Mága Zoltán

Újabb fontos ügy mellé állt Mága Zoltán

Újabb fontos ügy mellé állt Mága Zoltán

"Jónak lenni jó!" vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz a Vér­adók vi­lág­napja al­kal­má­ból se­gít­ség­nyúj­tásra hívja fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

A vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz se­gít­ség­nyúj­tásra hívja fel az em­be­rek fi­gyel­mét.

Elhunyt rendőr emlékére zenél a legendás magyar hegedűvirtuóz

Elhunyt rendőr emlékére zenél a legendás magyar hegedűvirtuóz

Mága Zol­tán pén­tek esti kon­cert­jé­nek tel­jes be­vé­te­lét aján­lotta fel az ala­pít­vány ja­vára. Ide várja ra­jon­góit.

Újabb órási megtiszteltetés érte Mága Zoltánt

Újabb órási megtiszteltetés érte Mága Zoltánt

A Ma­gyar Hon­vé­de­lem Napja al­kal­má­ból ki­tün­tet­ték a vi­lág­szerte is­mert és el­is­mert ma­gyar he­ge­dű­mű­vészt.

A Ma­gyar Hon­vé­de­lem Napja al­kal­má­ból ki­tün­tet­ték a vi­lág­szerte is­mert és el­is­mert ma­gyar he­ge­dű­mű­vészt.

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Különleges jótékonysági koncertet adott Mága Zoltán

Szol­gá­lat tel­je­sí­tés köz­ben el­hunyt rend­őrért szó­lalt meg a he­gedű a telt­há­zas elő­adá­son.

Szol­gá­lat tel­je­sí­tés köz­ben el­hunyt rend­őrért szó­lalt meg a he­gedű a telt­há­zas elő­adá­son.

Mága Zoltán most igazán büszke lehet a lányára!

Mága Zoltán most igazán büszke lehet a lányára!

Pén­tek este ki­hir­det­ték a Bu­da­pest Dal idei ver­se­nyé­nek vég­ered­mé­nyét. Mága Jen­ni­fer el­söprő si­kert ara­tott.

Pén­tek este ki­hir­det­ték a Bu­da­pest Dal idei ver­se­nyé­nek vég­ered­mé­nyét. Mága Jen­ni­fer el­söprő si­kert ara­tott.

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Ismét meghódította az amerikai és kanadai közönséget Mága Zoltán

Szűnni nem akaró álló taps­vi­har­ral ju­tal­mazta a kö­zön­ség a világ egyik leg­ran­go­sabb szín­pa­dán, a to­ron­tói Roy Thom­son Hall-ban.

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Fantasztikus, mit tett Mága Zoltán

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben.

Mint­egy 10 mil­lió fo­rin­tot gyűjtve nyúj­tott se­gít­sé­get Er­dély­ben Mága Zol­tán.

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

Hatalmas sikert aratott Mága Zoltán New Yorkban

A ma­gyar he­ge­dű­vir­tuóz 2019-es ame­ri­kai tur­néja el­söprő si­kert ara­tott.

A ma­gyar he­ge­dű­vir­tuóz 2019-es ame­ri­kai tur­néja el­söprő si­kert ara­tott.

Mága Zoltán jótékonyságra fordítja a díjjal járó pénzjutalmat

Mága Zoltán jótékonyságra fordítja a díjjal járó pénzjutalmat

Ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adott át Kás­ler Mik­lós.

Ál­lami ki­tün­te­té­se­ket adott át Kás­ler Mik­lós, az Em­beri Erő­for­rá­sok Mi­nisz­té­ri­u­má­nak ve­ze­tője.

Súlyos beteg diáklányon is segített Mága Zoltán

Súlyos beteg diáklányon is segített a hegedű mestere, Mága Zoltán

A vi­lág­szerte is­mert he­ge­dű­mű­vész nem elő­ször segít a rá­szo­ru­ló­kon: az el­múlt na­pok­ban szám­ta­lan ember éle­tét tette jobbá.

