Majka

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Erre nem számított: Kínos meglepetés érte Dundikát

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

Dun­dika ba­rát­nő­i­vel uta­zott Spa­nyol­or­szágba, ahol szám­ta­lan iz­gal­mas él­mény­ben volt ré­szük.

FRISS HÍREK

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Mindenki gratulált Dundikának: Mutatjuk, miért

Majka és Dun­dika nya­ral­nak.

Majka és Dun­dika Tö­rök­or­szág­ban él­ve­zik a sza­bad­sá­got, ahová ter­mé­sze­te­sen a gye­re­ke­ket is ma­guk­kal vit­ték.

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

Elképesztő fordulatot vett Majka és Jolly durva háborúja!

A két hí­res­ség egy hét­tel ez­előtt ve­szett össze egy­más­sal, ami­kor Jolly kri­ti­zálta Maj­káék VOLT Fesz­ti­válra írt him­nu­szát.

A két hí­res­ség egy hét­tel ez­előtt ve­szett össze egy­más­sal, ami­kor Jolly kri­ti­zálta Maj­káék VOLT Fesz­ti­válra írt him­nu­szát.

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Kitört a háború, egymásnak estek a rapperek és a mulatósok!

Már Majka is be­kap­cso­ló­dott a Jolly és Cur­tis kö­zött ki­rob­bant vi­tába!

Már Majka is be­kap­cso­ló­dott a Jolly és Cur­tis kö­zött ki­rob­bant vi­tába! A balhé egy szmájli miatt in­dult.

Dagad a botrány: durva, mivel vádolja Jolly Majkát

Dagad a botrány: durva, mivel vádolja Jolly Majkát

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek. Ke­mé­nyen megy az adok-kapok a Fa­ce­boo­kon a ze­né­szek kö­zött.

Nem csi­tul­nak a ke­dé­lyek. Ke­mé­nyen megy az adok-kapok a Fa­ce­boo­kon a ze­né­szek kö­zött.

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Majka reagált a botrányra: páros lábbal szállt bele Jollyba

Eddig Majka nem folyt bele a Volt Fesz­ti­vál körül ki­ala­kult hisz­tibe, de most nála is be­telt a pohár.

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

Megint elutazott, Majka itt pihen a családdal

Meg­fo­gadta, hogy idén töb­bet pihen.

A rap­per meg­fo­gadta, hogy idén több időt tölt a csa­lád­dal és sza­kít időt a pi­he­nésre is...

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a sztárok

Mutatjuk, itt nyaralnak idén a sztárok

Idén ko­ráb­ban in­dult a nyár, ezért már má­jus­ban el­kez­dő­dött a strand­sze­zon...

Idén ko­ráb­ban in­dult a nyár, ezért már má­jus­ban el­kez­dő­dött a strand­sze­zon...

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

Majka cuki családi fotójától te is elolvadsz

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

A rap­per és csa­ládja Tö­rök­or­szág­ban töl­tik eze­ket a na­po­kat. A most meg­osz­tott fény­ké­pen ő maga is meg­le­pő­dött.

Elképesztő fotó került elő a TV2 sztárjáról

Elképesztő fotó került elő a TV2 sztárjáról

A Nagy Duett dön­tőse ezzel a retro fény­kép­pel han­go­ló­dik a va­sár­nap es­tére, ami­kor Majka slá­ge­rét énekli majd part­ne­ré­vel.

A Nagy Duett dön­tőse ezzel a retro fény­kép­pel han­go­ló­dik a va­sár­nap es­tére, ami­kor Majka slá­ge­rét énekli majd part­ne­ré­vel.

Ezért nem tervez esküvőt Kollányi Zsuzsi

Ezért nem tervez esküvőt Kollányi Zsuzsi

Nem szá­mít a hi­va­ta­los papír.

Azt mondja, neki nem szá­mít a hi­va­ta­los papír, hi­szen nem az tartja össze a kap­cso­la­tot.

