Liptai Claudia

Liptai Claudia nyilvánosan üzent Gesztesi Károlynak, ezt írta

Liptai Claudia nyilvánosan üzent Gesztesi Károlynak, ezt írta

A mű­sor­ve­zető egy kü­lön­le­ges dátum al­kal­má­ból írt meg­ható so­ro­kat.

A mű­sor­ve­zető egy kü­lön­le­ges dátum al­kal­má­ból írt meg­ható so­ro­kat.

Megható, ezzel kedveskedett a beteg gyermekeknek Liptai Claudia

Megható, ezzel kedveskedett a beteg gyermekeknek Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia kar­já­ban kisfi­á­val je­lent meg csü­tör­tök dél­után a Heim Pál Kór­ház­ban.

Ennél meghatóbb ma nem lesz, fontos emléket osztott meg Liptai Claudia

Ennél meghatóbb ma nem lesz, fontos emléket osztott meg Liptai Claudia

Nem akár­mi­lyen év­for­du­lója van most a mű­sor­ve­ze­tő­nek!

Nem akár­mi­lyen év­for­du­lója van most a mű­sor­ve­ze­tő­nek! Kö­ve­tői is el­ér­zé­ke­nyül­tek a poszt lát­tán.

Ennél édesebb ma nem lesz, Liptai Claudia fia így rabolja el a szíveket

Ennél édesebb ma nem lesz, Liptai Claudia fia így rabolja el a szíveket

A 45 éves tévés és csa­ládja a sza­bad­ban töl­tötte a va­sár­na­pot.

A 45 éves tévés és csa­ládja a sza­bad­ban töl­tötte a va­sár­na­pot.

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

Gyászolják a magyar hírességek a dunai hajóbaleset áldozatait

A sze­ren­csét­len­ség szer­dán este 9 óra után tör­tént a Mar­git híd­nál. Együtt­érez­nek a hazai ce­le­bek.

A sze­ren­csét­len­ség szer­dán este 9 óra után tör­tént a Mar­git híd­nál. Együtt­érez­nek a hazai ce­le­bek.

Rengeteget fogyott: bombaformában van Liptai Claudia!

Rengeteget fogyott: bombaformában van Liptai Claudia!

Élete egyik leg­jobb idő­sza­kát éli.

A mű­sor­ve­zető a jelek sze­rint élete egyik leg­jobb idő­sza­kát éli, az utóbbi idő­ben mintha meg­sza­ba­dult volna né­hány fe­les­le­ges ki­ló­tól.

Ezrek életét megmentő újítás mellett kampányol Liptai Claudia

Ezrek életét megmentő újítás mellett kampányol Liptai Claudia

Döb­be­ne­tes adat, hogy a HPV vírus okozta méh­nyak­rák­ban évente 500 ezer ember veszti éle­tét vi­lág­szerte.

Feljelentés, testőrök, per: hihetetlen, mibe keverték Liptai Claudiát

Feljelentés, testőrök, per: hihetetlen, mibe keverték Liptai Claudiát

Me­gint vissza­él­tek az is­mert mű­sor­ve­zető ne­vé­vel.

Vi­rág­zik az át­ve­ré­sek kora. Me­gint vissza­él­tek az is­mert, te­le­ví­ziós mű­sor­ve­zető ne­vé­vel, ar­cá­val. Ki­fe­je­zet­ten ag­gasztó, az át­ve­rős hir­de­tést közel száz­ez­ren lát­ták már. Re­mél­he­tő­leg senki sem dőlt be a csa­lók­nak, te se tedd!

Igazán szívbemarkoló: Ez Liptai Claudia legnagyobb szerepe

Igazán szívbemarkoló: Ez Liptai Claudia legnagyobb szerepe

A mű­sor­ve­zető anyák napja al­kal­má­ból posz­tolt egy na­gyon meg­ható képet gyer­me­ke­i­vel.

A mű­sor­ve­zető anyák napja al­kal­má­ból posz­tolt egy na­gyon meg­ható képet gyer­me­ke­i­vel.

Megható, kislánya miatt sírt Liptai Claudia

Megható, kislánya miatt sírt Liptai Claudia

A sztár­anyuka hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, Pan­kára. Sú­lyos sé­rü­lése után most újra ver­se­nyez­he­tett.

