Lionel Messi

Fájdalmas bejelentés, Lionel Messi sokáig nem focizhat

Fájdalmas bejelentés, Lionel Messi sokáig nem focizhat

A Bar­ce­lona fut­ball­sztár­já­nak jobb kar­já­ban el­tört egy csont, ezért kö­rül­be­lül három hétig nem lép­het pá­lyára.

A Bar­ce­lona fut­ball­sztár­já­nak jobb kar­já­ban el­tört egy csont. A Real Mad­rid el­leni rang­adót is ki­hagyja.

FRISS HÍREK

Messi sem tökéletes, hihetetlen hiányosságról vallott

Messi sem tökéletes, hihetetlen hiányosságról vallott

Ki gon­dolná, hogy lehet pa­na­sza?

Ki gon­dolná, hogy nap­ja­ink egyik leg­jobb fut­bal­lis­tá­já­nak is lehet pa­na­sza. Már­pe­dig Li­onel Messi most erről val­lott.

Messi szerint ez őrület, óriási cirkusz lesz az életéből

Messi szerint ez őrület, óriási cirkusz lesz az életéből

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a fut­ball­sztárt, örö­mé­ben bo­hóc­or­ral de­káz­ga­tott. Mos­tan­tól Cir­que du So-Leo?

Nagy meg­tisz­tel­te­tés érte a fut­ball­sztárt, aki örö­mé­ben bo­hóc­or­ral de­káz­ga­tott. Mos­tan­tól Cir­que du So-Leo?

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

Messi súlyos csalódást okozott a szurkolóknak

Li­onel Messi a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság óta nem lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban.

Li­onel Messi a lab­da­rúgó-vi­lág­baj­nok­ság óta nem lé­pett pá­lyára az ar­gen­tin vá­lo­ga­tott­ban. Ok­tó­ber­ben is mel­lő­zik őt.

Terroristák vették célba Messiék otthonát

Vérfagyasztó: terroristák vették célba Messiék otthonát

A Bar­ce­lona sta­di­onja ve­szély­ben volt.

A Bar­ce­lona sta­di­on­ját is meg akar­ták tá­madni a szél­ső­sé­ges dzsi­ha­dis­ták.

Lebuktató fotó: világhírű énekesnővel bulizott Lionel Messi

Lebuktató fotó: világhírű énekesnővel bulizott Lionel Messi

Ibi­zán fu­tot­tak össze a sztá­rok.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár Ibi­zán fu­tott össze a több­szö­rös Grammy-díjas sztár­ral. Min­denki él­vezte a ta­lál­ko­zót.

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

Messi kilenc évet várt erre, történelmi tettet vitt véghez

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban, 3-0-ra győzte le az Ala­vést.

A Bar­ce­lona jól kezdte az idényt a spa­nyol lab­da­rúgó-baj­nok­ság­ban, 3-0-ra győzte le az Ala­vést. Ismét Messi lőtte a ju­bi­le­umi ta­lá­la­tot.

Családi dráma, otthonában lett öngyilkos Messi nagy rajongója

Családi dráma, otthonában lett öngyilkos Messi nagy rajongója

A 20 éves fiú bá­na­tá­ban fel­akasz­totta magát.

A 20 éves fiú nem tudta fel­do­gozni Ar­gen­tína ki­esé­sét, bá­na­tá­ban fel­akasz­totta magát. Nem ez volt az első ön­gyil­kos­ság a vb alatt.

Lelki terror, durván rászálltak Messire

Lelki terror a világbajnokságon, durván rászálltak Lionel Messire

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val cuk­kol­ták az ar­gen­tin fut­ball­sztárt.

Cris­ti­ano Ro­nal­dó­val cuk­kol­ták az ar­gen­tin fut­ball­sztárt. A fran­ciák jö­het­nek ki ebből a leg­job­ban.

