Maddie McCann

Lesújtó hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez a szörnyűség nem marad titok

Lesújtó hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez a szörnyűség nem marad titok

A kis­lány szü­lei össze­tör­tek, nagy fáj­da­lom érte őket.

A kis­lány szü­lei össze­tör­tek, nagy fáj­da­lom érte őket. Ebben a hely­zet­ben te­he­tet­le­nek.

FRISS HÍREK

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében: végig hazudtak a szülők?

Drámai fordulat a kis Maddie ügyében: végig hazudtak a szülők?

Egy benn­fen­tes nyo­mozó le­rán­totta a lep­let a kis­lány el­tű­né­sé­nek el­lent­mon­dá­sá­ról. Töb­ben is a szü­lők ellen val­lot­tak...

Elsápadtak a szülők, lesújtó híreket kaptak a kis Maddie-ről

Elsápadtak a szülők, lesújtó híreket kaptak a kis Maddie-ről

Eddig tit­kolt ese­mé­nyek lát­tak nap­vi­lá­got az el­tűnt kis­lány ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Eddig tit­kolt ese­mé­nyek lát­tak nap­vi­lá­got az el­tűnt kis­lány ügyé­vel kap­cso­lat­ban.

Őrjöngenek az eltűnt Maddie szülei, ez nagyon undorító húzás volt

Őrjöngenek az eltűnt Maddie szülei, ez nagyon undorító húzás volt

Va­la­kik sze­rint mu­lat­sá­gos vic­cet űzni a kis­lány el­tű­né­sé­ből.

Va­la­kik sze­rint mu­lat­sá­gos vic­cet űzni a kis­lány el­tű­né­sé­ből.

Lesújtó hír jött a kis Maddie-ről, kiderült, hogy mi lehetett a veszte

Lesújtó hír jött a kis Maddie-ről, kiderült, hogy mi lehetett a veszte

A kis­lány ügye több mint egy év­ti­zede meg­ol­dat­lan...

A kis­lány ügye több mint egy év­ti­zede meg­ol­dat­lan, de egyre meg­rá­zóbb rész­le­tekre derül fény.

Hihetetlen fejlemény: látták egy benzinkúton az eltűnt Maddie-t

Hihetetlen fejlemény: látták egy benzinkúton az eltűnt Maddie-t

Egy brit há­zas­pár szá­molt be róla, hogy nya­ra­lá­su­kon ta­lál­koz­hat­tak a kis­lánnyal, nem sok­kal az­után hogy el­ra­bol­ták.

Még csak most derült ki: egy barát végighallgatta Maddie elrablását

Még csak most derült ki: egy barát végighallgatta Maddie elrablását

A kis­lány már las­san 12 éve el­tűnt, mégis nap­ról napra újabb rész­le­tek de­rül­nek ki a ször­nyű éj­sza­ká­ról.

Szörnyű hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez mindennek véget vethet

Szörnyű hírt kaptak a kis Maddie szülei, ez mindennek véget vethet

Az el­tűnt kis­lány szü­lei sosem akar­ják fel­adni a re­ményt.

Az el­tűnt kis­lány szü­lei sosem akar­ják fel­adni a re­ményt, de van, amire ők sin­cse­nek ha­tás­sal.

Drámai csavar a kis Maddie ügyében, feltűnt egy rejtélyes alak

Drámai csavar a kis Maddie ügyében, feltűnt egy rejtélyes alak

Úgy tűnik, egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek a meg­ol­dás­hoz a rend­őrök.

A kis­lányt több mint egy év­ti­zede nem ta­lál­ják, de úgy tűnik, egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek a meg­ol­dás­hoz a rend­őrök.

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Drámai a helyzet, lesújtó hír jött a kis Maddie-ről

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott a rej­té­lyes módon el­tűnt kis­lány, ám a rend­őr­ség­nek egyre ne­he­zebb a dolga.

Több he­lyen is fel­buk­kan­ha­tott a rej­té­lyes módon el­tűnt kis­lány, ám a rend­őr­ség­nek egyre ne­he­zebb a dolga.

