Lady Gaga

Újabb színészt szemelt ki? Lady Gaga ezzel a sztárral melegedett össze

Újabb színészt szemelt ki? Lady Gaga ezzel a sztárral melegedett össze

A szí­nész-éne­kes­nőt min­den hó­nap­ban más­sal hoz­zák össze.

A szí­nész-éne­kes­nőt min­den hó­nap­ban más­sal hoz­zák össze.

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

Szomorú hírt jelentett be Lady Gaga: Ezért szakított a vőlegényével

A ra­jon­gók már rég­óta sut­tog­nak arról, hogy a pár kap­cso­lata zá­tonyra fu­tott.

Mindenki erről beszélt, így flörtölt nyilvánosan a sztárapuka

Mindenki erről beszélt, így flörtölt nyilvánosan a sztárapuka

A szí­nészt ba­rát­nője is fi­gyelte, ennek el­le­nére nem fogta vissza magát.

A szí­nészt ba­rát­nője is fi­gyelte, ennek el­le­nére nem fogta vissza magát. Fel­rob­ban­totta a netet!

Lebuktak, így találták Lady Gagát és Bradley Coopert az Oscar-gála után

Lebuktak, így találták Lady Gagát és Bradley Coopert az Oscar-gála után

A szí­nész fél­té­keny ked­vese sem­mit sem te­he­tett, kínos hely­zetbe ke­rült.

A film­sztár fél­té­keny ked­vese sem­mit sem te­he­tett, ször­nyen kínos hely­zetbe ke­rült.

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Mi történt? Lady Gaga esküvő helyett váratlanul szakított kedvesével

Na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Na­gyon úgy tűnik, hogy az ol­tá­rig már nem jut­nak el...

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Szomorú hírt közölt Lady Gaga, haldokló lovához rohant a díjátadóról

Egy iga­zán jó ba­rát­já­tól kel­lett bú­csút ven­nie. Meg­ható üze­net­ben kö­szönte meg a sok közös em­lé­ket Arab­el­lá­nak.

Radics Gigi lenyomta Lady Gagát

Radics Gigi lenyomta Lady Gagát

A fi­a­tal éne­kesnő szép csend­ben be­le­hú­zott a nem­zet­közi kar­ri­er­épí­tésbe.

A fi­a­tal éne­kesnő szép csend­ben be­le­hú­zott a nem­zet­közi kar­ri­er­épí­tésbe, és nem is áll rosszul. Sőt!

Bugyira vetkőzve bulizott Lady Gaga

Bugyira vetkőzve bulizott Lady Gaga

Az éne­kesnő régi szo­ká­sá­hoz híven meg­sza­ba­dult a ruhái je­len­tős ré­szé­től, mi­köz­ben meg­ün­ne­pelte a si­ke­rét.

Az éne­kesnő régi szo­ká­sá­hoz híven meg­sza­ba­dult a ruhái je­len­tős ré­szé­től, mi­köz­ben meg­ün­ne­pelte a si­ke­rét.

Szívbemarkoló fotó: elképesztő meglepetést okozott a népszerű énekesnő

Szívbemarkoló fotó: elképesztő meglepetést okozott a népszerű énekesnő

Lady Gaga a ka­li­for­niai tűz miatt ki­te­le­pí­tet­te­ket lepte meg.

Lady Gaga a ka­li­for­niai tűz miatt ki­te­le­pí­tet­te­ket lepte meg.

Összeomlott a színpadon az énekesnő, félbe kellett hagyni a koncertet

Összeomlott a színpadon az énekesnő, félbe kellett hagyni a koncertet

Könnyek­ben tört ki dala elő­adása köz­ben, nem bírta foly­tatni.

Könnyek­ben tört ki dala elő­adása köz­ben, nem bírta foly­tatni.

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Ezt teszik, ha romantikára vágynak a sztárok

Egy szürke őszi napon.

Egy szürke őszi napon nincs jobb egy kis mo­zi­zás­nál. Ha­zánk hí­res­sé­gei közül is a ro­man­ti­kus fil­me­zés mel­lett dön­töt­tek.

Összecsaptak a rajongók, Lady Gaga hívei lejárató kampányt indítottak

Összecsaptak a rajongók, Lady Gaga hívei lejárató kampányt indítottak

Lady Gaga ra­jon­gói min­dig össze­tar­tot­tak, most pedig bár­mire ké­pe­sek azért, hogy ked­ven­cük film­jét si­kerre vi­gyék.

Felforr a levegő, anyaszült meztelen fotót posztolt a 32 éves énekesnő

Felforr a levegő, anyaszült meztelen fotót posztolt a 32 éves énekesnő

A min­dig ext­rém Lady Gaga most az összes öl­tö­zé­ké­től meg­sza­ba­dult.

A min­dig ext­rém ru­há­kat vi­selő Lady Gaga most úgy dön­tött, hogy az összes öl­tö­zé­ké­től meg­sza­ba­dul.

Forró erotika, a színpadon villant ki Lady Gaga mellbimbója

Forró erotika, a színpadon villant ki Lady Gaga mellbimbója

Kínos di­vat­baki vagy szán­dé­kos ma­ga­mu­to­ga­tás?

