Majka

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

Mi történt? Majka élő adásban rohant ki a stúdióból!

El­hagyta a zsűri asz­ta­lát.

A Sz­tár­ban Sztár íté­sze egyik pil­la­nat­ról a má­sikra hagyta el a zsűri asz­ta­lát.

A Vegas.hu játékosa is játszhat Majkával

A Vegas.hu játékosa is játszhat Majkával

A TV2-n ok­tó­ber 9-én in­dult újra Maj­ká­val Az 50 mil­liós játszma. Csak egy kód kell és egy kis sze­ren­cse, és szinte ga­ran­tált a siker.

A TV2-n ok­tó­ber 9-én in­dult újra Maj­ká­val Az 50 mil­liós játszma.Csak egy kód kell és egy kis sze­ren­cse, és szinte ga­ran­tált a siker.

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Tilla lebuktatta, kiderült, mit tett Majka Kollányi Zsuzsival!

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban.

Vic­ces je­le­net ját­szó­dott le va­sár­nap este a Sz­tár­ban Sztár stú­di­ó­já­ban, Kol­lá­nyi Zsu­zsi pro­duk­ci­ója után.

Meglepő vallomást tett Majka

Meglepő vallomást tett Majka: vajon mit szól hozzá Dundika?

Meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja meg­ható tit­kot árul el a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! ma esti adá­sá­ban.

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Élő adásban okozott felfordulást Tilla

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Till Atilla vicc­nek szánta, de Majka el­fe­lej­tett ne­vetni.

Itt a válasz Liptai és Majka balhéjára, minden kiderült

Itt a válasz Liptai és Majka balhéjára, minden kiderült

Nem vé­let­len, hogy a Sz­tár­ban Sztár két zsű­ri­tagja kö­zött még a szín­fa­lak mö­gött is pus­ka­po­ros volt a le­vegő!

Nem vé­let­len, hogy a Sz­tár­ban Sztár két zsű­ri­tagja kö­zött még a szín­fa­lak mö­gött is pus­ka­po­ros volt a le­vegő!

Döbbenetes bejelentést tett Majka

Döbbenetes bejelentést tett Majka

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a TV2 új ve­tél­ke­dő­jé­ben szólta el magát. De vajon mit szól az öt­let­hez ked­vese, Hajni?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a TV2 új ve­tél­ke­dő­jé­ben szólta el magát. De vajon mit szól az öt­let­hez ked­vese, Hajni?

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Élő adásban veszett össze Majka és Liptai Claudia

Van úgy, hogy az íté­szek egy­más­sal is össze­kü­lön­böz­nek. Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia esett egy­más­nak.

Van úgy, hogy az íté­szek egy­más­sal is össze­kü­lön­böz­nek. Most Majka és Lip­tai Cla­u­dia esett egy­más­nak.

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Elképesztő dráma: Felkészült a halálra Majka édesanyja

Min­den va­sár­nap erő fe­lett tel­je­sít...

Majka min­den va­sár­nap el­ké­pesztő lé­lek­je­len­lét­tel áll helyt a Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­je­ként. Szó­ra­koz­tat, mi­köz­ben lé­lek­ben biz­to­san va­la­hol más­hol jár...

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

Ennél cukibb ma nem lesz: így örülnek anyukájuknak Majka fiai

A kis Oli­vér és Ma­rián bol­do­gabb nem is le­he­tett volna a nagy napon, Dun­dika szü­le­tés­nap­ján.

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Megmutatta, ilyen luxusba költöztek Majkáék

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy kör­be­fu­totta a házat.

Majka és kisfia úgy meg­ijesz­tet­ték Dun­di­kát, hogy kör­be­fu­totta a házat.

Majka megható vallomást tett Dundikáról

Majka megható vallomást tett Dundikáról

D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott ér­zé­se­i­ről. Úgy tűnik, a ko­ráb­ban nő­faló hí­ré­ben álló mű­sor­ve­zető meg­ál­la­po­dott.

D. Tóth Krisz­tá­nak val­lott ér­zé­se­i­ről. Úgy tűnik, a ko­ráb­ban nő­faló hí­ré­ben álló mű­sor­ve­zető meg­ál­la­po­dott.

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

Nem hiszed el, mit tett Majka a szülővárosáért

A rap­per nem fe­lejti el, hon­nan jött.

Az ózdi rap­per az a tí­pusú sztár, aki nem fe­lejti el, hon­nan jött. Fon­tos szá­mára a város, ahol az­előtt élt, mi­előtt be­fu­tott hí­res­ség lett.