Díszpintyet csináltak a kapitányból, Messi az igazi főnök

Díszpintyet csináltak a kapitányból, Messi az igazi főnök

Masche­ra­nó­val együtt di­ri­gál­nak.

Masche­ra­nó­val együtt di­ri­gál­nak, sztár­jai ál­lít­ják össze az ar­gen­tin csa­pa­tot. Sam­pa­oli már csak báb.

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

Neymar így köszöntötte fel a születésnapos Messit

A bra­zil klasszis sem fe­led­ke­zett meg Ar­gen­tína le­gen­dá­já­ról. Messi ked­den Ni­gé­ria ellen lő­heti a nyol­cad­dön­tőbe a sok kri­ti­kát kapó ar­gen­ti­no­kat.

A bra­zil klasszis sem fe­led­ke­zett meg Ar­gen­tína le­gen­dá­já­ról. Messi ked­den Ni­gé­ria ellen lő­heti a nyol­cad­dön­tőbe a sok kri­ti­kát kapó ar­gen­ti­no­kat.

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

Holttestre bukkantak, Messi-rajongó az áldozat

A rend­őr­ség szó­vi­vője sze­rint gya­nít­ha­tóan ön­gyil­kos lett a 30 éves in­diai férfi.

Nem tudta fel­dol­gozni az ar­gen­ti­nok ve­re­sé­gét. A rend­őr­ség szó­vi­vője sze­rint gya­nít­ha­tóan ön­gyil­kos lett a 30 éves in­diai férfi.

Csak szenvednek a vb-n a kifacsart sztárok

Csak szenvednek a vb-n a kifacsart sztárok

Ezért ár­nyé­kuk most ön­ma­guk­nak Mes­siék?

Messi, Ney­mar, Özil, De Gea és tár­saik: ezért csak ár­nyé­kuk ön­ma­guk­nak a sze­zon végén a lab­da­rú­gás vi­lág­klasszi­sai? Sok ra­jongó csa­ló­dott...

Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Botrány, Zidane utódja máris magára haragította a Real szurkolóit

Sze­rinte Messi a leg­jobb fo­cista.

Ami­kor egyet­len mon­dat is elég a baj­hoz. Julen Lo­p­ete­gui sze­rint Li­onel Messi jobb fut­bal­lista, mint Cris­ti­ano Ro­naldo.

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Óriási tehertől szabadult Messi és Neymar: éhező gyerekekért fociznak

Sok kri­tika érte a vi­lág­baj­nok­ság szpon­zo­rát a visszás rek­lám­ak­ció miatt. Til­ta­ko­zott a bra­zil ka­pi­tány is.

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Rémálmáról mesélt a világsztár: Messi retteg a jövőjétől!

Az ar­gen­tin klasszis őszinte volt.

Az ar­gen­tin fut­ball­klasszis nem tudja, mihez kezd a vissza­vo­nu­lása után. A ha­zá­jáért is ag­gó­dik.

Ezt látni kell, magyar világsztárral szelfizett Lionel Messi!

Ezt látni kell, magyar világsztárral szelfizett Lionel Messi!

Az ar­gen­tin fut­ball­zseni öröm­mel fo­tóz­ko­dott Hanga Ádám­mal. A ra­jon­gók is imád­ták a közös ké­pü­ket.

Az ar­gen­tin fut­ball­zseni öröm­mel fo­tóz­ko­dott Han­gá­val. A ra­jon­gók imád­ták a közös ké­pü­ket.

Ez durva, Neymar szembeköpte Messit!

Neymar szembeköpte Messit: mindenkit megdöbbentett a futballsztár!

A PSG csil­laga szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

A PSG csil­la­gá­nak lesz miért ma­gya­ráz­kod­nia, szóra sem mél­tatta egy­kori csa­pat­tár­sát.

Őrület, vad orgiázásra készülnek Lionel Messi luxushoteljában

Őrület, vad orgiázásra készülnek Lionel Messi luxushoteljában

A férfiak ki lesz­nek zárva.