Kínos di­vat­baki vagy szán­dé­kos ma­ga­mu­to­ga­tás?

Nézni is rossz: Lady Gaga nem ismer félelmet

Nézni is rossz: Lady Gaga nem ismer félelmet

Fé­lel­me­tes póz­ban vi­de­óz­ták.

Fé­lel­me­tes póz­ban vi­de­ózta le az éne­kes­nőt sze­relme egy buja erdő kel­lős kö­ze­pén.

Lady Gaga tangás képpel hergeli a népet

Lady Gaga tangás képpel hergeli a népet

Az éne­kesnő ki­csit meg­csú­szott az újévi kö­szön­tő­jé­vel.

Az éne­kesnő ki­csit meg­csú­szott az újévi kö­szön­tő­jé­vel, de a lát­vány kár­pó­tolta a ra­jon­gó­kat.

Alaposan megtolta Lady Gagát a vőlegénye

Alaposan megtolta Lady Gagát a vőlegénye

Nem is tit­kolja, mennyire ki­me­rült.

Az év vége elég sű­rűre si­ke­re­dett az éne­kesnő szá­mára, aki nem is tit­kolja, hogy mennyire ki­me­rült.

Rejtélyes és kínzó betegségtől szenved Lady Gaga

Rejtélyes és kínzó betegségtől szenved Lady Gaga

Meg­ke­se­ríti a min­den­nap­jait.

Az éne­kesnő elő­ször be­szélt leg­na­gyobb tit­ká­ról, arról a be­teg­ség­ről, ami meg­ke­se­ríti a min­den­nap­jait.

Lebukott, titokban jegyezték el a beteg Lady Gagát

Lebukott, titokban jegyezték el a beteg Lady Gagát

Mun­ka­kap­cso­lat­ból lett min­dent el­söprő sze­re­lem. Az éne­kesnő egy évvel sza­kí­tása után mon­dott igent.

Mun­ka­kap­cso­lat­ból lett min­dent el­söprő sze­re­lem. Az éne­kesnő egy évvel sza­kí­tása után mon­dott igent.

Minden áll leesett: munkamegbeszélésen vetkőzött le a világsztár

Minden áll leesett: munkamegbeszélésen vetkőzött le a világsztár

Lady Gaga me­rész­sé­gét sen­ki­nek sem kell be­mu­tatni, és most sem fogta vissza magát, hi­szen nem volt neki ké­nyel­mes a ruha.

Nagy baj történt a népszerű énekesnővel, fájó dolgokat üzent

Nagy baj történt a népszerű énekesnővel, fájó dolgokat üzent a kórházból

Be­teg­sége ko­mo­lyabb, mint azt ko­ráb­ban hit­tük. Ál­la­pota miatt szín­padra se tud lépni.

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

Mi történt? Rá sem lehet ismerni Lady Gagára

A dögös sztár eddig arról volt híres, hogy bár­hová is ment, min­den­hol óri­ási fel­tű­nést kel­tett meg­je­le­né­sé­vel.

A dögös sztár eddig arról volt híres, hogy bár­hová is ment, min­den­hol óri­ási fel­tű­nést kel­tett meg­je­le­né­sé­vel.

Lady Gaga megtalálta az igazit

Lady Gaga megtalálta az igazit

Az ext­rém díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett idő­sebb me­ne­dzse­rébe, aki mel­lett bol­do­gabb, mint va­laha.

Az ext­rém díva tel­je­sen meg­vál­to­zott, mióta be­le­sze­re­tett idő­sebb me­ne­dzse­rébe, aki mel­lett bol­do­gabb, mint va­laha.

Kiugrottak ruhájából Lady Gaga pucér mellei!

Kiugrottak ruhájából Lady Gaga pucér mellei!

Paj­zán vi­deót tett közzé a vi­lág­há­lón!

A sza­bad­szájú éne­kesnő paj­zán vi­deót tett közzé a vi­lág­há­lón!

Kínos: A színpadon vágott be a nadrág Lady Gaga vénuszdombjába

Kínos: A színpadon vágott be a nadrág Lady Gaga vénuszdombjába

Élete leg­ci­kibb fel­lé­pé­sén van túl az új­don­sült szingli sztár! Hogy­hogy ezt senki se vette észre, mi­előtt el­kezdte a kon­cer­tet?

Elképesztő, életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Elképesztő, életveszélyes módszerekkel fogyókúráznak a sztárok

Fér­gek­kel, mé­reg­gel fogy­nak.

Aki reflek­tor­fény­ben él, annak min­dig csi­nos­nak és szép­nek kell len­nie. Ez az el­vá­rás, és nem­csak a saját hi­ú­sá­guk, de a kri­ti­ku­sok miatt is. Ezért a sztá­rok min­dent meg­tesz­nek a kar­csú­sá­gért.

Botrányos fellépés: Kiestek a színpadon Lady Gaga mellei!

Botrányos fellépés: Kiestek a színpadon Lady Gaga mellei!

