Majka

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

74 éves rajongója vigasztalta Majkát!

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait.

A rap­per úgy látja, hogy a rá­diók szán­dé­ko­san nem játsszák a da­lait, cse­rébe vi­szont el­ké­pesz­tően ked­ves bókot ka­pott.

Pápai Joci lelökte a trónról legjobb barátját, Majkát

Pápai Joci lelökte a trónról legjobb barátját, Majkát

Ha nem len­né­nek ilyen jó ba­rá­tok, Majka biz­to­san be­le­őrülne a fél­té­keny­sége.

Ha nem len­né­nek ilyen jó ba­rá­tok, Majka biz­to­san be­le­őrülne a fél­té­keny­sége.

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Nézd meg, idén hol nyaralnak a magyar sztárok

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket.

Tom­bol a nyár, le­áll­tak a nagy té­vé­mű­so­rok fel­vé­te­lei, így a hí­res­sé­gek is le­po­rol­hat­ták a bő­rönd­je­i­ket. Idén Eu­rópa volt a fő úti cél.

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Intim fotók kerültek fel a netre Majkáékról!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től egé­szen biz­tos, hogy min­denki el­ol­vad majd!

Be­te­kin­tést en­ged­tek a meg­hitt csa­ládi pil­la­na­tokba! Ezek­től a ké­pek­től egé­szen biz­tos, hogy min­denki el­ol­vad majd!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Velencénk - a fesztivál, ami más, mint a többi!

A Mi Ve­len­cénk fesz­ti­vál har­ma­dik al­ka­lom­mal kerül meg­ren­de­zésre a ve­len­cei Vizi Vár te­rü­le­tén jú­nius 23-25 kö­zött.

Beszálltak a sztárok Majka és Szabó Zsófi vitájába!

Beszálltak a sztárok Majka és Szabó Zsófi vitájába!

Kel­le­met­len témán vi­tat­koz­tak össze.

A rap­per és a mű­sor­ve­zető kel­le­met­len témán vi­tat­koz­tak össze, amit a hí­res­sé­gek sem hagy­tak szó nél­kül.

Egészen hihetetlen: Nézd meg, mit művelt Majka és Pápai Joci fiaikkal

Egészen hihetetlen: Nézd meg, mit művelt Majka és Pápai Joci fiaikkal

A két ze­nész a Ba­la­ton­nál pihen csa­lád­juk­kal.

A két ze­nész a Ba­la­ton­nál pihen csa­lád­juk­kal, erről pedig egy bá­mu­la­tos fotót is ké­szí­tet­tek.

Újra PLÁZS!

Újra PLÁZS!

Újra PLÁZS!

Jú­nius 17-én nyit a PLÁZS! Nap­köz­ben pi­he­nés és sport­prog­ra­mok, este buli, jön a hazai él­vo­nal a Ha­lott Pénz­től, a Well­hel­lon át, a Pun­nany-ig, és egy szép jú­li­usi napra ide köl­tö­zik majd Ibiza is...

Jú­nius 17-én nyit a PLÁZS! Nap­köz­ben pi­he­nés és sport­prog­ra­mok, este buli, jön a hazai él­vo­nal a Ha­lott Pénz­től, a Well­hel­lon át, a Pun­nany-ig, és egy szép jú­li­usi napra ide köl­tö­zik majd Ibiza is...

Újra Víz, Zene, Virág Fesztivál!

Újra Víz, Zene, Virág Fesztivál!

2017. jú­nius 23-25. kö­zött Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb csa­ládi fesz­ti­válja vár Tatán, az Öreg-tó part­ján. A fé­nyek és han­gok va­rázs­la­tos ta­lál­ko­zá­sá­nak le­het­nek szem- és fül­ta­núi a lá­to­ga­tók.

Ta­lál­koz­zunk Tatán, jú­nius 23-25. kö­zött!

Ismét Víz, Zene, Virág Fesztivál Tatán!

Ismét Víz, Zene, Virág Fesztivál Tatán!

Egy őrü­le­tes fesz­ti­vál Tatán! Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb csa­ládi ren­dez­vé­nye 2017. jú­nius 23-25. kö­zött várja ven­dé­geit Tatán, az Öreg-tó part­ján.

Ma­gyar­or­szág leg­na­gyobb csa­ládi fesz­ti­válja 2017. jú­nius 23-25. kö­zött várja ven­dé­geit Tatán, az Öreg-tó part­ján.