Leleplezték őket: Így lopták el Majka mobiljából az intim tartalmakat!

Leleplezték őket: Így lopták el Majka mobiljából az intim tartalmakat!

Ki­de­rült, hogy tör­tén­he­tett, hogy il­le­ték­te­le­nek ke­zébe ke­rül­tek a Ma­jo­ros csa­lád pri­vát képei, vi­deói...

Ettől elolvadsz: hihetetlenül édes fotót posztolt Majka

Ettől elolvadsz: hihetetlenül édes fotót posztolt Majka

Nem lehet nem oda­lenni érte!

A ma­gyar sztár büsz­ke­sé­gé­ről tett közzé egy képet. Nem lehet nem oda­lenni érte!

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Dráma, élő adásban veszekedtek a Sztárban Sztár zsűritagjai

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Az íté­szek az egyik pro­duk­ció miatt kap­tak össze.

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Majka durván beszólt az X-Faktornak

Szán­dé­ko­san ker­üték a nevét, vagy ek­ko­rát té­ved­tek?

Ma­jo­ros Péter és Cur­tis közös dala, a Be­le­ha­lok már 46 mil­lió le­töl­tés­nél jár, és szinte biz­to­san benne van az utóbbi évek tíz leg­is­mer­tebb ma­gyar szá­má­ban.

Ilyen még nem volt: Óriási fordulat a Sztárban Sztárban!

Ilyen még nem volt: Óriási fordulat a Sztárban Sztárban!

El­ké­pesztő for­du­lat.

El­ké­pesztő for­du­la­tot ho­zott az idei Sz­tár­ban Sztár első adása. Erre a ver­seny­zők sem szá­mí­tot­tak.

Nincs több titok, ő lesz a Sztárban Sztár negyedik új zsűritagja!

Nincs több titok, ő lesz a Sztárban Sztár negyedik új zsűritagja!

Stohl And­rás, Lip­tai Cla­u­dia és Majka mel­lett újabb iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség ül a zsű­ribe.

Stohl And­rás, Lip­tai Cla­u­dia és Majka mel­lett újabb iz­gal­mas sze­mé­lyi­ség ül a zsű­ribe.

80 nap alatt a Plázs körül

80 nap alatt a Plázs körül

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató: ez a sió­foki Plázs idei mér­lege, szá­mok­ban. A meg­újult sió­foki Plázs új mi­nő­sé­get ho­zott a "ba­la­toni nyár" fo­gal­má­ban.

Nyolc­van nap, hat­van party és kon­cert, össze­sen 162 ezer lá­to­gató: ez a sió­foki Plázs idei mér­lege, szá­mok­ban. A meg­újult sió­foki Plázs új mi­nő­sé­get ho­zott a "ba­la­toni nyár"-ban.

Kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Exkluzív kulisszatitkok: így készülnek az énekesek a Sztárban sztárra!

Szep­tem­ber 10-től immár ötö­dik al­ka­lom­mal vár­ják a né­ző­ket a pa­rá­dés át­ala­ku­lá­sok.

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Kiderült! Ezért nem veszi el Majka a gyerekei anyját!

Miért késik a há­zas­ság?

Évek óta azt nyi­lat­koz­zák, hogy kö­zeli ter­veik közt sze­re­pel a há­zas­ság. A két gye­rek el­le­nére úgy tűnik, Majka nem akar nő­sülni. Vajon mi lehet ennek az oka?

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Ciki vagy sem, ezeknek a magyar sztároknak sincs érettségijük

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem szük­sé­ges az érett­ségi.

Úgy tűnik, ma­nap­ság egyre in­kább igaz: nem fel­tét­len szük­sé­ges az érett­ségi ahhoz, hogy híres és si­ke­res le­gyen az ember.

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

Kiskutyával és tucatnyi csomaggal költözött el Majka!

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket, profi pó­ker­já­té­kos­ként és si­ke­res ze­nész­ként pedig ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el.

A rap­per ko­ráb­ban falta a nőket, profi pó­ker­já­té­kos­ként és si­ke­res ze­nész­ként pedig ha­tal­mas si­ke­re­ket ért el.

Majka ezt is bevállalta, kapott is érte hideget-meleget

Majka ezt is bevállalta, kapott is érte hideget-meleget

A rap­per nő­vérke ru­há­ban pózol.