A vi­lág­szerte is­mert he­ge­dű­mű­vész nem elő­ször segít a rá­szo­ru­ló­kon.

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

Less be velünk a magyar zenész fényűző otthonába

Csa­ládja így várta...

A he­ge­dű­vir­tuóz hosszabb időn át Ame­ri­ká­ban tar­tóz­ko­dott, így szü­le­tés­nap­ján sem volt itt­hon. Csa­ládja így várta...

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

Hatalmas az öröm: Nagy bejelentést tett a magyar zenész

Alá­írta a szer­ző­dést...

A vi­lág­hírű ma­gyar ze­nész je­len­leg is Ame­ri­ká­ban van, ahol élete ed­digi leg­na­gyobb le­he­tő­sé­gét kapta meg.

Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i búcsúztatóján - Fotók

Mága Zoltán hegedült Andy Vajna Los Angeles-i búcsúztatóján - Fotók

A vi­lág­hírű ma­gyar mű­vész is meg­hí­vást ka­pott a szer­tar­tásra.

A vi­lág­hírű ma­gyar mű­vész is meg­hí­vást ka­pott a szer­tar­tásra.

Szívmelengető találkozásban volt része Törőcsik Marinak

Szívmelengető találkozásban volt része Törőcsik Marinak

A le­gen­dás szí­nész­nőt ve­lemi ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

A le­gen­dás szí­nész­nőt ve­lemi ott­ho­ná­ban lá­to­gatta meg Mága Zol­tán he­ge­dű­mű­vész.

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

Elképesztő megtiszteltetés: Mága Zoltán a Zene templomában lép fel

A nem­zet­kö­zi­leg el­is­mert ma­gyar he­ge­dű­mű­vész ismét a világ egyik leg­ran­go­sabb kon­cert­ter­mé­ben lép­het fel.

Hatalmas siker: Ismét telt házas újévi koncertet adott Mága Zoltán

Hatalmas siker: Ismét telt házas újévi koncertet adott Mága Zoltán

A Kár­pát-me­dence leg­na­gyobb gá­la­mű­so­rá­ban kö­szön­tötte a he­ge­dű­mű­vész az új esz­ten­dőt.

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

Újra győzött az igazság: Mága Zoltán reagált a vérlázító vádakra!

A he­ge­dű­mű­vészt alap­ta­la­nul vá­dol­ták meg, ezért be­pe­relte a va­lót­lan­sá­go­kat ál­lító saj­tó­or­gá­nu­mo­kat.

Megható kezdeményezés, gyerekeken segít Mága Zoltán

Megható kezdeményezés, gyerekeken segít Mága Zoltán

Bor­sod és Szol­nok me­gyé­ben már több száz gyer­mek meg­kapta a he­ge­dű­mű­vész tá­mo­ga­tá­sát.

Michael Bubléval dolgozott: izgalmas titkokat árult el Mága Zoltán!

Michael Bubléval dolgozott: izgalmas titkokat árult el Mága Zoltán!

Mi­chael Bublé leg­újabb al­bu­mán sze­re­pel szó­lis­ta­ként Mága Zol­tán!

Mi­chael Bublé na­pok­ban meg­je­lent leg­újabb al­bu­mán sze­re­pel szó­lis­ta­ként Mága Zol­tán! A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész rend­kí­vül büszke az új pro­jektre, de emel­lett to­vábbi öröm­hí­rek­kel is szol­gál a kö­zön­sé­gé­nek.

Ezért lesz fantasztikus Mága Zoltán XI. budapesti újévi koncertje

Ezért lesz fantasztikus Mága Zoltán XI. budapesti újévi koncertje

2019. ja­nuár 1-jén Eu­rópa leg­na­gyobb újévi kon­cert­jén immár ti­zen­egye­dik al­ka­lom­mal kö­szönti az új esz­ten­dőt Mága Zol­tán.

