Liu Shaoang

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Elképesztő csapat: Ők 14-en utaznak Ázsiába a TV2-vel

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása.

Már csak né­hány nap, és kez­de­tét veszi min­den idők leg­ka­lan­do­sabb ce­le­b­re­a­li­ty­jé­nek for­ga­tása.

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Meg­mű­töt­ték téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk sé­rült kezét.

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk sé­rült kezét.

Hosszú hónapokat vártak erre Liu Shaolinék

Pukkantak a pezsgők, hosszú hónapokat vártak erre Liu Shaolinék

Az olim­piai baj­nok ma­gyar gyors­ko­ri­sok végre ki­bon­tot­ták a Usain Bolt­tól ka­pott pezs­gő­ket.

Az olim­piai baj­nok ma­gyar gyors­ko­ri­sok végre ki­bon­tot­ták a Usain Bolt­tól ka­pott pezs­gő­ket.

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Liu Sha­o­ang több he­lyen tö­rött kéz­fe­jét a na­pok­ban mű­töt­ték meg. Ki­ha­gyás vár az olim­piai baj­nok rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zóra.

Liu Sha­o­ang több he­lyen tö­rött kéz­fe­jét a na­pok­ban mű­töt­ték meg. Ki­ha­gyás vár rá.

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést.

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést. Mű­teni kell a klasszis spor­to­lót.

Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Balhé a korisoknál? Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Nin­csen balhé a ko­ri­sok­nál.

Az olim­piai baj­nok spor­toló édes­anyja sze­rint Elise Ch­ris­tie nem sé­re­lem­ből mu­ta­tott be a fi­á­nak.

Csodálatos magyar sikeren ámult a világ, amíg te aludtál

Csodálatos magyar sikeren ámult a világ, amíg te aludtál

Liu Sha­o­li­nék vi­lág­csúccsal győz­tek.

Liu Sha­o­ang egyé­ni­ben ara­nyat nyert 1000 mé­te­ren a rö­vid­pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zók vi­lág­kupa-so­ro­za­tá­nak Cal­ga­ry­ban ren­de­zett idény­nyi­tó­ján

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Vél­he­tően mű­teni kell majd a kezét a fi­a­ta­lab­bik Liu test­vér­nek.

Ha­za­u­ta­zott Né­met­or­szág­ból, vél­he­tően mű­teni kell majd a kezét a fi­a­ta­lab­bik Liu test­vér­nek.

Óriási örömhírt jelentettek be, megszületett Liu Shaolinék kishúga!

Örömhírt jelentettek be Liu Shaolinék, két baba is érkezett a családba

Az olim­piai arany­ér­mes spor­to­lók na­gyon vár­ták már erre a pil­la­natra.

Az olim­piai arany­ér­mes gyors­kor­cso­lyá­zók, Liu Sha­o­lin Sán­dor és öccse, Liu Sha­o­ang na­gyon vár­tak már erre a pil­la­natra. Meg­szü­le­tett a spor­toló test­vé­rek leg­ki­sebb húga, rá­adá­sul nem csak az édes­any­juk szült a csa­lád­ban!

Szívmelengető fotó: megmutatta újszülött kishúgát a magyar világsztár

Szívmelengető fotó: megmutatta újszülött kishúgát a magyar világsztár

Liu Sha­o­ang na­gyon ara­nyos képet posz­tolt a test­vé­ré­ről.

Liu Sha­o­ang na­gyon ara­nyos képet posz­tolt a test­vé­ré­ről. Már most el­vá­laszt­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Elballagott a magyar sztár, ezzel a fotóval búcsúzik a középiskolától

Elballagott a magyar sztár, ezzel a fotóval búcsúzik a középiskolától

Ha­ma­ro­san jön az érett­ségi vizsga pjong­csangi hős szá­mára. Be­fe­jezte a kö­zép­is­ko­lát.

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Együtt mo­ziz­tak.