Az ózdi rap­per­ről köz­tu­dott, hogy nem kell a szom­szédba men­nie egy kis bo­lond­sá­gért. Le­g­újabb Ins­tag­ram fo­tó­ján egy nő­vérke ru­há­ban pózol.

Árulkodó fotó: Mi történt Hajós Andrással?

Árulkodó fotó: Mi történt Hajós Andrással?

Va­lami nem stim­mel a fény­ké­pen.

A ze­nész­ről egy vidám fotó ké­szült, ám, ha job­ban meg­néz­zük a képet, va­lami nem stim­mel rajta. Mi tör­tén­he­tett vele?

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

El sem hiszed, ki énekli Majka és Király Viktor slágerét

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Újabb sztár szü­le­tett! Lehet, hogy le­nyomja Maj­káé­kat? Ha meg­né­zed a vi­deót, ez nem is lesz kér­dés!

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Sebestyén Balázs alaposan leoltotta Majkát

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert az idei me­zőnyre és min­den­kit maga mögé uta­sí­tott a For­bes Ma­ga­zin lis­tá­ján.

Ba­lázs ren­de­sen rá­vert az idei me­zőnyre és min­den­kit maga mögé uta­sí­tott a For­bes Ma­ga­zin lis­tá­ján, me­lyen ér­té­kük sze­rint rang­so­rol­ják a hí­res­sé­ge­ket.

Dundika lelépett, mi lesz most Majkával és a gyerekekkel?

Dundika lelépett, mi lesz most Majkával és a gyerekekkel?

Az ózdi rap­per­nek na­gyon sűrű a kon­cert­prog­ramja, emi­att gyer­me­kei anyja nél­küle ment nya­ralni.

Az ózdi rap­per­nek na­gyon sűrű a kon­cert­prog­ramja, emi­att gyer­me­kei anyja nél­küle ment nya­ralni. Dun­dika ba­rát­nő­i­vel Gö­rög­or­szágba uta­zott.

Megható fotó: Ezt sosem gondoltad volna Curtisről

Megható fotó: Ezt sosem gondoltad volna Curtisről

Ke­re­kes­szé­kes ra­jon­gó­ját lepte meg.

A rap­per­ről sok rosszat le­he­tett már hal­lani, de az biz­tos, tö­rő­dik ra­jon­gó­i­val. Leg­utóbbi kon­cert­jük után egy ke­re­kes­szé­kes kis­lánnyal fo­tóz­ko­dott.

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

Kitálaltak Majkáék, kiderült, miért nem házasodtak még össze!

A sztár­pár im­má­ron hét éve bol­dog egy­más ol­da­lán, sze­rel­mü­ket pedig gyűrű he­lyett két gyer­mek­kel pe­csé­tel­ték meg.

Pápai Joci lelökte a trónról Majkát

Pápai Joci lelökte a trónról legjobb barátját, Majkát

Ha nem len­né­nek ilyen jó ba­rá­tok, Majka be­le­őrülne a fél­té­keny­sége.

Ha nem len­né­nek ilyen jó ba­rá­tok, Majka biz­to­san be­le­őrülne a fél­té­keny­sége.

Egészen hihetetlen: Nézd meg, mit művelt Majka és Pápai Joci fiaikkal

Egészen hihetetlen: Nézd meg, mit művelt Majka és Pápai Joci fiaikkal

A két ze­nész a Ba­la­ton­nál pihen csa­lád­juk­kal, erről pedig egy bá­mu­la­tos fotót is ké­szí­tet­tek.

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket.

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket. Idén Eu­rópa volt a fő úti cél.

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait.

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait, cse­rébe vi­szont el­ké­pesz­tően ked­ves bókot ka­pott.

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től biz­to­san min­denki el­ol­vad majd!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár­nál jú­nius 23-25 kö­zött.

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár te­rü­le­tén jú­nius 23-25 kö­zött.

Beszálltak a sztárok Majka és Szabó Zsófi vitájába!

Beszálltak a sztárok Majka és Szabó Zsófi vitájába!

A rap­per és a mű­sor­ve­zető kel­le­met­len témán vi­tat­koz­tak össze, amit a hí­res­sé­gek sem hagy­tak szó nél­kül.

A rap­per és a mű­sor­ve­zető kel­le­met­len témán vi­tat­koz­tak össze, amit a hí­res­sé­gek sem hagy­tak szó nél­kül.

Újra PLÁZS!

Újra PLÁZS!

Újra PLÁZS!