Óriási botrány, életveszélyesen megfenyegették Majkát

Óriási botrány, életveszélyesen megfenyegették Majkát

Bot­rá­nyos üze­ne­tet ka­pott a rap­per, amit meg­osz­tott a Fa­ce­book-ol­da­lán is.

Elszabadult a pokol a TV2 stúdiójában, itt a videó!

Elszabadult a pokol a TV2 stúdiójában, itt a videó!

Eddig sosem lá­tott, ki­ma­radt je­le­net ke­rült fel az in­ter­netre. Majka és Tilla ismét na­gyot ala­kí­tott.

Eddig sosem lá­tott, ki­ma­radt je­le­net ke­rült fel az in­ter­netre. Majka és Tilla ismét na­gyot ala­kí­tott.

Hoppá, lecserélték Majkát és Mádai Vivient: ők lesznek helyettük

Hoppá, lecserélték Majkát és Mádai Vivient: ők lesznek helyettük

Me­g­újul a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak mű­sor­ve­zető-csa­pata!

Me­g­újul a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ó­já­nak mű­sor­ve­zető-csa­pata!

Majka csúnyán lebuktatta Kozsót, de mit szól hozzá az énekes?

Majka csúnyán lebuktatta Kozsót, de mit szól hozzá az énekes?

A mű­sor­ve­zető meg­lepő fény­ké­pet töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Majka mindenhol elveri Sebestyén Balázst

Min­dent visz a TV2 sztárja.

A két kon­ku­rens csa­torna mű­sor­ve­ze­tői igen szo­ros ba­rát­sá­got ápol­nak, de mind a fal­labda pá­lyán, mind pedig a né­zett­ségi ver­seny­ben egy­más el­len­fe­lei.

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Kiderült, miért futnak zátonyra Fresh Andi kapcsolatai

Egy lépés előre.

Az már egy lépés előre, ha va­laki képes be­is­merni, hogy hi­bá­zott, így könnyebb lesz ja­ví­tani a dol­gon.

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

Durván kiborult Majka, videóban tálalt ki mindenről!

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el.

A rap­per 180 ezer fo­rin­tot köl­tött el szinte a sem­mire, elege lett, és min­den­ki­nek el­mondta, miből.

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Törött kézzel fosztották ki Tilláékat

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük. Végül még­sem bán­ták, így is örült a két nő.

Hor­gász­csó­nakra haj­tot­tak, de csak mű­szaki cik­ke­ket si­ke­rült el­vin­niük. Végül még­sem bán­ták, így is örül­tek.

Majka nem hitt a szemének, olyat látott a stúdióban

Majka nem hitt a szemének, olyat látott a stúdióban

Egy há­zas­pár tel­je­sen le­nyű­gözte.

Pénz­fel­do­bás­sal dön­tötte el Tamás és fe­le­sége Dor­ina, hogy je­lent­kez­nek a TV2 mű­so­rába. A férj ugyanis nem akart sze­re­pelni, de ő vesz­tett.

Majka berezelt a szállodában

Majka berezelt a szállodában

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás.

A nép­szerű rap­per­nek nem iga­zán jött be a pá­ri­zsi ki­ruc­ca­nás. Dis­ney­land tel­je­sen ki­bo­rí­totta, a szál­lo­dá­ban pedig nem hitt a sze­mé­nek.

Élőben kotyogott ki eddig sosem hallott családi titkokat Majka!

Élőben kotyogott ki eddig sosem hallott családi titkokat Majka!

A rap­per és kisfia élő­ben be­szél­ték ki a 6 éves Ma­rián óvo­dai hó­dí­tá­sait...

A rap­per és kisfia élő­ben be­szél­ték ki a 6 éves Ma­rián óvo­dai hó­dí­tá­sait...

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Ki ne hagyd: Így törlesztett Sebestyén Balázs élő adásban Majkának!

Se­bes­tyén Ba­lázs fo­ga­dott Maj­ká­val, de ve­szí­tett, így egy héten át azt kell ten­nie, amit a rap­per kér tőle.