A sztár­anyuka hi­he­tet­le­nül büszke a lá­nyára, Pan­kára. Sú­lyos sé­rü­lése után most újra ver­se­nyez­he­tett.

Meglepő fotó készült az edzőteremben Liptai Claudiáról

Meglepő fotó készült az edzőteremben Liptai Claudiáról

Ko­mo­lyan veszi az edzést.

Úgy tűnik, a két­gyer­me­kes mű­sor­ve­zető na­gyon ko­mo­lyan veszi az edzést.

Ebben nagyon szigorú Liptai Claudia, az arcához csak egy ember nyúlhat

Ebben nagyon szigorú Liptai Claudia, az arcához csak egy ember nyúlhat

A sztár arról is be­szélt, hogy mit sze­ret magán leg­in­kább. Ál­lítja, ter­mé­sze­tes­ségre tö­rek­szik!

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Lip­tai Cla­u­dia pár hete még na­gyon ag­gó­dott lá­nyá­ért, de mos­tanra talán fel­lé­le­gez­het.

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról, ezt kell csinálnia

Újabb hírek Liptai Claudia lányának állapotáról, ezt kell csinálnia

A mű­sor­ve­zető lánya a múlt hó­nap­ban sé­rült meg.

A mű­sor­ve­zető lánya a múlt hó­nap­ban sé­rült meg, de már egyre job­ban van.

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Ilyen állapotban van a balesete után Liptai Claudia lánya

Meg­ható so­ro­kat írt.

Meg­ható poszt­ban kö­szönte meg a jó­kí­ván­sá­go­kat.

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Baleset érte Liptai Claudia lányát, kórházba került!

Edzés során rosszul lé­pett.

A mű­sor­ve­zető szo­morú hírt osz­tott meg az Ins­tag­ram-ol­da­lán, teg­nap, az edzés során rosszul lé­pett és ko­moly sé­rü­lést szen­ve­dett a lánya.

Sosem látott fotó került elő Liptai Claudiáról

Sosem látott fotó került elő Liptai Claudiáról

A mű­sor­ve­zető ki­nyi­totta a "lá­dafiát"

A mű­sor­ve­zető ki­nyi­totta a "lá­dafiát" és kör­be­né­zett ki­csit gyer­mek­kori em­lé­kei kö­zött. Meg is ta­lálta ezt a hi­he­tet­le­nül ara­nyos fotót.

Ezt már nem lehet fokozni: édes fotót készített kisfiáról Liptai Claudia

Ezt már nem lehet fokozni: édes fotót készített kisfiáról Liptai Claudia

A sztár­anyuka két­éves kisfia ha­tal­ma­sat nőtt.

A sztár­anyuka kisfia ha­tal­ma­sat nőtt, és már ő mu­tatja meg anyu­ká­já­nak a világ ér­de­ke­sebb ol­da­lát.

Nem fogsz hinni a szemednek: énekesnőnek állt Liptai Claudia

Nem fogsz hinni a szemednek: énekesnőnek állt Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető ba­rát­nő­i­vel nosz­tal­gi­á­zott Stock­holmba, ahol egy híres ban­dába is be­állt. Igaz csak pár pil­la­natra.

Lerántotta a leplet az igazságról: ilyenek a napjai Liptai Claudiának

Lerántotta a leplet az igazságról: ilyenek a napjai Liptai Claudiának

A mű­sor­ve­zető be­te­kin­tést en­ge­dett min­den­nap­ja­iba.

A mű­sor­ve­zető be­te­kin­tést en­ge­dett min­den­nap­ja­iba.

Döbbenetes videó készült Liptai Claudiáról, így indul a reggele

Döbbenetes videó készült Liptai Claudiáról, így indul a reggele

Ez az az élet­hely­zet, amit min­den nő ga­ran­tál­tan át tud érezni!

Ez az az élet­hely­zet, amit min­den nő ga­ran­tál­tan át tud érezni!

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

Szomorú fotót tett közzé Liptai Claudia férje

2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját.

A mes­ter­cuk­rász Pa­taki Ádám 2014-ben vesz­tette el édes­ap­ját. Ez­után óri­ási for­du­la­tot vett az élete.