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

Rendőrséggel nyomoztatna Puzsér: Több sztárnak is nekiesett

Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal ócsá­rol.

A nagy­szájú kri­ti­kus nem áll le! Nyom­da­fes­té­ket nem tűrő sza­vak­kal ócsá­rolja to­vább Maj­kát, és azt a két ze­nész­tár­sát is, akik ki­áll­tak a rap­per mel­lett.

Különleges ajándékot kaptak Majkáék!

Különleges ajándékot kaptak Majkáék!

Min­den évben hosszabb időt tölt kint a csa­lád Ame­ri­ká­ban, olyan, mintha a má­so­dik ott­ho­nuk lenne. Most azon­ban iga­zán kü­lön­le­ges dolog tör­tént, amit soha nem fe­lej­te­nek majd el.

Min­den évben hosszabb időt tölt kint a csa­lád Ame­ri­ká­ban. Most azon­ban kü­lön­le­ges dolog tör­tént, amit soha nem fe­lej­te­nek el.

Így csókol Majka fia

Így csókol Majka fia

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Na­gyon ara­nyos képet posz­tolt ön­ma­gá­ról és fi­a­i­ról az ex-play­mate. Ebből egy­ér­tel­műen ki­de­rül, hogy a test­véri sze­re­tet­nél nincs erő­sebb!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Mérföldkőhöz érkezett Majka és Dundika élete!

Je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­kod­nak.

A pár je­len­leg Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dik a két gyer­me­kük­kel, ahol cso­dá­la­tos ese­ményt ün­ne­pel­tek meg.

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Életre szóló döntést hoztak Majkáék

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád!

Ker­tes házba köl­tö­zik a Ma­jo­ros csa­lád! A két gyer­mek mel­lett szük­ség is van a bő­ví­tésre, ahol min­denki ké­nyel­me­sen elfér, és jól érez­heti magát.

Családostól hagyta el az országot Majka

Családostól hagyta el az országot Majka

Mos­tan­tól egy hó­na­pig nem hal­lunk Maj­ká­ról.

Mos­tan­tól egy hó­na­pig csak akkor hal­lunk Maj­ká­ról, ha posz­tol va­la­mit a kö­zös­ségi ol­da­lára. A rap­per és csa­ládja már a fel­le­gek­ben jár, ezek­ben a per­cek­ben is úton van­nak Ame­ri­kába.

Hétfő este felakasztják Majkát és Pápai Jocit!

Hétfő este felakasztják Majkát és Pápai Jocit!

A két éne­kes jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ezért jól tud­tak együtt­mű­ködni a haj­me­resztő fel­adat köz­ben is. Mivel nekik nem a győ­ze­lem a fon­tos, lazán vet­ték az aka­dá­lyo­kat.

A két éne­kes jó ba­rát­sá­got ápol egy­más­sal, ezért jól tud­tak együtt­mű­ködni a haj­me­resztő fel­adat köz­ben is.

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Majka anyukája humorral küzd a rák ellen

Ibo­lya néni ti­zen­hét éve har­col.

Ti­zen­hét éve har­col a da­ga­na­tos be­teg­ség ellen Majka édes­anyja, Ibo­lya néni, aki ször­nyű be­teg­sége el­le­nére hu­mor­ral éli meg a min­den­na­po­kat.

Baleset történt Majkával Amerikában!

Baleset történt Majkával Amerikában!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást!

Vá­rat­lan ese­mény za­varta meg a csa­ládi nya­ra­lást! A rap­per fi­gyel­met­len­sége okozta a gon­dot!

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Nem hiszed el, miért költöztek külföldre a magyar sztárok

Sok ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Maj­káék még csak ter­ve­zik.

Egyre több ma­gyar sztár köl­tö­zik kül­földre, hiába van­nak kar­ri­er­jük csú­csán. Leg­utóbb Cso­bot Adél köl­tö­zött csa­lád­já­val Kölnbe, Maj­káék pedig Ame­ri­kába men­né­nek.

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

Nem hiszed el, mire készül Majka, ez mindenkit sokkolt

A mű­sor­ve­zető töb­bek kö­zött an­gol­nyelv-tan­fo­lyamra is jár. Most pedig egy hó­napra Las Ve­gasba köl­töz­nek.