Hatalmas őrültséget csinált Majka, videóra vették!

Hatalmas őrültséget csinált Majka, videóra vették!

A mű­sor­ve­zető ezt is be­vál­lalta.

Nem sokan tet­ték volna meg utána. Ám a mű­sor­ve­zető ezt is be­vál­lalta.

Kétmillióval vett revansot Majka vesztes játékosa

Kétmillióval vett revansot Majka vesztes játékosa

Két jó­ba­rát ját­szott kedd este a TV2 Bezár a bazár! mű­so­rá­ban. Misi és Zsolt konk­rét cél­lal ér­kez­tek a stú­di­óba.

Két jó­ba­rát ját­szott kedd este a TV2 Bezár a bazár! mű­so­rá­ban. Misi és Zsolt konk­rét cél­lal ér­kez­tek a stú­di­óba. Mivel mind­ket­ten szen­ve­dé­lyes hor­gá­szok, így egy mo­tor­csó­nak­kal sze­ret­tek volna ha­za­menni. A ha­to­dik kér­dés­nél végül si­ke­rült is nekik, így nagy a bol­dog­ság.

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Stohl Andrásra cseréli a TV2 Till Attilát

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Bár a csa­torna elé­ge­dett volt a világ leg­ne­he­zebb já­té­ká­nak tar­tott pro­duk­ció mű­sor­ve­ze­tő­i­vel, mégis cse­rét esz­kö­zöl­nek.

Így takarít Majka kisfia: de mi az ott a háttérben?

Így takarít Majka kisfia: de mi az ott a háttérben?

Kü­lö­nös és egy­ben na­gyon cuki.

A rap­per jól lát­ha­tóan a mun­ka­meg­osz­tás híve. Amíg ő a meccset nézi, két­éves kisfia el­végzi a há­zi­mun­kát. Se­gít­sége is akadt...

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka drámai vallomása: Ha ez így megy tovább, abba én belehalok

Majka egész évben úton van, ke­mé­nyen dol­go­zik, hogy meg­ala­pozza gye­re­kei jö­vő­jét.

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

Tilla miatt kellett leállítani a forgatást: durva, ami ezután történt

A mű­sor­ve­ze­tő­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

A mű­sor­ve­ze­tő­vel aligha for­dult elő ilyen eset az el­múlt év­ti­ze­dek alatt.

Elképesztő, Sebestyén Balázs és Majka megint ki akar szúrni egymással!

Elképesztő, Sebestyén Balázs és Majka megint ki akar szúrni egymással!

A két mű­sor­ve­zető ér­de­kes fo­ga­dást kö­tött.

A két mű­sor­ve­zető ér­de­kes fo­ga­dást kö­tött, ha va­la­me­lyi­kük ve­szít, akkor a másik na­gyon be­le­ta­pos az ön­be­csü­lé­sükbe...

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Elképesztően bizarr fotó készült Majkáról és Tilláról, ez komoly?

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Talán még leg­kö­ze­lebbi hoz­zá­tar­to­zóik se is­mer­né­nek rá a TV2 két mű­sor­ve­ze­tő­jére!

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Közel kétmillió forintot vittek el Majkáéktól

Na­gyon ügye­sek vol­tak a já­té­ko­sok.

Még most sem tud­ják fel­fogni a Bezár a bazár! szer­dai já­té­ko­sai, hogy mennyi min­dent nyer­tek a mű­sor­ban. Vi­vien és Ri­chárd három éve al­kot­nak egy párt.

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Ilyen nincs! Majka és Curtis több világsztárt is túlszárnyalt!

Erre még nem volt példa...

Ma­jo­ros Péter újabb el­ké­pesztő re­kor­dot dön­tött, erre még nem volt példa a tör­té­ne­lem során...

Kínos, a kamerák előtt buktatta le magát Majka

Kínos, a kamerák előtt buktatta le magát Majka

Egy tit­kot árult el ma­gá­ról.