Megrázó hír jött, súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

Megrázó hír jött, súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

A szü­lők nem akar­ják el­fo­gadni az el­hang­zot­ta­kat, na­gyon ag­gód­nak: ho­gyan to­vább?

Nagyon furcsa fantomképet tettek közzé, fordulat a kis Maddie ügyében

Nagyon furcsa fantomképet tettek közzé, fordulat a kis Maddie eltűnésének ügyében

A kis­lány el­tű­né­sé­ről ké­szült do­ku­men­tumfilm­ből egyre meg­le­pőbb dol­gok de­rül­nek ki..

Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezért lehet még életben

Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban, ezért lehet még életben

Egy nyo­mozó ál­lítja, ha­ma­ro­san meg­ol­dó­dik a rej­tély.

Egy rendőr ál­lítja, ha­ma­ro­san meg­ol­dó­dik a rej­tély, hisz már jó nyo­mon jár­nak.

Szorul a hurok? Ez hozhat komoly áttörést a kis Maddie ügyében

Szorul a hurok? Ez hozhat komoly áttörést a kis Maddie ügyében

Meg­szó­lalt egy nyo­mozó, aki tudja, mi a rej­té­lyes ügy meg­ol­dá­sá­nak a kul­csa.

Meg­szó­lalt egy benn­fen­tes nyo­mozó, aki pon­to­san tudja, mi a rej­té­lyes ügy meg­ol­dá­sá­nak a kul­csa.

Őrjöngenek a kis Maddie szülei, ez teheti tönkre a nyomozást

Őrjöngenek a kis Maddie szülei, ez teheti tönkre a nyomozást

A szü­lők egy­ál­ta­lán nem örül­nek annak, hogy kis­lá­nyuk el­tű­né­sé­ről már do­ku­men­tumfilm is ké­szült.

Ezt eddig nem is sejtettük, durva fordulat történt a kis Maddie ügyében

Ezt eddig nem is sejtettük, durva fordulat történt a kis Maddie ügyében

Egye­sek sze­rint a szü­lők kétes in­for­má­ci­ók­kal pró­bál­ták fél­re­ve­zetni a nyo­mo­zó­kat, bár ők ezt ta­gad­ják.

Szorul a hurok? Súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

Szorul a hurok? Súlyos fordulat történt a kis Maddie ügyében

A szü­lők tö­ret­le­nül re­mény­ked­nek!

A szü­lők tö­ret­le­nül re­mény­ked­nek lá­nyuk elő­ke­rü­lé­sé­ben, és most újabb se­gít­sé­get kap­tak.

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Összeszorult a szülők szíve, itt jelent meg a kis Maddie

Va­laki csú­nya tré­fát űzött!

Va­laki csú­nya tré­fát űzött a kis­lány rej­té­lyes el­tű­né­sé­ből. A szü­lők ennek el­le­nére is re­mény­ked­nek.

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Kitálaltak, durva dolgok történtek az eltűnt Maddie szüleivel

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a kis­lány, de a szü­lők kö­szö­ne­tet mond­tak.

Sokan nem hi­szik, hogy elő­ke­rül a kis­lány, de a szü­lők mégis kö­szö­ne­tet mond­tak.

Sejtelmes nyilatkozat: még a héten megtalálhatják az eltűnt Maddie-t?

Sejtelmes nyilatkozat: még a héten megtalálhatják az eltűnt Maddie-t?

A kis­lány szü­lei azt gon­dol­ják, hogy másik két gyer­me­kük szü­le­tés­nap­jáig elő fog ke­rülni Mad­die is.

Borzalmas dologba keverte Maddie-t a bokszoló, ezt írta a kislányról

Borzalmas dologba keverte Maddie-t a bokszoló, ezt írta a kislányról

A spor­toló azt ki­fo­gá­solja, hogy a kis­lányt még min­dig ke­re­sik, a ten­gerbe zu­hant Emi­li­ano Sa­lá­ról vi­szont már le­tet­tek.