A mű­sor­ve­zető an­gol­tan­fo­lyamra is jár. Majka vá­gyai közt sze­re­pel, hogy Las Ve­gasba köl­töz­ze­nek csa­lád­já­val.

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Majka

Visszafordíthatatlan, ezt tette magával Majka

Me­rész dön­tést ho­zott.

Me­rész dön­tést ho­zott. Úgy tűnik, a nép­szerű tévés még a fáj­da­lom­tól sem riad vissza.

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Szívszorító pillanat: Majka élő adásban búcsúzott el

Majka fél­be­sza­kí­totta a mű­sort.

Majka egy­szer csak fél­be­sza­kí­totta a mű­sort és el­bú­csú­zott.

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

Erdei Zsolt élő adásban fenyegette meg Majkát

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt.

A dön­tőig ju­tott Judy és Madár Az 50 mil­liós játsz­má­ban. Az áp­ri­lis ele­jén in­duló Nagy Duett sztár­párja rop­pant szó­ra­koz­tató volt a sok­szor utolsó pil­la­na­tig váró dön­té­se­ik­kel. Majka min­dent meg­tett, hogy össze­za­varja őket. Az éne­kes­nőt si­ke­rült is, amit egy idő után meg­elé­gelt a bok­szoló.

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Családja érdekében visszavesz a tempóból Majka

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Majka drasz­ti­kus dön­tést ho­zott: le­las­sí­tott, és mos­tan­tól meg­vá­lo­gatja, mi­lyen fel­ké­résre mond igent.

Nem hiszed el, ki lesz Majka vendége ma este

Nem hiszed el, ki lesz Majka vendége ma este

Kü­lön­le­ges ven­dé­gek a TV2-n!

A csü­tör­tök esti Az 50 mil­liós játsz­má­nak iga­zán kü­lön­le­ges ven­dége lesz, erről a mű­sor­ve­zető szá­molt be.

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Csak pár perce osztotta meg Majka: íme, itt van a legfrissebb száma

Alig 10 perce osz­totta meg Majka leg­újabb szá­mát, és egy já­tékra is hívta a ra­jon­gó­kat.

Majka kitálalt Pápai Jociról

Majka kitálalt Pápai Jociról

A Dal 2017 nyer­tese fe­le­sé­gé­vel együtt ját­szott Maj­ká­nál. Az 50 mil­liós játszma csü­tör­töki adá­sá­ban a Pápai csa­lád­nak is meg volt a le­he­tő­sége arra, hogy el­vi­gye a fő­nye­re­ményt.

A Dal 2017 nyer­tese fe­le­sé­gé­vel együtt ját­szott Maj­ká­nál.

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

Félrekezelték Majka tíz hónapos kisfiát!

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás. Végül a kór­ház­ban de­rült ki, hogy na­gyobb a baj.

A rap­per ki­seb­bik fia, Oli­vér a báty­já­tól kapta el a csú­nya ví­rust, ami­ről ele­inte azt hit­ték, meg­fá­zás. Végül a kór­ház­ban de­rült ki, hogy na­gyobb a baj.

Egyéjszakás kalandokról szól Király Viktor és Majka új dala

Egyéjszakás kalandokról szól Király Viktor és Majka új dala

Az Ame­ri­ká­ban is el­is­mert éne­kes össze­állt a Majka-Cur­tis du­ó­val, akik­kel fül­be­má­szó zenét al­kot­tak.

Az Ame­ri­ká­ban is el­is­mert éne­kes össze­állt a Majka-Cur­tis du­ó­val és olyan zenét al­kot­tak, ami el­mon­dá­suk sze­rint iga­zán fül­be­má­szó lesz.

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

Nem hiszed el, ki Magyarország legnépszerűbb sztárja

El­ké­szült a Top25 lista.

A Mar­ke­ting és Média idén is el­ké­szí­tette a Top25 leg­nép­sze­rűbb hí­res­ség lis­tá­ját.

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Fülledt erotika: Meztelenül romantikázik Majka és Dundika

Hűha! A ma­gyar sztár­pár meg­mu­tatja, ho­gyan is kell él­vezni az éle­tet!