Olyan tit­kot árult el a Bezár a bazár! adá­sá­ban, ami­ről eddig nem iga­zán be­szélt a nyil­vá­nos­ság előtt.

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

Elképesztő videó a TV2 stúdiójából: le kellett állítani a felvételt

A Bezár a bazár! ga­me­show mű­sor­ve­ze­tői kép­te­le­nek vol­tak ural­kodni ma­gu­kon.

A Bezár a bazár! ga­me­show mű­sor­ve­ze­tői kép­te­le­nek vol­tak ural­kodni ma­gu­kon.

Nagyon gonosz, Majka csúnyán beszólt a várandós Kollányi Zsuzsinak

Nagyon gonosz, Majka csúnyán beszólt a várandós Kollányi Zsuzsinak

A mű­sor­ve­zető kép­te­len volt la­ka­tot tenni a szá­jára. Ter­hes­sége miatt pisz­kálta az éne­kes­nőt.

Ez csúnya volt: Majka durván beszólt Tillának

Ez csúnya volt: Majka durván beszólt Tillának

Sér­te­gette a ka­me­rák előtt.

A rap­per ismét nem tu­dott idő­ben la­ka­tot tenni a szá­jára. A ka­me­rák előtt kezdte sér­te­getni Til­lát.

Tilla csúnyán elszólta magát Majka esküvőjéről: mi lesz ebből?

Tilla csúnyán elszólta magát Majka esküvőjéről: mi lesz ebből?

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a ka­me­rák előtt hozta ér­de­kes hely­zetbe Maj­kát.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a ka­me­rák előtt hozta ér­de­kes hely­zetbe Maj­kát.

Dulakodás tört ki a stúdióban: Majka is részt vett benne

Dulakodás tört ki a stúdióban: Majka is részt vett benne

Filmbe illő bu­nyó­nak le­het­tek szem- és fül­ta­núi a Bezár a bazár! nézői. Vi­deót is csa­tol­tunk!

Filmbe illő bu­nyó­nak le­het­tek szem- és fül­ta­núi a Bezár a bazár! nézői. Vi­deót is csa­tol­tunk!

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Ez mentheti meg Majkát Amerikában

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte.

Majka szó­ra­kozni ment Ame­ri­kába, de már a lan­do­lás után bosszú­ság érte. A rap­per fel­rob­bant a düh­től.

Majka egy fotóval buktatta le Curtist

Majka egy fotóval buktatta le Curtist

A rap­pe­rek ba­rá­ta­ik­kal együtt utaz­tak az Egye­sült Ál­la­mokba.

A rap­pe­rek ba­rá­ta­ik­kal együtt utaz­tak az Egye­sült Ál­la­mokba, most éppen Las Ve­gas­ban van­nak. Majka cso­mag­jai nem ér­kez­tek meg, ami miatt na­gyon dühös, ezért Cur­ti­sék pró­bál­ják fel­vi­dí­tani.

Kaszkadőrtestvérek küzdenek meg a Bezár a bazár értékes nyereményeiért

Kaszkadőrtestvérek küzdenek meg a Bezár a bazár értékes nyereményeiért

Ma este is nagy iz­gal­makra szá­mít­ha­tunk a TV2 új ga­me­show-jában.

Ma este is nagy iz­gal­makra szá­mít­ha­tunk a TV2 új ga­me­show-jában, ame­lyet a nyerő páros, Majka és Tilla vezet. A Bezár a bazár já­té­ko­sai ez­út­tal sem pén­zért, hanem kü­lön­féle tárgy­nye­re­mé­nye­kért száll­nak ver­senybe.

Bajba került Amerikában Majka, felrobban a dühtől

Bajba került Amerikában Majka, szinte felrobban a dühtől

A nép­szerű rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről.

A nép­szerű rap­per tel­je­sen ki­kelt ma­gá­ból. A Fa­ce­book-ol­da­lán tá­lalt ki a tör­tén­tek­ről.