Megmutatta a valóságot: ilyen Liptai Claudia élete

Megmutatta a valóságot: ilyen Liptai Claudia élete

Őszinte vi­deót posz­tolt.

A mű­sor­ve­zető őszinte vi­deót posz­tolt az Ins­tag­ram-ol­da­lán.

Elárulta Liptai Claudia: visszatér a színpadra, de mást is tervez

Elárulta Liptai Claudia: visszatér a színpadra, de mást is tervez

A mű­sor­ve­zető nem vonul vissza, sőt egy­szerre több he­lyen is lát­hat­juk majd.

A mű­sor­ve­zető nem vonul vissza, sőt egy­szerre több he­lyen is lát­hat­juk majd.

Kitálalt Liptai Claudia férje: így kezeli felesége kiborulásait

Kitálalt Liptai Claudia férje: így kezeli felesége kiborulásait

Ádám kü­lö­nös mód­sze­rek­kel ke­rüli el a ve­sze­ke­dést. Most végre el­árulta a tit­kát!

Ádám kü­lö­nös mód­sze­rek­kel ke­rüli el a ve­sze­ke­dést. Most végre el­árulta a tit­kát!

Ősi ellenségével nézett szembe Liptai Claudia

Ősi ellenségével nézett szembe Liptai Claudia

Ez, csak a kez­det...

A mű­sor­ve­zető új Insta-so­ro­za­tot indít, mely­ben be­mu­tatja hét­köz­nap­jait. Ezzel kezdte!

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Megható fotókkal búcsúztatta a nyaralást Liptai Claudia

Véget ért Lip­tai Cla­u­dia do­mi­ni­kai álom­va­ká­ci­ója, meg­hitt, nyu­gal­mas na­po­kat töl­tött csa­lád­já­val az eg­zo­ti­kus he­lyen.

Titokra derült fény: ez lett volna Liptai Claudia eredeti szakmája

Titokra derült fény: ez lett volna Liptai Claudia eredeti szakmája

A mű­sor­ve­zető ere­de­ti­leg nem szí­nész­nek ké­szült.

A mű­sor­ve­zető ere­de­ti­leg nem szí­nész­nek ké­szült, most pedig úgy dön­tött, újra hódol a régi szen­ve­dé­lyé­nek.

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Elképesztő fotók: ennyit változtak a sztárok tíz év alatt!

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat.

Ér­de­kes új ki­hí­vás ter­jed az in­ter­ne­ten, ami­nek lé­nyege, hogy az em­be­rek meg­mu­tas­sák a nyil­vá­nos­ság­nak egy tíz évvel ez­előtti fo­tó­ju­kat, mel­lé­téve mai ön­ma­gu­kat.

Micsoda dekoltázs! Liptai Claudia dögös vörös ruhában mutatta meg magát

Micsoda dekoltázs! Liptai Claudia dögös vörös ruhában mutatta meg magát

Úgy tűnik, jól érzi magát csa­lád­já­val a nya­ra­lá­son!

Úgy tűnik, jól érzi magát csa­lád­já­val a nya­ra­lá­son!

Szívszorító vallomás: fájdalmas gyerekkoráról vallott Liptai Claudia

Szívszorító vallomás: fájdalmas gyerekkoráról vallott Liptai Claudia

A mű­sor­ve­zető épp egy me­se­beli szi­ge­ten nya­ral a csa­lád­já­val, de azt most sem fe­lej­tette el, hon­nan in­dult.

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

Ma már nem lesz édesebb Liptai Claudia alvó kisfiánál - Fotó

Él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát.

A mű­sor­ve­zető él­vezi a do­mi­ni­kai nya­ra­lá­sát, ami­ről egy el­ké­pesz­tően ara­nyos fotót is meg­osz­tott a kö­zön­ség­gel.

Liptai Claudia humoránál van: Bohókás képpel lepte meg követőit

Liptai Claudia humoránál van: Bohókás képpel lepte meg követőit

A mű­sor­ve­zető és csa­ládja csü­tör­tö­kön el­utaz­nak, ő pedig már ja­vá­ban pa­ko­lá­szik, hogy sem­mit se fe­lejt­sen itt­hon.

Nem hittünk a szemünknek: Bikinire vetkőzött Liptai Claudia

Nem hittünk a szemünknek: Bikinire vetkőzött Liptai Claudia

Lip­tai Cla­u­dia má­so­dik há­zas­sá­gá­ban ki­vi­rult.