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­kor­cso­lyá­zók si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­kor­cso­lyá­zók si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Liu Sha­o­ang a leg­fi­a­ta­labb ma­gyar olim­piai baj­nok.

Liu Sha­o­ang a leg­fi­a­ta­labb ma­gyar olim­piai baj­nok. El­ké­szült a má­so­dik te­to­vá­lása.

Elképesztően cuki fotó készült a fiatalabbik Liu testvérről!

Elképesztően cuki fotó készült a fiatalabbik Liu testvérről!

Ke­leti Ág­nes­sel pó­zolt kö­zö­sen.

Ma­gyar­or­szág leg­idő­sebb és leg­fi­a­ta­labb olim­piai baj­noka mo­so­lyogva pó­zolt egy­más mel­lett.

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket.

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat. Bolt las­sabb volt, mint a fu­tó­ver­se­nye­ken, de...

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

A szí­nész­ke­dést is ki­pró­bál­nák.

Liu Sha­o­li­nék ha­ma­ro­san az egyik hazai té­vé­so­ro­zat­ban is fel­buk­kan­hat­nak.

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

Meg­hív­ták őket a Sán­dor-pa­lo­tába.

A Liu fi­vé­re­ket és Már­ton Ani­tát is meg­hív­ták a Sán­dor-pa­lo­tába. A ki­lá­tást is meg­mu­tat­ták nekik a te­rasz­ról.

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Már­cius 26-án kerül sor a kö­zön­ség­ta­lál­ko­zóra.

Már­cius 26-án kerül sor a kö­zön­ség­ta­lál­ko­zóra. A be­lé­pés díj­ta­lan az ese­ményre.

Remek hírt kaptak Liu Shaolinék, hónapok óta erre vártak

Remek hírt kaptak Liu Shaolinék, hónapok óta erre vártak

Végre pi­hen­het­nek is egy ki­csit.

Végre hosszabb ideig pi­hen­het­nek az olim­piai baj­nok hősök. A vá­lo­ga­tott edzője nem akarja túl­haj­szolni őket.

Dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Ez kemény: dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Liu Sha­o­ang nem fogta vissza magát.

Liu Sha­o­ang nem érti, hogy 1500 mé­te­ren miért nem jut­tat­ták to­vább. 500 mé­te­ren is vol­tak gon­dok.

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba. Fiai mel­lett szü­le­tendő kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony. Fiai mel­lett kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. Léna miatt a jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni.

Magyar világsztárok voltak a téli olimpia hősei!

Új magyar világsztárok születtek, ők voltak a téli olimpia hősei!

A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Spor­to­ló­ink fan­tasz­ti­kus pil­la­na­to­kat sze­rez­tek a ma­gyar em­be­rek­nek. A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják.

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják az ese­ményre. A Gya­korló Jég­csar­nok­ban kö­szön­tik majd az arany­ér­mes váltó tag­jait. Arany­gép­pel ér­kez­nek Bu­da­pestre.

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

A 12 éves Liu Xuan Léna szin­tén gyors­kor­cso­lyázó.

A 12 éves Liu Xuan Léna szin­tén gyors­kor­cso­lyázó. Na­gyon büszke a báty­ja­ira. Az MTK ver­seny­zője.

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai.

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai. De ott akar lenni Fe­ri­he­gyen.

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket.

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket. Tör­té­nelmi si­kert ara­tott a váltó. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker alatt

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker alatt

Iga­zán büszke lehet a fi­a­ira. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a téli olim­pi­á­kon a gyors­váltó.

Iga­zán büszke lehet az édes­anya spor­toló fi­a­ira. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a téli olim­pi­á­kon a gyors­váltó. A si­kert elért né­gyes­ből a két test­vér, Liu Sha­o­lin és Liu Sha­o­ang ma­má­ját meg­fi­gye­lésre vit­ték az egész­ség­ügyi in­téz­ménybe.

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?