Nem hiszed el: ezt csinálták kedvenceink, mielőtt sztárok lettek

Nem hiszed el: ezt csinálták kedvenceink, mielőtt sztárok lettek

Össze­szed­tük né­hány ce­le­bet, akik meg­lepő, hét­köz­napi szak­mát űztek, mi­előtt be­le­csöp­pen­tek a ri­val­da­fénybe.

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Drasztikusan megváltozott Majka feje.Te felismered?

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy.

Majka ha­ma­ro­san Ame­ri­kába megy, de előtte még meg­lepte magát és ra­jon­góit is.

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Ezzel a képpel búcsúzott: Elhagyta az országot a magyar rapper

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő.

Cur­tis rég­óta várta már ezt az uta­zást. Végre el­jött az idő, ba­rá­tai tár­sa­sá­gá­ban hagyta el Ma­gyar­or­szá­got.

Kiderült, milyen új műsorral jelentkezik Majka és Tilla

Kiderült, milyen új műsorral jelentkezik Majka és Tilla

Va­do­natúj for­má­tum­mal je­lent­ke­zik áp­ri­lis 9-től a TV2. A Bezár a bazár! nem­csak egy kvíz, hanem egy ak­ció­já­ték is.

Va­do­natúj for­má­tum­mal je­lent­ke­zik áp­ri­lis 9-től a TV2. A Bezár a bazár! nem­csak egy kvíz, hanem egy ak­ció­já­ték is.

Családjával hagyja el az országot Majka

Családjával hagyja el az országot Majka

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra és per­sze idén sem ma­rad­hat el a nagy uta­zás. Talán éppen úton van­nak.

A rap­per szinte már ha­za­jár a ten­ge­ren­túlra és per­sze idén sem ma­rad­hat el a nagy uta­zás. Talán éppen úton van­nak.

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

Tizenöt perc alatt milliókat kaszált Majka!

A rap­per re­kor­dot dön­tött!

A rap­per re­kord­idő alatt adta el a je­gye­ket jú­ni­usi kon­cert­jére! Két és fél mil­liót ke­re­sett ne­gyed óra alatt!

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Hatalmas öröm érte Majkát, kiálltak mellette rajongói

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott.

Majka ko­moly vissza­iga­zo­lást ka­pott ra­jon­gó­i­tól a múlt szom­bati nagy­kon­certje után.

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Így lőtték fejbe Ördög Nórát Majkáék koncertjén

Nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött a buli.

Majka és Cur­tis ha­tal­mas kon­cer­tet adott múlt szom­ba­ton. Az ese­mény egy iga­zán nagy dur­ra­nás­sal kez­dő­dött.

Szívszorító fotó Majka nagybeteg édesanyjáról: 64 éves Ibolya néni!

Szívszorító fotó Majka nagybeteg édesanyjáról: 64 éves Ibolya néni!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető meg­ható csa­ládi fotót mu­ta­tott ra­jon­gó­i­nak az ün­nep­lés­ről! Bol­do­gan telt a nagy nap!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Így bulizott Liptai Claudia vőlegénye Majka koncertjén!

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Majka és Cur­tis telt­há­zas kon­cer­tet tar­tott a hét­vé­gén a Papp László Bu­da­pest Sport­aré­ná­ban...

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Megsérült Majka, a földön fekszik a fájdalomtól

Se­bes­tyén Ba­lázs vi­de­óra vette.

A mű­sor­ve­zető mel­lett ott volt Se­bes­tyén Ba­lázs is, aki vi­de­óra vett min­dent!

Elképesztő családi fotó került elő Majka múltjából

Elképesztő családi fotó került elő Majka múltjából

Így né­zett ki a nagy­du­más rap­per röpke 24 évvel ez­előtt! Ám nem csak ő sze­re­pel a képen.

Így né­zett ki a nagy­du­más rap­per röpke 24 évvel ez­előtt! Ám nem csak ő sze­re­pel a nosz­tal­gi­kus han­gu­la­tot árasztó képen.