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

Botrányosan őszinte videóval ünnepelte Pápai Jocit cimborája, Majka

A Dal dön­tő­jét Pápai Joci nyerte meg Origo című da­lá­val, a fan­tasz­ti­kus győ­ze­lem­ről pedig a mű­sor­ve­zető is meg­em­lé­ke­zett.

Harminc pasival kell megküzdenie Majkának!

Harminc pasival kell megküzdenie Majkának!

Ko­moly ki­hí­vás­sal kell szem­be­néz­nie.

Ko­moly ki­hí­vás­sal néz szembe a rap­per, 30 kő­ke­mény macsó, köz­tük Tilla, Rácz Gergő, Bye Alex is indul a nagy ver­seny­ben az Év Em­bere dí­jért!

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Ezért nézed te is a TV2-t mostantól

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő show, fan­tasz­ti­kus fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció.

Va­do­natúj sa­ját­gyár­tású mű­so­rok, sztá­rok­kal vissza­térő event show, block­bus­ter fil­mek, or­szá­gos so­ro­zat­pre­mi­e­rek és egy le­nyű­göző szu­per­pro­duk­ció.

Majka elverte ellenfelét

Majka elverte ellenfelét

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt.

Ja­nu­ár­ban ta­rolt a TV2 cso­port és ala­po­san ki­élezte a ver­senyt örök el­len­fe­lé­vel szem­ben. A Sz­tár­ban sztár meg egy kicsi és Majka is dü­bö­rög.

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Brutál cukin tolja Majka tíz hónapos kisfia

Az alma nem esett messze a fá­já­tól.

Mond­juk úgy, hogy az alma nem esett messze a fá­já­tól. Oli­vér még csak tíz hó­na­pos, de ha meg­hallja ked­venc dalát...

Majka lenyomta az RTL-t

Majka lenyomta az RTL-t

A rap­per leg­újabb ve­tél­ke­dője el­ké­pesztő né­zett­sé­get ho­zott: meg­verte a kon­ku­rens csa­torna leg­né­zet­tebb mű­so­rát.

A rap­per leg­újabb ve­tél­ke­dője el­ké­pesztő né­zett­sé­get ho­zott: meg­verte a kon­ku­rens csa­torna leg­né­zet­tebb mű­so­rát. 50 mil­lió fo­rint a tét!

Majka keményen visszavágott a sztárokat kiosztó Fenyő Ivánnak

Majka keményen visszavágott a sztárokat kiosztó Fenyő Ivánnak

Fenyő Iván Fa­ce­boo­kon osz­totta ki a ma­gyar sztá­ro­kat.

Fenyő Iván Fa­ce­boo­kon osz­totta ki a ma­gyar sztá­ro­kat, de ők sem hagy­ták ma­gu­kat...

Majkát lerohanta rajongója

Majkát lerohanta rajongója

Majka kar­jába re­pült Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét.

Szó sze­rint Majka a kar­jába re­pült Non­csi, ami­kor a stú­di­óba lépve meg­látta ked­ven­cét. A lány azért je­lent­ke­zett a já­tékba, mert a mű­sor­ve­zető-rap­per­rel való ta­lál­ko­zás rajta volt a ba­kancs­lis­tá­ján.

Dundika kitálalt: "Akaratos férfiakkal élek"

Dundika kitálalt:" Akaratos férfiakkal élek"

Ma­rián Maj­kára ütött.

Dun­dika a Ri­post­nak el­árulta, úgy érzi, könnyebb lenne vi­lággá men­nie, ugyanis nagyfia, Ma­rián nem csak kül­ső­leg, de tu­laj­don­sá­ga­i­ban is Maj­kára ütött.

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Sokkoló: így nézett ki 34 évvel ezelőtt Majka

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó annyira retro, hogy el sem hi­szed... A pi­zsama és az au­tós­kár­tya min­dent visz! A kom­men­te­lők sze­rint kisfia olyan, mint ő.

Meg­lepő fotót mu­ta­tott ma­gá­ról a rap­per. A csa­ládi fotó annyira retro, hogy el sem hi­szed... A pi­zsama és az au­tós­kár­tya min­dent visz! A kom­men­te­lők sze­rint kisfia tel­je­sen olyan, mint ő.

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Karácsonykor végre kezébe foghatja unokáját Majka édesanyja

Fi­nom­ság­ból és sze­re­tet­ből nem lesz hiány!

A leg­na­gyobb aján­dék idén, hogy Majka édes­anyja velük tölt­heti a szent na­po­kat.

