Liu Shaoang

A Fradi még népszerűbbé tette a magyar olimpiai bajnokot

A Fradi még népszerűbbé tette a magyar olimpiai bajnokot

Na­gyon sze­re­tik a fi­a­tal gyors­kor­cso­lyá­zót a fra­dis­ták.

Na­gyon sze­re­tik a fi­a­tal gyors­kor­cso­lyá­zót a fra­dis­ták. Feb­ru­ár­ban szer­ző­dött a klub­hoz.

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Komoly döntést hozott a magyar sztár, nem kockáztat

Ki­ha­gyás vár rá.

Liu Sha­o­ang több he­lyen tö­rött kéz­fe­jét a na­pok­ban mű­töt­ték meg. Ki­ha­gyás vár az olim­piai baj­nok rövid pá­lyás gyors­kor­cso­lyá­zóra.

Új szuperhősért rajonganak a sztárok

Új szuperhősért rajonganak a sztárok

Igazi sztár­döm­ping volt kedd este a Mar­vel Ka­pi­tány pre­mier előtti ve­tí­té­sén. Min­denki imádja a "szu­per­csajt", aki meg­menti a vi­lá­got.

Igazi sztár­döm­ping volt kedd este a Mar­vel Ka­pi­tány pre­mier előtti ve­tí­té­sén. Min­denki imádja a "szu­per­csajt", aki meg­menti a vi­lá­got.

Hosszú hónapokat vártak erre Liu Shaolinék

Pukkantak a pezsgők, hosszú hónapokat vártak erre Liu Shaolinék

Az olim­piai baj­nok ma­gyar gyors­ko­ri­sok végre ki­bon­tot­ták a Usain Bolt­tól ka­pott pezs­gő­ket.

Az olim­piai baj­nok ma­gyar gyors­ko­ri­sok végre ki­bon­tot­ták a Usain Bolt­tól ka­pott pezs­gő­ket.

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Kórházi ágyáról üzent a magyarok kedvence

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték a hét­vé­gén meg­sé­rült téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk kezét.

Liu Sha­o­an­got össze­csa­va­roz­ták. Meg­mű­töt­ték a hét­vé­gén meg­sé­rült téli olim­piai baj­nok gyors­kor­cso­lyá­zónk kezét.

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Kórházba szállították a magyar olimpiai bajnokot, műtét várhat rá

Ha­za­u­ta­zott Né­met­or­szág­ból, vél­he­tően mű­teni kell majd a kezét a fi­a­ta­lab­bik Liu test­vér­nek.

Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Balhé a korisoknál? Liu Shaolin anyja tiszta vizet öntött a pohárba

Nin­csen balhé a ko­ri­sok­nál.

Az olim­piai baj­nok spor­toló édes­anyja sze­rint Elise Ch­ris­tie nem sé­re­lem­ből mu­ta­tott be a fi­á­nak.

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Most már biztos, műtét vár a magyar olimpiai bajnokra

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést.

Liu Sha­o­ang pén­te­ken, a gyors­kor­cso­lyá­zók drez­dai vi­lág­kupa-vi­a­da­lán szen­ve­dett kéz­fej­csont­tö­rést.

Szívmelengető fotó: megmutatta újszülött kishúgát a magyar világsztár

Szívmelengető fotó: megmutatta újszülött kishúgát a magyar világsztár

Liu Sha­o­ang na­gyon ara­nyos képet posz­tolt a test­vé­ré­ről.

Liu Sha­o­ang na­gyon ara­nyos képet posz­tolt a test­vé­ré­ről. Már most el­vá­laszt­ha­tat­la­nok egy­más­tól.

Csodálatos magyar sikeren ámult a világ, amíg te aludtál

Csodálatos magyar sikeren ámult a világ, amíg te aludtál

Liu Sha­o­li­nék vi­lág­csúccsal győz­tek Cal­ga­ry­ban. Liu Sha­o­ang egyé­ni­ben ara­nyat nyert 1000 mé­te­ren.

Liu Sha­o­li­nék vi­lág­csúccsal győz­tek Cal­ga­ry­ban. Liu Sha­o­ang egyé­ni­ben ara­nyat nyert 1000 mé­te­ren.