Lip­tai Cla­u­dia má­so­dik há­zas­sá­gá­ban ki­vi­rult, tö­ké­le­tes össz­hangba ke­rült ön­ma­gá­val.

Elképesztő fotó: Így néz ki Liptai Claudia bikiniben

Elképesztő fotó: Így néz ki Liptai Claudia bikiniben

Büsz­kén vál­lalja a tes­tét!

A mű­sor­ve­zető egy fes­tői szép­ségű helyre szö­kött a ja­nu­ári hideg elől.

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Elképesztő fotó Liptai Claudiáról: Így néz ki vakációzás közben

Máris meg­fogta a nap!

A nép­szerű mű­sor­ve­zető álom­szép he­lyen lazít csa­lád­já­val, máris meg­fogta a nap!

Ilyen meghitten ünnepelte Liptai Claudia az újévet, fotókat posztolt

Ilyen meghitten ünnepelte Liptai Claudia az újévet, fotókat posztolt

Meg­ható ké­pe­ket posz­tolt a nép­szerű mű­sor­ve­zető a kö­zös­ségi ol­da­lára.

A ka­rá­csony után az újév be­kö­szön­tét is sze­rel­mé­vel és gyer­me­ke­i­vel ün­ne­pelte a bom­bázó sző­ke­ség.

Kiderült az igazság: Így karácsonyoznak Liptai Claudiáék

Kiderült az igazság: Így karácsonyoznak Liptai Claudiáék

Már egy hó­napja fel­dí­szí­tette a házat.

Már egy hó­napja fel­dí­szí­tette a házat, idő­ben be­le­kez­dett a bon­bon gyár­tásba is. Lip­tai Cla­u­dia imádja a ka­rá­csonyt.

Kitálalt a magyar sztár: Engem ne ajándékozzanak meg karácsonykor!

Kitálalt a magyar sztár: Engem ne ajándékozzanak meg karácsonykor!

Lip­tai Cla­u­dia, Ba­lázs Fecó, Hor­váth Éva, Nagy Adri és Kiss Endi mondta el a Ri­post-nak, ho­gyan ké­szül­nek a sze­re­tet ün­ne­pére.

Liptai Claudia ötletes karácsonyi videójára nem találunk szavakat

Liptai Claudia ötletes karácsonyi videójára nem találunk szavakat

A mű­sor­ve­ze­tő­nél min­dig vi­dá­man tel­nek az ün­ne­pek.

A mű­sor­ve­ze­tő­nél min­dig vi­dá­man tel­nek az ün­ne­pek.

Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia, videó készült róla!

Elképesztően megnőtt Liptai Claudia kisfia, videó készült róla!

A mű­sor­ve­zető kö­zö­sen ké­szí­tett po­gá­csát fér­jé­vel, Pa­taki Ádám­mal és két­éves kisfi­uk­kal, Mar­ci­val.

A mű­sor­ve­zető kö­zö­sen ké­szí­tett po­gá­csát fér­jé­vel, Pa­taki Ádám­mal és két­éves kisfi­uk­kal, Mar­ci­val.

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Így intett búcsút a TV2-nek Liptai Claudia: döbbenet, ahogy elhagyta a portát

Lip­tai Cla­u­dia kar­ri­er­jé­nek leg­csil­lo­góbb idő­szaka zá­rult le va­sár­nap este.

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Autista gyerekeknek gyűjtöttek Liptai Claudiáék

Ha­zánk sztár­jai fog­tak össze.

Ha­zánk leg­na­gyobb sztár­jai fog­tak össze az au­tiz­mus­sal élő­kért ezüst­va­sár­nap. Mindez rend­kí­vül szép cse­le­ke­det, ér­de­mes lenne má­sok­nak is kö­vet­nie.

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

Elköltözött Liptai Claudia: teljesen új életet kezd

A nép­szerű mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről. Bol­do­gabb, mint va­laha.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető elő­ször be­szélt a rész­le­tek­ről. Bol­do­gabb, mint va­laha.