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Elképesztő siker: Egyetemre jár a magyar sztár 13 éves fia

Zo­lika még csak he­te­di­kes, de az idei tan­év­től már nem csak az ál­ta­lá­nos is­ko­lá­ban, de a fel­ső­ok­ta­tás­ban is helyt kell áll­nia.

Mága Zoltán sikere: hihetetlen összeg gyűlt össze jótékonysági célra

Mága Zoltán sikere: hihetetlen összeg gyűlt össze jótékonysági célra

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész ismét ha­tal­mas si­kert ara­tott az elő­adá­sá­val.

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész ismét ha­tal­mas si­kert ara­tott az elő­adá­sá­val, amelyre több or­szág­ból is ér­kez­tek nézők.

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

Óriási öröm érte Mága Zoltánt, újabb elismerést kapott

A Prima Pri­mis­sima díjas he­ge­dű­mű­vész a Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

A Prima Pri­mis­sima díjas he­ge­dű­mű­vész a Fa­ce­boo­kon mon­dott kö­szö­ne­tet.

Magyar világsztár mentheti meg a rákkal küzdő sportolót

Magyar világsztár mentheti meg a rákkal küzdő sportolót

Spe­ci­á­lis ke­ze­lésre szo­rul a ka­ja­kos.

A nép­szerű he­ge­dű­mű­vész nagy­lelkű fel­aján­lás­sal se­gíti az Eu­rópa-baj­nok ka­ja­kos fel­épü­lé­sét.

Győzött az igazság: hamisan vádolták meg Mága Zoltánt

Győzött az igazság: hamisan vádolták meg Mága Zoltánt

Jo­g­erős íté­let szü­le­tett.

Jo­g­erős íté­let szü­le­tett a Prima Pri­mis­sima-díjas ma­gyar ze­nész ügyé­ben.

Sztárparádé Budapest belvárosában, hatalmas koncertet ad Mága Zoltán

Sztárparádé Budapest belvárosában, hatalmas koncertet ad Mága Zoltán

A mű­vész au­gusz­tus 21-én a Szent Ist­ván-ba­zi­lika előtt ad kon­cer­tet.

A he­ge­dű­mű­vész au­gusz­tus 21-én a Szent Ist­ván-ba­zi­lika előtt ad jó­té­kony­sági kon­cer­tet.

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Hihetetlen siker: Pavarotti producerével dolgozik a magyar énekesnő

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége.

Jen­ni­fer szá­mára nem ide­gen a vi­lág­sztá­rok kö­zel­sége.

Hollywoodi csillagokkal jubilált Mága Zoltán

Hollywoodi csillagokkal jubilált Mága Zoltán újévi gálája az Arénában

13 ezren ün­ne­pel­ték az új esz­ten­dőt

Grammy-díjas ze­né­szek tár­sa­sá­gá­ban, 13 ezren ün­ne­pel­ték az új esz­ten­dőt a X. Ju­bi­le­umi Bu­da­pesti Újévi Kon­cer­ten

Mága Zoltán világhírű énekesekkel ünnepelte az Újévet

Mága Zoltán világhírű énekesekkel ünnepelte az Újévet

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész 10. Bu­da­pesti Újévi Kon­cert­jén 13 ezren vol­tak. A gá­la­es­ten fel­lé­pett a több­szö­rös Grammy-díjas David Fos­ter is.

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

Mága Zoltán elárulta kislánya nevét

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta, hogy meg­ér­kez­zen hoz­zá­juk az ap­ró­ság. Zol­tán most a világ leg­bol­do­gabb em­bere.

A ze­nész és csa­ládja hetek óta iz­ga­tot­tan várta, hogy meg­ér­kez­zen hoz­zá­juk az ap­ró­ság. Zol­tán most a világ leg­bol­do­gabb em­bere.