Jú­nius 17-én nyit a PLÁZS! Nap­köz­ben pi­he­nés és sport­prog­ra­mok, este buli, jön a hazai él­vo­nal a Ha­lott Pénz­től, a Well­hel­lon át, a Pun­nany-ig.

Jú­nius 17-én nyit a PLÁZS! Nap­köz­ben pi­he­nés és sport­prog­ra­mok, este buli, jön a hazai él­vo­nal a Ha­lott Pénz­től, a Well­hel­lon át, a Pun­nany-ig, és egy szép jú­li­usi napra ide köl­tö­zik majd Ibiza is...

Ismét Víz, Zene, Virág Fesztivál Tatán!

Ismét Víz, Zene, Virág Fesztivál Tatán!

Egy őrü­le­tes fesz­ti­vál Tatán 2017. jú­nius 23-25. kö­zött, az Öreg-tó part­ján.

Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb csa­ládi fesz­ti­válja 2017. jú­nius 23-25. kö­zött várja ven­dé­geit Tatán, az Öreg-tó part­ján.

Újra Víz, Zene, Virág Fesztivál!

Újra Víz, Zene, Virág Fesztivál!

2017. jú­nius 23-25. kö­zött Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb csa­ládi fesz­ti­válja vár Tatán, az Öreg-tó part­ján. A fé­nyek és han­gok va­rázs­la­tos ta­lál­ko­zá­sá­nak le­het­nek szem- és fül­ta­núi a lá­to­ga­tók.

2017. jú­nius 23-25. kö­zött Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb csa­ládi fesz­ti­válja vár Tatán, az Öreg-tó part­ján. A fé­nyek és han­gok va­rázs­la­tos ta­lál­ko­zá­sá­nak le­het­nek szem- és fül­ta­núi a lá­to­ga­tók.

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal ócsá­rol.

Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal ócsá­rol.

Így csókol Majka fia

Így csókol Majka fia

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kod­nak.

A pár je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik a két gyer­me­kük­kel, ahol cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­tek meg.

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában!

Különleges ajándékot kaptak Majkáék Amerikában! Ennél szebb nincs!

Min­den évben hosszabb időt tölt kint a csa­lád Ame­ri­ká­ban. Most azon­ban iga­zán kü­lön­le­ges dolog tör­tént, amit soha nem fe­lej­te­nek majd el.

Min­den évben hosszabb időt tölt kint a csa­lád Ame­ri­ká­ban, olyan, mintha a má­so­dik ott­ho­nuk lenne. Most azon­ban iga­zán kü­lön­le­ges dolog tör­tént, amit soha nem fe­lej­te­nek majd el.

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Hétfő este felakasztják Majkát és Pápai Jocit!

Hétfő este felakasztják Majkát és Pápai Jocit!

A két éne­kes jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ezért jól tud­tak együtt­mű­ködni a haj­me­resztő fel­adat köz­ben is. Mivel nekik nem a győ­ze­lem a fon­tos, lazán vet­ték az aka­dá­lyo­kat.

A két éne­kes jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ezért jól tud­tak együtt­mű­ködni a haj­me­resztő fel­adat köz­ben is.

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Ibo­lya néni ti­zen­hét éve har­col.

Ti­zen­hét éve har­col a da­ga­na­tos be­teg­ség ellen Majka édes­anyja, Ibo­lya néni, aki ször­nyű be­teg­sége el­le­nére hu­mor­ral éli meg a min­den­na­po­kat.

Baleset történt Majkával Amerikában!

Baleset történt Majkával Amerikában!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást! A rap­per fi­gyel­met­len­sége okozta a gon­dot!

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig nem hal­lunk Maj­ká­ról.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Majka

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Majka

Me­rész dön­tést ho­zott.

Me­rész dön­tést ho­zott. Úgy tűnik, a nép­szerű tévés még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nyelv­tan­fo­lyamra is jár.

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Majka leg­főbb vá­gyai közt sze­re­pel, hogy idő­vel csa­lád­já­val együtt Las Ve­gasba köl­töz­zön.

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár.

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt.

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Majka egy­szer csak fél­be­sza­kí­totta a mű­sort és el­bú­csú­zott. Min­denki meg­le­pő­dött...

Majka egy­szer csak fél­be­sza­kí­totta a mű­sort és el­bú­csú­zott. Min­denki meg­le­pő­dött...

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Nem hiszed el, ki lesz Majka vendége ma este

Nem hiszed el, ki lesz Majka vendége ma este

Kü­lön­le­ges ven­dé­gek a TV2-n!