Szívszorító bejelentést tettek a kis Maddie ügyében

Szívszorító bejelentést tettek a kis Maddie ügyében

A szü­lők még min­dig re­mény­ked­nek, és most tör­tént va­lami, ami egy jel a szá­mukra.

A szü­lők még min­dig re­mény­ked­nek, és most tör­tént va­lami, ami egy jel a szá­mukra. Több mint egy év­ti­zede meg­ol­dat­lan az ügy.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van miben reménykedni

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, ismét van miben reménykedni

Foly­ta­tó­dik a nyo­mo­zás!

Már több­ször fel­röp­pent a hír, hogy a nyo­mo­zók le­áll­nak a ke­re­sés­sel...

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Sokkoló hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szív­szo­rító, hogy mi­lyen élete lehet az el­tűnt kis­lány­nak már több mint egy év­ti­zede. A rend­őr­ség új szá­lon in­dult el.

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie ügyében, erre senki sem számított

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy el­mé­le­tet.

A rend­őr­ség új­ra­vizs­gál egy már el­fe­le­dett el­mé­le­tet. Ez ve­zet­het a meg­ol­dás­hoz?

Szívszorító bejelentést tett a kis Maddie anyukája, sírva hallgatták

Szívszorító bejelentést tett a kis Maddie anyukája, sírva hallgatták

Nem min­den el­tűnt gyer­mek kap ak­kora fi­gyel­met, mint Mad­die.

Nem min­den el­tűnt gyer­mek kap ak­kora fi­gyel­met, mint Mad­die. A szü­lők mégis ki­tar­tásra buz­dí­ta­nak min­den­kit!

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában a nyomozók szerint

Fejlemény az eltűnt Maddie ügyében, ez történhetett valójában a nyomozók szerint

A négy éves ko­rá­ban el­tűnt kis­lányt már több mint tíz éve ke­re­sik.

A négy éves ko­rá­ban el­tűnt kis­lányt már több mint tíz éve ke­re­sik.

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett egy bennfentes rendőr a kis Maddie-ről

A kis­lány ke­re­sé­sére már ren­ge­teg pénzt köl­töt­tek, de van, aki az el­tű­né­sé­ből gaz­da­go­dott meg.

Ez már sok: undorító képeket találtak egy férfinél az eltűnt Maddie-ről

Ez már sok: undorító képeket találtak egy férfinél az eltűnt Maddie-ről

A 27 éves férfi te­le­fon­ján volt a meg­szer­kesz­tett kép, ami miatt bí­ró­ság elé is ál­lí­tot­ták.

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenet, váratlan bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lő­ket is fel­ke­res­ték, be­szá­mol­tak nekik a rész­le­tek­ről.

A szü­lő­ket is fel­ke­res­ték, be­szá­mol­tak nekik a rész­le­tek­ről. Ezzel még nincs vége!

Botrányos videó: undorító, ami az eltűnt Maddie-ről terjed a neten

Undorító videó terjed az eltűnt Maddie-ről a neten, sokaknál kiverte a biztosítékot

Idő­ről időre fel­buk­kan va­laki, aki azt ál­lítja: tudja mi, tör­tént a gye­rek­kel.

A kis­lány­nak több mint tíz éve ve­szett nyoma, de idő­ről-időre fel­buk­kan va­laki, aki azt ál­lítja: tudja, mi tör­tént a gye­rek­kel. A vi­lág­há­lóra most fel­ke­rült videó kap­csán azon­ban fel­me­rült, hogy utána kéne nézni a rajta lát­ható pa­sas­nak!

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Megszólalt a magánnyomozó: Itt rejtegetik valójában a kis Maddie-t?

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt.

Már több mint egy év­ti­zede hiába ke­re­sik az el­tűnt kis­lányt. Kü­lö­nös el­mé­let­tel állt elő egy benn­fen­tes.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tettek szülei a kis Mad­die-ről

Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Még min­dig bíz­nak benne, hogy el­ve­szett gyer­me­kü­ket újra ma­guk­hoz ölel­he­tik. Talán nem hiába re­mény­ked­nek.