A férfi­ak­nak rossz hír, hogy a négy­na­pos szex­par­tin csak nők ve­het­nek részt.

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Brutális merénylet terv a futball ellen, Messi életét fenyegetik

Ter­ro­ris­ták vet­ték célba az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­got.

Ter­ro­ris­ták vet­ték célba az orosz­or­szági vi­lág­baj­nok­sá­got.

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Kínos fotó miatt kell magyarázkodnia Messinek

Erre biz­to­san nem szá­mí­tott.

A Bar­ce­lona sztár­fo­cis­tája ha­tal­mas ter­metű ku­tyu­sá­ról osz­tott meg ké­pe­ket. Már bán­hatja a dol­got.

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Messi utasítására tehet keresztbe a Realnak a Barcelona

Spa­nyol já­té­ko­sért mehet a harc.

Az ar­gen­tin klasszis nem akarja a ri­vá­lis csa­pat­ban látni a spa­nyo­lok te­het­sé­gét. Erről már szólt is a ve­ze­tők­nek.

Messi vagy Griezmann? Eldőlhet a spanyol bajnokság

Messi vagy Griezmann? Eldőlhet a spanyol bajnokság

Az At­lé­tico Mad­rid győ­zelme ese­tén na­gyon közel ke­rül­het a Bar­ce­lo­ná­hoz.

Az At­lé­tico Mad­rid győ­zelme ese­tén na­gyon közel ke­rül­het a Bar­ce­lo­ná­hoz. A Tico csu­pán 11 gólt ka­pott a li­gá­ban.

Hihetetlen, ezt biztosan nem gondoltad volna Messiről

Hihetetlen, ezt biztosan nem gondoltad volna Messiről

Az ar­gen­tin zseni nem eről­tette meg magát a rang­adón.

Az ar­gen­tin zseni nem eről­tette meg magát a rang­adón. A Barca ennek el­le­nére 3-0-ra nyert.

Karácsonyi fociláz, erre izgul Európa

Karácsonyi fociláz, erre izgul Európa

Eu­rópa a rang­adók ott­hona. Hét­vé­gén ren­de­zik a leg­na­gyobb der­bit.

Eu­rópa a fut­ball­rang­adók ott­hona. Hét­vé­gén ren­de­zik a leg­na­gyobb der­bit. Az El Clá­sico mel­lett a római vagy a glas­gow-i üt­kö­zet is a leg­job­bak kö­zött van.

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Ronaldo, Messi, Neymar: így várják a sztárok a vb-sorsolást

Nem min­den­kit hoz lázba.

Nem min­den fut­ball­csil­la­got hoz lázba a moszk­vai ese­mény. Van, aki­nek kü­lön­le­ges prog­ra­mot je­lent, mást tel­je­sen hi­de­gen hagy.

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Fejlövés és gól: Messi fájdalmas bosszút állt C. Ronaldón

Nem csak a ve­re­ség fáj­hat a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak. Egy pil­la­na­tig azt sem tudta, hol van.

Nem csak a ve­re­ség fáj­hat a Real Mad­rid vi­lág­sztár­já­nak. A kö­zeli fel­vé­tel­ről jól lát­szik: egy pil­la­na­tig azt sem tudta, hol van.

Elképesztő hiba, a Barcelona sztárjai nem hiszik el, mi történt

Elképesztő hiba, a Barcelona sztárjai nem hiszik el, mi történt

Nem adták meg az ar­gen­tin sztár gól­ját.

Nem adták meg az ar­gen­tin sztár, Li­onel Messi gól­ját. Ez pedig szur­ko­lók tö­me­gé­nél verte ki a biz­to­sí­té­kot a hév­égén. A Bar­ce­lona így végül 1-1-es dön­tet­lent ját­szott a Va­len­ci­á­val a spa­nyol baj­nok­ság­ban.

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Terroristák miatt mond le a válogatottságról Lionel Messi

Az ar­gen­tin tá­madó félti csa­lád­ját, kér­dé­ses szá­mára a vb-n való sze­rep­lése.