A világhírű tenor ismét Budapesten

A világhírű tenor ismét Budapesten

Mario Fran­gou­lis, a klasszi­kus cros­sover műfaj egyik leg­ne­ve­sebb elő­adója ismét Bu­da­pes­ten járt. Pár évvel ez­előtt Mága Zol­tán Újévi Gá­lá­ján ven­dég­sze­re­pelt

Mario Fran­gou­lis, a klasszi­kus cros­sover műfaj egyik leg­ne­ve­sebb elő­adója ismét Bu­da­pes­ten járt. Pár évvel ez­előtt a Prima Pri­mis­sima-díjas Mága Zol­tán Újévi Gá­lá­ján ven­dég­sze­re­pelt, az idei ad­venti idő­szak­ban pedig Sarah Bright­man Ka­rá­cso­nyi Gála mű­so­rá­ban lé­pett szín­padra az Aré­ná­ban.

Kamerák előtt tett nagy bejelentést Mága Zoltán

Kamerák előtt tett nagy bejelentést Mága Zoltán

A nép­szerű ma­gyar he­ge­dű­mű­vész ismét be­bi­zo­nyí­totta nagy­vo­na­lú­sá­gát és ked­ves­sé­gét.

A nép­szerű ma­gyar he­ge­dű­mű­vész ismét be­bi­zo­nyí­totta nagy­vo­na­lú­sá­gát és ked­ves­sé­gét.

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

A he­ge­dű­mű­vész 50. ju­bi­le­umi kon­cert­jé­nek a Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház ad ott­hont 2017. jú­lius 15-én.

A he­ge­dű­mű­vész 50. ju­bi­le­umi kon­cert­jé­nek a Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház ad ott­hont 2017. jú­lius 15-én.

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Gólyahír: Újra állapotos a magyar világsztár felesége

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be.

Hétfő este szűk kör­ben je­len­tette be a vi­lág­hírű he­ge­dű­vir­tuóz, hogy fe­le­sége ál­dott ál­la­pot­ban van. Ani már az ötö­dik hó­nap­ban jár.

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Hegedűvel a világ körül turnéja 50. állomását ünnepli Mága Zoltán

Az 50. ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zik a He­ge­dű­vel a világ körül cím­mel három évvel ez­előtt út­jára in­dí­tott hang­ver­seny­so­ro­zat.

Az 50. ál­lo­má­sá­hoz ér­ke­zik a He­ge­dű­vel a világ körül cím­mel három évvel ez­előtt út­jára in­dí­tott hang­ver­seny­so­ro­zat, mely­nek ke­re­té­ben Mága Zol­tán vi­lág­szerte a ma­gyar zenei kul­tú­rát nép­sze­rű­sí­tette, Er­dé­lyen át Ko­reán és Kínán ke­resz­tül Ame­ri­káig. A he­ge­dű­mű­vész 50. ju­bi­le­umi kon­cert­jé­nek a Ma­gyar Ál­lami Ope­ra­ház ad ott­hont 2017. jú­lius 15-én.

Egymilliárd kínai tévénéző láthatja a X. Budapesti Újévi Koncertet

Egymilliárd kínai tévénéző láthatja a X. Budapesti Újévi Koncertet

A kínai kö­zön­sé­get is meg­hó­dí­totta Mága Zol­tán - telt házas kon­cer­tek­kel nép­sze­rű­sí­tette a ma­gyar zenei kul­tú­rát a he­ge­dű­mű­vész Pe­king­ben.

A kínai kö­zön­sé­get is meg­hó­dí­totta Mága Zol­tán - telt házas kon­cer­tek­kel nép­sze­rű­sí­tette a ma­gyar zenei kul­tú­rát a he­ge­dű­mű­vész Pe­king­ben.

Megáldotta a Pápa a Mága Zoltánt

Megáldotta a Pápa Mága Zoltánt

Apos­toli ál­dás­ban ré­sze­sült a mű­vész...