Kamerák előtt tört meg az eltűnt Maddie édesapja: döbbenetes dolgokat mondott

Kamerák előtt tört meg az eltűnt Maddie édesapja: döbbenetes dolgokat mondott

A kis­lány édes­apja ször­nyű tit­ko­kat árult el, még mind a mai napig rém­ál­mok gyöt­rik kis­lá­nya el­tű­nése miatt.

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

Szomorú hírt kaptak az eltűnt Maddie szülei, ez mindent megváltoztat

A nyo­mo­zásra szánt összeg­ből szinte alig ma­radt va­lami, már csak hetek kér­dése, hogy le­áll­jon a munka.

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Fordulat, döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A szü­lők több mint egy év­ti­zede sem­mit nem tud­nak gyer­me­kük­ről.

A szü­lők több mint egy év­ti­zede sem­mit nem tud­nak gyer­me­kük­ről.

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie-ről: ez lesz a sorsa?

Döbbenetes bejelentést tettek a kis Maddie-ről: ez lesz a sorsa?

A rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lány ügyé­ben te­he­tet­len­nek tűnik a rend­őr­ség. De a szü­lők re­mény­ked­nek!

Megdöbbentő, rendkívüli bejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli bejelentést tettek a kis Maddie szülei

Lehet, hogy a rend­őr­ség nyo­mok hi­á­nyá­ban tét­len, de ez nem ál­lítja meg az ag­gódó szü­lő­ket.

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

Döbbenetes bejelentést tett a rendőrség a kis Maddie-ről

A kis­lány ügyét egy véres gyil­kos­ság­gal hoz­ták össze­füg­gésbe.

A rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lány ügyét a ha­tó­sá­gok egy véres gyil­kos­ság­gal hoz­ták össze­füg­gésbe.

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Megdöbbentő, rendkívüli belejelentést tettek a kis Maddie szülei

Úgy tűnik, a rend­őr­ség meg­ta­lálta a leg­fon­to­sabb szá­lat a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban.

Megoldódik a rejtély? Itt végezhettek az eltűnt Maddie-vel

Megoldódik a rejtély? Itt végezhettek az eltűnt Maddie-vel

Egy szak­értő me­rész ki­je­len­tést tett.

Már szá­mos fel­té­te­le­zés lá­tott nap­vi­lá­got a kis­lány el­tű­né­sé­vel kap­cso­lat­ban, de egy szak­értő most me­rész ki­je­len­tést tett.

Szorul a hurok? Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Durva hír jött a kis Maddie-vel kapcsolatban

El­tű­né­sét egy ke­gyet­len em­ber­rel hoz­ták össze­füg­gésbe. Ha bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak, nem sok jóban re­mény­ked­he­tünk.

El­tű­né­sét egy ke­gyet­len em­ber­rel hoz­ták össze­füg­gésbe. Ha bi­zo­nyí­té­kot ta­lál­nak, nem sok jóban re­mény­ked­he­tünk.

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Szorul a hurok? Súlyos hír jött az eltűnt Maddie-vel kapcsolatban

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik.

Az em­be­re­ket nyug­ta­la­nítja, hogy a rend­őr­ség nem nyi­lat­ko­zik sen­ki­nek az ügy­ről.

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Váratlan fordulat az eltűnt Maddie keresésében, itt tart a nyomozás

Nem­so­kára egy új nyo­mozó ve­zeti majd a cso­por­tot, ame­lyik Mad­die el­tű­né­sé­vel fog­lal­ko­zik.

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Fájdalmas bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma.

A kis­lány­nak 11 évvel ez­előtt ve­szett nyoma - azóta hiába ke­re­sik. A szü­lők­nek egyre több ne­héz­ség­gel kell meg­küz­de­niük.

Nagy bejelentést tettek, ide vihették el szüleitől a kis Maddiet

Nagy bejelentést tettek, ide vihették el szüleitől a kis Maddiet

A mind­össze há­rom­éves kis­lány em­ber­rab­lás ál­do­zata lett - már sej­tik, hogy miért.