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Majka kisfiánál cukibbat ma már nem fogsz látni

Kisfiát Dun­dika mu­tatta meg.

A ze­nész kisfiát az ins­tag­ra­mon mu­tatta meg édes­anyja, Dun­dika. A nyolc hó­na­pos Oli­vér bű­bá­jos!

Élőben osztogat milliókat Majka

Élőben osztogat milliókat Majka

Majka nél­kül ma már szinte nem in­dul­hat szu­per­pro­duk­ció a TV2-n.

Majka nél­kül ma már szinte nem in­dul­hat szu­per­pro­duk­ció a TV2-n. Ja­nu­ár­tól új sze­rep­ben szórja majd a mil­li­ó­kat a rap­per-mű­sor­ve­zető.

Durva: Csalók élnek vissza Majka nevével

Durva: Csalók élnek vissza Majka nevével

A nép­szerű tévés a Fa­ce­book-ol­da­lán dü­höng! Arra kér min­den kö­ve­tő­jét, ne dől­je­nek be a ka­muprofi­lon írot­tak­nak!

A nép­szerű tévés a Fa­ce­book-ol­da­lán dü­höng! Arra kér min­den kö­ve­tő­jét, ne dől­je­nek be a ka­muprofi­lon írot­tak­nak!

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Nem hiszed el, mit vett magára Majka

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók a rap­per egyik leg­utóbbi fo­tó­ján. Ezen egy meg­le­he­tő­sen kü­lön­le­ges ruhát ka­pott ma­gára.

Meg­hök­ken­tek a Fa­ce­boo­ko­zók Majka egyik leg­utóbbi fo­tó­ján.

Hihetetlen, mennyire édesek Majka gyerekei

Hihetetlen, mennyire édesek Majka gyerekei

Szív­me­len­gető képet osz­tott meg a rap­per-mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon. A ra­jon­gók szó sze­rint el­ol­vad­tak a lát­vány­tól.

Szív­me­len­gető képet osz­tott meg a rap­per-mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon. A ra­jon­gók szó sze­rint el­ol­vad­tak a lát­vány­tól.

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

Majka vallomása: Tizenöt éve retteg a haláltól

Őszin­tén me­sélt fé­lel­me­i­ről...

A TV2 sztárja sok éve vesz­tette el édes­ap­ját, de csak ké­sőbb de­rült ki, hogy ő maga is szív­be­teg­ség­gel kény­te­len élni.

Majkának már a fia is szelfizik

Majkának már a fia is szelfizik

Na­gyon cuki képet posz­tolt ki Ins­tag­ram-ol­da­lára az ózdi rap­per.

Na­gyon cuki képet posz­tolt ki Ins­tag­ram-ol­da­lára az ózdi rap­per. A fotó elő­te­ré­ben Marci lát­szik, hátul pedig Majka eteti és szó­ra­koz­tatja ki­seb­bik fiát, Oli­vért.

Őszinte vallomás: halálfélelméről beszélt Majka

Őszinte vallomás: halálfélelméről beszélt Majka

Éve­ken át ret­te­gés­ben élt.

A mű­sor­ve­zető a ve­le­szü­le­tett szív­rend­el­le­nes­sége miatt éve­ken át ret­te­gés­ben élt.

Kóstold meg Dundika baconbe tekert csirkemelleit!

Kóstold meg Dundika baconbe tekert csirkemelleit!

Ügyes sza­kács hí­ré­ben áll.

A gyö­nyörű anyuka ügyes sza­kács hí­ré­ben áll.

Botrány! Meg sem hívták, pedig nyert a dala a Cometen

Botrány! Meg sem hívták pedig nyert a dala a Cometen

Leg­alábbis fur­csára si­ke­re­dett az idei Comet díj­át­adó gála. Akad, aki el sem ment a gömb­jéért...

Leg­alábbis fur­csára si­ke­re­dett az idei Comet díj­át­adó gála. Akad aki el sem ment a gömb­jéért...

Szerzői jogvita: millióktól eshet el Majka

Szerzői jogvita: millióktól eshet el Majka

Ál­lí­tó­lag szer­zői jo­go­kat sér­tett.

A rap­per leg­utóbbi szá­mát el­tá­vo­lí­tot­ták a Yo­u­tube-ról, mivel Majka sze­rin­tük szer­zői jo­go­kat sér­tett.