Apos­toli ál­dás­ban ré­sze­sí­tette Fe­renc pápa a Va­ti­kán­ban Mága Zol­tánt! Onnan in­dít­hatja út­jára a 100 Temp­lomi Kon­cer­tet a le­gen­dás he­ge­dűs, a nyi­tó­kon­cer­ten vár­ha­tóan maga a pápa is jelen lesz!

Debütált Mága Zoltán lányának első klipje

Debütált Mága Zoltán lányának első klipje

Va­len­tin-napon de­bü­tált Mága Jen­ni­fer első vi­deo­klipje a vi­de­ó­meg­osztó ol­da­lon. A Sweet Lie című slá­ger klip­jé­ben igazi dí­va­ként lát­ható Jen­ni­fer.

Va­len­tin-napon de­bü­tált Mága Jen­ni­fer első vi­deo­klipje a vi­de­ó­meg­osztó ol­da­lon, mely­ben igazi dí­va­ként lát­ható Jen­ni­fer.

Elképesztő siker volt Mága Zoltán koncertje!

Elképesztő siker volt Mága Zoltán koncertje!

Fe­lejt­he­tet­len pil­la­na­to­kat oko­zott.

A Prima Pri­mis­sima díjas neves he­ge­dű­mű­vész ismét fe­lejt­he­tet­len pil­la­na­to­kat oko­zott a kö­zön­ség­nek.

Mága Zoltán ismét világszínvonalú produkcióval kezdte az újévet!

Mága Zoltán ismét világszínvonalú produkcióval kezdte az újévet!

Ki­len­ce­dik al­ka­lom­mal is 13 ezren ün­ne­pel­tek a he­ge­dű­mű­vés­szel és vi­lág­sztár ven­dé­ge­i­vel

A 100 leggazdagabb magyarnak üzent Mága Zoltán

A 100 leggazdagabb magyarnak üzent Mága Zoltán

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész "Me­le­get az ott­ho­nokba" jel­szó­val ismét el­in­dí­totta téli ka­ri­ta­tív ak­ci­ó­ját.

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész "Me­le­get az ott­ho­nokba" jel­szó­val ismét el­in­dí­totta téli ka­ri­ta­tív ak­ci­ó­ját. A ze­nész évek óta segít a rá­szo­ru­lók­nak, tü­ze­lő­vel, ta­valy ezer csa­lád­nak se­gí­tett, hogy ne fagy­ja­nak meg ott­ho­na­ik­ban. De a most meg­hir­de­tett jó­té­kony­sági ak­ci­ó­jára né­hány óra alatt több ezer csa­lád je­lent­ke­zett.

Világsztárok Mága Zoltán IX. Budapesti Újévi Koncertjén!

Világsztárok Mága Zoltán IX. Budapesti Újévi Koncertjén!

Az egyik leg­na­gyobb ope­ra­éne­kes, Ramón Var­gas is a he­ge­dű­mű­vés­szel kö­szönti az évet!

Az egyik leg­na­gyobb ope­ra­éne­kes, Ramón Var­gas is a he­ge­dű­mű­vés­szel kö­szönti az évet!

Így rótta le kegyeletét Kocsis Zoltán előtt a világhírű zenész

Így rótta le kegyeletét Kocsis Zoltán előtt a világhírű zenész

Több szá­zan men­tek el a Ze­ne­aka­dé­mi­ára szom­bat dél­után, ahol 13 óra­kor tart­ják Ko­csis Zol­tán bú­csúz­ta­tó­ját.

Gödöllői tragédia: Mága Zoltán csodálatos koncertet adott Zsófi emlékére

Gödöllői tragédia: Mága Zoltán csodálatos koncertet adott Zsófi emlékére

A vi­lág­hírű he­ge­dű­mű­vész jó­té­kony­sági kon­cer­tet adott a tra­gi­ku­san el­hunyt Berze Zsófia em­lé­kére Gö­döl­lőn.