Örömhírt jelentettek be Liu Shaolinék, két baba is érkezett a családba

Örömhírt jelentettek be Liu Shaolinék, két baba is érkezett a családba

Az olim­piai arany­ér­mes spor­to­lók na­gyon vár­ták már erre a pil­la­natra. A csöpp­ség és az anyuka is jól van.

Elballagott a magyar sztár, ezzel a fotóval búcsúzik a középiskolától

Elballagott a magyar sztár, ezzel a fotóval búcsúzik a középiskolától

Ha­ma­ro­san jön az érett­ségi vizsga pjong­csangi hős szá­mára. Be­fe­jezte a kö­zép­is­ko­lát.

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Nem találod ki, hogy hol bukkantak a fel a magyar sztársportolók

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

Együtt mo­ziz­tak a téli olim­pia ma­gyar hősei. Liu Sha­o­an­got húga is el­kí­sérte a ve­tí­tésre.

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Micsoda? Ezen biztosan meglepődtek a magyar sztárok

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­kor­cso­lyá­zók si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Meg­ze­ne­sí­tet­ték a gyors­ko­ri­sok si­ke­rét. A téli olim­piák tör­té­ne­té­nek első ma­gyar arany­ér­mét sze­rez­ték.

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Elárulta titkát a magyar világsztár, erre biztosan nem számítottál

Liu Sha­o­ang a leg­fi­a­ta­labb ma­gyar olim­piai baj­nok. El­ké­szült a má­so­dik te­to­vá­lása, így állít em­lé­ket az olim­piai arany­nak.

Elképesztően cuki fotó készült a fiatalabbik Liu testvérről!

Elképesztően cuki fotó készült a fiatalabbik Liu testvérről!

Ke­leti Ág­nes­sel pó­zolt kö­zö­sen.

Ma­gyar­or­szág leg­idő­sebb és leg­fi­a­ta­labb olim­piai baj­noka mo­so­lyogva pó­zolt egy­más mel­lett.

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Kiderült a magyar világsztár féltve őrzött titka

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket.

Vé­let­le­nül ki­ko­tyogta a tör­tén­te­ket. Ré­góta ez tar­totta láz­ban a téli olim­pia hő­seit, és per­sze a ra­jon­gó­kat. Bolt las­sabb volt, mint a fu­tó­ver­se­nye­ken, de...

Dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Ez kemény: dühösen szidta a bírót a friss magyar olimpiai bajnok

Liu Sha­o­ang nem fogta vissza magát.

Liu Sha­o­ang nem érti, hogy 1500 mé­te­ren miért nem jut­tat­ták to­vább. 500 mé­te­ren is vol­tak gon­dok.

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

Milliós ajánlatokkal bombázzák a téli olimpia magyar hőseit

Liu Sha­o­li­nék ha­ma­ro­san az egyik hazai té­vé­so­ro­zat­ban is fel­buk­kan­hat­nak.

Liu Sha­o­li­nék ha­ma­ro­san az egyik hazai té­vé­so­ro­zat­ban is fel­buk­kan­hat­nak.

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Itt a lehetőség, megismerkedhetsz a téli olimpia magyar hőseivel

Már­cius 26-án kerül sor a kö­zön­ség­ta­lál­ko­zóra. A be­lé­pés díj­ta­lan az ese­ményre.

Remek hírt kaptak Liu Shaolinék, hónapok óta erre vártak

Remek hírt kaptak Liu Shaolinék, hónapok óta erre vártak

Végre pi­hen­het­nek is egy ki­csit.

Végre hosszabb ideig pi­hen­het­nek az olim­piai baj­nok hősök. A vá­lo­ga­tott edzője nem akarja túl­haj­szolni őket.

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

Nagy megtiszteltetés, így még nem láttad olimpiai bajnokainkat

A Liu fi­vé­re­ket és Már­ton Ani­tát is meg­hív­ták a Sán­dor-pa­lo­tába. A ki­lá­tást is meg­mu­tat­ták nekik a te­rasz­ról.

A Liu fi­vé­re­ket és Már­ton Ani­tát is meg­hív­ták a Sán­dor-pa­lo­tába.

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Titkolózott fiai előtt Liu Shaolinék mamája!

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony, aki ter­hes­sége miatt ke­rült kór­házba. Fiai mel­lett szü­le­tendő kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Nem akarta meg­za­varni gyer­me­keit Sza­bina asszony. Fiai mel­lett kis­lá­nyára is gon­dol­nia is kel­lett.