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

Ő lehet Liptai Claudia utódja a TV2-nél

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

A mű­sor­ve­ze­tőnő ja­nu­ári tá­vo­zá­sá­val nem sok női mű­sor­ve­zető marad a csa­tor­ná­nál. Két fi­a­tal nő jöhet szóba utód­ként, hi­szen nem ve­zet­het min­dent Ördög Nóra egye­dül...

Lefotóztuk Liptai Claudiát: hihetetlen, mit művelt a kulisszák mögött

Lefotóztuk Liptai Claudiát: hihetetlen, mit művelt a kulisszák mögött

A mű­sor­ve­ze­tőt adás­szü­net­ben kap­tuk len­cse­végre.

A mű­sor­ve­ze­tőt adás­szü­net­ben kap­tuk len­cse­végre.

Megtörte a csendet Liptai Claudia, ezért hagyja ott a TV2-t

Megtörte a csendet Liptai Claudia, ezért hagyja ott a TV2-t

Nem hosszab­bítja meg a szer­ző­dé­sét.

Élete egyik leg­ne­he­zebb dön­té­sét hozta meg Lip­tai Cla­u­dia. Nem hosszab­bítja meg a szer­ző­dé­sét a TV2-vel, új ki­hí­vá­so­kat keres.

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Hűha, Liptai Claudia keményen beszólt Gesztesi Károlynak!

Ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét.

A Sz­tár­ban Sztár zsű­ri­tagja ko­moly kri­ti­ká­val il­lette volt fér­jét, jól­le­het, az ed­digi élő adá­sok során nem győzte di­csérni őt.

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Durva, mit mondott Majka Liptai Claudiáról

Vajon ha­rag­sza­nak egy­másra?

Azt nem tudni, hogy va­lódi-e a harag kö­zöt­tük, vagy csak új­fent szur­ká­lódni volt kedve a rap­per­nek...

Itt a válasz: kiderült, mikor tér vissza Liptai Claudia

Itt a válasz: kiderült, mikor tér vissza Liptai Claudia

Kisfia ál­la­pota sok min­dent fe­lülír.

Kisfia ál­la­pota miatt nem tu­dott részt venni a múlt heti élő show-ban.

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Elájultunk Liptai Claudia legfrissebb fotójától

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Tün­déri csa­ládi képet posz­tolt a mű­sor­ve­zető, Cla­u­dia. Za­bál­ni­való a kisfia, Marci.

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Könnyekben tört ki Gesztesi miatt Liptai Claudia

Alig tu­dott meg­szó­lalni...

A mű­sor­ve­zető már a pro­duk­ció alatt meg­ha­tó­dott, a végén pedig alig tu­dott meg­szó­lalni a meg­ha­tott­ság­tól.

Mindenki izgult érte: így tért vissza a képernyőre Liptai Claudia

Mindenki izgult érte: így tért vissza a képernyőre Liptai Claudia

Az utolsó pil­la­na­tig kér­dé­ses volt, hogy vál­lalni tudja-e pén­te­ken este a mű­sor­ve­ze­tést a Csak show és más sem­mi­ben.

Liptai Claudia nemet mondott a Playboy-nak

Liptai Claudia nemet mondott a Playboy-nak

2013 jú­ni­u­sá­ban kí­gyózó sorok áll­tak az új­sá­gos­bó­dék előtt, ami­kor meg­je­lent Lip­tai Cla­u­dia má­so­dik cím­lapja.

2013 jú­ni­u­sá­ban kí­gyózó sorok áll­tak az új­sá­gos­bó­dék előtt, ami­kor meg­je­lent Lip­tai Cla­u­dia má­so­dik cím­lapja.

Liptai Claudia friss hírt közölt beteg kisfia állapotáról

Liptai Claudia friss hírt közölt beteg kisfia állapotáról

Így van most a két­éves Mar­cell, mi­u­tán vá­rat­la­nul meg­be­te­ge­dett és kór­házba ke­rült.

Így van most a két­éves Mar­cell, mi­u­tán vá­rat­la­nul meg­be­te­ge­dett és kór­házba ke­rült.

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Ezért maradt gyermeke betegágya mellett Liptai Claudia

Rövid poszt­ban tu­datta, mi tör­tént.

Cla­u­dia rövid poszt­ban tu­datta ra­jon­gó­i­val, hogy kisfia beteg lett, így mi­atta nem tud részt venni a Sz­tár­ban Sztár élő­show-jában.