Világsikerű transzopera Mága Zoltán újévi gálaestjén

Világsikerű transzopera Mága Zoltán újévi gálaestjén

Az ötö­dik elem című kul­ti­kus film ope­ra­dí­vája a IX. Bu­da­pesti Újévi Kon­cert sztár­ven­dége

Az ötö­dik elem című kul­ti­kus film ope­ra­dí­vája a IX. Bu­da­pesti Újévi Kon­cert sztár­ven­dége

Gödöllői tragédia: Zsófira emlékeznek Mága Zoltánnal

Gödöllői tragédia: Zsófira emlékeznek Mága Zoltánnal

A gö­döl­lői Szent­há­rom­ság-temp­lom­ban ok­tó­ber 18-án egy kon­cert­tel kí­ván­nak meg­em­lé­kezni a fi­a­ta­lon el­hunyt Zsófi­ról.

A gö­döl­lői Szent­há­rom­ság-temp­lom­ban ok­tó­ber 18-án a Prima Pri­mis­sima-díjas he­ge­dű­mű­vész, Kos­suth-díjas ven­dég­mű­vé­szek­kel egy kon­cert­tel kíván meg­em­lé­kezni a fi­a­ta­lon el­hunyt Zsófi­ról.

Tízezer embernek nyújtott segítséget Mága Zoltán

Tízezer embernek nyújtott segítséget Mága Zoltán

Több mint 100 mil­lió fo­rint ado­mány gyűlt össze a he­ge­dű­mű­vész temp­lomi fesz­ti­vál­so­ro­za­tán.

Több mint 100 mil­lió fo­rint ado­mány gyűlt össze a he­ge­dű­mű­vész temp­lomi fesz­ti­vál­so­ro­za­tán.

Kárpát-medencéért Nívódíjat kap Mága Zoltán

Kárpát-medencéért Nívódíjat kap Mága Zoltán

A Par­la­ment­ben tün­te­tik ki.

A Ma­gyar Ter­mék Nagy­díj Pá­lyá­zat díj­át­adó ün­nep­sé­gén a Par­la­ment­ben tün­te­tik ki a nép­szerű he­ge­dű­mű­vészt.

Világhírnév felé tart Mága Zoltán lánya

Világhírnév felé tart Mága Zoltán lánya

Úgy tűnik, hogy Jen­ni­fer las­san édes­apja nyom­do­ka­iba lép.

Úgy tűnik, hogy Jen­ni­fer las­san édes­apja nyom­do­ka­iba lép: egy olasz­or­szági vá­rosba utaz­tak volna, hogy a fi­a­tal éne­kes le­for­gat­hassa első klip­jét. Ám a bu­da­pesti Ri­hanna kon­cert min­dent fe­lül­írt.

Mága Zoltán Bécsbe is elvitte a hatalmas sikerű Budapesti Újévi Koncert hangulatát!

Mága Zoltán Bécsbe is elvitte a hatalmas sikerű Budapesti Újévi Koncert hangulatát!

Má­so­dik al­ka­lom­mal is telt ház előtt ren­dezte meg új­év­kö­szöntő gá­la­est­jét Bécs­ben Mága Zol­tán.

Szeretett apósát gyászolja Mága Zoltán

Szeretett apósát gyászolja Mága Zoltán

Alig három hét alatt vitte el a gyil­kos kór a le­gen­dás he­ge­dű­mű­vész apó­sát.

Alig három hét alatt vitte el a gyil­kos kór a le­gen­dás he­ge­dű­mű­vész apó­sát. A gyá­szoló csa­lád mély fáj­dal­má­ban ren­ge­te­gen osz­toz­tak.

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

Öt világklasszis operaénekes is Mága Zoltán sztárvendége lesz

A he­ge­dű­mű­vész VIII. Bu­da­pesti Újévi Kon­cert­jén sztár­ven­dé­gek sora lép fel, szí­ne­sítve az amúgy is fer­ge­te­ges elő­adást