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Ilyen fotót még nem láttál: elképesztően édesek Majka gyermekei!

Oli­vér és Ma­rián úgy pó­zol­nak, mint eddig még soha, nem csoda, hogy a büszke apuka meg­mu­tatta őket a ra­jon­gó­i­nak.

Majka posztja után bezárhatod a netet

Majka posztja után bezárhatod a netet

Van az úgy, hogy az ember fia olyan slá­gert rittyent, ami­hez min­denki hozzá akar nyúlni. Ilyen lett a mára már emb­le­ma­ti­kussá vált Be­le­ha­lok című szer­ze­mény is...

Van az úgy, hogy az ember fia olyan slá­gert rittyent, ami­hez min­denki hozzá akar nyúlni. Ilyen lett a mára már emb­le­ma­ti­kussá vált Be­le­ha­lok című szer­ze­mény is...

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

Hihetetlen, hogy repül az idő: ötéves lett Majka fia!

A mű­sor­ve­zető öt évvel ez­előtt vált bu­li­zós sztár­ból fe­le­lős édes­apává.

A mű­sor­ve­zető öt évvel ez­előtt vált bu­li­zós sztár­ból fe­le­lős édes­apává.

Hosszú Katinka a rajongóival verheti meg Majkát

Hosszú Katinka a rajongóival verheti meg Majkát

Ön­erő­ből most nem nyer­het.

Ezt a ver­senyt ön­erő­ből most nem nyer­heti meg az olim­piai baj­nok klasszis. Szük­sége lesz a szur­ko­ló­ira, akik­nek a vé­le­mény­áből sok erőt merít.

Az orvosok kezében Majka súlyos beteg édesanyjának élete

Az orvosok kezében Majka súlyos beteg édesanyjának élete

Sosem adja fel a re­ményt!

Egy biz­tos: bármi is tör­tén­jék Ibo­lya néni sosem adja fel a re­ményt!

Majka cáfol, nincs igaza Ibrahimovicnak

Majka cáfol, nincs igaza Ibrahimovicnak

Zla­tan Ib­ra­hi­movic ala­pos meg­le­pe­tést oko­zott, olyan vá­ros­ban érzi jól magát, amely Maj­ká­nak pél­dául egy­ál­ta­lán nem tet­szik.

Zla­tan Ib­ra­hi­movic ala­pos meg­le­pe­tést oko­zott, olyan vá­ros­ban érzi jól magát, amely Maj­ká­nak pél­dául egy­ál­ta­lán nem tet­szik.

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Ez csúnya volt! Majka durván beszólt Keresztesnek

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de egy ki­csit érez­he­tően túl­tolta a dol­got élő adás­ban.

Majka ugyan hu­mor­nak szánta de egy ki­csit túl­tolta a dol­got...

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Ő nem lehet ott a Sztárban sztár következő adásában

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma.

Egy ki­váló éne­kes bú­csú­zott el ma este, a kö­vet­kező hét­vé­gén pedig már jön a dupla döntő... Kö­ze­leg a nagy show be­fe­je­zése!

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Megható üzenetet küldött Majka élő adásban Claudiának és a babának

Meg­kez­dő­dött a Sz­tár­ban sztár újabb adása, és nem is akár­hogy... Lip­tai Cla­u­dia a szü­lés után ért­hető módon nincs ott.

Durván korhatárosat alakított Majka!

Durván korhatárosat alakított Majka!

Majka eddig leg­in­kább arról volt híres, hogy da­la­i­ban messze el­ke­rülte a trá­gár szö­ve­ge­ket. Nos, ennek vége! Le­g­újabb szer­ze­mé­nyé­ben be­hozza az el­telt 15 évet...

Majka eddig leg­in­kább arról volt híres, hogy da­la­i­ban messze el­ke­rülte a trá­gár szö­ve­ge­ket. Nos, ennek vége! Le­g­újabb szer­ze­mé­nyé­ben be­hozza az el­telt 15 évet...

Nem hiszed el, mire vállalkozott Majka kisfia

Nem hiszed el, mire vállalkozott Majka kisfia

A mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően cuki képet osz­tott meg na­gyob­bik gyer­me­ké­ről és egy ku­lissza­tit­kot is el­árult a fel­vé­tel ké­szí­té­sé­ről.