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Meghökkentő változás, évtizedeket fiatalodtak a magyar sztárok!

Majka kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg mű­sor­ve­ze­tő­tár­sát.

Majka vic­ces ked­vé­ben volt, kü­lön­le­ges aján­dék­kal lepte meg Til­lát.

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Egy ország várt erre: Készülnek az esküvőre Majkáék!

Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

A sze­rel­me­sek végre el­árul­ták, mi­lyen ter­veik van­nak a me­nyeg­ző­vel kap­cso­lat­ban! Dun­dika me­sélt el­kép­ze­lé­se­ik­ről!

Majka kétségbeesett felhívása: segítsetek nekem!

Majka kétségbeesett felhívása: segítsetek nekem!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon kéri az em­be­rek se­gít­sé­gét. Pénzt is fel­aján­lott.

A nép­szerű rap­per és te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető a Fa­ce­boo­kon ke­resz­tül for­dult az em­be­rek­hez se­gít­sé­gért. Majka szá­mára egé­szen ko­moly do­log­ról van szó. Oly­annyira, hogy még pénzt is fel­aján­lott annak, aki meg­ol­dás­sal szol­gál a prob­lé­má­jára. Aki tud, se­gít­sen neki!

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

Hoppá, Dundika kifecsegte Majka féltett titkát

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető nem biz­tos, hogy örülni fog, ha meg­tudja, mit mon­dott róla a ka­me­rák előtt Dun­dika.

Majka megmutatta, hogyan duzzad igazán

Majka megmutatta, hogyan duzzad igazán

Majka sokat jár kon­di­te­rembe, de eddig csak ke­ve­sen lát­hat­ták.

Majka sokat jár kon­di­te­rembe, de eddig csak ke­ve­sen lát­hat­ták izmos fel­ső­tes­tét.

Fogadjunk, hogy nem találod meg Majkát ezen a retró képen

Fogadjunk, hogy nem találod meg Majkát ezen a retró képen

Kü­lön­le­ges fotót tett közzé.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető kü­lön­le­ges fotót tett közzé a Fa­ce­book-ol­da­lán.

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Jegyüzérek gazdagodnak Majkáék nagykoncertjén

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt, így biz­to­san telt ház előtt lép­het­nek majd szín­padra.

Majka és Cur­tis már­cius 17-ei Aréna-kon­cert­jére már most min­den jegy el­kelt, így biz­to­san telt ház előtt lép­het­nek majd szín­padra.

Ez állati, megvan Majka legelképesztőbb rajongója!

Ez állati, megvan Majka legelképesztőbb rajongója!

A rap­per hi­he­tet­le­nül vic­ces vi­deót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára.

A rap­per hi­he­tet­le­nül vic­ces vi­deót töl­tött fel az Ins­tag­ram-ol­da­lára, ki­de­rült, ki ra­jong érte a leg­job­ban.

Sipos Peti nagyot koppant a Majka-paródia forgatásán!

Sipos Peti nagyot koppant a Majka-paródia forgatásán!

Pe­ti­nek igen­csak meg­gyűlt a baja a for­ga­tá­son: egy óvat­lan pil­la­nat­ban le­esett a Ninja War­rior-pá­lyá­ról!

Pe­ti­nek igen­csak meg­gyűlt a baja a for­ga­tá­son: egy óvat­lan pil­la­nat­ban le­esett a mi­ri­gyes Ninja War­ri­or­pá­lyá­ról!

Rekordnézettség! Barátai csináltak viccet Majkából

Rekordnézettség! Barátai csináltak viccet Majkából

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy tag­jai ismét Maj­kát pa­ro­di­zál­ták ki! Az új klip már a leg­né­zet­tebb videó a Yo­u­tube-on!

Felrobbant a cukiságbomba Majka fiaitól!

Felrobbant a cukiságbomba Majka fiaitól!

A rap­per ara­nyos fotót osz­tott meg.

A rap­per el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót osz­tott meg a csa­ládi éle­tük­ről, ilyen­kor ke­nyérre lehet őt kenni!