Kínos fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten. Lady Gaga meg­alázó hely­zetbe hozta magát. Vagy ez a show része volt?

Kínos fel­vé­tel ke­ring az in­ter­ne­ten. Lady Gaga meg­alázó hely­zetbe hozta magát. Vagy ez a show része volt?

Belerokkant a szakításba, egyfolytában drogozik Lady Gaga!

Belerokkant a szakításba, egyfolytában drogozik Lady Gaga!

Az össze­tört szívű éne­kesnő már fél napot sem bír ki ön­pusz­tí­tás nél­kül.

Ezért lett vége: Fájdalmas szakításáról vallott Lady Gaga!

Ezért lett vége: Fájdalmas szakításáról vallott Lady Gaga!

Az ext­ra­va­gáns éne­kesnő kap­cso­lata 5 év után fu­tott zá­tonyra Tay­lor Kin­ney ame­ri­kai szí­nés­szel.

Emlékezetes fenékvillantással tért vissza Lady Gaga!

Emlékezetes fenékvillantással tért vissza Lady Gaga!

A sza­kí­tás­tól össze­rop­pant vi­lág­sztár 3 év hall­ga­tás után ruk­kolt elő új da­lá­val. Min­dent meg­tesz a si­ke­rért...

A sza­kí­tás­tól össze­rop­pant vi­lág­sztár 3 év hall­ga­tás után ruk­kolt elő új da­lá­val. Min­dent meg­tesz a si­ke­rért: hangja mel­lett tes­tét is be­ve­tette, hogy újra a slá­ger­lis­ták élére ke­rül­jön!

Összetört a gyásztól Lady Gaga

Összetört a gyásztól Lady Gaga

Egy nyil­vá­nos meg­em­lé­ke­zé­sen om­lott össze tel­je­sen a pop­díva, hosszú per­ce­ken át vi­gasz­tal­ha­tat­la­nul zo­ko­gott.

Egy nyil­vá­nos meg­em­lé­ke­zé­sen om­lott össze tel­je­sen a pop­díva, hosszú per­ce­ken át vi­gasz­tal­ha­tat­la­nul zo­ko­gott, mi­köz­ben az or­lan­dói ál­do­za­to­kat bú­csúz­tatta.

Ezek a nők kicsit túltolták a divatháborút az Oscaron

Ezek a nők kicsit túltolták a divatháborút az Oscaron

Akad­tak, akik nem egy, de rög­tön két ru­há­ban is meg­mu­tat­ták ma­gu­kat.

Akad­tak, akik nem egy, de rög­tön két ru­há­ban is meg­mu­tat­ták ma­gu­kat.

DiCaprio csekkolta Lady Gaga fenekét a Golden Globe-on

DiCaprio csekkolta Lady Gaga fenekét a Golden Globe-on

Lady Gaga fel­kel­tette Leo fi­gyel­mét...

Lady Gaga egy Ma­ri­lyn Mon­roe-t meg­idéző, kis, fe­kete ru­há­ban je­lent meg a díj­át­adón, ami igen­csak fel­kel­tette Leo fi­gyel­mét...

Szörnyű! - Kígyóbőr patát visel Lady Gaga!

Szörnyű! - Kígyóbőr patát visel Lady Gaga!

A pol­gár­puk­kasztó éne­kesnő újabb íz­lésfi­ca­mos ru­ha­da­ra­bot fe­de­zett fel.

A pol­gár­puk­kasztó éne­kesnő újabb íz­lésfi­ca­mos ru­ha­da­ra­bot fe­de­zett fel, ami­vel min­den­kit ki­akaszt!

Vérciki sztárszelfik Baukó Évától Zimány Lindáig

Vérciki sztárszelfik Baukó Évától Zimány Lindáig

Csú­nyán hang­zik, de nincs annál jobb el­fog­lalt­ság, mint mikor mások fo­tóin ne­vet­he­tünk!

Harry herceg lecsekkolta Lady Gaga dekoltázsát - fotó

Harry herceg lecsekkolta Lady Gaga dekoltázsát - fotó

Az ötös számú brit trón­örö­kös ki­csit nem fogta vissza magát.

Na, ki van a bizarr képen, és mit csinál?

Na, ki van a bizarr képen, és mit csinál?

Egy fo­tó­so­ro­zat révén szem­be­sül­he­tünk azzal, hogy egy dí­vá­nak néha űr­lénnyé kell vál­toz­nia.

Elképesztő, mit meg nem kívánnak a sztárok!

Elképesztő, mit meg nem kívánnak a sztárok!

Gu­mi­maci, sza­lonna, int­ra­vé­nás vi­ta­min. De akad­nak ennél va­dabb ké­ré­sek is. Mi­e­lőtt szín­padra lép­nek a vi­lág­sztá­rok, igye­kez­nek ked­vük­ben járni a szer­ve­zők. Kí­ván­csi vagy, mire buk­nak a hí­res­sé­gek?

Gu­mi­maci, sza­lonna, int­ra­vé­nás vi­ta­min. De akad­nak ennél va­dabb ké­ré­sek is.