A mű­sor­ve­zető el­ké­pesz­tően cuki képet osz­tott meg na­gyob­bik gyer­me­ké­ről és egy ku­lissza­tit­kot is el­árult a fel­vé­tel ké­szí­té­sé­ről.

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

Meghökkentő helyre rakott testékszert Dundika!

Majka ked­vese bol­do­gan pó­zolt az új kül­se­jé­vel, ami a párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Majka ked­vese bol­do­gan pó­zolt az új kül­se­jé­vel, ami a párja tet­szé­sét is el­nyerte.

Elképesztő dolgot csinált Majka és Bereczki a kulisszák mögött!

Elképesztő dolgot csinált Majka és Bereczki a kulisszák mögött!

Ér­de­kes je­le­net­nek le­he­tett szem­ta­núja, aki el­lá­to­ga­tott a Sz­tár­ban sztár stú­di­ó­jába! A két zsű­ri­tag mit csi­nál­hat a képen?

Titokban filmezték le a bulizó Ördög Nórát

Titokban filmezték le a bulizó Ördög Nórát

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tő­jét a ta­ka­rás­ban kapta rajta Majka...

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tő­jére a szín­pad ta­ka­rá­sá­ban jött rá a "bug­iz­hat­nék" mi­u­tán fel­csen­dült ka­masz­ko­rá­nak emb­le­ma­ti­kus dala.

És megint Majka férfiassága a téma!

És megint Majka férfiassága a téma!

Majka az élő adá­sok előtt rendre po­é­nok­kal me­le­gít...

Majka az élő adá­sok előtt rendre po­é­nok­kal me­le­gíti be magát és a kö­zön­sé­get is. Ma sem volt ez más­képp és ma sem ma­rad­ha­tott ki egy kis al­testi humor.

Kiderült: Majka édesanyja újra a rettegett kórral küzd

Kiderült: Majka édesanyja újra súlyos beteg! Így viseli...

Majka áll mel­lette a baj­ban.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője mos­ta­ná­ban gyak­ran volt le­tört. Nem is csoda, hi­szen az anyu­kája újra a ret­te­gett kór­ral küzd!

Ennyi volt, távozott a műsorból a TV2 tehetsége!

Ennyi volt, távozott a TV2 tehetsége!

Jecs­me­nik Ar­nold nem tu­dott meg­me­ne­külni a ve­szély­zó­ná­ból a Star Academy he­te­dik élő adá­sá­ban.

Jecs­me­nik Ar­nold nem tu­dott meg­me­ne­külni a ve­szély­zó­ná­ból a Star Academy he­te­dik élő adá­sá­ban.

Váratlan vallomás: ezért a lányért csorgatja a nyálát Majka

Váratlan vallomás: ezért a lányért csorgatja a nyálát Majka

Pádár Ale­xandra ismét el­káp­ráz­tatta a Star Academy zsű­ri­jét, Majka el­ol­vadt a lát­vány­tól...

Ezért féltékeny Király Viktor a TV2 fiatal sztárjára

Ezért féltékeny Király Viktor a TV2 fiatal sztárjára

Hegyi Dávid igen jól tán­colt a dal­hoz...

Hegyi Dávid a Take That egyik dalát éne­kelte, és rend­kí­vül jól tán­colt hozzá. A ma­xi­má­lis száz pon­tot kapta, de nem ennek örült a leg­job­ban...

Dundika kiposztolta Majka fő
büszkeségét!

Dundika
kiposztolta
Majka fő
büszkeségét!

Ki­tett egy fotót a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, még­pe­dig nem is akár­mi­lyet... Meg fogsz le­pődni!

Ki­tett egy fotót a tévés mű­sor­ve­zető fe­le­sége, nem is akár­mi­lyet... Meg fogsz le­pődni!

Majka alaposan kikészült a Sztárban sztár előtt!

Majka alaposan kikészült a Sztárban sztár előtt!

A szó­ki­mondó mű­sor­ve­zető egy percre sem tud las­sí­tani. Szív­mű­tétje el­le­nére sem pihen, sőt!

A szó­ki­mondó mű­sor­ve­zető egy percre sem tud las­sí­tani. Szív­mű­tétje el­le­nére sem pihen, sőt! Em­bert pró­báló do­logba vá­gott bele...