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

Kórházban van: betegség miatt nem jelent meg adásban Liptai Claudia

A Sz­tár­ban Sztár egyet­len női zsű­ri­tagja nél­kül kez­dő­dött el a TV2 szu­per­pro­duk­ci­ója va­sár­nap este.

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Kiderült, ekkor térhet vissza a képernyőre Liptai Claudia

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor va­sár­nap meg kel­lett hoz­nia a dön­tést.

Cla­u­dia egy pil­la­na­tig sem he­zi­tált, ami­kor va­sár­nap meg kel­lett hoz­nia a dön­tést. Ter­mé­sze­te­sen beteg kisfia mel­lett ma­radt. De mi lesz ezen a héten?

Liptai Claudia sejtelmes vallomása: jövő évtől nagy változások várhatók

Liptai Claudia sejtelmes vallomása: jövő évtől nagy változások várhatók

Ko­ráb­ban úgy tűnt, élete a té­vé­zés, ma már, 45 éve­sen egé­szen más ér­dekli...

Ko­ráb­ban úgy tűnt, élete a té­vé­zés, ma már, 45 éve­sen egé­szen más ér­dekli...

Hatalmas botrányt okozott a Sztárban Sztár akciója

Hatalmas botrányt okozott a Sztárban Sztár akciója

A nézők nem értik, mi tör­tént...

A zsűri nem várt re­ak­ci­ója ala­po­san ki­verte a biz­to­sí­té­kot va­sár­nap este a né­zők­nél. Nem értik, mi tör­tént...

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

Megható üzenetet küldött a túlvilágra Liptai Claudia

Egy vers­sel em­lé­ke­zett...

A mű­sor­ve­zető máig nem dol­gozta fől édes­anyja nyolc évvel ez­előtti ha­lá­lát. Ezen a napon egy vers­sel em­lé­ke­zett az asszonyra.

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Liptai Claudia kitiltaná Vastag Csaba rajongóit a TV2 stúdiójából

Lip­tai Cla­u­dia ki­fa­kadt, nem haj­landó ezt to­vább el­nézni.

Lip­tai Cla­u­dia ki­fa­kadt, nem haj­landó to­vább el­nézni, amit a ra­jon­gók mű­vel­nek.

Tündéri családi fotókat posztolt Liptai Claudia

Tündéri családi fotókat posztolt Liptai Claudia

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli. Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

A nép­szerű mű­sor­ve­zető élete leg­bol­do­gabb idő­sza­kát éli. Su­gár­zik a bol­dog­ság­tól.

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Itt vannak a Sztárban Sztár legjobb pillanatai

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Nagy és vic­ces pil­la­na­tok­ból most sem volt hiány a Sz­tár­ban sztár élő­show- jában. A Ri­post pedig ott volt, és min­dent meg­örö­kí­tett!

Sokan nem mernék megcsinálni azt, amit Liptai Claudia tett

Sokan nem mernék megcsinálni azt, amit Liptai Claudia tett

Egy biz­tos: csep­pet sem szív­ba­jos.

Egy biz­tos: csep­pet sem szív­ba­jos a nép­szerű mű­sor­ve­zető! Olyan tettre ve­te­me­dett, amit nem sok nő csi­nálna utána. Bá­tor­ság­ból csil­la­gos ötös.

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

Gesztesi kitálalt Liptai Claudiáról, ilyen a viszonyuk kamerán kívül

A múlt heti adás­ban Lip­tai Cla­u­dia fan­tasz­ti­ku­san te­het­sé­ges és cso­dá­la­tos em­ber­nek ne­vezte volt fér­jét. A szí­nész most a Mok­ká­ban be­szélt a kap­cso­la­tuk­ról.

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

Új külsővel állt a kamerák elé Liptai Claudia!

A mű­sor­ve­zető egy igazi ka­mé­leon.

A Csak show és más semmi mű­sor­ve­ze­tője egy igazi ka­mé­leon, aki min­dig képes meg­lepni a kö­zön­sé­get.

Intim fotókat osztott meg Liptai Claudia: csak úgy sugárzik a boldogságtól

Intim fotókat osztott meg Liptai Claudia: csak úgy sugárzik a boldogságtól

Lip­tai Cla­u­dia csa­ládja kö­ré­ben ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Lip­tai Cla­u­dia csa­ládja kö­ré­ben ra­gyog a bol­dog­ság­tól.