A csü­tör­tök esti Az 50 mil­liós játsz­má­nak iga­zán kü­lön­le­ges ven­dége lesz, erről a mű­sor­ve­zető szá­molt be.

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát, és egy já­tékra is hívta a ra­jon­gó­kat.

Majka kitálalt Pápai Jociról

Majka kitálalt Pápai Jociról

A Dal 2017 nyer­tese fe­le­sé­gé­vel együtt ját­szott Maj­ká­nál. Az 50 mil­liós játszma csü­tör­töki adá­sá­ban a Pápai csa­lád­nak is meg volt a le­he­tő­sége arra, hogy el­vi­gye a fő­nye­re­ményt.

A Dal 2017 nyer­tese fe­le­sé­gé­vel együtt ját­szott Maj­ká­nál.

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás. Végül a kór­ház­ban de­rült ki, hogy na­gyobb a baj.

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás. Végül a kór­ház­ban de­rült ki, hogy na­gyobb a baj.

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

El­ké­szült a Top25 lista.

A Mar­ke­ting és Média idén is el­ké­szí­tette a Top25 leg­nép­sze­rűbb hí­res­ség lis­tá­ját.

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Egyéjszakás kalandokról szól Király Viktor és Majka új dala

Egyéjszakás kalandokról szól Király Viktor és Majka új dala

Az Ame­ri­ká­ban is el­is­mert éne­kes össze­állt a Majka-Cur­tis du­ó­val.

Az Ame­ri­ká­ban is el­is­mert éne­kes össze­állt a Majka-Cur­tis du­ó­val és olyan zenét al­kot­tak, ami el­mon­dá­suk sze­rint iga­zán fül­be­má­szó lesz.

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

A Dal dön­tő­jét Pápai Joci nyerte meg Origo című da­lá­val.

A Dal dön­tő­jét Pápai Joci nyerte meg Origo című da­lá­val, a fan­tasz­ti­kus győ­ze­lem­ről pedig a mű­sor­ve­zető is meg­em­lé­ke­zett.

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show, fan­tasz­ti­kus fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció.

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő event show, block­bus­ter fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció.

Majka elverte ellenfelét

Majka elverte ellenfelét

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt.

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt örök el­len­fe­lé­vel szem­ben. A Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi és Majka is dü­bö­rög.

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Az alma nem esett messze a fá­já­tól.

Mond­juk úgy, hogy az alma nem esett messze a fá­já­tól. Oli­vér még csak tíz hó­na­pos, de ha meg­hallja ked­venc dalát...

Harminc pasival kell megküzdenie Majkának!

Harminc pasival kell megküzdenie Majkának!

Ko­moly ki­hí­vás­sal kell szem­be­néz­nie.

Ko­moly ki­hí­vás­sal néz szembe a rap­per, 30 kő­ke­mény macsó, köz­tük Tilla, Rácz Gergő, Bye Alex is indul a nagy ver­seny­ben az Év Em­bere dí­jért!

Majkát lerohanta rajongója

Majkát lerohanta rajongója

Majka kar­jába re­pült Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét.

Szó sze­rint Majka a kar­jába re­pült Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét. A lány azért je­lent­ke­zett a já­tékba, mert a mű­sor­ve­zető-rap­per­rel való ta­lál­ko­zás rajta volt a ba­kancs­lis­tá­ján.

Majka lenyomta az RTL-t

Majka lenyomta az RTL-t

A rap­per leg­újabb ve­tél­ke­dője el­ké­pesztő né­zett­sé­get ho­zott: meg­verte a kon­ku­rens csa­torna leg­né­zet­tebb mű­so­rát.

A rap­per leg­újabb ve­tél­ke­dője el­ké­pesztő né­zett­sé­get ho­zott: meg­verte a kon­ku­rens csa­torna leg­né­zet­tebb mű­so­rát. 50 mil­lió fo­rint a tét!

Majka keményen visszavágott a sztárokat kiosztó Fenyő Ivánnak

Majka keményen visszavágott a sztárokat kiosztó Fenyő Ivánnak

Fenyő Iván Fa­ce­boo­kon osz­totta ki a ma­gyar sztá­ro­kat, de ők sem hagy­ták ma­gu­kat...

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó na­gyon retro.

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó annyira retro, hogy el sem hi­szed... A pi­zsama és az au­tós­kár­tya min­dent visz!

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, néha úgy érzi, könnyebb lenne vi­lággá men­nie.

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, Ma­rián nem­csak kül­ső­leg, de tu­laj­don­sá­ga­i­ban is Maj­kára ütött.