Futóversenyen áll rajthoz a szívműtétje után Majka

Futóversenyen áll rajthoz a szívműtétje után Majka

A Star Academy mű­sor­ve­ze­tője nem érzi koc­ká­za­tos­nak a dol­got, amellyel jó­té­kony célt szol­gál.

Az életével játszott Majka: ezért kellett letennie az italt

Az életével játszott Majka: ezért kellett letennie az italt

Majd­nem be­le­halt a haj­tásba.

Majka saját be­val­lása sze­rint meg­halt volna, ha to­vább foly­tatja az ed­digi élet­vi­te­lét.

Hoppá! Majka beszólt Keresztes Ildikónak, aki beintett neki!

Hoppá! Majka beszólt Keresztes Ildikónak, aki beintett neki!

A mű­sor­ve­zető nem tett la­ka­tot a szá­jára, sze­rinte a zsű­ri­tag saját ma­gá­nak adott ma­xi­má­lis pont­szá­mot.

A mű­sor­ve­zető nem tett la­ka­tot a szá­jára, sze­rinte a zsű­ri­tag saját ma­gá­nak adott ma­xi­má­lis pont­szá­mot.

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

Meghökkentő hasonlóság: Kisfiában született újjá Majka!

El­ké­pesztő fotó ju­tott el szer­kesz­tő­sé­günkbe! Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és gyer­me­két!

Len­cse­végre kap­ták a mű­sor­ve­zető ked­ve­sét és gyer­me­két!

Kínos csend a stúdióban: Majka kikotyogta Ördög Nóra fizetését!

Kínos csend a stúdióban: Majka kikotyogta Ördög Nóra fizetését!

Meg­fa­gyott a le­vegő a Sz­tár­ban sztár stú­di­ó­já­ban, ami­kor a szó­ki­mondó rap­per bi­zal­mas tit­kot fe­cse­gett ki...

Elképesztő! Ezt dobta össze Majka, laza 35 perc alatt

Elképesztő! Ezt dobta össze Majka, laza 35 perc alatt

Majka mell­kasa dagad a büsz­ke­ség­től.

Majka mell­kasa dagad a büsz­ke­ség­től és ebből nem is csi­nál tit­kot. Ha jön az ihlet, csak utat kell en­gedni neki, és ilyes­mik szü­let­nek!

Ez durva! Majka obszcén tánc közben mutatta meg fenekét!

Ez durva! Majka obszcén tánc közben mutatta meg fenekét!

Ki tudja, miért, de Maj­ká­ból éppen Ki­rály Vik­tor éneke hozta ki a fe­ne­va­dat. Olyat kavar az ózi hős, hogy két­szer is meg kell nézni!

Ki tudja, miért, de Maj­ká­ból éppen Ki­rály Vik­tor éneke hozta ki a fe­ne­va­dat. Olyat kavar az ózi hős, hogy két­szer is meg kell nézni, ha egy­szer ér­teni aka­rod!

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

Újabb fordulat: Balázs Pali is beszállt Norbi és Majka háborújába!

A rap­per és a fit­nesz­guru vi­tá­já­tól han­gos az in­ter­net, most bé­kí­te­nék őket.

A rap­per és a fit­nesz­guru vi­tá­já­tól han­gos az in­ter­net, most bé­kí­te­nék őket.

Bokszmeccsel zárnák le Norbi és Majka vitáját

Bokszmeccsel zárnák le Norbi és Majka vitáját

Ezer ember már biz­to­san el­menne arra a boksz­meccsre, amin a fit­nesz­guru és az ózdi hős csapna össze.

Ezer ember már biz­to­san el­menne arra a boksz­meccsre, amin a fit­nesz­guru és az ózdi hős csapna össze.

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Mi lesz ebből? Majka durván támad Norbira!

Csak egy rossz mon­dat kel­lett...

Csak egy rosszul meg­vá­lasz­tott mon­dat­ként in­dult...

Ilyet még nem láttál: így szórakoztatják magukat a TV2 zsűritagjai

Ilyet még nem láttál: így szórakoztatják magukat a TV2 zsűritagjai

El­ké­pesz­tően vic­ces vi­deót töl­tött fel a Sz­tár­ban sztár egyik zsű­ri­tagja ma­gá­ról és kol­lé­gá­i­ról. Így még tuti nem lát­tad őket.