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

Övé lehet a következő olimpiai arany? Liuék húgát motiválják testvérei

A 12 éves Liu Xuan Léna szin­tén gyors­kor­cso­lyázó. Na­gyon büszke a báty­ja­ira. Az MTK ver­seny­zője.

Magyar világsztárok voltak a téli olimpia hősei!

Új magyar világsztárok születtek, ők voltak a téli olimpia hősei!

A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Spor­to­ló­ink fan­tasz­ti­kus pil­la­na­to­kat sze­rez­tek a ma­gyar em­be­rek­nek. A kül­föl­diek is ra­jong­tak értük.

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Meglepő családi titkokat árult el Liu Shaolinék mamája

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud.

Sza­bina asszony igazi jég­mama lett, pedig utálja a hi­de­get, és kor­cso­lyázni sem tud. A jég­pá­lyá­tól sem tu­dott el­sza­kadni Léna miatt.

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

Eldőlt, ekkor ünnepelhetsz együtt Liuékkal

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják az ese­ményre. A Gya­korló Jég­csar­nok­ban kö­szön­tik majd az arany­ér­mes váltó tag­jait.

A sport­sze­rető kö­zön­sé­get is vár­ják az ese­ményre. A Gya­korló Jég­csar­nok­ban kö­szön­tik majd az arany­ér­mes váltó tag­jait.

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Kórházban volt Liu Shaolinék édesanyja a történelmi siker idején

Iga­zán büszke lehet a fi­a­ira. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rezte meg a téli olim­pi­á­kon a gyors­váltó.

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Ennyi pénzt kapnak a magyar váltó tagjai az olimpiai aranyért

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket.

Pén­te­ken kap­ják meg az ér­me­ket. Tör­té­nelmi si­kert ara­tott a váltó. Ma­gyar­or­szág első arany­ér­mét sze­rez­ték meg a téli olim­piák tör­té­ne­té­ben.

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Kórházból siet a reptérre az olimpiai bajnok magyar testvérpár anyja

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai.

Sza­bina asszony szer­ve­ze­tét meg­vi­sel­ték az el­múlt napok iz­gal­mai. Ez sem tart­hatja vissza attól, hogy ott le­gyen va­sár­nap Fe­ri­he­gyen.

Így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

Videón a magyar csoda: így lettek olimpiai bajnokok Shaolinék!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

A ma­gyar gyors­kor­cso­lyá­zók tör­té­nelmi tet­tére so­káig fo­gunk em­lé­kezni. Most bárki vissza­néz­heti a fe­lejt­he­tet­len dön­tőt!

Nem akárkitől kap segítséget az aranyra törő Liu Shaolin

Nem akárkitől kap segítséget az olimpiai aranyra törő Liu Shaolin

Édes­apja a hely­szí­nen druk­kol neki.

Édes­apja a hely­szí­nen druk­kol a ma­gyar klasszis­nak. Már így is sokat kö­szön­het­nek a Liu fi­vé­rek a ti­tok­za­tos férfi­nak.

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Édesanyjuk könnyek között ünnepelte a Liu testvérek győzelmét

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon. Még nem fogta fel tel­je­sen a tör­tén­te­ket.

Nem merte be­kap­csolni a te­le­ví­ziót Sza­bina asszony, ne­hogy szív­in­fark­tust kap­jon. Még nem fogta fel tel­je­sen a tör­tén­te­ket.

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

Gyorskoris kisokos, szurkoljuk ki a magyar érmet a téli olimpián

38 éves jeget tör­het­nek meg.

A do­bo­góra esé­lyes Liu-test­vé­rek és tár­saik 38 éves jeget tör­het­nek meg a pjong­csangi öt­la­ri­kás já­té­ko­kon.

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

Ekkor szurkolhatsz a magyar éremért az olimpián

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián.

A Liu test­vé­rek 38 év után hoz­hat­nak érmet Ma­gyar­or­szág­nak a téli olim­pián. Csü­tör­tö­kön jöhet a nagy ma­gyar siker.

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Horrorfilmben bukkantak föl a magyar olimpikonok

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek.

Va­ló­ban ré­misz­tőek a fel­vé­te­lek. Vajon hogy re­a­gál a két fő­sze­replő, Liu Sha­o­lin Sán­dor és Liu Sha­o­ang?