A mind­össze há­rom­éves kis­lány em­ber­rab­lás ál­do­zata lett - már sej­tik, hogy miért.

Szem nem marad szárazon: ezt tették az eltűnt Maddie szülei a lányért

Szem nem marad szárazon: ezt tették az eltűnt Maddie szülei a lányért

Az el­tűnt Mad­die idén lenne 15 éves, meg­em­lé­ke­zett róla a csa­lád.

Az el­tűnt Mad­die idén lenne 15 éves, szü­le­tés­nap­já­ról pedig - mint ahogy min­den évben - most is meg­em­lé­ke­zett a csa­lád.

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el a kis Maddie-t?

Rejtélyes alak bukkant fel - Ölben vitte el a kis Maddie-t?

Már 11 éve ke­resi a kis­lányt a rend­őr­ség. Van azon­ban egy eddig tisz­tá­zat­lan, de gya­nús nyom.

Már 11 éve ke­resi a kis­lányt a rend­őr­ség. Van azon­ban egy eddig tisz­tá­zat­lan, de gya­nús nyom.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, óriási a felháborodás

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei, óriási a felháborodás

Már 11 éve ke­re­sik a nyom­ta­la­nul el­tűnt kis­lányt. Sokak sze­rint oda a re­mény, de min­dig ke­rül­nek elő újabb nyo­mok.

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

Szívbemarkoló, amit édesanyja mondott a 11 éve eltűnt Maddie-ről

A kis­lány­nak 2007. május 3-án ve­szett nyoma, de szü­lei azóta sem adták fel a re­ményt.

Megdöbbentő, nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Megdöbbentő, nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie szülei

Min­de­nü­ket fel­ál­doz­ták, hogy meg­ta­lál­ják rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lá­nyu­kat. Több mint egy év­ti­zede ennek élnek.

Min­de­nü­ket fel­ál­doz­ták egy év­ti­zed alatt, hogy meg­ta­lál­ják rej­té­lye­sen el­tűnt kis­lá­nyu­kat.

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

Drámai fordulat az eltűnt Maddie ügyében - Oda a remény?

A rend­őrök a nyo­mo­zás során már sok­szor gon­dol­ták azt, hogy forró nyo­mon van­nak, de a kis­lány évek óta nem ke­rült elő.

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie-ről, ez jön most

Nagy bejelentést tettek az eltűnt Maddie-ről, ez jön most

Még min­dig nem zá­rult le a kis­lány rej­té­lyes ügye. Most azon­ban ko­ro­na­ta­núk áll­nak ka­mera elé.

Fordulat az eltűnt Maddie ügyében, hatalmas a felháborodás az országban

Fordulat az eltűnt Maddie ügyében, hatalmas a felháborodás az országban

Újabb össze­get adtak a nyo­mo­zásra.

A nyo­mo­zás­ból már csak napok vol­tak hátra, de most újabb össze­get tett félre a bel­ügy­mi­nisz­té­rium a ku­ta­tásra.

Fordulat az eltűnt Maddie ügyében: vérbe fagyva találták a detektívet

Fordulat az eltűnt Maddie ügyében: vérbe fagyva találták a detektívet

Éve­ken át ve­zette a nyo­mozó a ke­re­ső­ak­ciót.

Éve­ken át ve­zette a nyo­mozó a ke­re­ső­ak­ciót, és biz­tos volt benne: ő fogja meg­ta­lálni a kis­lányt.

Rémisztő fordulat történt az eltűnt Maddie ügyében

Rémisztő fordulat történt az eltűnt Maddie ügyében,felbukkant egy rejtélyes lány

Egy lány kü­lö­nös fo­tó­kat tett közzé.

A tini azt mondja, nem hisz az össze­es­kü­vés-el­mé­le­tek­ben, de most kü­lö­nös fo­tó­kat tett közzé.

Megszólalt a rejtélyes nő, akit a kis Maddie eltűnése miatt kerestek

Megszólalt a rejtélyes nő, akit a kis Maddie eltűnése miatt kerestek

A nő már évek óta Bul­gá­ri­á­ban él, és azt mondja, hogy rossz em­lé­ke­ket idéz­nek fel benne a tör­tén­tek.

