott rap­per ba­rát­já­val, Cur­tis­szel.

Így reagáltak a sztárok Curtis kipattant drogbotrányára

Így reagáltak a sztárok Curtis kipattant drogbotrányára

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz...

Majka ki­rob­ban­totta az év leg­na­gyobb bot­rá­nyát, mi­u­tán szín­pa­don je­len­tette be, Cur­tis drog­füg­gő­sége miatt fe­jezi be vele a közös mun­kát. Ter­mé­sze­te­sen ha­zánk sztár­ja­i­nak is van hoz­zá­fűz­ni­va­lója a do­log­hoz... Néz­zük, ki mi­lyen vé­le­mé­nyen van!

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

Áll a bál: így reagált Majka üzenetére Curtis

Né­hány órá­val a bot­rány ki­rob­ba­nása után a Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg Cur­tis.

Né­hány órá­val a bot­rány ki­rob­ba­nása után a Fa­ce­book-ol­da­lán szó­lalt meg Cur­tis. Vajon hogy ér­té­ke­lik sza­vait a a ra­jon­gók, akik eddig el­kép­zel­he­tet­len­nek tar­tot­ták, hogy ket­té­sza­kad­jon a nyerő páros? Meg­nyug­tatja őket vagy épp el­len­ke­ző­leg: ag­go­dal­mat kelt ben­nük?

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Idióta rajongókra akadt ki Majka

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor hét­fői posztja alatt ol­vasni kezdte a kom­men­te­ket. Így re­a­gált az el­ké­pesztő vá­dakra!

Ma­jo­ros Péter nem hitt a sze­mé­nek, ami­kor hét­fői posztja alatt ol­vasni kezdte a kom­men­te­ket. Így re­a­gált!

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

Mi van itt? Jogosan akadt ki Majka

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel...

A rap­per egy igen ér­de­kes dol­got fe­de­zett fel a leg­na­gyobb ze­ne­meg­osztó por­tá­lon. Vajon mi áll­hat emö­gött?

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Ez csodálatos, így romantikázik Majka és Dundika

Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!

A sztár­pár ket­tes­ben, a gye­re­kek nél­kül uta­zott el. Na­gyon jól érzik ma­gu­kat!