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Fi­nom­ság­ból és sze­re­tet­ből nem lesz hiány!

A leg­na­gyobb aján­dék idén, hogy Majka édes­anyja velük tölt­heti a szent na­po­kat.

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Kisfiát Dun­dika mu­tatta meg.

A ze­nész kisfiát az ins­tag­ra­mon mu­tatta meg édes­anyja, Dun­dika. A nyolc hó­na­pos Oli­vér bű­bá­jos!

Élőben osztogat milliókat Majka

Élőben osztogat milliókat Majka

Majka nél­kül ma már szinte nem in­dul­hat szu­per­pro­duk­ció a TV2-n.

Majka nél­kül ma már szinte nem in­dul­hat szu­per­pro­duk­ció a TV2-n. Ja­nu­ár­tól új sze­rep­ben szórja majd a mil­li­ó­kat a rap­per-mű­sor­ve­zető.

Durva: Csalók élnek vissza Majka nevével

Durva: Csalók élnek vissza Majka nevével

A nép­szerű tévés a Fa­ce­book-ol­da­lán dü­höng! Arra kér min­den kö­ve­tő­jét, ne dől­je­nek be a ka­muprofi­lon írot­tak­nak!

A nép­szerű tévés a Fa­ce­book-ol­da­lán dü­höng! Arra kér min­den kö­ve­tő­jét, ne dől­je­nek be a ka­muprofi­lon írot­tak­nak!

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók a rap­per egyik leg­utóbbi fo­tó­ján. Ezen egy meg­le­he­tő­sen kü­lön­le­ges ruhát ka­pott ma­gára.

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók a rap­per egyik leg­utóbbi fo­tó­ján. Ezen egy meg­le­he­tő­sen kü­lön­le­ges ruhát ka­pott ma­gára.

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

Őszin­tén me­sélt fé­lel­me­i­ről...

A TV2 sztárja sok éve vesz­tette el édes­ap­ját, de csak ké­sőbb de­rült ki, hogy ő maga is szív­be­teg­ség­gel kény­te­len élni.

Majkának már a fia is szelfizik

Majkának már a fia is szelfizik

Na­gyon cuki képet posz­tolt ki Ins­tag­ram-ol­da­lára az ózdi rap­per.

Na­gyon cuki képet posz­tolt ki Ins­tag­ram-ol­da­lára az ózdi rap­per. A fotó elő­te­ré­ben Marci lát­szik, hátul pedig Majka eteti és szó­ra­koz­tatja ki­seb­bik fiát, Oli­vért.

Hihetetlen, mennyire édesek Majka gyerekei

Hihetetlen, mennyire édesek Majka gyerekei

Szív­me­len­gető képet osz­tott meg a rap­per-mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon. A ra­jon­gók szó sze­rint el­ol­vad­tak a lát­vány­tól.

Szív­me­len­gető képet osz­tott meg a rap­per-mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon. A ra­jon­gók szó sze­rint el­ol­vad­tak a lát­vány­tól.

Őszinte vallomás: halálfélelméről beszélt Majka

Őszinte vallomás: halálfélelméről beszélt Majka

A mű­sor­ve­zető a ve­le­szü­le­tett szív­rend­el­le­nes­sége miatt éve­ken át ret­te­gés­ben élt.

A mű­sor­ve­zető a ve­le­szü­le­tett szív­rend­el­le­nes­sége miatt éve­ken át ret­te­gés­ben élt.

Botrány! Meg sem hívták, pedig nyert a dala a Cometen

Botrány! Meg sem hívták pedig nyert a dala a Cometen

Leg­alábbis fur­csára si­ke­re­dett az idei Comet díj­át­adó gála. Akad, aki el sem ment a gömb­jéért...

Leg­alábbis fur­csára si­ke­re­dett az idei Comet díj­át­adó gála. Akad aki el sem ment a gömb­jéért...

Szerzői jogvita: millióktól eshet el Majka

Szerzői jogvita: millióktól eshet el Majka

Ál­lí­tó­lag szer­zői jo­go­kat sér­tett.

A rap­per leg­utóbbi szá­mát el­tá­vo­lí­tot­ták a Yo­u­tube-ról, mivel Majka sze­rin­tük szer­zői jo­go­kat sér­tett.

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Oli­vér és Ma­rián úgy pó­zol­nak, mint eddig még soha, nem csoda, hogy a büszke apuka meg­mu­tatta őket a ra­jon­gó­i­nak.