Ki akarják végezni Messit és Neymart

Ki akarják végezni Messit és Neymart

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan üzen­tek a két já­té­kos­nak, fegy­ve­res őri­ze­tet kap­tak.

A ter­ro­ris­ták nyíl­tan üzen­tek a két lab­da­rú­gó­nak, akik fegy­ve­res őrö­ket kap­tak. Bár a vé­de­lem hoz­hat némi meg­nyug­vást, az élet­ve­szé­lyes üze­ne­tek ko­moly lelki nyo­más alatt tart­hat­ják a fo­cis­tá­kat.

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Vérfagyasztó fotó: terroristák üzentek a világbajnok focistának

Allah el­len­sé­gét lát­ják benne.

Ígé­re­tük sze­rint meg­ke­se­rí­tik az éle­tét a fran­cia le­gen­dá­nak. Li­onel Messi is a cél­ke­reszt­jükbe ke­rült.

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Óriási bajban Messiék, szégyent hoztak a hazájukra

Ve­szély­ben vb-sze­rep­lés.

Ve­szély­ben az egye­nes ági ki­ju­tás a vb-re. Mes­siék 16 mér­kő­zé­sén csu­pán 16 gólt sze­rez­tek. Peru ellen dől el a sor­suk. Ve­ne­zu­ela ellen égtek hazai pá­lyán.

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Megható videó került ki a Barcelona sztárjáról

Hét­főn volt 13 éve, hogy Li­onel Messi be­mu­tat­ko­zott a Bar­ce­lo­ná­ban.

Hét­főn volt 13 éve, hogy Li­onel Messi be­mu­tat­ko­zott a Bar­ce­lo­ná­ban.

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Gólyahír, újra apa lesz az aranylabdás sztárfocista

Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd.

Har­ma­dik közös gyer­me­kü­ket várja a nép­szerű klasszis fe­le­sége. Az új jö­ve­vény 2018-ban ér­ke­zik majd a csa­ládba. Eddig két fia van a sztár­nak.

Mit csinált Messi? Rajta röhög most a fél világ

Mit csinált Messi? Rajta röhög most a fél világ

Ér­de­kes te­to­vá­lást vál­lalt be.

Az ar­gen­tin fut­ball­sztár újabb te­to­vá­lást vál­lalt be, most emi­att ci­ki­zik sokan. Nem szok­vá­nyos he­lyet vá­lasz­tott neki, az biz­tos.

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Balhé Messiék esküvőjén, erre senki nem számított

Az ar­gen­tin fo­ci­sztár nem ün­ne­pel­he­tett fel­hőt­le­nül a fe­le­sé­gé­vel a csa­lád­ta­gok miatt.

Az ar­gen­tin fo­ci­sztár nem ün­ne­pel­he­tett fel­hőt­le­nül a fe­le­sé­gé­vel a csa­lád­ta­gok miatt.

Bosszút állt a véresen fetrengő Messi

Bosszút állt a véresen fetrengő Messi

Igazi ak­ció­hős lett a Bar­ce­lona ar­gen­tin csil­laga. Más cse­rét kért volna, ő el­dön­tötte a spa­nyol szu­per­rang­adót. Újra élen a Barca.

Igazi ak­ció­hős lett a Bar­ce­lona ar­gen­tin csil­laga. Más cse­rét kért volna, ő el­dön­tötte a meccset.

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Hatalmas focibotrány, Maradona hátba támadta Messit

Tá­mo­gatta a FIFA dön­té­sét.

A Bar­ce­lona szu­per­sztár­ját né­hány órá­val a Bo­lí­via el­leni meccs előtt til­tot­ták el, a hírek sze­rint az ar­gen­ti­nok le­gen­dája is szor­gal­mazta a szi­gorú dön­tést.

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Messi és Ronaldo is szabadon doppingolhatott

Senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat.