Sebestyén Balázs keményen elverte Majkát, durva, ami ezután következett

Sebestyén Balázs keményen elverte Majkát, durva, ami ezután következett

Majka ál­má­ban sem gon­dolta volna, hogy ilyet kell ten­nie és erről még fel­vé­tel is ké­szül...

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Kicsit szétcsúszott Majka, de szerinte ez még vállalható

Majka és gye­re­kei anyja.

Mint min­denki, Majka és gye­re­kei anyja is ki­rúg­tak a hám­ból szil­vesz­ter éj­szaka.

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Rács mögé kerültek Majkáék. Mi történhetett?

Egy cel­lá­ban ült és ve­re­ke­dett össze az ózdi hős és Cur­tis. Ez a Va­lami Ame­rika 3 klip­for­ga­tá­sán tör­tént.

Egy cel­lá­ban ült és ve­re­ke­dett össze az ózdi hős és Cur­tis. Ez a Va­lami Ame­rika 3 be­tét­da­lá­nak klip­for­ga­tá­sán tör­tént.

Visszatér az Irigy Hónaljmirigybe Ambrus Zoltán!

Visszatér az Irigy Hónaljmirigybe Ambrus Zoltán!

Az Irigy Hón­alj­mi­rigy ala­pító tagja, Amb­rus Zol­tán sok év ki­ha­gyás után újból vissza­tér a ze­ne­karba.

Sebestyén Balázs elverte Majkát, ez lett a következménye

Sebestyén Balázs elverte Majkát, ez lett a következménye

A rap­per vi­de­ó­ban be­szélt Ba­lázs­ról.

A nagy­szájú rap­per­nek olyas­mit kel­lett ten­nie, amit ál­má­ban sem gon­dolt volna.

Tovább folytatódik a rapháború! Ganxsta és Majka nem kérnek Dopemanből!

Tovább folytatódik a rapháború! Ganxsta és Majka nem kérnek Dopemanből!

Kö­szö­nik, nem akar­nak közös dalt Dop­e­man­nel...

Kö­szö­nik, nem akar­nak közös dalt Dop­e­man­nel...

Botrány a levegőben: ezt üzente Majka Dopemannek

Botrány a levegőben: ezt üzente Majka Dopemannek

Dop­e­man egy közös jó­té­kony­sági dal el­ké­szí­té­sére kérte fel a mű­sor­ve­ze­tőt és két másik éne­kest.

Dop­e­man egy közös jó­té­kony­sági dal el­ké­szí­té­sére kérte fel a mű­sor­ve­ze­tőt és két másik éne­kest.

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Majka keményen elverte Sebestyén Balázst

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető.

Egy­más­nak fe­szült a két mű­sor­ve­zető, de csak az egyi­kük ke­rült ki győz­te­sen.

Egyszerre két gyönyörű nőt izzasztott meg Majka!

Egyszerre két gyönyörű nőt izzasztott meg Majka!

Össze­za­varta a ver­seny­zőit.

A mű­sor­ve­zető Az 50 mil­liós játszma szerda esti adá­sá­ban za­varta össze a ver­seny­zőit.

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Ennyit költenek a sztárok karácsonykor

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát. A sztá­rok el­árul­ták mi­lyen aján­dé­kok­kal lepik meg a sze­ret­te­i­ket és mennyit köl­te­nek idén ka­rá­csony­kor.

Az ün­nepi idő­szak min­den évben meg­rö­vi­díti a csa­ládi kasszát. A sztá­rok el­árul­ták mi­lyen aján­dé­kok­kal lepik meg a sze­ret­te­i­ket és mennyit köl­te­nek idén ka­rá­csony­kor.

Nem hiszed el, kit csókol Majka helyett Dundika

Nem hiszed el, kit csókol Majka helyett Dundika

Elég volt né­hány nap, és Dun­dika szí­vét el­ra­bol­ták. Majka ked­vese imádja új ba­rát­ját.