Brutális fordulat az eltűnt Maddie ügyében, véres holttestet találtak

Brutális fordulat az eltűnt Maddie ügyében, véres holttestet találtak

A rend­őr­ség egy­előre nem tudta ki­de­rí­teni, mi tör­tént.

A rend­őr­ség egy­előre nem tudta ki­de­rí­teni, mi tör­tént.

Közel a megoldás: döntő nyomra bukkantak az eltűnt Maddie ügyében

Közel a megoldás: döntő nyomra bukkantak az eltűnt Maddie ügyében

A kis­lányt már egy év­ti­zede tel­jes erő­be­ve­tés­sel ke­resi a rend­őr­ség.

A kis­lányt már egy év­ti­zede tel­jes erő­be­ve­tés­sel ke­resi a rend­őr­ség, és egyre kö­ze­lebb ke­rül­nek a meg­ol­dás­hoz.

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

Végzetes dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, megrázó nyomot találtak

A kis­lányt egy rend­kí­vül kétes alak kö­ze­lé­ben lát­ták. Azon­ban úgy tűnik, ezzel az in­for­má­ci­ó­val el­ké­sett a rend­őr­ség!

Rosszul lettek Maddie szülei, mikor megmutatták nekik a fotót

Rosszul lettek Maddie szülei, mikor megmutatták nekik a fotót

Be­te­ges képet ké­szí­tett va­laki a több mint 10 éve el­tűnt kis­lány­ról.

Be­te­ges képet ké­szí­tett va­laki a több mint 10 éve el­tűnt Ma­de­leine McCann­ről, de itt még nem ért véget a bor­zal­mak sora!

Rosszul lettek az eltűnt Maddie szülei, mikor meglátták a fotót

Rosszul lettek az eltűnt Maddie szülei, mikor meglátták a fotót

Bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott egy magát vic­ces­nek tartó férfi.

Bor­zal­mas szen­ve­dést oko­zott egy magát vic­ces­nek tartó férfi, mikor hal­lo­weeni kosz­tüm­jé­vel fel­tépte a szü­lők se­beit.

Fordulat a kis Maddie ügyében: forró nyomon a rendőrség

Fordulat a kis Maddie ügyében: forró nyomon a rendőrség

Már nem­csak Mad­die-t ke­re­sik.

Már nem­csak Ma­de­leine McCannt ke­resi a Scot­land Yard: egy kelet-eu­ró­pai nő old­hatná meg a rej­télyt, ám ő is nyom­ta­la­nul el­tűnt.

Van remény: tovább keresik Maddie-t

Van remény: tovább keresik Maddie-t

Újabb fél évig re­mény­ked­het­nek a McCann-szü­lők.

Újabb fél évig re­mény­ked­het­nek a McCann-szü­lők abban, hogy a Scot­land Yard meg­oldja az el­múlt évek egyik leg­na­gyobb rej­té­lyét: ki­de­ríti, mi tör­tént 2007 má­ju­sá­ban a kis Ma­de­leine-nel.

Rémisztő dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, durva nyomra bukkantak

Rémisztő dolog derült ki az eltűnt Maddie-ről, durva nyomra bukkantak

A gyö­nyörű kis­lány­nak tíz évvel ez­előtt, há­rom­éves ko­rá­ban ve­szett nyoma.

Az eltűnt Maddie McCann ez a hajléktalan lány?

Az eltűnt Maddie McCann ez a hajléktalan lány?

Döb­be­ne­tes a ha­son­ló­ság közte és Mad­die kö­zött. Rá­adá­sul csak an­go­lul be­szél...

Megtalálhatták az eltűnt Maddie McCann holttestét

Megtalálhatták az eltűnt Maddie McCann holttestét

Min­den arra utal, hogy a rej­té­lyes kö­rül­mé­nyek kö­zött el­ra­bolt kis­lány ma­rad­vá­nyait ta­lál­ták meg.