A spa­nyol baj­nok­ság­ban senki nem el­len­őrzi a fo­cis­tá­kat. Ag­gó­dik a Nem­zet­közi Dop­ping­el­le­nes Ügy­nök­ség, hogy mikor szü­le­tik végre meg­ol­dás.

Hazudtak Maradonával kapcsolatban?

Óriási fordulat, hazudtak Maradonával kapcsolatban?

A vi­lág­baj­nok le­genda ál­lí­tó­lag fő­sze­re­pet ját­szott abban, hogy a Bar­ce­lona klasszi­sát sú­lyo­san meg­bün­tet­ték. Most üzent min­den­ki­nek.

A vi­lág­baj­nok le­genda ál­lí­tó­lag fő­sze­re­pet ját­szott abban, hogy a Bar­ce­lona klasszi­sát sú­lyo­san meg­bün­tet­ték. Most üzent min­den­ki­nek.

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

A Barca sztárjai magyar családon segítettek

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek együtt.

Több száz­ezer fo­rint gyűlt össze egy spa­nyol­or­szági ét­te­rem ár­ve­ré­sén. Olyan csa­lád­hoz ke­rült a pénz, akik heten élnek egy más­fél szo­bás la­kás­ban.

Messi fia debütált a Barcelonában

Messi fia debütált a Barcelonában

Immár ket­ten kép­vi­se­lik a csa­lá­dot a ka­ta­lán klub­ban.

Immár ket­ten kép­vi­se­lik a csa­lá­dot a ka­ta­lán klub­ban.

Messi miatt kiürítettek egy mozit

Messi miatt kiürítettek egy mozit

Csa­lád­já­val tölti a vá­lo­ga­tott meccsek mi­atti szü­ne­tet Li­onel Messi.

Telt ház a sta­di­on­ban, de üres szé­kek a vá­szon előtt. Csa­lád­já­val tölti a vá­lo­ga­tott meccsek mi­atti szü­ne­tet Li­onel Messi, aki sé­rü­lése miatt nem lép­het pá­lyára.

Tét az Aranylabda és a bajnoki cím

Tét az Aranylabda és a bajnoki cím

Ha a Real Mad­rid nyerni tud az ősi ri­vá­lis ellen, akkor el­dől­het a spa­nyol baj­nok­ság. Cris­ti­ano Ro­naldo és Li­onel Messi reflek­tor­fény­ben van az Arany­labda miatt.

Ha a Real Mad­rid nyerni tud az ősi ri­vá­lis ellen, akkor el­dől­het a spa­nyol baj­nok­ság. Cris­ti­ano Ro­naldo és Li­onel Messi reflek­tor­fény­ben van az Arany­labda miatt.

Mégsem hagyja ott a válogatottat Messi

Szenzáció! Mégsem hagyja ott a válogatottat Messi

Meg­gon­dolta magát a Bar­ce­lona fo­cis­tája.

Meg­gon­dolta magát a Bar­ce­lona fo­cis­tája, egyet­len meccset sem hi­ány­zott.

Senki sem keresett több pénzt Ronaldóéknál

Hatalomátvétel! Senki sem keresett több pénzt Ronaldóéknál

Na de hova tűn­tek a ke­re­seti lis­tá­ról a Forma-1-es au­tó­ver­seny­zők?

Beteg gyerekekre költenek a sztárok

Szegény és beteg gyerekekre költenek a világsztárok

Em­ber­ség­ből je­lesre vizs­gáz­nak a sztár­spor­to­lók.

Em­ber­ség­ből je­lesre vizs­gáz­tak azok a spor­to­lók, akik nem csak a pá­lyán nyúj­ta­nak ma­ra­dan­dót.

Nézd meg Messi és Berki szerelemgyerekét!

Nézd meg Messi és Berki szerelemgyerekét!

Fura em­beri lényre akad­tunk, aki úgy néz ki, mintha Mes­si­ből és Ber­ki­ből kló­noz­ták volna.