Elég volt né­hány nap, és Dun­dika szí­vét el­ra­bol­ták. Majka ked­vese imádja új ba­rát­ját.

Lábak hada árasztotta el Majka oldalát

Lábak hada árasztotta el Majka oldalát

A rap­per-mű­sor­ve­zető gya­kor­la­ti­lag bár­mi­vel képes ak­ti­vi­tást ge­ne­rálni.

A rap­per-mű­sor­ve­zető gya­kor­la­ti­lag bár­mi­vel képes ak­ti­vi­tásra sar­kallni kö­ve­tői hadát. Most elég volt egy fény­kép a láb­fe­jé­ről és be­in­dult a gé­pe­zet...

Sokkoló látvány, véresre verték Majkát

Sokkoló látvány, véresre verték Majkát

Majka nem túl ag­resszív típus, de néha el­csat­tan­hat né­hány pofon.

Majka nem túl ag­resszív típus, de ha ki­húz­zák nála gyu­fát, meg­es­het, hogy el­csat­tan né­hány pofon. Ez­út­tal nem csak az ő fejét bo­rít­ják üté­sé­nyo­mok, de egy másik szö­veg­mon­dóét is.

Nyeregbe ültette gyerekei anyját Majka

Nyeregbe ültette gyerekei anyját Majka

Nem akár­mi­lyen sza­bad­idős prog­ra­mot vá­lasz­tott a Ma­jo­ros csa­lád. Min­denki él­vezte a ki­ruc­ca­nást, de kez­det­ben nem volt őszinte a mo­soly.

Nem akár­mi­lyen sza­bad­idős prog­ra­mot vá­lasz­tott a Ma­jo­ros csa­lád. Min­denki él­vezte a ki­ruc­ca­nást, de kez­det­ben nem volt őszinte a mo­soly.

Itt tér vissza a két legsikeresebb műsorvezető

Itt tér vissza a két legsikeresebb műsorvezető

Új epi­zó­dok­kal ér­ke­zik a kép­er­nyőre Az 50 mil­liós játszma és a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok!

Új epi­zó­dok­kal ér­ke­zik a kép­er­nyőre Az 50 mil­liós játszma és a Vi­gyá­zat, gye­rek­kel va­gyok! Rá­adá­sul mind­két si­ker­mű­sor szá­mos meg­le­pe­tést kínál az ün­nepi idő­szak­ban, hogy egy ki­csit meg­fe­led­kez­hes­sünk a ka­rá­cso­nyi ro­ha­nás-dí­szí­tés-aján­dék­be­szer­zés haj­rá­já­ról.

Majkától kapott ruhában divatozik Hajós

Majkától kapott ruhában divatozik Hajós

A va­sár­nap esti műsor fel­vé­te­lén min­denki rá­cso­dál­ko­zott Hajós And­rás konk­ré­tan sza­kadt pu­ló­ve­rére.

A va­sár­nap esti műsor fel­vé­te­lén min­denki rá­cso­dál­ko­zott Hajós And­rás konk­ré­tan sza­kadt pu­ló­ve­rére.

Majka végre választ kapott: Csak "hiszti" amit csinál?

Majka végre választ kapott: Csak "hiszti" amit csinál?

Majka Évek óta fe­sze­geti a kér­dést...

Majka Évek óta fe­sze­geti a kér­dést: Miért nem játsszák gi­ga­slá­ge­reit a rá­diók? Úgy érzi mil­li­ó­kat húz­nak ki a zse­bé­ből a mel­lő­zés­sel. Itt a vá­lasz!

Elképesztő fotó a múltból, így még sosem láttad Majkát!

Elképesztő fotó a múltból, így még sosem láttad Majkát!

Jót tett neki az idő mú­lása!

A rap­per a gim­ná­zi­umi tab­ló­ké­pé­vel sok­kolta a ra­jon­gó­kat. A fotót el­nézve bát­ran ki­je­lent­het­jük: ki­fe­je­zet­ten jót tett neki az idő mú­lása!