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

Eddig nem látott fotók: elképesztően megnőtt Liptai Claudia fia!

A mű­sor­ve­zető két éve adott éle­tet má­so­dik gyer­me­ké­nek, Mar­ci­nak, aki mos­tanra igazi nagyfiú lett.

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

Fotózáson vett részt Liptai Claudia tinilánya: elképesztően gyönyörű

A sztár­szü­lők na­gyon büsz­kék.

A sztár­szü­lők, Lip­tai Cla­u­dia és Gesz­tesi Ká­roly na­gyon büsz­kék a lá­nyukra!

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A válás ellenére is jóban van Liptai és Gesztesi

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

A szí­nész és a mű­sor­ve­zető nyolc évvel ez­előtt vált el egy­más­tól, ennek el­le­nére a kap­cso­la­tuk rend­kí­vül ki­egyen­sú­lyo­zott és ba­ráti.

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

Ez durva: Liptai szóhoz sem jutott volt férje láttán

El­ké­pesztő ala­kí­tás...

A szí­nész éle­té­ben má­sod­szor öl­tött női ruhát. Mi re­mél­jük, nem utol­jára! De mit szólt ehhez Lip­tai Cla­u­dia?

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

Őrült ajándékokkal lepte meg a zsűrit Tilla

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada...

El­star­tolt a Sz­tár­ban Sztár ha­to­dik évada és a mű­sor­ve­zető úgy gon­dolta, ked­ves­ke­dik kol­lé­gá­i­nak. Így si­ke­rült!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Így szereti egymást nyolc évvel a válás után Liptai és Gesztesi!

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a vá­lá­suk óta.

Az egy­kori álom­pár kap­cso­lata irigy­lésre mél­tóan ala­kult a 2010-es vá­lá­suk óta, Cla­u­dia a mai napig jóban van lánya édes­ap­já­val.

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Nem hittünk a szemünknek: mi történt Liptai Claudia hajával?

Lip­tai Cla­u­dia pén­te­ken ko­ráb­ban ment dol­gozni.

Lip­tai Cla­u­dia pén­te­ken ko­ráb­ban ment dol­gozni, amennyire tu­dott, rá­ké­szült.

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Szomorú, amit Várkonyi Andrea tett Liptai Claudiával

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki.

Egy kö­zeli is­me­rős tá­lalt ki a rész­le­tek­ről. Mi tör­tén­he­tett?

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Liptai Claudia férjére fenik a fogukat a nők: Ezt üzente a műsorvezető

Nem kér­dés, hogy nyá­ron sok nő szíve össze­tört, ami­kor Lip­tai Cla­u­dia és férje, Pa­taki Ádám ki­mondta a bol­do­gító igent.

Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Liptai Claudia megmérgezné Ördög Nórát

Szinte el sem kez­dő­dött a Csak show és más semmi, Cla­u­dia már hozta a szo­ká­sos for­má­ját.

Szinte el sem kez­dő­dött a Csak show és más semmi, Cla­u­dia már hozta a szo­ká­sos for­má­ját.

Tiszta apja Liptai Claudia kisfia

Tiszta apja Liptai Claudia kisfia

Na­gyot nőtt a kis trón­örö­kös, apu­kája pedig le sem ta­gad­hatná a fiát. Mi sem mu­tatja ezt job­ban, mint Cla­u­dia leg­újabb posztja Mar­ci­ról.

Na­gyot nőtt a kis trón­örö­kös, apu­kája pedig le sem ta­gad­hatná a fiát. Mi sem mu­tatja ezt job­ban, mint Cla­u­dia leg­újabb posztja Mar­ci­ról.

Árulkodó fotó: Erre kapott rá Liptai Claudia, a férje is tud róla

Árulkodó fotó: Erre kapott rá Liptai Claudia, a férje is tud róla

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője be­val­lotta, mi az, amit el­mon­dása sze­rint 'tolni' szo­kott.

A TV2 mű­sor­ve­ze­tője saját maga val­lotta be, hogy mi az, amit el­mon­dása sze­rint 'tolni' szo­kott.